Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania standardowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II Wzór umowy Rozdział III - Formularze i Załączniki Warszawa, wrzesień 2013r. ZP-2310/ 25 /2013

2 2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania standardowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania - zwana dalej ATiK lub usługą ATiK. 2. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ Rozdział II Wzór umowy. 3. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów. III. Termin wykonania zamówienia Umowa będzie realizowania od dnia podpisania do dnia r. Szczegółowe terminy rozpoczęcia świadczenia asysty dla poszczególnych oprogramowań zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 1 będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

3 d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3. Zamawiający nie zastrzega udzielenia zamówienia Wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, dlatego warunek ten nie podlega ocenie. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 3

4 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. C. dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: 9. dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 10. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, 11. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 i 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 13. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). E. Inne dokumenty: 14. wypełniony Formularz Oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III Formularze i Załączniki, 15. wypełniony Formularz Cenowy wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział III - Formularze i Załączniki, 16. dowód wniesienia wadium, 17. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy Ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a Oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków

5 5 konsorcjum]. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres lub pocztą. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: - w kwestiach formalnych Pani Beata Borucka tel.: (22) , p. Danuta Nowicka tel.: (22) , - w kwestiach merytorycznych Pan Andrzej Babecki, Pan Tomasz Golec tel.: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

6 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium na ATiK oprogramowania ZSI. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną czytelną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana 6

7 i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na ATiK oprogramowania ZSI 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 7

8 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej E - parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt X. 8 i 9 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według Formularza cenowego Rozdział III SIWZ - wszystkie ceny w tym formularzu winny być podane w kwocie brutto, a dla każdego zestawu świadczonych usług Wykonawca skalkuluje ceny równomiernie (w równych kwotach) we wszystkich kwartałach, w których usługi te będą świadczone. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 8 Lp Kryterium Znaczenie w % Opis a) cena (K c ) 100 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto) 3. Zamawiający spośród ważnych ofert, wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie zawierała

9 najniższą cenę z zaoferowanych przez Wykonawców. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 9 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XIII.2a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) z zastrzeżeniem art. 183, ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę

10 wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór Umowy Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II Wzór Umowy. XVII. Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XIX. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych. 10

11 11 Rozdział II Wzór umowy W dniu... w Warszawie pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje:.. zwaną dalej Zamawiającym, a firmą. z siedzibą.., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej/krajowego Rejestru Sądowego. w imieniu którego występuje: zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta Umowa, o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania standardowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (wskazanego w załączniku nr 1 do umowy) - zwana dalej ATiK lub usługą ATiK. 2. Wykonawca załącza do umowy dokument/y potwierdzające uprawnienia do legalnej sprzedaży zamawianych usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące załącznik nr 3 do umowy. 3. Wykonawca gwarantuje, że realizacja niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. 4. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich. 2 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. W terminie 7 dni licząc od daty rozpoczęcia ATiK Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykupienie u producenta oprogramowania usług ATiK. W przypadku oprogramowania VMWare, Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. W ramach usługi ATiK Zamawiający nabędzie prawa zdefiniowane przez producenta oprogramowania w ramach ww. usługi a w szczególności co najmniej do: a. pobierania w postaci elektronicznej nowych wersji posiadanego oprogramowania - jeżeli producent oferuje taką możliwość w ramach ATiK, b. pobierania poprawek do posiadanego oprogramowania, c. zgłaszania i uzyskiwania pomocy w zakresie problemów i błędów oprogramowania bezpośrednio od producenta,

12 d. dostępu do bazy wiedzy producenta. 3. Poziom świadczonych usług dla całości wyszczególnionego oprogramowania określony jest na poziomie - standard. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem oprogramowania. Usługi ATiK będą świadczone co najmniej w dni robocze, w godz lub dłużej w przypadku, gdy usługa producenta przewiduje korzystniejsze dla Zamawiającego godziny świadczenia usług. 5. Usługi ATiK świadczone będą przez Wykonawcę za pomocą następujących kanałów: a. telefonicznie, na numer telefonu podany przez Wykonawcę, b. za pomocą dedykowanego do świadczenia pomocy technicznej systemu internetowego. Adres strony zostanie podany przez Wykonawcę, c. za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia kierowane będą na podany przez Wykonawcę adres Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o możliwościach i warunkach podnoszenia wersji posiadanego oprogramowania. 3 WYNAGRODZENIE 1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie całkowite za przedmiot umowy wynosi:... zł netto + VAT... % =... brutto zł (słownie:.. zł) brutto. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, zgodnie z harmonogramem płatności (załącznik nr 2 do umowy), po dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykupienie u producenta oprogramowania usług ATiK. Płatności dokonywane będą z góry za dany kwartał w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym faktura będzie wystawiana w kwartale, którego dotyczy. 3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 4 KARY UMOWNE 1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę, we wskazanym terminie, dokumentów potwierdzających wykupienie usług ATiK, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 3 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 3 ust Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia oraz złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5 OKRES OBOWIĄZYWANIA Usługi ATiK świadczone będą w okresie od dnia wskazanego w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 1 do umowy do dnia zakończenia umowy tj r. 6 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (zostanie dostosowane do wniesionej formy zabezpieczenia) 1. Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie.. zł 12

13 (słownie:...) w formie Wnoszone zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7 PODWYKONAWCY (zostanie wypełnione opcjonalnie) (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawców) Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku Ubezpieczyciel będzie korzystał z następujących Podwykonawców: a/.. w zakresie., b/.. w zakresie. (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców) Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu ofertowym, Wykonawca nie będzie korzystał z Podwykonawców. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Oprócz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, ze jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, z czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadkach, o których mowa ust. 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy. 5. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do umowy: 1/ przedmiot umowy Wykaz posiadanego oprogramowania oraz terminy rozpoczęcia świadczenia usług. 2/ kopia Formularza Cenowego / Harmonogramu płatności.* 3/ kopia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do legalnej sprzedaży usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.* * załącznik zostanie dołączony przy podpisywaniu umowy ZAMWIAJĄCY WYKONAWCA 13

14 Załącznik 1 do umowy nr z dnia.. Przedmiot umowy - Wykaz posiadanego oprogramowania oraz terminy rozpoczęcia świadczenia usług. Lp. Nazwa licencji Numer umowy licencyjnej / numer produktu Ilość sztuk per user / per procesor Data rozpoczęcia świadczenia ATiK Poziom świadczonych usług Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) standard 2 JBoss Enterprise SOA Platform, Standard (for up to 32 CPUs) standard 3 JBoss Enterprise Application Platform, Standard (for up to 4 CPUs) standard 4 JBoss Enterprise Portal Platform, Standard (for up to 4 CPUs) standard 5 Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) standard 6 HP Data Protector 1y 24x7 SW Support HA107A standard 7 HP Software 7RH Supp HA107A standard 8 HP Software 7RV Supp HA107A standard 9 HP Software 7TU Supp HA107A standard 10 JDeveloper - Named User Plus Perpetual OPL RB standard 11 Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual OPL TK standard 12 Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual OPL RB standard 13 Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual OPL RB standard 14 Database Enterprise Edition - Processor Perpetual OPL RB standard 15 Database Enterprise Edition - Processor Perpetual OPL RB standard 16 Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual OPL RB standard

15 17 Database Standard Edition - Processor Perpetual OPL RB standard 18 Database Enterprise Edition 11g dla 8 procesorów OPL DO standard 19 Real Application Cluster option dla 8 procesorów OPL DO standard 20 Active Data Guard option dla 8 procesorów OPL DO standard 21 Database Standard Edition 11g dla 5 procesorów OPL DO standard 22 Enterprise Single Sign-On Suite dla 6520 użytkowników OPL DO standard 23 IBM FileNet Content Manager Authorized User Value Unit D04AVLL standard 24 IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Unit (PVUs) D56FELL standard 25 Oracle Database Standard Edition Processor Perpetual OPL PS standard 26 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) standard 27 JBoss Enterprise Application Platform, 16 Core Standard standard 28 JBoss Enterprise Web Server, 16 Core Standard standard 29 SYMC VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR 5.1 S64LNX PER CPU TIER 1 STD LIC GOV BAND S Nd standard 30 Cristie TBMR for Tivoli Storage Manager, TBMR for Linux Nd Standard vcenter Server 4 Standard 1 INSTANCE od dnia podpisania Standard 31 umowy vsphere 4 Enterprise Plus 8 CPU(s) od dnia podpisania Standard 32 umowy 33 vsphere 5 Enterprise Plus 8 CPU(s) od dnia podpisania umowy Standard

16 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Tel./Fax. Rozdział III - Formularze i Załączniki Formularz Oferty W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania standardowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i ofercie. Całkowite wynagrodzenie za cały okres świadczenia usług wynosi:... zł netto + VAT... % =... brutto zł (słownie:... zł) Szczegółowy sposób wyliczenia ceny zawiera załączony Formularz Cenowy. Ponadto oświadczamy, że: 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz Wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3.Oświadczamy, że część zamówienia. powierzona zostanie*/nie zostanie * (określić część zamówienia) podwykonawcy/podwykonawcom*.. 4. Wadium w wysokości,00 zł /słownie:... złotych/ wniesione zostało w dniu... w formie:... Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium ulegnie przepadkowi w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do legalnej sprzedaży zamawianych usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku wyboru naszej oferty, stosowny dokument zostanie dołączony do umowy. Jednocześnie oświadczamy, że świadczone przez nas usługi nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: a. Formularz cenowy b. Dowód wniesienia wadium. c. Dokumenty wymienione w SIWZ - Rozdział I pkt V- aktualne na dzień składania ofert. * niepotrzebne skreślić..., dnia /podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/

17 ... Załącznik do Formularza Oferty /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy FORMULARZ CENOWY / Harmonogram płatności Lp. Nazwa licencji Ilość sztuk per user / per procesor Data rozpoczęcia świadczenia ATiK ROK 2013 IV kw. ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 1 1 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) JBoss Enterprise SOA Platform, Standard (for up to 32 CPUs) JBoss Enterprise Application Platform, Standard (for up to 4 CPUs) JBoss Enterprise Portal Platform, Standard (for up to 4 CPUs) Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota 6 HP Data Protector 1y 24x7 SW Support HP Software 7RH Supp HP Software 7RV Supp HP Software 7TU Supp ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 2 10 JDeveloper - Named User Plus Perpetual Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual Database Enterprise Edition - Processor Perpetual kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota 15 Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual Database Standard Edition - Processor Perpetual

18 Lp. Nazwa licencji Ilość sztuk per user / per procesor Data rozpoczęcia świadczenia ATiK ROK 2013 IV kw. ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 3 18 Database Enterprise Edition 11g dla 8 procesorów Real Application Cluster option dla 8 procesorów Active Data Guard option dla 8 procesorów kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota 21 Database Standard Edition 11g dla 5 procesorów Enterprise Single Sign-On Suite dla 6520 użytkowników ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 23 IBM FileNet Content Manager Authorized User Value Unit IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Unit (PVUs) Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota 27 JBoss Enterprise Application Platform, 16 Core Standard JBoss Enterprise Web Server, 16 Core Standard ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 5 29 SYMC VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR 5.1 S64LNX PER CPU TIER 1 STD LIC GOV BAND S Cristie TBMR for Tivoli Storage Manager, TBMR for Linux kwota kwota kwota kwota kwota kwota ZESTAW ŚWIADCZONYCH USŁUG 6 31 vcenter Server 4 Standard 1 INSTANCE 1 32 vsphere 4 Enterprise Plus 8 CPU(s) 8 33 vsphere 5 Enterprise Plus 8 CPU(s) 8 Od podpisania umowy Od podpisania umowy Od podpisania umowy kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota kwota

19 Lp. Nazwa licencji Ilość sztuk per user / per procesor Data rozpoczęcia świadczenia ATiK ROK 2013 IV kw. ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Razem cena oferty brutto - za poszczególne kwartały Całkowite wynagrodzenie brutto za cały okres świadczenia usług UWAGA! - wszystkie ceny winny być podane w kwocie brutto. - dla każdego zestawu świadczonych usług Wykonawca skalkuluje ceny równomiernie (w równych kwotach) we wszystkich kwartałach, w których usługi te będą świadczone.

20 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że: spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Miejsce i data... Podpis (imię, nazwisko)... (Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).

21 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Miejsce i data... Podpis (imię, nazwisko)... (Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).

22 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w oświadczam, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Miejscowość... dnia roku... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) * - niepotrzebne skreślić Wykonawca należący do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.19.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Usługa asysty i wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego TZ/27/30/4; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie Microsoft (cz. I),

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo