[SPRAWOZDANIE ZA 2014]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[SPRAWOZDANIE ZA 2014]"

Transkrypt

1 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Załącznik do uchwały nr 497/2015 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia r. [SPRAWOZDANIE ZA 2014] Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy za 2014 rok

2 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Zadania własne Zadania zlecone... 7 III. Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia materialne Świadczenia niematerialne IV Powody udzielania świadczeo V. Dział Pomocy Środowiskowej Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zespół Pomocy Środowiskowej Zespół do Spraw Usług UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Porady prawne Szkolenia pracowników Praktyki w Dziale Pomocy Środowiskowej Współpraca z instytucjami paostwowymi i samorządowymi oraz pozarządowymi VI. Zadania własne wynikające z lokalnych potrzeb Partnerstwo dla Mokotowa Mokotowski Program Wychodzenia z Bezdomności Klub Rodzin Zastępczych Spokrewnionych Wolontariat VII. Dział Świadczeo VIII. Dział Pomocy Specjalistycznej IX. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ X. ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ XI. Podsumowanie S t r o n a

3 I. WSTĘP Mokotów jest jedną z 18 dzielnic Warszawy, zajmuje lewobrzeżne tereny Wisły w południowej części miasta. Powierzchnia wynosi ha i liczy stałych mieszkańców w tym mężczyzn i kobiet oraz czasowych mieszkańców w liczbie w tym mężczyzn i kobiet, stanowi to 12% populacji m.st. Warszawy. Biorąc pod uwagę ubiegłe lata systematycznie zmniejsza się liczba stałych mieszkańców. Porównując rok 2013 z 2014 rokiem spadek wyniósł o 0,47 %, jednocześnie nastąpił nieznaczny wzrost mieszkańców czasowych o 0,09%. Struktura demograficzna stałych mieszkańców: 1. Osoby do 18 roku życia tj. 15,39 % ogółu mieszkańców 2. Osoby w wieku produkcyjnym tj. 56,89 % ogółu mieszkańców 3. Osoby w wieku poprodukcyjnym tj. 27,72 % ogółu mieszkańców Struktura demograficzna stałych mieszkańców do 18 r.ż. wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Struktura demograficzna czasowych mieszkańców: 1. Osoby do 18 roku życia tj. 18,85 % ogółu mieszkańców 2. Osoby w wieku produkcyjnym tj. 75,78 % ogółu mieszkańców 3. Osoby w wieku poprodukcyjnym tj. 5,37 % ogółu mieszkańców 3 S t r o n a

4 Struktura demograficzna czasowych mieszkańców do 18 r.ż. wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Z analizy danych z lat 2013 i 2014 wynika, że następuje stopniowy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby osób do 18 roku życia i w wieku poprodukcyjnym. Społeczeństwo Mokotowa jest bardzo zróżnicowane. Mieszkają tu osoby zamożne, o wysokim standardzie życia, a także ubogie i niezaradne życiowo wymagające wsparcia ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2014 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie osób tj. 3,32 % ogólnej liczby mieszkańców. 4 S t r o n a

5 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Instytucją polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizowaniem pomocy społecznej zajmują się organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.182 ze zm.), ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z 2011r. ze zm.) oraz inne przepisy zawarte w statucie Ośrodka (tj. uchwała nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy ze zm.)postępowanie w sprawach dotyczących pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 roku poz.267). Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 ze zm.). Pomoc społeczna w szczególności polega na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń świadczeń pieniężnych (różnego rodzaju zasiłki) oraz świadczeń niepieniężnych (m.in. posiłki, schronienie, pogrzeby, poradnictwo specjalistyczne); pracy socjalnej jako jednego z podstawowych zadań pomocy społecznej polegającego na pomocy osobom, rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej m.in. tworzeniu ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek dla udzielania pomocy; analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej na danym terenie; realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej z główną siedzibą przy ul. Falęckiej 10, który jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Mokotów. 5 S t r o n a

6 W strukturze organizacyjnej Ośrodka znajdują się dwie filie: Nr I przy ul Iwickiej 19 i Nr II przy ul. M. Bałuckiego 5 (w każdej z filii funkcjonuje Dział Pomocy Środowiskowej i Dział Świadczeń), Dział Pomocy Specjalistycznej mieszczący się przy ulicy Wiśniowej 37 i ul. Bartłomieja 3, oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5. Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DYREKTOR DZIAŁ ŚWIADCZEO FILIA NR 1 ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ ŚWIADCZEO FILIA NR 2 DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ ADMINISTRACYJNY SEKRETARIAT KADRY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMATYCY RADCA PRAWNY ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINY KONSULTANCI GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY DZIENNY DOM POMCY SPOŁECZNEJ ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYC H ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYC H BHP ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ ZESPÓŁ DS. USŁUG I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZESPÓŁ DS. USŁUG I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 1. ZADANIA WŁASNE Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowanego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością bezpośredniej, osobistej opieki nad 6 S t r o n a

7 długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem; praca socjalna; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; dożywianie dzieci; sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Do pozostałych zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 2. ZADANIA ZLECONE Do zadań zleconych gminie określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową należy: 7 S t r o n a

8 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi oraz cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej; udzielanie pomocy kombatantom i osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego; przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego. III. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. ŚWIADCZENIA MATERIALNE Świadczenie materialne realizuje się poprzez wypłatę środków pieniężnych na rzecz osób uprawnionych. Prawo do świadczeń materialnych przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł. (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej). osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie). Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z następujących dysfunkcji: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 8 S t r o n a

9 przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; sytuacji kryzysowej; klęski ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepisy dają możliwość udzielenia pomocy osobie lub rodzinie, których dochody przekraczają ustawowe kryteria. Świadczenia pieniężne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dzielą się na: 1. zasiłek stały; 2. zasiłek okresowy; 3. zasiłek celowy; 4. specjalny zasiłek celowy; 5. zasiłek celowy i okresowy o charakterze zwrotnym. 1. Zasiłek stały przysługuje: o pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; o pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek ustala się w wysokości: o w przypadku osoby samotnie gospodarującej różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł. miesięcznie. o w przypadku osoby w rodzinie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie. Rodzaj świadczenia Ilość osób objętych pomocą Zasiłki stałe 967 Ubezpieczenia zdrowotne przy zasiłkach stałych Zasiłki stałe refundacje S t r o n a

10 2. Zasiłek okresowy p przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: o o osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, do wysokości różnicy między kryterium a dochodem, nie więcej niż 418 zł. miesięcznie. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, do wysokości różnicy miedzy kryterium a dochodem. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem oraz niższa niż 20 zł miesięcznie. Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych pomocą Zasiłki okresowe Zasiłek celowy Zasiłek ten może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na żywność, leki i leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego, drobne remonty naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu także osobom bezdomnym oraz innym, które nie posiadają dochodu i możliwości uzyskania świadczeń z NFZ na pokrycie w części lub w całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również z powodu poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od dochodu (wymienione zdarzenia zwalniają od spełniania kryterium dochodowego). Zasiłki celowe Ilość osób objętych pomocą Artykuły czystościowe i higieny osobistej 429 Dezynsekcja i deratyzacja 8 Zakup odzieży 821 Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli Wyposażenie szkolne dzieci Leki, leczenie 674 Remonty 77 Czynsz 226 Energia elektryczna i gaz S t r o n a

11 Opał 17 Zasiłki celowe - refundacja 1 Zdarzenia losowe 9 Zasiłki celowe dla osób zamieszkujących na terenie RP na podstawie pobytu tolerowanego, humanitarnego 3 4. Specjalny zasiłek celowy Zasiłek może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej danego kryterium. Zasiłek przyznawany jest na ściśle określoną potrzebę i nie podlega zwrotowi. Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych pomocą Zasiłki celowe specjalne ŚWIADCZENIA NIEMATERIALNE Świadczenia niematerialne realizowane są bez wypłaty środków pieniężnych na rzecz uprawnionych. Formy najczęściej udzielanej pomocy: praca socjalna jest jednym z podstawowych zadań pomocy społecznej i jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczona jest w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności, samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Pracą socjalną obejmowane są osoby i rodziny niezależnie od posiadanego przez nie dochodu; poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne, udzielane osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód; interwencja kryzysowa - działania podejmowane w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących w rodzinach dysfunkcji, w tym tak groźnego zjawiska jak przemoc; udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku, domach dla bezdomnych; 11 S t r o n a

12 przyznanie niezbędnego ubrania poprzez dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia odpowiednich do pory roku; przyznanie jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która we własnym zakresie nie może go sobie zapewnić, pomoc może być doraźna lub okresowa; pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w formie zakupu posiłku w placówkach opiekuńczo wychowawczych i szkołach; sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego; przyznanie osobie z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz na podstawie odpowiednich uchwał odpłatność. Dożywianie Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych, zapewnił pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogły go sobie zapewnić. Firmą świadczącą usługi w formie przygotowywania i wydawania posiłków wyłonioną w wyniku przetargu - była Agencja Służby Społecznej. Posiłki w 2014 roku wydawane były w Twojej Kuchni przy ul. Kwiatowej 9 i ul. Podchorążych 16. Z posiłków skorzystało 664 osoby. Posiłki wdawano przez 7 dni w tygodniu. Stołówki podlegały kontroli, zwracano uwagę na jakość wydawanych posiłków, warunki sanitarne i obsługę. Dzieci i młodzież miała możliwość skorzystania z gorących posiłków w placówkach oświatowych tj. w szkołach, ośrodkach szkolno wychowawczych, przedszkolach i żłobkach. Z tej formy pomocy w 2014 roku skorzystało osób. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku określa uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLVII/1198/05 z 11 kwietnia 2005 roku, a w przypadku zakupu posiłków dzieciom uchwała Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 2004 r. Koszt jednego posiłku ustalony został w umowach z firmą realizującą świadczenie i średnio wyniósł 8,66 zł. Odpłatność za posiłki dla dzieci ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 roku oraz zawartych porozumień z placówkami. Średnio koszt jednego posiłku wyniósł w żłobku i przedszkolu 7,55 zł, a w szkole 8,01zł. 12 S t r o n a

13 W 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 221Rady Ministrów realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Cel programu to ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród najuboższych mieszkańców Dzielnicy. Rodzaj świadczenia Ilość osób objętych pomocą Dożywianie: Zasiłki celowe na dożywianie w tym dofinansowanie z budżetu wojewody Posiłki Twoja Kuchnia Do 150% kryterium dochodowego 577 Pow. 150% kryterium dochodowego 95 Żywienie szkoły Do 150% kryterium dochodowego 762 Pow. 150% kryterium dochodowego 205 Żywienie przedszkola, żłobki Do 150% kryterium 442 Powyżej 150% kryterium 22 Pogrzeby Do obowiązkowych zadań własnych gminy należy organizacja pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku gdy rodzina nie może zająć się pochowaniem zmarłego robi to Ośrodek. Sprawianie pogrzebów zostało zlecone na podstawie zawartej umowy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warszawie oraz zawartego porozumienia Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Pogrzeby 54 Pogrzeby zrefundowane przez ZUS S t r o n a

14 Pomoc usługowa Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a także osobie, której rodzina nie może z różnych powodów pomagać, Ośrodek świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych. OPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest to szczególny rodzaj usług dostosowany do stanu zdrowia psychicznego. Pomoc ta świadczona jest przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma- Agencja Służby Społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zakres czynności: o mycie, ubieranie chorego; o zmiana bielizny ; o zapobieganie odleżynom; o podawanie leków; o zmiana opatrunków; o pomoc w czynnościach fizjologicznych; o podawanie posiłków; o współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową. Usługi opiekuńcze zakres czynności: o o o o o o o robienie zakupów; przygotowywanie posiłków; sprzątanie; załatwianie spraw urzędowych; pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym; dbanie o kondycję psychoruchową; zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej reguluje Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 2004 r. Koszt jednej godziny usług określany jest w umowie z firmą realizującą świadczenie. Rodzaj usług Odpłatnośd Liczba osób Specjalistyczne usługi opiekuocze Usługi opiekuocze Od r. do 09.14r.-10,35 zł/h Od 10.14r.do r.-9,75 zł/h Od r. do 09.14r.-9,90 zł/h Od 10.14r.do r.-9,40 zł/h S t r o n a

15 Z pomocy usługowej w 2014r. skorzystało osób. Ze względu na bardzo trudną sytuacją zdrowotną i rodzinną 161 osób skorzystało jednocześnie ze specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku sprawozdawczym świadczyła Fundacja Zdrowie wyłoniona w drodze przetargu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakres czynności: o uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia o interwencje i pomoc w życiu w rodzinie; o pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; o wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; o pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi; o pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia; o rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Warunki ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).Koszt jednej godziny usług określony jest w umowie z firmą realizującą świadczenie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Osoby z autyzmem Odpłatność Liczba osób 22 Osoby z chorobą psychiczną 18,94zł/h 12 Osoby niepełnosprawne intelektualnie 25 Z powyższej pomocy w 2014 r. skorzystało 59 osób. 15 S t r o n a

16 Usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera Na podstawie zawartych porozumień z Centrum Alzheimera mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej 257 w przedmiocie organizacji specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez "Centrum" w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i skompletowaniu niezbędnych dokumentów przyznawał prawo do specjalistycznych lub opiekuńczych usług oraz do korzystania z posiłków. Wydane decyzje administracyjne określały termin realizacji, wymiar usług oraz wysokość odpłatności za świadczenia. Odpłatność za pobyt w DDP ustalano na podstawie uchwały rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/843/2004 z 16 września 2004 r., regulaminu Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimera w Warszawie oraz Zarządzenia Nr 18/2013 Dyrektora Centrum Alzheimera w Warszawie z dnia r. Rodzaj świadczenia Ilośd osób Ilośd decyzji Prawo do usług specjalistycznych Prawo do usług opiekuoczych Prawo do korzystania z posiłków W 2014 roku wydano łącznie 184 decyzji przyznających świadczenia 37 osobom. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie ul. Górska 7 Decyzje kierujące do ośrodka wsparcia wraz z ustaleniem odpłatności za pobyt, wydawano na podstawie zebranej dokumentacji i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w uzgodnieniu z dyrektorem placówki. Wydano również decyzje przyznające prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Stowarzyszenie. Rodzaj świadczenia Ilośd osób Ilośd decyzji Skierowanie do Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy Pobyt w mieszkaniu chronionym S t r o n a

17 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej ustalał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomoc ta była kierowana do osób które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie miały możliwości uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu. Prawo do świadczeń przyznawano na podstawie decyzji administracyjnej na okres 90 dni. Rodzaj świadczenia Ilośd osób Ilośd decyzji Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej fin. ze środków publicznych Kontrakt socjalny Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Umowa mobilizuje osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej do podjęcia aktywności zawodowej, wzrostu samodzielności życiowej, poprawy funkcjonowania rodziny i relacji w niej. Ilośd zawartych kontraktów socjalnych 116 W tym ilośd zawartych kontraktów socjalnych wraz z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 Realizując uchwałę Nr XXXV/1053/2008 w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w związku z realizacją kontraktu socjalnego 40 osobom wydano 68 zaświadczeń na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. 17 S t r o n a

18 IV POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Ubóstwo Sieroctwo 4 Bezdomnośd 122 Potrzeba ochrony macierzyostwa 305 Wielodzietnośd 138 Bezrobocie 858 Niepełnosprawnośd Długotrwała lub ciężka choroba Bezradnośd w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. dom. 540 Przemoc w rodzinie 38 Alkoholizm 92 Narkomania 24 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 34 Zdarzenia losowe 11 Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Sytuacja kryzysowa Liczba osób objętych pomocą oraz ilość wydanych decyzji. Liczba osób objętych pomocą Liczba rodzin objętych pomocą Liczba nowych środowisk 969 Ilość wszystkich wydanych decyzji Odwołania od decyzji 11 Decyzje utrzymane w mocy 8 Decyzje uchylone 2 Uchybienie terminu od wniesienia odwołania 1 18 S t r o n a

19 V. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Podstawowe zadania Ośrodka pracownicy socjalni w Filiach realizują w trzech zespołach: zespół do spraw osób niepełnosprawnych; zespół pomocy środowiskowej; zespół do spraw usług; 1. ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zespół obejmuje pomocą osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Praca zespołu polega na: o udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu kwestii wynikających z problemów niepełnosprawności; o integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; o likwidacji barier społecznych; o wnioskowaniu o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; o zawieraniu kontraktów socjalnych; o kierowaniu do uczestnictwa w projekcie systemowym pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej i innych projektach finansowanych przez EFS Kapitał Ludzki; o ustalaniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; o ustaleniu prawa do pobytu w Dzielnicowym Środowiskowym Domu Samopomocy ; o kierowaniu do mieszkań chronionych; o współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, uczestnictwie w grupach roboczych; o rozbudowie systemu wsparcia środowiskowego w codziennej egzystencji osób niepełnosprawnych; o udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej; o kompletowaniu dokumentów do domów pomocy społecznej; o podejmowaniu działań prozdrowotnych mogących wpłynąć na poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych; o rozbudowie systemu informacyjnego dotyczącego ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, o pośrednictwie w uzyskaniu porad specjalistycznych. 19 S t r o n a

20 Podopieczni ze względu na ograniczenia spowodowane stanem zdrowia i trudnościami finansowymi korzystali ze wsparcia materialnego(na leki, leczenie, dożywianie,odzież, środki czystości czynsz, energia, gaz)oraz pracy socjalnej. Działania z zakresu pracy socjalnej polegały na współpracy z placówkami ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego, motywowaniu klientów do systematycznego leczenia, informowaniu o przysługujących ulgach i uprawnieniach, kierowaniu do ośrodków wsparcia oraz do organizacji pozarządowych wydających żywność. W sytuacjach kryzysowych wobec chorych psychicznie podejmowano interwencje z udziałem pracowników pogotowia, policji i administracji domów, składano wnioski do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie leczenia lub umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody. Ważną częścią pracy socjalnej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych która polega na kierowaniu do zakładów pracy chronionej, urzędu pracy, organizacji pozarządowych, do uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W rodzinach osób niepełnosprawnych występują również problemy związane trudnościami opiekuńczo wychowawczymi z dziećmi. Rodziny te, na wniosek pracownika socjalnego, zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. 2. ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Zespół obejmował pomocą: rodziny niewydolne finansowo, wychowawczo, niepełne, wielodzietne, z nadzorem kuratorskim, rodziny w których występuje problem związany z uzależnieniami, emerytów i rencistów, rodziny doświadczające przemocy, bezdomnych, osoby niezdolne do podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia, cudzoziemców ze statusem uchodźcy i przyznanym prawem do pobytu na terenie Polski, osoby opuszczające Domy Dziecka,osoby opuszczające zakłady karne oraz bezrobotnych. Zadania zespołu: o pomoc rodzinom, osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w środowisku; o wnioskowanie o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny; o ukierunkowanie rodziców na właściwe pełnienie ról społecznych, w tym rodzicielskich; o pomoc finansowa i rzeczowa; o aktywizacja zawodowa bezrobotnych; o zawieranie kontraktów socjalnych; o kierowanie do uczestnictwa w projekcie systemowym pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej oraz innych programów finansowanych przez EFS Kapitał Ludzki; o ustalanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawy; o kierowanie do Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodka wsparcia dla kobiet z małymi dziećmi lub kobiet w ciąży; 20 S t r o n a

21 o przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; o wydawanie opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodzicielstwa zastępczego; o ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o ustalanie prawa do usług w Dziennym Domu Pomocy w Centrum Alzheimera o działania interwencyjne (przemoc w rodzinie, brak należytej opieki nad dziećmi lub osobami starszymi i chorymi,pożar mieszkania, zgłoszenia dotyczące bezdomnych); o współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i uczestnictwo w grupach roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach ; o kompletowanie dokumentów do domów pomocy społecznej; o sprawianie pogrzebu; o kierowanie osób bezdomnych do placówek zapewniających schronienie, posiłek, ubranie; o kierowanie do ośrodków wsparcia Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są po ocenie sytuacji bytowej. Forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do sytuacji uzasadniającej udzielenie pomocy. Pomoc ma charakter finansowy, rzeczowy oraz pracy socjalnej. W celu pełnego wsparcia szczególnie rodzin wielo problemowych (bezrobocie, przemoc, uzależnienia,choroby, bezradność) wychowujących dzieci, przydzielano asystenta rodziny. Współpraca asystenta i pracownika socjalnego z rodziną poprzedzona była zawarciem kontraktu socjalnego. Celem wspólnych działań było osiągnięcie przez rodzinę stabilizacji życiowej pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Odbywało się to m.in. poprzez naukę nabywania i odtwarzania umiejętności w zakresie: dysponowania własnym budżetem, prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób ekonomiczny i praktyczny, zawierania i utrzymywania kontaktów z rodziną, dokonywania wyborów i samodzielności w podejmowaniu decyzji, planowania zajęć i organizowania własnego czasu z korzyścią dla siebie i rodziny, załatwiania podstawowych spraw urzędowych, zwiększenie odpowiedzialności za siebie oraz dzieci. Pracownicy socjalni szczególny nacisk kładli na pracę z osobami bezrobotnymi, ich aktywizację zawodową współpracując w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Aktywności Zawodowej, organizacjami pozarządowymi. Praca socjalna obejmowała specjalistyczne działania związane bezpośrednio z problem przemocy w rodzinie i uzależnieniami uwzględniając szczególnie sytuację dzieci, osób chorych, starszych, niezaradnych życiowo. 21 S t r o n a

22 3. ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG Zespół do spraw usług obejmuje pomocą osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, chore, z ograniczoną sprawnością fizyczną i psychiczną, nie mający wsparcia ze strony rodziny. Zadania Zespołu: o planowanie usług specjalistycznych opiekuńczych (opieka nad przewlekle chorymi i leżącymi); o planowanie usług opiekuńczych (zakupy, sprzątanie, gotowanie); o planowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rehabilitacja społeczna i fizyczna); o kompletowanie dokumentów do domów pomocy społecznej; o planowanie pomocy finansowej i rzeczowej; o kontrola pracy opiekunek Współpraca z firmami świadczącymi usługi układała się poprawnie. Nieprawidłowości dotyczące pracy opiekunek oraz inne zauważone przez pracownika socjalnego wyjaśniano na bieżąco. Część klientów poza pomocą usługową objęta była świadczeniem finansowym. oraz rzeczowym w formie gorących posiłków. Pracownicy socjalni udzielali wsparcia psychicznego podopiecznym a także ich rodzinom. Informowali o przysługujących ulgach i uprawnieniach, uczestniczyli w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. W przypadku konieczności zapewnienia całodobowej opieki kompletowano dokumenty do domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjum. 4. UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Niezbędną dokumentację do umieszczenia w domu pomocy społecznej kompletuje pracownik socjalny Ośrodka na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu (postanowienie Sądu). Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem OPS przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przekazanej dokumentacji wydaje stosowne decyzje. W 2014 roku przekazano dokumentację 101 osób w tym 19 osobom na podstawie postanowienia Sądu. 22 S t r o n a

23 5. PORADY PRAWNE W Ośrodku udzielano bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, lokalowego, bankowego, cywilnego i zabezpieczenia społecznego. Porady dotyczyły następujących spraw: o odwołań od decyzji ZUS; o zadłużeń czynszowych; o zadłużeń bankowych; o rozwodów; o alimentów; o prawa do lokalu; o pełnomocnictw i innych. W roku sprawozdawczym udzielono 114 porad prawnych. 6. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Pracownicy Ośrodka w 2014 roku podnosząc kwalifikacje zawodowe uczestniczyli w różnych formach dokształcania. Tematy szkoleń, konferencji, seminariów oraz liczba osób w nich uczestnicząca: Program POMOST STD 57 osób; Funkcjonowanie lokalnego systemu profilaktyki i krzywdzenia małych dzieci 1 osoba; Standardy usług i modeli instytucji pomocy społecznej 2 osoby; Kontakt z rodziną w sytuacji uruchamiania procedury Niebieskich Kart aspekty prawne i psychologiczne 16 osób; Wolontariat - szansa dla integracji 1 osoba; Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci 3 osoby; Porozumienie na rzecz osób chorych psychicznie 2 osoby; Spotkanie w ramach doradztwa specjalistycznego z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej - 10 osób; Dobry Rodzic - Dobry Start 7 osób; Dziecko Krzywdzone 1 osoba; 23 S t r o n a

24 Współpraca OPS i PCPR z PUP 1 osoba; Jak chronić dziecko i rodzinę w kontaktach z mediami 1 osoba; Kontrakt socjalny jako narzędzie do Aktywnej Integracji 2 osoby; Poradnictwo obywatelskie. Nowe wyzwania 9 osób; Możliwość działania i rozwoju warsztatów terapii zajęciowej jako podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu 2 osoby; Mokotowskie inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego 1 osoba; Kampania profilaktyczno-edukacyjna przeciwko sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 3 osoby Rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego 2 osoby; Obsługa wolontariatu dla osamotnionych seniorów 4 osoby; Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej, a zadania w obszarze profilaktyki krzywdzenia małych dzieci-role i zadania profesjonalistów 3 osoby; Przemoc w rodzinie i procedura Niebieskiej Karty 5 osób; Organizacja Pomocy Społecznej 2 osoby; Specjalizacja I st. w zawodzie pracownik socjalny 2 osoby; Specjalizacja II st. w zawodzie pracownik socjalny 3 osoby; Praca Interdyscyplinarna w realizacji procedury Niebieskiej Karty 4 osoby; Nowe technologie pracowników 45 + zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej 3 osoby; Profesjonalista, a profilaktyka rola i zadania 7 osób; Pomoc rodzinom zadłużonym 2 osoby; Seminarium Partnerstwo lokalne 4 osoby; Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji 1 osoba. 24 S t r o n a

25 7. PRAKTYKI W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W 2014 r. praktyki dyplomowe odbyła jedna studentka II roku Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktyki w wymiarze 120 godzin były realizowane w okresie 4 tygodni, a głównym celem było wzbogacenie o doświadczenie w praktyce wiedzy z zakresu pracy socjalnej stanowiącej przedmiot pracy dyplomowej. Głównym zadaniem było zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej oraz kształtowanie dojrzałości w łączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. 8. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDOWYMI ORAZ POZARZĄDOWYMI Praca socjalna to nie tylko różnego rodzaju poradnictwo czy pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw, to także współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w szczególności z placówkami ochrony zdrowia głównie z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi z placówek POZ, szpitali oraz poradni specjalistycznych, w tym zdrowia psychicznego, oświatowymi, Sądami, Policją, NFZ, ZUS, Strażą Miejską, UP, WCPR, Urzędem Dzielnicy, administracjami domów, Gazownią Warszawską, RWE STOEN. Organizacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących z którymi Ośrodek współpracował to: schroniska i noclegownie dla bezdomnych z terenu Warszawy i Mazowsza, Caritas, Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Fundacja Dzieci Niczyje, Klub Rodzin Abstynenckich Azyl,,PCK, Fundacja Polsat, Fundacja La Strada, a także z mokotowskimi parafiami rzymsko-katolickimi, związkiem wyznaniowym Społecznością Chrześcijańską. Kolejne organizacje to Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych, Centrum Usług Doradczych (CUD) dla Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Synapsis, stowarzyszenie Mam Marzenie, OPTA, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja", Biuro Porad Obywatelskich i inne placówki udzielające porad prawnych. Do organizacji takich jak: PCK, Punkt Pomocy Doraźnej Homeless, Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża, Fundacja Prószyński i S-ka oraz Stowarzyszenie Damy Radę wydawano skierowania po pomoc w formie żywności, środków czystości i odzieży. Od 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział w programie "Dobry Rodzic Dobry Start". Program ma na celu udzielanie wsparcia rodzicom oczekujących na dziecko i rodzicom małych dzieci, polega na organizacji spotkań edukacyjnych i warsztatów umiejętności rodzicielskich, poradach psychologicznych oraz rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych. 25 S t r o n a

26 VI. ZADANIA WŁASNE WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH POTRZEB 1. PARTNERSTWO DLA MOKOTOWA W 2014 roku pracownicy Ośrodka kolejny raz uczestniczyli w działaniach na rzecz Mokotowskiego Partnerstwa "Moje Wierzbno " i "Moje Sielce". Partnerstwo istnieje od 8 lat którego celem jest integracja mieszkańców Dzielnicy Mokotów. W ramach działalności odbywały się spotkania oraz imprezy okolicznościowe. Tradycyjnie każdego roku w czerwcu odbyły się festyny z okazji Dnia Sąsiada, w grudniu Gwiazdka Podwórkowa. Imprezy odbyły się na terenie Wierzbna i Sielc. Zorganizowano również drugą edycję wystawy fotograficznej pokaz zdjęć dawnego i współczesnego Wierzbna. 2. MOKOTOWSKI PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Od 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Mokotowskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Pomysłodawcą programu jest Wydział Zasobów Lokalowych. dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Celem programu jest powrót do normalnego życia osób, które od dłuższego czasu pozostają osobami bezdomnymi; reintegracja społeczna i przeciwdziałanie trwałej marginalizacji osób bezdomnych. Odbiorcami są bezdomni mieszkańcy Dzielnicy Mokotów, oraz osoby wywodzące się z Mokotowa. Kwalifikacją do programu zajmuje się Komisja Mieszkaniowa w Wydziale Spraw Lokalowych. W 2014 roku programem objęto 8 osób, zawarto 8 kontraktów socjalnych, dokonano 1 oceny realizacji działań ustalonych w kontraktach. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzili kontrolę u 8 osób które w poprzednich latach otrzymały lokale. 3. KLUB RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH Przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy od 2009 roku działa Klub Rodzin Zastępczych Spokrewnionych. Od 2013r. wsparcie Fundacji Korale umożliwiło dalszą jego aktywność i rozwój. Celem działalności jest integracja rodzin i udzielanie wsparcia osobom pełniącym funkcje rodziców zastępczych, jak również poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w tych rodzinach. Zespołem organizującym pracę było dwóch pracowników socjalnych z OPS oraz psycholog i koordynator pracy z rodziną z Fundacji. W ramach działalności Klubu rodziny spotykały się jeden raz w miesiącu, organizowane były również imprezy okolicznościowe oraz wycieczki integracyjne. Miejscem spotkań była siedziba Fundacji "Korale". W zajęciach systematycznie uczestniczyło ok. 10 rodzin zastępczych. W trakcie prowadzonych zebrań omawiane były między innymi sukcesy i porażki rodziców zastępczych oraz sytuacje kryzysowe jakie ich spotykają. Rodziny mogły też 26 S t r o n a

27 wymieniać się swoimi doświadczeniami, co stanowiło bardzo ważny element współpracy z nimi. Uczestnicy mieli też możliwość odbycia spotkań indywidualnych. Duża uwaga została też skupiona na dzieciach, które w czasie trwania spotkań miały możliwość brania udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa. W 2014 r. w ramach działalności Klubu zorganizowano trzy wycieczki. Z okazji Dnia Dziecka odbyła się jednodniowa autokarowa wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Mościskach koło Woli Życkiej. Uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzili Muzeum Iluzji, dzieci skorzystały z licznie oferowanych atrakcji m.in. z zabawy przy lewitujących kuleczkach, mogły zrobić zdjęcia przy głowie na talerzu i przy lewitującym kranie,przeprawiali się tratwą przez przeklęty staw, przechodziły ścieżką złudzeń. Na koniec wszyscy uczestnicy imprezy mieli zapewniony ciepły posiłek. Każde dziecko otrzymało paczkę z upominkami. W czerwcu odbyło się wspólne wyjście do kina na film pt Czarownica. W listopadzie z okazji zbliżających się Mikołajek zorganizowano wycieczkę do Manufaktury Cukierków. Po zakończonym pokazie wyrabiania słodyczy każdy z uczestników mógł samodzielnie ukręcić własnego lizaka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w grudniu zorganizowano uroczyste spotkanie z udziałem 11 rodzin. W jego przygotowanie włączyli się wszyscy uczestnicy. Dzieci przygotowały przedstawienie o św. Mikołaju. Chętne prezentowały też swoje talenty muzyczne. Każde dziecko otrzymało paczkę wraz z łakociami i upominkami. 4. WOLONTARIAT Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy funkcjonuje od 12 lat. Koordynatorem działań jest pracownik socjalny. Ośrodek w dalszym ciągu aktywnie współpracował ze Szkolnym Klubem Wolontariuszy Zespołu Szkół Społecznych z ul. Nowowiejskiej 5, w Klubie działało 12 wolontariuszy,którzy systematycznie współpracowali z OPS w ramach różnych akcji lub indywidualnie. W 2014 roku zawarto 7 porozumień, a z 13 wolontariuszami współpracowano w ramach ustnego porozumienia przy okazji organizacji jednorazowych akcji. Ogółem współpracowano z 32 wolontariuszami. Pracownicy Ośrodka oraz wolontariusze ściśle współpracowali z Centrum Wolontariatu uczestnicząc w spotkaniach i szkoleniach. W Ośrodku prowadzona jest baza ofert i wolontariuszy tzw. Skrzynka Dobroci dostęp do bazy jest możliwy poprzez koordynatora wolontariatu z Centrum Wolontariatu. 27 S t r o n a

28 Wolontariusze w roku sprawozdawczym uczestniczyli w następujących działaniach: o zbiórka zabawek i książek dla dzieci; o zbiórka odzieży dla dzieci; o pomoc dzieciom w nauce języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki; o pomoc osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego oraz w załatwianiu spraw urzędowych; o pomoc osobom starszym poprzez organizowanie czasu wolnego (czytanie prasy, książek, rozmowy, spacery); o wyjścia na spacer z osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim; o pomoc osobom starszym w prowadzeniu gospodarstwa domowego(robienie zakupów, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych); VII. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ 1. ZADANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU ŚWIADCZEŃ wprowadzanie danych dotyczących wszystkich rodzajów świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej do programu komputerowego POMOST STD; wysyłanie zasiłków przekazem lub przelewem do klientów OPS; wydruk, rejestracja oraz wysyłanie decyzji; wypłacanie zasiłków z kasy oraz rozliczanie zaliczki; rozliczanie usług oraz talonów obiadowych z firmami realizującymi świadczenia; przeprowadzanie kontroli w punktach wydawania posiłków; rozliczanie dokumentów dotyczących posiłków dla dzieci w placówkach szkolnych, opiekuńczych, wychowawczych; odprowadzanie składek zdrowotnych do ZUS ; sporządzanie raportów do ZUS; wydawanie talonów obiadowych do punktów żywienia; obsługa sekretariatu; planowanie i kontrola wydatków; sporządzanie sprawozdań finansowych. 28 S t r o n a

29 VIII. DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ W 2014 Dział Pomocy Specjalistycznej, którego główną siedzibą jest biuro Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 realizował wsparcie klientów Ośrodka i mieszkańców Mokotowa w kilku podstawowych obszarach. Głównym celem Działu Pomocy Specjalistycznej jest poszerzenie wsparcia z zakresu pomocy społecznej na terenie Dzielnicy o takie działania, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania społeczności zamieszkującej teren Dzielnicy. Obszarami, którymi Dział Pomocy Specjalistycznej zajmuje się w szczególności są: 1. diagnoza środowisk rodzinnych; 2. poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne; 3. opracowywanie i współdziałanie z rodzinami w celu rozwiązywania ich problemów życiowych; 4. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej osobom dorosłym i dzieciom; 5. wsparcie Asystentów Rodziny; 6. realizacja projektu systemowego pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej w ramach którego zespół projektowy zajmuje się realizacją: wsparcia rodzin przez Asystentów Rodziny; interwencji kryzysowej przez Zespół Interwencji Kryzysowej; wsparcia prawnego dla mieszkańców Mokotowa; wsparcia proponowanego uczniom szkół ponadgimnazjalnych w zakresie budowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej; wsparcia merytorycznego pracownikom innych służb i instytucji, zajmujących się pomocą rodzinie; mediacji; organizacją wolontariatu; oraz wsparciem technicznym i administracyjnym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Powyższe działania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku zostały nagrodzone przyznaniem wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Zawsze pomocni za nowatorskie działania na rzecz rodziny, zmieniające wizerunek instytucji w środowisku lokalnym a także jako jednostki przygotowanej do działań aktywnej integracji. 29 S t r o n a

30 MOKOTOWSKI PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w terminie 1 styczeń 31 grudzień 2014 roku, przeprowadził siódmą edycję projektu systemowego pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej. Projekt ten realizowany jest w ramach PO KL , Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2014 roku przeprowadzono następujące działania: 1. Realizacja obligatoryjnego zadania pracy Asystenta Rodziny jako zadania własnego Dzielnicy. 2. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach którego działa Zespół Interwencji Kryzysowej. 3. Realizacja wsparcia uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w formie doradztwa. 4. Realizacja działań wspierających pracę Asystentów Rodziny i psychologów, w tym aktywizacja zawodowa, społeczna oraz środowiskowa, a także mediacje. 5. Organizacja oraz zabezpieczenie techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 6. Pomoc prawna dla mieszkańców Mokotowa. Podsumowanie działań zrealizowanych: 82 rodzinom udzielono wsparcia asystentów rodziny (ponad 250 osób); 40 osób objętych wsparciem asystentów rodziny otrzymało wsparcie psychologiczne; 30 rodzinom udzielono wsparcia psychologa dziecięcego. W konsultacjach z psychologiem dziecięcym wzięło udział 29 dzieci; 78 osób korzystało ze wsparcia Zespołu Interwencji Kryzysowej; 10 osób dorosłych i dzieci uczestniczyło w treningu zastępowania agresji, a 17 dorosłych i dzieci w zajęciach integracji sensorycznej; 14 osób brało udział w warsztatach umiejętności opiekuńczo wychowawczych; 18 osób otrzymało wsparcie specjalisty ds. poszukiwania pracy; 29 osób skorzystało z porady prawnej; zrealizowano kursy: dla 1 osoby prawa jazdy kat. B, dla 1 osoby obsługi kas fiskalnych, dla 1 kurs nauki języka angielskiego, 25 osób uczestniczyło w mediacjach rodzinnych (70 h); 30 S t r o n a

31 7 wolontariuszy współpracowało z rodzinami objętymi asystą rodziny; 242 osoby brało udział w 6 wyjściach integracyjnych dla rodzin i osób z ich otoczenia. Organizowano wyjścia do kina, sali gier i zabaw, pikniki integracyjne. Uczestnicy korzystali z propozycji bezpłatnych form spędzania czasu. Asystencji Rodziny współpracowali z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w realizacji procedury Niebieskiej Karty na rzecz 10 środowisk objętych ich wsparciem; 1 osoba wraz dziećmi została umieszczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej celem zabezpieczenia jej zdrowia i życia. ASYSTA RODZINY W 2014 roku asysta rodziny realizowana była w dwóch formach: pierwsza z nich jako podstawowe działanie w ramach udziału osób w projekcie systemowym, a druga w formie wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, poza projektem systemowym (od lipca 2014 r.). Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek realizacji zadań, zawartych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która umożliwia zastosowanie nowatorskich instrumentów w pracy z rodzinami, korzystającymi ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Znaczna część zadania asysty rodziny finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z dotacji Wojewody Mazowieckiego oraz środków własnych. Zadania, określone w Ustawie zakładają pracę asystentów w środowiskach rodzinnych ze wszystkimi członkami rodzin, ale również współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku, m.in. pracownikami socjalnymi, psychologami oraz w innych instytucjach, wspierających rodzinę. Rodziny objęte asystą rodziny miały zapewnione wsparcie w samodzielnej nauce funkcjonowania codziennego poprzez motywowanie do działań związanych z załatwianiem spraw urzędowych, zdrowotnych, jak również poprzez edukację w zakresie utrzymywania czystości i porządku w domu, gotowania, prania, przez wspieranie w funkcjach wychowawczo opiekuńczych, aktywizację zawodową, dbania o wygląd i higienę osobistą. Działania te mają na celu poprawienie i dalsze motywowanie rodziny i wzmacnianie jej w pełnieniu prawidłowych ról zarówno w środowisku rodzinnym, społeczności lokalnej i w społeczeństwie. Realizacja planów pracy z rodziną przy pomocy asystentów rodziny sprzyja także aktywizacji zawodowej i podejmowaniu legalnego zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzić ma do usamodzielnienia i pełnej reintegracji. Osoby wspierane w projekcie systemowym mogły ponadto uczestniczyć w szkoleniach i kursach, warsztatach aktywizacji społecznej, konsultacjach ze specjalistą ds. poszukiwania pracy, psychologami i psychologiem dziecięcym, ale również skorzystać z oferty pomocowej, proponowanej przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe na terenie Dzielnicy i Warszawy. 31 S t r o n a

32 W Ośrodku od 2014 roku zatrudnionych jest 7 Asystentów Rodziny, którzy kompleksowo pomagali rodzinom najbardziej potrzebującym wsparcia. Pomoc asystentów świadczona jest rodzinom zmagającym się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, niewydolnością w tym zakresie, m.in. objętymi nadzorem kuratorskim. Dzieci w tych rodzinach zagrożone są trafieniem do pieczy zastępczej. Asystenci pracowali również z rodzinami, których dzieci przebywają w placówkach ich praca oparta była o ukształtowanie umiejętności i stabilizację sytuacji życiowej po to, aby dzieci mogły powrócić do swojej naturalnej, biologicznej rodziny. Asystenci pracowali w oparciu o standard pracy z rodziną, oferując profesjonalną pomoc rodzinom w różnych dziedzinach, głównie w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych. W związku z realizacją założeń Ustawy oraz standardu, celem asysty rodzinnej jest: wsparcie rodzin wieloproblemowych, które wychowują dzieci; zapobieganie trafieniu dzieci do pieczy zastępczej; pomoc w odzyskiwaniu samodzielności życiowej rodzin poprzez wspieranie umiejętności wychowawczych, opiekuńczych i społecznych; pomoc w załatwianiu podstawowych, formalnych spraw, a także w zdobyciu lub przygotowaniu się do podjęcia legalnej pracy; wytwarzanie i podtrzymywanie motywacji do podejmowania pozytywnych decyzji, mających wpływ na zmianę sytuacji życiowej; wsparcie w podejmowaniu leczenia odwykowego, pomoc rodzinom w których występuje przemoc i przeciwdziałanie przemocy (także poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym); przeciwdziałanie patologiom mogącym powodować wykluczenie społecznemu oraz ubóstwu; zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w przypadku zaobserwowania sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci (przy stałej współpracy z pracownikami socjalnymi i kuratorami). Asystent stara się wraz z rodziną osiągnąć powyższe i jej własne cele poprzez różnorodne działania, opierając się o swoje zasoby - umiejętności, wiedzę i cechy osobowościowe. Asystenci rodziny pracują z rodzinami i wykorzystują m.in. metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Asystenci rodziny wykonują również pracę opartą na: modelowaniu odpowiednich zachowań w rodzinie; wspieraniu członków rodziny w pokonywaniu problemów życiowych; przekazywaniu wiedzy, dotyczącej zdrowego i prawidłowego rozwoju dzieci; wzmacnianiu umiejętności lub uczenie się załatwiania spraw urzędowych, administracyjnych, szkolnych i zdrowotnych dzieci i swoich; 32 S t r o n a

33 edukowaniu w zakresie odpowiedniego zarządzania gospodarstwem i budżetem domowym; motywowaniu rodziny do zmian swojej sytuacji zawodowej, społecznej; współpracy z innymi instytucjami i funkcjonariuszami pracującymi z rodzinami np. kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, Policją itp.; organizowaniu wsparcia w społeczności lokalnej w otoczeniu rodziny; motywowaniu i pomocy w poszukiwaniu pracy przez członków rodziny, pisaniu CV itp.; wzmacnianiu umiejętności psychospołecznych i szkolnych dzieci poprzez organizację warsztatów i kierowanie na zajęcia np. z zakresu integracji sensorycznej czy treningu zastępowania agresji. Asystenci rodziny swoją pracę wykonują przede wszystkim w środowisku rodziny, a więc w jej miejscu zamieszkania, przebywania. Bardzo ważne jest zatem, aby ich praca i obserwacja dokonywana była w naturalnych dla klienta i jego dzieci warunkach tam, gdzie czują się swobodnie i bezpiecznie. Podobnie psychologowie, również pracują z rodzinami objętymi asystą w ich domach, ale także w siedzibie Ośrodka w zależności od potrzeb i możliwości. Metodami, którymi posługują się w pracy asystenci są: rozmowa wspierająca, edukacja, psychoedukacja, profilaktyka; konsultacje z psychologiem, psychologiem dziecięcym, prawnikiem i specjalistą ds. poszukiwania pracy, zatrudnionych w ramach projektu; organizacja szkoleń i kursów zawodowych; organizacja zajęć i warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo wychowawcze; organizacja zajęć, poprawiających umiejętności zarządzania gospodarstwem domowym (gospodarowanie budżetem); organizacja zajęć, podnoszących umiejętności interpersonalne (komunikacja, asertywność, trening zastępowania agresji, integracja sensoryczna itp.); organizacja wyjść integracyjnych, zwiększających aktywność społeczną i rodzicielską; mediacje. W celu zwiększenia efektowności i trafności działań, asystent określa cele do realizacji nie tylko poprzez konsultacje z innymi osobami, pracującymi na rzecz rodziny, ale przede wszystkim wyznaczając je z rodziną. Aby skutecznie realizować cele, asystent rodziny spotyka się z każdą rodziną co najmniej raz w tygodniu lub częściej jeżeli tego wymaga sytuacja; pozostaje również w stałym kontakcie 33 S t r o n a

34 telefonicznym z członkami rodzin. Średni czas jednego spotkania z rodziną wynosi 2 godziny, ale zdarzają się sytuacje, gdy spotkanie trwa 4 godziny lub więcej. Ważną częścią pracy asystenta jest współdziałanie z innymi służbami i instytucjami, pracującymi z daną rodziną, takimi jak: kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i innymi. W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia dla rodzin asystent rodziny przeprowadza diagnozę potrzeb i problemów rodziny, a także zapotrzebowania na działania. Bazując na profesjonalnie przygotowanej diagnozie sytuacji, opracowuje wraz z rodziną plan pracy, koordynując, wspomagając jego realizację. W planie pracy z rodziną znajdują się czynności, podejmowane przez rodzinę jak i asystenta po to, aby rodzina czuła się bezpieczniej i aby wiedziała, że nie jest osamotniona w pracy nad poprawą swojej sytuacji. W 2014 roku asystenci rodziny zapewnioną mieli superwizję, dzięki której mają możliwość wspólnego przyjrzenia się rodzinom i ich problemom pod okiem specjalisty. Na spotkaniach superwizyjnych mają możliwość omówienia bieżącej sytuacji rodzin, z którymi pracują, przedyskutować propozycje pomocy. Mają możliwość wymiany doświadczeń, nabrania dystansu, co jest bardzo ważne w wypracowywaniu postawy przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości na problemy i potrzeby rodziny. Bardzo ważnym w procesie motywacji klientów jest fakt, że asystent nie odpowiada za udzielanie zasiłków i innej pomocy finansowej rodzinom. Asystent nie ma na to wpływu zadanie to wykonuje pracownik socjalny. Dzięki temu asystent może w znacznie większym stopniu opierać się w pracy na motywacji wewnętrznej klientów, która daje większe prawdopodobieństwo dokonywania zmian, aniżeli motywacja zewnętrzna, która występuje wraz z gratyfikacją finansową. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Zespół Interwencji Kryzysowej W ramach Programu Aktywności Lokalnej Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej w 2014 roku działał Zespół Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów. Zespół Interwencji Kryzysowej jest nowatorskim działaniem, realizowanym od czerwca 2013 roku. W 2014 roku Zespół składał się z czterech psychologów, w tym psychologa dziecięcego, którzy są odpowiednio przygotowani do pracy z osobami, będącymi w stanie kryzysu psychologicznego, spowodowanego różnymi wydarzeniami życiowymi. Zespół pełni dyżury w dwóch placówkach Ośrodka w biurze przy ul. Wiśniowej 37 oraz w Centrum Bartłomieja przy ul. Bartłomieja 3. Konsultacje w trybie interwencji kryzysowej udzielane są również w miejscu zamieszkania klienta. 34 S t r o n a

35 Interwencja kryzysowa jest nowatorskim działaniem zarówno w Dzielnicy i całym mieście. Psychologowie interwenci kryzysowi zajmują się krótkoterminową pomocą psychologiczną dla osób, znajdujących się w trudnej, często nagłej sytuacji życiowej z którą nie mogą sobie poradzić, często nawet zagrażającej samobójstwem. Powołanie Zespołu Interwencji Kryzysowej jest częścią programu wspierania osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często przyczyną kryzysu psychologicznego są uzależnienia, żałoba, przemoc w rodzinie, bezrobocie i inne. Poza tym, Zespół działa w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka. Interwenci oferują swoją pomoc nie tylko klientom indywidualnym, ale całym środowiskom członkom ich rodzin i dzieciom. W ramach działania Zespołu Interwencji Kryzysowej stworzona została otwarta grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, oferująca cotygodniowe spotkania dla osób zainteresowanych i chętnych do skorzystania z takiej formy pomocy. Otwartość grupy oznacza, że w każdym momencie można do niej dołączyć. Pomoc psychologiczna w formie interwencyjnej może zostać udzielona z następujących przyczyn: utraty pracy, śmierci kogoś bliskiego, rozstania z bliską osobą, rozwodu, choroby (w tym psychicznej), przemocy różnego typu (bycia jej ofiarą, sprawcą lub świadkiem), uzależnień, depresji, uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadków i innych wydarzeń, które subiektywnie wpływają na jakość życia i funkcjonowania. Pomoc udzielana jest także osobom, które zagrożone są samobójstwem lub zabójstwem. Interwencji udziela się także dzieciom. Głównym celem interwencji kryzysowej jest zabezpieczenie klienta przed popełnieniem samobójstwa, a w toku działań powrót do stanu emocjonalnego sprzed wydarzenia, które spowodowało kryzys. Z tej formy wsparcia może skorzystać każdy, kto uzna, że potrzebuje takiej pomocy, dlatego też informacje o możliwości skorzystania z niej rozpowszechniana jest zarówno wśród pracowników Ośrodka, jak również w Zespole Interdyscyplinarnym, wśród Policjantów, w szkołach na wszystkich poziomach, w internecie, poprzez ulotki, plakaty i informator społeczny. W 2014 roku z pomocy psychologów Zespołu Interwencji Kryzysowej skorzystało 78 osób dorosłych oraz 15 dzieci. 35 S t r o n a

36 Szkolenia dla Policji W ramach Programu Aktywności Lokalnej, w 2014 r Ośrodek Pomocy Społecznej, zainicjował w 2014 roku współpracę z Komendą Rejonową Policji Warszawa II. Współpraca polegała na przeprowadzeniu przez Ośrodek szkoleń dla 120 funkcjonariuszy Policji, wykonujących swoje zadania na terenie Dzielnicy. Główną osią tematyczną zajęć była szeroko rozumiana przemoc w rodzinie i zagadnienia jej dotyczące. Tematyka ta została wybrana głownie dlatego, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej i Policja to dwie główne służby, które na co dzień mają kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i ich otoczeniem. Udzielanie wsparcia tym osobom i środowiskom to trudna praca, która wymaga nie tylko znacznej odporności psychicznej, dystansu ale jednocześnie empatii i zrozumienia oraz bogatej wiedzy i doświadczenia. Zajęcia dla policjantów prowadzone były przez psychologów interwentów kryzysowych, zatrudnionych w Ośrodku. Zagadnieniami, poruszanymi na zajęciach były m.in. 1. Charakterystyka przemocy domowej i rozróżnienie przemocy i konfliktu; 2. Charakterystyka osób doświadczających przemocy (postawy, zachowania); 3. Mechanizmy trzymające ofiary w związkach przemocowych; 4. Prawidłowa komunikacja interpersonalna z osobą doświadczającą przemocy; 5. Charakterystyka sprawców przemocy; 6. Mechanizmy, które sprawiają, że ludzie stosują przemoc; 7. Prawidłowa komunikacja interpersonalna ze sprawcą przemocy; 8. Mity i stereotypy dotyczące zjawiska przemocy domowej. W szkoleniu kładziony był nacisk na umiejętności rozpoznania przemocy, zrozumienie zjawiska przemocy, umiejętności związane z rozmową z osobami doświadczającymi przemocy tak, aby zachęcić je do współpracy i okazać wsparcie, a ze sprawcami przemocy tak, aby pokazać im konsekwencje działań (konsekwencje prawno karne). Bardzo ważnym elementem szkoleń była edukacja w zakresie przeciwdziałania stereotypom oraz profilaktyka rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z celów jest uczulenie funkcjonariuszy Policji na sygnały czy symptomy, które mogą wskazywać na występowanie przemocy w rodzinie zwłaszcza, jeśli członkowie rodzin jej zaprzeczają. 36 S t r o n a

37 Bardzo ważną wartością tych szkoleń jest przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Policji, ponieważ były forum wymiany doświadczeń pomiędzy nimi w obecności interwentów, którzy na co dzień współpracują z osobami dotkniętymi tym problemem. Działania na rzecz młodzieży W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów w ramach projektu systemowego przeprowadził w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dzielnicy działania na rzecz młodzieży z drugich i trzecich klas. Młodzież biorąca udział w działaniu jest w wieku lat. Działania na rzecz młodzieży polegały głównie na zbadaniu i przeanalizowaniu wraz z uczestnikami ich profilu osobowościowego w kontekście edukacyjnym i zawodowym. Dwa testy, którymi przebadano uczniów, obrazowały mocne, słabe strony i wiele umiejętności, które potencjalnie mogłyby ułatwiać bądź utrudniać podjętą naukę czy pracę. Bardzo ważne jest, aby młody człowiek, stojący przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju, po ukończeniu obowiązkowej nauki wiedział, jakie są jego mocne strony i w jakich dziedzinach mógłby się spełnić jako pracownik. Ze względu na wcześniejsze doświadczenia i przebadanie blisko 1500 osób metodą testów profilu osobowościowego stwierdzono, że warto przeprowadzić wśród uczniów kolejną edycję tych działań z uwagi na trafność testów, miarodajną, rzeczową i zrozumiałą informację z ich wynikiem oraz możliwość odbycia indywidualnej konsultacji z psychologiem, przygotowanym do omawiania specjalistycznych badań w omawianej płaszczyźnie. W zajęciach wzięło udział 121 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy wypełnili testy i wzięli udział w konsultacjach na terenie szkoły. Każdy uczestnik otrzymał na własność wynik swoich badań, instrukcję odczytywania, propozycje ćwiczeń a także informację nt. kierunków studiów i ich dostępności na uczelniach w Polsce. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, związane z techniczną i organizacyjną stroną działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów, który został powołany Zarządzeniem Nr 1660/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2011r. W Zespole znajduje się 2 pracowników socjalnych Ośrodka oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Komisji Rozwiązywania Problemów 37 S t r o n a

38 Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, poradni rodzinnej, organizacji pozarządowych i kuratorów sądowych. Łącznie w 2014 roku w Zespole Interdyscyplinarnym pracowało 24 osoby. Tryb, sposób powoływania, odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w Uchwale nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy dnia z 16 czerwca 2011 r. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Ośrodka przy ul. Wiśniowej 37. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania, wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Są to m.in. obowiązkowe posiedzenia, powoływanie i czuwanie nad działalnością grup roboczych, przeprowadzanie indywidualnych spotkań z osobami wskazanymi w Niebieskich Kartach i niekiedy z członkami ich rodzin. Jednym z podstawowych zadań Zespołu jest analiza sytuacji rodzin z uwagi na zgłoszone zdarzenie, która stanowi źródło informacji dla kolejnych działań na rzecz danej rodziny. Jednym z nich jest np. Grupa Robocza, w skład których wchodzą np. z pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy sądowi lub społeczni, asystenci rodziny i inne osoby, zaangażowane w pracę z rodziną. Grupy Robocze poprzez dyskusję wypracowują określony plan działania wobec danej rodziny i wprowadzają go w życie tak, aby ograniczyć lub zniwelować występowanie przemocy w rodzinie, zwłaszcza z myślą o dzieciach. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się regularnie raz w miesiącu i każdy z jego członków aktywnie włącza się w pracę od strony merytorycznej i formalnej. Członkowie Zespołu posiadają szeroką informację na temat specjalistycznej pomocy świadczonej na terenie Dzielnicy Mokotów i Warszawy i przekazują je osobom, które potrzebują z niej skorzystać. W 2014 roku funkcjonował podział Zespołu na 2-3 osobowe podzespoły, które zajmowały się określoną liczbą Niebieskich Kart, co znacznie przyspiesza tok procedury, indywidualizuje pracę a w konsekwencji jest bardziej skuteczne. 38 S t r o n a

39 Realizacja Procedury Niebieskiej Karty: 12 odbytych posiedzeń Zespołu, 120 spotkań podzespołów; 249 przekazanych Niebieskich Kart A; 248 rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty; 342 ofiar przemocy w rodzinie wskazane w ramach procedury Niebieskie Karty w tym 261 osób dorosłych kobiet, 26 mężczyzn i 81 dzieci; 13 Niebieskich Kart wypełnionych dla dzieci; 267 sprawców przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty w tym 265 osoby dorosłe - 35 kobiet, 230 mężczyzn i 2 dzieci; 42 powołanych Grup Roboczych; 90 odbytych spotkań Grup Roboczych; 137 odbytych rozmów poszczególnych członków Zespołu z osobami wskazanymi w Niebieskich Kartach; 88 odbytych rozmów poszczególnych członków Zespołu z osobą doznającą przemocy; 56 odbytych rozmów poszczególnych członków Zespołu z osobą stosującą przemoc; 262 zakończonych procedur 8 przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 216 kontynuowanych NK na rok PRAWNICY W siedzibie Ośrodka przy ul. Wiśniowej 37 udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, lokalowego, bankowego, cywilnego i własności oraz zabezpieczenia społecznego. Porady odbywają się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 11:00 15:00. Na porady obowiązują zapisy osobiste, których dokonuje się w Biurze Działu Pomocy Specjalistycznej, w dniach porad od godz. 8: S t r o n a

40 Porady dotyczyły następujących spraw: wniosków o renty z tytułu niezdolności do pracy; wniosków o emerytury; świadczeń emerytalnych; świadczeń przedemerytalnych; rent wyjątkowych, rodzinnych i socjalnych; odwołań od decyzji ZUS; zadłużeń bankowych; alimentów; sprawy lokalowe; pełnomocnictw i innych. W 2014 roku udzielono 514 porad dla 365 osób, trwających 386 godzin. 40 S t r o n a

41 IX. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W roku 2014 z usług oferowanych przez nasz Dom korzystało 48 seniorów z dzielnicy Mokotów. Nasi podopieczni to osoby samotne o średniej wieku 82 lat, o różnym stopniu niepełnosprawności, o ograniczonej aktywności ruchowej i społecznej, z różnymi schorzeniami, wielu z nich pozostaje pod stałą opieką Poradni Zdrowia Psychicznego. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel) w godz Pensjonariusze przebywający na terenie naszego Domu otrzymują dwa posiłki dziennie tj. śniadanie i obiad, które są odpłatne w zależności od wysokości emerytury lub renty. Maksymalna odpłatność dla podopiecznych mających dochody powyżej 1138,20 zł wynosi 8,00zł / dziennie. Nasi pensjonariusze mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską i konsultacje lekarza internisty, konsultacje odbywają się raz w tygodniu. W związku z koniecznością aktywizacji fizycznej i ruchowej naszych podopiecznych trzy razy w tygodniu była prowadzona przez pielęgniarkę gimnastyka w formie fotelowej. Nasi seniorzy mieli stałą możliwość korzystania z rowerków rehabilitacyjnych (2 szt.), bloczków oraz rolek do masażu. W okresie letnim zajęcia rekreacyjne odbywały się na tarasie lub w ogrodzie. Raz w tygodniu były prowadzone zajęcia rytmiczne w połączeniu z muzykoterapią. Seniorzy codziennie korzystali z fotela masującego po uprzedniej zgodzie lekarza prowadzącego. Kontynuowana była działalność pracowni komputerowej, samokształcenie i kształcenie koleżeńskie. Odbyły się pogadanki prowadzone przez pracowników aptek Hibiskus o tematyce dotyczącej: zasad przestrzegania dawek przyjmowanych leków i systematyczności oraz niebezpieczeństwie korzystania z porad koleżanek. Przedstawiano również nowości i zamienniki niektórych leków. Jak co roku Straż Miejska przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznych zachowań seniorów w miejscu zamieszkania, na ulicy i w środkach transportu. Uczennice ze Szkoły Fryzjerskiej przy ul. Kazimierzowskiej dbały o wygląd naszych fryzur. W okresie wiosennym i jesienią wspólnie porządkowaliśmy nasz ogród. W maju odbył się koncert pt. Pieśni Szopena zorganizowany przez Stowarzyszenie Zielone koła. Gościliśmy Pana Kowalskiego Ryszarda poetę samouka, który zaprezentował nam swój najnowszy tomik wierszy. W maju i czerwcu odbywały się praktyki zawodowe słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego o kierunku terapii zajęciowej. W lipcu nasi podopieczni korzystali z wczasów na działkach organizowanych przez dzielnicę Ochota przy ul. Józefa i Jana Rostafińskich. 41 S t r o n a

42 We wrześniu uczestniczyliśmy w obchodach 40-lecia działalności Domu pomocy społecznej przy ul. Nowoursynowskiej. Uczestniczyliśmy w warsztatach pt. Konsumenci III wieku na rzecz upowszechniania i ochrony konsumentów zorganizowanych przez Fundację Didactis. Jak co roku uroczyście obchodziliśmy: Święta Bożego Narodzenia ze wspólnym kolędowaniem, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Święto Teściowej, Święto Matki i Walentynki, Dzień Kobiet i 40-stu Męczenników. Nie zabrakło paczek świątecznych i drobnych słodkich upominków przy różnych okazjach. Poza zajęciami zorganizowanymi nasi podopieczni mogą spędzać czas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub chęciami: oglądając telewizję, grając w gry towarzyski, czytając prasę, wspólnie śpiewając, słuchając muzyki, haftując, malując, rozwiązując krzyżówki lub po prostu rozmawiając. W ramach integracji każdego dnia ok. południa pijemy wspólną herbatkę lub kawkę podawaną sobie nawzajem niejednokrotnie z ciasteczkiem. Na ternie naszego Domu działa samorząd seniorów reprezentujący wszystkich i zajmujący się sprawami ważnymi, a dotyczącymi naszego dnia codziennego. Wszystkie wydarzenia staramy się razem z podopiecznymi dokumentować w albumie fotograficznym. Większość naszych seniorów bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach zorganizowanych, wykazując niejednokrotnie wiele inicjatywy. Mamy nadzieje, że znajdują u nas radość, życzliwość, poczucie bezpieczeństwa, możliwość samorealizacji. Wspólne śniadanie wielkanocne 42 S t r o n a

43 Południowa herbatka Zajęcia muzyczno -rytmiczne 43 S t r o n a

44 Nasze spotkanie wigilijne 44 S t r o n a

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Kolejowa 30 32-080

Bardziej szczegółowo