SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Płock, 2014

2 (...)Kiedy patrzymy w przyszłość, stajemy twarzą w twarz z wieloma wątpliwościami dotyczącymi świata, w którym będą żyć nasze dzieci, wnuki i prawnuki, ale możemy być pewni przynajmniej jednej rzeczy: jeśli chcemy, żeby Ziemia zaspokajała potrzeby swoich mieszkańców, ludzkość musi przejść głęboką transformację. Świat jutra musi być diametralnie różny od świata, który znamy, wstępując w XXI wiek i nowe milenium. (...) (...) Musimy przemyśleć sposób organizowania wiedzy. Oznacza to zerwanie z tradycyjnymi barierami, pomiędzy dyscyplinami i utworzenie nowych sposobów na ponowne powiązanie tego, co zostało rozdzielone. Musimy zaplanować od nowa (przeformułować) politykę edukacyjną i programy, a wdrażając te reformy, musimy cały czas pamiętać o długofalowości i naszej ogromnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. (Federico Mayor Dyrektor Generalny UNESCO) 1 Wstęp Szkolnictwo zawodowe zwłaszcza po reformie edukacji w końcu lat dziewięćdziesiątych utraciło na znaczeniu, prestiżu i trosce państwa. Nieskoordynowana polityka edukacyjna, prowadząca do tworzenia znacznej liczby relatywnie tanich (w sensie inwestycyjnym) lokalnych szkół wyższych o profilach humanistycznych i upowszechnienie zdawalności egzaminu maturalnego spowodowały, że popularność szkół zawodowych i technicznych wśród uczniów dramatycznie spadła. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wybierają przede wszystkim szkoły ogólnokształcące i studia wyższe na kierunkach humanistycznych. Przyczyniło się do tego również znaczne obniżenie wymagań, jeśli chodzi o kwalifikacje do liceów (za każdym uczniem idzie subwencja oświatowa). 2 Mimo tego, że szkolnictwo zawodowe jest istotnym elementem kształcenia kadr dla gospodarki narodowej, państwo wycofało się z aktywnego wpływania na ten sektor, pozostawiając samorządom zarówno rozwój bazy do kształcenia praktycznego, jak i wybór kierunków kształcenia. Zmiany projektowane w systemie kształcenia zawodowego zmierzają w kierunku sformułowania i wdrożenia nowego modelu pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, uwzględniającego standardy jakości zgodne z europejskimi ramami odniesienia, na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQARF). Zmiany te wymagają przygotowania dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe do zastosowania nowych rozwiązań w zakresie m.in. konstruowania szkolnych planów nauczania spełniających wymóg niezbędnej elastyczności i korelacji przedmiotów ogólnych

3 z zawodowymi. W ramach działań zmierzających do poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w projekcie tym przewiduje się wypracowanie instrumentów organizacyjnych i prawnych oraz wsparcie szkół i nauczycieli szkolnictwa zawodowego w zakresie stosowania nowych narzędzi i standardów jakości pracy szkół, prowadzących kształcenie zawodowe, poprzez organizację i przeprowadzenie cyklu specjalistycznych warsztatów dla kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 3 W polskim systemie kształcenia zawodowego jednym ze znaczących problemów jest niedobór kadr. Doświadczeni specjaliści odchodzą, nie pozostawiając po sobie następców, tak dobrze wykwalifikowanych jak oni. Ponadto na niski poziom szkolnictwa zawodowego w Polsce duży wpływ ma fakt, iż uczniom do nich uczęszczającym przekazuje się głównie wiedzę teoretyczną, a praktyczna schodzi na drugi plan. Warto, więc w tym miejscu wspomnieć, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, który przyniósł sukces wielu państwom m.in. Szwajcarii, Niemcom. Bez odzewu nie może również pozostać bardzo słabo rozwinięte doradztwo zawodowe w Polsce. Obecnie brakuje jednolitego systemu doradztwa zawodowego, który zapewniłby każdemu człowiekowi, na każdym etapie życia wsparcie i pomoc profesjonalnego doradcy zawodowego. Wprowadzenie takiego systemu umożliwiłoby nie tylko instytucjom, w tym szczególnie szkołom, stworzenie stanowisk pracy dla doradców zawodowych, którzy byliby dostępni dla każde osoby planującej swój rozwój edukacyjno-zawodowy. 4 Aktualny stan oraz przyszłość poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce powinny stać się istotnymi elementami polityki edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym. Wydaje się, że obecny stopień ich zintegrowania nie odpowiada aktualnym, ważnym potrzebom społecznym w tym zakresie. Poziom rozwoju i funkcjonujący system doradztwa edukacyjno-zawodowego znajduje się na etapie wymagającym podjęcia dalszych zdecydowanych kroków, które pozwolą na integrację i powiązanie realizowanych obecnie działań, nadanie im priorytetowych kierunków oraz zbudowanie sprawnego systemu umożliwiającego dostosowanie się do trendów i wymagań zmieniającej się gospodarki. 5 Szkoły zawodowe stanowić powinny zaplecze rynku pracy, dając z jednej strony uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia zaś przedsiębiorstwom wykwalifikowanych pracowników. Takie ułożenie relacji oferty edukacyjnej i potrzeb rynku pracy wiąże się wprost z zamawianiem pewnych kierunków kształcenia, delegowaniem pracowników firmy do pracy w ramach warsztatów czy staży i praktyk. W Polsce nie brakuje jednak ludzi i organizacji, dla których szkolnictwo zawodowe stanowi wysoką rangę, a zwłaszcza ulepszenie jego efektywności. Jedną z takich organizacji jest Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, która zorganizowała 23 października 2013 r. konferencję zatytułowaną Szkolnictwo 3 4 D. Kukla, Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s.57 5 D. Kukla, Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s

4 zawodowe w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej, o której więcej informacji będzie można uzyskać w jednym z poniższych rozdziałów. 4

5 Rozdział 1. Kształcenie zawodowe w Polsce Pojęcie kształcenia zawodowego definiuje się najczęściej w literaturze pedagogicznej jako proces, którego celem jest przekazanie uczniom określonego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu przemysłu, rolnictwa i hodowli oraz szerokorozumianych usług. Proces ten obejmuje przekazanie określonego zasobu wiedzy ogólnej oraz specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych, których opanowanie uprawnia uczniów do wykonywania wybranego zawodu. Rezultatem kształcenia zawodowego jest wykształcenie zawodowe uzyskane w określonej specjalności. 6 Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe w Polsce, zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206), odbywa się w następujących typach szkół: trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskania świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 7 W Polsce nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów i 252 kwalifikacje wyodrębnione w ramach zawodów. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi jednocześnie standard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji. W obecnym systemie każda z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jest potwierdzana przez ucznia w trakcie trwania nauki w szkole. Szkolnictwo zawodowe w Polsce zostało w pewien sposób zdeprecjonowane, dlatego trzeba dążyć do podniesienia jego efektywności. Nie ulega wątpliwości, że szkolnictwo zawodowe powinno dążyć do nawiązania bardziej ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz sprawić, by zaangażowali się oni w większym stopniu w proces kształcenia i podniesienia jakości kształcenia praktycznego. Edukacja w szkołach zawodowych wymaga 6 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s pdf 5

6 specjalnych zabiegów w celu realnego wyrównania szans i uczynienia z tej ścieżki edukacji wartościowej drogi do dorosłego życia dla jej uczestników. 6

7 Rozdział 2. Doradztwo zawodowe w Polsce Polski system edukacji, mimo odpowiednich przepisów, w praktyce kładzie za mały nacisk na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego. W szkołach na tego typu zajęcia poświęca się zbyt mało czasu lub nie przeprowadza się ich w ogóle. Brakuje profesjonalnych doradców zawodowych i indywidualnego kontaktu prowadzącego zajęcia z uczniem. W ostatnich latach nastąpił rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego w Polsce w efekcie wprowadzenia nowych przepisów, opracowania nowych programów kształcenia dla doradców, lepszej współpracy na szczeblu krajowym i europejskim oraz wykorzystania środków z funduszy wspólnotowych. Kluczowe priorytety dotyczące rozwoju poradnictwa zawodowego obejmują tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego oraz wspieranie dalszego rozwoju usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Rozwija się także nowa forma poradnictwa zawodowego poradnictwo na odległość. Poradnictwo zawodowe pozostaje w gestii dwóch resortów: oświaty (Ministerstwo Edukacji Narodowej), odpowiedzialnego za usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży szkolnej oraz pracy (Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), odpowiedzialnego za usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego dla dorosłych. Realizacja zadań z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej należy do dwóch resortów: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży szkolnej Usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego dla dorosłych Rys. 1.1 Resorty odpowiedzialne za poradnictwo zawodowe 7

8 Usługi poradnictwa zawodowego, za które odpowiada resort oświaty, świadczą specjalistyczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz Szkolne Ośrodki Kariery. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) organizuje szkolenia dla doradców zawodowych mające na celu podnoszenie poziomu ich kwalifikacji i wiedzy, obejmujące także poradnictwo zawodowe dla grup defaworyzowanych, takich jak osoby niepełnosprawne. Została uruchomiona wirtualna platforma internetowa dla doradców zawodowych, która zapewnia wygodny dostęp do dokształcania i doskonalenia zawodowego. 8 Mimo tych wszystkich zabiegów doradztwo zawodowe w Polsce jest na bardzo niskim poziomie i aby się to zmieniło, to doradztwo zawodowe powinno być intensywnie prowadzone już na poziomie gimnazjum, gdyż to właśnie pod koniec gimnazjum uczniowie dokonują wyboru związanego z dalszą edukacją, który ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłości zawodowej. Ponadto w celu wzrostu wydajności i skuteczności doradztwa zawodowego polskie szkoły, na wzór zagranicznych, powinny także rozpocząć współpracę z firmami i organizacjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, a osoby prowadzące zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego winny być profesjonalistami, którzy potrafią nawiązać indywidualny kontakt z uczniem. 8 8

9 Rozdział 3. Dualny system kształcenia System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem). W tym systemie, kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego. W Europie, system dualnego kształcenia zawodowego realizowany w szkołach zawodowych i technicznych różnego szczebla także wyższych, odgrywa znaczącą rolę w kilku krajach, takich jak: - Szwajcaria 87 % uczniów szkół zawodowych i technicznych uczestniczy w dualnym systemie kształcenia zawodowego, a tylko 13 % w szkolnym systemie zawodowym, - Niemcy 69 % uczniów szkół zawodowych i technicznych uczy się zawodu w dualnym systemie kształcenia, 31 % uczy się w szkolnym systemie zawodowym, - Czechy 58 % ogółu uczniów szkół zawodowych i technicznych kształci się w dualnym systemie kształcenia zawodowego, 42 % w szkolnym systemie zawodowym, - Węgry ponad 37% uczniów uczestniczy w dualnym systemie kształcenia zawodowego, natomiast w szkolnym systemie nauki zawodu kształci się 63 % uczniów, - Holandia 33 % uczestników kształcenia zawodowego uczy się zawodu w dualnym systemie kształcenia; w szkolnym systemie kształcenia uczestniczy 67 % uczniów. 9 System dualny szkolnictwa zawodowego a system szkolny szkolnictwa zawodowego Źródło: M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004, s M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004, s.194 9

10 Dualny system kształcenia opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej. Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system ten jest bardzo wysoko ceniony. Państwa, w których dominuje dualny system kształcenia zawodowego mają dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy młodych ludzi oraz gospodarkę na wysokim poziomie Dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech Dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech ma bardzo długą tradycję i do tej pory stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj kształcenia zawodowego. Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Osoby zdobywające wykształcenie zawodowe w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie pracy zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa. W system kształcenia dualnego w Niemczech zaangażowane są instytucje na poziomie federalnym (Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań), kraje związkowe, izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze, pracodawcy oraz uczniowie. Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Ustanawia ogólne zasady dotyczące organizacji procesu edukacji zawodowej, zawarte w ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz). Ustanawia klasyfikację zawodów, w których odbywa się nauczanie (ok. 360 zawodów). Formułuje przepisy (Ausbildungsordnung) regulujące program nauczania dla danego zawodu obowiązujące na terenie całych Niemiec. Kraje związkowe Są odpowiedzialne za szkoły zawodowe. Każdy z krajów związkowych reguluje naukę w szkolnictwie zawodowym zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką. Na poziomie kraju związkowego dochodzi do zdefiniowania szczegółowych zasad organizacji procesu edukacji zawodowej i zawartości programów nauki danego zawodu. Dla każdego zawodu zbudowany jest ramowy plan kształcenia, zawierający podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z liczbą godzin przeznaczoną na każdą z tych kategorii. Plan praktyk musi być kompatybilny z programem szkolnym. Finansują ogólną teoretyczną edukację zawodową. Izby przemysłowo-handlowe oraz izby rzemieślnicze w swojej kompetencji mają: 10

11 Doradztwo zakładom szkolącym uczniów. Kontrola oraz opiniowanie czy dany zakład spełnia wymogi stawiane zakładom ubiegającym się o przyjęcie uczniów na praktyczną naukę zawodu. Certyfikowanie kwalifikacji, a więc opracowywanie w porozumieniu z zakładem pracy, wytycznych, co do kształcenia oraz zawartości programów nauki. Rejestrowanie umów o kształcenie zawodowe pomiędzy uczniami i pracodawcami. Opracowywanie i przeprowadzanie egzaminów zawodowych (połówkowych i końcowych), powoływanie komisji egzaminacyjnych, wydawanie świadectw. Przedsiębiorcy Mimo braku wymogów prawnych, większość firm przyjmuje uczniów na praktyki uważając to za naturalną kolej rzeczy. Praktyki oferuje z reguły ok. 23 % ogółu firm (dane za 2008 rok). Wieloletnia tradycja sprawiła, że firmy czuły i nadal w większości przypadków czują się zobowiązane do przyjmowania adeptów zawodu na praktyki, nawet w świetle braku oficjalnych uregulowań prawnych tej kwestii, które by im takie zadanie narzucały. Głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie jak najwyższej jakości praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami i wytycznymi w danym zawodzie. Pracodawcy współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami przemysłowo-handlowymi lub rzemieślniczymi. Finansują praktyczną część nauki zawodu. 80 procent miejsc na praktyki udostępniają przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Uczniowie W systemie dualnym każdy uczeń jest zobowiązany do zorganizowania sobie praktyk i znalezienie swojego pracodawcy. Praktyka trwa najczęściej 3 lata i odbywa się przez 3-4 dni w tygodniu. W tym czasie adept zawodu ma okazję pracować we wszystkich działach danej firmy istotnych dla zawodu, do którego podjęcia się przygotowuje. Istotną zaletą systemu dualnego jest też fakt, że uczeń jest motywowany do nauki finansowo: pracując w przedsiębiorstwie w ramach praktyk otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za świadczoną pracę. 11 W dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech jak wspomniano już wyżej, ważną rolę odgrywają przedsiębiorcy, gdyż finansują ze swoich środków praktyczną część kształcenia zawodowego oraz włączają się i aktywnie uczestniczą w przygotowaniu programu, obejmującego praktyczną część zawodu. Dzięki temu mają

12 pewność, że uczniowie są dobrze przygotowani do wybranego przez siebie zawodu i w przyszłości staną się lojalnymi i starannie wykwalifikowanymi pracownikami. Na zakończenie warto dodać, że na atrakcyjność dualnego systemu kształcenia zawodowego wpływają dalsze możliwości rozwoju, jaki daje on uczniom. W zależności od wyboru uczniowie mogą pozostać w sferze kształcenia zawodowego, zdając maturę zawodową i studiując na wybranej akademii zawodowej lub też mają możliwość kontynuowania nauki przygotowującej ich do matury ogólnej, po zaliczeniu, której mogą rozpocząć studia na uniwersytecie. Źródło:

13 Rozdział 4. Szkolnictwo zawodowe w Polsce a w innych krajach. 4.1 Sprawozdanie z konferencji Szkolnictwo zawodowe w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej W środę 23 października 2013 r. w Auli Urzędu Miasta, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zorganizowała pod honorowym patronatem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezydenta Miasta Płocka, panel dyskusyjny "Szkolnictwo Zawodowe w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej. Zdjęcie 1 Konferencja Szkolnictwo zawodowe w Polsce a w innych krajach Unii Europejskiej w Auli Urzędu Miasta Płock Wśród osób zaproszonych znajdowali się przedstawiciele władz miasta, administracji, Kuratorium Oświaty, biznesu, nauczyciele ze szkół uczących zawodu, oraz goście: Maria Montowska ( Dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej ), Jean Pierre Schneuwly ( Radca Ambasady Szwajcarskiej w Polsce, od 20 lat zgłębiający problematykę gospodarczą współpracy polsko-szwajcarskiej), przedsiębiorcy, przedstawiciele szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych gości byli również: Prof. Janusz Zieliński (Prorektor Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku) oraz Prof. Zbigniew Kraszewski ( Rektor Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku). Konferencja miała formę panelu, którego moderatorem był Pan Lech Księżakowski, W-ce Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Całej debacie przysłuchiwała się młodzież z płockich szkół. Jak zauważył rozpoczynając dyskusję, Jan Brudnicki Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, szkolnictwo zawodowe w Polsce podlega nieustannie reformie, która niekoniecznie podąża za bieżącymi wymaganiami gospodarki. Potwierdza to również wciąż rosnące bezrobocie. 13

14 Zdjęcie 2. Jan Brudnicki, Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Szkolnictwo zawodowe w Polsce, podobnie jak cała oświata, podlega pewnym regulacjom, co jakiś czas reformom. Jak to się przekłada na efektywność na rynku pracy? Jak ważny jest problem szkolnictwa zawodowego w Polsce? Te zagadnienia były głównym tematem konferencji, na które starano się znaleźć odpowiedź. To, co czynią wszyscy w zakresie nauki na poziomie szkolnictwa zawodowego jest niezwykle istotne dla młodych ludzi, którzy stanowią podmiot naszej szczególnej troski. Zebranych gości w tematykę wprowadził Z-ca Prezydenta Miasta Płocka Roman Siemiątkowski, który jest odpowiedzialny w Urzędzie Miasta za sprawy oświaty. Podkreślił szczególne znaczenie szkolnictwa zawodowego oraz potrzeby reformy tegoż szkolnictwa. Wspomniał także o nowych podstawach programowych i nowej klasyfikacji zawodów. Nie zapomniał również wspomnieć o konieczności reformy szkolnictwa zawodowego, ciągłej dyskusji na ten temat oraz o możliwości korzystania z umiejętności innych. Zdjęcie 3. Z-ca Prezydenta Miasta Płocka Roman Siemiątkowski Głównym celem debaty była optymalizacja procesu dokształcenia zawodowego w szkołach z regionu płockiego, dla lepszej jakości przygotowania zawodowego ich absolwentów. Skoro absolwenci szkół mają w przyszłości pracować w firmach, które Izba Gospodarcza Regionu Płockiego reprezentuje, to dobrze byłoby zapytać przedsiębiorców, jakich absolwentów oni potrzebują. Dlatego podczas konferencji pokazano niedomagania szkolnictwa zawodowego z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz oczekiwania, jakie mają przedsiębiorcy wobec przyszłych absolwentów szkół zawodowych. 14

15 Patrząc na współczesną edukację zawodową, wydaje się, że nie podąża ona za zmianami, jakie wymusza świat, a w szczególności wspólnota europejska i jej ciągle zmieniająca się gospodarka, stanowiąca bardzo wymagający rynek i ogromną konkurencję na najwyższym poziomie. W związku z tym cała nasza gospodarka musi za tym rynkiem podążać, w szczególności oświata i edukacja zawodowa mają swoje szczególne miejsce. Bez dobrej kadry zawodowej nie mamy szans na wygraną z konkurencją, biorąc pod uwagę, że konkurujemy na rynku krajowym z produktami zagranicznymi, ale też eksportując nasze towary konkurujemy z całym światem. Od kiedy zostały otwarte granice, jesteśmy w Unii Europejskiej wymiana gospodarcza stała się dużo łatwiejsza, ale przez to polskie przedsiębiorstwa wcale nie mają dużo łatwiej. Nasza gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych, zdolnych i zmotywowanych do pracy pracowników, takich jak są na Zachodzie. Pracowników zmotywowanych do twórczego działania, dbających o jakość pracy, o pewnej wykształconej już kulturze technicznej. Powinniśmy, więc oczekiwać i dążyć do takich ideałów. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat wydajność pracy w Polsce w latach wzrosła o 3,3% w porównaniu do roku WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSCE W LATACH ,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Jest to bardzo dobry symptom, ponieważ jest wzrost, ale nie wnosi nas to na obszar bardziej godziwy. Odnosząc to do wydajności w krajach Unii Europejskiej jesteśmy na poziomie 60%, zatem jest, co poprawiać. Patrząc na rynek pracy i pracodawców można powiedzieć, że aby odnieść sukces na tych rynkach najważniejszy jest poziom wykształcenia pracownika. Nie ważne jest, jaki mamy zawód wyuczony, ważne jest, na jakim poziomie jest nasze wykształcenie, jaką mamy wiedzę i doświadczenie, jakimi jesteśmy fachowcami. Zawsze, bowiem potrzeba jest pracowników, którzy są fachowcami w swojej dziedzinie, niezależnie od kryzysu i stopnia bezrobocia dobrze wykwalifikowani ludzie znajdą pracę. Obecna ustawa daje trochę 15

16 elastyczności organom prowadzącym, szkołom, dyrektorom, a przede wszystkim uczniom, jednak jest to jedynie wstęp do dobrych możliwości w ciągu całego procesu kształcenia. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego. Trzeba poczekać minimum cały cykl kształcenia, by zobaczyć, jakie to przyniesie efekty. Jest to proces, ale żeby przyniósł szybko efekty, trzeba go zacząć jak najszybciej. Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratorium w Płocku mówił podczas konferencji o tym, jak przepisy się zmieniły, jak dopasowane są do potrzeb pracy i do pracodawców, co przepisy dają, a co będziemy mogli osiągnąć. 4.2 Krótki zarys wypowiedzi uczestników konferencji. Henryka Pszczolińska (Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratorium w Płocku) podczas konferencji opowiedziała o zmianach w ustawie o szkolnictwie zawodowym. Jak ujęła nikt z nas, nie ma wątpliwości co do zmian, jakie powinny zajść w szkolnictwie zawodowym. Zdjęcie 4. Henryka Pszczolińska, wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratorium w Płocku Do najistotniejszych czynników determinujących te zmiany można zaliczyć: - niedostosowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego do zmieniających się realiów gospodarczych, - małą elastyczność kształcenia zawodowego, kształcenia, w którym dominuje kształcenie w formach szkolnych, - małą efektywność kształcenia dorosłych, - niewłaściwe prowadzenie doradztwa zawodowego. W związku z powyższym opracowano i wdrożono szereg aktów prawnych, które pozwoliły dokonać zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zmiany te weszły w życie w dniu r.. Najważniejszym dokumentem wprowadzającym zmiany jest ustawa z dnia r. o zmianie ustawy systemowej oświaty oraz szereg rozporządzeń, które zostały opracowane i wdrożone w życie na podstawie tej ustawy. 16

17 Wśród tych rozporządzeń są: - klasyfikacja zawodów - podstawy programowe kształcenia w formach pozaszkolnych - zmiana rozporządzenia dotyczącego oceniania i klasyfikacji spraw związanych z egzaminem - rozporządzenie dotyczące egzaminów eksternistycznych - podręczniki i programy - rozporządzenie mówiące o możliwościach uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych dla niepełnoletnich osób - rozporządzenie o egzaminatorach oraz egzaminach czeladniczych i mistrzowskich. Nowa struktura szkolnictwa w Polsce wprowadziła podział szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na: - 3 letnie liceum ogólnokształcące - 4 letnie technikum - 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową. Ponadto uwzględnia szkoły policealne, a wśród nich nowością są kwalifikacyjne kursy zawodowe, nie jest to szkoła, jest to forma kształcenia. Jest to przykład na to, że istnieją różne ścieżki, po jakich można dojść, by uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje, czy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ogólny schemat szkolnictwa w Polsce Źródło: B. Kruszakin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, B. Kruszakin, Kuratorium Oświaty w Lublinie,

18 Najistotniejsze zmiany, które ustawa wprowadziła mówią, o tym, że absolwenci szkoły zasadniczej mogą kontynuować naukę w liceum bezpośrednio od klasy drugiej. Istnieje możliwość łączenia szkół zawodowych w Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szkoły, które do tej pory kształciły zawodowo mogą również organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe. Pracodawcy mogą także zlecać szkołom przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji, które są im potrzebne. Kursy takie mogą organizować szkoły publiczne, ale tylko w zakresie takim, w jakim kształcą w danych zawodach w szkole, szkoły niepubliczne, które mają uprawnienia szkół publicznych, instytucje prowadzące działalność edukacyjną oświatową, Publiczne i Niepubliczne Centra Kształcenia Ustawicznego i Ośrodki Dokształcania, a także osoby prywatne i fizyczne, które prowadzą działalność oświatową w ramach działalności gospodarczej. W rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowością jest, to, że w ramach poszczególnych zawodów wyodrębniono pojedyncze kwalifikacje. Kwalifikacje te określają zakres umiejętności i wiadomości, które pozwalają na samodzielne wykonanie zadań zawodowych i umożliwiają podjęcie pracy w danym zawodzie. Każdą kwalifikacje opisują efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno społecznych. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 8 obszarów, do których przypisano poszczególne zawody: A administracyjno usługowy B budowlany E elektryczno elektroniczny M mechaniczny R rolniczo leśny z ochroną środowiska T turystyczno gastronomiczny Z medyczno społeczny S - artystyczny Wyodrębniono w niej 200 zawodów, w których wyodrębniono 251 kwalifikacji. Dla 23 zawodów wyodrębniono po 3 kwalifikacje, dla 72 zawodów wyodrębniono po 2 kwalifikacje, dla 98 zawodów wyodrębniono po 1 kwalifikacji, zaś dla 7 zawodów nie wyodrębniono żadnej kwalifikacji, gdyż są to zawody artystyczne. Niektóre zawody posiadają wspólne kwalifikacje, np. mając trzy zawody: sprzedawcę, technika handlowca i technika księgarstwa wyodrębniono dla każdego z tych trzech zawodów kwalifikacje. Dla sprzedawcy jedna kwalifikacja: prowadzenie sprzedaży, dla technika handlowca dwie kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży i prowadzenie działalności handlowej, a dla technika księgarstwa: prowadzenie sprzedaży i prowadzenie działalności informacyjno bibliograficznej. Absolwent szkoły zasadniczej może zacząć edukację w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego i zacząć uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, żeby zdobyć kwalifikacje prowadzenia działalności handlowej. Kiedy zaś będzie już absolwentem liceum będzie mógł uzyskać tytuł technika handlowca, ale również może uczęszczać na inne kursy, gdzie będzie mógł zdobyć kwalifikacje prowadzenia działalności 18

19 informacyjno bibliograficznej i wtedy uzyska tytuł technika księgarstwa. Może w takim przypadku pracować jako sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa. Opracowała: Henryka Pszczolińska Kolejny przykład, w którym wykorzystano wspólne kwalifikacje jest następujący: mamy dwa zawody: montera elektronika i technika elektronika. Dla montera elektronika są dwie kwalifikacje ( określmy je jako E5 i E6) o określonych nazwach, dla technika elektronika jest jedna z nich E6 i dodatkowo E20 ( eksploatacja urządzeń elektronicznych). Absolwent zasadniczej szkoły po uzyskaniu wykształcenia średniego może kontynuować zdobywanie kwalifikacji na kursach i uzyskać tytuł technika elektronika. Jest to przykład elastyczności w ścieżce zdobywania zawodu. Opracowanie: Henryka Pszczolińska Rozporządzenie, które także uległo zmianie, to rozporządzenie dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach. Podstawa ta jest zgodna z krajowymi ramami kwalifikacji i po raz pierwszy w jednym akcie prawnym określone zostały opisy kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów. Ta podstawa programowa dotyczy zarówno kształcenia w szkołach, jak i formach pozaszkolnych, czyli na kursach. Zmienił się opis tej podstawy. Treści nauczania w podstawie programowej kształcenia zostały określone jak dla kształcenia ogólnego w języku efektów kształcenia. W podstawie programowej dla każdego zawodu znajdują się 3 grupy: 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 19

20 3) Efekty kształcenia właściwe dla zawodu opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach. Opis tych efektów jest jedyną podstawą oceniania na egzaminach zewnętrznych. Podstawa ta jest jednocześnie standardami wymagań egzaminacyjnych. Rozporządzenie o formach pozaszkolnych kształcenia obejmuje takie formy jak: - kwalifikacyjne kursy zawodowe, w których zdobywa się jakąś kwalifikacje wyodrębnioną w zawodzie - kursy umiejętności zawodowych - kursy kompetencji ogólnych. Egzamin zawodowy uczniowie zdają w trakcie nauki szkolnej, nie tak jak do tej pory po zakończeniu nauki. Poszczególne kwalifikacje można uzyskać w trakcie edukacji. Do dyplomów, które uzyskują uczniowie, po zdobyciu wszystkich kwalifikacji mogą oni otrzymać suplement do dyplomu, który umożliwia poruszanie się po rynku w kraju, a także w Europie. Bardzo ważną zmianą, którą wprowadzono jest zmiana egzaminów zawodowych eksternistycznych. Osoby, które do tej pory pracowały na jakimś stanowisku, ale nie miały dokumentów potwierdzających wykonywany zawód mogą przystąpić do egzaminu eksternistycznego. Do tego egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata pracowały w danym zawodzie. Egzamin określają przepisy odpowiedniego rozporządzenia. Wszelkie zmiany spowodowały: - włączenie szkól w system kształcenia ustawicznego, - dostosowanie struktury szkolnictwa do modelu kształcenia zawodowego, - zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów z podziałem na kwalifikacje oddzielne, - wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej, ujednolicenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla tych, którzy kształcili się w szkole, ale także w różnych formach pozaszkolnych. Profesor Janusz Zieliński ( Rektor Politechniki Warszawskie) podczas konferencji opowiedział o szkolnictwie zawodowym na poziomie wyższym i współpracy z przedsiębiorcami. Jak mówił z sentymentem wspomina czasy kiedy szkolnictwo średnie było typowe, czyli: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum. Absolwenci tych szkół średnich byli wówczas na tyle dobrze przygotowani, że w przedmiotach głównych, podstawowych można było z nimi realizować na pierwszym roku studiów dalszy etap kształcenia w tych przedmiotach. Obecnie sytuacja przedstawia się tak, że kiedy absolwent szkoły średniej, często dobrej szkoły średniej, przychodzi na uczelnię wyższą trzeba go dokształcić z przedmiotów podstawowych, tego, co powinien wynieść ze szkoły średniej, a niestety nie wyniósł. Utworzono dla szkolnictwa zawodowego nowe ramy prawne, ale tworząc te podstawy prawne nikt nie pomyślał, żeby skonsultować je z uczelniami wyższymi, co według Profesora Janusza Zielińskiego jest dużym błędem. Pracodawcy potrzebują dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy z marszu podjęliby pracę i realizację zadań w tej pracy, ale wysoce niesprawiedliwe jest zarzucanie 20

21 uczelniom wyższym, że nie są w stanie odpowiednio przygotować dobrego absolwenta. Uczelnia nie jest, bowiem miejscem, którego rolą jest wypuszczenie dobrego absolwenta, który będzie od razu innowacyjny. Państwo powinno dążyć do tego, by absolwent mógł stosownie się rozwijać. Profesor Zbigniew Kraszewski ( Rektor Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica Płocku) opowiedział się za tym, że zarówno pracodawcy, jak i uczelnie powinny mieć świadomość, że zmieniła się nasza gospodarka, która była w miarę scentralizowana. 98,9 % firm w Polsce, to mikro, małe i średnie firmy. Każdy pracodawca chciałby mieć wykwalifikowanego pracownika prosto po szkole. Wskutek tego trzeba poszukiwać jakiegoś kompromisu, wiedząc, że szkolnictwo zawodowe, jak i szkolnictwo wyższe nie jest w stanie przygotować pracownika do konkretnego stanowiska, w konkretnej firmie. Takiej możliwości po prostu nie ma. W poszukiwaniu kompromisu Ministerstwo robi swoje, między innymi podzieliło klasyfikacje, a uczelnie wyższe i zawodowe powinny się skupić na kształceniu ludzi kreatywnych, o pewnej aktywności, ludzi otwartych i gotowych do szybkiego uczenia się, czego obecnie się nie uczy. Nasze szkolnictwo, niezależnie od tego czy wyższe, czy niższe powinno być ustawione bardzo mocno na człowieka, na rozwijanie w nim kreatywności. Zdjęcie 5. (Od lewej) Profesor Janusz Zieliński, Profesor Zbigniew Kraszewski, Szymon Szczypawka Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Zdrowia Pani Maria Montowska ( Dyrektor Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej) w trakcie konferencji starała się ukazać różnice pomiędzy systemem edukacji polskiej, a niemieckiej. Istotną rzeczą, które brakuje w polskiej edukacji jest zdolność uczenia się. Niemieckie szkoły, w tym również zawodowe edukację zaczynają od czegoś, co nazywa się uczeniem uczenia się, potem jest dopiero czas na myślenie, na samodzielność, na uczenie się podejmowania decyzji, czy też pewne elementy przedsiębiorczości. Nie do końca, bowiem wiadomo, czy dana osoby zostanie pracownikiem konkretnej firmy, czy być może podejmie decyzję o założeniu kolejnego mikroprzedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi zaś o niemożliwość przygotowania pracownika stricte do potrzeby, to idealnym rozwiązaniem, uzupełnieniem są studia dualne, gdzie studiowanie na wyższej uczelni przerywane jest semestrami, gdzie przyszli inżynierowie pracują w konkretnych zakładach 21

22 pracy i nabywają pewne umiejętności. Takie rozwiązanie jest dobre zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Zdjęcie 6. Maria Montowska Dyrektor Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie Wprowadzony system edukacji zawodowej w Polsce budzi pewne obawy, jednak czas pokaże czy była to dobra, czy zła decyzja. Brakuje w tym systemie kilku rzeczy, które są widoczne w systemie niemieckim. System edukacji nie obejmuje tylko listy zawodów, których będziemy uczyć, szkół, kwalifikacji, systemów egzaminów. W Niemczech działa Instytut Do Spraw Kształcenia Zawodowego, który na dzień dzisiejszy zajmuje się zawodami, jakich niemiecka gospodarka będzie potrzebowała za lat. Rola państwa powinna polegać na wydawaniu pieniędzy, na rozwój konkretnych zawodów. W Polsce brakuje doradztwa zawodowego na poziomie. W Niemczech ogromną rolę odgrywa przedsiębiorca, który jest odpowiedzialny za kształcenie kadr. Nie jest prawdą, że za wszystko, co czyni dla kształcenia zawodowego otrzymuje zwrot kosztów. System niemieckiego kształcenia zawodowego polega, na tym, że 2/3 nauki odbywa się w zakładzie pracy, może to być nawet bardzo mały zakład, a 1/3 jedynie w szkole. Wiedza, którą przekazuje się w szkole w teorii jest jedynie uzupełnieniem do praktycznej nauki zawodu. W Polsce próbuje się zrobić te elementy i nowa reforma daje te możliwości, na podstawie szkoły zawodowej, ale biorąc pod uwagę ilość godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, rzeczą niemożliwą jest wykształcić w Polsce dobrego technika. Nie ma, bowiem możliwości, by technik posiadał zdolności praktyczne, po odbyciu dwumiesięcznego stażu. Aby rozwinąć kształcenie zawodowe w Polsce powinno być duże zainteresowanie przedsiębiorców. Dlatego zasadnicza część kształcenia zawodowego w Niemczech odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy. Dodatkową zaletą systemu niemieckiego jest fakt, że jeżeli przedsiębiorcy nie zaangażują się w kształcenie, to i tak muszą tych pracowników rekrutować, albo sami, albo podebrać w innym zakładzie pracy, co wiąże się z kosztami, a poza tym przez taki system nie da się zbudować lojalności pracownika. Kolejną ważną rzeczą, jest wynagrodzenie, jakie otrzymuje uczeń szkoły zawodowej w Polsce przez pierwsze trzy lata. Przy prowadzonych projektach pracodawcy podejmują 22

23 decyzję o tym, żeby zwiększyć to wynagrodzenie, nie patrząc, na to, czy będzie to zwrócone przez państwo, czy też nie. Wynagrodzenie w pierwszej klasie szkoły zawodowej wynosi, bowiem 140 złoty miesięcznie. Warte podkreślenia jest, że w Niemczech wprowadzono coś takiego jak matura zawodowa. Każdy, kto uzyska papiery mistrzowskie w swoim zawodzie jest świadomy tego, że papiery te uznawane są równoznacznie z licencjatem. Dopiero, jeśli ktoś bardzo chce zdobyć wykształcenie akademickie musi zdać klasyczną maturę, ale pracownicy w Niemczech mają świadomość, że pracodawca do pracy przyjmuje człowieka, a nie papiery. Ogromną rolą państwa polskiego powinno być przywrócenie etosu pracy, pracy rąk, żeby zmienić pewne stereotypy o kształceniu zawodowym. W naszym kraju brakuje doradztwa zawodowego, a niemieckie doradztwo zawodowe sięga 1927 roku. U naszych zachodnich sąsiadów doradztwem zawodowym objęci są wszyscy: uczniowie, studenci, osoby pracujące, ludzie poszukujący pracy. Dużą role odgrywa tutaj Agencja Do Spraw Pracy, czyli odpowiednik polskich Urzędów Pracy. Do tego są prywatne firmy, Izby Przemysłowo Handlowe, Izby Rzemieślnicze. Niemcy mają jedno Ministerstwo odpowiedzialne za edukacje jest to Ministerstwo Edukacji i Rozwoju, my zaś w Polsce mamy 2 Ministerstwa, a biorąc pod uwagę Ministerstwo Sporu można powiedzieć, że trzy. W związku z tym w Polsce potrzeba pełnego systemu i ogromnego zaangażowania przedsiębiorców. Gościem konferencji był również Jean Pierre Schneuwly, który przybliżył zebranym wiedzę o szwajcarskim systemie edukacji. Zdjęcie 7. Jean Pierre Schneuwly, Radca Ambasady Szwajcarskiej w Polsce Szkolnictwo zawodowe w Szwajcarii opiera się na przemiennym kształceniu w szkole i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy. W zajęciach praktycznych uczestniczy młodzież powyżej 16 roku życia. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły zawodowej jest zawarcie przez niego umowy z pracodawcą na zajęcia praktyczne. Po zawarciu umowy młodzież zapisuje się do wybranej szkoły zawodowej związanej z podjętą praktyką. Według dualnego systemu uczeń ma 1-2 dni nauki w szkole zawodowej i 3-4 dni w zakładzie pracy. W Szwajcarii dualny system kształcenia zawodowego, obok nauki w szkole 23

24 zawodowej i pracy u pracodawcy jest rozszerzony o kursy doskonalące prowadzone w Centrach Kształcenia. Uprawnienia do kształcenia zawodowego mają nauczyciele po ukończeniu szkół wyższych. Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy musi mieć 2 lata praktyki i 40 godzinny kurs pedagogiczny. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia muszą mieć ukończony 600 godzinny kurs pedagogiczny. Przykładowy program nauczania: - Nauka zawodu godz. - Rachunkowość godz. - Język niemiecki, komunikacja godz. - Zajęcia sportowe godz. Koszty kształcenia 1. Przykładowe wynagrodzenie ucznia za praktyki zawodowe finansowane przez pracodawcę: - podczas pierwszego roku odbywania praktyk 1020 CHF - podczas drugiego roku odbywania praktyk 1350 CHF - podczas trzeciego roku odbywania praktyk 1550 CHF 2. Przeciętne wynagrodzenie kucharza po ukończeniu nauki CHF 3. Inne koszty szkolenia pokrywane przez zakłady pracy to: - Opłata za kursy dokształcające 3200 CHF - Opłata za egzamin 500 CHF. 14 Dzięki wypowiedzi Jeana Pierre Schneuwly mogliśmy dowiedzieć się takich ciekawostek jak ta, że w Szwajcarii już od średniowiecza istniały stowarzyszenia rzemieślnicze. W Szwajcarii duży wpływ na kształtowanie się systemu edukacji miała i ma do tej pory mentalność narodu szwajcarskiego. Mentalność ta jest specyficzna, gdyż kształtuje ją klasa robotnicza, która jest klasą dominującą w Szwajcarii. Trzeba przy tym podkreślić, że ludzie tej klasy są dobrze wykształceni zawodowo. Do dobrego wykształcenia zawodowego ludzi przyczynił się za pewne fakt, iż uczniowie dwa dni w tygodniu są w szkole, a w pozostałe dni w pracy. Szwajcaria kładzie bardzo duży nacisk na dobre wykształcenie zawodowe swoich obywateli, co przynosi bardzo dobre skutki chociażby na polu gospodarczym. Maturę w tym państwie uzyskuje jedynie 40% absolwentów. W Szwajcarii odpowiedzialność za wykształcenie zawodowe ponosi przedsiębiorca. Pracodawca jest tam odpowiedzialny za kształtowanie ucznia. Biorąc pod uwagę powyższe wiadomości, nasuwa się myśl, że aby usprawnić szkolnictwo zawodowe w Polsce, należałyby zacząć od zmiany mentalności, zwłaszcza rodziców, którzy dużą uwagę przykładają do zdobywania tytułów np. magisterskich. Marek Gąsiorowski ( Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że na podstawie obserwacji mamy dobry fachowców i nie potrzeba odpowiedniego wykształcenia ani zdawania egzaminów, żeby być dobrym fachowcem. Nieliczne, bowiem zdarzają się przypadki, kiedy rzeczywiście ktoś ma talent do wykonywania konkretnego zawodu i nie musi zdobywać kwalifikacji

25 W systemie kształcenia zawodowego zatraciła się istotna rzecz, a mianowicie część praktyczna nauczania. Pan Marek Gąsiorowski opowiedział się za wprowadzeniem wynagrodzenia dla uczniów szkół zawodowych za pracę, jaką wykonują w trakcie zajęć praktycznych. Pani Irena Krzemińska ( Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku) podjęła próbę przybliżenia zebranym i porównania dawnego, a obecnego szkolnictwa zawodowego. Przez wiele lat szkolnictwo zawodowe było niedoceniane, a wręcz to, co było dobre zostało zlikwidowane. Dawniejsze zasadnicze szkoły zawodowe i zasadnicze szkoły przyzakładowe miały ogromną moc sprawczą, która polegała na tym, iż wszyscy młodzi ludzie byli, po ich ukończeniu zatrudniani w zawodzie, w którym się kształcili. Dobrych fachowców kształcił zakład, przedsiębiorcy i to jest ta bardzo istotna rzecz, która w szkolnictwie zawodowym ówczesnym została zaprzepaszczona. W kształceniu zawodowym zarówno nauczyciel, jak i przedsiębiorca powinni stanowić podstawę, by móc wspólnie ukształtować dobrego fachowca. Żaden absolwent nie jest zdolny od razu do pracy na najwyższych obrotach. Uczeń od początku powinien być uczony etosu pracy i znać normy oraz zasady obowiązujące w społeczeństwie, o czym szkoły w trakcie edukowania niestety zapominają. Mówiąc o kształceniu dla potrzeb przedsiębiorców nie powinno się zapominać, że zasadnicza szkołą zawodowa to przede wszystkim dużo godzin praktycznych. Podczas konferencji głos zabrał także Janusz Majchrzak Prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku, który podzielił się swoim doświadczeniem we współpracy z firmami zagranicznymi. Według jego przemyśleń najlepiej byłoby, gyby szkolnictwo zawodowe cofnęło się do starych zasad, do czasów, kiedy potrafiło wykształcić dobrych ekspertów. Przebywając w 1985 roku w Niemczech udało mu się zaobserwować, że zarówno w tamtejszych zakładach, jak i tych, które istniały w owym czasie w Polsce uczniowie szkół zawodowych rzetelnie odbywali praktyki zawodowe w firmach, gdzie umożliwiano im rozwijanie kwalifikacji. Patrząc wstecz i na to, co dzieje się w chwili obecnej, łatwo można stwierdzić, że każdy system edukacji, by mógł dobrze funkcjonować powinien kłaść największy nacisk na kształcenie ludzi z pasją, na potrzebę i zdolności ciągłego uczenia się. Prezes Centrum Edukacji Tadeusz Rutkowski w trakcie trwania panelu mówił o roli tegoż podmiotu. Przedstawił krótki rys wydarzeń, które miały miejsce na przełomie ostatnich pięćdziesięciu lat, przy okazji budowy i funkcjonowania Mazowieckich Zakładów Rafineryjno Petrochemicznych. W roku 1959 zapadła decyzja o budowie w Płocku Mazowieckich Zakładów Rafineryjno Petrochemicznych. Zaraz w ślad za tym budowany był układ kształcenia na użytek tegoż zakładu. Przez kolejne lata zmieniały się różne formy kształcenia, specjalności, specjalizacje. Wszystko odbywało się pod kątem Mazowieckich Zakładów Rafineryjno Petrochemicznych. Rozwijało się szkolnictwo przyzakładowe. 25

26 W roku 1990 nastąpiła szerokoramowa zmiana całego ustroju, zmienił się system kształcenia na różnych poziomach, epatowano się wspólnym czynnikiem scholaryzacji. Zdecydowana większość szkół przyzakładowych została zlikwidowana. W 1998 roku Zarząd ówczesnego Polskiego Koncernu Naftowego podjął decyzję o utrzymaniu szkoły przyzakładowej. Wcielenie tej decyzji w życie wymagało znalezienia odpowiedniej formuły funkcjonowania tej szkoły. Tamtejsze prawo dawało taką możliwość, żeby podmiot prawa handlowego prowadził szkołę publiczną. W 1999 roku zostało powołane Centrum Edukacji, spółka z ograniczoną możliwością, której jednym z głównych zadań było prowadzenie szkoły publicznej, w skład, której wchodziło technikum chemiczne, kształcące na rzecz zakładu. Zamiast likwidować szkoły przyzakładowe szukano formuły ich istnienia. Na dzień dzisiejszy decyzja ta dała Orlenowi dobrze przygotowanych absolwentów, kształconych w określonych zakresach, na rzecz konkretnego pracodawcy. Obecnie organizowane są praktyki i zwraca się dużą uwagę na właściwą ich organizację. Odbywają się również praktyki wakacyjne, a najlepsi mają możliwość wyboru instalacji, na których będą pracować. Przyzakładowa szkoła zawodowa Utworzona przez Mazowiecki Koncern Rafineryjno Petrochemiczny, obecny Orlen istnieje do dnia dzisiejszego. W jej skład wchodzą trzy klasy technikum: dwie kształcące w kierunku technik technolog chemiczny przeróbki ropy i jedna technik analityk. Absolwenci tych klas nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Jednym z panelistów, była Teresa Sztomberska - Ejdys, Właściciel Firmy Doradztwo Personalne SET, która podkreśliła, jak cenny jest fakt, aby zacząć od kształtowania własnej podstawy, świadomości i edukacji szerokiej społeczeństwa, ponieważ szkolnictwo zawodowe nie zaczyna się od szkoły zawodowej, ale w pewnym sensie już od przedszkola, gdzie istnieje dużo możliwości kształcenia twórczości, otwartości na wiedzę. Według niej Płock świetnie prosperuje w obrębie kształcenia twórczego, począwszy już od przedszkoli, jednak powinno to być bardziej zintensyfikowane. Szkolnictwo zawodowe jest systemem naczyń powiązanym z przedsiębiorcami. Aby mogło ono sprawnie funkcjonować pod teorię musi iść praktyka i musi być działanie od podstaw. Szkoły i przedsiębiorcy powinni współpracować i wzajemnie się uzupełniać. Kadry zaś powinny się dokształcać, by móc być na bieżąco z kwalifikacjami. W czasie trwania panelu głos zabrał Pan Michał Konwicki z Krajowej Izby Gospodarczej, który nawiązując do wypowiedzi poprzedników opowiedział się za wprowadzeniem systemu dualnego w kształceniu zawodowym. Jak zauważył Izba Gospodarcza Regionu Płockiego robi bardzo dużo dla wdrożenia systemu kształcenia zawodowego, w systemie zbliżonym do dualnego. Wspomniał przy tym, że na Węgrzech system dualny został wprowadzony przy udziale Izb Gospodarczych. W krajach, gdzie działa system dualny kształcenia zawodowego widać duże sukcesy gospodarcze, gospodarka jest innowacyjna, a pracownicy dobrze wykształceni, 26

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 PONAD 50 LAT DOŚWIADCZEŃ DUALNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA POTRZEB RYNKU PRACY

ROZDZIAŁ 16 PONAD 50 LAT DOŚWIADCZEŃ DUALNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA POTRZEB RYNKU PRACY Ewa Matuska, Klaus Peter Dierks ROZDZIAŁ 16 PONAD 50 LAT DOŚWIADCZEŃ DUALNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA POTRZEB RYNKU PRACY Wprowadzenie Wyzwania współczesnej organizacji uczącej się, funkcjonującej

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie

Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie RAPORT Z BADAŃ Rynek pracy potrzebne zawody na Lubelszczyźnie Projekt zrealizowany przez: Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja Ministerstwa Gospodarki o warunkach funkcjonowania specjalnych stref

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo