WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2009

2 Informator, na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzących poszczególne przedmioty, opracowali: dr Joanna Czaja dr Dariusz J. Ziaja Samodzielna Katedra Biosystematyki UO Składamy podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w tworzeniu niniejszego Pakietu Informacyjnego ECTS Data ostatniej aktualizacji: Najnowsze informacje na stronie: 2

3 Opole, ul. Oleska 48 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole, ul. Oleska 48, pok. 108, tel Dyżury: DZIEKAN prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik wtorek (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151) czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. U.O. Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel. tel Dyżury: wtorek czwartek Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel Dyżury: PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych dr inż. Dariusz Suszanowicz czwartek piątek

4 DZIEKANAT WYDZIAŁU ul. Oleska 48, pokój 126, tel. tel. (077) , (077) , fax (077) Godziny przyjmowania stron : od wtorku do piątku w soboty Kierownik dziekanatu - mgr Monika Mamczura-Dużyńska ul. Oleska 48, pokój 124, tel. (077) Sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą: mgr Małgorzata Czosnyka tel , mgr Anna Lubczyńska tel , Karolina Polak tel , 4

5 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2009/20010 będzie kształcił studentów na kierunkach: licencjackich (studia I stopnia) Biologia (specjalności: biologia podstawowa, bioinformatyka, specjalność nauczycielska biologia z geografią: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Ochrona Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Inżynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Edukacja Techniczno Informatyczna: w systemie stacjonarnym magisterskich uzupełniających (studia II stopnia) Biologia w systemie stacjonarnym Ochrona środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Inżynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Koordynatorzy kierunkowi: - Biologia dr Anna Kocorek ( - Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska - Biotechnologia dr Teresa Farbiszewska - Inżynieria Środowiska (3,5 letnie, studia licencjackie z tytułem zawodowym inż.) - dr Daniel Janecki - Inżynieria Środowiska, specjalność PPT studia uzupełniające - mgr Zofia Siwerska - Edukacja Techniczno Informatyczna - dr Janina Pierańska 5

6 STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNICZNEGO I. SAMODZIELNA KATEDRA BIOSYSTEMATYKI Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO 2. mgr Anna Wilczek 3. dr hab. Sławomir Sokół ZAKŁAD GEOBOTANIKI I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ dr Arkadiusz Nowak kierownik Zakładu 1. dr Arkadiusz Nowak 2. dr Sylwia Nowak 3. dr Krzysztof Spałek 4. dr Grzegorz Leśniański 5. dr hab. Andrzej Obidowicz ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW dr hab. Barbara Lis, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Barbara Lis, prof. UO 2. dr Anna Kocorek 3. dr Tomasz Blaik 4. dr Joanna Czaja ZAKŁAD EWOLUCJI I EKOLOGII ZWIERZĄT prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki kierownik Zakładu 1. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki 2. dr Grzegorz Kłys 3. dr Sławomir Mitrus 4. dr Grzegorz Hebda ZAKŁAD PALEOBIOLOGII dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO kierownik Zakładu 1. dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO 2. dr Elena Jagt - Yazykova 3. dr Dorota Konietzko Meier CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓŻNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu) prof. dr hab. Jerzy Lis kierownik 1. prof. dr hab. Jerzy Lis 2. dr Dariusz J. Ziaja 3. mgr Miłosz Mazur 4. mgr Monika Biskupek - technik STACJA TERENOWA ŁADZA 1. dr Grzegorz Kłys opiekun stacji SEKRETARIAT 1. mgr Magdalena Kościuk technik 2. mgr Ewa Kaleta technik 3. mgr Izabela Stanek - technik 6

7 II. III. IV. V. VI. SAMODZIELNA KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik Dulewska 1. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Pracownia Ochrony Agrocenoz 2. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami Pracownia Gospodarki Odpadami Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej Pracownia Hydrologii Pracownia Spektrometrii i Chromatografii 3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Edukacji Ekologicznej Pracownia Monitoringu SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Adam Latała 1. Zakład Biotechnologii Pracownia Procesów Biodegradacyjnych Pracownia Bioreaktorów Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej Pracownia Genetyki Biochemicznej Pracownia Biochemii Pracownia Enzymologii Pracownia Biotechnologicznych Podstaw Żywienia Człowieka Pracownia Podłoży i Hodowli Szczepów 2. Zakład Biologii Komórki 3. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody 4. Zakład Badań Fizykochemicznych Pracownia Technologii Informacyjnej Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska Pracownia Chemii Środowiska SAMODZIELNA KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik 1. Zakład Reaktorów i Technik Separacji 2. Zakład Procesów Jednostkowych 3. Zakład Procesów Cieplnych Pracownia Maszynoznawstwa Warsztaty 4. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem 5. Zakład Procesów Mechanicznych 6. Pracownia Informatyki i Analizy Numerycznej KATEDRA INŻYNIERII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA Kierownik Katedry prof. dr hab. Krystian Ledwoń Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej Pracownia Rewitalizacji Wód i Gleby Pracownia Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego KATEDRA TECHNOLOGII Kierownik Katedry prof. dr hab. Inż. Viktor Vlasenko Zakład Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych Zakład Techniki Pracownia Mechaniki i Inżynierii Wytwarzania Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych Pracownia Dydaktyki Techniki i Informatyki 7

8 BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) I. Ogólna charakterystyka studiów. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA. II. Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów licencjackich jest wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych jak i wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii i geografii. Kompetencje merytoryczne umożliwiają absolwentowi podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, do nauczania przedmiotu z zakresu specjalności głównej i specjalności dodatkowej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych jako nauczyciel biologii i geografii, w administracji, w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwie. W czasie przebiegu studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu obowiązkowego. Od czwartego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres kanonu przedmiotów obowiązkowych. Tutorzy: dr Grzegorz Hebda dr Arkadiusz Nowak 8

9 Szczegółowa propozycja realizacji planu studiów dla kierunku BIOLOGIA, specjalność: biologia nauczycielska z geografią (studia licencjackie stacjonarne) na rok akademicki 2009/ BN-D3 W S L K T E ZO ZL - wykład - seminarium - laboratorium - konwersatorium - zajęcia terenowe - egzamin - zaliczenie na ocenę - zaliczenie bez oceny A - zgodnie z zasadami Studium Języków Obcych; realizacja języków obcych od II do V semestru; po zaliczeniu 120 godzin i po zdaniu egzaminu na poziomie B2 przydziela się jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V. B - zgodnie z zasadami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; realizacja od II do IV semestru * Przedmiot humanistyczny realizowany w 2 semestrach (II, IV) do wyboru wg listy: Historia nauk przyrodniczych 30 W/zo, 6.5-HNP Historia naturalna Ziemi 30 W/zo, 6.5-HNZ Miejsce religii w świecie 30 W/zo, 6.5-MRS Filozofia przyrody 30 W/zo, 6.5- FP *** Seminarium dyplomowe realizowane w 2 semestrach (V, VI), do wyboru w poszczególnych zakładach (15 S / zl - 1 punkt ECTS + 15 S/ zo - 10 punktów ECTS). Za przygotowanie pracy dyplomowej student otrzymuje 10 p. ECTS w sem. VI. Przedmiot SEMESTR I Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Botanika (E) 30/E - 45/zo N-BOT Chemia nieorganiczna i fizyczna (E) 30/E - 30/zo 15/zo N-CN Fizyka z elementami biofizyki (ZO) 15/zo - 30/zo N-FEB Matematyka (ZO) 15/zo /zo N-M Zoologia (E) 30/E - 45/zo N-Z Psychologia (E) 30/E /zo N-PSY Podstawy geografii (ZO) 15/zo 15/zo N-POG Metody zoologicznych badań /zo N-MZBT terenowych (ZO) Razem przedmioty kanonu SEMESTR II Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Chemia organiczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo N-CO Biologia komórki (E) 30/E - 30/zo N-BK Podstawy statystyki (ZO) /zo N-POS Astronomiczne podstawy geografii 15/zo N-APG (ZO) Meteorologia i klimatologia (ZO) 30/zo /zo N-MIK Geomorfologia (E) 15/E /zo N-GMF Pedagogika (E) 30/E /zo N-PED *Przedmiot humanistyczny 1 (ZO) 30/zo N-PH1 Metody botanicznych badań /zo N-MBBT terenowych (ZO) Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) A JO W-F (ZL) B 0208-WF-1 9

10 SEMESTR III Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Biochemia (E) 30/E - 30/zo N-BCH Mikrobiologia ogólna (E) 15/E - 30/zo N-MO Anatomia człowieka z histologią 15/zo - 30/zo N-ACH (ZO) Technologia informacyjna (ZO) /zo N-TI Podstawy geologii (E) 15/E - 15/zo - 15/zo N-PG Ochrona środowiska (E) 15/E /zo N-OS * Przedmiot humanistyczny 2 (ZO) 30/zo N-PH2 Dydaktyka biologii 1 (ZO) 30/zo - 30/zo N-DB1 Dydaktyka geografii 1 (ZO) 15/zo /zo N-DG1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 A JO W-F (ZL) B 0208-WF WF-2 Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Różnorodność biologiczna i jej 15/zo /zo N-RBO ochrona (ZO) Gleboznawstwo i geografia gleb 15/zo /zo N-GIG (ZO) Geografia krajobrazu (ZO) 15/zo /zo N-GK Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS SEMESTR IV Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Genetyka ogólna (E) 30/E - 30/zo N-GO Fizjologia zwierząt (E) 30/E - 30/zo N-FZ Fizjologia roślin (E) 30/E - 30/zo N-FR Hydrologia i oceanografia (ZO) 30/zo - 15/zo N-HO Dydaktyka biologii 2 (ZO) 15/zo N-DB2 Dydaktyka geografii 2 (ZO) 15/zo /zo N-DG2 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 A JO W-F (ZL) 60/zl B 0208-WF-2 Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Entomologia (ZO) 15/zo - 15/zo N-E Katastrofy ekologiczne w historii Ziemi (ZO) 15/zo /zo N- KEHZ Ochrona i kształtowanie krajobrazu (ZO) 15/zo /zo N- OKK Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z /zl N-PSB biologii 1 (ZL) Praktyka pedagogiczna śródroczna z geografii 1 (ZL) /zl N- PSG1 Praktyka ciągła (wrzesień) (ZL) /zl N-PC 10

11 SEMESTR V Przedmiot Liczba godzin Punkty W S L K T Razem ECTS Kod Biotechnologia (E) 15/E - 30/zo N-BO Ewolucjonizm (E) 30/E /zo N-Ewol Ekologia ogólna (E) 15/E - 30/zo N-EO Planowanie przestrzenne (E) 15/E - 30/zo N-PP Geografia regionalna świata (ZO) 15/zo /zo N-GRS Geografia regionalna Polski (ZO) 15/zo /zo N-GRP Emisja głosu (ZO) /zo N-EG Dydaktyka biologii 3 (ZO) /zo N-DB3 ***Seminarium dyplomowe 1 (ZO) - 15/zo N-SD1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) poziom B2 0/E 120/zo A JO Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Paleofakty w Polsce (ZO) 15/zo /zo N-PFP Geografia turystyki (ZO) 15/zo /zo N-GT Geografia Polski południowozachodniej (ZO) 15/zo /zo Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z biologii 2 (ZL) /zl N- GPPZ 6.5.N- PSB2 SEMESTR VI Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Ochrona przyrody (E) 15/E /zo 15/zo N-OP Immunologia (ZO) 30/zo N-Im Biologia gleby (ZO) 15/zo - 30/zo N-BGL Geografia społeczno-ekonomiczna Polski (E) 30/E /zo N- GSEP Kartografia i GIS (E) 15/E - 30/zo N- KGIS Komunikacja edukacyjna (ZO) /zo N-KE ***Seminarium dyplomowe 2 (ZO) - 15/zo N-SD2 Razem przedmioty kanonu Kursy stałe do wyboru: 60 godzin w zależności od wyboru Wybrane zagadnienia z dendrologii (ZO) 15/zo /zo N-WZ Walory przyrodniczo-kulturowe regionu (ZO) 15/zo - 15/zo N- WPKR Podstawy architektury krajobrazu 15/zo - 15/zo N-PAK (ZO) Kursy zmienne ~30 1 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 2 punktów ECTS Praktyka pedagogiczna śródroczna z geografii 2 (ZL) /zl N- PSG2 INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (Ipo): 11

12 1. Przysposobienie biblioteczne [0103-PB]- 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 2. Szkolenie BHP [0105-BHP] - 4/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 3. Szkolenie z ergonomii - 3/zl godziny jednorazowo w semestrze 3 4. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej [6.5-OWI] 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 5 Całkowity wymiar zajęć: 2546 godzin ( JO +60WF) + 11 godzin Ipo: BHP, Ergo, PB, OWI W: 945 godzin (36,89 %) T = 120 godzin S+L+K+T = 1395 (54,47 %) PP = 285 godzin, 25 ECTS; PK = 745 godzin, 71 ECTS Przedmioty do wyboru przez studenta (420 godzin) stanowią 16,39% + wybór ścieżki kształcenia dla specjalności nauczycielskiej 360 godzin (14,05 %), co daje w przybliżeniu 30% treści kształcenia do wyboru. Praktyki nauczycielskie stanowią integralną część kształcenia psychologiczno-pedagogicznego. 12

13 KANON BIOLOGII NAUCZYCIELSKIEJ Z GEOGRAFIĄ (STANDARD) W kanonie biologii nauczycielskiej z geografią (Kn) znajduje się 45 przedmiotów obowiązkowych, które student musi zaliczyć w terminie przewidzianym siatką studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Student zobowiązany jest również do uzyskania zaliczeń z Seminarium dyplomowego 1 i Seminarium dyplomowego 2, które realizowane są w semestrach V i VI. Kod Przedmiot Liczba Forma godzin zaliczenia Punkty ECTS 6.5N-BOT Botanika 75 E(I) N-CNF Chemia nieorganiczna i fizyczna 75 E(I) N-POG Podstawy geografii 30 ZO(I) N-FEB Fizyka z elementami biofizyki 45 ZO(I) N-M Matematyka 45 ZO(I) N--Z Zoologia 75 E(II) N-ZTB Metody zoologicznych badań terenowych 30 ZO(I) N-APG Astronomiczne podstawy geografii 15 ZO(I) N-MIK Meteorologia i klimatologia 45 ZO(I) N-PSY Psychologia 60 E(I) N-POS Podstawy statystyki 15 ZO(II) N-CO Chemia organiczna 60 E(II) N-BK Biologia komórki 60 E(II) N-PED Pedagogika 60 E(II) N-PH1 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) 30 ZO(II) N-GMF Geomorfologia 30 E(II) N-MBBT Metody botanicznych badań terenowych 30 ZO(II) N-BCH Biochemia 60 E(III) N-MO Mikrobiologia ogólna 45 E(III) N-ACH Anatomia człowieka z histologią 45 ZO(III) N-TI Technologia informacyjna 30 ZO(III) N-PG Podstawy geologii 45 E(III) N-GL Gleboznawstwo 30 ZO(III) N-OS Ochrona środowiska 30 E(III) N-PH2 Przedmiot humanistyczny 2 30 ZO(III) N-DB1 Dydaktyka biologii 1 60 ZO(III) N-DG1 Dydaktyka geografii 1 30 ZO(III) N-GO Genetyka ogólna 60 E(IV) N-FZ Fizjologia zwierząt 60 E(IV) N-FR Fizjologia roślin 60 E(IV) N-HO Hydrologia i oceanografia 45 ZO(IV) N-DB2 Dydaktyka biologii 2 15 ZO(IV) N-DG2 Dydaktyka geografii 2 30 ZO(IV) PH2 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) 30 ZO(IV) N-BO Biotechnologia 30 E(V) 3 13

14 6.5.N-Ewol Ewolucjonizm 45 E(V) N-EO Ekologia ogólna 42 E(V) N-PP Planowanie przestrzenne 45 E(V) N-GRS Geografia regionalna świata 30 ZO(V) N-GRP Geografia regionalna Polski 30 ZO(V) N-EG Emisja głosu 30 ZO(V) N-DB3 Dydaktyka biologii 3 30 ZO(V) N-OP Ochrona przyrody 45 E(VI) N-Im Immunologia 30 E(VI) N-BGL Biologia gleby 45 ZO(VI) N-KGIS Kartografia i GIS 45 E(VI) N-GSEP Geografia społeczno-ekonomiczna Polski 45 E(VI) N-KE Komunikacja edukacyjna 15 ZO(VI) 2 E - egzamin, np. E(I) - egzamin w semestrze I; ZO - zaliczenie na ocenę, np. ZO(I) - zaliczenie na ocenę w semestrze I Oprócz przedmiotów zawartych w powyższej tabeli, studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów, tzw. innych przedmiotów obowiązkowych (Ipo): Kod 0103-PB 0105-BHP 0208-WF WF-2 Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Przysposobienie biblioteczne 2 I ZL - Szkolenie BHP 4 I ZL - Wychowanie fizyczne JO Język obcy 120 II IV (do wyboru) II V (do wyboru) 6.5-OWI Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 V ZL PLT Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg. IV ZL - E egzamin, ZO - zaliczenie na ocenę, ZL - zaliczenie bez oceny Punkty ECTS ZL - ZO + E 5 Szkolenie z ergonomii 3 III ZL - Przysposobienie biblioteczne, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, będzie realizowane na pierwszym roku studiów. Zajęcia te będą przeprowadzane w Bibliotece Instytutu Techniki przy ulicy Dmowskiego 7/9 przez mgr Stanisława Tomczyka. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału, będzie realizowane w I semestrze w terminie określonym przez Dziekana. Ukończenie szkolenia potwierdza się wpisem do indeksu (strona nr 77), a jego uzyskanie jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Wychowanie fizyczne obejmuje 60 godzin ćwiczeń do realizacji w trakcie dwóch semestrów (2 x 30 godzin) - w terminie do wyboru - od semestru II do semestru IV. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Plac Staszica 1, tel , Zapisy na zajęcia przyjmowane są w styczniu i maju każdego roku w sekretariacie Studium. Zajęcia są zróżnicowane, student ma prawo wyboru rodzaju zajęć, których oferta, sposób realizacji oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Język obcy jest realizowany w Studium Języków Obcych (ul. Oleska 48, tel ). Student uzyskuje jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V, po spełnieniu wymogów stawianych przez SJO. Student dysponuje 120 godzinami zajęć z wybranego języka obcego (1 blok językowy) - w terminie do wyboru od semestru II do semestru V. Student ma do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. 14

15 Szkolenie z ergonomii w wymiarze 3 godzin lekcyjnych prowadzone będzie przez dr Annę Kocorek, w terminie ustalonym wcześniej i wskazanym w rozkładzie zajęć. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych realizowane będzie w semestrze V. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk nauczycielskich, które stanowią integralną część kształcenia psychologiczno-pedagogicznego. Uwaga! Przysposobienie obronne Zgodnie z Ustawą Nr 1363 z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, studenci i studentki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów wyższych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w semestrze IV. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, prowadzonym w systemie samokształcenia oraz konsultacji i kończy się egzaminem (Art.166 a). KURSY STAŁE (Ks) Począwszy od semestru 3 proponuje się studentowi kursy stałe (Ks). Każdemu kursowi przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. Student wybiera przedmioty spośród kursów stałych według własnych zainteresowań. Jednocześnie musi kierować się zasadą zdobycia łącznie minimum 30 punktów w semestrze. Aby dany kurs został zaakceptowany po wyborze, musi zostać wybrany przez grupę minimum 15 osób. Kod Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Punkty ECTS 6.5.N-RBO Różnorodność biologiczna i jej ochrona 30 III ZO N-GIG Gleboznawstwo i geografia gleb 30 III ZO N-GK Geografia krajobrazu 30 III ZO N-E Entomologia 30 IV ZO N-KEHZ Katastrofy ekologiczne w historii Ziemi 30 IV ZO N-OKK Ochrona i kształtowanie krajobrazu 30 IV ZO N-PFP Paleofakty w Polsce 30 V ZO N-GT Geografia turystyki 30 V ZO N-GPPZ Geografia Polski południowo-zachodniej 30 V ZO N-WZD Wybrane zagadnienia z dendrologii 30 VI ZO N-PAK Podstawy architektury krajobrazu 30 VI ZO N-WPKR Walory przyrodniczo-kulturowe regionu 30 VI ZO 1 15

16 SYLLABUSY A. KANON BIOLOGII - specjalność: biologia nauczycielska z geografią (Kn) Semestr I 1. Numer kursu: 6.5.N-BOT 2. BOTANIKA 3. 30W + 45L 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO, dr hab. A. Obidowicz, dr hab. S. Sokoł, dr G. Leśniański, dr S. Nowak, dr A. Nowak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Budowa mikroskopu. Komórka roślinna (cytoplazma, związki nieorganiczne, organelle). Budowa tkanek roślin (tkanki twórcze, parenchymy, tkanki okrywające, pierwotne i wtórne, tkanki wzmacniające żywe i martwe, tkanki przewodzące - floem i ksylem, tkanki wzmacniające). Budowa organów roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc). Budowa plech. Przekształcenia organów. 9. Literatura: Szweykowski J., Szweykowska A.: Botanika. T. I. Morfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Strasburger E.: Botanika, PWRiL, Warszawa Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa Polakowski B. (red.): Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-CNF 2. CHEMIA NIEORGANICZNA I FIZYCZNA 3. 30W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr inż. R. Słota, dr inż. Z. Flisak, mgr Krzysztof Bisz, mgr Tomasz Dużak, dr G. Dyrda 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy teorii budowy atomu. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa materii, atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Jądro atomowe i powłoki elektronowe. Podstawy kwantowej teorii budowy atomu, pojęcie orbitalu. Energia elektronów w atomie, jonizacja, stopień utlenienia. Konfiguracje elektronowe. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości, nieperiodyczność. Podstawy termodynamiki chemicznej. Parametry stanu układu, funkcje stanu oraz ich znaczenie (H, G, S). Entalpia reakcji chemicznej. Prawo Hessa. Elementy teorii wiązania chemicznego. Wiązanie jonowe i typowe związki jonowe. Elektroujemność. Polaryzacja wiązania i jej znaczenie. Wiązanie kowalencyjne i typowe związki kowalencyjne. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe. Wiązanie w metalach. Wiązanie koordynacyjne. Budowa związków kompleksowych, wybrane właściwości kompleksów, znaczenie kompleksów metali w układach biologicznych. Gazy i prawa gazowe. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Ciecze i roztwory. Charakterystyka stanu ciekłego. Równowagi fazowe. Krystalizacja, destylacja, ekstrakcja. Elektrolity. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Podstawy teorii kwasów i zasad. Hydroliza. Roztwory buforowe. Koloidy. Podstawy chemii ciała stałego. Stan krystaliczny i szklisty. Ciekłe kryształy. Podstawy kinetyki chemicznej. Mechanizm elementarnej reakcji chemicznej. Szybkość reakcji. Kataliza. Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe. Systematyka wybranych pierwiastków i związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków, ich znaczenie w przyrodzie i technice. Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu, wodoru. Kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Problemy ekologiczne- odpady przemysłowe a środowisko naturalne. Rodzaje odpadów i ich utylizacja. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Zajęcia konwersatoryjne służą lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu wiadomości przekazywanych na wykładach, ich tematyka pokrywa się z tematami poszczególnych wykładów. Podstawy stechiometrii i obliczeń chemicznych. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Budowa ciała stałego. Termochemia (prawo Hessa). Równowagi w gazach i cieczach. Szybkość reakcji chemicznej. Elementy systematyki chemicznej, ogólna charakterystyka pierwiastków chemicznych (grupy główne, blok d). Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu i wodoru, kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Regulamin pracowni, przepisy BHP. Elementy techniki laboratoryjnej: podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego, obsługa typowego sprzętu laboratoryjnego. Typowe operacje jednostkowe (ekstrakcja, destylacja, krystalizacja). Wyodrębnianie substancji, rozdzielanie mieszanin, oczyszczanie związków chemicznych i ich charakteryzowanie, synteza prostych związków nieorganicznych, badanie przebiegu reakcji chemicznych. Elementy chemii roztworów i analityki chemicznej: charakterystyczne reakcje wybranych kationów i anionów, miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Równowaga chemiczna wpływ stężenia, temperatury, mieszania na szybkość reakcji. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych. Hydroliza soli: badanie odczynu roztworu soli, hydroliza z wydzieleniem osadu, wpływ temperatury na stopień hydrolizy. 9. Literatura: L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa

17 L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa A. Mercik, S. Mercik, Słownik pierwiastków chemicznych, Wyd. R.A.F. SCRIBA, Racibórz A.A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Numer kursu: 6.5.N-FEB 2. FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. M. Podolak, dr H. Pięta, mgr G. Engel, dr K. Książęk, mgr M. Witkowski 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wektory. Układy odniesienia. Prawa mechaniki. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Ruch drgający. Rezonans. Ruch falowy. Elementy budowy materii. Elementy optyki. Mikroskopia optyczna i elektronowa. Spektroskopia. Dualizm korpuskularno - falowy. Hydrodynamika. Elektryczność. Biopotencjały i metody ich pomiarów. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. 9. Literatura: Jaworski B. i inni: Kurs fizyki, t. 1-3, PWN, Warszawa Bolton W.: Zarys fizyki, PWN, Warszawa Skorko M.: Fizyka, PWN, Warszawa Resnick S., Halliday D.: Fizyka, t. 1-2, PWN, Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-M 2. MATEMATYKA 3. 15W + 30 K 4. Prowadzący: mgr K. Woźniak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności. Przykłady zależności funkcyjnych w przyrodzie. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Układy równań liniowych. Geometria analityczna w przestrzeniach kartezjańskich. Wybrane zastosowania całki w fizyce, mechanice i biologii. Równania różniczkowe zwyczajne i metody ich rozwiązywania. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia, miara prawdopodobieństwa, zmienna losowa i jej rozkład. Metody opracowania danych empirycznych. Wnioskowanie statystyczne. Modele deterministyczne i probabilistyczne wybranych procesów przyrodniczych i ich zastosowanie w ochronie środowiska, statystyka przestrzeni. Podstawowe rozkłady spotykane w przyrodzie. Testowanie hipotez. Analiza wariancji. Analiza trendów i korelacje. 9. Literatura: Pietraszko J.: Matematyka., teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, Dziubiński I., Siewierski L.: Matematyka dla wyższych szkół technicznych, t. 1, Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1, Czermiński J.: Metody statystyczne w doświadczalnictwie, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-Z 2. ZOOLOGIA 3. 30W + 45L 4. Prowadzący: prof. dr hab. J. Lis, dr A. Kocorek, dr G. Kłys, dr G. Hebda 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Miejsce zoologii w naukach biologicznych. Zoologia i jej działy. Pojęcie gatunku w naukach zoologicznych. Zasady klasyfikacji zwierząt. Budowa, systematyka i filogeneza poszczególnych typów pierwotniaków. Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych; prymitywne grupy wielokomórkowców. Podstawy embriologii bezkręgowych zwierząt tkankowych. Morfologia, systematyka i filogeneza wybranych grup bezkręgowców. Przegląd bezkręgowców w ujęciu filogenetycznym ze szczególnym uwzględnieniem ich morfologii i anatomii. Przegląd fauny bezkręgowców Polski; rozpoznawanie wybranych grup zwierząt bezkręgowych. Gatunki rzadkie i chronione. Wprowadzenie do różnorodności żyjących strunowców. Systematyczny przegląd większych, żyjących grup w nowoczesnym układzie filogenetycznym (kladystycznym), ale z nawiązaniem do tradycyjnych klasyfikacji przeważających w polskich podręcznikach. Omówienie każdej grupy obejmuje krótką charakterystykę i podstawowe wiadomości o biologii rozrodu, odżywianiu, ekologii i występowaniu geograficznym. Przy większych grupach (szczebla gromad) uwzględnione są kluczowe adaptacje związane z ich powstaniem, szczególnie przystosowania w układzie kostno - mięśniowym do lokomocji i pobierania pokarmu. 9. Literatura: Hempel - Zawitkowska J. (red.): Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, Warszawa 1995, Jura C.: Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, Warszawa 1996, 17

18 Riedel W.: Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. Wyd. szóste, PWN, Warszawa Pough F.H., Janis C.M., Heiser J.B.: Vertebrate Life, Prentice hall International, 1999 (lub nowsze), Szarski H.: Historia zwierząt kręgowych, PWN, Warszawa 1998, Grodziński Z.: Zoologia. Przedstrunowce i Strunowce, PWN, Warszawa 1979 (do charakterystyk grup), Szarski H.: Anatomia porównawcza kręgowców, PWN, Warszawa 1976, Rafiński J.: Badania przebiegu filogenezy, Wyd. Nauk., Warszawa 2002, Krzanowska H., Łomnicki A. (red.): Zarys mechanizmów ewolucji, Wyd. Nauk., Warszawa Numer kursu: 6.5.N-PSY 2. PSYCHOLOGIA 3. 30W + 30K 4. Prowadzący: dr Klaudia Dworaczek 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład- egzamin, konwersatorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, kształcenie umiejętności rozumienia, przewidywania i oceny zachowania się człowieka. Poznanie mechanizmów rozwojowych, różnic indywidualnych, uwarunkowań społeczno-kulturowych w procesie nabywania doświadczeń. Poznanie psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania. Psychologia jako przedmiot badań naukowych. Przegląd współczesnych koncepcji psychologicznych człowieka. Człowiek w sytuacji zadaniowej. Procesy spostrzegania. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Uczenie się w ujęciu teorii poznawczych. Pamięć. Rodzaje pamięci, fazy procesu pamięciowego. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Emocje. Mechanizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocjonalna. Samokontrola. Emocje a procesy poznawcze. Wpływ emocji na zachowanie się. Motywacja. Rodzaje mechanizmów motywacyjnych. Czynniki warunkujące motywację zadaniową. Stres psychologiczny. Reakcje na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Rola wsparcia społecznego. Rozwój psychospołeczny w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej posłuszeństwo, konformizm, reguły wywierania wpływu społecznego. 9. Literatura: Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Żak, Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2, Psychologia ogólna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.25 55, , , Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003, s Numer kursu: 65.N-POG 2. PODSTAWY GEOGRAFII 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: prof. dr hab. S. Koziarski 5. Termin: I semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Badania przestrzenne jako podstawa rozwoju geografii. Definicja, struktura i funkcjonowanie przestrzeni geograficznej. Geografia jako nauka. Podział geografii. Związki geografii systemie innymi dziedzinami wiedzy. Podstawy nomenklatury geograficznej. Rozwój geografii. Podstawy metodologiczne badań geograficznych. Geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna. 9. Literatura: Ostaszewska K., 2004, Geografia krajobrazu. PWN, Warszawa. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5N-MZBT 2. METODY ZOOLOGICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH 3. 30T 4. Prowadzący: dr M.Mazur 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom różnych technik rejestracji oraz połowu wybranych grup 18

19 kręgowców. Podczas kilku wyjść terenowych studenci zaznajamiani będą z podstawowymi metodami rejestracji zwierząt: obserwacje wizualne, nasłuchy, tropienie. Zajęcia terenowe polegać będą na odłowach wybranych grup kręgowców za pomocą różnych terenowych technik: odłowy ptaków oraz nietoperzy w sieci, odłowy płazów w czerpaki herpetologiczne, odłowy gryzoni w pułapki żywołowne, odłowy ptaków w pułapki tunelowe, nagniazdowe, dziuplowe. Prezentowane będą także techniki indywidualnego znakowania kręgowców. 9. Literatura: Berger L Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa-Poznań. 146 ss. Czapulak A., Lontkowski J., Nawrocki P., Stawarczyk T ABC obserwatora ptaków. Muzeum Okręgowe w Radomiu. 128 ss. Kowalski M., Lesiński G Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. OTON, Warszawa, 140 ss. Mikusek R. red Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. 175 ss. Mitrus S Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, 131 ss. Romanowski J Śladami zwierząt. KAW, Warszawa, 134 ss. Semestr II 1. Numer kursu: 6.5.N -CO 2. CHEMIA ORGANICZNA 3. 15W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr hab. inż. P. Wieczorek, prof. UO, dr J. Lipok, mgr A. Gleń 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z chemii nieorganicznej i fizycznej 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej oraz wybranymi klasami związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które występują w przyrodzie. Szczególną uwagę zwraca się na zależność ich właściwości od budowy elektronowej i przestrzennej (struktura związków organicznych, stereoizometria, izomeria, konfiguracja i konformacja). 9. Literatura: Mastalerz P.: Podręcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne Dorota Mastalerz, Wrocław 1996, Siemion Z.: Biostereochemia, PWN, Warszawa 1985, Kafarski P., Wieczorek P.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej, Wyd. UO, Opole 1997, Pimentel G.C., Conrod J.A.: Chemia dziś i jutro, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Numer kursu: 6.5. N- BK 2. BIOLOGIA KOMÓRKI 3. 30W + 30L 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO; mgr A.Wilczek 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wprowadzenie (środowisko komórki i jej chemiczne składniki: małe cząsteczki - woda i aminokwasy; duże cząsteczki - cukry, białka i kwasy nukleinowe; szczególne cząsteczki - lipidy jako składniki błon komórkowych). Organizacja błon komórkowych. Przedziały komórkowe - budowa i funkcja organelli komórkowych. Współzależność struktury i funkcji w komórce prokariotycznej i eukariotycznej. 9. Literatura: Solomon E.P. Berg L.R. Martin D.W. Villee C.A.: Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, 1998, Alberts B., Bray D., Johnson A., Lewis J., Raff K., Walter P.: Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej, PWN, 1999, Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne, PZWL, W-wa 2000, Kawiak J. (red).: Podstawy cytofizjologii, PWN, Warszawa 1997, Kawiak J., Zabel M.: Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, biologii, weterynarii, PWN, Numer kursu: 6.5.N-PS 2. PODSTAWY STATYSTYKI 3. 15W + 15K 4. Prowadzący: dr S. Mitrus 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Znaczenie analiz statystycznych we współczesnej biologii. Zaokrąglanie liczb, skala nominalna, porządkowa i interwałowa. Procenty, proporcje i stosunki liczbowe. Średnie i miary rozproszenia. Współczynnik zmienności. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Błąd standardowy i przedział ufności dla średniej. Testy t-studenta. Podstawy regresji i korelacji. Testowanie hipotez o różnicach między średnimi i związkach między zmiennymi 19

20 9. Literatura: Ferguson G.A., Takane Y Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Fowler J., Cohen L., Jarvis P Practical statistics for field biology. Chichester New York, John Wiley & Sons. Łomnicki A Wprowadzenie do statystki dla przyrodników. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Sokal R.R., Rohlf F.J Biometry. New York, Freeman and Company. Zar J.H Biostatistical analysis. New Jersey, Prentice-Hall Inc. 1. Numer kursu: 6.5.N-APG 2. ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: prof. dr hab. S. Koziarski 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Układy współrzędnych sferycznych stosowane w astronomii i geografii. Budowa Wszechświata, jego ewolucja i perspektywy. Elementarne zjawiska w sferze niebieskiej. Obliczanie współrzędnych. Układ Słoneczny. Wpływ słońca i planet na Ziemię. 9. Literatura; Mitelski J., 2001, Astronomia w geografii. PWN Warszawa 1. Numer kursu: 6.5.N-MIK 2. METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA 3. 30W, 15K 4. Prowadzący: dr M Wiatkowski 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Meteorologia i klimatologia jako nauka. Promieniowanie słońca, ziemi. Struktura i funkcjonowanie atmosfery. Zjawiska klimatyczne i pogodowe. Klimaty Ziemi. Cechy klimatu Polski. Pomiary meteorologiczne. Klasyfikacja klimatów i stanów pogodowych. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na świat ożywiony. 9. Literatura: Kożuchowski K., red., 2005, Meteorologia i klimatologia. PWN, Warszawa Woś. A., 2006, Meteorologia dla geografów. Wyd. Nauk. UAM, Poznań. Woś A., Klimat Polski, PWN Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5.N-GMF 2. GEOMORFOLOGIA 3. 15W, 15K 4. Prowadzący: dr K. Badora 5. Termin: II semestr 6. Warunki wpisu na kurs: - brak 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, konwersatorium zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Geomorfologia jako nauka. Procesy kształtujące powierzchnię ziemi. Procesy i formy geomorfologiczne egzogeniczne glacjalne, fluwialne, eoliczne. Procesy i formy endogeniczne wulkanizm, orogeneza. Podstawowe wielkości geomorfologiczne. Następstwo form geomorfologicznych. Formy antropogeniczne 9. Literatura: Klimaszewski M., 1993, Geomorfologia. PWN, Warszawa. Migoń P., 2007, Podstawy geomorfologii. PWN, Warszawa. Mizerski A., 2006, Geologia dynamiczna. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5.N-PED 2. PEDAGOGIKA 3. 30W + 30K 4. Prowadzący: dr Jadwiga Jadczak wykłady 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład- egzamin, konwersatorium- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Opanowanie podstawowych kategorii niezbędnych do rozumienia naukowej pedagogiki, wzbogacenie percepcji zjawisk pedagogicznych, ukształtowanie umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną wiedzę, zjawisk pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej. Zakres tematyczny: Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki oraz jej miejsce w systemie nauk Zadania współczesnej pedagogiki jako nauki Struktura pedagogiki, nauki podstawowej, społecznej i stosowanej. Subdyscypliny pedagogiczne Język naukowy pedagogiki, jego specyfika i charakterystyka podstawowych terminów pedagogicznych, (socjalizacja, wychowanie, kształcenie, nauczanie). Osobowość kategorią podstawową kształtowaną w działalności pedagogicznej. Środowisko wychowawcze i jego znaczenie w pedagogice. 20

21 Kultura jej rola i znaczenie w pracy pedagogicznej. Czas wolny, jego pojęcie, funkcje i znaczenie w pedagogice. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna: klasyfikacja działalności wychowawczej. Dziedziny wychowania, zasady działalności wychowawczej: wychowanie przez pracę, sztukę, naukę, sport, wypoczynek, zespół wychowawczy. Rodzaje wychowania, pojecie i struktura oraz proces: wychowania moralnego, estetycznego, światopoglądowego, fizycznego. Dydaktyka jako dyscyplina pedagogiczna, jej cele, funkcje i zadania. Proces kształcenia, metody, formy i środki dydaktyczne. Niepowodzenia szkolne, ich klasyfikacja i sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom. Osobowość nauczyciela wychowawcy w świetle wymagań Unii Europejskiej, predyspozycje osobowościowe przyszłego pedagoga oraz konieczne umiejętności i wiedza zawodowa. 9. Literatura: Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993 i wyd. następne. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999 Suchodolski B. (red.), Pedagogika podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, wyd. najnowsze. Śliwerski B.(red. nauk.) Pedagogika, t.1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006 Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1997 Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, t.1 i 2 PWN, Warszawa 2004 Touhy D., Dusza szkoły, o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, Warszawa 2002 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998 Półturzycki P. Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń Numer kursu: 6.5.N-MBBT 2. METODY BOTANICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH 3. 30T 4. Prowadzący: dr S. Nowak, dr A. Nowak 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: zajęcia terenowe- zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Zapoznanie się z warsztatem badań terenowych z zakresu botaniki systematycznej roślin naczyniowych, mszaków oraz porostów i grzybów, w tym budowa i zastosowanie teczek i siatek zielnikowych, strój botaniczny, lupy terenowe, klucze do rozpoznawania taksonów. Suszenie roślin i ich zabezpieczanie, budowa i funkcje herbarium, w tym metody zwalczania szkodników, preparacji roślin i grzybów, tworzenia kolekcji systematycznych i tematycznych, np. szyszkowników, kolekcji pędów i owoców, liściowników itp. Rodzaje lup i mikroskopów optycznych oraz odczynników chemicznych i ich zastosowanie przy oznaczaniu roślin i grzybów.podstawy oznaczania roślin i grzybów, w tym zapoznanie się z tradycyjnymi dichotomicznymi kluczami i wykorzystywanymi w nich cechami diagnostycznymi, zapoznanie się z kluczami typu atlasowego/obrazkowego. Definicje ważnych pojęć morfologicznych i anatomicznych ważnych w taksonomii i oznaczaniu roślin i grzybów. Zapoznanie się z florą danego obszaru, w tym oznaczanie roślin i przygotowanie herbarium. Analiza fenologii roślin pod kątem możliwości ich diagnozy taksonomicznej. 9. Literatura: Rutkowski L., 2004, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa. Rothmaler W., 2007, Exkursionsflora von Deutschland. Band 3.Gefäßpflanzen: Atlasband. Drobnik J., 2007, Zielnik i zielnikoznawstwo. PWN, Warszawa. 1. Numer kursu: 6.5 N-PH1 2. FILOZOFIA PRZYRODY (w ramach *PRZEDMIOTU HUMANISTYCZNEGO 1) 3. 30W 4. Prowadzący: pracownicy Instytutu Filozofii 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Filozofia przyrody nauką o bycie materialnym. Analiza odrębności bytów żywych od nieożywionych; istota życia; problemy genezy i ewolucji życia oraz zagadnienia swoistości i autonomiczności praw życia. 9. Literatura: Hellen M., Szlaga S.: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, KUL, Lublin 1990, Tatarkiewicz W.: Historia filozofii, PWN, Numer kursu: 6.5 B-PH1 2. HISTORIA NATURALNA ZIEMI (w ramach *PRZEDMIOTU HUMANISTYCZNEGO 1) 3. 30W 4. Prowadzący: dr E. Jagt-Yazykova 5. Termin: II semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład pisemny esej, zaliczenie na ocenę 21

22 8. Treść zajęć: Powstanie wszechświata: tradycyjne i nietradycyjne poglądy, stare i nowe hipotezy. Katastrofizm i aktualizm. Pojawienie się i rozwój życia na Ziemi: od Wielkiego Wybuchu do Homo sapiens; ewolucjonizm a kreacjonizm; nauka i religia; potop i geologia; fakty i artefakty istnienia życia pozaziemskiego (egzobiologia, astrobiologia, kosmobiologia). Koncepcja Gaji. Różnorodność biologiczna. Pochodzenie człowieka. Oetzi i inni. Biosfera i noosfera. Memetyka. Socjobiologia. Geologia językowa. Człowiek wirtualny a nieśmiertelność. 9. Literatura:Ryszkiewicz M.: Miliardy lat. Eseje o ewolucji. Prószyński i S-ka. 2007, Atkins P.: Palec Galileusza. Rebis. 2005, Ryszkiewicz M.: Ewolucja od Wielkiego Wybuchu do Homo sapiens. Prószyński i S-ka. 2000, Ryszkiewicz M.: Ziemia i Życie. Rozważania o Ewolucji i ekologii. Prószyński i S-ka. 1995, Ryszkiewicz M.: Przepis na człowieka. Nauka u progu trzeciego tysiąclecia. CiS.1996, Southwood R.: Historia życia. Od początków do dzisiaj i dalej. 2003, Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN. 2003, Chapman C. R. & Morrison D.: Kataklizmy w historii wszechświata. Amber. 1999, Schneider S. H.: Laboratorium Ziemia. CiS. 1998, Lovelock J.: Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi. 2003, Zillmer H.-J.: Największe pomyłki w dziejach Ziemi. Amber. 2002, Dawkins R.: Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa. Prószyński i S-ka. 1998, Hellen M.: Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia wszechświata. Prószyński i S-ka. 2002, Gould S. J.: Dzieje życia na Ziemi. Warszawa, Świat książki. 2007, Gould S. J.: Skały wieków. Zysk i S-ka. 1999, Leakey R. & Lewin R.: Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości. Prószyński i S-ka. 1999, Blackmore S.: Maszyna memowa. Merlin.1999, Dawkins R.: Samolubny gen. Prószyński i S-ka. 1976, Biedrzycki M.: Genetyka kultury. Prószyński i S-ka Semestr III 1. Numer kursu: 6.5. N- BCH 2. BIOCHEMIA 3. 30W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. O. Zhuk, dr M. Kuczek 5. Termin: III semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Podstawowe procesy metaboliczne. Podział organizmów ze względu na metabolizm. Budowa molekularna błon komórkowych i organelli komórkowych. Lokalizacja procesów metabolicznych. Transport substancji przez błony biologiczne i jego mechanizmy. Podstawowe przemiany kataboliczne i anaboliczne. Mechanizmy wybranych reakcji enzymatycznych. Kwasy nukleinowe; kod genetyczny, replikacja, transkrypcja, translacja. Biosynteza białka. Mechanizmy regulacji metabolizmu: teoria operonu i mechanizmy działania hormonów. Izoenzymy i regulacja metabolizmu w tkankach. 9. Literatura: Stryer A.: Biochemia, PWN, 1997, Lechninninger A.L.: Biochemia, PWL, 1976, Harper P.: Chemia fizjologiczna, PWL, Numer kursu: 6.5.N-MO 2. MIKROBIOLOGIA OGÓLNA 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. A. Latała, dr inż. K. Grata, dr M. Nabrdalik 5. Termin: III semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę. 8. Treść zajęć: Ewolucja bakterii. Znaczenie i zastosowanie mikrobiologii. Systematyka bakterii. Budowa, morfologia i struktura komórki bakterii. Fizjologia bakterii, odżywianie, wzrost, rozmnażanie. Podstawowe mechanizmy metabolizmu i przemian energetycznych: oddychanie tlenowe i beztlenowe fermentacja i redukcja. Procesy anboliczne fotosynteza i chemosynteza. Charakterystyka grzybów, pleśni i drożdży, budowa, morfologia, odżywianie, rozmnażanie. Mikotoksykozy. Wirusy budowa, morfologia, metabolizm. 9. Literatura: Kunicki-Goldfinger. Życie bakterii, PWN, Warszawa Schleger H. Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, Preskot L.M. Harley, J.P. Klein D.A. Mikrobiology Mackenzie A., Bal A.S., Virdee S.R.: Ekologia. Seria: Krótkie Wykłady. PWN, Warszawa, Weiner I.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5.N-PG 2. PODSTAWY GEOLOGII 3. 15W + 15L + 15T 4. Prowadzący: dr hab. A. Bodzioch, prof. UO 5. Termin: III semestr 22

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2010 Informator,

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systematyka strunowców I Taonomy of Chordates Kod Punktacja ECTS* 2 Zespół dydaktyczny Dr Łukasz Binkowski Koordynator Dr Marek Guzik Dr Lucjan Schimscheiner Dr Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikrobiologia Microbiology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr Tomasz Bator dr Magdalena Greczek-Stachura Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Podstawy nauk o Ziemi Fundamentals of sciences

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1010-T1I2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) -learning PLAN STUDIÓ Geografia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia) Semestr I stęp do geografii 30 30 3 Astronomiczne podstawy geografii 30 15 45 4 Matematyka 15 15 30 3 Fizyka i chemia Ziemi 15

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kierunek: Kosmetologia I st/st WF Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu

OBJAŚNIENIA Kategoria przedmiotu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2-STOPNIA (ECTS WEDŁUG WYMAGAŃ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) KIERUNEK: SOCJOLOGIA Specjalność Studia miejskie OBJAŚNIENIA Kategoria MODUŁY: P podstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia)

PLAN STUDIÓW Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) PLAN STUDIÓ Geografia (studia niestacjonarne licencjackie I stopnia) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- stęp do geografii 20 20 3 Astronomiczne podstawy geografii 20 0 30 4 Matematyka 0 0 20 3

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Elementy biologii układu wzrokowego Nazwa w języku angielskim Biology of visual system selected issues

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia podyplomowe Specjalność Biologia 2. Zwięzły opis kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. BIOCHEMIA BIOCHEMISTRY Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. Maria Filek Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz dr Elżbieta Rudolphi-Skórska dr Apolonia Sieprawska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia KOD WF/II/st/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia KOD WF/II/st/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia KOD WF/II/st/2 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Studia zawodowe na Wydziale Fizyki trwają 3 lata. Istnieją 3 specjalności: Metody Komputerowe Fizyki, Fizyka Środowiska, Fizyka Materiałowa i Optyka. Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

KARTA KURSU. Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska KARTA KURSU Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Ekofizjologia zwierząt Ecophysiology of Animals Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć WME narada posesyjna 11 grudzień 28 Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia (zarządzenie wewnętrzne nr 29/23 z dnia 28.5.23, pisma

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców 1, 2. Field classes in systematics of invertebrates. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców 1, 2. Field classes in systematics of invertebrates. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Ćwiczenia terenowe z systematyki 1, 2 Nazwa w j. ang. Field classes in systematics of invertebrates Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. Mieczysław Mazur Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo