Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN"

Transkrypt

1 Data Wersja Opis Autor Oryginał MT,PW Procedura instalacji pracowni internetowej NOVELL 2007 dla MEN Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 1 z 10

2 Spis treści: Niezbędne nośniki i narzędzia Skrócona lista czynności Odtwarzanie serwera Novell Netware... 4 a. Rekonfiguracja BIOS... 4 b. Usunięcie partycji... 4 c. Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Novell NetWare... 4 d. Kopia partycji DOS... 5 e. Uruchomienie mirroringu programowego Konfiguracja dostępu do Internetu... 5 a. Konfiguracja TCP IP... 6 b. Konfiguracja Border Manager Instalacja licencji Novell NetWare Instalacja oprogramowania stacji roboczych Instalacja i konfiguracja notebook a Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Przygotowanie do procedury odbioru... 9 a. Hasła... 9 b. Dostęp do poczty poprzez c. Interfejs graficzny serwera NetWare...10 Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 2 z 10

3 Niezbędne nośniki i narzędzia Dyskietka startowa do odtworzenia serwera (FDDBoot) Kolekcja DVD (2 szt) dla serwerów pracowni Novell zaleŝnie od typu pracowni, naleŝy posiadać odpowiednie nośniki opisane: DVD Novell MEiNS 2007 Pr.Mała DVD Novell MEiNS 2007 Pr.DuŜa. Płyta CD/DVD z kompletem wersji instalacyjnych programów instalowanych na notebookach. Najnowsza wersja procedury instalacji 1. Skrócona lista czynności PoniŜej przestawiony jest ogólny spis działań, które podjąć naleŝy w celu instalacji serwera, stacji roboczych oraz konfiguracji dostępu do Internetu w małych i duŝych pracowniach NOVELL NetWare. Procedura NIE ZAWIERA wskazówek odnośnie logistyki, obrotu dokumentami, raportowania oraz innych ustaleń projektowych poza meritum. UWAGA! Przed przystąpieniem do procedury odbioru pracowni zapoznać się naleŝy z uwagami odnośnie pewnych funkcjonalności, zawartymi na końcu tego dokumentu. Odtworzenie serwera Novell NetWare TYLKO pracownia duŝa rekonfiguracja BIOS Usunięcie pierwotnych partycji (jeśli są) Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Kopia partycji DOS na Disk 2 Uruchomienie mirroringu programowego Konfiguracja dostępu do Internetu Konfiguracja TCP/IP Konfiguracja Border Manager Instalacja licencji serwera Novell NetWare Dystrybucja oprogramowania stacji roboczych Instalacja i konfiguracja notebooka Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Przygotowanie do procedury odbioru Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 3 z 10

4 2. Odtwarzanie serwera Novell Netware a. Rekonfiguracja BIOS W menu Main ustawienia ATA: Parallel ATA: Enable Serial ATA: Enable SATA Controller Mode: Enhanced SATA RAID: Disabled SATA AHCI: Disabled b. Usunięcie partycji JeŜeli na dyskach instalowanego serwera znajdują się jakiekolwiek partycje naleŝy usunąć je przed uruchomieniem procesu odtwarzania. PosłuŜyć się moŝna narzędziem Portlock znajdującym się na płycie DVD1 kolekcji Novell Netware niezaleŝnie od rodzaju pracowni. Umieszczamy dyskietkę FDDBoot w stacji FDD serwera Umieszczamy płytę DVD1 w napędzie DVD Uruchamiamy serwer tak by wystartował z dyskietki Utworzony zostanie ramdysk, napęd DVD zostanie zmapowany na literę I: oraz uruchomiony zostanie program Portlock Storage Manager. Wybieramy system NetWare 6.5 Wybieramy Partition Commands, następnie interesujący nas dysk i usuwamy wszystkie partycje c. Odtworzenie Dysku 1 z DVD kolekcji Novell NetWare Wybieramy: (Restore Commands -> Read image from a disk file). W polu wyboru wciskamy przycisk (Insert) I nawigujemy do dysku I: wskazując plik z rozszerzeniem IMG. UWAGA: jeŝeli po wciśnięciu (Insert) na liście dostępnych napędów nie pojawi się dysk I: naleŝy: wycofać się do głównego menu, wybrać ponownie (Restore Commands) i wybrać (Read image from a CD/DVD). Po wykryciu przez program napędu naleŝy wycofać się i ponowić próbę podania ścieŝki do obrazu poprzez dysk I:. Na wszystkie kolejne pytania odpowiadamy domyślnie (Enter). Płyty DVD1 i DVD2 zawierają po 2 pliki obrazu. Pliki nazwane są xxx.img, xxx.001, xxx.002, xxx.003. Program odtwarzając serwer sam znajduje drugi plik na kaŝdej płycie, niemniej po jego odtworzeniu, nie mogąc znaleźć kolejnego wyświetla komunikat o niemoŝności znalezienia pliku. NaleŜy wtedy zmienić płytę DVD, potwierdzić komunikat, poprzez klawisz (Insert) wskazać ponownie dysk I: i odpowiedni plik. Na wszystkie pytania po zmianach płyt DVD odpowiadamy domyślnie (Enter). Końcowy ekran (Status) pokazuje nam status odtworzenia poszczególnych pool i. Powinniśmy uzyskać statusy: SUCCESS. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 4 z 10

5 d. Kopia partycji DOS W menu głównym programu wybieramy (Partition Commands -> Drive 1 (lub 0 ten o niŝszym numerze) -> Copy Partition). Jako źródło wybieramy partycję FAT16 z dysku o niŝszym numerze. Jako miejsce docelowe wybieramy wolne miejsce na dysku o wyŝszym numerze. Potwierdzamy wszelkie ustawienia domyślne (Enter). Po skopiowaniu partycji zamykamy (Esc) program Portlock Storage Manager. Usuwamy FDDBoot i płytę DVD. Restartujemy serwer. e. Uruchomienie mirroringu programowego Uruchomienie programu DSREPAIR. Po uruchomieniu serwera przechodzimy na ekran System Console (lista ekranów poprzez klawisze CTRL-ESC) i uruchamiamy program DSREPAIR. Wybieramy opcję Unattended Full Repair. Program przetestuje poprawność bazy edirectory i zakończy działanie wyświetleniem logu z zapisem swoich działań. Wychodzimy z programu (Esc). Uruchamiamy programowy mirroring dysków. Na ekranie System Console wpisujemy NSSMU. Wybieramy: (Partitions). Podświetlamy pierwszą partycję NSS na dysku D:0. Wybieramy F3 (Mirror Partition). Zatwierdzamy domyślną propozycję dysku docelowego. Podświetlamy drugą partycję NSS na dysku D:0 i powtarzamy operację. Podobnie włączamy mirroring dla 3 partycji NSS. Status wykonania mirroringu moŝna zobaczyć wpisując na ekranie System Console polecenie MIRROR STATUS. UWAGA: Mirroring trwać moŝe około kilkadziesiąt minut. Uruchomienie w czasie jego wykonywania dystrybucji stacji roboczych znacznie spowolni ich instalację, dlatego zalecane jest, Ŝeby wykonać ten punkt odpowiednio wcześnie. 3. Konfiguracja dostępu do Internetu UWAGA: PoniŜsza procedura dotyczy pracowni z łączem charakteryzującym się interfejsem RJ45 ze strony zewnętrznej (Neostrada przez router, DSL, etc). Procedura nie dotyczy pracowni korzystających z SDI, Neostrady USB, etc. Tego typu pracownie będą konsultowane niezaleŝnie. UWAGA: JeŜeli sieć zewnętrzna w szkole pokrywa się z adresacją sieci wewnętrznej w dystrybuowanej pracowni konieczne jest: przeadresowanie serwera lub przeadresowanie sieci w szkole. Pierwsza czynność jest pracochłonna i nie stanowi treści niniejszej procedury. JeŜeli jest taka moŝliwość naleŝy przeadresować router lub sieć szkolną na inną pulę niŝ X. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 5 z 10

6 Pracownia domyślnie skonfigurowana jest z następującymi pulami adresów x x sieć wewnętrzna sieć zewnętrzna (Internet). a. Konfiguracja TCP IP W celu skonfigurowania dostępu do Internetu NA SERWERZE naleŝy: Wewnętrzną sieć LAN pracowni przypiąć do karty sieciowej na płycie głównej. Zewnętrzną sieć przypiąć do dodatkowej karty sieciowej w slocie PCI. Na ekranie System Console uruchomić narzędzie INETCFG. Wybrać (Protocols -> TCP/IP -> LAN Static Routing Table). Wyedytować znajdujący się tam wpis (Default Router). W polu (Next Hop Router ) wpisać adres routera w pracowni (modemu DSL, routera Neostrady, serwera pełniącego role routera w szkole, etc). Wyjść z menu zatwierdzając ustawienia. Wybrać (Bindings). Wyedytować przypisania adresów dla dodatkowej karty sieciowej (sieć zewnętrzna). Karta poznać moŝna po przypisanym adresie x. Wpisać adres IP z puli zewnętrznej przyznany dla pracowni (adres zakupiony wraz z DSL, Neostradą lub adres przydzielony przez administratora szkoły). Nie jest to adres wykorzystany punkt wyŝej, ale z tej samej puli. Wyjść z menu zatwierdzając ustawienia. JeŜeli chcemy podać adresy serwerów DNS specyficzne dla dostawcy Internetu w szkole, wybrać: (Protocols -> TCP/IP -> DNS Resolver Confguration). Wpisać na pozycje 2 lub 3 Ŝądane adresy. Wyjść zatwierdzając konfigurację. Wybrać opcję: (Reinitialize System -> Yes). Sprawdzić łączność z Internetem. Na ekranie System Console wydać polecenie PING. Wpisać Nacisnąć (Esc). JeŜeli widać pakiety wychodzące i przychodzące oraz adres IP podanego adresu, konfiguracja ze strony serwera przebiegła pomyślnie. b. Konfiguracja Border Manager Z DOWOLNEJ STACJI ROBOCZEJ naleŝy: Uruchomić narzędzie NWAdmn32.exe ze ścieŝki SYS:Public:\Win32\. Katalog Public jest mapowany na stacji roboczej jako dysk Z: Znaleźć obiekt serwera (SERWER_DELL). Prawym przyciskiem wybrać (Properties) i znaleźć zakładkę (BorderManager Setup). Kliknąć przycisk IP Addresses. Jako adres Public ustawić adres przypisany na serwerze dla sieci zewnętrznej. W tym celu naleŝy usunąć stary wpis i stworzyć nowy, zwracając uwagę na rodzaj adresu (naleŝy zaznaczyć Public). Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 6 z 10

7 4. Instalacja licencji Novell NetWare Usunąć zbędne licencje z serwera. W tym celu: uruchomić narzędzie NWadmn32.exe. Usunąć licencję znajdującą się w kontenerach licencyjnych Novell Netware Server +650, Netware +NSBS Academic Users Zainstalować licencje dostarczone dla pracowni na płycie CD Betacom. W tym celu w programie NWAdmn32.exe uruchomić (menu Tools -> Novell Licensing Services -> Add..) wskazać płytę CD z licencjami oraz wskazać nr licencji przypisany do danej pracowni i zaakceptować ustawienia domyślne. Powtórzyć operację dla wszystkich nr licencji jakie powinny być zainstalowane w danej lokalizacji. 5. Instalacja oprogramowania stacji roboczych Konfiguracja Bios u na stacjach włączanie automatycznego boot owania z sieci LAN na czas odtwarzania obrazu Restart komputera Podczas uruchamiania komputera wciskać klawisz F12. W oknie Boot Menu wybrać LAN W oknie ZEN Maintenance Menu wybieramy Start ZEN Imaging Po kilku minutach załadują dane do RAM dysku wciskamy ENTER 7 razy Po restarcie uruchomi się minisetup, wpisujemy tylko nazwę stacji UWAGA: przyjęta konwencja nazewnicza stacji: stacja01; stacja02.. Po zainstalowaniu, pierwsze logowanie na lokalnego uŝytkownika: administrator, hasło: 6. Instalacja i konfiguracja notebook a Zmieniamy nazwę komputera na LAPTOP Ustawiamy hasło Administratora na: Wyłączamy Zaporę Systemu Windows i powiadomienia o jej braku Instalujemy klienta Novella Client 4.91 SP3 Polski (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Uruchamiamy Setupnw.exe Instalacja niestandardowa - dalej Zaznaczamy Usługi NDPS dalej, dalej Zostawiamy tylko IP - dalej, Zostawiamy NDS dalej, zakończ i restart komputera Logujemy się na konto uŝytkownika Admin, hasło 12345, klikamy zaawansowane Wybieramy drzewo MEN-NOVELL Wybieramy kontekst MEN-NOVELL Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 7 z 10

8 Wybieramy Server SERVER_DELL Pojawi się okienko Stacja robocza Windows wpisujemy Nazwa Administrator, Hasło Instalujemy klienta Novell ZENworks ze ścieŝki S:\Public\zenworks\ZfDAgent\English\ZfDAgent.msi Next, zaakceptuj licencję, next, next ZENworks Middle Tier Server Preferences: , next, next Enter ZENworks Tree: MEN-NOVELL, next, install, finish, restart komputera Instalujemy klienta Novell GroupWise 6.5 ze ścieŝki P:\grpwise\software\client\win32\setup.exe Zostawiamy domyślnie Polski, dalej Zaznaczamy Tak, chcę teraz zrestartować komputer i restartujemy laptopa i logujemy się na konto Admin Uruchomi się jeszcze raz instalator Novell GroupWise 6.5, dalej Instalacja standardowa, dalej Odznaczamy Integracja poczty w przeglądarce Web, odznaczamy GroupWise porada dnia dalej, dalej Zostawiamy odznaczone Powiadomienia GroupWise, dalej Zostawiamy Polski, dalej Odznaczamy Microsoft Excel 7.0, odznaczamy Microsoft PowerPoint, dalej, dalej Zastępujemy plik tylko do odczytu, dalej, zakończ Instalujemy aplikację NERO z płyty dostarczonej przez producenta Nero 7 essentials - restart Odinstalowujemy: 2007 Microsoft Office system Odinstalowujemy: Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office Odinstalowujemy: Norton Internet Security (Symantec Corporation)- restart komputera Instalujemy: Opiekun Ucznia (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Instalujemy Acrobat Reader 7.05 Polish (z płyty LAPTOP HP NOVELL) Instalujemy Office 2007 We właściwościach automatycznie instalowanej drukarki NDPS Samsung zmieniamy sterownik z HP xxxxxx na Samsung. PoniewaŜ pierwotnie sterownika Samsung nie ma w systemie naleŝy wpierw zainstalować go z płyty instalacyjnej Samsung najlepiej dodając go do bazy sterowników (Drukarki i Faxy -> Menu Plik -> Właściwości serwera -> Sterowniki -> Dodaj) 7. Instalacja drukarki / drukarek sieciowych Instalacja drukarki sieciowej opisana jest w procedurze ogólnej instalacji pracowni. Aby drukarki funkcjonowały prawidłowo w systemie Novell NetWare naleŝy nadać im następujące parametry IP: Pracownia mała: Samsung_1 IP: Netmask: Gateway: Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 8 z 10

9 Pracownia duŝa: Samsung_1: IP: Netmask: Gateway: Samsung_2: IP: Netmask: Gateway: Do drukarki pierwszej (251) dostęp moŝliwy jest poprzez NDPS (system serwera). Drukarkę drugą konfigurujemy instalując sterowniki na wybranych przez opiekuna stacjach (zwykle komputerach multimedialnych) wybierając bezpośrednio port TCP (wydruk bez udziału serwera). Gdyby opiekun zaŝyczył sobie instalacji drugiej drukarki równieŝ poprzez NDPS Wykonawca jest do tego zobligowany - naleŝy skonfigurować ją ręcznie poprzez nwadmn32.exe. PowyŜsza konfiguracja wynika z doświadczeń w dotychczasowych instalacjach. 8. Przygotowanie do procedury odbioru Z punktu widzenia procedury odbioru istotne są następujące informacje: a. Hasła Administrator lokalny PC: Admin: Operator: operator1 Nauczyciel(xxx)n: nauczyciel1 Student(xxx)a: pozioma1 Student(xxx)b: poziomb1 Student(xxx)c: poziomc1 Student(xxx)d: poziomd1 Hasła mają określone reguły odnośnie częstości zmian itp. PoniewaŜ większość kont tworzona była na tyle dawno, Ŝe wymuszana jest juŝ zmiana hasła przy logowaniu pojawią się komunikaty o konieczności zmiany hasła. Funkcjonują tu tkz grace logins - tymczasowe dopuszczenie do logowania na starym haśle w liczbie 6 zdarzeń. Proponujemy nie zmieniać haseł tylko korzystać z grace logins jednak nie częściej niŝ 6 razy na danym uŝytkowniku oraz przekazać nauczycielowi, Ŝe logując uczniów pierwszy raz na dane konta musi pouczyć ich, Ŝeby kliknęli tak przy prośbie o zmianę hasła i wpisali nowe. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 9 z 10

10 JeŜeli przekroczona zostanie liczba 6 grace logins konto zostaje zablokowane i odblokować je moŝna standardowymi narzędziami administracyjnymi Netware: nwadmn32.exe, ConsoleOne lub IManager b. Dostęp do poczty poprzez WWW Adresem dostępowym interfejsu WWW poczty elektronicznej Novell GroupWise jest: Uwaga. Domyślnie kaŝdy uŝytkownik posiada hasło logowania do sieci NetWare (edirectory) oraz NIE POSIADA hasła do GroupWise logowanie do GW następuje automatycznie po udanym logowaniu do sieci. Jest to wygodne przy korzystaniu ze zwykłego klienta GroupWise mamy jedno centralne hasło. Dostęp do poczty poprzez WWW moŝliwy jest wyłącznie po ustawieniu indywidualnemu uŝytkownikowi hasła do GroupWise. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe od tego momentu uŝytkownik ma 2 niezaleŝne hasła o których zmianę dbać musi niezaleŝnie. W celu wykonania demonstracji dostępu do poczty przez WWW naleŝy więc uŝytkownikowi na którego koncie to demonstrujemy ustawić hasło do GroupWise np poprzez narzędzie ConsoleOne w zakładce GroupWise danego uŝytkownika. W przeciwnym wypadku dostęp do interfejsu WWW poczty będzie niemoŝliwy. c. Interfejs graficzny serwera NetWare Serwer Novell Netware 6.5 posiada interfejs graficzny, który demonstracja moŝe okazać się konieczna. Ze względu na małą ilość RAM w serwerze i problemy z tym związane znane z lat ubiegłych, interfejs ten jest domyślnie wyłączony. Aby uruchomić go i zademonstrować naleŝy na ekranie System Console serwera wpisać polecenie startx. JeŜeli opiekun pracowni Ŝyczy sobie taki interfejs na stałe naleŝy w pliku: SYS:\SYSTEM Autoexec.ncf umieścić na końcu linię zawierającą polecenie startx. Pracownia_NOVELL_MEN2007_v1.0.doc Strona 10 z 10

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 1 Vijeo Citect Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 2 1. Instalacja............ 5 1.1. OPIS PROCESU INSTALACJI...5

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl

Bardziej szczegółowo