Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Wstęp Metodologia badań Przedmiot badań, problemy badawcze i metoda badań Edukacja zawodowa, kształcenie zawodowe, szkolnictwo zawodowe przegląd wiedzy teoretycznej Podstawowe terminy i pojęcia Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce Szkolnictwo zawodowe w województwie lubelskim Typy instytucji szkolnictwa zawodowego w Polsce Stan szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Oferta dydaktyczna szkół w województwie lubelskim wobec potrzeb rynku pracy Instytucje monitorujące kształcenie zawodowe Badania nad powiązaniami szkolnictwa zawodowego i rynku pracy Badania ogólnopolskie Badania prowadzone w województwie lubelskim Wnioski i rekomendacje Bibliografia

3 Wstęp Celem projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny realizowanego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest ustalenie kierunków rozwoju kapitału intelektualnego Lubelszczyzny, a także obszarów jego zastoju. Celem niniejszej ekspertyzy jest: z identyfikowanie istniejących na Lubelszczyź nie instytucji szkolnictwa zawodowego i podmiotów wspierających szkolnictwo zawodowe oraz zdiagnozowanie ich potencjału w zakresie przygotowania ich beneficjentów do wejścia na rynek pracy w kontekście rozwoju Lubelszczyzny. 1. Metodologia badań 1.1. Przedmiot badań, problemy badawcze i metoda badań Przedmiotem badań niniejszej ekspertyzy jest szkolnictwo zawodowe w województwie lubelskim. Określono zatem problemy badawcze w postaci pytań: 1. Jaka jest ogólna sytuacja szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim na tle innych województw w kraju? 2. Jakie istnieją instytucje szkolnictwa zawodowego i podmioty wspierające szkolnictwo zawodowe w województwie lubelskim? 3. Jaką ofertę dydaktyczną oferują badane instytucje szkolnictwa zawodowego na Lubelszczyźnie? 4. Jaki odsetek młodzieży podejmuje naukę w szkołach zawodowych w województwie lubelskim na tle innych województw w kraju? 5. Czy i w jakim zakresie instytucje szkolnictwa zawodowego korzystają ze wsparcia podmiotów zewnętrznych, w tym z EFS? 6. Czy i w jakim zakresie instytucje szkolnictwa zawodowego na Lubelszczyźnie monitorują zapotrzebowanie na proponowaną ofertę dydaktyczną? 7. Jakie wyzwania stoją przed instytucjami szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? 3

4 8. Czy występują i na czym polegają dobre praktyki dotyczące procesów rozwoju instytucji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? Podstawą analizy empirycznej niniejszej ekspertyzy naukowej dotyczącej identyfikacji istniejącej infrastruktury instytucji szkolnictwa zawodowego i podmiotów wspierających szkolnictwo zawodowe oraz zadań i problemów przypisanych temu obszarowi, była analiza desk research w oparciu o istniejące bazy danych: 1) raporty dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej MEN), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dalej MPiPS), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (dalej KOWEZiU); 2) dane statystyczne dostępne na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dalej WUP), Urzędu Statystycznego (dalej US) oraz Systemu Informacji Oświatowej (dalej SIO), KOWEZiU, Lubelskiego Kuratorium Oświaty (dalej LKO); 3) ranking szkół ponadgimnazjalnych tworzony i publikowany przez Portal edukacyjny Perspektywy. Informacje ze stron internetowych wyżej wymienionych podmiotów umożliwiły odpowiedź na pytanie o stan szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim typy i rodzaj szkół, ofertę dydaktyczną oraz jakość pracy mierzoną poziomem zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych. Wykorzystano również dostępną wiedzę ekspercką wyrażoną w literaturze naukowej i raportach z badań z zakresu tematu objętego badaniem w celu określenia istniejącej już teoretycznej wiedzy problemowej, dotyczącej podstawowych pojęć związanych z kształceniem (edukacją zawodową). Specyfikę szkolnictwa zawodowego na Lubelszczyźnie omówiono na podstawie przeprowadzonego wywiadu z ekspertem przedstawicielem Lubelskiego Kuratorium Oświaty, przeprowadzonego 18 października 2012 roku. Wywiad pomógł również w odpowiedzi na pytania: Jakie są mocne strony szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? Jakie czynniki mogą wpłynąć na poprawę szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? Jakie są słabe strony szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? Jakie czynniki ograniczają rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim? Na podstawie zebranego materiału (analiza desk research, wywiad z ekspertem LKO w zakresie szkolnictwa zawodowego) przygotowano analizę SWOT, która posłużyła do skonstruowania prognozy sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. 4

5 2. Edukacja zawodowa, kształcenie zawodowe, szkolnictwo zawodowe przegląd wiedzy teoretycznej 2.1. Podstawowe terminy i pojęcia Termin edukacja zawodowa nie jest jednoznaczny, gdyż stanowi punkt wyjścia do określenia związków z kształceniem zawodowym realizowanym w systemach szkolnym, pozaszkolnym oraz wychowaniu naturalnym. System szkolny określany jest kształceniem formalnym, gdzie odbywa się szkolne kształtowanie kwalifikacji zawodowych. Z kolei system pozaszkolny stanowi element kształcenia nieformalnego, realizowanego w postaci kursów, szkoleń itp. w dochodzeniu do kwalifikacji zawodowych. Natomiast wychowanie naturalne, określane mianem kształcenia incydentalnego, wynika z wpływu rodziny na postawy uczących się 1. Edukację zawodową można rozpatrywać również w kontekście integracji kształcenia zawodowego z kształceniem ustawicznym, bądź jako całożyciowe dążenie do posiadania określonych kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Edukacja zawodowa jest zatem pojęciem szerszym od kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe również rozumiane jest wieloznacznie. Przykładowo środowiska oświatowe używają tego sformułowania jako synonimu szkolnictwa zawodowego. Powszechnie natomiast jest rozumiane jako szkolenie i przygotowanie do zawodów robotniczych, mistrzów i techników. Według Wiatrowskiego 2 oraz Nowackiego 3, kształcenie zawodowe obejmuje stan wiedzy i proces nauczania. Stan wiedzy to układ pojęć, twierdzeń i prawidłowości związanych z organizacją procesu i wyników kształcenia zawodowego realizowanego w różnych warunkach społeczno-historycznych oraz rozwiązaniach organizacyjnoprogramowych. Proces może obejmować młodzież bądź osoby dorosłe. Dla kształcenia zawodowego ważne są miejsca, w których odbywa się ten proces. Powinny one umożliwiać kształtowanie umiejętności zawodowych. Przyjmuje się wobec powyższego założenie, że kształcenie zawodowe to formy edukacji przygotowujące człowieka do wykonywania pracy, poprzez nabycie zdolności do samodzielnego utrzymania się, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. 1 Por. B. Baraniak, Edukacja zawodowa, [w:], Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowo- Ekonomicznej, Włocławek Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom

6 Z kolei możliwość wykonywania określonej pracy wyrażają kwalifikacje zawodowe, których istotną kategorię stanowią umiejętności przekształcane w procesie pracy w nawyki, a następnie w sprawności, odzwierciedlające aktywistyczny aspekt wiadomości opisujących dany zawód, a w ślad za tym stanowisko pracy 4. W publikacjach udostępnianych na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przyjmuje się, że celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniających się rynku pracy 5, natomiast zadania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce W okresie integracji, globalizacji i rosnącej konkurencyjności Polska gospodarka musi przyspieszyć tempo wzrostu. Panuje powszechne przekonanie, że w warunkach globalizacji i integracji inwestowanie w edukację i naukę, staje się jedną z najważniejszych i najefektywniejszych form inwestycji, a inwestycja w człowieka to główny czynnik wzrostu gospodarczego. Obecnie przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce znalazła się w zakresie zmian strukturalnych i mentalnych. Zmiany strukturalne najłatwiej wprowadzić poprzez publikację aktów prawnych, ale równie istotnym zadaniem jest zmiana myślenia decydentów o kształceniu zawodowym, która nie może być oderwana od realiów życia i gospodarki, ale do nich dostosowana. Nieudane rozwiązania prawne realizowane w latach w Polsce niech będą przykładem zupełnego dyletantyzmu polityków. Reformę oparto na dwóch fundamentalnych założeniach. Pierwsze założenie to formuła 80:20, co oznacza, że odsetek absolwentów gimnazjów kształconych w szkołach zawodowych będzie radykalnie 4 B. Baraniak, tamże, s Por. Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania. Poradnik dla autorów szkolnych planów nauczania, s. 11, Warszawa 2012, KOWEZiU, (data: ). 6 Tamże. 6

7 zmniejszony z 62% w 2000 r. do 20% w przyszłości. Drugie założenie dotyczy upowszechnienia kształcenia na poziomie wyższym; współczynnik skolaryzacji ma być zwiększony sześciokrotnie (z 11% w 1990 r. do 65% w 2010 r.) 7. Twórcy polskiej reformy edukacji przyjmowali założenie, że nieograniczony rozwój kształcenia ogólnego, najlepiej ogólnokształcącego i na poziomie wyższym, prowadzi nieuchronnie do zmniejszenia bezrobocia (gdyż dotychczas stopa bezrobocia osób z wyższym wykształceniem była niska), a także przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Tak może się stać, ale może też stać się inaczej, gdy rozmiary kształcenia wyższego znacznie przekroczą potrzeby gospodarki, powodując nowe bezrobocie, tym razem absolwentów szkół wyższych, i pojawi się niedobór specjalistów na poziomie średnim (techników, rzemieślników, robotników wykwalifikowanych) 8. Pojawiła się wobec tego pilna potrzeba zmian systemu kształcenia zawodowego, które mają poprawić jakość kształcenia zawodowego, uelastycznić i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W dniu 19 sierpnia 2011 roku 9, Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie następujących rozwiązań: 1. zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia; 2. wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach; 3. dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym: a) ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej na rzecz kształcenia trzyletniego; b) konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego; c) umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych w formach kursowych; 4. ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 5. włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie kształcenia ustawicznego. 7 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa, luty Tamże, s Dz. U. 2011, Nr 205, poz

8 Zmiany w szkolnictwie zawodowym w Polsce od 1 września 2012 były podyktowane potrzebą przygotowania młodzieży do sytuacji, kiedy ich kariera rozwijać się będzie bardzo dynamicznie, w wyniku czego zmieni się pojmowanie zawodu od momentu wyuczenia do emerytury. Założeniem tych zmian był dynamiczny rynek pracy, gdzie prognozy zmian nie zawsze się sprawdzają. Dlatego najlepiej postawić na wykształcenie kompetencji kluczowych, które pozwalają dostosowywać się do zmian/wymogów rynku pracy, stąd zdobycie zawodu oznaczać może pracę nie tylko w wielu miejscach, ale i w kilku zawodach. Według założeń twórców reformy szkolnictwa zawodowego pracodawcy oczekują od absolwentów, oprócz kwalifikacji w danym zawodzie, tzw. kompetencji kluczowych, które są ponadczasowe, pozarynkowe i nie zależą od rodzaju branży czy wielkości firmy. Ich posiadanie jest cenne w każdym zawodzie i na każdym stanowisku, tym bardziej jeśli towarzyszą im umiejętności zawodowe (odpowiednie dla branży jak i firmy). Zarówno jedne, jak i drugie powinny być doskonalone przez całe życie. Takie działania wynikały również z faktu, że klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (208 zawodów) oraz klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (1770 zawodów i specjalności) była niespójna. Uznano, że należy ujednolicić klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego stosownie do klasyfikacji stosowanej w gospodarce. Wprowadzić do klasyfikacji zawodów nowe zawody, potrzebne na rynku pracy oraz wprowadzić regulacje prawne, umożliwiające szybką reakcję systemu edukacji na zmiany zachodzące w gospodarce. Z informacji Lubelskiego Kuratorium Oświaty wynika również, że struktura zawodów kształconych w szkołach dla dorosłych nie była dostosowana do rynku pracy w Polsce. W roku szkolnym 2007/2008 ponad połowa słuchaczy szkół zawodowych kształciła się w zawodach, w których notowano najwięcej bezrobotnych absolwentów, a przeciętnie ok. 1/3 zawodów, w których szkoły prowadziły kształcenie, zaliczana była przez właściwe Powiatowe Urzędy Pracy do tzw. nadwyżkowych 10. Przykładowo, w grupie 20 zawodów o największej liczbie bezrobotnych w Polsce w roku szkolnym 2007/08 kształciło się 53,5% słuchaczy szkół dla dorosłych. Należy jednak podkreślić, że podstawową informacją dla dyrektorów szkół o potrzebach rynku pracy były raporty z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych sporządzone przez Powiatowe Urzędy Pracy. Nie stanowiły one pełnej analizy rynku pracy gdyż nie obejmowały całości popytu i podaży na rynku pracy. 10 Dane zebrane przez Lubelskie Kuratorium Oświaty na potrzeby projektu Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców kampania informacyjna, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, wywiad z wicekurator LKO Anną Dudek- Janiszewską w dniu 18 października 2012 r. 8

9 Szczególnie dotyczyło to podaży pracy, gdyż nie wszyscy pracodawcy poszukują pracowników przez PUP. Dzięki zmianie przepisów ułatwione będzie nie tylko uzyskiwanie wykształcenia zawodowego, ale także uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie nowego zawodu. Nowelizacja wprowadza zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom. Ustawa przewiduje, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum. Dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy. Znowelizowana ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Ponadto w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą one stopniowo wygaszane, ponieważ wstrzymany zostanie nabór do nich) 11. Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 31 lit. a, w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Obszary zmian w zakresie kształcenia zawodowego obejmują: 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7); 2. Obudowę programową kształcenia zawodowego podstawę programową Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184); 11 (data: ). 9

10 3. Organizację kształcenia zawodowego ramowe plany nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204); 4. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188); 5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186). Po wprowadzeniu zmian, gimnazjaliści, którzy chcą kontynuować naukę w zasadniczych szkołach zawodowych czy technikach będą mogli wybierać wśród 193 zawodów 12. Główne ścieżki kariery z uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego absolwentów gimnazjów mogą przebiegać dwojako, co prezentuje poniższy wykres. 12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. i Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r., Dz.U. 10

11 Wykres 1. Główne ścieżki kariery po gimnazjum wg nowej ustawy o kształceniu zawodowym Źródło: opracowanie własne. Oprócz tych dwóch głównych ścieżek kariery zawodowej możliwe jest zdobycie wykształcenia zawodowego poprzez dwie formy kształcenia ponadgimnazjalnego: 1. Szkoła policealna dla osób posiadających średnie wykształcenie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. 2. Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz umożliwiająca uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Dla osób, które ukończyły 18 lat, szkolenie zawodowe może odbywać się również w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w ramach jednej kwalifikacji). Kursy te mogą być realizowane przez szkoły. Dopuszcza się egzaminy eksternistyczne z kwalifikacji po spełnieniu przez kandydata wymogów określonych w rozporządzeniu. Nauka w ZSZ będzie trwała przez trzy lata. Zawody podzielono na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna. Na poziomie ZSZ najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację, np.: sprzedawca, murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer. Na poziomie ZSZ występują również zawody z dwiema kwalifikacjami (np. monter mechatronik) i tylko jeden 11

12 zawód z trzema kwalifikacjami monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przygotowując opisy kwalifikacji eksperci uwzględniali zalecenia dotyczące Europejskich Ram Kwalifikacji. Ostatecznie, w 193 zawodach z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono 252 kwalifikacje. W 98 zawodach wyodrębniono jedną kwalifikację, w 72 zawodach wyodrębniono dwie, a w 23 zawodach trzy kwalifikacje 13. Ponadto wyodrębnione przez ekspertów kwalifikacje poddawane były recenzjom, konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Wśród uczestników konsultacji przeważali pracodawcy 14. Nowy system nie zamyka absolwentom ZSZ drogi do dalszej nauki, czyli uzyskania wykształcenia średniego i uzyskania dyplomu technika. Będzie to możliwe w dwojaki sposób. Po pierwsze: poprzez wybór liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i rozpoczęcie nauki już od klasy II. Po spełnieniu tych warunków otrzymują dyplom technika oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, potem absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. Po drugie: absolwenci ZSZ mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Organizowane będą one przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego, a także przez instytucje rynku pracy. Z kolei gimnazjaliści, którzy chcą w możliwie najkrótszym czasie zdobyć zarówno zawód, jak i wykształcenie średnie wybierają technikum. Oznacza to, że oprócz języka polskiego, matematyki i języków obcych realizowane będą takie przedmioty, jak: wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka czy edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. Wielu absolwentów techników kontynuuje kształcenie na uczelniach wyższych i uzyskuje tytuł inżyniera. Kompetencje kluczowe, zwane czasem meta-kompetencjami, które określono w wyniku badań w 2009 roku, połączono w 8 grup skupiających te najbardziej oczekiwane przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego: dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk, 13 Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Materiały na konferencję, KOWEZiU, 11 października 2012, s. 11. (pobrano: ). 14 Tamże. 12

13 komunikowanie się, korzystanie z technologii, porozumiewanie się w kilku językach, uczenie się i rozwiązywanie problemów, argumentowanie i obrona własnego zdania, poszukiwanie, segregacja i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, współpraca i porozumienie w grupie, organizowanie pracy, opanowanie technik i narzędzi pracy, projektowanie działań, przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki, doskonalenie się, elastyczne reagowanie na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań 15. Zapotrzebowanie na powyższe kompetencje potwierdza również prowadzone w Polsce badanie Bilans Kapitału Ludzkiego i były to: zawodowe związane ze specyfiką czynności wykonywanych w ramach każdego zawodu (obejmująca również umiejętności praktyczne, a także umiejętność właściwego i bezpiecznego zachowania w pracy); interpersonalne kontakty z innymi ludźmi oraz współdziałanie w grupie; organizacyjne samodzielność, decyzyjność, przedsiębiorczość i wykazywanie inicjatywy, odporność na stres i motywacja do pracy 16. W wielu zawodach wyodrębniono wspólne kwalifikacje i dotyczą one głównie poziomu zasadniczych szkół zawodowych, które mają kontynuację w technikum. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. 17 składa się z treści rozporządzenia oraz załącznika podzielonego na trzy części. Załącznik zawiera podstawy programowe dla 193 zawodów. Część I zawiera ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, nazwy obszarów kształcenia, strukturę podstawy programowej kształcenia w zawodzie, wytyczne do zawartości programu nauczania oraz tabelę spis wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach wraz z zaznaczonymi kwalifikacjami wspólnymi dla kilku zawodów (jest to jedyne miejsce, w którym podana jest informacja o wspólnych kwalifikacjach). Część II zawiera efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencje personalne i społeczne (KPS), organizacji pracy małych zespołów 15 Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Materiały na konferencję, KOWEZiU, 11 października 2012, s. 16. (data: ). 16 Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2011 r., PARP i Uniwersytet Jagielloński. 17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. Nr 0, poz. 184 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz. U. z dn. 3 lipca 2012, poz

14 (OMZ) (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika), efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach zapisane w języku zadań zawodowych, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący: 1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537); 2) wnioskodawców ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)); 3) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 4) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, czteroletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku; 5) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego); 6) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie; 7) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r., s

15 Wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne, których uczący się nabywa w procesie kształcenia zawodowego, są opisane w języku efektów kształcenia, które obejmują: 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne: a) BHP bezpieczeństwo i higiena pracy; b) PDG podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; c) JOZ język obcy ukierunkowany zawodowo; d) KPS kompetencje personalne i społeczne; e) OMZ organizacja pracy małych zespołów (na poziomie technika). 2. Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (opisywanych np. PKZ/B/b). 3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (np. B18). Dla poszczególnych zawodów wyodrębniono kwalifikacje (1, 2 lub 3) opisane w podstawie programowej. Dla zawodów szkolnictwa artystycznego nie wyodrębniono kwalifikacji. Odwołując się dalej do cytowanego Rozporządzenia: Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zatem zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wyodrębniono następujące obszary kształcenia: 1) administracyjno-usługowy (A); 2) budowlany (B); 3) elektryczno-elektroniczny (E); 4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M); 5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R); 6) turystyczno-gastronomiczny (T); 7) medyczno-społeczny (Z); 8) artystyczny (S) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r., s

16 Przeformułowanie wymagań stawianych absolwentom szkół ponadgimnazjalnych wprowadzonych reformą szkolnictwa zawodowego z dniem 1 września 2012 roku, daje szansę na przygotowanie kadry, która poprzez swoje kompetencje będzie w stanie sprostać wymaganiom dynamicznego rynku pracy i znaleźć dla siebie korzystne rozwiązania przez podejmowanie zadowalającej pracy zawodowej zarówno w interesie własnym, jak też przedsiębiorców w województwie lubelskim. To zadanie wymaga jednak czasu, a o pierwszych efektach będzie można mówić dopiero za 3 lata, kiedy pierwsi absolwenci, wyposażeni w zakładane przez reformę kompetencje, wejdą na rynek pracy. 3. Szkolnictwo zawodowe w województwie lubelskim 3.1. Typy instytucji szkolnictwa zawodowego w Polsce Zaprezentowane w tej części ekspertyzy dane statystyczne pochodzą z baz danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) 20, do którego spływają raporty z działalności poszczególnych podmiotów zajmujących się systemem edukacji, w tym szkół i placówek oświatowych. Są to dane na dzień 30 września 2011 roku. Na tej podstawie inne podmioty monitorujące kształcenie zawodowe, np. Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) czy Portal edukacyjny Perspektywy opierają swoje badania i zestawienia statystyczne. Organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej, efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych, nadzoru i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego oraz analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 814). Dane w systemie SIO są gromadzone i aktualizowane na podstawie raportów spływających z jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty (np. jednostek samorządu terytorialnego, ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty). 20 Obecnie System Informacji Oświatowej jest modernizowany i będzie obowiązywał do końca września 2013 roku. Dotychczasowe informacje zebrane na podstawie raportów ze szkół dostępne są w Centrum Informatyczne Edukacji (CIE 16

17 Formy kształcenia zawodowego można podzielić na trzy typy: publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej. Podlegają one opiece i nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i są oddelegowane do kuratoriów w każdym województwie. Inne podmioty umożliwiające uzupełnianie wykształcenia zawodowego nieletnim, którzy wypadli z systemu i są zagrożeni wykluczeniem społecznym a także osób do 25 roku życia, podlegają opiece i kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (MPiPS). Zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opartymi o dane Systemu Informacji Oświatowej na wrzesień 2011 roku, w Polsce funkcjonowały 7542 szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym ilościowo: zasadnicze szkoły zawodowe stanowiły 1902 (25,2%), technika 3010 (39,9%), szkoły policealne 2630 (34,9%). Wykres 2. Szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w Polsce wielkopolskie świętokrzyskie pomorskie podkarpackie mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie Źródło: KOWEZiU wg danych SIO wrzesień 2011(data: ) Odwołanie się do tych danych daje obraz infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Polsce, ale należy zwrócić uwagę, że mogą być niepełne i nieznacznie się różnić z danymi uzyskanymi z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, co wynika z niewywiązania się poszczególnych placówek oświatowych ze sprawozdawczością ze swojej działalności. Analiza wykresu pozwala stwierdzić, że infrastruktura szkolnictwa zawodowego w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Wyraźnie zaznaczają się województwa o wysokim, średnim i niskim potencjale instytucjonalnym. Największe zagęszczenie szkół zawodowych znajduje się na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego i 17

18 przekracza liczbę 600. Najmniej tego typu placówek odnotowano w województwie opolskim, lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim. Na tym tle województwo lubelskie mieści się w przedziale średniego zagęszczenia, od 400 do 599. Analiza danych demograficznych wskazuje, że województwa z najbardziej rozbudowaną infrastrukturą szkolnictwa zawodowego są również najgęściej zaludnione. Nie można jednak uwzględnić tego wskaźnika jako jedynego argumentu. Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące ludności w wieku lat 21, a więc kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych województwach przypadających na jedną szkołę zawodową w województwie, prawidłowość wygląda następująco: śląskie 167,2 osoby/szkoła; lubelskie 172,6 osoby/szkoła; wielkopolskie 171,8 osoby/szkoła, mazowieckie 217,4 osoby/szkoła. Wśród najpopularniejszych szkół zawodowych wybieranych przez absolwentów gimnazjum dominują technika oraz szkoły policealne. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się zasadnicze szkoły zawodowe. Przytoczone dane z rozbiciem na poszczególne województwa prezentuje kolejny wykres. Wykres 3. Szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w Polsce z podziałem na typy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Szkoła policealna Źródło: KOWEZiU wg danych SIO wrzesień Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 roku, GUS, Warszawa

19 W województwie lubelskim widoczna jest ogólnopolska tendencja funkcjonowania poszczególnych typów szkół. Najwięcej z nich to technika (213), drugie w kolejności to szkoły policealne (170), a na ostatnim miejscu plasują się zasadnicze szkoły zawodowe (114) Stan szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła ograniczenia co do typu szkół w całej Polsce. W roku szkolnym 2011/12 funkcjonowały jeszcze wszystkie z nich, ale w roku szkolnym 2012/13 nabór był prowadzony jedynie do zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. Takie działanie ma prowadzić do wygaszania kształcenia w technikach uzupełniających, uzupełniających liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach policealnych. W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe za rok szkolny 2011/12 dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z rozbiciem na liczbę szkół ponadgimnazjalnych oraz liczbę uczniów w tych szkołach z uwzględnieniem młodzieży oraz dorosłych. Widoczne rozbieżności w zapotrzebowaniu na kształcenie w tych typach szkół zmienić ma nowa propozycja uzupełniania wykształcenia dla osób dorosłych i młodzieży poprzez kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy rzemieślnicze i mistrzowskie oraz realizacja kształcenia zawodowego dwiema ścieżkami dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. Tabela 1. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12 Liczba szkół Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły ponadgimnazjalnych dla młodzieży dla dorosłych Liceum ogólnokształcące Uzupełniające liceum ogólnokształcące Technikum Technikum uzupełniające Liceum profilowane Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła policealna Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie W roku szkolnym 2011/2012 w województwie lubelskim największą liczbę uczniów odnotowały licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły policealne, co potwierdza ogólnopolską tendencję wybierania tego typu szkół ponadgimnazjalnych przez uczniów. Przy 19

20 analizie danych należy pamiętać, że jeden podmiot np. technikum, może również realizować zadania jako techniku uzupełniające, stąd zsumowanie danych liczbowych może być rozbieżne z danymi przedstawionymi wyżej. Kolejna tabela prezentuje poziom naboru uczniów klas pierwszych do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim. Widoczna jest niska tendencja do wybierania szkół zawodowych typu technikum, liceum profilowane i zasadnicza szkoła zawodowa przez dorosłych. Tabela 2. Liczba uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły dla młodzieży dla dorosłych Liceum ogólnokształcące Uzupełniające liceum ogólnokształcące Technikum Technikum uzupełniające Liceum profilowane Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła policealna Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie Ustawowe zmiany mają wpłynąć na większe zainteresowanie młodzieży ofertą zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, których programy kształcenia są przygotowywane zgodnie z potrzebami rynku pracy, z uwzględnieniem krajowych ram kwalifikacji. Osoby dorosłe, które podjęły naukę w roku szkolnym 2011/2012 ukończą naukę jeszcze starym systemem (wygaszanym) w technikach uzupełniających oraz liceach profilowanych. Dalsza część ekspertyzy będzie skupiła się na zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, jako najliczniejszych w Polsce i realizujących systemowe kształcenie zawodowe. W województwie lubelskim szkoły zawodowe stanowią ponad 60% szkół ponadgimnazjalnych. Dane na ten temat zebrano w poniższej tabeli. Tabela 3. Szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim Rok szkolny Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów ogółem i słuchaczy zawodowych i słuchaczy 2011/ / / Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie 20

21 W bazie danych KOWEZiU na dzień 25 października 2012 roku zarejestrowanych jest 106 szkół zawodowych (publicznych, niepublicznych o uprawieniach szkół publicznych) oraz 154 technika (publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych). Poza kształceniem realizowanym w systemie szkolnictwa zawodowego, więc techników i szkół zawodowych, należy wskazać na olbrzymie znaczenie innych podmiotów mających istotny wpływ na oświatę zawodową. Z danych SIO, w województwie lubelskim znajduje się 25 placówek o statusie szkół, łączące różne typy szkół i formy kształcenia dla dorosłych i nieletnich, którzy ukończyli 16 lat. Te podmioty mogą to: Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 22. Cele i zadania tych podmiotów zawarte są w ich statutach 23. Dodatkowo, zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe można w izbach rzemiosła i przedsiębiorczości. Lubelska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 24, zachęca kandydatów m.in. taką informacją umieszczoną na swojej stronie internetowej: Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie funkcjonuje na Lubelskim rynku szkoleń od 2003 roku. W tym czasie zdobyliśmy duże doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń zawodowych, umożliwiających zdobycie nowego zawodu lub kwalifikacji zawodowych uznawanych w krajach Unii Europejskiej. Prowadzimy kursy wyuczające dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kursy na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw jak i dla osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje. Naszymi wykładowcami są nauczyciele mianowani i dyplomowani, aktywni zawodowo oraz wykładowcy akademiccy. Kursantom zapewniamy praktyki zawodowe w renomowanych zakładach zrzeszonych w Izbie Rzemiosła, a także oferujemy pomoc w znalezieniu zatrudnienia 25. Innym typem podmiotu oferującego kształcenie zawodowe są Ochotnicze Hufce Pracy. Nadzór nad nimi sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Hufce Pracy zapewniają uczestnikom zatrudnienie z równoczesnym uzupełnieniem wykształcenia i możliwością zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają kształcenie ogólne i zawodowe w szkołach publicznych i niepublicznych lub w formie rzemieślniczej 22 _str=50&ok=szukaj 23 Według danych LKO, na terenie województwa lubelskiego w 2008 roku istniało ok. 100 placówek oświatowych prowadzących różne formy kształcenia pozaszkolnego oraz 11 placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Lubelskiego Kuratorium Oświaty (LKO), co oznacza że, spełniały one określone kryteria jakościowe w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego. Do pozaszkolnych form kształcenia zalicza się: seminaria, kursy, kursy zawodowe, praktyki zawodowe

22 nauki zawodu. Praktyczną naukę zawodu odbywają bezpośrednio na stanowiskach pracy pod nadzorem instruktorów praktycznej nauki zawodu wyznaczonych przez zakład pracy 26. W województwie lubelskim funkcjonuje również 15 zasadniczych szkół zawodowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i słabo widzących oraz dla niesłyszących i słabo słyszących: 1Liceum Profilowane dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących; 24 szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym; 3 gimnazja specjalne z oddziałami przysposabiającymi do pracy; 6 szkół integracyjnych ponadgimnazjalnych. Uczniowie przygotowują się do pracy w zawodach takich jak: kucharz małej gastronomii, cukiernik, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, rolnik, tapicer, introligator, obuwnik Oferta dydaktyczna szkół w województwie lubelskim wobec potrzeb rynku pracy O ofercie edukacyjnej decyduje szkoła. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci po zasięgnięciu opinii odpowiednio: wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Ale to uczeń decyduje o wyborze szkoły. Wśród najpopularniejszych zawodów wybieranych przez absolwentów gimnazjów w województwie lubelskim wymienia się: technika informatyka, technika mechanika, technika ekonomistę, mechanika pojazdów samochodowych, technika administracji. W ostatnim roku szkolnym tę grupę powiększyły zawody: technik budownictwa i technik usług fryzjerskich. Zebrane dane zaprezentowano w formie wykresów. 26 (data: ). 27 Informacje uzyskane z Lubelskiego Kuratorium Oświaty. 22

23 Wykres 4. Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim technik informatyk technik mechanik technik ekonomista / /2011 mechanik pojazdów samochodowych technik administracji Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie Wykres 5. Zawody, w których najchętniej kształcą się uczniowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim /2012 technik informatyk technik mechanik technik ekonomista mechanik pojazdów samochodowych technik administracji Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie Po analizie popularności zawodów wybieranych przez młodzież w województwie lubelskim pojawia się pytanie o jakość kształcenia zawodowego na Lubelszczyźnie? Portal edukacyjny Perspektywy 28 rokrocznie przeprowadza rankingi edukacyjne, w tym: Ogólnopolski Ranking Techników 29 oraz Ranking Egzaminów Zawodowych 30, z tym, że egzaminy zawodowe dotyczą również techników

24 W Ogólnopolskim Rankingu Techników w roku 2012 na pierwszym miejscu uplasowało się Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. z Lublina ze wskaźnikiem rankingowym 100. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, egzamin zawodowy oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę nauczycielską. Ranking obejmował wszystkie technika w Polsce, które zgłosiły chęć udziału w nim. W pierwszej setce rankingu znalazło się 6 techników z województwa lubelskiego. Były to: Miejsce 22 Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie; Miejsce 26 Technikum Informatyczne w ZSE im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim; Miejsce 39 Technikum w SZT im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach; Miejsce 44 Technikum Chemiczne w ZSChiPS w Lublinie; Miejsce 77 Technikum Budowlane w ZSZiO w Biłgoraju. Warto dodać, że wśród 250 najlepszych techników w kraju, województwo lubelskie reprezentowało w sumie 20 techników. PE Perspektywy po raz pierwszy w roku 2012 wprowadził Ranking Egzaminów Zawodowych (dotyczył tylko techników), przyjmując w metodologii średnią ważoną ze wszystkich współczynników zdawalności dla szkoły w poszczególnych zawodach. Wskaźnik końcowy był iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum. Ranking obejmował 200 techników z całej Polski. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku zajęło pierwsze miejsce ze wskaźnikiem 100,0. W pierwszej 50 znalazły się jeszcze 2 technika: Technikum ZST im. Marii Skłodowskiej Curie w Puławach oraz Technikum w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu podlaskim. W sumie, na 200 miejsc rankingowych województwo lubelskie reprezentowało 12 szkół. 24

25 Wykres 6. Liczba techników z pierwszej setki rankingu egzaminów zawodowych 2012 z podziałem na województwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PE Perspektywy. Na powyższym wykresie zaprezentowano ilość techników z poszczególnych województw z pierwszej 100 rankingu PE Perspektywy 31. Wśród 100 najlepszych techników w Polsce, ¼ znajduje się w województwie małopolskim, ani jedno w województwie świętokrzyskim. Przyjmując założenie, że w województwie lubelskim zidentyfikowano w 2012 roku 213 techników (dane SIO), a wysoką jakością charakteryzuje się 12 szkół (ranking PE 2012 Perspektywy ), to otrzymujemy arytmetyczny wskaźnik, że co 18. technikum w województwie (dokładnie: 17,75) utrzymuje wysoki poziom nauczania. Wśród wysoko uplasowanych techników w rankingu, ani jedno z Lubelszczyzny nie przygotowywało do zawodu rolnika ani technika rolnika. Jest to tym bardziej zastanawiające, gdy weźmiemy pod uwagę silne powiązanie Lubelszczyzny z rolnictwem. W 2009 roku w województwie zatrudnionych było łącznie 759,5 tys. osób, z czego co trzecia pracowała w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (36,6%). Był to największy odsetek w odniesieniu do wszystkich województw w Polsce. O bardzo silnej pozycji rolnictwa w regionie świadczyć może wysoki udział użytków rolnych w całkowitej powierzchni województwa (63,2%; 3. pozycja w kraju), jak i znacząca w skali kraju globalna produkcja rolna (8,4%; 3. pozycja w kraju). Rolniczy charakter regionu uwidacznia się również w strukturze ludności. W 2010 roku ponad połowa mieszkańców województwa mieszkała na 31 Ostatnie, setne miejsce, to szkoła ze wskaźnikiem zdawalności na poziomie 71,03. 25

26 wsi (53,4%), podczas gdy w całym kraju w tym samym roku odsetek ludności wiejskiej nie przekroczył nawet poziomu 40% (39,1%) [ ] Region odgrywa również ważną rolę w krajowej hodowli zwierząt 32. Analiza szkolnictwa zawodowego dla młodzieży w województwie lubelskim, przygotowującego do zawodu rolnik (w zasadniczych szkołach zawodowych) oraz technik rolnik (w technikach), ujawnia niewielką ilość tych szkół dla młodzieży. Szkół zawodowych jest 8, co stanowi 7% w skali województwa, a techników 7, co stanowi ponad 3% w skali województwa. Z kolei w ofercie dla dorosłych zidentyfikowano 23 szkoły zawodowe kształcące w formie zaocznej techników rolników. Były to 2 technika uzupełniające oraz 21 policealnych szkół zawodowych. Ponadto wykształcenie w tym kierunku można zdobyć na kursach zawodowych. Absolwenci szkół zawodowych kształcących się w kierunku rolnik i technik rolnik wykazują się bardzo wysokim poziomem zdawalności egzaminów końcowych, potwierdzających ich kwalifikacje. Poniżej przedstawiono informacje uzyskane z LKO. Tabela 4. Wyniki zdających w rozbiciu na typy szkół. Symbol cyfrowy zawodu 321[05] technik rolnik Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie. 32 Klastry w województwie lubelskim, PARP, Warszawa 2011, s

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie

Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie RAPORT Z BADAŃ Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie Projekt zrealizowany przez: Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Losy absolwentów szkół województwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Spis treści Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 01 września 2012 roku... 4 Zmiana modelu szkolnictwa... 4 Nowa klasyfikacja zawodowa i podstawa programowa kształcenia w zawodach... 5 Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Formal and legal aspects of the modernization of vocational education

Formal and legal aspects of the modernization of vocational education MPRA Munich Personal RePEc Archive Formal and legal aspects of the modernization of vocational education Andrzej Klimczuk and Dariusz Borowski and Micha l Skarzyński and Marta Juchnicka 2014 Online at

Bardziej szczegółowo