PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE ul. TARGOWA 86, WARSZAWA w roku szkolnym 2014/15

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) z późniejszymi zmianami. Plan Nadzoru Pedagogicznego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej do 15 września 2014 r Plan nadzoru Pedagogicznego obowiązuje od 1 września Cele sprawowania nadzoru pedagogicznego: Cel ogólny: Celem głównym nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora jest uzyskanie wysokiej jakości pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami i wychowankami. Realizacja w/w celu wymaga stałego rozpoznawania bieżącego monitorowania i kontroli pracy w zakresie zgodności realizowanych zadań z zapisami zawartymi w statucie i obowiązującym prawem oświatowym Cele szczegółowe: Ocena stanu w wybranych obszarach działalności szkoły. Ocena, jakości procesu kształcenia Ocena efektów procesu kształcenia Diagnoza przyczyn trudności wychowawczych Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów Ewaluacja etapowa i końcowa realizacji wdrażanych planów wychowawczych i profilaktycznych

3 Ewaluacja planu rozwoju szkoły Ocena pracy nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Ocena dorobku zawodowego nauczycieli Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli Udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej oraz doskonalenia zawodowego Budowanie systemu wspierania nauczyciela, szczególnie nauczyciela rozpoczynającego pracę. Promowanie nowoczesnej dydaktyki przedmiotowej na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej. Wsparcie szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i realizacji kariery zawodowej. Analiza wyników egzaminów zawodowych i maturalnych 2. Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Celem sprawowanego nadzoru jest doskonalenie, jakości pracy szkoły Przedmiotem nadzoru pedagogicznego są w szczególności: - procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi - efekty pracy szkoły - zarządzanie szkołą

4 - funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. nadzór pedagogiczny ma charakter kontrolno-oceniający ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Działalność kontrolno- oceniająca obejmuje: Systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, Diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz jej efektów Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli, niezbędnych do dokonania oceny ich pracy Przeprowadzanie ewaluacji 4. Działalność doradczo wspierająca obejmuje: Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły Udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach Inspirowanie lub organizowanie współpracy miedzy nauczycielami, szkołami wyższymi, OKE oraz stowarzyszeniami i organizacjami.

5 5. Nadzór pedagogiczny sprawują: - dyrektor oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole 6. Nadzór pedagogiczny pełniony jest z zastosowaniem następujących: Form:- ewaluacji. kontroli. wspomagania. monitoringu Metod. obserwacji. ankiety. wywiadu. analizy dokumentów Narzędzi:. hospitacji: kontrolno- oceniającej, diagnozującej, doradczo metodycznej. kwestionariuszy ankiety kwestionariuszy wywiadu 7. Ewaluacja obejmuje zbieranie i analizowanie informacji o pracy szkoły w obszarach, w których przeprowadzana jest ewaluacja i kontrola. 1) Kontrola polega na sprawdzeniu czy szkoła przestrzega przepisy prawa w zakresie oświaty pod względem legalności i rzetelności. 2) Wspomaganie nauczycieli polega na tworzeniu warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez: a) Dostęp do nowości wydawniczych z zakresu pedagogiki i dydaktyki, metod nauczania i organizacji procesu dydaktycznego b) Wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami tego samego typu c) Doradztwo metodyczne d) Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia kadry nauczycielskiej

6 e) Propagowanie pozytywnych wzorców. f) Hospitacjami są objęci wszyscy nauczyciele w wymiarze minimum 1 godziny w ciągu roku szkolnego, a nauczyciele odbywający staż w zależności od potrzeb. Rodzaj hospitacji zależny jest od jej celu. g) Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w trybie planowych lub doraźnych działań, prowadzonych zgodnie z potrzebami szkoły z uwzględnieniem wniosków nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 3) Wymienione obszary nadzoru pedagogicznego oceniane są z uwzględnieniem: - Planu strategicznego szkoły (planu rozwoju długoterminowego) - Planu operacyjnego (rocznego planu obejmującego priorytety w danym roku szkolnym) uwzględniającego: Plany Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty Wyników raportu wewnętrznego i zewnętrznego (jeśli taki był prowadzony) nadzoru pedagogicznego Wniosków dyrektora z nadzoru pedagogicznego realizowanego w poprzednim roku szkolnym. 4) Źródłami informacji w zakresie formułowania wymagań do oceny efektów pracy są: Kryteria wewnętrzne wynikające z celów określonych w rocznym i długofalowym planie rozwoju szkoły Wymagania wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu sprawowania oraz form nadzoru pedagogicznego. 5) Dokumentację nadzoru pedagogicznego stanowią: W zakresie nadzoru wewnętrznego: - Plan nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym

7 - Zastosowane narzędzia diagnozy monitoringu i ewaluacji - Opracowanie wyników badań - Arkusze obserwacji - Karty oceny pracy nauczycieli - Plany rozwoju zawodowego nauczycieli - sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli - Ogólne wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym - raporty z ewaluacji wewnętrznej - Raporty z ewaluacji wewnętrznej - Plany korygujące i naprawcze - Korespondencja z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym szkołę 8. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz Plan Nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/15 w zakresie dotyczącym Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie przy ul. Targowej 86 Podniesienie, jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

8 Kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: W zakresie kontroli: o Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W zakresie ewaluacji o Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. o Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. o Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, W zakresie monitorowania o Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 9. Priorytety na rok szkolny 2014/15 wynikające z planu rozwoju szkoły: Aktywna akcja promocyjna szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy Podniesienie poziomu kształcenia, szczególnie z matematyki. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego korelacja treści nauczania z wymaganiami egzaminacyjnymi. Dążenie do uzyskania dobrych wyników egzaminów zewnętrznych w zawodach kształconych w Zespole Szkół Nr 33 Doskonalenie aktywnych form nauczania.

9 10. Priorytety wynikające ze słabych stron - wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2013/14 Niska frekwencja na zajęciach szkolnych Podniesienie frekwencji na zajęciach szkolnych, Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych oraz zasad respektowania norm społecznych uczniów Wprowadzenie na szerszą skalę metod aktywnych pozwalających na zrealizowanie całości programu nauczania na zajęciach szkolnych. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dziennik zajęć, arkusze ocen, usunięcie zaistniałych w roku szkolnym 2013/2014 niedociągnięć. Lepsze przygotowanie uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Większe zaangażowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych w kształtowanie umiejętności uczniów wynikające z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach Zastosowanie metod aktywnych oraz powiązanie ich ściślej z WSO w celu zmniejszenia dużej liczby egzaminów poprawkowych i nieklasyfikowań. Ocenianie opracowanie / zmodyfikowanie PZO (PSO) uwzględniających uczniów mających trudności w nauce Doskonalenie systemu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego do wyboru. Motywowanie nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz wprowadzania zróżnicowanych form nauczania

10 11. Cele nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 a. Realizacja zadań wynikająca z prawa oświatowego b. Ocena realizacji programów nauczania i wyników pracy dydaktycznej c. Realizacja wniosków przyjętych na Radzie Pedagogicznej w dn r d. Ocena realizacji planu: wychowawczego, profilaktyki i wychowania w roku szkolnym 2014/15 e. Poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 33 o nowe zawody f. Podniesienie atrakcyjności nauki w Zespole Szkół Nr 33. g. Dostosowanie programów nauczania, rozkładów materiału, szkolnych planów nauczania do wymogów egzaminów zewnętrznych, oraz uczniów z dysfunkcjami. 12. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja przewidywanych badań wybranych zakresów funkcjonowania szkoły 1) Ewaluacji dokonają zespoły powołane przez dyrektora szkoły na Radzie Pedagogicznej r. 2) Kontrole w szkole będą przeprowadzali nauczyciele sprawujący funkcje kierownicze 3) Zespoły prowadzące badania przedstawią do planu ewaluacji: a) Pytania kluczowe do zagadnień b) Metody badań c) Proponowane terminy badań d) Opracują raport z badania ewaluacji wewnętrznej do ) Monitorowanie przeprowadzi zespół kierowniczy i wyznaczeni nauczyciele.

11 13. EWALUACJA Wymaganie CEL EWALUACJI PYTANIA KLUCZOWE Respektowane są normy 1. Określenie czy relacje pomiędzy wszystkimi społeczne członkami społeczności szkolnej zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 2. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez Wpływ zasad oceniania na wyniki kształcenia i frekwencję na zajęciach. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów, pracowników szkoły i rodziców 1. Określenie skutków zastosowania metod aktywnych w na postępy uczniów 2. Wpływ zasad oceniania na frekwencję na zajęciach 1. Czy zaplanowane procesy edukacyjne w placówce służą rozwojowi uczniów? 2. Czy uczniowie znają stawiane im cele dydaktyczne? I wiedzą jakie są wobec nich oczekiwania 3. W jakim stopniu nauczyciele rozbudzają zainteresowania uczniów 4. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb uczniów? METODY BADAŃ TERMI N OSOBA ODPOWIEDZIALNA Agnieszka Wawak, Grzegorz Lach, Maciej Łukasiewicz, Monika Prus, Iga Jawidzyk Mateusz Krzysztofik Piotr Chamera, Małgorzata Bojanowska, Karolina Sadowska, Janusz Leński Maria Kacprzak, Anna Pogorzelska, Beata Pieńkowska, Włodzimierz Jaworski.

12 13. HARMONOGRAM EWALUACJI LP ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1 Przedstawienie zakresu ewaluacji Dyrektor szkoły Powołanie zespołów ewaluacyjnych Dyrektor szkoły Przedstawienie narzędzi ewaluacyjnych Zespół ewaluacyjny Przedstawienie wyników ewaluacji przez zespół ewaluacyjny Zespół ewaluacyjny dyrektorowi szkoły 5. Przygotowanie raportu zbiorczego z ewaluacji Zespoły ewaluacyjne Sprawozdanie z ewaluacji dyrektora szkoły Dyrektor szkoły PLAN KONTROLI ZAKRES KONTROLI PODMIOT KONTROLI FORMA KONTROLI TERMIN KONTROLI OSOBA KONTROLUJĄCA Realizacja nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym Przestrzeganie zasad oceniania Nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego w Technikum Nr 6, ZSZ Nr 7, oraz CLVI LO dla dorosłych Wszyscy nauczyciele 1.Analiza przyjętych do realizacji programów nauczania 2. Kontrola systematyczności i prawidłowości zapisów w dokumentacji szkoły 3. Obserwacja lekcji 4. Analiza realizacji efektów kształcenia Analiza sprawdzianów uczniowskich pod kątem sprawdzanych wymagań, właściwej budowy sprawdzianu. Analiza zgodności z WSO (ocenianie wielu aspektów edukacji) Cały rok szkolny 5. Zgodnie z harmonogramem 6. Cały rok szkolny Co najmniej dwa razy w roku szkolnym Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik warsztatów szkolnych Jan Redyk Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik warsztatów szkolnych Jan Redyk

13 Kontrola realizacji dodatkowej godziny dla nauczycieli (art. 42 ust. 2b KN) Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. Przestrzeganie dyscypliny pracy Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Kontrola dokumentacji, kontrola przebiegu zajęć. Kontrola dzienników Kontrola pozostałej dokumentacji Co najmniej, co dwa miesiące Raz w miesiącu Raz w semestrze Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Szkolenia w ramach WDN Rada Pedagogiczna Cały rok szkolny Pedagog szkolny i psycholog Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nauczyciele Kontrole doraźne Cały rok Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk

14 16. HARMONOGRAM KONTROLI LP ZAKRES KONTROLI TERMIN KONTROLI 1 Kontrola programów nauczania Do Kontrola dokumentacji szkolnej DO Przestrzeganie dyscypliny pracy Cały rok szkolny 4 Kontrola systematyczności oceniania Cały rok szkolny 5 Kontrola realizacji wychowania fizycznego DO Kontrola prowadzenia dziennika do ostatniego dnia miesiąca 7 Kontrola dzienników zajęć z kn DO Kontrola dokumentacji szkolnej DO Kontrola realizacji efektów kształcenia DO Kontrola przestrzegania wzo DO Kontrola dzienników zajęć z kn DO Kontrola systematyczności oceniania Kontrola realizacji efektów kształcenia Kontrola dokumentacji szkolnej Kontrola realizacji zajęć z kn Kontrola realizacji praktyk zawodowych

15 17. WSPOMAGANE LP OBSZAR WSPOMAGANIA ZADANIE TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym Dyrektor szkoły 1. Szkolenia i narady Zadania dydaktyczne i wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015 Procedury egzaminu z kwalifikacji zawodowych Procedury maturalne Dyrektor szkoły Przewodniczący komisji przedmiotowych Przewodniczący komisji przedmiotowych Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przewodniczący komisji przedmiotowych 1. Studia wyższe cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 2. Studia podyplomowe cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 2. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 3. Kursy doskonalące cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 4. Kursy kwalifikacyjne cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 5. Awans zawodowy nauczycieli cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje

16 3. OBSERWACJE LEKCJI DOKONANIE OCENY PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dokonanie oceny pracy nauczyciela i pracowników cały rok Zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Dyrektor szkoły Dokonanie oceny dorobku zawodowego V 2015 Dyrektor szkoły 6. INNE DZIAŁANIA Zadania doraźne wynikające z potrzeb szkoły Cały rok Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk

17 18. HARMONOGRAM WSPOMAGANIA LP Obszar wspomagania Zadanie Terminarz Odpowiedzialni Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 1 Szkolenia i narady 4. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego 2. Harmonogram szkoleń Komisje przedmiotowe 3. Zgłoszenie chęci podjęcia dokształcania Rada Pedagogiczna 2 Rozwój zawodowy nauczycieli 1.Opracowanie planów rozwoju zawodowego. 2. Posiedzenie komisji ds. awansu zawodowego. 3.Udział w szkoleniach, kursach 4. Wyznaczenie opiekunów stażu Wg terminarza Dyrektor szkoły Nauczyciele Cały rok Nauczyciele Dyrektor szkoły. 3 Plan obserwacji zajęć 1. Zapoznanie z planem obserwacji lekcji w roku Dyrektor szkoły szkolnym 2014/ Obserwacje doraźne Zespół kierowniczy Cały rok szkolny 3. Obserwacje planowe Zespół kierowniczy 4 Ocena dorobku zawodowego Ocena wg wykazu Czerwiec 2015 Dyrektor szkoły. i ocena pracy 5 Lekcje koleżeńskie Pomoc koleżeńska Cały rok Nauczyciele 6 Wspomaganie nauczycieli w Współpraca w rozwiązywaniu problemów Cały rok Pedagog szkolny zakresie pedagogiczno- wychowawczych psychologicznym 7 Wspomaganie nauczycieli we współpracy z rodzicami Pedagogizacja rodziców, wspomaganie wychowawców w sytuacjach konfliktowych Cały rok Zespół kierowniczy Pedagog

18 19. MONITOROWANIE TERMIN ZAKRES MONITOROWANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI wrzesień 2014 r. Test określający poziom nauczania z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 humanistycznych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki matematyczno - przyrodniczych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego humanistycznych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Ustalenie 1 godziny zajęć wychowania fizycznego zgodnie z oczekiwaniami uczniów sportowo obronnych do 1 października 2014 r. Wniesienie poprawek do regulaminu ZFŚS Monika Prus, Jan Redyk,, Maria Kacprzak, Agnieszka Szustowska, Sabina Krawczyńska, Iwona Szczepańska Do 31 października 2014 Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte humanistycznych testy na wejściu Do 31 października 2014 Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte matematyczno - przyrodniczych testy na wejściu Do 31 października 2014 Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego humanistycznych testy na wejściu

19 Do 28 listopada 2014 r Do 28 listopada 2014 r do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. Opracowanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych przez zespoły przedmiotowe przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych z kwalifikacji M.18 w klasach trzecich technikum Nr 6, przeprowadzenie próbnych egzaminów z kwalifikacji E.7 w klasie 2 w zawodzie technik elektryk Test diagnostyczny z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego Opracowanie sprawozdania dotyczącego frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego. Porównanie frekwencji na zajęciach ogólnorozwojowych i wynikających z zainteresowań uczniów Testy diagnostyczne wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego przeprowadzenie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych Zespoły przedmiotowe zawodowych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych sportowo obronnych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych zawodowych Opracowanie wniosków do pracy z uczniami wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron testy semestralne testy semestralne testy semestralne semestralnie testy semestralne testy semestralne testy semestralne wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron

20 do 14 marca 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r przeprowadzenie próbnych egzaminów z kwalifikacji M.12, E.8 dla uczniów technikum nr 6 Test diagnostyczny z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego Testy diagnostyczne wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte Opracowanie zestawienia frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego. Porównanie frekwencji na zajęciach ogólnorozwojowych i wynikających z zainteresowań uczniów Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego komisje opracowują wyniki rocznego przyrostu wiadomości wraz z wnioskami do pracy w kolejnym roku szkolnym zawodowych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych sportowo obronnych humanistycznych wszystkie komisje przeprowadzające testy i sprawdziany wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron testy roczne testy roczne testy roczne testy roczne testy roczne Rocznie testy roczne termin nieprzekraczalny!

21 20. HARMONOGRAM OCENY NAUCZYCIELI ORAZ OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO LP NAUCZYCIEL RODZAJ OCENY TERMIN 1 Krzysztofik Mateusz Ocena stażu na nauczyciela mianowanego r. 2 Pieńkowska Beata Ocena stażu na nauczyciela kontraktowego r. 3 Jan Redyk Ocena dorobku zawodowego r. 21. Lista nauczycieli odbywających staż w ramach awansu zawodowego Lp. Nazwisko i imię Staż na stopień od kiedy do kiedy opiekun stażu nauczyciela: 1. Gzyra Monika dyplomowanego r r Krzysztofik Mateusz mianowanego r r. M. Kujawowicz 3. Mroczek Agnieszka mianowanego r r Pieńkowska Beata kontraktowego r r. Awgul Kinga 5. Prus Monika mianowanego r r. Wawak Agnieszka 6. Sadowska Karolina dyplomowanego r r Szustowska Agnieszka dyplomowanego r r

22 21. OBSERWACJE Rodzaje obserwacji Diagnozująca; celem jest analiza pracy nauczyciela poprzez diagnozowanie umiejętności ucznia. Kontrolno oceniająca; celem jest zbadanie stopnia realizacji zadań, jakie stawia nauczycielowi szkoła Doradczo doskonaląca; celem jest wspieranie warsztatu zawodowego nauczyciela. Harmonogram obserwacji wynika z: wniosków z nadzoru pedagogicznego, a w szczególności z ewaluacji wewnętrznej statusu zawodowego nauczyciel

23 22.OBSERWACJE DYREKTORA NAZWISKO NAUCZYCIELA I I II I II III IV V VI Agnieszka Szustowska x Małgorzata Bojanowska x x Kinga Awgul Sylwia Aniszewska x x Sebastian Bednarz x x x Tomasz Sokołowski x x Tomasz Bochiński Marek Andrzejczak x x Karolina Sadowska x x Anna Pogorzelska Marcin Kałużyński x x x x

24 23. OBSERWACJE WICEDYREKTORA Imię i nazwisko I I II I II III IV V VI Piotr Chamera Mateusz Krzysztofik Dorota Szczypa-Ludwikowska Piotr Chamera Maria Góralska Grażyna Wojtkowska Beata Pieńkowska Hanna Majewska Agnieszka Wawak Małgorzata Romanowicz Maria Pawlak Maria Kacprzak Karolina Sadowska Kinga Awgul Monika Garwolińska Zbigniew Brzezicki

25 24. HARMONOGRAM OBSERWACJI KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Nazwisko/imię I I II I II III IV V VI Grzegorz Lach Janusz Leński Włodzimierz Jaworski Bogusław Banasiewicz Katarzyna Zmaczyńska Boruchalska Marianna Gulczyńska Zdzisław Romanowicz Maciej Łukasiewicz Jan Lewandowski Stanisław Szewczyk Marek Tomasiewicz Iga Jawidzyk Monika Prus Jacek Suwała Władysław Szajkowski

26 24. OBSERWACJE KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH Nazwisko/imię I I II I II III IV V VI Michał Kacprzak Dariusz Przetacki Maciej Łukasiewicz Jan Lewandowski Stanisław Szewczyk Stanisław Najechalski Waldemar Wasiak Ryszard Białobrzeski Wiesław Borawski Sławomir Zdunek Artur Kucharczyk Wojciech Żmijewski Mirosław Zaremba Hanna Majewska Olejniczak Małgorzata

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a 1. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 9/2012/2013 Rady Szkoły Zespołu Szkół Łączności z dnia 10.01.2013 r. S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu P o z n a ń 2012 I INFORMACJE O ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty R E G U L A C J E P R A W N E K A T E C H E Z Y I. Wybrane regulacje prawne i interpretacje Akta kościelno-państwowe: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi 06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 tel. (0-23) 692-01-71; fax. (0-23) 692-54-34; e-mail: lops1@poczta.onet.pl LO/PS/011/1/2012 Statut Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we W R O C Ł A W I U 1 TEKST JEDNOLITY SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły:

Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły: Zostawiwszy sprawy programowe na łasce losu, prowadzimy do skutków, za które będziemy odpowiedzialni tak samo, jak za konsekwencje choćby najbardziej energicznych działań. D.F.Walker, J.F.Soltis Plan pracy

Bardziej szczegółowo