Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN"

Transkrypt

1 Data Wersja Opis Autor Oryginał MT,PW Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 1 z 10

2 Spis treści: Niezbędne nośniki i narzędzia Skrócona lista czynności Odtwarzanie serwera Novell Netware... 4 a. Rekonfiguracja BIOS... 4 b. Usunięcie partycji... 4 c. Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Novell NetWare... 4 d. Kopia partycji DOS... 5 e. Uruchomienie mirroringu programowego Konfiguracja dostępu do Internetu... 5 a. Konfiguracja TCP IP... 6 b. Konfiguracja Border Manager Instalacja licencji Novell NetWare Instalacja oprogramowania stacji roboczych Instalacja i konfiguracja notebook a Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Przygotowanie do procedury odbioru... 9 a. Hasła... 9 b. Dostęp do poczty poprzez c. Interfejs graficzny serwera NetWare...10 Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 2 z 10

3 Niezbędne nośniki i narzędzia Dyskietka startowa do odtworzenia serwera (FDDBoot) Kolekcja DVD (2 szt) dla serwerów pracowni Novell zaleŝnie od typu pracowni, naleŝy posiadać odpowiednie nośniki opisane: DVD Novell MEiNS 2007 Pr.Mała DVD Novell MEiNS 2007 Pr.DuŜa. Płyta CD/DVD z kompletem wersji instalacyjnych programów instalowanych na notebookach. Najnowsza wersja procedury instalacji 1. Skrócona lista czynności PoniŜej przestawiony jest ogólny spis działań, które podjąć naleŝy w celu instalacji serwera, stacji roboczych oraz konfiguracji dostępu do Internetu w małych i duŝych pracowniach NOVELL NetWare. Procedura NIE ZAWIERA wskazówek odnośnie logistyki, obrotu dokumentami, raportowania oraz innych ustaleń projektowych poza meritum. UWAGA! Przed przystąpieniem do procedury odbioru pracowni zapoznać się naleŝy z uwagami odnośnie pewnych funkcjonalności, zawartymi na końcu tego dokumentu. Odtworzenie serwera Novell NetWare TYLKO pracownia duŝa rekonfiguracja BIOS Usunięcie pierwotnych partycji (jeśli są) Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Kopia partycji DOS na Disk 2 Uruchomienie mirroringu programowego Konfiguracja dostępu do Internetu Konfiguracja TCP/IP Konfiguracja Border Manager Instalacja licencji serwera Novell NetWare Dystrybucja oprogramowania stacji roboczych Instalacja i konfiguracja notebooka Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Przygotowanie do procedury odbioru Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 3 z 10

4 2. Odtwarzanie serwera Novell Netware a. Rekonfiguracja BIOS W menu Main ustawienia ATA: Parallel ATA: Enable Serial ATA: Enable SATA Controller Mode: Enhanced SATA RAID: Disabled SATA AHCI: Disabled b. Usunięcie partycji JeŜeli na dyskach instalowanego serwera znajdują się jakiekolwiek partycje naleŝy usunąć je przed uruchomieniem procesu odtwarzania. PosłuŜyć się moŝna narzędziem Portlock znajdującym się na płycie DVD1 kolekcji Novell Netware niezaleŝnie od rodzaju pracowni. Umieszczamy dyskietkę FDDBoot w stacji FDD serwera Umieszczamy płytę DVD1 w napędzie DVD Uruchamiamy serwer tak by wystartował z dyskietki Utworzony zostanie ramdysk, napęd DVD zostanie zmapowany na literę I: oraz uruchomiony zostanie program Portlock Storage Manager. Wybieramy system NetWare 6.5 Wybieramy Partition Commands, następnie interesujący nas dysk i usuwamy wszystkie partycje c. Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Novell NetWare Wybieramy: (Restore Commands -> Read image from a disk file). W polu wyboru wciskamy przycisk (Insert) I nawigujemy do dysku I: wskazując plik z rozszerzeniem IMG. UWAGA: jeŝeli po wciśnięciu (Insert) na liście dostępnych napędów nie pojawi się dysk I: naleŝy: wycofać się do głównego menu, wybrać ponownie (Restore Commands) i wybrać (Read image from a CD/DVD). Po wykryciu przez program napędu naleŝy wycofać się i ponowić próbę podania ścieŝki do obrazu poprzez dysk I:. Na wszystkie kolejne pytania odpowiadamy domyślnie (Enter). Płyty DVD1 i DVD2 zawierają po 2 pliki obrazu. Pliki nazwane są xxx.img, xxx.001, xxx.002, xxx.003. Program odtwarzając serwer sam znajduje drugi plik na kaŝdej płycie, niemniej po jego odtworzeniu, nie mogąc znaleźć kolejnego wyświetla komunikat o niemoŝności znalezienia pliku. NaleŜy wtedy zmienić płytę DVD, potwierdzić komunikat, poprzez klawisz (Insert) wskazać ponownie dysk I: i odpowiedni plik. Na wszystkie pytania po zmianach płyt DVD odpowiadamy domyślnie (Enter). Końcowy ekran (Status) pokazuje nam status odtworzenia poszczególnych pool i. Powinniśmy uzyskać statusy: SUCCESS. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 4 z 10

5 d. Kopia partycji DOS W menu głównym programu wybieramy (Partition Commands -> Drive 1 (lub 0 ten o niŝszym numerze) -> Copy Partition). Jako źródło wybieramy partycję FAT16 z dysku o niŝszym numerze. Jako miejsce docelowe wybieramy wolne miejsce na dysku o wyŝszym numerze. Potwierdzamy wszelkie ustawienia domyślne (Enter). Po skopiowaniu partycji zamykamy (Esc) program Portlock Storage Manager. Usuwamy FDDBoot i płytę DVD. Restartujemy serwer. e. Uruchomienie mirroringu programowego Uruchomienie programu DSREPAIR. Po uruchomieniu serwera przechodzimy na ekran System Console (lista ekranów poprzez klawisze CTRL-ESC) i uruchamiamy program DSREPAIR. Wybieramy opcję Unattended Full Repair. Program przetestuje poprawność bazy edirectory i zakończy działanie wyświetleniem logu z zapisem swoich działań. Wychodzimy z programu (Esc). Uruchamiamy programowy mirroring dysków. Na ekranie System Console wpisujemy NSSMU. Wybieramy: (Partitions). Podświetlamy pierwszą partycję NSS na dysku D:0. Wybieramy F3 (Mirror Partition). Zatwierdzamy domyślną propozycję dysku docelowego. Podświetlamy drugą partycję NSS na dysku D:0 i powtarzamy operację. Podobnie włączamy mirroring dla 3 partycji NSS. Status wykonania mirroringu moŝna zobaczyć wpisując na ekranie System Console polecenie MIRROR STATUS. UWAGA: Mirroring trwać moŝe około kilkadziesiąt minut. Uruchomienie w czasie jego wykonywania dystrybucji stacji roboczych znacznie spowolni ich instalację, dlatego zalecane jest, Ŝeby wykonać ten punkt odpowiednio wcześnie. 3. Konfiguracja dostępu do Internetu UWAGA: PoniŜsza procedura dotyczy pracowni z łączem charakteryzującym się interfejsem RJ45 ze strony zewnętrznej (Neostrada przez router, DSL, etc). Procedura nie dotyczy pracowni korzystających z SDI, Neostrady USB, etc. Tego typu pracownie będą konsultowane niezaleŝnie. UWAGA: JeŜeli sieć zewnętrzna w szkole pokrywa się z adresacją sieci wewnętrznej w dystrybuowanej pracowni konieczne jest: przeadresowanie serwera lub przeadresowanie sieci w szkole. Pierwsza czynność jest pracochłonna i nie stanowi treści niniejszej procedury. JeŜeli jest taka moŝliwość naleŝy przeadresować router lub sieć szkolną na inną pulę niŝ X. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 5 z 10

6 Pracownia domyślnie skonfigurowana jest z następującymi pulami adresów x x sieć wewnętrzna sieć zewnętrzna (Internet). a. Konfiguracja TCP IP W celu skonfigurowania dostępu do Internetu NA SERWERZE naleŝy: Wewnętrzną sieć LAN pracowni przypiąć do karty sieciowej na płycie głównej. Zewnętrzną sieć przypiąć do dodatkowej karty sieciowej w slocie PCI. Na ekranie System Console uruchomić narzędzie INETCFG. Wybrać (Protocols -> TCP/IP -> LAN Static Routing Table). Wyedytować znajdujący się tam wpis (Default Router). W polu (Next Hop Router ) wpisać adres routera w pracowni (modemu DSL, routera Neostrady, serwera pełniącego role routera w szkole, etc). Wyjść z menu zatwierdzając ustawienia. Wybrać (Bindings). Wyedytować przypisania adresów dla dodatkowej karty sieciowej (sieć zewnętrzna). Karta poznać moŝna po przypisanym adresie x. Wpisać adres IP z puli zewnętrznej przyznany dla pracowni (adres zakupiony wraz z DSL, Neostradą lub adres przydzielony przez administratora szkoły). Nie jest to adres wykorzystany punkt wyŝej, ale z tej samej puli. Wyjść z menu zatwierdzając ustawienia. JeŜeli chcemy podać adresy serwerów DNS specyficzne dla dostawcy Internetu w szkole, wybrać: (Protocols -> TCP/IP -> DNS Resolver Confguration). Wpisać na pozycje 2 lub 3 Ŝądane adresy. Wyjść zatwierdzając konfigurację. Wybrać opcję: (Reinitialize System -> Yes). Sprawdzić łączność z Internetem. Na ekranie System Console wydać polecenie PING. Wpisać Nacisnąć (Esc). JeŜeli widać pakiety wychodzące i przychodzące oraz adres IP podanego adresu, konfiguracja ze strony serwera przebiegła pomyślnie. b. Konfiguracja Border Manager Z DOWOLNEJ STACJI ROBOCZEJ naleŝy: Uruchomić narzędzie NWAdmn32.exe ze ścieŝki SYS:Public:\Win32\. Katalog Public jest mapowany na stacji roboczej jako dysk Z: Znaleźć obiekt serwera (SERWER_DELL). Prawym przyciskiem wybrać (Properties) i znaleźć zakładkę (BorderManager Setup). Kliknąć przycisk IP Addresses. Jako adres Public ustawić adres przypisany na serwerze dla sieci zewnętrznej. W tym celu naleŝy usunąć stary wpis i stworzyć nowy, zwracając uwagę na rodzaj adresu (naleŝy zaznaczyć Public). Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 6 z 10

7 4. Instalacja licencji Novell NetWare Usunąć zbędne licencje z serwera. W tym celu: uruchomić narzędzie NWadmn32.exe. Usunąć licencję znajdującą się w kontenerach licencyjnych Novell Netware Server +650, Netware +NSBS Academic Users Zainstalować licencje dostarczone dla pracowni na płycie CD Betacom. W tym celu w programie NWAdmn32.exe uruchomić (menu Tools -> Novell Licensing Services -> Add..) wskazać płytę CD z licencjami oraz wskazać nr licencji przypisany do danej pracowni i zaakceptować ustawienia domyślne. Powtórzyć operację dla wszystkich nr licencji jakie powinny być zainstalowane w danej lokalizacji. 5. Instalacja oprogramowania stacji roboczych Konfiguracja Bios u na stacjach włączanie automatycznego boot owania z sieci LAN na czas odtwarzania obrazu Restart komputera Podczas uruchamiania komputera wciskać klawisz F12. W oknie Boot Menu wybrać LAN W oknie ZEN Maintenance Menu wybieramy Start ZEN Imaging Po kilku minutach załadują dane do RAM dysku wciskamy ENTER 7 razy Po restarcie uruchomi się minisetup, wpisujemy tylko nazwę stacji UWAGA: przyjęta konwencja nazewnicza stacji: stacja01; stacja02.. Po zainstalowaniu, pierwsze logowanie na lokalnego uŝytkownika: administrator, hasło: 6. Instalacja i konfiguracja notebook a Zmieniamy nazwę komputera na LAPTOP Ustawiamy hasło Administratora na: Wyłączamy Zaporę Systemu Windows i powiadomienia o jej braku Instalujemy klienta Novella Client 4.91 SP3 Polski (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Uruchamiamy Setupnw.exe Instalacja niestandardowa - dalej Zaznaczamy Usługi NDPS dalej, dalej Zostawiamy tylko IP - dalej, Zostawiamy NDS dalej, zakończ i restart komputera Logujemy się na konto uŝytkownika Admin, hasło 12345, klikamy zaawansowane Wybieramy drzewo MEN-NOVELL Wybieramy kontekst MEN-NOVELL Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 7 z 10

8 Wybieramy Server SERVER_DELL Pojawi się okienko Stacja robocza Windows wpisujemy Nazwa Administrator, Hasło Instalujemy klienta Novell ZENworks ze ścieŝki S:\Public\zenworks\ZfDAgent\English\ZfDAgent.msi Next, zaakceptuj licencję, next, next ZENworks Middle Tier Server Preferences: , next, next Enter ZENworks Tree: MEN-NOVELL, next, install, finish, restart komputera Instalujemy klienta Novell GroupWise 6.5 ze ścieŝki P:\grpwise\software\client\win32\setup.exe Zostawiamy domyślnie Polski, dalej Zaznaczamy Tak, chcę teraz zrestartować komputer i restartujemy laptopa i logujemy się na konto Admin Uruchomi się jeszcze raz instalator Novell GroupWise 6.5, dalej Instalacja standardowa, dalej Odznaczamy Integracja poczty w przeglądarce Web, odznaczamy GroupWise porada dnia dalej, dalej Zostawiamy odznaczone Powiadomienia GroupWise, dalej Zostawiamy Polski, dalej Odznaczamy Microsoft Excel 7.0, odznaczamy Microsoft PowerPoint, dalej, dalej Zastępujemy plik tylko do odczytu, dalej, zakończ Instalujemy aplikację NERO z płyty dostarczonej przez producenta Nero 7 essentials - restart Odinstalowujemy: 2007 Microsoft Office system Odinstalowujemy: Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office Odinstalowujemy: Norton Internet Security (Symantec Corporation)- restart komputera Instalujemy: Opiekun Ucznia (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Instalujemy Acrobat Reader 7.05 Polish (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Instalujemy Office 2007 We właściwościach automatycznie instalowanej drukarki NDPS Samsung zmieniamy sterownik z HP xxxxxx na Samsung. PoniewaŜ pierwotnie sterownika Samsung nie ma w systemie naleŝy wpierw zainstalować go z płyty instalacyjnej Samsung najlepiej dodając go do bazy sterowników (Drukarki i Faxy -> Menu Plik -> Właściwości serwera -> Sterowniki -> Dodaj) 7. Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Instalacja drukarki sieciowej opisana jest w procedurze ogólnej instalacji pracowni. Aby drukarki funkcjonowały prawidłowo w systemie Novell NetWare naleŝy nadać im następujące parametry IP: Pracownia mała: Samsung_1 IP: Netmask: Gateway: Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 8 z 10

9 Pracownia duŝa: Samsung_1: IP: Netmask: Gateway: Samsung_2: IP: Netmask: Gateway: Do drukarki pierwszej (251) dostęp moŝliwy jest poprzez NDPS (system serwera). Drukarkę drugą konfigurujemy instalując sterowniki na wybranych przez opiekuna stacjach (zwykle komputerach multimedialnych) wybierając bezpośrednio port TCP (wydruk bez udziału serwera). Gdyby opiekun zaŝyczył sobie instalacji drugiej drukarki równieŝ poprzez NDPS Wykonawca jest do tego zobligowany - naleŝy skonfigurować ją ręcznie poprzez nwadmn32.exe. PowyŜsza konfiguracja wynika z doświadczeń w dotychczasowych instalacjach. 8. Przygotowanie do procedury odbioru Z punktu widzenia procedury odbioru istotne są następujące informacje: a. Hasła Administrator lokalny PC: Admin: Operator: operator1 Nauczyciel(xxx)n: nauczyciel1 Student(xxx)a: pozioma1 Student(xxx)b: poziomb1 Student(xxx)c: poziomc1 Student(xxx)d: poziomd1 Hasła mają określone reguły odnośnie częstości zmian itp. PoniewaŜ większość kont tworzona była na tyle dawno, Ŝe wymuszana jest juŝ zmiana hasła przy logowaniu pojawią się komunikaty o konieczności zmiany hasła. Funkcjonują tu tkz grace logins - tymczasowe dopuszczenie do logowania na starym haśle w liczbie 6 zdarzeń. Proponujemy nie zmieniać haseł tylko korzystać z grace logins jednak nie częściej niŝ 6 razy na danym uŝytkowniku oraz przekazać nauczycielowi, Ŝe logując uczniów pierwszy raz na dane konta musi pouczyć ich, Ŝeby kliknęli tak przy prośbie o zmianę hasła i wpisali nowe. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 9 z 10

10 JeŜeli przekroczona zostanie liczba 6 grace logins konto zostaje zablokowane i odblokować je moŝna standardowymi narzędziami administracyjnymi Netware: nwadmn32.exe, ConsoleOne lub IManager b. Dostęp do poczty poprzez WWW Adresem dostępowym interfejsu WWW poczty elektronicznej Novell GroupWise jest: Uwaga. Domyślnie kaŝdy uŝytkownik posiada hasło logowania do sieci NetWare (edirectory) oraz NIE POSIADA hasła do GroupWise logowanie do GW następuje automatycznie po udanym logowaniu do sieci. Jest to wygodne przy korzystaniu ze zwykłego klienta GroupWise mamy jedno centralne hasło. Dostęp do poczty poprzez WWW moŝliwy jest wyłącznie po ustawieniu indywidualnemu uŝytkownikowi hasła do GroupWise. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe od tego momentu uŝytkownik ma 2 niezaleŝne hasła o których zmianę dbać musi niezaleŝnie. W celu wykonania demonstracji dostępu do poczty przez WWW naleŝy więc uŝytkownikowi na którego koncie to demonstrujemy ustawić hasło do GroupWise np poprzez narzędzie ConsoleOne w zakładce GroupWise danego uŝytkownika. W przeciwnym wypadku dostęp do interfejsu WWW poczty będzie niemoŝliwy. c. Interfejs graficzny serwera NetWare Serwer Novell Netware 6.5 posiada interfejs graficzny, który demonstracja moŝe okazać się konieczna. Ze względu na małą ilość RAM w serwerze i problemy z tym związane znane z lat ubiegłych, interfejs ten jest domyślnie wyłączony. Aby uruchomić go i zademonstrować naleŝy na ekranie System Console serwera wpisać polecenie startx. JeŜeli opiekun pracowni Ŝyczy sobie taki interfejs na stałe naleŝy w pliku: SYS:\SYSTEM Autoexec.ncf umieścić na końcu linię zawierającą polecenie startx. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 10 z 10

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1. INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH (MAŁA PRACOWNIA)

SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1. INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH (MAŁA PRACOWNIA) SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1 INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH (MAŁA PRACOWNIA) Przygotowanie do integracji : Płyty potrzebne do integracji: Serwer NTT mała pracownia 3XDVD sbs2007_ntt_m_dvd1

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1. INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH (DUśA PRACOWNIA)

SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1. INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH (DUśA PRACOWNIA) SBS2007 NTT BETACOM ver.1.1. INSTALACJA PRACOWNI w SKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH (DUśA PRACOWNIA) Przygotowanie do integracji : Płyty potrzebne do integracji: Serwer NTT mała pracownia

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane:

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane: I. Zmiana IP Internet 1. Uzyskaj następujące dane: Adres Ip przeznaczony dla serwera (np. 192.168.0.2 ) Maskę podsieci przeznaczoną dla serwera (np. 255.255.255.0) Adres Ip routera dostawcy Internet Adresy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

1 Przygotuj pracownię komputerową.

1 Przygotuj pracownię komputerową. MTS. Instalacja systemu w sieci lokalnej. Wybierz DALEJ. by MTS. Autor: Robert Dubas. 2011. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i wybierz DALEJ. Aby zainstalować system MTS do uczenia się programowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Informator Techniczny nr 54 26-08-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 przebiega w trzech etapach:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo