Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji"

Transkrypt

1 Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Anna Ma gorzata Pycka

2 Autor: Anna Ma gorzata Pycka Sk ad: Collegium Novum Projekt ok adki: Pawe Oska ISBN Wszelkie Prawa Zastrze one Ante spó ka z o.o.

3 Spis treêci Od ogó u do szczegó u Dlaczego Nowa Matura? Matura ustna Struktura i forma egzaminu maturalnego Szczegó owy opis ustnej cz Êci egzaminu Cz Êç I Kompletne zestawy 50 opracowanych zagadnieƒ z literatury, korespondencji sztuk i j zyka Literatura I. Literackie reinterpretacje mitów antycznych...21 II. Tradycja biblijna w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków...24 III. Od Juliusza Verne a do Stanis awa Lema ewolucja powieêci science fiction...27 IV. Polemiki, spory, prowokacje starcia pokoleƒ literackich...32 V. Motyw w drówki w literaturze...36 VI. Literackie portrety kobiet...38 VII. Motyw m odoêci w literaturze XIX i XX wieku...42 VIII. Rola lektur w kszta towaniu charakterów postaci literackich...45 IX. Dziedzictwo sarmatyzmu w literaturze epok póêniejszych...47 X. Satyryczny obraz spo eczeƒstwa polskiego w literaturze...50 XI. Obrazy przyrody w polskiej literaturze...53 XII. Obrz dy i obyczaje ludowe w polskiej literaturze...56 XIII. Cele publicystyki oêwieceniowej i wspó czesnej...59 XIV. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze...62 XV. IdealiÊci i marzyciele w polskiej literaturze...66 XVI. Kataklizm wojny i próby odbudowy Êwiata wartoêci w literaturze polskiej...68 XVII. Groteska jako sposób wyra ania tragicznoêci Êwiata...71 XVIII. Dramat awangardowy XX wieku w literaturze polskiej i obcej...75 XIX. Twórcza i destrukcyjna si a mi oêci w yciu bohaterów literackich...78 Korespondencje sztuk XX. Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce...81 XXI. Dialog z tradycjà literackà w obrazach i rzeêbach...84 XXII. ObecnoÊç kiczu w wybranych tekstach kultury...87

4 XXIII. Motywy oniryczne w literaturze, sztuce i filmie...89 XXIV. Dialog twórców literatury z filozofami...92 XXV. Wizja Sàdu Ostatecznego w literaturze i sztuce...96 XXVI. Estetyka muzyki filmowej XXVII. Artystyczne uj cia macierzyƒstwa w literaturze i sztuce XXVIII. Polska historia jako temat i jako pretekst w literaturze i malarstwie polskim XIX i XX wieku XXIX. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki XXX. Obrazy miasta jako przestrzeni yciowej w wybranych dzie ach literackich, malarskich, filmowych XXXI. Wiejska arkadia w literaturze i sztuce XIX i XX wieku XXXII. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie XXXIII. Artystyczne interpretacje powstaƒ narodowych w literaturze i sztuce XXXIV. Obraz rewolucji w literaturze i sztuce XXXV. Symbol jako Êrodek wyrazu w literaturze i malarstwie XXXVI. Katastroficzne wizje i obrazy zag ady w dzie ach literackich i filmowych XXXVII. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzie literatury polskiej J zyk XXXVIII. Literatura w dobie masowej komunikacji XXXIX. Rola mediów w rozwoju kultury XL. Perswazyjna funkcja j zyka reklamy XLI. J zyk propagandy politycznej XX wieku XLII. Wp yw literatury na wspó czesnà frazeologi polskà XLIII. J zyk mówiony jako tworzywo literatury XLIV. J zyk w s u bie satyry dawniej i dziê XLV. J zykowe sposoby wyra ania uczuç w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków XLVI. Dialekty terytorialne j zyka polskiego jako tworzywo literackie XLVII. Wspó czesna polska sytuacja j zykowa na tle przemian spo ecznych i kulturowych XLVIII. Jak w polszczyênie odzwierciedla si kultura naszych przodków? XLIX. Ekspresja i impresja analiza wybranych wypowiedzi z uwzgl dnieniem charakterystyki nadawcy i odbiorcy L. Wp yw mody na ukszta towanie j zyka polskiego...172

5 Cz Êç II patrz: Tom II matura pisemna VII kompletnych arkuszy egzaminacyjnych z modelami odpowiedzi Pisemny egzamin maturalny z j zyka polskiego Zanim s owo sklec Zestaw I Rozumienie czytanego tekstu: Maria Ossakowska, Cnoty s u àce organizowaniu ycia zbiorowego Pisanie w asnego tekstu 1. Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu Pana Tadeusza. Co z tego obrazu odnajdujesz w ca ym poemacie Adama Mickiewicza? 2. Wynalazcy ich wynalazki w Lalce i PrzedwioÊniu Poziom rozszerzony 1. Analiza i interpretacja porównawcza literackich wersji mitu o Narcyzie: Owidiusz Metamorfozy (fragment Baʃ o Narcyzie), Maria Pawlikowska Jasnorzewska Narcyz. 2. Porównanie dwóch lekcji aciny: Ferdydurke Witolda Gombrowicza i Lekcja aciny Zbigniewa Herberta. Zestaw II Rozumienie czytanego tekstu: Roman Ingarden, Cz owiek i jego rzeczywistoêç Pisanie w asnego tekstu 1. Typowe postawy i nastroje towarzyszàce dorastaniu poety Curriculum vitae Leopolda Staffa. 2. Spotkania wrogów w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porównaj fragmenty zwróç uwag na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterów i wpisany w teksty obraz cz owieka. Poziom rozszerzony 1. ywotnoêç motywu non omnis moriar w literaturze polskiej na podstawie: Ku Muzom Jana Kochanowskiego i Do losu Juliana Tuwima. 2. Interpretacja fragmentu tekstu Zbigniewa Herberta Akropol.

6 Zestaw III Rozumienie czytanego tekstu: Czes aw Mi osz, Polskie kontrasty Pisanie w asnego tekstu 1. LudowoÊç jako element romantycznego Êwiatopoglàdu na podstawie fragmentów Âwitezianki Adama Mickiewicza. 2. Jak bohaterowie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego rozumiejà poj cie sumienia? Punktem wyjêcia swych rozwa aƒ uczyƒ wnioski z interpretacji fragmentu powieêci. Poziom rozszerzony 1. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Monachomachii Ignacego Krasickiego oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 2. Porównaj sposób uj cia toposu zaêwiatów w Trenie XIX Jana Kochanowskiego i Urszuli Kochanowskiej Boles awa LeÊmiana. Zestaw IV Rozumienie tekstu Adam Szostakiewicz, Âwiat i zaêwiaty 1. Renesansowa koncepcja Boga i Êwiata w pieêniach Jana Kochanowskiego i hymnie Czego chcesz od nas, Panie W kontekêcie za àczonego fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana eromskiego i ca ej powieêci, rozwa na czym polega istota bezdomnoêci w przypadku Judyma i innych bohaterów utworu. Poziom Rozszerzony 1. Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym wspó czesnego cz owieka. 2. Wykorzystujàc mit o Prometeuszu oraz wiersz Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz, przedstaw i oceƒ ide poêwi cenia jednostki dla dobra ogó u. Zestaw V Rozumienie tekstu Janusz Tazbir, Strach ma stare oczy Pisanie w asnego tekstu 1. Jakà funkcj pe ni Mazurek Dàbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? 2. Dramatyzm oraz kluczowy charakter wybranej sceny

7 w Granicy Zofii Na kowskiej Poziom Rozszerzony 1. Dwie oceny duchowej kondycji cz owieka po wojnie. Porównanie tekstów: Ocalony Tadeusza Ró ewicza i Przekleƒstwo podobieƒstw Tadeusza Konwickiego 2. Dwa wizerunki artysty dwa sposoby mówienia o poglàdach na sztuk. Analiza porównawcza tekstów Aleksandra Puszkina Prorok i Stanis awa Przybyszewskiego Confiteor Zestaw VI Rozumienie tekstu Henryk Markiewicz, Laudacja Tadeusza Ró ewicza 1. Porównanie marzeƒ Zenona Ziembiewicza z jego rzeczywistymi osiàgni ciami. 2. Los artysty w paƒstwie totalitarnym na podstawie fragmentu Mistrza i Ma gorzaty M. Bu hakowa. Poziom rozszerzony 1. Polemika z tradycjà romantycznà we wspó czesnej literaturze polskiej. Interpretacja fragmentów Dziennika Witolda Gombrowicza i Jeziora Bodeƒskiego Stanis awa Dygata. 2. Zinterpretuj wiersz Wis awy Szymborskiej NienawiÊç, odczytujàc sformu owanà przez poetk ocen wspó czesnoêci. Zestaw VII Rozumienie tekstu Micha G owiƒski, Opinia o twórczoêci poetyckiej Pani Wis awy Szymborskiej Pisanie w asnego tekstu 1. Jak yç ma cz owiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w PieÊni XI i w innych pieêniach Jana Kochanowskiego? 2. Gustawa Herlinga Grudziƒskiego Inny Êwiat. Czy opisany mechanizm systemu dzia a w pe ni skutecznie? Poziom rozszerzony 1. Jak pisarze odpowiadajà na pytanie o rol baga u pami ci w yciu cz owieka? Interpretacja porównawcza fragmentu prozy Aleksandra Jurewicza oraz wiersz Czes awa Mi osza. 2. Ucztowanie jako motyw literacki w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i PrzedwioÊniu Stefana eromskiego.

8 Cz Êç III Pràdy i kategorie estetyczne w uj ciu historycznym Ewolucja gatunków literackich w uj ciu historycznym Pokolenia literackie XX wieku...382

9 Nowa Matura z j zyka polskiego Od ogó u do szczegó u J zyk polski jest naszym j zykiem narodowym, poznajemy go od dziecka i przez ca e ycie wzbogacamy. Od dziecka te s uchamy opowieêci, których bohaterowie pomagajà nam kszta towaç system wartoêci i ustalaç normy moralne. J zyk polski, którego uczymy si w szkole pomaga nam opanowaç zasady poprawnoêci gramatycznej i stylistycznej, kszta tuje Êwiatopoglàd. Na co dzieƒ czytamy jednak nie tylko teksty literackie, w prozaicznych sytuacjach stykamy si z instrukcjami obs ugi, ulotkami reklamowymi, z za o enia wymagajàcymi od nas opanowania umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem. Egzamin dojrza oêci jest pierwszym powa nym sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiej tnoêci jej zastosowania w ka dej dziedzinie ycia. Przygotowanie do Nowej Matury 2005, zgodnie z oczekiwaniami ogólnopolskich egzaminatorów powinno skupiaç si na umiej tnoêci swobodnego korzystania z ró norodnych êróde pozyskiwania informacji, ale te formu owania w asnych, przemyêlanych wniosków. Niniejsza ksià ka jest zbiorem propozycji, z których korzystanie mo e pomóc nie tylko w przygotowaniu do jednorazowego egzaminu, ale te uporzàdkowaniu rozleg ej wiedzy, które to doêç cz sto nastr cza najró niejszych problemów. Cz Êç I dotyczy egzaminu ustnego i przedstawia krok po kroku kolejne dzia ania sk adajàce si na form ostatecznà. Propozycje wykorzystania tej wiedzy w sposób mniej lub bardziej dos owny pomogà w obmyêleniu w asnej koncepcji, ukierunkujà dajàc swobod wyboru. CzeÊç II dotyczy egzaminu pisemnego, znalaz o si tutaj siedem kompletnych arkuszy egzaminacyjnych z modelami odpowiedzi. Autorka opracowania ma nadziej, i jego lektura pomo e zapanowaç nad chaosem zewszàd nas otaczajàcego szumu informacyjnego. Dojrza oêç wyboru uzale niona jest od umiej tnoêci korzystania z klucza, bo nie sztukà jest opanowanie wiedzy w sposób wyrywkowy, ale Êwiadome dostrzeganie zwiàzków i powinowactw, dlatego yczymy Paƒstwu pe nego powodzenia tak w egzaminie dojrza oêci jak i ca ym dojrza ym yciu, w którym literatura, historia, filozofia i sztuka odgrywajà rol szczególnie wa nà.

10 Dlaczego Nowa Matura? Podstawowym za o eniem twórców reformy jest zapewnienie uczniom w ca ym kraju ujednoliconych zadaƒ i kryteriów oceniania, co w konsekwencji umo liwi porównywalnoêç wyników i obiektywnoêç oceniania dzi ki kodowaniu prac i ocenianiu przez egzaminatorów zewn trznych. W dalszej perspektywie punkty uzyskane podczas egzaminu maturalnego majà byç obiektywnym wyznacznikiem naboru na wy szà uczelni. Poziom egzaminu maturalnego nie b dzie wy szy, poniewa zosta opracowany na podstawie funkcjonujàcych od kilku lat w szkole Êredniej standardów wymagaƒ, jego procedura jednak, ze wzgl du na odmiennoêç od dotychczasowej wymaga od abiturienta swobody w dostrzeganiu zwiàzków i ró nic pomi dzy epokami, autorami i konkretnymi dzie ami. Pytania na egzaminie ustnym sà bardzo ogólne, na maturze pisemnej odnoszà si do konkretnych tekstów, których fragmenty sà do àczone do arkuszy, dlatego nie jest sukcesem przeczytanie okreêlonej liczby lektur, du e znaczenie odgrywa umiej tnoêç dostrzegania szerokich kontekstów, a przy wyborze konkretnego tematu uwzgl dnienie w asnych fascynacji, pasji, zainteresowaƒ. Matura ustna Wczesny wybór tematu do egzaminu ustnego wbrew pozorom nie jest u atwieniem, wymaga systematycznoêci i du ej samodyscypliny. To zadanie nie tylko dla ambitnych, ale dla ka dego dojrza ego cz owieka. Jest wst pem do samodzielnej pracy na studiach, bez wzgl du na to, czy b dzie to kierunek humanistyczny, czy Êcis y. Reforma oêwiaty jest konieczna, poniewa tempo zmian w otaczajàcym nas Êwiecie zmusza do kolejnego podwy szania poprzeczki. Samodzielna praca wymaga jednak zaznajomienia z podstawowymi jej regu ami. Pierwszym etapem jest wybór tematu, wbrew pozorom nie zawsze mo na si kierowaç spodziewanà atwoêcià czy trudnoêcià w jego opracowaniu, przede wszystkim nale y zwróciç uwag na to, czy odpowiada naszym zainteresowaniom, czy mamy na ten temat jakieê w asne spostrze enia, czy rozmowa pozwoli nam zaprezentowaç pe ni naszych mo liwoêci. Kolejnym etapem jest przygotowanie bibliografii polegajàce na przejrzeniu zasobów biblioteczki w asnej, szkolnej, miejskiej. Nie chodzi tu tylko o zgromadzenie wybranych tekstów ale te ich opracowaƒ, si gni cie do artyku ów prasowych, przeêledzenie zasobów muzeum czy filmoteki. Zanim przystàpimy do konstruowania wypowiedzi nale y zadbaç o jej

11 porzàdek, który naj atwiej uzyskaç przygotowujàc plan. Wa na jest w nim tak samo teza jak i poszczególne argumenty oraz koƒcowe wnioski. Choç jest to wypowiedê ustna plan ten mamy obowiàzek przedstawiç nauczycielowi na tydzieƒ przed egzaminem wraz z przygotowanà bibliografià. Im lepiej b dzie przemyêlana i im bogatsza b dzie bibliografia, którà wykorzystamy podczas odpowiedzi tym wy szej oceny mo emy si spodziewaç. Odpowiedzi nie nale y uczyç si na pami ç, bo zapomnienie jednej frazy mo e zaprzepaêciç ca e przedsi wzi cie, lepiej gruntownie obmyêliç kolejnoêç argumentów ni liczyç na przyp yw artystycznej weny. Egzamin ten ma jeszcze jednà powa nà zalet eliminuje stres. Wiemy o czym chcemy mówiç i tylko od nas zale y jak t rozmow pokierujemy, póêniejsze pytania egzaminatorów to czas na rozwini cie skrzyde i niekwestionowany dowód autentycznoêci wiedzy jakà prezentujemy wiedzy wielop aszczyznowej, nie zamykajàcej si na jednym tekêcie czy jednym bohaterze, ale dowodzàcej, e czujemy si specjalistami w okreêlonej dziedzinie, mo e nawet lepszymi od naszego nauczyciela. Bo ka dy dojrza y cz owiek ma pe nà ÊwiadomoÊç w asnej wiedzy i niewiedzy, wiadomoêci encyklopedyczne, na których poniekàd bazuje system polskiej oêwiaty sà fundamentem, na którym nale y budowaç swój Êwiatopoglàd i to powinniêmy udowodniç podczas egzaminu maturalnego. Struktura i forma egzaminu maturalnego Egzamin maturalny z j zyka polskiego zdawany jest na dwóch etapach: a) ustnym zdawanym w szkole przez wszystkich na jednym poziomie i ocenianym przez przedmiotowy zespó egzaminacyjny, b) pisemnym zdawanym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i ocenianym przez egzaminatorów zewn trznych reprezentujàcych okr gowà komisj egzaminacyjnà. Egzamin ustny sk ada si z dwóch cz Êci: a) wypowiedzi zdajàcego na wybrany temat, b) rozmowy zdajàcego z egzaminatorem dotyczàcej prezentacji tematu i bibliografii Egzamin pisemny sk ada si z trzech cz Êci: a) sprawdzajàcej rozumienie czytanego tekstu b) sprawdzajàcej umiej tnoêç pisania na poziomie podstawowym, c) sprawdzajàcego umiej tnoêç pisania na poziomie rozszerzonym (tylko dla tych, którzy zadeklarujà ch ç zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym).

12 Egzamin na poziomie podstawowym jest obowiàzkowy dla wszystkich zdajàcych. Szczegó owy opis ustnej cz Êci egzaminu Ustna cz Êç egzaminu trwa oko o 25 minut (na prezentacj tematu przewiduje si oko o 15 minut, na rozmow z egzaminatorem oko o 10 minut). Jej celem jest sprawdzenie umiej tnoêci komunikacji werbalnej i organizowania warsztatu pracy. Kolejne etapy przygotowania do egzaminu ustnego: a) nauczyciel j zyka polskiego przedstawia uczniowi na poczàtku nauki w klasie maturalnej (wrzesieƒ) szkolnà list tematów, b) z zaproponowanej listy uczeƒ wybiera jeden temat i okreêla sposób jego realizacji oraz zakres materia u s u àcego do jego opracowania, c) liczba tematów przygotowanych w szkole przez nauczycieli j zyka polskiego powinna zapewniaç uczniom mo liwoêç dokonania swobodnego wyboru ten sam temat mo e wybraç kilka osób, z zaznaczeniem, i sposób jego opracowania b dzie si ró ni, d) uczeƒ mo e (o ile temat na to pozwala) wykorzystaç podczas egzaminu materia y pomocnicze, takie jak: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu lub wypowiedzi (np. gwarowej), skopiowane fragmenty z literatury pe niàce rol cytatu, reprodukcje dzie sztuki, kadry z filmu, fotografie, (np. zabytków architektury), nagrania muzyczne; dodatkowo zdajàcy mo e równie korzystaç z planu prezentacji, zgodnie z zamieszczonym poni ej wzorem, e) uczeƒ ma obowiàzek dostarczyç nauczycielowi najpóêniej na miesiàc przed egzaminem bibliografi i materia pomocniczy (o ile taki przygotowa ), a na tydzieƒ przed egzaminem ramowy plan prezentacji.

13 Wzór planu prezentacji, z którego zdajàcy mo e korzystaç podczas egzaminu Plan nie mo e przekraczaç 1 strony formatu A4. Imi i nazwisko TEMAT WYPOWIEDZI I. Literatura podmiotu II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi 1. OkreÊlenie problemu 2. KolejnoÊç prezentowanych argumentów (treêci) 3. Wnioski IV. Materia y pomocnicze Podpis zdajàcego Przebieg egzaminu a) w cz Êci pierwszej sprawdzana jest umiej tnoêç mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie materia ów pomocniczych, b) w cz Êci drugiej sprawdzane jest rozumienie zadawanych przez egzaminatora pytaƒ i umiej tnoêç formu owania adekwatnych odpowiedzi oraz umiej tnoêç obrony w asnego stanowiska; egzaminator podejmuje ze zdajàcym rozmow dotyczàcà tematu i/lub bibliografii zadane pytania odnotowujàc w protokole egzaminacyjnym, c) w obu cz Êciach egzaminu sprawdzana i oceniana jest sprawnoêç i poprawnoêç j zykowa. Zasady oceniania ustnej cz Êci egzaminu Egzamin ustny, tak jak pisemny oceniany jest wed ug kryteriów jednakowo obowiàzujàcych w ca ym kraju. W cz Êci ustnej ocenie podlegajà: prezentacja tematu (zawartoêç meryto-

14 ryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach zwiàzanych z prezentowanym zagadnieniem i sprawnoêç j zykowa dotyczàca zarówno materia u przygotowanego przez ucznia jak i póêniejszej odpowiedzi na zadawane pytania. W sumie za ustnà cz Êç egzaminu zdajàcy mo e uzyskaç maksymalnie 20 punktów w nast pujàcym uk adzie: za prezentacj tematu: 8 punktów (6 za zawartoêç merytorycznà, 2 za kompozycj ) 40% ogólnej punktacji za rozmow : 4 punkty 20% ogólnej punktacji za j zyk: 8 punktów 40% ogólnej punktacji

15

16 Cz Êç I matura ustna Cz Êç I matura ustna 18

17 Cz Êç I Matura ustna Kompletne zestawy 50 opracowanych zagadnieƒ z literatury, korespondencji sztuk i j zyka 19

18 Cz Êç I matura ustna Kilka wskazówek przed przystàpieniem do solidnej pracy W niniejszej cz Êci zamieszczono przyk adowe opracowanie przekrojowych tematów na matur ustnà dotyczàcych literatury, korespondencji sztuk i j zyka. Pierwszym etapem przygotowania wypowiedzi jest zgromadzenie odpowiedniego zasobu materia u. Jego w aêciwe uporzàdkowanie w du ej mierze zale y od umiej tnoêci tworzenia bibliografii, która umo liwi w aêciwà selekcj merytorycznà i poprawnoêç. Zgromadzona w tym opracowaniu bibliografia nie powinna przera aç, mo na na jej podstawie dokonaç wyboru, nie wszystkie pozycje mogà byç równie dost pne w mniejszych bibliotekach. Zanim jednak przejdziemy do opracowania konkretnych tematów nale y zapoznaç si z instrukcjà sporzàdzania zapisu bibliograficznego. Kilka informacji na ten temat oraz wzory poprawnego konstruowania to pierwszy etap przygotowania do egzaminu. Bibliografia Przygotowujàc si do Nowej Matury ka dy abiturient powinien umieç korzystaç z istniejàcej bibliografii i sam sporzàdzaç bibliografi za àcznikowà. Bibliografia to uporzàdkowany zgodnie z okreêlonymi regu ami zespó informacji na temat ksià ki, artyku u prasowego czy zbioru wydawnictw. Ca okszta t wydawnictw piêmienniczych nazywany jest bibliografià ogólnà, wybranych wed ug okreêlonego kryterium bibliografià selektywnà, zbiór prac jednego autora, bàdê kilku b dàcych podmiotem naszych badaƒ nazywamy bibliografià podmiotowà, natomiast wykaz publikacji dotyczàcych okreêlonej dziedziny wiedzy bàdê tematu, w którym znajdà si opracowania wybranych przez nas tekstów nazywany jest bibliografià przedmiotowà. Dwie ostatnie klasyfikacje sà najbardziej popularne i przydatne, znajdà si wi c w kontekêcie opracowania ka dego tematu egzaminu ustnego. Sporzàdzanie bibliografii to konieczny wymóg warsztatowy. Nawyk sporzàdzania bibliografii polega na zaopatrywaniu odr cznych notatek, wypisów z lektur oraz kserokopii w dok adny adres wydawniczy. W taki opis dobrze jest zaopatrzyç nie tylko materia y potrzebne do bie àcej pracy, ale tak e te, które mogà przydaç si w kolejnych opracowaniach. Przeglàdajàc bibliografi wprawiony czytelnik doêç szybko wyrabia sobie zdanie na temat opracowanego materia u, nowe warunki matury ustnej zmuszajà równie uczniów szko y Êredniej do zapoznania z jej regu ami, bo na podstawie zgromadzonej bibliografii nauczyciel polonista doêç szybko zorientuje si w poziomie przygotowania do egzaminu. 20

19 Adres bibliograficzny W adresie bibliograficznym znajdujà si informacje dotyczàce nazwiska autora bàdê redaktora, tytu u tekstu, miejsca i daty wydania tekstu. Opanowanie regu poprawnego sporzàdzania adresu bibliograficznego nie jest trudne ale wymaga opanowania okreêlonych zasad. Najbardziej typowy zapis prezentujemy poni ej: J. Brach Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, ss JeÊli ksià ka zosta a przet umaczona z orygina u na j zyk polski podajemy równie nazwisko t umacza: P. Coelho, Alchemik, prze. Basia St pieƒ, Andrzej Kowalski, Warszawa 1995, ss DoÊç cz sto zdarza si, e ksià ka jest dzie em zbiorowym, wtedy podajemy nazwiska wszystkich autorów w porzàdku znajdujàcym si na ok adce: J. Kulczycka Saloni, M. Straszewska, Romantyzm. Pozytywizm, Warszawa 1990, ss Bywa równie, i ksià ka jest zbiorem artyku ów wielu autorów przygotowanych przez jednego redaktora, wtedy na poczàtku zamieszczamy jej tytu a nast pnie imi i nazwisko redaktora, oraz miejsce i dat wydania: Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Bia ystok 2002, ss Inny jest wzór przypisu dotyczàcego artyku u prasowego. Podstawowa ró nica polega na umieszczeniu tytu u gazety bàdê czasopisma w cudzys owie, bez kursywy (pochylonej czcionki) oraz dok adnej daty wydania: B. Pajchert, Jestem kobietà i jestem szcz Êliwa, Gazeta Krakowska, 2 XII Zafascynowani nowymi technologiami coraz cz Êciej pos ugujemy si równie adresami internetowymi, które tak e formu owane sà zgodnie z zasadami bibliograficznymi: 45.htm. Matura z j zyka polskiego Adres bibliograficzny jest potrzebny zarówno przy sporzàdzaniu bibliografii jak i przypisów, czyli rozszerzonych informacji dotyczàcych danej ksià ki, o której wspominamy w tekêcie. Przypis taki znajduje si najcz Êciej na dole strony, bàdê na koƒcu tekstu, ale mo e on zawieraç równie inne informacje dodatkowe, po które mo e si gnàç zainteresowany czytelnik. 21

20 Plan wypowiedzi Jest konstruowany zgodnie ze schematem rozprawki, dlatego na poczàtku umieszczamy tez, czyli nasze za o enie, którego dowodziç b dziemy przy pomocy w aêciwie dobranych argumentów, pozwolajàcych nam te na koniec sformu owaç wnioski. Cz Êç I matura ustna Bardzo dobrà cechà ka dego samodzielnie przygotowujacego si do egzaminu jest systematycznoêç. W aêciwa organizacja pracy a zw aszcza rozk adania i dzielenia jej wi kszych partii to podstawa sukcesu na ka dym egzaminie. Niniejsze wskazówki narzucajà pewien schemat przygotowania. Etapem pierwszym jest zebranie i selekcja bibliografii, drugim zapoznanie z wybranà literaturà, sformu owanie tezy, argumentów i wniosków. 22

21 Literatura I. Literackie reinterpretacje mitów antycznych Bibliografia przedmiotowa: S owniki, encyklopedie, zbiory mitów: M. Kolczyk, Wielki encyklopedyczny przewodnik po zakolach wiedzy, Gliwice 1994, t. 1. Bogowie, demony, herosi: leksykon, red. tomu Zbigniew Pasek, Kraków 1996 A. Cotterell, Ilustrowana encyklopedia mitów i legend Êwiata, prze, Jerzy Korpanty, Warszaawa 1996 K. McLeish, Leksykon mitów i legend Êwiata, prze. W odzimierz Ga àska, Warszawa 2001 M. Eliade, Mity, sny, misteria, prze. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1999 J. G. Frazer, Z ota ga àê, prze. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1978 Mity Êwiata, z fr. prze. Barbara Dubaj o, Anna Kowalewska, Ewa Wolaƒska, Warszawa 2002 S ownik mitów, t. Andrzej Sobol Jurczykowski, Warszawa 2001 A.Kempiƒski, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001 W. Kopaliƒski, S ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985 P. Grimal, S ownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990 Ma a encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983 S. Stabry a, Staro ytna Grecja, Warszawa 1988 S. Stabry a, Staro ytny Rzym, Warszawa 1992 Mity greckie w sztuce wystawy: Bogowie, herosi, Êmiertelnicy, autorzy not. kat. Krystyna Gutowska Dudek, red. Kat. Ewa Birkenmajer, Warszawa: Muzeum Pa ac w Wilanowie, 2002 Literackie opracowanie mitów i tradycji antycznej: S. Stabry a, Mitologia dla doros ych: bogowie, herosi, ludzie, Kraków 1995 M. Hope, Tradycja grecka, prze. Aleksander Kowalski, Poznaƒ 1994 J. Piechowski, Symbol i mit staro ytnej Grecji, Warszawa 1995 R. Calasso, ZaÊlubiny Kadmosa z Harmonià, prze. Stanis aw Kasprzysiak, Kraków 1995 A. Âwiderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu: bóstwo i mit w greckiej literaturze Êwiata hellenistycznego, Warszawa 1991 W. Papst, Drzewo bogów: nasze miejsce stworzenia w kosmosie, Gdynia 1996 Matura z j zyka polskiego 23

22 Cz Êç I matura ustna M. Eliade, Aspekty mitu, prze. Piotr Mrówczyƒski, Warszawa 1998 J. Piechowski, Mity staro ytnego Rzymu, Warszawa 1996 M. Barnett, Bogowie i mity Rzymian, Warszawa 1998 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1999 J. Parandowski, Alchemia s owa, Warszawa 1986 J. Parandowski, Niebo w p omieniach, Warszawa 1988 J. Parandowski, Z ota niç, Warszawa 1988 J. Parandowski, Eros na Olimpie, Warszawa 1993 J. Parandowski, Z antycznego Êwiata, Warszawa 1998 J. Parandowski, Mój Rzym, Warszawa 1956 J. Szczepaƒski, Kultura antyczna w zarysie, Lwów 1931 T. Zieliƒski, Staro ytnoêç bajeczna, Warszawa 1957 Mity w literaturze: E. Letachowicz, Repetycje tradycji: analiza i interpretacja poezji wspó czesnej obecnej w szkole Êredniej, Opole 1995 A. Bobrowski, Mitologia w rzymskiej elegii i liryce mi osnej okresu augustowskiego, Kraków 1997 S. Hrebenda, Mitologia spo eczna w literaturze fantastycznonaukowej, Katowice 2000 J. Krzysztoforska Doschek, Pras owiaƒskie êród a nowszej poezji polskiej: (od romantyzmu do wspó czesnoêci), Kraków 2000 R. Przybylski, Mityczna przestrzeƒ naszych uczuç, Warszawa 2002 D. Colbert, Mityczne Êwiaty Harry ego Pottera: skarbiec mitów, legend i fascynujàcych faktów, prze. Joanna Lipiƒska, Andrzej Polkowski, Warszawa 2002 J. Parandowski, Wojna trojaƒska; Przygody Odyseusza, Warszawa 1976 Homer, Odyseja, prze. i opr. Jan Parandowski, Warszawa 1998 Homer, Iliada, prze. Franciszek Ksawery Dmochowski, wst p i opr. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1990 Literatura podmiotu: S. Romani, Mity greckie: bogowie, herosi, mityczne potwory, prze. Tadeusz Matkowski, Warszawa 2003 N. Philip, Ilustrowana ksi ga mitologii: baênie i legendy Êwiata, prze. Jerzy Korpanty, Warszawa 1997 R. Graves, Mity staro ytnej Grecji, prze. Andrzej Nowicki, Warszawa 2000 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1999 J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, kolejne wydania od 1924 roku. 24

23 Ramowy plan wypowiedzi I. OkreÊlenie problemu Ukazanie rozleg ej tradycji reinterpretacji mitów w literaturze i sztuce z odwo aniem do zgromadzonej bibliografii podmiotowej II. KolejnoÊç argumentów 1. Reinterpretacja mitów w epoce renesansu, zgodnie z programowym za o eniem powrotu do êróde ad fontes (bogata tradycja mitologiczna w twórczoêci Jana Kochanowskiego) 2. Reinterpretacja mitów w romantyzmie idea prometeizmu w III cz. Dziadów Adama Mickiewicza 3. Mitologia w pozytywizmie mowa Ezopowa sposobem na manipulacj cenzurà Syzyfowe prace Stefana eromskiego, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 4. Mitologia w poezji dwudziestolecia mi dzywojennego Maria Pawlikowska Jasnorzewska Narcyz aspekty psychologiczne uwzgl dniajàce koncepcje Freuda i Junga 5. Mity w rzeczywistêci okupacyjnej Jaros awa Iwaszkiewicza opowiadanie Ikar 6. Mity w literaturze wspó czesnej kluczem do poznania zakamarków duszy i rozstrzygni cia problemów egzystencjalnych Zbigniewa Herberta wiersz Stary Prometeusz III. Wnioski Uniwersalne treêci przekazane w mitach oraz niespotykane bogactwo motywów zadecydowa y o ich sta ej obecnoêci w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. W tradycji antycznej mitologia by a niewyczerpanym êród em inspiracji, na poczatku naszej ery jej miejsce po cz Êci zaj a Biblia. Matura z j zyka polskiego IV. Materia y pomocnicze mo liwoêç wykorzystania reprodukcji obrazów malarskich i nagraƒ utworów muzycznych odwo ujàcych si do konkretnych bohaterów mitologicznych. V. Konteksty: Literatura polska stworzy a swoistà mitologi narodowà przez wielu krytykowanà, ale majàcà te wielu zwolenników. 25

24 Cz Êç I matura ustna mit niezwyci onego polskiego rycerstwa J. Ch. Pasek, Pami tniki, H. Sienkiewicz, Krzy acy, Trylogia kontynuacjà mo e byç mit niezwyci onych, choç zabitych polskich o nierzy propagowany w poezji K. I. Ga czyƒskiego Pieʃ o o nierzach z Westerplatte. mit narodzin narodu J. S owacki, Lilla Weneda, S. eromski, Popio y mit cudownego zmartwychwstania narodu A. Mickiewicz, Dziady cz. III, Ksi gi narodu i pielgrzymstwa polskiego, J. S owacki, Sen srebrny Salomei, S. Wyspiaƒski, Wesele mit pos annictwa polskiej inteligencji S. eromski, Si aczka, Ludzie bezdomni (tendencyjna literatura pozytywistyczna) Tworzenie mitologii narodowej mia o te wielu przeciwników, którzy szczególnie akcentowali swoje krytyczne stanowisko w dwudziestoleciu mi dzywojennym: W. Gombrowicz, Ferdydurke, J. Lechoƒ, Herostrates, Mochnacki (wiersze), K.Wierzyƒski, WolnoÊç tragiczna (tomik poezji). Groteskowe wersje mitów tworzà: W. Mach, Góry nad czarnym morzem, S. Lem, WielkoÊç urojona, J. oziƒski, Pantokrator. II. Tradycja biblijna w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków Bibliografia podmiotowa: M. Lurker, S ownik obrazów i symboli biblijnych, t um. Kazimierz Romaniuk, Poznaƒ 1989 S ownik teologii biblijnej, t um. Kazimierz Romaniuk, Poznaƒ 1990 W. Harrington, Klucz do Biblii, t um. Józef Marz cki, Warszawa 1984 D. Forster, Âwiat symboliki chrzeêcijaƒskiej, t um. Wanda Zakrzewska, Warszawa 1990 R. Brandestaetter, Kràg biblijny, Warszawa 1986 A. Kamieƒska, Twarze ksi gi, Warszawa 1981 A. Kamieƒska, Na progu s owa, 1985 A. Kamieƒska, Ksià ka nad ksià kami, 1985 Z. Kubiak, Poezja Biblii, Znak 1960 nr 68/69 S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, 1981 J. Sadzik, Cz. Mi osz, O psalmach [w:] Ksi ga psalmów, t um. Czes aw Mi osz, 1981 Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, 1983 A. Dunajski, ChrzeÊcijaƒska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida,

25 Biblia a literatura, red. S. Sawicki i J. Gotfryd, 1986 K. Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Warszawa 1990 Bibliografia przedmiotowa: J. Kochanowski, Fraszki; PieÊni; Treny; Odprawa pos ów greckich, oprac. Julian Krzy anowski, Warszawa 1994 M. S p Szarzyƒski, Rytmy albo wiersze polskie, oprac. Jan Lebenstein, Lublin 1955 A. Mickiewicz, Ballady i romanse; Sonety; Inne wiersze, Kraków 1994 B. A. Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1994 A. Mickiewicz, Ksi gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Wroc aw 1997 J. S owacki, Kordian, Kraków 1994 J. S owacki, Poezje, Kraków 1994 Z. Krasiƒski, Nie Boska komedia, Warszawa 1996 Z. Krasiƒski, Psalmy przysz oêci. Odpowiedê na Psalmy przysz oêci Juliusz S owacki, Kraków 2002 L. Staff, Wybór poezji, Warszawa 1994 Kwiatki Êw. Franciszka z Asy u, przek ad i wst p Leopolda Staffa, Wroc aw 1994 J. Kasprowicz, Utwory poetyckie, wyb. Roman Loth, Warszawa 1996 J. Kasprowicz, Anima lachrymans mi oêç, oprac. Roman Loth, Kraków 1997 K. K. Baczyƒski, Utwory zebrane, oprac. Aniela Kmita Piorunowa, Kazimierz Wyka, Kraków 1994 T. Borowski, Wybór opowiadaƒ, Warszawa 1994 G. Herling Grudziƒski, Inny Êwiat: zapiski sowieckie, Warszawa 1994 G. Herling Grudziƒski, Wie a, [w tego :] Opowiadania zebrane, Poznaƒ 1990 A. Camus, D uma, prze. Joanna Guze, Warszawa 1995 Z. Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982 Z. Herbert, Barbarzyƒca w ogrodzie, Wroc aw 1995 Z. Herbert, Epilog burzy, Wroc aw 1998 J. Twardowski, Wiersze, Bia ystok 1994 A. Kamieƒska, Pisz o kamieniu: wiersze wybrane, Warszawa 1995 Ksi ga psalmów, t um. z hebrajskiego Czes aw Mi osz, Lublin 1982 Matura z j zyka polskiego 27

26 Ramowy plan wypowiedzi I. OkreÊlenie problemu PodkreÊlenie szerokich kontekstów biblijnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. Cz Êç I matura ustna II. KolejnoÊç prezentowanych argumentów 1. Biblia pauperum ilustrowana Biblia dla ubogich nieumiejàcych czytaç ludzi w epoce Êredniowiecza 2. Sta y kontekst biblijny w filozofii Êredniowiecznej Êw. Augustyna, Êw. Tomasza, Êw. Franciszka 3. Biblia w poezji renesansowej Jana Kochanowskiego kluczem do rozstrzygni cia zagadki ludzkiego losu, poj cia przyczyn cierpienia 4. Biblia w kontekêcie barokowych kontrastów a. Miko aj S p Szarzyƒski 5. Romantyczna koncepcja Boga i cz owieka, mickiewiczowski mesjanizm, Polska Chrysusem narodów, towianizm 6. M odopolski franciszkanizm a. Leopold Staff, Ga àê kwitnàca (1908) UÊmiechy godzin (1910) b. Jan Kasprowicz, Chrystus [w tego :] Poezje [1888], Anima lachrymans (1894) poezja religijno filozoficzna; Chwile (1911), Ksi ga ubogich (1916), Mój Êwiat (1926) filozofia franciszkaƒska 7. Odwrócony dekalog w czasie II wojny Êwiatowej i próba poszukiwania biblijnych uzasadnieƒ cierpienia niezawinionego a. Krzysztof Kamil Baczyƒski, Wiersze wybrane (1942), Arkusz poetycki (1944), Âpiew z po ogi (1947) b. opowiadania Tadeusza Borowskiego c. Inny Êwiat, Wie a Gustawa Herlinga Grudziƒskiego 8. Biblia w literaturze wspó czenej kluczem do rozstrzygni cia rozterek egzystencjalnych poezja Czes awa Mi osza, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieƒskiej, Jana Twardowskiego III. Wnioski ObecnoÊç Biblii (podobnie jak mitologii) w literaturze i sztuce kolejnych epok dowodzi ponadczasowoêci omawianych motywów. Jej niekwestionowany autorytet pozwala rozwiàzywaç zagadki kosmogeniczne i antropologiczne towarzyszàce cz owiekowi od poczàtku Êwiata. W XIX i XX wieku Biblia t umaczy a tragiczne losy paƒstwa polskiego i cz owieka 28

27 w czasie wojny i po wojnie by a wa nym êród em dla poszukujàcych definicji dobra i z a (wiersz Tadeusza Ró ewicza Ocalony), fundamentem do budowania definicji moralnoêci na powojennych zgliszczach. IV. Materia y pomocnicze Sztuka Reprodukcje obrazów o treêci religijnej z podkreêleniem ich roli wychowawczej oraz utworów muzycznych nawiàzujàcych do tematyki religijnej. PodkreÊlenie niekwestionowanej roli KoÊcio a jako przewodniego mecenasa sztuki przez wiele setek lat. Architektura romaƒska i gotycka, bogactwo koêcio ów sprowadza si nie tylko do propagowania kultu religijnego ale te kultu sztuki. V. Konteksty: Tradycja biblijna znalaz a swojà kontynuacj w rozpowszechnionej w romantyzmie idei mesjanizmu i towianizmu. Jej Êlady znajdziemy w pismach filozoficznych J. Hoene Wroƒskiego, A. Cieszkowskiego, A. Towiaƒskiego. Mesjanistycznà wizj Polski Chrystusa nakreêli A. Mickiewicz w Dziadów cz. III i Ksi gach narodu i pielgrzymstwa polskiego, Z. Krasiƒski w PrzedÊwicie, J. S owacki w Anhellim, Ksi dzu Marku, Ânie srebrnym Salomei, Genezis z Ducha i Królu Duchu. Ca oêç podr cznika dost pna w naszej ksi garni internetowej lub na kursach Collegium-Novum Matura z j zyka polskiego 29

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Literatura 1. Ciekawy i intrygujący

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011 TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2010/2011 LITERATURA 1. Zjawy, wiedźmy, wizje Określ, jaką pełnią funkcję w literaturze różnych epok. 2. Polski dwór od sielanki do parodii. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wirtualna wycieczka do biblioteki Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI I JĘZYKI OJCZYSTE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

JĘZYK POLSKI I JĘZYKI OJCZYSTE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH JĘZYK POLSKI I JĘZYKI OJCZYSTE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Egzamin ustny Przygotowanie do egzaminu: Nauczyciele danego przedmiotu w szkole przygotowują do części

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - język polski gimnazjum Aby utrzymać ocenę CELUJĄCĄ musisz: - szczególnie angażować się w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne - brać aktywny udział w akademiach - posiadać wiedzę

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 16 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 12 szkół. Analizie poddano wyniki 990 uczniów z

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów Gatunki dziennikarskie Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 I. LITERATURA 1. Powstania narodowowyzwoleńcze

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zespół Szkół Akademickich Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej 1. LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Jak samodzielnie. matury ustnej, czyli jak odnieść

Jak samodzielnie. matury ustnej, czyli jak odnieść Edyta Jantos Jak samodzielnie przygotować się do matury ustnej, czyli jak odnieść sukces? Podaruj sobie Maturę! Jeśli zamówisz materiały do matury, opracujemy Twój temat GRATIS! Załatwimy za Ciebie czarną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) 1 Sprawdzian w systemie oceniania i 2 Zadania na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 03/04 Ponad słowami, numer ewidencyjny w wykazie MEN 45//0 Podręcznik Ponad słowami, autorki: Małgorzata Chmiel,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 LITERATURA 1. Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I.

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. LITERATURA 1. Krytyka wad i postaw ludzkich w wybranych utworach literatury baroku

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWE Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Ekologicznego pt. BAŚŃ Z EKOLOGIĄ W TLE I.Informacje ogólne 1. Konkurs jest ogłoszony i zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Częstochowie. 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA 1. Mity jako ważne tworzywo literatury. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 5 J identyfikator szkoły/ identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014 53 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura 1. Pokonali los czy pokonani przez los? Przedstaw swój punkt widzenia w oparciu o wybrane teksty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji Spis treści Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji I. Szkoła 1. Lekcja języka polskiego Scenariusz nr 1... 9 Temat: Lekcja języka polskiego 2. Uczniowie Scenariusz nr 2...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Cele programu... 6 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas drugich...13 Ramowy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Literackie powroty do arkadii dzieciństwa. Omów na wybranych przykładach.

LITERATURA. Literackie powroty do arkadii dzieciństwa. Omów na wybranych przykładach. Nr tematu Uwagi OKE LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Literackie ujęcia macierzyństwa. Omów na wybranych Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów. Omów na wybranych przykładach z

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ 4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko pod spodem: semestr VI TUZ linijka odstępu i tłustym drukiem: temat prezentacji niżej tłustym drukiem: Literatura podmiotu: i wymieniamy

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie 16 18: bdb 13 15: db 9 12 : dst 6 8: dop... Imię i nazwisko, semestr 1. Uzupełnij tabelkę EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny

Bardziej szczegółowo