PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE. ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA. w roku szkolnym 2014/15"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W WARSZAWIE ul. TARGOWA 86, WARSZAWA w roku szkolnym 2014/15

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) z późniejszymi zmianami. Plan Nadzoru Pedagogicznego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej do 15 września 2014 r Plan nadzoru Pedagogicznego obowiązuje od 1 września Cele sprawowania nadzoru pedagogicznego: Cel ogólny: Celem głównym nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora jest uzyskanie wysokiej jakości pracy szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami i wychowankami. Realizacja w/w celu wymaga stałego rozpoznawania bieżącego monitorowania i kontroli pracy w zakresie zgodności realizowanych zadań z zapisami zawartymi w statucie i obowiązującym prawem oświatowym Cele szczegółowe: Ocena stanu w wybranych obszarach działalności szkoły. Ocena, jakości procesu kształcenia Ocena efektów procesu kształcenia Diagnoza przyczyn trudności wychowawczych Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów Ewaluacja etapowa i końcowa realizacji wdrażanych planów wychowawczych i profilaktycznych

3 Ewaluacja planu rozwoju szkoły Ocena pracy nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Ocena dorobku zawodowego nauczycieli Ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli Udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej oraz doskonalenia zawodowego Budowanie systemu wspierania nauczyciela, szczególnie nauczyciela rozpoczynającego pracę. Promowanie nowoczesnej dydaktyki przedmiotowej na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej. Wsparcie szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i realizacji kariery zawodowej. Analiza wyników egzaminów zawodowych i maturalnych 2. Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Celem sprawowanego nadzoru jest doskonalenie, jakości pracy szkoły Przedmiotem nadzoru pedagogicznego są w szczególności: - procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi - efekty pracy szkoły - zarządzanie szkołą

4 - funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. nadzór pedagogiczny ma charakter kontrolno-oceniający ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Działalność kontrolno- oceniająca obejmuje: Systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, Diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz jej efektów Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli, niezbędnych do dokonania oceny ich pracy Przeprowadzanie ewaluacji 4. Działalność doradczo wspierająca obejmuje: Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły Udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach Inspirowanie lub organizowanie współpracy miedzy nauczycielami, szkołami wyższymi, OKE oraz stowarzyszeniami i organizacjami.

5 5. Nadzór pedagogiczny sprawują: - dyrektor oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole 6. Nadzór pedagogiczny pełniony jest z zastosowaniem następujących: Form:- ewaluacji. kontroli. wspomagania. monitoringu Metod. obserwacji. ankiety. wywiadu. analizy dokumentów Narzędzi:. hospitacji: kontrolno- oceniającej, diagnozującej, doradczo metodycznej. kwestionariuszy ankiety kwestionariuszy wywiadu 7. Ewaluacja obejmuje zbieranie i analizowanie informacji o pracy szkoły w obszarach, w których przeprowadzana jest ewaluacja i kontrola. 1) Kontrola polega na sprawdzeniu czy szkoła przestrzega przepisy prawa w zakresie oświaty pod względem legalności i rzetelności. 2) Wspomaganie nauczycieli polega na tworzeniu warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez: a) Dostęp do nowości wydawniczych z zakresu pedagogiki i dydaktyki, metod nauczania i organizacji procesu dydaktycznego b) Wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami tego samego typu c) Doradztwo metodyczne d) Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia kadry nauczycielskiej

6 e) Propagowanie pozytywnych wzorców. f) Hospitacjami są objęci wszyscy nauczyciele w wymiarze minimum 1 godziny w ciągu roku szkolnego, a nauczyciele odbywający staż w zależności od potrzeb. Rodzaj hospitacji zależny jest od jej celu. g) Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w trybie planowych lub doraźnych działań, prowadzonych zgodnie z potrzebami szkoły z uwzględnieniem wniosków nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 3) Wymienione obszary nadzoru pedagogicznego oceniane są z uwzględnieniem: - Planu strategicznego szkoły (planu rozwoju długoterminowego) - Planu operacyjnego (rocznego planu obejmującego priorytety w danym roku szkolnym) uwzględniającego: Plany Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty Wyników raportu wewnętrznego i zewnętrznego (jeśli taki był prowadzony) nadzoru pedagogicznego Wniosków dyrektora z nadzoru pedagogicznego realizowanego w poprzednim roku szkolnym. 4) Źródłami informacji w zakresie formułowania wymagań do oceny efektów pracy są: Kryteria wewnętrzne wynikające z celów określonych w rocznym i długofalowym planie rozwoju szkoły Wymagania wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu sprawowania oraz form nadzoru pedagogicznego. 5) Dokumentację nadzoru pedagogicznego stanowią: W zakresie nadzoru wewnętrznego: - Plan nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym

7 - Zastosowane narzędzia diagnozy monitoringu i ewaluacji - Opracowanie wyników badań - Arkusze obserwacji - Karty oceny pracy nauczycieli - Plany rozwoju zawodowego nauczycieli - sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli - Ogólne wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym - raporty z ewaluacji wewnętrznej - Raporty z ewaluacji wewnętrznej - Plany korygujące i naprawcze - Korespondencja z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym szkołę 8. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz Plan Nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/15 w zakresie dotyczącym Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie przy ul. Targowej 86 Podniesienie, jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

8 Kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: W zakresie kontroli: o Realizacja przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W zakresie ewaluacji o Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. o Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. o Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, W zakresie monitorowania o Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 9. Priorytety na rok szkolny 2014/15 wynikające z planu rozwoju szkoły: Aktywna akcja promocyjna szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy Podniesienie poziomu kształcenia, szczególnie z matematyki. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego korelacja treści nauczania z wymaganiami egzaminacyjnymi. Dążenie do uzyskania dobrych wyników egzaminów zewnętrznych w zawodach kształconych w Zespole Szkół Nr 33 Doskonalenie aktywnych form nauczania.

9 10. Priorytety wynikające ze słabych stron - wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2013/14 Niska frekwencja na zajęciach szkolnych Podniesienie frekwencji na zajęciach szkolnych, Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowawczych oraz zasad respektowania norm społecznych uczniów Wprowadzenie na szerszą skalę metod aktywnych pozwalających na zrealizowanie całości programu nauczania na zajęciach szkolnych. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dziennik zajęć, arkusze ocen, usunięcie zaistniałych w roku szkolnym 2013/2014 niedociągnięć. Lepsze przygotowanie uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Większe zaangażowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych w kształtowanie umiejętności uczniów wynikające z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach Zastosowanie metod aktywnych oraz powiązanie ich ściślej z WSO w celu zmniejszenia dużej liczby egzaminów poprawkowych i nieklasyfikowań. Ocenianie opracowanie / zmodyfikowanie PZO (PSO) uwzględniających uczniów mających trudności w nauce Doskonalenie systemu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego do wyboru. Motywowanie nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz wprowadzania zróżnicowanych form nauczania

10 11. Cele nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 a. Realizacja zadań wynikająca z prawa oświatowego b. Ocena realizacji programów nauczania i wyników pracy dydaktycznej c. Realizacja wniosków przyjętych na Radzie Pedagogicznej w dn r d. Ocena realizacji planu: wychowawczego, profilaktyki i wychowania w roku szkolnym 2014/15 e. Poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 33 o nowe zawody f. Podniesienie atrakcyjności nauki w Zespole Szkół Nr 33. g. Dostosowanie programów nauczania, rozkładów materiału, szkolnych planów nauczania do wymogów egzaminów zewnętrznych, oraz uczniów z dysfunkcjami. 12. Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja przewidywanych badań wybranych zakresów funkcjonowania szkoły 1) Ewaluacji dokonają zespoły powołane przez dyrektora szkoły na Radzie Pedagogicznej r. 2) Kontrole w szkole będą przeprowadzali nauczyciele sprawujący funkcje kierownicze 3) Zespoły prowadzące badania przedstawią do planu ewaluacji: a) Pytania kluczowe do zagadnień b) Metody badań c) Proponowane terminy badań d) Opracują raport z badania ewaluacji wewnętrznej do ) Monitorowanie przeprowadzi zespół kierowniczy i wyznaczeni nauczyciele.

11 13. EWALUACJA Wymaganie CEL EWALUACJI PYTANIA KLUCZOWE Respektowane są normy 1. Określenie czy relacje pomiędzy wszystkimi społeczne członkami społeczności szkolnej zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 2. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez Wpływ zasad oceniania na wyniki kształcenia i frekwencję na zajęciach. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów, pracowników szkoły i rodziców 1. Określenie skutków zastosowania metod aktywnych w na postępy uczniów 2. Wpływ zasad oceniania na frekwencję na zajęciach 1. Czy zaplanowane procesy edukacyjne w placówce służą rozwojowi uczniów? 2. Czy uczniowie znają stawiane im cele dydaktyczne? I wiedzą jakie są wobec nich oczekiwania 3. W jakim stopniu nauczyciele rozbudzają zainteresowania uczniów 4. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb uczniów? METODY BADAŃ TERMI N OSOBA ODPOWIEDZIALNA Agnieszka Wawak, Grzegorz Lach, Maciej Łukasiewicz, Monika Prus, Iga Jawidzyk Mateusz Krzysztofik Piotr Chamera, Małgorzata Bojanowska, Karolina Sadowska, Janusz Leński Maria Kacprzak, Anna Pogorzelska, Beata Pieńkowska, Włodzimierz Jaworski.

12 13. HARMONOGRAM EWALUACJI LP ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1 Przedstawienie zakresu ewaluacji Dyrektor szkoły Powołanie zespołów ewaluacyjnych Dyrektor szkoły Przedstawienie narzędzi ewaluacyjnych Zespół ewaluacyjny Przedstawienie wyników ewaluacji przez zespół ewaluacyjny Zespół ewaluacyjny dyrektorowi szkoły 5. Przygotowanie raportu zbiorczego z ewaluacji Zespoły ewaluacyjne Sprawozdanie z ewaluacji dyrektora szkoły Dyrektor szkoły PLAN KONTROLI ZAKRES KONTROLI PODMIOT KONTROLI FORMA KONTROLI TERMIN KONTROLI OSOBA KONTROLUJĄCA Realizacja nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym Przestrzeganie zasad oceniania Nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego w Technikum Nr 6, ZSZ Nr 7, oraz CLVI LO dla dorosłych Wszyscy nauczyciele 1.Analiza przyjętych do realizacji programów nauczania 2. Kontrola systematyczności i prawidłowości zapisów w dokumentacji szkoły 3. Obserwacja lekcji 4. Analiza realizacji efektów kształcenia Analiza sprawdzianów uczniowskich pod kątem sprawdzanych wymagań, właściwej budowy sprawdzianu. Analiza zgodności z WSO (ocenianie wielu aspektów edukacji) Cały rok szkolny 5. Zgodnie z harmonogramem 6. Cały rok szkolny Co najmniej dwa razy w roku szkolnym Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik warsztatów szkolnych Jan Redyk Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik warsztatów szkolnych Jan Redyk

13 Kontrola realizacji dodatkowej godziny dla nauczycieli (art. 42 ust. 2b KN) Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. Przestrzeganie dyscypliny pracy Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Kontrola dokumentacji, kontrola przebiegu zajęć. Kontrola dzienników Kontrola pozostałej dokumentacji Co najmniej, co dwa miesiące Raz w miesiącu Raz w semestrze Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Szkolenia w ramach WDN Rada Pedagogiczna Cały rok szkolny Pedagog szkolny i psycholog Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nauczyciele Kontrole doraźne Cały rok Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk

14 16. HARMONOGRAM KONTROLI LP ZAKRES KONTROLI TERMIN KONTROLI 1 Kontrola programów nauczania Do Kontrola dokumentacji szkolnej DO Przestrzeganie dyscypliny pracy Cały rok szkolny 4 Kontrola systematyczności oceniania Cały rok szkolny 5 Kontrola realizacji wychowania fizycznego DO Kontrola prowadzenia dziennika do ostatniego dnia miesiąca 7 Kontrola dzienników zajęć z kn DO Kontrola dokumentacji szkolnej DO Kontrola realizacji efektów kształcenia DO Kontrola przestrzegania wzo DO Kontrola dzienników zajęć z kn DO Kontrola systematyczności oceniania Kontrola realizacji efektów kształcenia Kontrola dokumentacji szkolnej Kontrola realizacji zajęć z kn Kontrola realizacji praktyk zawodowych

15 17. WSPOMAGANE LP OBSZAR WSPOMAGANIA ZADANIE TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym Dyrektor szkoły 1. Szkolenia i narady Zadania dydaktyczne i wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015 Procedury egzaminu z kwalifikacji zawodowych Procedury maturalne Dyrektor szkoły Przewodniczący komisji przedmiotowych Przewodniczący komisji przedmiotowych Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przewodniczący komisji przedmiotowych 1. Studia wyższe cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 2. Studia podyplomowe cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 2. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 3. Kursy doskonalące cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 4. Kursy kwalifikacyjne cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje 5. Awans zawodowy nauczycieli cały rok nauczyciele podwyższający kwalifikacje

16 3. OBSERWACJE LEKCJI DOKONANIE OCENY PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dokonanie oceny pracy nauczyciela i pracowników cały rok Zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk Dyrektor szkoły Dokonanie oceny dorobku zawodowego V 2015 Dyrektor szkoły 6. INNE DZIAŁANIA Zadania doraźne wynikające z potrzeb szkoły Cały rok Dyrektor Marek Tomasiewicz Wicedyrektor Marek Kujawowicz Kierownik szkolenia praktycznego Arkadiusz Tiomkin Kierownik Warsztatów Szkolnych Jan Redyk

17 18. HARMONOGRAM WSPOMAGANIA LP Obszar wspomagania Zadanie Terminarz Odpowiedzialni Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły 1 Szkolenia i narady 4. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego 2. Harmonogram szkoleń Komisje przedmiotowe 3. Zgłoszenie chęci podjęcia dokształcania Rada Pedagogiczna 2 Rozwój zawodowy nauczycieli 1.Opracowanie planów rozwoju zawodowego. 2. Posiedzenie komisji ds. awansu zawodowego. 3.Udział w szkoleniach, kursach 4. Wyznaczenie opiekunów stażu Wg terminarza Dyrektor szkoły Nauczyciele Cały rok Nauczyciele Dyrektor szkoły. 3 Plan obserwacji zajęć 1. Zapoznanie z planem obserwacji lekcji w roku Dyrektor szkoły szkolnym 2014/ Obserwacje doraźne Zespół kierowniczy Cały rok szkolny 3. Obserwacje planowe Zespół kierowniczy 4 Ocena dorobku zawodowego Ocena wg wykazu Czerwiec 2015 Dyrektor szkoły. i ocena pracy 5 Lekcje koleżeńskie Pomoc koleżeńska Cały rok Nauczyciele 6 Wspomaganie nauczycieli w Współpraca w rozwiązywaniu problemów Cały rok Pedagog szkolny zakresie pedagogiczno- wychowawczych psychologicznym 7 Wspomaganie nauczycieli we współpracy z rodzicami Pedagogizacja rodziców, wspomaganie wychowawców w sytuacjach konfliktowych Cały rok Zespół kierowniczy Pedagog

18 19. MONITOROWANIE TERMIN ZAKRES MONITOROWANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI wrzesień 2014 r. Test określający poziom nauczania z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 humanistycznych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki matematyczno - przyrodniczych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego humanistycznych testy na wejściu wrzesień 2014 r. Ustalenie 1 godziny zajęć wychowania fizycznego zgodnie z oczekiwaniami uczniów sportowo obronnych do 1 października 2014 r. Wniesienie poprawek do regulaminu ZFŚS Monika Prus, Jan Redyk,, Maria Kacprzak, Agnieszka Szustowska, Sabina Krawczyńska, Iwona Szczepańska Do 31 października 2014 Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte humanistycznych testy na wejściu Do 31 października 2014 Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte matematyczno - przyrodniczych testy na wejściu Do 31 października 2014 Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego humanistycznych testy na wejściu

19 Do 28 listopada 2014 r Do 28 listopada 2014 r do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. Opracowanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych przez zespoły przedmiotowe przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych z kwalifikacji M.18 w klasach trzecich technikum Nr 6, przeprowadzenie próbnych egzaminów z kwalifikacji E.7 w klasie 2 w zawodzie technik elektryk Test diagnostyczny z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego Opracowanie sprawozdania dotyczącego frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego. Porównanie frekwencji na zajęciach ogólnorozwojowych i wynikających z zainteresowań uczniów Testy diagnostyczne wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego przeprowadzenie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych Zespoły przedmiotowe zawodowych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych sportowo obronnych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych zawodowych Opracowanie wniosków do pracy z uczniami wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron testy semestralne testy semestralne testy semestralne semestralnie testy semestralne testy semestralne testy semestralne wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron

20 do 14 marca 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r przeprowadzenie próbnych egzaminów z kwalifikacji M.12, E.8 dla uczniów technikum nr 6 Test diagnostyczny z języka angielskiego klasy I Technikum Nr 6 i ZSZ nr 7 Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z matematyki Testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego Testy diagnostyczne wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy drugie, trzecie i czwarte Testy określające poziom wiadomości i umiejętności z matematyki klasy drugie, trzecie i czwarte Opracowanie zestawienia frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego. Porównanie frekwencji na zajęciach ogólnorozwojowych i wynikających z zainteresowań uczniów Testy diagnostyczne dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych z języka polskiego komisje opracowują wyniki rocznego przyrostu wiadomości wraz z wnioskami do pracy w kolejnym roku szkolnym zawodowych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych humanistycznych humanistycznych matematyczno - przyrodniczych sportowo obronnych humanistycznych wszystkie komisje przeprowadzające testy i sprawdziany wyznaczenie obszarów wsparcia uczniów wychwycenie słabych i mocnych stron testy roczne testy roczne testy roczne testy roczne testy roczne Rocznie testy roczne termin nieprzekraczalny!

21 20. HARMONOGRAM OCENY NAUCZYCIELI ORAZ OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO LP NAUCZYCIEL RODZAJ OCENY TERMIN 1 Krzysztofik Mateusz Ocena stażu na nauczyciela mianowanego r. 2 Pieńkowska Beata Ocena stażu na nauczyciela kontraktowego r. 3 Jan Redyk Ocena dorobku zawodowego r. 21. Lista nauczycieli odbywających staż w ramach awansu zawodowego Lp. Nazwisko i imię Staż na stopień od kiedy do kiedy opiekun stażu nauczyciela: 1. Gzyra Monika dyplomowanego r r Krzysztofik Mateusz mianowanego r r. M. Kujawowicz 3. Mroczek Agnieszka mianowanego r r Pieńkowska Beata kontraktowego r r. Awgul Kinga 5. Prus Monika mianowanego r r. Wawak Agnieszka 6. Sadowska Karolina dyplomowanego r r Szustowska Agnieszka dyplomowanego r r

22 21. OBSERWACJE Rodzaje obserwacji Diagnozująca; celem jest analiza pracy nauczyciela poprzez diagnozowanie umiejętności ucznia. Kontrolno oceniająca; celem jest zbadanie stopnia realizacji zadań, jakie stawia nauczycielowi szkoła Doradczo doskonaląca; celem jest wspieranie warsztatu zawodowego nauczyciela. Harmonogram obserwacji wynika z: wniosków z nadzoru pedagogicznego, a w szczególności z ewaluacji wewnętrznej statusu zawodowego nauczyciel

23 22.OBSERWACJE DYREKTORA NAZWISKO NAUCZYCIELA I I II I II III IV V VI Agnieszka Szustowska x Małgorzata Bojanowska x x Kinga Awgul Sylwia Aniszewska x x Sebastian Bednarz x x x Tomasz Sokołowski x x Tomasz Bochiński Marek Andrzejczak x x Karolina Sadowska x x Anna Pogorzelska Marcin Kałużyński x x x x

24 23. OBSERWACJE WICEDYREKTORA Imię i nazwisko I I II I II III IV V VI Piotr Chamera Mateusz Krzysztofik Dorota Szczypa-Ludwikowska Piotr Chamera Maria Góralska Grażyna Wojtkowska Beata Pieńkowska Hanna Majewska Agnieszka Wawak Małgorzata Romanowicz Maria Pawlak Maria Kacprzak Karolina Sadowska Kinga Awgul Monika Garwolińska Zbigniew Brzezicki

25 24. HARMONOGRAM OBSERWACJI KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Nazwisko/imię I I II I II III IV V VI Grzegorz Lach Janusz Leński Włodzimierz Jaworski Bogusław Banasiewicz Katarzyna Zmaczyńska Boruchalska Marianna Gulczyńska Zdzisław Romanowicz Maciej Łukasiewicz Jan Lewandowski Stanisław Szewczyk Marek Tomasiewicz Iga Jawidzyk Monika Prus Jacek Suwała Władysław Szajkowski

26 24. OBSERWACJE KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH Nazwisko/imię I I II I II III IV V VI Michał Kacprzak Dariusz Przetacki Maciej Łukasiewicz Jan Lewandowski Stanisław Szewczyk Stanisław Najechalski Waldemar Wasiak Ryszard Białobrzeski Wiesław Borawski Sławomir Zdunek Artur Kucharczyk Wojciech Żmijewski Mirosław Zaremba Hanna Majewska Olejniczak Małgorzata

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016

Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016 Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ZIEMI KASZUBSKIEJ GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedstawiony Radzie Pedagogicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów. Ząbkowice Śląskie 13.09.2012r. Podstawa prawna: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wł.Jagiełły w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2012/2013 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU W ROKU SZKONYM 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE Podstawa prawna : 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu podstawa prawna: art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KUNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (obowiązujący od 1.09.2016 r. do 31.08.2017r.) Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI Zebranie informacji dotyczących respektowania w placówce norm społecznych Ustalenie: Czy podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Art. 40.7. szkoły lub placówki przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2016/2017 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ SPECJALNĄ NR 56 W LUBLINIE

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ SPECJALNĄ NR 56 W LUBLINIE Za łą c zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 3/2016 Dyr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a So cjot erapii w Lu b linie Z dnia 21.01.20 1 6 r. PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 /15/16

Zarządzenie nr 1 /15/16 ZARZĄDZENIE NR 1/15/16 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R Zarządzenie nr 1 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 1 2015 r. W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego Sprawowanego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 11września 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 I. PODSTAWY PRAWNE PLANU Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkół w roku szkolnym

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkół w roku szkolnym Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkół w roku szkolnym 2016-2017 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Strona 1 z 17 GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WIEPRZU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 opr. Wiesław Sylwester Jakubiec, Wieprz

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH

NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM: Dyrektor: przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu szkolno Przedszkolnego w Niechorzu w roku szkolnym 2014/ Podstawa prawna sprawowania nadzoru pedagogicznego: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO I. PLAN EWALUACJI PRZEDMIOT EWALUACJI 1. Funkcjonowanie zespołu dany oddział (przedmiot ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku). 2. Nauczyciele współpracują

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo