WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2009

2 Informator, na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzących poszczególne przedmioty, opracowali: dr Joanna Czaja dr Dariusz J. Ziaja Samodzielna Katedra Biosystematyki UO Składamy podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w tworzeniu niniejszego Pakietu Informacyjnego ECTS Data ostatniej aktualizacji: Najnowsze informacje na stronie: 2

3 Opole, ul. Oleska 48 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole, ul. Oleska 48, pok. 108, tel Dyżury: DZIEKAN prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik wtorek (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151) czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. U.O. Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel. tel Dyżury: wtorek czwartek Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel Dyżury: PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych dr inż. Dariusz Suszanowicz czwartek piątek

4 DZIEKANAT WYDZIAŁU ul. Oleska 48, pokój 126, tel. tel. (077) , (077) , fax (077) Godziny przyjmowania stron : od wtorku do piątku w soboty Kierownik dziekanatu - mgr Monika Mamczura-Dużyńska ul. Oleska 48, pokój 124, tel. (077) Sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą: mgr Małgorzata Czosnyka tel , mgr Anna Lubczyńska tel , Karolina Polak tel , 4

5 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2009/20010 będzie kształcił studentów na kierunkach: licencjackich (studia I stopnia) Biologia (specjalności: biologia podstawowa, bioinformatyka, specjalność nauczycielska biologia z geografią: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Ochrona Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Inżynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Edukacja Techniczno Informatyczna: w systemie stacjonarnym magisterskich uzupełniających (studia II stopnia) Biologia w systemie stacjonarnym Ochrona środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Inżynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Koordynatorzy kierunkowi: - Biologia dr Anna Kocorek ( - Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska - Biotechnologia dr Teresa Farbiszewska - Inżynieria Środowiska (3,5 letnie, studia licencjackie z tytułem zawodowym inż.) - dr Daniel Janecki - Inżynieria Środowiska, specjalność PPT studia uzupełniające - mgr Zofia Siwerska - Edukacja Techniczno Informatyczna - dr Janina Pierańska 5

6 STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNICZNEGO I. SAMODZIELNA KATEDRA BIOSYSTEMATYKI Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO 2. mgr Anna Wilczek 3. dr hab. Sławomir Sokół ZAKŁAD GEOBOTANIKI I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ dr Arkadiusz Nowak kierownik Zakładu 1. dr Arkadiusz Nowak 2. dr Sylwia Nowak 3. dr Krzysztof Spałek 4. dr Grzegorz Leśniański 5. dr hab. Andrzej Obidowicz ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW dr hab. Barbara Lis, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Barbara Lis, prof. UO 2. dr Anna Kocorek 3. dr Tomasz Blaik 4. dr Joanna Czaja ZAKŁAD EWOLUCJI I EKOLOGII ZWIERZĄT prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki kierownik Zakładu 1. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki 2. dr Grzegorz Kłys 3. dr Sławomir Mitrus 4. dr Grzegorz Hebda ZAKŁAD PALEOBIOLOGII dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO 2. dr Elena Jagt - Yazykova 3. dr Dorota Konietzko Meier CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓŻNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu) prof. dr hab. Jerzy Lis kierownik 1. prof. dr hab. Jerzy Lis 2. dr Dariusz J. Ziaja 3. mgr Miłosz Mazur 4. mgr Monika Biskupek - technik STACJA TERENOWA ŁADZA 1. dr Grzegorz Kłys opiekun stacji SEKRETARIAT 1. mgr Magdalena Kościuk technik 2. mgr Ewa Kaleta technik 3. mgr Izabela Stanek - technik 6

7 II. III. IV. V. VI. SAMODZIELNA KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik Dulewska 1. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Pracownia Ochrony Agrocenoz 2. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami Pracownia Gospodarki Odpadami Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej Pracownia Hydrologii Pracownia Spektrometrii i Chromatografii 3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Edukacji Ekologicznej Pracownia Monitoringu SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Adam Latała 1. Zakład Biotechnologii Pracownia Procesów Biodegradacyjnych Pracownia Bioreaktorów Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej Pracownia Genetyki Biochemicznej Pracownia Biochemii Pracownia Enzymologii Pracownia Biotechnologicznych Podstaw Żywienia Człowieka Pracownia Podłoży i Hodowli Szczepów 2. Zakład Biologii Komórki 3. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody 4. Zakład Badań Fizykochemicznych Pracownia Technologii Informacyjnej Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska Pracownia Chemii Środowiska SAMODZIELNA KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik 1. Zakład Reaktorów i Technik Separacji 2. Zakład Procesów Jednostkowych 3. Zakład Procesów Cieplnych Pracownia Maszynoznawstwa Warsztaty 4. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem 5. Zakład Procesów Mechanicznych 6. Pracownia Informatyki i Analizy Numerycznej KATEDRA INŻYNIERII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA Kierownik Katedry prof. dr hab. Krystian Ledwoń Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej Pracownia Rewitalizacji Wód i Gleby Pracownia Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego KATEDRA TECHNOLOGII Kierownik Katedry prof. dr hab. Inż. Viktor Vlasenko Zakład Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych Zakład Techniki Pracownia Mechaniki i Inżynierii Wytwarzania Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych Pracownia Dydaktyki Techniki i Informatyki 7

8 BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) I. Ogólna charakterystyka studiów. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA. II. Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów licencjackich jest wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych jak i wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii i geografii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają absolwentowi podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, do nauczania przedmiotu z zakresu specjalności głównej i specjalności dodatkowej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych jako nauczyciel biologii i geografii, w administracji, w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwie. W czasie przebiegu studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu obowiązkowego. Od czwartego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres kanonu przedmiotów obowiązkowych. Tutorzy: dr Grzegorz Hebda dr Arkadiusz Nowak 8

9 Szczegółowa propozycja realizacji planu studiów dla kierunku BIOLOGIA, specjalność: biologia nauczycielska z geografią (studia licencjackie stacjonarne) na rok akademicki 2009/ BN-D3 W S L K T E ZO ZL - wykład - seminarium - laboratorium - konwersatorium - zajęcia terenowe - egzamin - zaliczenie na ocenę - zaliczenie bez oceny A - zgodnie z zasadami Studium Języków Obcych; realizacja języków obcych od II do V semestru; po zaliczeniu 120 godzin i po zdaniu egzaminu na poziomie B2 przydziela się jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V. B - zgodnie z zasadami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; realizacja od II do IV semestru * Przedmiot humanistyczny realizowany w 2 semestrach (II, IV) do wyboru wg listy: Historia nauk przyrodniczych 30 W/zo, 6.5-HNP Historia naturalna Ziemi 30 W/zo, 6.5-HNZ Miejsce religii w świecie 30 W/zo, 6.5-MRS Filozofia przyrody 30 W/zo, 6.5- FP *** Seminarium dyplomowe realizowane w 2 semestrach (V, VI), do wyboru w poszczególnych zakładach (15 S / zl - 1 punkt ECTS + 15 S/ zo - 10 punktów ECTS). Za przygotowanie pracy dyplomowej student otrzymuje 10 p. ECTS w sem. VI. Przedmiot SEMESTR I Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Botanika (E) 30/E - 45/zo N-BOT Chemia nieorganiczna i fizyczna (E) 30/E - 30/zo 15/zo N-CN Fizyka z elementami biofizyki (ZO) 15/zo - 30/zo N-FEB Matematyka (ZO) 15/zo /zo N-M Zoologia (E) 30/E - 45/zo N-Z Psychologia (E) 30/E /zo N-PSY Podstawy geografii (ZO) 15/zo 15/zo N-POG Metody zoologicznych badań /zo N-MZBT terenowych (ZO) Razem przedmioty kanonu SEMESTR II Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Chemia organiczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo N-CO Biologia komórki (E) 30/E - 30/zo N-BK Podstawy statystyki (ZO) /zo N-POS Astronomiczne podstawy geografii 15/zo N-APG (ZO) Meteorologia i klimatologia (ZO) 30/zo /zo N-MIK Geomorfologia (E) 15/E /zo N-GMF Pedagogika (E) 30/E /zo N-PED *Przedmiot humanistyczny 1 (ZO) 30/zo N-PH1 Metody botanicznych badań /zo N-MBBT terenowych (ZO) Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) A JO W-F (ZL) B 0208-WF-1 9

10 SEMESTR III Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Biochemia (E) 30/E - 30/zo N-BCH Mikrobiologia ogólna (E) 15/E - 30/zo N-MO Anatomia człowieka z histologią 15/zo - 30/zo N-ACH (ZO) Technologia informacyjna (ZO) /zo N-TI Podstawy geologii (E) 15/E - 15/zo - 15/zo N-PG Ochrona środowiska (E) 15/E /zo N-OS * Przedmiot humanistyczny 2 (ZO) 30/zo N-PH2 Dydaktyka biologii 1 (ZO) 30/zo - 30/zo N-DB1 Dydaktyka geografii 1 (ZO) 15/zo /zo N-DG1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 A JO W-F (ZL) B 0208-WF WF-2 Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Różnorodność biologiczna i jej 15/zo /zo N-RBO ochrona (ZO) Gleboznawstwo i geografia gleb 15/zo /zo N-GIG (ZO) Geografia krajobrazu (ZO) 15/zo /zo N-GK Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS SEMESTR IV Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Genetyka ogólna (E) 30/E - 30/zo N-GO Fizjologia zwierząt (E) 30/E - 30/zo N-FZ Fizjologia roślin (E) 30/E - 30/zo N-FR Hydrologia i oceanografia (ZO) 30/zo - 15/zo N-HO Dydaktyka biologii 2 (ZO) 15/zo N-DB2 Dydaktyka geografii 2 (ZO) 15/zo /zo N-DG2 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 A JO W-F (ZL) 60/zl B 0208-WF-2 Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Entomologia (ZO) 15/zo - 15/zo N-E Katastrofy ekologiczne w historii Ziemi (ZO) 15/zo /zo N- KEHZ Ochrona i kształtowanie krajobrazu (ZO) 15/zo /zo N- OKK Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z /zl N-PSB biologii 1 (ZL) Praktyka pedagogiczna śródroczna z geografii 1 (ZL) /zl N- PSG1 Praktyka ciągła (wrzesień) (ZL) /zl N-PC 10

11 SEMESTR V Przedmiot Liczba godzin Punkty W S L K T Razem ECTS Kod Biotechnologia (E) 15/E - 30/zo N-BO Ewolucjonizm (E) 30/E /zo N-Ewol Ekologia ogólna (E) 15/E - 30/zo N-EO Planowanie przestrzenne (E) 15/E - 30/zo N-PP Geografia regionalna świata (ZO) 15/zo /zo N-GRS Geografia regionalna Polski (ZO) 15/zo /zo N-GRP Emisja głosu (ZO) /zo N-EG Dydaktyka biologii 3 (ZO) /zo N-DB3 ***Seminarium dyplomowe 1 (ZO) - 15/zo N-SD1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 0/E 120/zo A JO Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Paleofakty w Polsce (ZO) 15/zo /zo N-PFP Geografia turystyki (ZO) 15/zo /zo N-GT Geografia Polski południowozachodniej (ZO) 15/zo /zo Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z biologii 2 (ZL) /zl N- GPPZ 6.5.N- PSB2 SEMESTR VI Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Ochrona przyrody (E) 15/E /zo 15/zo N-OP Immunologia (ZO) 30/zo N-Im Biologia gleby (ZO) 15/zo - 30/zo N-BGL Geografia społeczno-ekonomiczna Polski (E) 30/E /zo N- GSEP Kartografia i GIS (E) 15/E - 30/zo N- KGIS Komunikacja edukacyjna (ZO) /zo N-KE ***Seminarium dyplomowe 2 (ZO) - 15/zo N-SD2 Razem przedmioty kanonu Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Wybrane zagadnienia z dendrologii (ZO) 15/zo /zo N-WZ Walory przyrodniczo-kulturowe regionu (ZO) 15/zo - 15/zo N- WPKR Podstawy architektury krajobrazu 15/zo - 15/zo N-PAK (ZO) Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z geografii 2 (ZL) /zl N- PSG2 INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (Ipo): 11

12 1. Przysposobienie biblioteczne [0103-PB]- 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 2. Szkolenie BHP [0105-BHP] - 4/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 3. Szkolenie z ergonomii - 3/zl godziny jednorazowo w semestrze 3 4. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej [6.5-OWI] 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 5 Całkowity wymiar zajęć: 2546 godzin ( JO +60WF) + 11 godzin Ipo: BHP, Ergo, PB, OWI W: 945 godzin (36,89 %) T = 120 godzin S+L+K+T = 1395 (54,47 %) PP = 285 godzin, 25 ECTS; PK = 745 godzin, 71 ECTS Przedmioty do wyboru przez studenta (420 godzin) stanowią 16,39% + wybór ścieżki kształcenia dla specjalności nauczycielskiej 360 godzin (14,05 %), co daje w przybliżeniu 30% treści kształcenia do wyboru. Praktyki nauczycielskie stanowią integralną część kształcenia psychologiczno-pedagogicznego. 12

13 KANON BIOLOGII NAUCZYCIELSKIEJ Z GEOGRAFIĄ (STANDARD) W kanonie biologii nauczycielskiej z geografią (Kn) znajduje się 45 przedmiotów obowiązkowych, które student musi zaliczyć w terminie przewidzianym siatką studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Student zobowiązany jest również do uzyskania zaliczeń z Seminarium dyplomowego 1 i Seminarium dyplomowego 2, które realizowane są w semestrach V i VI. Kod Przedmiot Liczba Forma godzin zaliczenia Punkty ECTS 6.5N-BOT Botanika 75 E(I) N-CNF Chemia nieorganiczna i fizyczna 75 E(I) N-POG Podstawy geografii 30 ZO(I) N-FEB Fizyka z elementami biofizyki 45 ZO(I) N-M Matematyka 45 ZO(I) N--Z Zoologia 75 E(II) N-ZTB Metody zoologicznych badań terenowych 30 ZO(I) N-APG Astronomiczne podstawy geografii 15 ZO(I) N-MIK Meteorologia i klimatologia 45 ZO(I) N-PSY Psychologia 60 E(I) N-POS Podstawy statystyki 15 ZO(II) N-CO Chemia organiczna 60 E(II) N-BK Biologia komórki 60 E(II) N-PED Pedagogika 60 E(II) N-PH1 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) 30 ZO(II) N-GMF Geomorfologia 30 E(II) N-MBBT Metody botanicznych badań terenowych 30 ZO(II) N-BCH Biochemia 60 E(III) N-MO Mikrobiologia ogólna 45 E(III) N-ACH Anatomia człowieka z histologią 45 ZO(III) N-TI Technologia informacyjna 30 ZO(III) N-PG Podstawy geologii 45 E(III) N-GL Gleboznawstwo 30 ZO(III) N-OS Ochrona środowiska 30 E(III) N-PH2 Przedmiot humanistyczny 2 30 ZO(III) N-DB1 Dydaktyka biologii 1 60 ZO(III) N-DG1 Dydaktyka geografii 1 30 ZO(III) N-GO Genetyka ogólna 60 E(IV) N-FZ Fizjologia zwierząt 60 E(IV) N-FR Fizjologia roślin 60 E(IV) N-HO Hydrologia i oceanografia 45 ZO(IV) N-DB2 Dydaktyka biologii 2 15 ZO(IV) N-DG2 Dydaktyka geografii 2 30 ZO(IV) PH2 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) 30 ZO(IV) N-BO Biotechnologia 30 E(V) 3 13

14 6.5.N-Ewol Ewolucjonizm 45 E(V) N-EO Ekologia ogólna 42 E(V) N-PP Planowanie przestrzenne 45 E(V) N-GRS Geografia regionalna świata 30 ZO(V) N-GRP Geografia regionalna Polski 30 ZO(V) N-EG Emisja głosu 30 ZO(V) N-DB3 Dydaktyka biologii 3 30 ZO(V) N-OP Ochrona przyrody 45 E(VI) N-Im Immunologia 30 E(VI) N-BGL Biologia gleby 45 ZO(VI) N-KGIS Kartografia i GIS 45 E(VI) N-GSEP Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 45 E(VI) N-KE Komunikacja edukacyjna 15 ZO(VI) 2 E - egzamin, np. E(I) - egzamin w semestrze I; ZO - zaliczenie na ocenę, np. ZO(I) - zaliczenie na ocenę w semestrze I Oprócz przedmiotów zawartych w powyższej tabeli, studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów, tzw. innych przedmiotów obowiązkowych (Ipo): Kod 0103-PB 0105-BHP 0208-WF WF-2 Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Przysposobienie biblioteczne 2 I ZL - Szkolenie BHP 4 I ZL - Wychowanie fizyczne JO Język obcy 120 II IV (do wyboru) II V (do wyboru) 6.5-OWI Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 V ZL PLT Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg. IV ZL - E egzamin, ZO - zaliczenie na ocenę, ZL - zaliczenie bez oceny Punkty ECTS ZL - ZO + E 5 Szkolenie z ergonomii 3 III ZL - Przysposobienie biblioteczne, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, będzie realizowane na pierwszym roku studiów. Zajęcia te będą przeprowadzane w Bibliotece Instytutu Techniki przy ulicy Dmowskiego 7/9 przez mgr Stanisława Tomczyka. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału, będzie realizowane w I semestrze w terminie określonym przez Dziekana. Ukończenie szkolenia potwierdza się wpisem do indeksu (strona nr 77), a jego uzyskanie jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Wychowanie fizyczne obejmuje 60 godzin ćwiczeń do realizacji w trakcie dwóch semestrów (2 x 30 godzin) - w terminie do wyboru - od semestru II do semestru IV. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Plac Staszica 1, tel , Zapisy na zajęcia przyjmowane są w styczniu i maju każdego roku w sekretariacie Studium. Zajęcia są zróżnicowane, student ma prawo wyboru rodzaju zajęć, których oferta, sposób realizacji oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Język obcy jest realizowany w Studium Języków Obcych (ul. Oleska 48, tel ). Student uzyskuje jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V, po spełnieniu wymogów stawianych przez SJO. Student dysponuje 120 godzinami zajęć z wybranego języka obcego (1 blok językowy) - w terminie do wyboru od semestru II do semestru V. Student ma do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. 14

15 Szkolenie z ergonomii w wymiarze 3 godzin lekcyjnych prowadzone będzie przez dr Annę Kocorek, w terminie ustalonym wcześniej i wskazanym w rozkładzie zajęć. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych realizowane będzie w semestrze V. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk nauczycielskich, które stanowią integralną część kształcenia psychologiczno-pedagogicznego. Uwaga! Przysposobienie obronne Zgodnie z Ustawą Nr 1363 z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, studenci i studentki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów wyższych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w semestrze IV. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, prowadzonym w systemie samokształcenia oraz konsultacji i kończy się egzaminem (Art.166 a). KURSY STAŁE (Ks) Począwszy od semestru 3 proponuje się studentowi kursy stałe (Ks). Każdemu kursowi przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. Student wybiera przedmioty spośród kursów stałych według własnych zainteresowań. Jednocześnie musi kierować się zasadą zdobycia łącznie minimum 30 punktów w semestrze. Aby dany kurs został zaakceptowany po wyborze, musi zostać wybrany przez grupę minimum 15 osób. Kod Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Punkty ECTS 6.5.N-RBO Różnorodność biologiczna i jej ochrona 30 III ZO N-GIG Gleboznawstwo i geografia gleb 30 III ZO N-GK Geografia krajobrazu 30 III ZO N-E Entomologia 30 IV ZO N-KEHZ Katastrofy ekologiczne w historii Ziemi 30 IV ZO N-OKK Ochrona i kształtowanie krajobrazu 30 IV ZO N-PFP Paleofakty w Polsce 30 V ZO N-GT Geografia turystyki 30 V ZO N-GPPZ Geografia Polski południowo-zachodniej 30 V ZO N-WZD Wybrane zagadnienia z dendrologii 30 VI ZO N-PAK Podstawy architektury krajobrazu 30 VI ZO N-WPKR Walory przyrodniczo-kulturowe regionu 30 VI ZO 1 15

16 SYLLABUSY A. KANON BIOLOGII - specjalność: biologia nauczycielska z geografią (Kn) Semestr I 1. Numer kursu: 6.5.N-BOT 2. BOTANIKA 3. 30W + 45L 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO, dr hab. A. Obidowicz, dr hab. S. Sokoł, dr G. Leśniański, dr S. Nowak, dr A. Nowak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Budowa mikroskopu. Komórka roślinna (cytoplazma, związki nieorganiczne, organelle). Budowa tkanek roślin (tkanki twórcze, parenchymy, tkanki okrywające, pierwotne i wtórne, tkanki wzmacniające żywe i martwe, tkanki przewodzące - floem i ksylem, tkanki wzmacniające). Budowa organów roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc). Budowa plech. Przekształcenia organów. 9. Literatura: Szweykowski J., Szweykowska A.: Botanika. T. I. Morfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Strasburger E.: Botanika, PWRiL, Warszawa Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa Polakowski B. (red.): Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-CNF 2. CHEMIA NIEORGANICZNA I FIZYCZNA 3. 30W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr inż. R. Słota, dr inż. Z. Flisak, mgr Krzysztof Bisz, mgr Tomasz Dużak, dr G. Dyrda 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy teorii budowy atomu. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa materii, atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Jądro atomowe i powłoki elektronowe. Podstawy kwantowej teorii budowy atomu, pojęcie orbitalu. Energia elektronów w atomie, jonizacja, stopień utlenienia. Konfiguracje elektronowe. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości, nieperiodyczność. Podstawy termodynamiki chemicznej. Parametry stanu układu, funkcje stanu oraz ich znaczenie (H, G, S). Entalpia reakcji chemicznej. Prawo Hessa. Elementy teorii wiązania chemicznego. Wiązanie jonowe i typowe związki jonowe. Elektroujemność. Polaryzacja wiązania i jej znaczenie. Wiązanie kowalencyjne i typowe związki kowalencyjne. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe. Wiązanie w metalach. Wiązanie koordynacyjne. Budowa związków kompleksowych, wybrane właściwości kompleksów, znaczenie kompleksów metali w układach biologicznych. Gazy i prawa gazowe. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Ciecze i roztwory. Charakterystyka stanu ciekłego. Równowagi fazowe. Krystalizacja, destylacja, ekstrakcja. Elektrolity. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Podstawy teorii kwasów i zasad. Hydroliza. Roztwory buforowe. Koloidy. Podstawy chemii ciała stałego. Stan krystaliczny i szklisty. Ciekłe kryształy. Podstawy kinetyki chemicznej. Mechanizm elementarnej reakcji chemicznej. Szybkość reakcji. Kataliza. Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe. Systematyka wybranych pierwiastków i związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków, ich znaczenie w przyrodzie i technice. Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu, wodoru. Kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Problemy ekologiczne- odpady przemysłowe a środowisko naturalne. Rodzaje odpadów i ich utylizacja. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Zajęcia konwersatoryjne służą lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu wiadomości przekazywanych na wykładach, ich tematyka pokrywa się z tematami poszczególnych wykładów. Podstawy stechiometrii i obliczeń chemicznych. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Budowa ciała stałego. Termochemia (prawo Hessa). Równowagi w gazach i cieczach. Szybkość reakcji chemicznej. Elementy systematyki chemicznej, ogólna charakterystyka pierwiastków chemicznych (grupy główne, blok d). Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu i wodoru, kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Regulamin pracowni, przepisy BHP. Elementy techniki laboratoryjnej: podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego, obsługa typowego sprzętu laboratoryjnego. Typowe operacje jednostkowe (ekstrakcja, destylacja, krystalizacja). Wyodrębnianie substancji, rozdzielanie mieszanin, oczyszczanie związków chemicznych i ich charakteryzowanie, synteza prostych związków nieorganicznych, badanie przebiegu reakcji chemicznych. Elementy chemii roztworów i analityki chemicznej: charakterystyczne reakcje wybranych kationów i anionów, miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Równowaga chemiczna wpływ stężenia, temperatury, mieszania na szybkość reakcji. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych. Hydroliza soli: badanie odczynu roztworu soli, hydroliza z wydzieleniem osadu, wpływ temperatury na stopień hydrolizy. 9. Literatura: L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa

17 L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa A. Mercik, S. Mercik, Słownik pierwiastków chemicznych, Wyd. R.A.F. SCRIBA, Racibórz A.A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Numer kursu: 6.5.N-FEB 2. FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. M. Podolak, dr H. Pięta, mgr G. Engel, dr K. Książęk, mgr M. Witkowski 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wektory. Układy odniesienia. Prawa mechaniki. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Ruch drgający. Rezonans. Ruch falowy. Elementy budowy materii. Elementy optyki. Mikroskopia optyczna i elektronowa. Spektroskopia. Dualizm korpuskularno - falowy. Hydrodynamika. Elektryczność. Biopotencjały i metody ich pomiarów. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. 9. Literatura: Jaworski B. i inni: Kurs fizyki, t. 1-3, PWN, Warszawa Bolton W.: Zarys fizyki, PWN, Warszawa Skorko M.: Fizyka, PWN, Warszawa Resnick S., Halliday D.: Fizyka, t. 1-2, PWN, Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-M 2. MATEMATYKA 3. 15W + 30 K 4. Prowadzący: mgr K. Woźniak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności. Przykłady zależności funkcyjnych w przyrodzie. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Układy równań liniowych. Geometria analityczna w przestrzeniach kartezjańskich. Wybrane zastosowania całki w fizyce, mechanice i biologii. Równania różniczkowe zwyczajne i metody ich rozwiązywania. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia, miara prawdopodobieństwa, zmienna losowa i jej rozkład. Metody opracowania danych empirycznych. Wnioskowanie statystyczne. Modele deterministyczne i probabilistyczne wybranych procesów przyrodniczych i ich zastosowanie w ochronie środowiska, statystyka przestrzeni. Podstawowe rozkłady spotykane w przyrodzie. Testowanie hipotez. Analiza wariancji. Analiza trendów i korelacje. 9. Literatura: Pietraszko J.: Matematyka., teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, Dziubiński I., Siewierski L.: Matematyka dla wyższych szkół technicznych, t. 1, Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1, Czermiński J.: Metody statystyczne w doświadczalnictwie, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-Z 2. ZOOLOGIA 3. 30W + 45L 4. Prowadzący: prof. dr hab. J. Lis, dr A. Kocorek, dr G. Kłys, dr G. Hebda 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Miejsce zoologii w naukach biologicznych. Zoologia i jej działy. Pojęcie gatunku w naukach zoologicznych. Zasady klasyfikacji zwierząt. Budowa, systematyka i filogeneza poszczególnych typów pierwotniaków. Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych; prymitywne grupy wielokomórkowców. Podstawy embriologii bezkręgowych zwierząt tkankowych. Morfologia, systematyka i filogeneza wybranych grup bezkręgowców. Przegląd bezkręgowców w ujęciu filogenetycznym ze szczególnym uwzględnieniem ich morfologii i anatomii. Przegląd fauny bezkręgowców Polski; rozpoznawanie wybranych grup zwierząt bezkręgowych. Gatunki rzadkie i chronione. Wprowadzenie do różnorodności żyjących strunowców. Systematyczny przegląd większych, żyjących grup w nowoczesnym układzie filogenetycznym (kladystycznym), ale z nawiązaniem do tradycyjnych klasyfikacji przeważających w polskich podręcznikach. Omówienie każdej grupy obejmuje krótką charakterystykę i podstawowe wiadomości o biologii rozrodu, odżywianiu, ekologii i występowaniu geograficznym. Przy większych grupach (szczebla gromad) uwzględnione są kluczowe adaptacje związane z ich powstaniem, szczególnie przystosowania w układzie kostno - mięśniowym do lokomocji i pobierania pokarmu. 9. Literatura: Hempel - Zawitkowska J. (red.): Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, Warszawa 1995, Jura C.: Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, Warszawa 1996, 17

18 Riedel W.: Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. Wyd. szóste, PWN, Warszawa Pough F.H., Janis C.M., Heiser J.B.: Vertebrate Life, Prentice hall International, 1999 (lub nowsze), Szarski H.: Historia zwierząt kręgowych, PWN, Warszawa 1998, Grodziński Z.: Zoologia. Przedstrunowce i Strunowce, PWN, Warszawa 1979 (do charakterystyk grup), Szarski H.: Anatomia porównawcza kręgowców, PWN, Warszawa 1976, Rafiński J.: Badania przebiegu filogenezy, Wyd. Nauk., Warszawa 2002, Krzanowska H., Łomnicki A. (red.): Zarys mechanizmów ewolucji, Wyd. Nauk., Warszawa Numer kursu: 6.5.N-PSY 2. PSYCHOLOGIA 3. 30W + 30K 4. Prowadzący: dr Klaudia Dworaczek 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład- egzamin, konwersatorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, kształcenie umiejętności rozumienia, przewidywania i oceny zachowania się człowieka. Poznanie mechanizmów rozwojowych, różnic indywidualnych, uwarunkowań społeczno-kulturowych w procesie nabywania doświadczeń. Poznanie psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania. Psychologia jako przedmiot badań naukowych. Przegląd współczesnych koncepcji psychologicznych człowieka. Człowiek w sytuacji zadaniowej. Procesy spostrzegania. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Uczenie się w ujęciu teorii poznawczych. Pamięć. Rodzaje pamięci, fazy procesu pamięciowego. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Emocje. Mechanizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocjonalna. Samokontrola. Emocje a procesy poznawcze. Wpływ emocji na zachowanie się. Motywacja. Rodzaje mechanizmów motywacyjnych. Czynniki warunkujące motywację zadaniową. Stres psychologiczny. Reakcje na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Rola wsparcia społecznego. Rozwój psychospołeczny w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej posłuszeństwo, konformizm, reguły wywierania wpływu społecznego. 9. Literatura: Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Żak, Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2, Psychologia ogólna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.25 55, , , Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003, s Numer kursu: 65.N-POG 2. PODSTAWY GEOGRAFII 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: prof. dr hab. S. Koziarski 5. Termin: I semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Badania przestrzenne jako podstawa rozwoju geografii. Definicja, struktura i funkcjonowanie przestrzeni geograficznej. Geografia jako nauka. Podział geografii. Związki geografii systemie innymi dziedzinami wiedzy. Podstawy nomenklatury geograficznej. Rozwój geografii. Podstawy metodologiczne badań geograficznych. Geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna. 9. Literatura: Ostaszewska K., 2004, Geografia krajobrazu. PWN, Warszawa. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5N-MZBT 2. METODY ZOOLOGICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH 3. 30T 4. Prowadzący: dr M.Mazur 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom różnych technik rejestracji oraz połowu wybranych grup 18

19 kręgowców. Podczas kilku wyjść terenowych studenci zaznajamiani będą z podstawowymi metodami rejestracji zwierząt: obserwacje wizualne, nasłuchy, tropienie. Zajęcia terenowe polegać będą na odłowach wybranych grup kręgowców za pomocą różnych terenowych technik: odłowy ptaków oraz nietoperzy w sieci, odłowy płazów w czerpaki herpetologiczne, odłowy gryzoni w pułapki żywołowne, odłowy ptaków w pułapki tunelowe, nagniazdowe, dziuplowe. Prezentowane będą także techniki indywidualnego znakowania kręgowców. 9. Literatura: Berger L Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa-Poznań. 146 ss. Czapulak A., Lontkowski J., Nawrocki P., Stawarczyk T ABC obserwatora ptaków. Muzeum Okręgowe w Radomiu. 128 ss. Kowalski M., Lesiński G Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. OTON, Warszawa, 140 ss. Mikusek R. red Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 175 ss. Mitrus S Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, 131 ss. Romanowski J Śladami zwierząt. KAW, Warszawa, 134 ss. Semestr II 1. Numer kursu: 6.5.N -CO 2. CHEMIA ORGANICZNA 3. 15W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr hab. inż. P. Wieczorek, prof. UO, dr J. Lipok, mgr A. Gleń 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z chemii nieorganicznej i fizycznej 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej oraz wybranymi klasami związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w przyrodzie. Szczególną uwagę zwraca się na zależność ich właściwości od budowy elektronowej i przestrzennej (struktura związków organicznych, stereoizometria, izomeria, konfiguracja i konformacja). 9. Literatura: Mastalerz P.: Podręcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne Dorota Mastalerz, Wrocław 1996, Siemion Z.: Biostereochemia, PWN, Warszawa 1985, Kafarski P., Wieczorek P.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej, Wyd. UO, Opole 1997, Pimentel G.C., Conrod J.A.: Chemia dziś i jutro, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Numer kursu: 6.5. N- BK 2. BIOLOGIA KOMÓRKI 3. 30W + 30L 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO; mgr A.Wilczek 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wprowadzenie (środowisko komórki i jej chemiczne składniki: małe cząsteczki - woda i aminokwasy; duże cząsteczki - cukry, białka i kwasy nukleinowe; szczególne cząsteczki - lipidy jako składniki błon komórkowych). Organizacja błon komórkowych. Przedziały komórkowe - budowa i funkcja organelli komórkowych. Współzależność struktury i funkcji w komórce prokariotycznej i eukariotycznej. 9. Literatura: Solomon E.P. Berg L.R. Martin D.W. Villee C.A.: Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, 1998, Alberts B., Bray D., Johnson A., Lewis J., Raff K., Walter P.: Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej, PWN, 1999, Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne, PZWL, W-wa 2000, Kawiak J. (red).: Podstawy cytofizjologii, PWN, Warszawa 1997, Kawiak J., Zabel M.: Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, biologii, weterynarii, PWN, Numer kursu: 6.5.N-PS 2. PODSTAWY STATYSTYKI 3. 15W + 15K 4. Prowadzący: dr S. Mitrus 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Znaczenie analiz statystycznych we współczesnej biologii. Zaokrąglanie liczb, skala nominalna, porządkowa i interwałowa. Procenty, proporcje i stosunki liczbowe. Średnie i miary rozproszenia. Współczynnik zmienności. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Błąd standardowy i przedział ufności dla średniej. Testy t-studenta. Podstawy regresji i korelacji. Testowanie hipotez o różnicach między średnimi i związkach między zmiennymi 19

20 9. Literatura: Ferguson G.A., Takane Y Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Fowler J., Cohen L., Jarvis P Practical statistics for field biology. Chichester New York, John Wiley & Sons. Łomnicki A Wprowadzenie do statystki dla przyrodników. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Sokal R.R., Rohlf F.J Biometry. New York, Freeman and Company. Zar J.H Biostatistical analysis. New Jersey, Prentice-Hall Inc. 1. Numer kursu: 6.5.N-APG 2. ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: prof. dr hab. S. Koziarski 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Układy współrzędnych sferycznych stosowane w astronomii i geografii. Budowa Wszechświata, jego ewolucja i perspektywy. Elementarne zjawiska w sferze niebieskiej. Obliczanie współrzędnych. Układ Słoneczny. Wpływ słońca i planet na Ziemię. 9. Literatura; Mitelski J., 2001, Astronomia w geografii. PWN Warszawa 1. Numer kursu: 6.5.N-MIK 2. METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA 3. 30W, 15K 4. Prowadzący: dr M Wiatkowski 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Meteorologia i klimatologia jako nauka. Promieniowanie słońca, ziemi. Struktura i funkcjonowanie atmosfery. Zjawiska klimatyczne i pogodowe. Klimaty Ziemi. Cechy klimatu Polski. Pomiary meteorologiczne. Klasyfikacja klimatów i stanów pogodowych. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na świat ożywiony. 9. Literatura: Kożuchowski K., red., 2005, Meteorologia i klimatologia. PWN, Warszawa Woś. A., 2006, Meteorologia dla geografów. Wyd. Nauk. UAM, Poznań. Woś A., Klimat Polski, PWN Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5.N-GMF 2. GEOMORFOLOGIA 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: dr K. Badora 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Geomorfologia jako nauka. Procesy kształtujące powierzchnię ziemi. Procesy i formy geomorfologiczne egzogeniczne glacjalne, fluwialne, eoliczne. Procesy i formy endogeniczne wulkanizm, orogeneza. Podstawowe wielkości geomorfologiczne. Następstwo form geomorfologicznych. Formy antropogeniczne 9. Literatura: Klimaszewski M., 1993, Geomorfologia. PWN, Warszawa. Migoń P., 2007, Podstawy geomorfologii. PWN, Warszawa. Mizerski A., 2006, Geologia dynamiczna. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5.N-PED 2. PEDAGOGIKA 3. 30W + 30K 4. Prowadzący: dr Jadwiga Jadczak wykłady 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład- egzamin, konwersatorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Opanowanie podstawowych kategorii niezbędnych do rozumienia naukowej pedagogiki, wzbogacenie percepcji zjawisk pedagogicznych, ukształtowanie umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną wiedzę, zjawisk pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej. Zakres tematyczny: Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki oraz jej miejsce w systemie nauk Zadania współczesnej pedagogiki jako nauki Struktura pedagogiki, nauki podstawowej, społecznej i stosowanej. Subdyscypliny pedagogiczne Język naukowy pedagogiki, jego specyfika i charakterystyka podstawowych terminów pedagogicznych, (socjalizacja, wychowanie, kształcenie, nauczanie). Osobowość kategorią podstawową kształtowaną w działalności pedagogicznej. Środowisko wychowawcze i jego znaczenie w pedagogice. 20

21 Kultura jej rola i znaczenie w pracy pedagogicznej. Czas wolny, jego pojęcie, funkcje i znaczenie w pedagogice. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna: klasyfikacja działalności wychowawczej. Dziedziny wychowania, zasady działalności wychowawczej: wychowanie przez pracę, sztukę, naukę, sport, wypoczynek, zespół wychowawczy. Rodzaje wychowania, pojecie i struktura oraz proces: wychowania moralnego, estetycznego, światopoglądowego, fizycznego. Dydaktyka jako dyscyplina pedagogiczna, jej cele, funkcje i zadania. Proces kształcenia, metody, formy i środki dydaktyczne. Niepowodzenia szkolne, ich klasyfikacja i sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom. Osobowość nauczyciela wychowawcy w świetle wymagań Unii Europejskiej, predyspozycje osobowościowe przyszłego pedagoga oraz konieczne umiejętności i wiedza zawodowa. 9. Literatura: Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993 i wyd. następne. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999 Suchodolski B. (red.), Pedagogika podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, wyd. najnowsze. Śliwerski B.(red. nauk.) Pedagogika, t.1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006 Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1997 Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, t.1 i 2 PWN, Warszawa 2004 Touhy D., Dusza szkoły, o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, Warszawa 2002 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998 Półturzycki P. Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń Numer kursu: 6.5.N-MBBT 2. METODY BOTANICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH 3. 30T 4. Prowadzący: dr S. Nowak, dr A. Nowak 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: zajęcia terenowe- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Zapoznanie się z warsztatem badań terenowych z zakresu botaniki systematycznej roślin naczyniowych, mszaków oraz porostów i grzybów, w tym budowa i zastosowanie teczek i siatek zielnikowych, strój botaniczny, lupy terenowe, klucze do rozpoznawania taksonów. Suszenie roślin i ich zabezpieczanie, budowa i funkcje herbarium, w tym metody zwalczania szkodników, preparacji roślin i grzybów, tworzenia kolekcji systematycznych i tematycznych, np. szyszkowników, kolekcji pędów i owoców, liściowników itp. Rodzaje lup i mikroskopów optycznych oraz odczynników chemicznych i ich zastosowanie przy oznaczaniu roślin i grzybów.podstawy oznaczania roślin i grzybów, w tym zapoznanie się z tradycyjnymi dichotomicznymi kluczami i wykorzystywanymi w nich cechami diagnostycznymi, zapoznanie się z kluczami typu atlasowego/obrazkowego. Definicje ważnych pojęć morfologicznych i anatomicznych ważnych w taksonomii i oznaczaniu roślin i grzybów. Zapoznanie się z florą danego obszaru, w tym oznaczanie roślin i przygotowanie herbarium. Analiza fenologii roślin pod kątem możliwości ich diagnozy taksonomicznej. 9. Literatura: Rutkowski L., 2004, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa. Rothmaler W., 2007, Exkursionsflora von Deutschland. Band 3.Gefäßpflanzen: Atlasband. Drobnik J., 2007, Zielnik i zielnikoznawstwo. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5 N-PH1 2. FILOZOFIA PRZYRODY (w ramach *PRZEDMIOTU HUMANISTYCZNEGO 1) 3. 30W 4. Prowadzący: pracownicy Instytutu Filozofii 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Filozofia przyrody nauką o bycie materialnym. Analiza odrębności bytów żywych od nieożywionych; istota życia; problemy genezy i ewolucji życia oraz zagadnienia swoistości i autonomiczności praw życia. 9. Literatura: Hellen M., Szlaga S.: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, KUL, Lublin 1990, Tatarkiewicz W.: Historia filozofii, PWN, Numer kursu: 6.5 B-PH1 2. HISTORIA NATURALNA ZIEMI (w ramach *PRZEDMIOTU HUMANISTYCZNEGO 1) 3. 30W 4. Prowadzący: dr E. Jagt-Yazykova 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład pisemny esej, zaliczenie na ocenę 21

22 8. Treść zajęć: Powstanie wszechświata: tradycyjne i nietradycyjne poglądy, stare i nowe hipotezy. Katastrofizm i aktualizm. Pojawienie się i rozwój życia na Ziemi: od Wielkiego Wybuchu do Homo sapiens; ewolucjonizm a kreacjonizm; nauka i religia; potop i geologia; fakty i artefakty istnienia życia pozaziemskiego (egzobiologia, astrobiologia, kosmobiologia). Koncepcja Gaji. Różnorodność biologiczna. Pochodzenie człowieka. Oetzi i inni. Biosfera i noosfera. Memetyka. Socjobiologia. Geologia językowa. Człowiek wirtualny a nieśmiertelność. 9. Literatura:Ryszkiewicz M.: Miliardy lat. Eseje o ewolucji. Prószyński i S-ka. 2007, Atkins P.: Palec Galileusza. Rebis. 2005, Ryszkiewicz M.: Ewolucja od Wielkiego Wybuchu do Homo sapiens. Prószyński i S-ka. 2000, Ryszkiewicz M.: Ziemia i Życie. Rozważania o Ewolucji i ekologii. Prószyński i S-ka. 1995, Ryszkiewicz M.: Przepis na człowieka. Nauka u progu trzeciego tysiąclecia. CiS.1996, Southwood R.: Historia życia. Od początków do dzisiaj i dalej. 2003, Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN. 2003, Chapman C. R. & Morrison D.: Kataklizmy w historii wszechświata. Amber. 1999, Schneider S. H.: Laboratorium Ziemia. CiS. 1998, Lovelock J.: Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi. 2003, Zillmer H.-J.: Największe pomyłki w dziejach Ziemi. Amber. 2002, Dawkins R.: Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa. Prószyński i S-ka. 1998, Hellen M.: Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia wszechświata. Prószyński i S-ka. 2002, Gould S. J.: Dzieje życia na Ziemi. Warszawa, Świat książki. 2007, Gould S. J.: Skały wieków. Zysk i S-ka. 1999, Leakey R. & Lewin R.: Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości. Prószyński i S-ka. 1999, Blackmore S.: Maszyna memowa. Merlin.1999, Dawkins R.: Samolubny gen. Prószyński i S-ka. 1976, Biedrzycki M.: Genetyka kultury. Prószyński i S-ka Semestr III 1. Numer kursu: 6.5. N- BCH 2. BIOCHEMIA 3. 30W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. O. Zhuk, dr M. Kuczek 5. Termin: III semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Podstawowe procesy metaboliczne. Podział organizmów ze względu na metabolizm. Budowa molekularna błon komórkowych i organelli komórkowych. Lokalizacja procesów metabolicznych. Transport substancji przez błony biologiczne i jego mechanizmy. Podstawowe przemiany kataboliczne i anaboliczne. Mechanizmy wybranych reakcji enzymatycznych. Kwasy nukleinowe; kod genetyczny, replikacja, transkrypcja, translacja. Biosynteza białka. Mechanizmy regulacji metabolizmu: teoria operonu i mechanizmy działania hormonów. Izoenzymy i regulacja metabolizmu w tkankach. 9. Literatura: Stryer A.: Biochemia, PWN, 1997, Lechninninger A.L.: Biochemia, PWL, 1976, Harper P.: Chemia fizjologiczna, PWL, Numer kursu: 6.5.N-MO 2. MIKROBIOLOGIA OGÓLNA 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. A. Latała, dr inż. K. Grata, dr M. Nabrdalik 5. Termin: III semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Ewolucja bakterii. Znaczenie i zastosowanie mikrobiologii. Systematyka bakterii. Budowa, morfologia i struktura komórki bakterii. Fizjologia bakterii, odżywianie, wzrost, rozmnażanie. Podstawowe mechanizmy metabolizmu i przemian energetycznych: oddychanie tlenowe i beztlenowe fermentacja i redukcja. Procesy anboliczne fotosynteza i chemosynteza. Charakterystyka grzybów, pleśni i drożdży, budowa, morfologia, odżywianie, rozmnażanie. Mikotoksykozy. Wirusy budowa, morfologia, metabolizm. 9. Literatura: Kunicki-Goldfinger. Życie bakterii, PWN, Warszawa Schleger H. Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, Preskot L.M. Harley, J.P. Klein D.A. Mikrobiology Mackenzie A., Bal A.S., Virdee S.R.: Ekologia. Seria: Krótkie Wykłady. PWN, Warszawa, Weiner I.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-PG 2. PODSTAWY GEOLOGII 3. 15W + 15L + 15T 4. Prowadzący: dr hab. A. Bodzioch, prof. UO 5. Termin: III semestr 22

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO. SYLABUSY studia stacjonarne

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO. SYLABUSY studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 Październik 2013

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE 34 35 Technologia informacyjna (Information technology) mgr inż. Jolanta Wójcikowska Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 0 w./30 ćw. ćw. laboratoryjne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Nazwa u BHP i ergonomia Tryb studiów Stacjonarne Semestr 2 Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Liczba godzin (łącznie) Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Załącznik do Uchwały Nr 116/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Zgodnie z art. 7a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym.

RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym. RODZAJE STUDIÓW Studia na kierunku geografia realizowane są w formie: 5-letnich studiów jednolitych magisterskich, 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających. Studia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo