I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju od do r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Projekt oznacza projekt Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu. 2. Realizator projektu Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 3. Uczestnik uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju korzystający ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dydaktycznych: - gastronomiczno hotelarskich dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik kelner, - odzieżowych dla zawodu technik technologii odzieży, - mechanicznych dla zawodu technik mechanik, - grafiki komputerowej z modułem przedsiębiorczości dla zawodu technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy, - przygotowujących do matury z matematyki, - z języka angielskiego zawodowego. 4. Nauczyciel osoba prowadząca w/w zajęcia.

2 II. Cele Projektu 3 1. Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 2. Cele szczegółowe to: zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami, wspomaganie uczniów z trudnościami w nauce, rozwijanie kompetencji kluczowych, a szczególnie nauk przyrodniczo matematycznych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości, współpraca szkoły z instytucjami rynku pracy, służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, doposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. III. Zakres realizacji Projektu 4 1. Projekt skierowany jest do uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 2. W ramach Projektu prowadzone będą następujące zajęcia: Zajęcia dydaktyczne gastronomiczno hotelarskie dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik kelner, kucharz, Zajęcia dydaktyczne odzieżowe dla zawodu technik technologii odzieży, Zajęcia dydaktyczne mechaniczne dla zawodu technik mechanik, Zajęcia dydaktyczne grafiki komputerowej z modułem przedsiębiorczości, Zajęcia dydaktyczne przygotowujące do matury z matematyki, Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego zawodowego. 3. Zajęcia odbywać się będą w dziesięcioosobowych grupach.

3 4. Szczegółowa struktura zajęć przedstawia się następująco: I Zajęcia dydaktyczne gastronomiczno-hotelarskie dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, hotelarstwa, kelner, kucharz: Uczestnikami zajęć będą uczniowie technikum, kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego, hotelarstwa, kelner. Zajęcia odbywać się będą w pracowni obsługi gości, pracowni hotelarskiej oraz pracowni komputerowej w wymiarze 3 godz./tyg. Na początku wszyscy uczestnicy projektu przejdą szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych: GASTRO POS, GASTRO SZEF i CHART. Dla wszystkich uczestników zorganizowany będzie 2 dniowy wyjazd szkoleniowy do obiektów gastronomiczno hotelarskich w Warszawie. Zdobyte umiejętności i doświadczenie ułatwią młodzieży pozyskanie zatrudnienia w branży gastronomiczno - hotelarskiej oraz uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki. Wysokie kwalifikacje pozwolą na łatwiejsze znalezienie pracy. Z zajęć skorzysta 60 uczniów podzielonych na 6 grup. II Zajęcia dydaktyczne odzieżowe dla zawodu technik technologii odzieży: Uczestnikami zajęć będą uczennice technikum w zawodzie technik technologii odzieży oraz 2 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w zewnętrznym kursie rysunku żurnalowego i wizażu. W trakcie zajęć uczennice nabędą umiejętności kreowania wizerunku zewnętrznego, podkreślania upodobań, urody i figury. Przejdą także kurs komputerowego projektowania odzieży z efektami 3D, komputerowego systemu przygotowania i wsparcia produkcji odzieży. Szkolenia te odbędą się w stworzonej na potrzeby projektu pracowni odzieżowej wyposażonej w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem powszechnie używanym przez firmy branży odzieżowej. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godz./ tyg. Podczas zajęć wykorzystane będą programy wspomagające projektowanie. Uczestniczki projektu będą potrafiły świadczyć usługi w zakresie wizualizacji, konstruowania odzieży, przygotowywania form wyjściowych. Z zajęć skorzysta jedna dziesięcioosobowa grupa.

4 III Zajęcia dydaktyczne mechaniczne dla zawodu technik mechanik: Uczestnikami zajęć będą uczniowie technikum w zawodzie technik mechanik oraz 2 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w zewnętrznym kursie Edge CAM i Solid Edge. Treści kursu będą realizowane na zajęciach z uczniami. Celem zajęć będzie poznanie zasady działania programu CAM, uzyskanie umiejętności projektowania procesów obróbki tokarskiej i frezerskiej, obsługa cykli roboczych, dobór narzędzi, generowanie kodów do obrabiarek, zapoznanie z zasadą działania programu CAD w odmianie 2D i 3D oraz tworzenia modelu 3D. Po zajęciach z zakresu kursów uczniowie będą doskonalić nabyte umiejętności na ćwiczeniach w szkolnej pracowni - raz w miesiącu 4 godziny, dzięki czemu będą mogli wykorzystać poznane nowoczesne technologie w swojej przyszłej pracy zawodowej. Z zajęć skorzysta 20 uczniów podzielonych na 2 grupy. IV Zajęcia grafiki komputerowej z modułem przedsiębiorczości: Uczestnikami zajęć będą uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej i technik reklamy. Uczestnicy nabędą umiejętność obsługi programu Corel Draw z modułem obsługi plotera oraz zwiększą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia odbywać się będą w pracowni komputerowej w wymiarze 2 godz./tyg. Podczas zajęć zostaną odtworzone rzeczywiste warunki pracy. Uczniowie uzyskają nowe umiejętności wykorzystywane w przyszłości w pracy zawodowej, przy użyciu najnowszych technologii stosowanych w branży reklamowej. Wysokie kwalifikacje uzyskane dzięki dodatkowym zajęciom pozwolą na łatwiejsze znalezienie pracy. Z zajęć skorzysta 20 uczniów podzielonych na 2 grupy. V Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki: Uczestnikami zajęć będą obowiązkowo wszyscy maturzyści uczęszczający do technikum. Uczestnicy będą realizować zagadnienia maturalne poprzez rozwiązywanie zadań i testów egzaminacyjnych. Podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych. Planowana jest także realizacja treści wykraczających poza podstawę programową. Dodatkowe zajęcia mają na celu lepsze przygotowanie merytoryczne młodzieży przystępującej do egzaminu maturalnego,

5 a tym samym podniesienie wyników uzyskiwanych na maturze z tego przedmiotu. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo w pracowni komputerowej. Zajęcia odbywać się będą w 9 grupach ćwiczeniowych. Termin realizacji zajęć: VI Zajęcia z języka angielskiego zawodowego: Uczestnikami zajęć będą uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1godzinie lekcyjnej. Podczas zajęć uczniowie będą wykonywać językowe zadania gramatyczne, leksykalne i komunikacyjne. Planowane jest czytanie książek, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek ułatwiających zapamiętywanie słownictwa. Uczniowie będą pisać w języku angielskim listy (zażalenie, podziękowanie, podanie o pracę, list motywacyjny) i inne rodzaje pism formalnych przydatnych w zawodzie hotelarza, gastronoma, a jednocześnie niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z zajęć skorzysta 20 uczniów podzielonych na 2 grupy. IV. Zasady rekrutacji kwalifikacji Uczestników 5 Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju mieszczącym się przy ulicy Przemysłowej Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać status ucznia technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, b) wypełnić Formularz zgłoszeniowy, c) złożyć dobrowolne oświadczenie o chęci uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku ucznia niepełnoletniego dodatkowo opatrzone zgodą rodzica. 2. Ponadto ustala się dodatkowe kryteria: a) do wszystkich zajęć kwalifikowani będą w pierwszej kolejności uczniowie o najniższym statusie materialnym, b) do zajęć z grafiki komputerowej z modułem przedsiębiorczości kwalifikowani będą w pierwszej kolejności uczniowie z najwyższą oceną z informatyki za I semestr roku szkolnego 2012/2013.

6 3. W przypadku większej liczby chętnych niż oferowana liczba miejsc na poszczególne zajęcia w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie, którzy: a) mieszkają na terenach wiejskich, b) najszybciej zgłoszą swój udział. 4. Uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć. 5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie r. 6. Wszystkie wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz na stronie internetowej szkoły. 7. Informacje o realizowanym Projekcie i sposobie rekrutacji będą umieszczone w formie ogłoszeń na terenie szkoły oraz w lokalnych mediach, a także w klasach objętych projektem za pośrednictwem wychowawców. 8. Wybór Uczestników przeprowadzi powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna, w składzie: koordynator projektu, nauczyciel realizujący projekt oraz dyrektor szkoły. 9. Komisja w ciągu 5 dni od zakończenia rekrutacji sprawdzi prawidłowość złożonych formularzy i sporządzi listy uczestników w formie papierowej oraz elektronicznej. 10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa 11. Lista uczestników oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. V. Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 6 1. Każdy Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem. 3. Do obowiązków Uczestnika należy: a) uczestnictwo w minimum 80% zajęć, b) przestrzeganie punktualności, c) wypełnianie ankiet w trakcie realizacji Projektu, d) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7 VI. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 7 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. długotrwała choroba lub inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani do projektu mają prawo rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego Oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego w przypadku ucznia niepełnoletniego przez rodzica/prawnego opiekuna. 2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z uczestnictwa bez poniesienia konsekwencji, jeżeli rezygnacja nastąpi nie później niż realizacja 3 godzin zajęć. 3. W sytuacji, gdy ciągła nieobecność ucznia na zajęciach trwa dłużej niż 1 miesiąc (za wyjątkiem pkt.1) uczeń zostaje skreślony z listy uczestników Projektu. 4. Konsekwencją skreślenia rezygnacji udziału w Projekcie z wyłączeniem pkt.1 będzie pozbawienie ucznia uczestnictwa w innych zajęciach w ramach Projektów realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 5. W miejsce uczniów, którzy zrezygnowali z udziału w Projekcie lub zostali skreśleni z listy uczestników wchodzą kolejni uczniowie z listy rezerwowej. VII. Postanowienia końcowe 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców

Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1. biurze

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie Projekt realizowany przez im. Komisji Edukacji Narodowej Werynia 501, 36 100 Kolbuszowa Regon 000098980 NIP 814-14-04-726

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych:

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych: Regulamin rekrutacji w ramach projektu (ZMIANA NR. 3) Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.

Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. Regulamin rekrutacji na dodatkowe kursy specjalistyczne realizowane w 2015 roku, w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo