Warszawa, 15 sierpnia 2007r. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 15 sierpnia 2007r. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Warszawa, 15 sierpnia 2007r. Szanowni Państwo, Chcąc ułatwić Państwu pracę z uczniami, wydawnictwo Pearson Longman przygotowało pakiet informacji na temat kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych zaproponowanych w kursie Matura Success. Zależy nam, aby przygotowywane przez nas na nowy rok szkolny rozkłady materiałów, plany wynikowe oraz inne materiały dydaktyczne towarzyszące naszemu kursowi odpowiadały w pełni oczekiwaniom Państwa, Dyrekcji Szkół oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiemy, że wybór właściwych kryteriów oceniania jest trudny i nie ma jednego najlepszego rozwiązania dla wszystkich. Wierzymy jednak, że proponując Państwu pracę z kursem napisanym ze szczególnym uwzględnieniem spójnego systemu oceniania, przekazujemy podręcznik z którym nauczycielom łatwiej jest analizować skuteczność nauczania, a uczniom przygotowywać się do matury ze świadomością systematycznie czynionych postępów w nauce. Zachęcając do lektury przygotowanych dla Państwa materiałów, życzymy udanych lekcji w rozpoczynającym się roku szkolnym. Z wyrazami szacunku, Teresa Pelc Dyrektor Wydawniczy Pearson Longman

2 KRYTERIA OCENIANIA W MATURA SUCCESS Komponenty gwarantujące spójny system oceniania to unikalna cecha kursu Matura Success. Poszczególne sekcje w Students Book, Matura Activator i Testing and Evaluation Book są ze sobą ściśle powiązane, co sprawia, że uczeń może dobrze utrwalić materiał i przygotować się do testów. Testing and Evaluation Book zawiera bardzo wiele testów i sprawdzianów różnego typu. Daje to uczniom poczucie, że robią postępy w nauce oraz przygotowuje ich do trudnych egzaminów, które będą zdawać w przyszłości. Dla nauczyciela sprawdziany są natomiast źródłem informacji na temat skuteczności procesu nauczania. Wybór właściwych kryteriów oceniania jest bardzo trudnym zadaniem. Bardzo często system oceniania jest ustalany na poziomie szkoły lub klasy w zależności od jej profilu. Ponadto, o ile ocenianie znajomości gramatyki i słownictwa oraz umiejętności słuchania i czytania daje się ująć w dość wymierne ramy, to ocenianie umiejętności mówienia i pisania zwykle przysparza wiele trudności. Najważniejsze jest jednak to, aby uczniowie znali i rozumieli kryteria, według których będą oceniani zanim przystąpią do jakiegokolwiek sprawdzianu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw 2007 nr 83 poz. 562) podaje informacje na temat tego, co nauczyciel zobowiązany jest przedstawić uczniom odnośnie wymagań edukacyjnych. Oto fragmenty niniejszego rozporządzenia: Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Kurs Matura Success proponuje spójny system oceniania, który pomoże nauczycielom zrealizować powyższe rozporządzenie. Jest on szczegółowo opisany we wstępie do Matura Success Testing and Evaluation Book. Na kolejnych stronach prezentujemy fragmenty tego wstępu oraz propozycje skali ocen i semestralnego rozkładu sprawdzianów do podręczników Matura Success Elementary, Pre-Intermediate i Intermediate przy 3 godzinach angielskiego tygodniowo. Kompletne, roczne plany na 3 i 5 godzin lekcyjnych w tygodniu znajdą Państwo w publikacjach Test and Evaluation Book do odpowiedniego poziomu.

3 SYSTEM OCENIANIA I TESTOWANIA System oceniania i testowania w MATURA SUCCESS składa się z: A. Matura Success Students Book Sekcje Think forward for Matura B. Matura Success Activator Testy Self Assessment Testy te łączą się z sekcjami Think Forward for Matura w podręczniku i z testami w Testing and Evaluation Book C. Testing and Evaluation Book Testy z gramatyki, słownictwa, czytania i słuchania, rozmowy sterowane, prezentacje, projekty, prace domowe, testy maturowe Zestawienie sprawdzianów dostępnych do każdego poziomu Matura Success (nauczyciel wybiera z tego zestawu sprawdziany, które są odpowiednie dla jego grupy/klasy) Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Mówienie Testy uplasowania (PLACEMENT TESTS) Pisanie Test śródroczny z połowy książki Test roczny z całości książki TESTY MATUROWE Gramatyka Słownictwo Słuchanie Czytanie

4 OCENIANIE PISANIA SUGESTIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENIANIA Ocena bierze pod uwagę następujące kryteria: treść, słownictwo, formę i objętość, poprawność językową, płynność, ortografię i interpunkcję. PRACE PISEMNE (maksymalny wynik: 30 pkt) OCENA BARDZO DOBRA (27 30 punktów) wypowiedź zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu, w całości zgodna z tematem i założoną formą, wielostronne, oryginalne ujęcie tematu (różnorodność myśli i argumentów), wypowiedź spójna i logiczna, objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 10%, drobne, sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji, nieliczne błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazu (nieliczne błędy tzn. do 10% słów), poprawna interpunkcja, duże urozmaicenie użytych struktur gramatycznych i leksykalnych, precyzyjny dobór słownictwa (użycie idiomów), brak powtórzeń, różne sposoby łączenia zdań. OCENA DOBRA (22 26 punktów) wypowiedź zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu, w całości zgodna z tematem, zgodna z założoną formą z niewielkimi uchybieniami, poprawne, ale schematyczne ujęcie tematu (widoczna myśl przewodnia), wypowiedź w znacznym stopniu spójna i logiczna, objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 15%, drobne, nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne w nieznacznym stopniu zakłócające komunikację, błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazu, interpunkcja w dużym stopniu poprawna, znaczne zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych i leksykalnych, sporadyczne posługiwanie się idiomami, nieliczne powtórzenia. OCENA DOSTATECZNA (18 21 punktów) wypowiedź zawiera większość elementów określonych w poleceniu, w części zgodna z tematem, częściowo zgodna z założoną formą, ogólnikowe, jednostronne ujęcie tematu (widoczne braki argumentacji), wypowiedź częściowo niespójna i nielogiczna, objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 20%, dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne częściowo zakłócające komunikację, błędy ortograficzne, interpunkcja w niewielkim stopniu poprawna, niewielkie zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych i leksykalnych, liczne powtórzenia. OCENA DOPUSZCZAJĄCA (13 17 punktów) wypowiedź zawiera niewielką część elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu, w niewielkim stopniu zgodna z założoną formą, brak myśli przewodniej, wypowiedź w dużym stopniu niespójna i nielogiczna, objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 30%, bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócające komunikację (bardzo liczne błędy tzn. powyżej 25% słów), liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, bardzo wąski zakres użytych struktur gramatycznych i leksykalnych, bardzo liczne powtórzenia. OCENA NIEDOSTATECZNA (0 12 punktów) wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca całkowicie nie na temat, niezgodna z założoną formą, brak myśli przewodniej, wypowiedź niespójna i nielogiczna, objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 50%, rażące błędy gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócające komunikację, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, bardzo liczne powtórzenia. UWAGA: dopuszcza się użycie plusów i minusów w przypadku nakładania się kryteriów różnych ocen.

5 OCENIANIE MÓWIENIA Ocena bierze pod uwagę stosowne kryteria z niżej wymienionych: treść, słownictwo, poprawność komunikacyjną i językową, płynność, wymowę, akcent i intonację. ROZMOWY STEROWANE (maksymalny wynik: 40 pkt) Opis każdej sytuacji składa się z trzech podpunktów. Realizacja każdego z nich podlega poniższej ocenie: 8 pkt x 3 (w sumie 24 pkt) - komunikat kompletny, zgodny z poleceniem w każdym podpunkcie 8 pkt - za bogactwo językowe podczas całej wypowiedzi. 8 pkt - za poprawność językową podczas całej wypowiedzi. MINI PREZENTACJE (maksymalny wynik: 40 pkt) OCENA BARDZO DOBRA (36 40 punktów) ciekawa i logiczna konstrukcja prezentacji, bogata treść i słownictwo, które są zgodne z tematem wypowiedzi, urozmaicone struktury składniowe, sporadyczne błędy językowe nie zakłócające komunikacji, wypowiedź płynna, wymowa i intonacja zbliżona do wymowy i intonacji rodzimych użytkowników języka, wielostronne i oryginalne ujęcie tematu, prezentacja w całości zrozumiała. OCENA DOBRA (30 35 punktów) logiczna konstrukcja prezentacji, bogata treść, słownictwo zgodne z tematem wypowiedzi, niezbyt urozmaicone struktury składniowe, błędy językowe nie zakłócające komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja, wielostronne ujęcie tematu, prezentacja w całości zrozumiała. OCENA DOSTATECZNA (24 29 punktów) poprawna konstrukcja prezentacji, uboga treść, podstawowe słownictwo zgodne z tematem wypowiedzi, ograniczony zakres struktur składniowych, liczne powtórzenia, błędy językowe częściowo zakłócające komunikację, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja, jednostronne ujęcie tematu, prezentacja w większości zrozumiała. OCENA DOPUSZCZAJĄCA (18 23 punktów) chaotyczna konstrukcja prezentacji, uboga treść i słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, błędy językowe znacznie zakłócające komunikację, brak płynności wypowiedzi, wymowa i intonacja w znacznym stopniu niepoprawne, nieporadne ujęcie tematu, prezentacja po części zrozumiała. OCENA NIEDOSTATECZNA (0 17 punktów) całkowicie niepoprawna konstrukcja prezentacji, uboga treść i słownictwo, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, błędy językowe znacznie zakłócające lub uniemożliwiające komunikację, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja, wypowiedź nie na temat, niekomunikatywna prezentacja. UWAGA: dopuszcza się użycie plusów i minusów w przypadku nakładania się kryteriów różnych ocen.

6 KIEDY STAWIAMY 6? Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 29 z dnia 24 września 1992 roku, Dz. U. MEN nr 7, poz. 32 podaje, co następuje: Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klas lub c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zwodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia Od 1992 roku Ministerstwo wydało kilka rozporządzeń dotyczących kryteriów oceniania, ale żadne z nich nie podaje jasnej definicji szóstki i zostawia w gestii szkoły decyzję w tej sprawie. Szkoły powinny umieścić informacje w tej sprawie w swoich statutach. W praktyce różne szkoły stosują różne rozwiązania i w związku z tym 6 nie została ujęta w proponowanej przez nas skali. Należy jednak pamiętać, że studenci ze szkół, gdzie nie używa się szóstek są w gorszej sytuacji, kiedy ubiegają się o miejsca na uniwersytetach, gdyż ich średnia jest niższa, niż uczniów ze szkół, gdzie szóstki daje się często. Jako rozwiązanie tego problemu proponujemy projekty, które powinny być tak przygotowywane przez uczniów, żeby wykazać się wysokim stopniem kompetencji językowej wychodzącym poza zakres programu danej klasy. PROJEKTY (maksymalny wynik: 40 pkt) Oceniane są kategorie: 1. ogólne wrażenie (wkład pracy, estetyka wykonania, pomysł) 10 pkt 2. zgodność z tematem 10 pkt 3. poprawność językowa 10 pkt 4. bogactwo językowe 10 pkt CO ROBIĆ Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ NA TESTACH? Wielkim problemem nauczycieli są nieobecności na testach. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych możemy po prostu dać zero punktów za dany test i w ten sposób zmobilizować uczniów do systematycznej pracy. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych możemy natomiast skorzystać z olbrzymiej ilości testów zawartych w Success Testing and Evaluation Book i przeznaczyć niektóre z nich dla uczniów, którzy opuścili zajęcia. Możemy tak zrobić z wszystkimi testami. Testy z połowy i z całej książki możemy wykorzystać do testowania uczniów, którzy z jakiegoś powodu opuścili wiele zajęć. Propozycji na wypracowania, prezentacje i rozmowy sterowane jest tak wiele, że na pewno będziemy mogli się nimi posłużyć w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo dzięki płycie Test Master CD-Rom uczniowie z usprawiedliwioną nieobecnością mogą napisać dokładnie taki sam sprawdzian jak ich koledzy, tylko z ćwiczeniami w innej kolejności, co spowoduje, że ocena będzie sprawiedliwa, a uczniowie nie będą mogli skorzystać z gotowych odpowiedzi.

7 PROPOZYCJA SKALI OCEN I SEMESTRALNEGO ROZKŁADU SPRAWDZIANÓW Na kolejnej stronie prezentujemy propozycje semestralnych rozkładów sprawdzianów dla poziomów Elementary, Pre-Intermediate i Intermediate, dla klas z 3 godzinami języka angielskiego w tygodniu. Przedstawiona w propozycji tabela pokazuje jak należy punktować poszczególne testy i zadania zawarte w Matura Success Testing and Evaluation Book do poszczególnych poziomów kursu Matura Success. Sugestie te należy traktować jako punkt wyjścia i dopasować do wewnątrzszkolnej skali ocen. Oczywiście przy zmianie procentów, które odpowiadają poszczególnym ocenom zmieni się liczba punktów, które uczeń musi dostać, żeby zaliczyć test na daną ocenę. Testing and Evaluation Book zawiera tak wiele sprawdzianów, że nie sposób wykorzystać wszystkie z nich podczas roku szkolnego. Tak bogaty wybór umożliwia dostosowanie ilości i typów testów do konkretnej szkoły, klasy, grupy. Podczas planowania zestawu sprawdzianów należy pamiętać o dobrym ich rozłożeniu w semestrze, tak aby: nie zostawiać prac pisemnych na koniec roku, gdyż ich sprawdzanie wymaga czasu, sprawdziany ustne rozpocząć jak najszybciej, gdyż trudno jest przepytać więcej niż jednego ucznia podczas jednych zajęć bez szkody dla tych zajęć. Kluczowym pytaniem, które należy sobie zadać przy planowaniu sprawdzianów na semestr jest kwestia ilości materiału, jaki uda nam się przerobić i odpowiednie dopasowanie liczby testów i kartkówek. Należy zacząć testować jak najszybciej, tak aby i uczniowie i nauczyciele mieli jasność co do oceny dostatecznie wcześnie. Wszelkie zmiany naszej propozycji wynikające z innej punktacji podyktowanej wewnątrzszkolną skalą ocen lub z innego wyboru prac pisemnych, kartkówek, czy testów są łatwe do naniesienia, gdyż wszelkie dokumenty niezbędne do modyfikacji przedstawionej tu propozycji znajdują się na płycie Test Master CD-ROM dołączonej do broszury z testami. Przedstawione propozycje zostały przetestowane w klasie. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli bardzo zadowoleni z wyników, a rodzice byli zachwyceni doskonałym przygotowaniem nauczyciela do pracy. Matura Success Testing and Evaluation Book zawiera: testy uplasowania, testy leksykalno-gramatyczne dla dwóch grup, testy sprawnościowe dla dwóch grup, testy semestralne i roczne, zestawy do egzaminu ustnego, pełne testy maturalne, propozycje prac pisemnych i projektów, propozycje dotyczące oceniania. Dołączony do broszury Test Master CD-ROM umożliwia dostosowanie testów i innych materiałów do potrzeb i umiejętności uczniów.

8 PROPOZYCJA ROZKŁADU SPRAWDZIANÓW DLA KLAS Z 3 GODZINAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W TYGODNIU SEMESTR I Uczeń/klasa.. Nauczyciel... Podręcznik: Matura Success Poziom: Nr Typ testu Kiedy Punkty Punkty/ocena ucznia Prace pisemne 1. Praca pisemna nr 2, Matura Success Testing & Evaluation book Po rozdziale Praca pisemna nr 5, Matura Success Testing & Evaluation book Po rozdziale 5 30 Kartkówki Unit 1 Po rozdziale 1 20 Unit 3 Po rozdziale 3 20 Unit 5 Po rozdziale 5 20 Testy na gramatykę i sprawności językowe Test 1: Vocabulary and Grammar Po rozdziale 2 30 Test 1: Listening, Reading and Communication Po rozdziale 2 20 Test 2: Vocabulary and Grammar Po rozdziale 4 30 Test 2 Listening, Reading and Communication Po rozdziale Mini Prezentacja 5. Maksymalna ilość punktów do uzyskania Dowolnie wybrana w ramach rozdziałów 1-5 Dowolnie wybrana w ramach rozdziałów SEMESTER I SKALA STOPIEŃ Kartkówki Dłuższe testy Gramatyka Słownictwo Słuchanie Czytanie Cały test Prace pisemne Mini Prezentacje Rozmowy sterowane PUNKTACJA SEMESTRALNA SUMA 90% - 100% 75% - 89% 60% - 74% 45% - 59% 20 pkt 30 pkt 20 pkt 50 pkt 30 pkt 40 pkt 40 pkt pkt % W celu uzyskania 6 na koniec semestru należy zdobyć 90%-100% ( punktów) i przygotować dobrze projekt.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH: 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 1-3 GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁASINIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) języków obcych

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka angielskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka angielskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka angielskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES PODSTAWOWY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania... 2 III.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM 1 Przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO i uwzględnia specyfikę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Fragment Statutu NLO SMS PZHL CELE I ZADANIA SZKOŁY 6. 1. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalnych hokeistów oraz zapewnienie im

Bardziej szczegółowo