Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy"

Transkrypt

1 Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, działająca poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy Wrocław, powołaną uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2013 r., poz. 407), z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowskiej 8, NIP: ; i reprezentowaną przez: Pana Dariusza Jędryczka Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działającego w imieniu Gminy Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Nr 2/III/JO/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2014 r. i przy kontrasygnacie Pani Ewy Koleszko Głównej Księgowej Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zwaną dalej Zamawiającym, a... z siedzibą przy... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym... pod numerem KRS..., REGON..., będącą podatnikiem podatku VAT o nr NIP..., reprezentowaną przez:. - zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania: CUI/./.../2014, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przedłużenie wsparcia na oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager (Software Maintenance) w ramach programu Passport Advantage (nr klienta IBM , nr umowy ). symbol Produkt ilość zamawiający posiada ważną licencję do: E029ELL IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal E028WLL IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal E029ILL IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal E02B6LL IBM Tivoli Storage Manager for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal Na wszystkie licencje daty graniczne obowiązywania usługi wsparcia to: datą początkową przyjmuje się dzień następujący po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej licencji (kolumna 4), 1

2 datą końcową jest Na usługę utrzymania oprogramowania (Software Maintenance) składają się dwa elementy o cechach określonych poniżej: 1) Oprogramowanie: a) dotyczy wymienionych w ust. 1 zakupionych licencji na oprogramowanie, b) posługuje się autoryzacją w celu dostępu do nowych wydań oraz wersji produktów (Wykonawca zobowiązuje się do współpracy/pomocy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego dostępu do usług wymagających autoryzacji, a świadczonych przez producenta oprogramowania), c) umożliwia dostęp do witryny wsparcia oprogramowania w ramach Passport Advantage w celu uzyskania uaktualnień oprogramowania, d) obejmuje dostarczanie Klientowi, na jego żądanie, aktualizacji Programów (w tym nowych wersji i wydań) ogłoszonych w okresie obowiązywania umowy, w miarę ich udostępniania na rynku, e) obejmuje okresowe dostarczanie nośników z nowymi wersjami/wydaniami programów. 2) Wsparcie techniczne: a) dostęp do wsparcia technicznego IBM dla pracowników służb informatycznych (nie użytkowników końcowych), które obejmuje m.in.: - udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące krótkotrwałej instalacji, używania i konfiguracji; - bezpośrednie konsultacje telefoniczne z inżynierem IBM dotyczące bieżących problemów związanych z kodem; - analiza informacji diagnostycznych mająca na celu określenie przyczyny problemu, np. pomoc w interpretacji dokumentacji problemów związanych z instalacją lub kodem, - w przypadku znanych defektów oprogramowania, przekazywanie informacji o sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu poprawek, do otrzymania, których Klient jest uprawniony w ramach posiadanej licencji. b) dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w czasie podstawowego okresu dostępności Centrum Wsparcia dla Oprogramowania IBM (8: 00-17: 00), z czasem odpowiedzi 2 godziny, c) w przypadku problemów o Pierwszym Poziomie Istotności IBM udziela asysty przez pełny okres dostępności 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni w roku. W Rozszerzonym Okresie Dostępności (wszystkie godziny poza Podstawowym Okresem Dostępności) IBM będzie udzielać odpowiedzi tylko na te zgłoszenia serwisowe, które Klient określi, jako Krytyczne Problemy Klienta, i dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch godzin. Krytyczny Problem Klienta oznacza problem, który powoduje zatrzymanie procesów biznesowych w środowisku operacyjnym i dla którego Klient nie zna rozwiązania (ang. critical problem, system down), d) nieprzerwany i nieograniczony dostęp do zasobów elektronicznych, baz samopomocy, FAQ, baz wiedzy i innych. 2 Termin wykonania umowy Termin realizacji przedmiotu umowy (dostarczenie protokołu zakupu licencji) ustala się na... dni od dnia podpisania umowy. 3 Warunki realizacji 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przekaże prawa do usługi Utrzymania Oprogramowania (Software Maintenance) w zakresie, zadaniach i za okres zgodnie z 1 ust. 1 i 2 w ramach 2

3 programu Passport Advantage świadczonej przez IBM. 2. Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się: ze strony Zamawiającego: Sebastian Chomicki, Krzysztof Kujawa ze strony Wykonawcy: Osoby wyznaczone, mają prawo do jednoosobowego podpisywania protokołów odbioru, odmowy odbioru, składania oświadczeń i dokonywania uzgodnień oraz podejmowania decyzji w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Zmiana osób wyznaczonych wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej (dopuszcza się formę ową) i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 4 Zobowiązania stron 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. 5 Kary umowne 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1 % ceny brutto umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki. 2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 15 % ceny brutto umowy. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. 3. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust.1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Kary umowne nie będą naliczane za opóźnienia, które nastąpią w wyniku wystąpienia siły wyższej rozumianej, jako nieprzewidziane zdarzenie powstałe poza kontrolą stron umowy, których nie mogły przewidzieć, ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań. W przypadku jej wystąpienia strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi pisemnie drugą stronę umowy. Obie strony uzgodnią tryb dalszego postępowania w terminie 7 dni. 6 Wynagrodzenie i sposób zapłaty 1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 1) Netto:... zł (słownie:... zł) 2) Podatek VAT :... zł (słownie:... zł) 3) Brutto:... zł (słownie:... zł) 2. Rozliczenie za wykonane i odebrane dostawy oraz za wykonane prace nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej faktury. Podstawę do wystawienia faktury oraz do dokonania płatności będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w 3

4 terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 3. Jeżeli w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto, podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 4. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego w drodze przelewu bankowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 5. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę na dane: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, Wrocław, NIP: W przypadku nie zapłacenia wynagrodzenia w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Zmiana. Odstąpienie od umowy 1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w granicach określonych przepisami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.; dalej pzp ) i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 pzp Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 2. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Poza sytuacją opisaną w art. 145 pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny, a także, jeżeli: 1) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu nowego terminu. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania umowy; 2) Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, usuwaniu wad w ramach gwarancji lub braku wsparcia/pomocy technicznej) przekroczy 14 dni. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni licząc od 15 dnia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej wskazany w komparycji umowy albo na aktualny adres KRS. 5. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za wykonane prace oraz świadczone usługi należne do dnia odstąpienia od umowy. 6. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie obowiązywania umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z powodu odstąpienia od umowy). 8 Cesja Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 9 Współpraca 4

5 Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 10 Notyfikacja zmiany adresu 1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 2. Zamawiający będzie niezwłocznie informował o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 11 Zasada poufności 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji poufnych, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na formę i sposób ich utrwalenia i przekazania w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-4 niniejszego paragrafu. Informacją poufną jest w szczególności: dokumentacja projektowa oraz powykonawcza, która po przekazaniu Zamawiającemu staje się własnością Zamawiającego. Udostępnianie jakiejkolwiek informacji zawartej w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej osobom niezwiązanym z umową bez zgody Zamawiającego jest zabronione. 3. Strona otrzymująca informację poufną (dalej strona otrzymująca) ma prawo ujawnić ją osobie trzeciej zaangażowanej w realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem uzyskania przez stronę otrzymującą uprzedniej zgody strony ujawniającej tę informację poufną (dalej strona ujawniająca) wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności na tego rodzaju ujawnienie. Warunkiem uzyskania zgody jest w szczególności przedstawienie stronie ujawniającej, pisemnego oświadczenia osoby trzeciej do zachowania poufności względem podmiotów innych niż Strony niniejszej umowy. Strona ujawniająca może żądać wprowadzenia stosownych zmian do rzeczonego oświadczenia. 4. Zobowiązania Stron w zakresie zachowania tajemnicy określone w niniejszej umowie nie mają zastosowania do informacji poufnych: 1) Ujawnionych za uprzednią zgodą strony udostępniającej wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 2) Które zostaną udostępnione Stronie otrzymującej przez dowolną osobę trzecią i które nie stanowią przedmiotu żadnego ograniczenia w odniesieniu do ich wykorzystania lub ujawnienia, nałożonego na osobę trzecią lub przez tą osobę; 3) Do których ujawnienia zobowiązana jest Strona otrzymująca na podstawie prawnego wymogu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa; 4) Ujawnionych przez Stronę spółce powiązanej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.; dalej spółka powiązana), albo w spółce w stosunku, do której Strona jest spółką powiązaną, pod warunkiem, że Strona ta zapewni zachowanie przez spółkę powiązaną kapitałowo informacji poufnych w poufności na zasadach określonych w niniejszej umowie Rozwiązywanie sporów Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie nie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w granicach unormowania zawartego w art. 144 pzp. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy pzp, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. Sprawdzono pod względem legalności, gospodarności, celowości Zamawiający Wykonawca 6

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Umowa nr CUI/ZP/PN/ /2014 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 działająca poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity

Umowa nr Zamawiającym  1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity Umowa nr.. (projekt) zawarta dnia.. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w imieniu, której działa...... zwaną dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą W

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo