Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji"

Transkrypt

1 Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Anna Ma gorzata Pycka

2 Autor: Anna Ma gorzata Pycka Sk ad: Collegium Novum Projekt ok adki: Pawe Oska ISBN Wszelkie Prawa Zastrze one Ante spó ka z o.o.

3 Spis treêci Od ogó u do szczegó u Dlaczego Nowa Matura? Matura ustna Struktura i forma egzaminu maturalnego Szczegó owy opis ustnej cz Êci egzaminu Cz Êç I Kompletne zestawy 50 opracowanych zagadnieƒ z literatury, korespondencji sztuk i j zyka Literatura I. Literackie reinterpretacje mitów antycznych...21 II. Tradycja biblijna w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków...24 III. Od Juliusza Verne a do Stanis awa Lema ewolucja powieêci science fiction...27 IV. Polemiki, spory, prowokacje starcia pokoleƒ literackich...32 V. Motyw w drówki w literaturze...36 VI. Literackie portrety kobiet...38 VII. Motyw m odoêci w literaturze XIX i XX wieku...42 VIII. Rola lektur w kszta towaniu charakterów postaci literackich...45 IX. Dziedzictwo sarmatyzmu w literaturze epok póêniejszych...47 X. Satyryczny obraz spo eczeƒstwa polskiego w literaturze...50 XI. Obrazy przyrody w polskiej literaturze...53 XII. Obrz dy i obyczaje ludowe w polskiej literaturze...56 XIII. Cele publicystyki oêwieceniowej i wspó czesnej...59 XIV. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze...62 XV. IdealiÊci i marzyciele w polskiej literaturze...66 XVI. Kataklizm wojny i próby odbudowy Êwiata wartoêci w literaturze polskiej...68 XVII. Groteska jako sposób wyra ania tragicznoêci Êwiata...71 XVIII. Dramat awangardowy XX wieku w literaturze polskiej i obcej...75 XIX. Twórcza i destrukcyjna si a mi oêci w yciu bohaterów literackich...78 Korespondencje sztuk XX. Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce...81 XXI. Dialog z tradycjà literackà w obrazach i rzeêbach...84 XXII. ObecnoÊç kiczu w wybranych tekstach kultury...87

4 XXIII. Motywy oniryczne w literaturze, sztuce i filmie...89 XXIV. Dialog twórców literatury z filozofami...92 XXV. Wizja Sàdu Ostatecznego w literaturze i sztuce...96 XXVI. Estetyka muzyki filmowej XXVII. Artystyczne uj cia macierzyƒstwa w literaturze i sztuce XXVIII. Polska historia jako temat i jako pretekst w literaturze i malarstwie polskim XIX i XX wieku XXIX. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki XXX. Obrazy miasta jako przestrzeni yciowej w wybranych dzie ach literackich, malarskich, filmowych XXXI. Wiejska arkadia w literaturze i sztuce XIX i XX wieku XXXII. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie XXXIII. Artystyczne interpretacje powstaƒ narodowych w literaturze i sztuce XXXIV. Obraz rewolucji w literaturze i sztuce XXXV. Symbol jako Êrodek wyrazu w literaturze i malarstwie XXXVI. Katastroficzne wizje i obrazy zag ady w dzie ach literackich i filmowych XXXVII. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzie literatury polskiej J zyk XXXVIII. Literatura w dobie masowej komunikacji XXXIX. Rola mediów w rozwoju kultury XL. Perswazyjna funkcja j zyka reklamy XLI. J zyk propagandy politycznej XX wieku XLII. Wp yw literatury na wspó czesnà frazeologi polskà XLIII. J zyk mówiony jako tworzywo literatury XLIV. J zyk w s u bie satyry dawniej i dziê XLV. J zykowe sposoby wyra ania uczuç w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków XLVI. Dialekty terytorialne j zyka polskiego jako tworzywo literackie XLVII. Wspó czesna polska sytuacja j zykowa na tle przemian spo ecznych i kulturowych XLVIII. Jak w polszczyênie odzwierciedla si kultura naszych przodków? XLIX. Ekspresja i impresja analiza wybranych wypowiedzi z uwzgl dnieniem charakterystyki nadawcy i odbiorcy L. Wp yw mody na ukszta towanie j zyka polskiego...172

5 Cz Êç II patrz: Tom II matura pisemna VII kompletnych arkuszy egzaminacyjnych z modelami odpowiedzi Pisemny egzamin maturalny z j zyka polskiego Zanim s owo sklec Zestaw I Rozumienie czytanego tekstu: Maria Ossakowska, Cnoty s u àce organizowaniu ycia zbiorowego Pisanie w asnego tekstu 1. Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu Pana Tadeusza. Co z tego obrazu odnajdujesz w ca ym poemacie Adama Mickiewicza? 2. Wynalazcy ich wynalazki w Lalce i PrzedwioÊniu Poziom rozszerzony 1. Analiza i interpretacja porównawcza literackich wersji mitu o Narcyzie: Owidiusz Metamorfozy (fragment Baʃ o Narcyzie), Maria Pawlikowska Jasnorzewska Narcyz. 2. Porównanie dwóch lekcji aciny: Ferdydurke Witolda Gombrowicza i Lekcja aciny Zbigniewa Herberta. Zestaw II Rozumienie czytanego tekstu: Roman Ingarden, Cz owiek i jego rzeczywistoêç Pisanie w asnego tekstu 1. Typowe postawy i nastroje towarzyszàce dorastaniu poety Curriculum vitae Leopolda Staffa. 2. Spotkania wrogów w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Porównaj fragmenty zwróç uwag na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohaterów i wpisany w teksty obraz cz owieka. Poziom rozszerzony 1. ywotnoêç motywu non omnis moriar w literaturze polskiej na podstawie: Ku Muzom Jana Kochanowskiego i Do losu Juliana Tuwima. 2. Interpretacja fragmentu tekstu Zbigniewa Herberta Akropol.

6 Zestaw III Rozumienie czytanego tekstu: Czes aw Mi osz, Polskie kontrasty Pisanie w asnego tekstu 1. LudowoÊç jako element romantycznego Êwiatopoglàdu na podstawie fragmentów Âwitezianki Adama Mickiewicza. 2. Jak bohaterowie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego rozumiejà poj cie sumienia? Punktem wyjêcia swych rozwa aƒ uczyƒ wnioski z interpretacji fragmentu powieêci. Poziom rozszerzony 1. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Monachomachii Ignacego Krasickiego oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 2. Porównaj sposób uj cia toposu zaêwiatów w Trenie XIX Jana Kochanowskiego i Urszuli Kochanowskiej Boles awa LeÊmiana. Zestaw IV Rozumienie tekstu Adam Szostakiewicz, Âwiat i zaêwiaty 1. Renesansowa koncepcja Boga i Êwiata w pieêniach Jana Kochanowskiego i hymnie Czego chcesz od nas, Panie W kontekêcie za àczonego fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana eromskiego i ca ej powieêci, rozwa na czym polega istota bezdomnoêci w przypadku Judyma i innych bohaterów utworu. Poziom Rozszerzony 1. Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym wspó czesnego cz owieka. 2. Wykorzystujàc mit o Prometeuszu oraz wiersz Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz, przedstaw i oceƒ ide poêwi cenia jednostki dla dobra ogó u. Zestaw V Rozumienie tekstu Janusz Tazbir, Strach ma stare oczy Pisanie w asnego tekstu 1. Jakà funkcj pe ni Mazurek Dàbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? 2. Dramatyzm oraz kluczowy charakter wybranej sceny

7 w Granicy Zofii Na kowskiej Poziom Rozszerzony 1. Dwie oceny duchowej kondycji cz owieka po wojnie. Porównanie tekstów: Ocalony Tadeusza Ró ewicza i Przekleƒstwo podobieƒstw Tadeusza Konwickiego 2. Dwa wizerunki artysty dwa sposoby mówienia o poglàdach na sztuk. Analiza porównawcza tekstów Aleksandra Puszkina Prorok i Stanis awa Przybyszewskiego Confiteor Zestaw VI Rozumienie tekstu Henryk Markiewicz, Laudacja Tadeusza Ró ewicza 1. Porównanie marzeƒ Zenona Ziembiewicza z jego rzeczywistymi osiàgni ciami. 2. Los artysty w paƒstwie totalitarnym na podstawie fragmentu Mistrza i Ma gorzaty M. Bu hakowa. Poziom rozszerzony 1. Polemika z tradycjà romantycznà we wspó czesnej literaturze polskiej. Interpretacja fragmentów Dziennika Witolda Gombrowicza i Jeziora Bodeƒskiego Stanis awa Dygata. 2. Zinterpretuj wiersz Wis awy Szymborskiej NienawiÊç, odczytujàc sformu owanà przez poetk ocen wspó czesnoêci. Zestaw VII Rozumienie tekstu Micha G owiƒski, Opinia o twórczoêci poetyckiej Pani Wis awy Szymborskiej Pisanie w asnego tekstu 1. Jak yç ma cz owiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w PieÊni XI i w innych pieêniach Jana Kochanowskiego? 2. Gustawa Herlinga Grudziƒskiego Inny Êwiat. Czy opisany mechanizm systemu dzia a w pe ni skutecznie? Poziom rozszerzony 1. Jak pisarze odpowiadajà na pytanie o rol baga u pami ci w yciu cz owieka? Interpretacja porównawcza fragmentu prozy Aleksandra Jurewicza oraz wiersz Czes awa Mi osza. 2. Ucztowanie jako motyw literacki w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i PrzedwioÊniu Stefana eromskiego.

8 Cz Êç III Pràdy i kategorie estetyczne w uj ciu historycznym Ewolucja gatunków literackich w uj ciu historycznym Pokolenia literackie XX wieku...382

9 Nowa Matura z j zyka polskiego Od ogó u do szczegó u J zyk polski jest naszym j zykiem narodowym, poznajemy go od dziecka i przez ca e ycie wzbogacamy. Od dziecka te s uchamy opowieêci, których bohaterowie pomagajà nam kszta towaç system wartoêci i ustalaç normy moralne. J zyk polski, którego uczymy si w szkole pomaga nam opanowaç zasady poprawnoêci gramatycznej i stylistycznej, kszta tuje Êwiatopoglàd. Na co dzieƒ czytamy jednak nie tylko teksty literackie, w prozaicznych sytuacjach stykamy si z instrukcjami obs ugi, ulotkami reklamowymi, z za o enia wymagajàcymi od nas opanowania umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem. Egzamin dojrza oêci jest pierwszym powa nym sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiej tnoêci jej zastosowania w ka dej dziedzinie ycia. Przygotowanie do Nowej Matury 2005, zgodnie z oczekiwaniami ogólnopolskich egzaminatorów powinno skupiaç si na umiej tnoêci swobodnego korzystania z ró norodnych êróde pozyskiwania informacji, ale te formu owania w asnych, przemyêlanych wniosków. Niniejsza ksià ka jest zbiorem propozycji, z których korzystanie mo e pomóc nie tylko w przygotowaniu do jednorazowego egzaminu, ale te uporzàdkowaniu rozleg ej wiedzy, które to doêç cz sto nastr cza najró niejszych problemów. Cz Êç I dotyczy egzaminu ustnego i przedstawia krok po kroku kolejne dzia ania sk adajàce si na form ostatecznà. Propozycje wykorzystania tej wiedzy w sposób mniej lub bardziej dos owny pomogà w obmyêleniu w asnej koncepcji, ukierunkujà dajàc swobod wyboru. CzeÊç II dotyczy egzaminu pisemnego, znalaz o si tutaj siedem kompletnych arkuszy egzaminacyjnych z modelami odpowiedzi. Autorka opracowania ma nadziej, i jego lektura pomo e zapanowaç nad chaosem zewszàd nas otaczajàcego szumu informacyjnego. Dojrza oêç wyboru uzale niona jest od umiej tnoêci korzystania z klucza, bo nie sztukà jest opanowanie wiedzy w sposób wyrywkowy, ale Êwiadome dostrzeganie zwiàzków i powinowactw, dlatego yczymy Paƒstwu pe nego powodzenia tak w egzaminie dojrza oêci jak i ca ym dojrza ym yciu, w którym literatura, historia, filozofia i sztuka odgrywajà rol szczególnie wa nà.

10 Dlaczego Nowa Matura? Podstawowym za o eniem twórców reformy jest zapewnienie uczniom w ca ym kraju ujednoliconych zadaƒ i kryteriów oceniania, co w konsekwencji umo liwi porównywalnoêç wyników i obiektywnoêç oceniania dzi ki kodowaniu prac i ocenianiu przez egzaminatorów zewn trznych. W dalszej perspektywie punkty uzyskane podczas egzaminu maturalnego majà byç obiektywnym wyznacznikiem naboru na wy szà uczelni. Poziom egzaminu maturalnego nie b dzie wy szy, poniewa zosta opracowany na podstawie funkcjonujàcych od kilku lat w szkole Êredniej standardów wymagaƒ, jego procedura jednak, ze wzgl du na odmiennoêç od dotychczasowej wymaga od abiturienta swobody w dostrzeganiu zwiàzków i ró nic pomi dzy epokami, autorami i konkretnymi dzie ami. Pytania na egzaminie ustnym sà bardzo ogólne, na maturze pisemnej odnoszà si do konkretnych tekstów, których fragmenty sà do àczone do arkuszy, dlatego nie jest sukcesem przeczytanie okreêlonej liczby lektur, du e znaczenie odgrywa umiej tnoêç dostrzegania szerokich kontekstów, a przy wyborze konkretnego tematu uwzgl dnienie w asnych fascynacji, pasji, zainteresowaƒ. Matura ustna Wczesny wybór tematu do egzaminu ustnego wbrew pozorom nie jest u atwieniem, wymaga systematycznoêci i du ej samodyscypliny. To zadanie nie tylko dla ambitnych, ale dla ka dego dojrza ego cz owieka. Jest wst pem do samodzielnej pracy na studiach, bez wzgl du na to, czy b dzie to kierunek humanistyczny, czy Êcis y. Reforma oêwiaty jest konieczna, poniewa tempo zmian w otaczajàcym nas Êwiecie zmusza do kolejnego podwy szania poprzeczki. Samodzielna praca wymaga jednak zaznajomienia z podstawowymi jej regu ami. Pierwszym etapem jest wybór tematu, wbrew pozorom nie zawsze mo na si kierowaç spodziewanà atwoêcià czy trudnoêcià w jego opracowaniu, przede wszystkim nale y zwróciç uwag na to, czy odpowiada naszym zainteresowaniom, czy mamy na ten temat jakieê w asne spostrze enia, czy rozmowa pozwoli nam zaprezentowaç pe ni naszych mo liwoêci. Kolejnym etapem jest przygotowanie bibliografii polegajàce na przejrzeniu zasobów biblioteczki w asnej, szkolnej, miejskiej. Nie chodzi tu tylko o zgromadzenie wybranych tekstów ale te ich opracowaƒ, si gni cie do artyku ów prasowych, przeêledzenie zasobów muzeum czy filmoteki. Zanim przystàpimy do konstruowania wypowiedzi nale y zadbaç o jej

11 porzàdek, który naj atwiej uzyskaç przygotowujàc plan. Wa na jest w nim tak samo teza jak i poszczególne argumenty oraz koƒcowe wnioski. Choç jest to wypowiedê ustna plan ten mamy obowiàzek przedstawiç nauczycielowi na tydzieƒ przed egzaminem wraz z przygotowanà bibliografià. Im lepiej b dzie przemyêlana i im bogatsza b dzie bibliografia, którà wykorzystamy podczas odpowiedzi tym wy szej oceny mo emy si spodziewaç. Odpowiedzi nie nale y uczyç si na pami ç, bo zapomnienie jednej frazy mo e zaprzepaêciç ca e przedsi wzi cie, lepiej gruntownie obmyêliç kolejnoêç argumentów ni liczyç na przyp yw artystycznej weny. Egzamin ten ma jeszcze jednà powa nà zalet eliminuje stres. Wiemy o czym chcemy mówiç i tylko od nas zale y jak t rozmow pokierujemy, póêniejsze pytania egzaminatorów to czas na rozwini cie skrzyde i niekwestionowany dowód autentycznoêci wiedzy jakà prezentujemy wiedzy wielop aszczyznowej, nie zamykajàcej si na jednym tekêcie czy jednym bohaterze, ale dowodzàcej, e czujemy si specjalistami w okreêlonej dziedzinie, mo e nawet lepszymi od naszego nauczyciela. Bo ka dy dojrza y cz owiek ma pe nà ÊwiadomoÊç w asnej wiedzy i niewiedzy, wiadomoêci encyklopedyczne, na których poniekàd bazuje system polskiej oêwiaty sà fundamentem, na którym nale y budowaç swój Êwiatopoglàd i to powinniêmy udowodniç podczas egzaminu maturalnego. Struktura i forma egzaminu maturalnego Egzamin maturalny z j zyka polskiego zdawany jest na dwóch etapach: a) ustnym zdawanym w szkole przez wszystkich na jednym poziomie i ocenianym przez przedmiotowy zespó egzaminacyjny, b) pisemnym zdawanym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym i ocenianym przez egzaminatorów zewn trznych reprezentujàcych okr gowà komisj egzaminacyjnà. Egzamin ustny sk ada si z dwóch cz Êci: a) wypowiedzi zdajàcego na wybrany temat, b) rozmowy zdajàcego z egzaminatorem dotyczàcej prezentacji tematu i bibliografii Egzamin pisemny sk ada si z trzech cz Êci: a) sprawdzajàcej rozumienie czytanego tekstu b) sprawdzajàcej umiej tnoêç pisania na poziomie podstawowym, c) sprawdzajàcego umiej tnoêç pisania na poziomie rozszerzonym (tylko dla tych, którzy zadeklarujà ch ç zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym).

12 Egzamin na poziomie podstawowym jest obowiàzkowy dla wszystkich zdajàcych. Szczegó owy opis ustnej cz Êci egzaminu Ustna cz Êç egzaminu trwa oko o 25 minut (na prezentacj tematu przewiduje si oko o 15 minut, na rozmow z egzaminatorem oko o 10 minut). Jej celem jest sprawdzenie umiej tnoêci komunikacji werbalnej i organizowania warsztatu pracy. Kolejne etapy przygotowania do egzaminu ustnego: a) nauczyciel j zyka polskiego przedstawia uczniowi na poczàtku nauki w klasie maturalnej (wrzesieƒ) szkolnà list tematów, b) z zaproponowanej listy uczeƒ wybiera jeden temat i okreêla sposób jego realizacji oraz zakres materia u s u àcego do jego opracowania, c) liczba tematów przygotowanych w szkole przez nauczycieli j zyka polskiego powinna zapewniaç uczniom mo liwoêç dokonania swobodnego wyboru ten sam temat mo e wybraç kilka osób, z zaznaczeniem, i sposób jego opracowania b dzie si ró ni, d) uczeƒ mo e (o ile temat na to pozwala) wykorzystaç podczas egzaminu materia y pomocnicze, takie jak: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu lub wypowiedzi (np. gwarowej), skopiowane fragmenty z literatury pe niàce rol cytatu, reprodukcje dzie sztuki, kadry z filmu, fotografie, (np. zabytków architektury), nagrania muzyczne; dodatkowo zdajàcy mo e równie korzystaç z planu prezentacji, zgodnie z zamieszczonym poni ej wzorem, e) uczeƒ ma obowiàzek dostarczyç nauczycielowi najpóêniej na miesiàc przed egzaminem bibliografi i materia pomocniczy (o ile taki przygotowa ), a na tydzieƒ przed egzaminem ramowy plan prezentacji.

13 Wzór planu prezentacji, z którego zdajàcy mo e korzystaç podczas egzaminu Plan nie mo e przekraczaç 1 strony formatu A4. Imi i nazwisko TEMAT WYPOWIEDZI I. Literatura podmiotu II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi 1. OkreÊlenie problemu 2. KolejnoÊç prezentowanych argumentów (treêci) 3. Wnioski IV. Materia y pomocnicze Podpis zdajàcego Przebieg egzaminu a) w cz Êci pierwszej sprawdzana jest umiej tnoêç mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie materia ów pomocniczych, b) w cz Êci drugiej sprawdzane jest rozumienie zadawanych przez egzaminatora pytaƒ i umiej tnoêç formu owania adekwatnych odpowiedzi oraz umiej tnoêç obrony w asnego stanowiska; egzaminator podejmuje ze zdajàcym rozmow dotyczàcà tematu i/lub bibliografii zadane pytania odnotowujàc w protokole egzaminacyjnym, c) w obu cz Êciach egzaminu sprawdzana i oceniana jest sprawnoêç i poprawnoêç j zykowa. Zasady oceniania ustnej cz Êci egzaminu Egzamin ustny, tak jak pisemny oceniany jest wed ug kryteriów jednakowo obowiàzujàcych w ca ym kraju. W cz Êci ustnej ocenie podlegajà: prezentacja tematu (zawartoêç meryto-

14 ryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach zwiàzanych z prezentowanym zagadnieniem i sprawnoêç j zykowa dotyczàca zarówno materia u przygotowanego przez ucznia jak i póêniejszej odpowiedzi na zadawane pytania. W sumie za ustnà cz Êç egzaminu zdajàcy mo e uzyskaç maksymalnie 20 punktów w nast pujàcym uk adzie: za prezentacj tematu: 8 punktów (6 za zawartoêç merytorycznà, 2 za kompozycj ) 40% ogólnej punktacji za rozmow : 4 punkty 20% ogólnej punktacji za j zyk: 8 punktów 40% ogólnej punktacji

15

16 Cz Êç I matura ustna Cz Êç I matura ustna 18

17 Cz Êç I Matura ustna Kompletne zestawy 50 opracowanych zagadnieƒ z literatury, korespondencji sztuk i j zyka 19

18 Cz Êç I matura ustna Kilka wskazówek przed przystàpieniem do solidnej pracy W niniejszej cz Êci zamieszczono przyk adowe opracowanie przekrojowych tematów na matur ustnà dotyczàcych literatury, korespondencji sztuk i j zyka. Pierwszym etapem przygotowania wypowiedzi jest zgromadzenie odpowiedniego zasobu materia u. Jego w aêciwe uporzàdkowanie w du ej mierze zale y od umiej tnoêci tworzenia bibliografii, która umo liwi w aêciwà selekcj merytorycznà i poprawnoêç. Zgromadzona w tym opracowaniu bibliografia nie powinna przera aç, mo na na jej podstawie dokonaç wyboru, nie wszystkie pozycje mogà byç równie dost pne w mniejszych bibliotekach. Zanim jednak przejdziemy do opracowania konkretnych tematów nale y zapoznaç si z instrukcjà sporzàdzania zapisu bibliograficznego. Kilka informacji na ten temat oraz wzory poprawnego konstruowania to pierwszy etap przygotowania do egzaminu. Bibliografia Przygotowujàc si do Nowej Matury ka dy abiturient powinien umieç korzystaç z istniejàcej bibliografii i sam sporzàdzaç bibliografi za àcznikowà. Bibliografia to uporzàdkowany zgodnie z okreêlonymi regu ami zespó informacji na temat ksià ki, artyku u prasowego czy zbioru wydawnictw. Ca okszta t wydawnictw piêmienniczych nazywany jest bibliografià ogólnà, wybranych wed ug okreêlonego kryterium bibliografià selektywnà, zbiór prac jednego autora, bàdê kilku b dàcych podmiotem naszych badaƒ nazywamy bibliografià podmiotowà, natomiast wykaz publikacji dotyczàcych okreêlonej dziedziny wiedzy bàdê tematu, w którym znajdà si opracowania wybranych przez nas tekstów nazywany jest bibliografià przedmiotowà. Dwie ostatnie klasyfikacje sà najbardziej popularne i przydatne, znajdà si wi c w kontekêcie opracowania ka dego tematu egzaminu ustnego. Sporzàdzanie bibliografii to konieczny wymóg warsztatowy. Nawyk sporzàdzania bibliografii polega na zaopatrywaniu odr cznych notatek, wypisów z lektur oraz kserokopii w dok adny adres wydawniczy. W taki opis dobrze jest zaopatrzyç nie tylko materia y potrzebne do bie àcej pracy, ale tak e te, które mogà przydaç si w kolejnych opracowaniach. Przeglàdajàc bibliografi wprawiony czytelnik doêç szybko wyrabia sobie zdanie na temat opracowanego materia u, nowe warunki matury ustnej zmuszajà równie uczniów szko y Êredniej do zapoznania z jej regu ami, bo na podstawie zgromadzonej bibliografii nauczyciel polonista doêç szybko zorientuje si w poziomie przygotowania do egzaminu. 20

19 Adres bibliograficzny W adresie bibliograficznym znajdujà si informacje dotyczàce nazwiska autora bàdê redaktora, tytu u tekstu, miejsca i daty wydania tekstu. Opanowanie regu poprawnego sporzàdzania adresu bibliograficznego nie jest trudne ale wymaga opanowania okreêlonych zasad. Najbardziej typowy zapis prezentujemy poni ej: J. Brach Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, ss JeÊli ksià ka zosta a przet umaczona z orygina u na j zyk polski podajemy równie nazwisko t umacza: P. Coelho, Alchemik, prze. Basia St pieƒ, Andrzej Kowalski, Warszawa 1995, ss DoÊç cz sto zdarza si, e ksià ka jest dzie em zbiorowym, wtedy podajemy nazwiska wszystkich autorów w porzàdku znajdujàcym si na ok adce: J. Kulczycka Saloni, M. Straszewska, Romantyzm. Pozytywizm, Warszawa 1990, ss Bywa równie, i ksià ka jest zbiorem artyku ów wielu autorów przygotowanych przez jednego redaktora, wtedy na poczàtku zamieszczamy jej tytu a nast pnie imi i nazwisko redaktora, oraz miejsce i dat wydania: Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Bia ystok 2002, ss Inny jest wzór przypisu dotyczàcego artyku u prasowego. Podstawowa ró nica polega na umieszczeniu tytu u gazety bàdê czasopisma w cudzys owie, bez kursywy (pochylonej czcionki) oraz dok adnej daty wydania: B. Pajchert, Jestem kobietà i jestem szcz Êliwa, Gazeta Krakowska, 2 XII Zafascynowani nowymi technologiami coraz cz Êciej pos ugujemy si równie adresami internetowymi, które tak e formu owane sà zgodnie z zasadami bibliograficznymi: 45.htm. Matura z j zyka polskiego Adres bibliograficzny jest potrzebny zarówno przy sporzàdzaniu bibliografii jak i przypisów, czyli rozszerzonych informacji dotyczàcych danej ksià ki, o której wspominamy w tekêcie. Przypis taki znajduje si najcz Êciej na dole strony, bàdê na koƒcu tekstu, ale mo e on zawieraç równie inne informacje dodatkowe, po które mo e si gnàç zainteresowany czytelnik. 21

20 Plan wypowiedzi Jest konstruowany zgodnie ze schematem rozprawki, dlatego na poczàtku umieszczamy tez, czyli nasze za o enie, którego dowodziç b dziemy przy pomocy w aêciwie dobranych argumentów, pozwolajàcych nam te na koniec sformu owaç wnioski. Cz Êç I matura ustna Bardzo dobrà cechà ka dego samodzielnie przygotowujacego si do egzaminu jest systematycznoêç. W aêciwa organizacja pracy a zw aszcza rozk adania i dzielenia jej wi kszych partii to podstawa sukcesu na ka dym egzaminie. Niniejsze wskazówki narzucajà pewien schemat przygotowania. Etapem pierwszym jest zebranie i selekcja bibliografii, drugim zapoznanie z wybranà literaturà, sformu owanie tezy, argumentów i wniosków. 22

21 Literatura I. Literackie reinterpretacje mitów antycznych Bibliografia przedmiotowa: S owniki, encyklopedie, zbiory mitów: M. Kolczyk, Wielki encyklopedyczny przewodnik po zakolach wiedzy, Gliwice 1994, t. 1. Bogowie, demony, herosi: leksykon, red. tomu Zbigniew Pasek, Kraków 1996 A. Cotterell, Ilustrowana encyklopedia mitów i legend Êwiata, prze, Jerzy Korpanty, Warszaawa 1996 K. McLeish, Leksykon mitów i legend Êwiata, prze. W odzimierz Ga àska, Warszawa 2001 M. Eliade, Mity, sny, misteria, prze. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1999 J. G. Frazer, Z ota ga àê, prze. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1978 Mity Êwiata, z fr. prze. Barbara Dubaj o, Anna Kowalewska, Ewa Wolaƒska, Warszawa 2002 S ownik mitów, t. Andrzej Sobol Jurczykowski, Warszawa 2001 A.Kempiƒski, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001 W. Kopaliƒski, S ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985 P. Grimal, S ownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990 Ma a encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983 S. Stabry a, Staro ytna Grecja, Warszawa 1988 S. Stabry a, Staro ytny Rzym, Warszawa 1992 Mity greckie w sztuce wystawy: Bogowie, herosi, Êmiertelnicy, autorzy not. kat. Krystyna Gutowska Dudek, red. Kat. Ewa Birkenmajer, Warszawa: Muzeum Pa ac w Wilanowie, 2002 Literackie opracowanie mitów i tradycji antycznej: S. Stabry a, Mitologia dla doros ych: bogowie, herosi, ludzie, Kraków 1995 M. Hope, Tradycja grecka, prze. Aleksander Kowalski, Poznaƒ 1994 J. Piechowski, Symbol i mit staro ytnej Grecji, Warszawa 1995 R. Calasso, ZaÊlubiny Kadmosa z Harmonià, prze. Stanis aw Kasprzysiak, Kraków 1995 A. Âwiderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu: bóstwo i mit w greckiej literaturze Êwiata hellenistycznego, Warszawa 1991 W. Papst, Drzewo bogów: nasze miejsce stworzenia w kosmosie, Gdynia 1996 Matura z j zyka polskiego 23

22 Cz Êç I matura ustna M. Eliade, Aspekty mitu, prze. Piotr Mrówczyƒski, Warszawa 1998 J. Piechowski, Mity staro ytnego Rzymu, Warszawa 1996 M. Barnett, Bogowie i mity Rzymian, Warszawa 1998 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1999 J. Parandowski, Alchemia s owa, Warszawa 1986 J. Parandowski, Niebo w p omieniach, Warszawa 1988 J. Parandowski, Z ota niç, Warszawa 1988 J. Parandowski, Eros na Olimpie, Warszawa 1993 J. Parandowski, Z antycznego Êwiata, Warszawa 1998 J. Parandowski, Mój Rzym, Warszawa 1956 J. Szczepaƒski, Kultura antyczna w zarysie, Lwów 1931 T. Zieliƒski, Staro ytnoêç bajeczna, Warszawa 1957 Mity w literaturze: E. Letachowicz, Repetycje tradycji: analiza i interpretacja poezji wspó czesnej obecnej w szkole Êredniej, Opole 1995 A. Bobrowski, Mitologia w rzymskiej elegii i liryce mi osnej okresu augustowskiego, Kraków 1997 S. Hrebenda, Mitologia spo eczna w literaturze fantastycznonaukowej, Katowice 2000 J. Krzysztoforska Doschek, Pras owiaƒskie êród a nowszej poezji polskiej: (od romantyzmu do wspó czesnoêci), Kraków 2000 R. Przybylski, Mityczna przestrzeƒ naszych uczuç, Warszawa 2002 D. Colbert, Mityczne Êwiaty Harry ego Pottera: skarbiec mitów, legend i fascynujàcych faktów, prze. Joanna Lipiƒska, Andrzej Polkowski, Warszawa 2002 J. Parandowski, Wojna trojaƒska; Przygody Odyseusza, Warszawa 1976 Homer, Odyseja, prze. i opr. Jan Parandowski, Warszawa 1998 Homer, Iliada, prze. Franciszek Ksawery Dmochowski, wst p i opr. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1990 Literatura podmiotu: S. Romani, Mity greckie: bogowie, herosi, mityczne potwory, prze. Tadeusz Matkowski, Warszawa 2003 N. Philip, Ilustrowana ksi ga mitologii: baênie i legendy Êwiata, prze. Jerzy Korpanty, Warszawa 1997 R. Graves, Mity staro ytnej Grecji, prze. Andrzej Nowicki, Warszawa 2000 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1999 J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, kolejne wydania od 1924 roku. 24

23 Ramowy plan wypowiedzi I. OkreÊlenie problemu Ukazanie rozleg ej tradycji reinterpretacji mitów w literaturze i sztuce z odwo aniem do zgromadzonej bibliografii podmiotowej II. KolejnoÊç argumentów 1. Reinterpretacja mitów w epoce renesansu, zgodnie z programowym za o eniem powrotu do êróde ad fontes (bogata tradycja mitologiczna w twórczoêci Jana Kochanowskiego) 2. Reinterpretacja mitów w romantyzmie idea prometeizmu w III cz. Dziadów Adama Mickiewicza 3. Mitologia w pozytywizmie mowa Ezopowa sposobem na manipulacj cenzurà Syzyfowe prace Stefana eromskiego, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 4. Mitologia w poezji dwudziestolecia mi dzywojennego Maria Pawlikowska Jasnorzewska Narcyz aspekty psychologiczne uwzgl dniajàce koncepcje Freuda i Junga 5. Mity w rzeczywistêci okupacyjnej Jaros awa Iwaszkiewicza opowiadanie Ikar 6. Mity w literaturze wspó czesnej kluczem do poznania zakamarków duszy i rozstrzygni cia problemów egzystencjalnych Zbigniewa Herberta wiersz Stary Prometeusz III. Wnioski Uniwersalne treêci przekazane w mitach oraz niespotykane bogactwo motywów zadecydowa y o ich sta ej obecnoêci w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. W tradycji antycznej mitologia by a niewyczerpanym êród em inspiracji, na poczatku naszej ery jej miejsce po cz Êci zaj a Biblia. Matura z j zyka polskiego IV. Materia y pomocnicze mo liwoêç wykorzystania reprodukcji obrazów malarskich i nagraƒ utworów muzycznych odwo ujàcych si do konkretnych bohaterów mitologicznych. V. Konteksty: Literatura polska stworzy a swoistà mitologi narodowà przez wielu krytykowanà, ale majàcà te wielu zwolenników. 25

24 Cz Êç I matura ustna mit niezwyci onego polskiego rycerstwa J. Ch. Pasek, Pami tniki, H. Sienkiewicz, Krzy acy, Trylogia kontynuacjà mo e byç mit niezwyci onych, choç zabitych polskich o nierzy propagowany w poezji K. I. Ga czyƒskiego Pieʃ o o nierzach z Westerplatte. mit narodzin narodu J. S owacki, Lilla Weneda, S. eromski, Popio y mit cudownego zmartwychwstania narodu A. Mickiewicz, Dziady cz. III, Ksi gi narodu i pielgrzymstwa polskiego, J. S owacki, Sen srebrny Salomei, S. Wyspiaƒski, Wesele mit pos annictwa polskiej inteligencji S. eromski, Si aczka, Ludzie bezdomni (tendencyjna literatura pozytywistyczna) Tworzenie mitologii narodowej mia o te wielu przeciwników, którzy szczególnie akcentowali swoje krytyczne stanowisko w dwudziestoleciu mi dzywojennym: W. Gombrowicz, Ferdydurke, J. Lechoƒ, Herostrates, Mochnacki (wiersze), K.Wierzyƒski, WolnoÊç tragiczna (tomik poezji). Groteskowe wersje mitów tworzà: W. Mach, Góry nad czarnym morzem, S. Lem, WielkoÊç urojona, J. oziƒski, Pantokrator. II. Tradycja biblijna w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków Bibliografia podmiotowa: M. Lurker, S ownik obrazów i symboli biblijnych, t um. Kazimierz Romaniuk, Poznaƒ 1989 S ownik teologii biblijnej, t um. Kazimierz Romaniuk, Poznaƒ 1990 W. Harrington, Klucz do Biblii, t um. Józef Marz cki, Warszawa 1984 D. Forster, Âwiat symboliki chrzeêcijaƒskiej, t um. Wanda Zakrzewska, Warszawa 1990 R. Brandestaetter, Kràg biblijny, Warszawa 1986 A. Kamieƒska, Twarze ksi gi, Warszawa 1981 A. Kamieƒska, Na progu s owa, 1985 A. Kamieƒska, Ksià ka nad ksià kami, 1985 Z. Kubiak, Poezja Biblii, Znak 1960 nr 68/69 S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, 1981 J. Sadzik, Cz. Mi osz, O psalmach [w:] Ksi ga psalmów, t um. Czes aw Mi osz, 1981 Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, 1983 A. Dunajski, ChrzeÊcijaƒska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida,

25 Biblia a literatura, red. S. Sawicki i J. Gotfryd, 1986 K. Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Warszawa 1990 Bibliografia przedmiotowa: J. Kochanowski, Fraszki; PieÊni; Treny; Odprawa pos ów greckich, oprac. Julian Krzy anowski, Warszawa 1994 M. S p Szarzyƒski, Rytmy albo wiersze polskie, oprac. Jan Lebenstein, Lublin 1955 A. Mickiewicz, Ballady i romanse; Sonety; Inne wiersze, Kraków 1994 B. A. Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1994 A. Mickiewicz, Ksi gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Wroc aw 1997 J. S owacki, Kordian, Kraków 1994 J. S owacki, Poezje, Kraków 1994 Z. Krasiƒski, Nie Boska komedia, Warszawa 1996 Z. Krasiƒski, Psalmy przysz oêci. Odpowiedê na Psalmy przysz oêci Juliusz S owacki, Kraków 2002 L. Staff, Wybór poezji, Warszawa 1994 Kwiatki Êw. Franciszka z Asy u, przek ad i wst p Leopolda Staffa, Wroc aw 1994 J. Kasprowicz, Utwory poetyckie, wyb. Roman Loth, Warszawa 1996 J. Kasprowicz, Anima lachrymans mi oêç, oprac. Roman Loth, Kraków 1997 K. K. Baczyƒski, Utwory zebrane, oprac. Aniela Kmita Piorunowa, Kazimierz Wyka, Kraków 1994 T. Borowski, Wybór opowiadaƒ, Warszawa 1994 G. Herling Grudziƒski, Inny Êwiat: zapiski sowieckie, Warszawa 1994 G. Herling Grudziƒski, Wie a, [w tego :] Opowiadania zebrane, Poznaƒ 1990 A. Camus, D uma, prze. Joanna Guze, Warszawa 1995 Z. Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982 Z. Herbert, Barbarzyƒca w ogrodzie, Wroc aw 1995 Z. Herbert, Epilog burzy, Wroc aw 1998 J. Twardowski, Wiersze, Bia ystok 1994 A. Kamieƒska, Pisz o kamieniu: wiersze wybrane, Warszawa 1995 Ksi ga psalmów, t um. z hebrajskiego Czes aw Mi osz, Lublin 1982 Matura z j zyka polskiego 27

26 Ramowy plan wypowiedzi I. OkreÊlenie problemu PodkreÊlenie szerokich kontekstów biblijnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. Cz Êç I matura ustna II. KolejnoÊç prezentowanych argumentów 1. Biblia pauperum ilustrowana Biblia dla ubogich nieumiejàcych czytaç ludzi w epoce Êredniowiecza 2. Sta y kontekst biblijny w filozofii Êredniowiecznej Êw. Augustyna, Êw. Tomasza, Êw. Franciszka 3. Biblia w poezji renesansowej Jana Kochanowskiego kluczem do rozstrzygni cia zagadki ludzkiego losu, poj cia przyczyn cierpienia 4. Biblia w kontekêcie barokowych kontrastów a. Miko aj S p Szarzyƒski 5. Romantyczna koncepcja Boga i cz owieka, mickiewiczowski mesjanizm, Polska Chrysusem narodów, towianizm 6. M odopolski franciszkanizm a. Leopold Staff, Ga àê kwitnàca (1908) UÊmiechy godzin (1910) b. Jan Kasprowicz, Chrystus [w tego :] Poezje [1888], Anima lachrymans (1894) poezja religijno filozoficzna; Chwile (1911), Ksi ga ubogich (1916), Mój Êwiat (1926) filozofia franciszkaƒska 7. Odwrócony dekalog w czasie II wojny Êwiatowej i próba poszukiwania biblijnych uzasadnieƒ cierpienia niezawinionego a. Krzysztof Kamil Baczyƒski, Wiersze wybrane (1942), Arkusz poetycki (1944), Âpiew z po ogi (1947) b. opowiadania Tadeusza Borowskiego c. Inny Êwiat, Wie a Gustawa Herlinga Grudziƒskiego 8. Biblia w literaturze wspó czenej kluczem do rozstrzygni cia rozterek egzystencjalnych poezja Czes awa Mi osza, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieƒskiej, Jana Twardowskiego III. Wnioski ObecnoÊç Biblii (podobnie jak mitologii) w literaturze i sztuce kolejnych epok dowodzi ponadczasowoêci omawianych motywów. Jej niekwestionowany autorytet pozwala rozwiàzywaç zagadki kosmogeniczne i antropologiczne towarzyszàce cz owiekowi od poczàtku Êwiata. W XIX i XX wieku Biblia t umaczy a tragiczne losy paƒstwa polskiego i cz owieka 28

27 w czasie wojny i po wojnie by a wa nym êród em dla poszukujàcych definicji dobra i z a (wiersz Tadeusza Ró ewicza Ocalony), fundamentem do budowania definicji moralnoêci na powojennych zgliszczach. IV. Materia y pomocnicze Sztuka Reprodukcje obrazów o treêci religijnej z podkreêleniem ich roli wychowawczej oraz utworów muzycznych nawiàzujàcych do tematyki religijnej. PodkreÊlenie niekwestionowanej roli KoÊcio a jako przewodniego mecenasa sztuki przez wiele setek lat. Architektura romaƒska i gotycka, bogactwo koêcio ów sprowadza si nie tylko do propagowania kultu religijnego ale te kultu sztuki. V. Konteksty: Tradycja biblijna znalaz a swojà kontynuacj w rozpowszechnionej w romantyzmie idei mesjanizmu i towianizmu. Jej Êlady znajdziemy w pismach filozoficznych J. Hoene Wroƒskiego, A. Cieszkowskiego, A. Towiaƒskiego. Mesjanistycznà wizj Polski Chrystusa nakreêli A. Mickiewicz w Dziadów cz. III i Ksi gach narodu i pielgrzymstwa polskiego, Z. Krasiƒski w PrzedÊwicie, J. S owacki w Anhellim, Ksi dzu Marku, Ânie srebrnym Salomei, Genezis z Ducha i Królu Duchu. Ca oêç podr cznika dost pna w naszej ksi garni internetowej lub na kursach Collegium-Novum Matura z j zyka polskiego 29

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006 LUTY Nr 2 (16) 2006 ISSN 1733-0459 Indeks 388726 Cena 5 zł W numerze m.in.: PODWA ANIE PA STWA PRAWA. Dyskutujà: Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzysztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo