PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie ul. Krasnołęcka

2 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 Rok szkolny 2011/2012 Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną: września 2012r. A. ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE PLANOWANIA 1. Kierunki polityki edukacyjnej MEN: Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z pózn. zm.) 1) Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych 2) Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 3) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych B. ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE PLANOWANIA 1) Zadania wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Uczniowie 1. Przeprowadzanie w klasach I testów progowych z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki dwa razy w roku (wrzesień, czerwiec) w celu ustalenia pod koniec roku edukacyjnej wartości dodanej. 2. Dokonanie ewaluacji metod i form pracy z uwzględnieniem możliwości uczniów z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. 3. Wzmacnianie właściwych postaw społecznych i zawodowych, wolontariat, konkursy branżowe i ogólnokształcące, szkolenia. 4. Eliminowanie używania wulgaryzmów przez uczniów. Zwracanie uwagi na umiejętności doboru norm językowych do sytuacji. Nauczyciele 2

3 1. Motywowanie uczniów do większego zainteresowania funkcjonowaniem branży zawodu (wolontariat, akcje charytatywne, współpraca ze środowiskiem branżowym, konkursy zawodowe itp.) 2. Współdziałanie Komisji przedmiotowych w zakresie działalności dydaktycznej- zajęcia między przedmiotowe, wyjścia edukacyjne, analiza egzaminów zewnętrznych 3. Realizacja nowej podstawy programowej w klasie pierwszej 4. Realizacja udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wg rozporzadzenia z dnia roku. 2) Realizacja zadania wynikająca z koncepcji rozwoju placówki zawartych w Rocznym Programie Rozwoju Szkoły 2012/ Budowanie zaangażowania nauczycieli w tworzenie i modyfikowanie programu rozwoju szkoły. 2. Doskonalenie działań promujących szkołę. 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i branżowym. 4. Przygotowywanie uczniów do konkursów ogólnych oraz branżowych. C. DZIAŁANIA 1) Ewaluacja wewnętrzna- cele, przedmiot ewaluacji, harmonogram Obszar Wymaganie Cel ewaluacji 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1. Ocena wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i próbnych wewnętrznych 3

4 Źródła wiedzy 1.Analiza dokumentów 2. Ankietowanie nauczycieli i uczniów 3.Obserwacje. Kierunki działania 1. Analiza matur i egzaminów zawodowych 2011/12 2. Stworzenie programu naprawczego język angielski ustny, 3. Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych matur próbnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przedmiot ewaluacji Próbne matury z OPERONU Matury próbne wewnętrzne. 3. Próbne egzaminy zawodowe. 3E Analiza próbnych matur OPERON. 4. Współpraca z organizacjami zajmującymi się przeprowadzaniem próbnych matur i egzaminów wewnętrznych OPERON, OKE Harmonogram 1. I semestr 2012/13 2. I oraz II semestr 2012/2013 klasy czwarte II semestr klasy trzecie 4. I semestr- listopad/grudzień Analiza wewnętrznych próbnych matur i egzaminów zawodowych. 5. Dwa tygodnie po przeprowadzeniu próbnej wewnętrznej matury i egzaminu zawodowego. 6. Porównanie wyników matur i egzaminów zawodowych 2011/12 z 6. Analiza wyników matur lipiec 2012 Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego 4

5 wynikami 2012/13 wyniki Monitoring - dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych. Obszar Wymaganie 2. Procesy zachodzące w szkole Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.. Cel ewaluacji 1. Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 2. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania Źródła wiedzy 1. Opinie i orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej 2. Informacje od rodziców.. 3. Informacje od wychowawców i nauczycieli 4. Dokumenty szkoły Kierunek działania 1. Diagnozowanie możliwości uczniów. 2. Przedstawienie oferty zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych i ich realizacja. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 4. Omawianie postępów w nauce uczniów z potrzebami w czasie spotkań zespołów nauczycieli. 6. Kontrola zapisów tematów w dzienniku z informatyki. 5

6 Przedmiot ewaluacji Harmonogram 1. Diagnozowanie możliwości uczniów. 2. Przedstawienie oferty zajęć 1. IX/X IX/X 2012, realizacja zajęć wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych i ich realizacja. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 4. Omawianie postępów w nauce uczniów 3. Cały rok szkolny 4. Koniec I oraz koniec II semestru z potrzebami w czasie spotkań zespołów nauczycieli. 5. Monitorowanie zgodności zapisów tematu w dzienniku z podstawą 5. Koniec I semestru oraz koniec II semestru programową z informatyki Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy Obszar Wymaganie 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Cel ewaluacji 1. Ocena trafności podejmowanych działań na rzecz lokalnej społeczności w szczególności branżowej.. 6

7 . Źródła wiedzy 5. Obserwacje praktyki zawodowe 6. Analiza dokumentów działalność pozalekcyjna. 7. Rozmowy z uczniami i nauczycielami. 8. Strona internetowa szkoły. Kierunek działania 1. Motywowanie uczniów do udziału w uroczystościach środowiskowych. 2. Współpraca z instytucjami branżowymi. 3. Współpraca przy organizacji imprez dzielnicowych 4. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 5. Prowadzenie działalności charytatywnej. Przedmiot ewaluacji 1. Motywowanie uczniów do udziału w Harmonogram 1. I oraz II semestr 2012/2013 uroczystościach środowiskowych. 2. Współpraca z instytucjami branżowymi. 3. Współpraca przy organizacji imprez 2. I oraz II semestr 2012/ XII 2012 i IV 2013 dzielnicowych 4. Zamieszczanie informacji na stronie 4. Cały rok szkolny. internetowej szkoły. 5. Prowadzenie działalności charytatywnej 5. Cały rok szkolny 7

8 Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych Obszar Wymaganie 4. Zarządzanie szkołą Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Cel ewaluacji 1. Wpływ sprawowanego nadzoru na podniesienie jakości pracy szkoły. Źródła wiedzy 1. Analiza dokumentacji np. plany komisji przedmiotowych, sprawozdania. 2. Praca komisji ds. ewaluacji. 3. Sprawozdania z kontroli zarządczej. 4. Obserwacje dyrektora. 5. Ankiety dla uczniów. Kierunki działania 1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną.. 2.Wykorzystywanie wniosków wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym. 3. Szkolenie nauczycieli tworzących zespół ds. ewaluacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących prowadzenia badań ewaluacyjnych. 8

9 Przedmiot ewaluacji 1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację Harmonogram 1. Koniec I i koniec II semestru 2012/2013 wewnętrzną.. 2.Wykorzystywanie wniosków 2.VIII 2013 roku. wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym. 3. Szkolenie nauczycieli tworzących 3. W miarę możliwości finansowych szkoły. zespół ds. ewaluacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących prowadzenia badań ewaluacyjnych Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, zespół ds. ewaluacji Zadania do realizacji wynikające z kierunków polityki oświatowej ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i z planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 Zadania Osoby kontrolujące Źródło kontroli 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Dyrektor, Wicedyrektorzy, grono pedagogiczne Dyrektor, Wicedyrektorzy, grono pedagogiczne Tematy godzin wychowawczych, szkolenia dla uczniów i nauczycieli Minitorowanie wyników nauczania, analiza egzaminu maturalnego oraz z potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 9

10 Narzędzia monitoringu: 1) ankiety 2) hospitacje 3) Rozmowy z nauczycielami 4) Rozmowy z uczniami 5) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 6) sprawozdania wychowawców klas 7) sprawozdanie pedagoga szkolnego i psychologa 8) wykaz odbytych szkoleń. Awans na nauczyciela mianowanego L.p Nazwisko i imię Data rozpoczęcia Data zakończenia 1. K. Domaradzki M. Rokita D. Kawka S. Kołyska J. Kitura A. Rokita A. Kwiecińska L. Trzcińska A. Sosnowski M. Mierzejewska-Krupińska M. Kosatka kontznuacja Awans na nauczyciela dyplomowanego L.p Nazwisko i imię Data rozpoczęcia Data zakończenia 1. Niedośpiał Marzena Dziubak Zofia Siewierska Magda Szałek Anna Michalik Beata Pietrucha Katarzyna Stępniak Henryka

11 2) Kontrola L.p. Temat kontroli Przedmiot kontroli Odpowiedzialny za realizację Termin kontroli Organizacja kontroli 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 2 Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli Dziennik lekcyjny Dyrektor i wicedyrektorzy Dwa razy w roku szkolnym Analiza dokumentacji. 70% dzienników lekcyjnych Arkusze ocen wicedyrektorzy Dwa razy w roku. Analiza dokumentacji- 100% Dyżury nauczycieli Dyrektor i wicedyrektorzy Dwa razy w tygodniu Zeszyt kontroli dyżurów 3. Zgodność realizacji podstawy programowej Dziennik lekcyjny, przedmiotowy, rozkład materiału Nauczyciele, kontrola: dyrektor, wicedyrektorzy Dwa razy w roku koniec I i koniec II semestru Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne). 4. Realizacja godzin przewidzianych art.42 KN Dzienniki zajęć wicedyrektorzy II 2012 VI 2012 Analiza dokumentacji 100% 5. Rytmiczność realizacji podstawy programowej 6. Bezpieczeństwo w szkole. Higiena pracy na lekcjach Dziennik lekcyjny Mapa ryzyka Dyrektor i wicedyrektorzy Komisja do spraw ryzyka Koniec roku szkolnego Koniec roku kalendarzowego Samoocena nauczycieli formularz Sprawozdanie formularza komisji do spraw ryzyka OBSERWACJE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Obserwacja kontrolna-oceniająca L.p. Osoba obserwowana Osoba obserwująca Przedmiot I semestr 1. Natalia Łukasik Wicedyrektor Marketing Usług Hotelarskich 2. Mirosław Łyszczyk Dyrektor Matematyka 13

12 3. Sylwester Kołyska Wicedyrektor Wychowanie fizyczne 4. Seweryn Pięta Dyrektor Informatyka 5. Maria Rejmer Dyrektor Język angielski II semestr 1. Krystyna Piersa Dyrektor Język angielski 2. Małgorzata Mirska Dyrektor Lekcja wychowawcza 3. Magdalena Siewierska Wicedyrektor Technologia Gastronomiczna 4. Damian Kawka Wicedyrektor Godzina wychowawcza 5. Ireneusz Kobrzycki Wicedyrektor Wychowanie fizyczne 6. Kamil Rydel Dyrektor Matematyka Obserwacja doradczo-doskonaląca 1. Katarzyna Bobko Geografia Wicedyrektor I semestr 2. II semestr Obserwacja diagnozująca 1. II Kucharz Matematyka Dyrektor I semestr ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 1. Zespół Języków obcych Przewodnicząca Henryka Stępniak 2. Zespół Humanistyczny Przewodnicząca Kamil Domaradzki 3. Zespół Matematyczno- Przyrodniczy Przewodniczący Jacek Kaczyński 12

13 4. Zespół Hotelarsko-Turystyczny Przewodniczący Adam Gardyna 5. Zespół Gastronomiczny Przewodnicząca Marzena Niedospiał 6. Zespół Wychowania Fiz. i Sportu Przewodniczący Sylwester Kołyska 7. Zespół Komisji Socjalnej Przewodnicząca Anna Zabłocka 8. Zespół Wychowawczy Przewodnicząca Marta Korneluk Koordynator Joanna Osińska KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 L.P. Nazwisko nauczyciela Nazwa koła zainteresowań 1. Małgorzata Mierzejewska-Krupińska Koło biologiczne 2. Marzena Brzezińska Koło geograficzne 3. Marcin Zimbicki Koło polonistyczne 4. Maria Peć Koło analiz hotelarskich 5. Jacek Kaczyński, Joanna Bujak Koło matematyczne 6. Henryka Stępniak Koło języka niemieckiego 7. Iwona Michniewicz Koło analiz turystycznych 8. Magdalena Kosatka Koło matematyczne 9. Marzena Niedośpiał Koło kulinarne 10. Hanna Giżyńska Koło kelnerskie PRZYGOTOWANIE DO MATURY L.P. Nazwisko nauczyciela Przedmiot 1. Andrzej Sosnowski Język polski 2. Kinga Owczarek Język polski 3. Joanna Bujak Matematyka 4. Jacek Kaczyński Matematyka 5. Magdalena Waglowska-Krzciuk Język angielski KONKURSY BRANŻOWE - OPIEKUNOWIE Anna Trzeciak Marzena Niedośpiał Hanna Giżyńska Iwona Michniewicz Marzena Brzezińska Maria Peć Bogusława Pieńkowska Magdalena Waglowska Piotr Nagórka Anna Szałek KONTAKT Z AEHT Magda Waglowska-Krzciu Bogusława Pieńkowska 13

14 Opieka nad Samorządem Uczniowskim Małgorzata Mierzejewska-Krupińska Joanna Bujak Opieka nad projektami Leonardo da Vinci Małgorzata Mirska, Henryka Stępniak Opieka na projektem Wymarzony zawód szansą na własny biznes Program operacyjny Kapitał Ludzki p. Adam Gardyna Prowadzenie Kroniki Szkolnej Małgorzata Mirska 3) Wspomaganie Rady szkoleniowe L.p. Tematy rad Termin 1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych I semestr uczniów 2. Szkolenie p/poż alarm próbny I semestr 3. Wewnątrzszkolne ocenianie, zmiany w prawie oświatowym 3. Wzmacnianie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Bezpieczeństwo w szkole. I semestr II semestr 4. Szkolenie zgłoszone wg potrzeb Rady Pedagogicznej II semestr Ocena pracy nauczyciela L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Przewidywany termin 1. Jolanta Kitura przedmioty hotelarskie I semestr 2. Marzena Niedośpiał przedmioty gastronomiczne II semestr 14

15 Wychowawcy - rok szkolny 2012/2013 KLASY I L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IA Technik Hotelarstwa Magdalena Kosatka Agnieszka Rokita 2. IB Technik Hotelarstwa Aneta Kwiecińska Adam Gardyna 3. ID Technik Obsługi Turystycznej Kamil Domaradzki Krystyna Piersa 4. IE Technik Obsługi Turystycznej Joanna Bujak Maria Rejmer 5. IG Technik Żywienia i Marzena Niedośpiał Barbara Prawdzic Organizacji Usług 6. I H Technik Żywienai i Anna Trzeciak Kamil Rydel Organizacji Usług 7. I Ż/K Technik Żywienia i Organizacji Usług/Kelner Anna Jurek Krzysztof Kowalczyk KLASY II L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IIA technik Hotelarstwa Jolanta Kitura Katarzyna Gromadka 2. IIB Technik Hotelarstwa Marcin Zimbicki Jan Fabisiak 3. IID Technik Obsługi Turystycznej Marzena Brzezińska Katarzyna Bobko 4. IIE Technik Obsługi Turystycznej Marcin Sitarz Katarzyna Szymańska 5. II Organizacja Usług Małgorzata Mierzejewska- Anna Jurek Gastronomicznych Krupińska 6. II Kucharz Magdalena Waglowska-Krzciuk Marzanna Mastalerz KLASY III L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IIIA technik Hotelarstwa Henryka Stępniak Arkadiusz Syrokomski 2. IIIB Technik Hotelarstwa Sylwester Kołyska Zofia Tomaszek 3. IIID Technik Obsługi Turystycznej Małgorzata Mirska Zofia Dziubak- Komuda 4. IIIG Technik Organizacji Usług Marta Korneluk Piotr Ślusarczyk Gastronomicznych 5. III Kucharz Anna Stefańska Czesław Skraba

16 KLASY IV L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IVA Technik Hotelarstwa Małgorzata Mierzejewska- Grażyna Lesiak Krupińska 2. IVD Technik Obsługi Maria Peć Katarzyna Pietrucha Turystycznej IVG Technik Organizacji Usług Hanna Giżyńska Eliza Fopp Gastronomicznych 4. IVH Organizacja Usług Mariusz Rokita Kinga Owczarek Gastronomicznych 5. IV Kucharz Damian Kawka Katarzyna Garlej- Majewska ROCZNY PLAN PRACY 2012 / 2013 Cele Źródła planowania 1. Tworzenie wewnątrz szkolnego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły w obszarach a. koncepcja pracy b. zarządzanie i organizacja c. kształcenie d. wychowanie i opieka 2. Doskonalenie pracy szkoły poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi uczenia się nauczycieli i uczniów 3. Stworzenie każdemu uczniowi możliwości doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji i umiejętności zawodowych 4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i profilaktycznych 1. Kierunki polityki oświatowej określone przez MEN 2. Kierunki polityki oświatowej ustalone przez KO 3. Wewnętrzne wyzwania szkoły: a. kształcenie zgodnie z typem i charakterem szkoły, b. integracja i budowanie przynależności do Europy, przygotowanie słuchaczy do roli Europejczyka c. aktywne uczestnictwo w działaniach promujących naszą szkołę i nasz region w Europie d. kształcenie umiejętności interpersonalnych u słuchaczy i nauczycieli e. wzmocnienie i wdrażanie działań profilaktycznych wśród młodzieży i nauczycieli 16

17 Obszar Zadania do realizacji Sposoby realizacji I. Koncepcja pracy szkoły Dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły II. Zarządzanie i organizacja Doskonalenie działań promujących szkołę Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Dorównanie standardom szkół gastronomicznych w Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Hiszpania) Pozyskanie nowych atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych Udoskonalenie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczycieli - analiza oczekiwań branżowych i rynkowych - uwagi i wnioski Rady Pedagogicznej - monitoring szkolnej strony internetowej - organizacja Dni Otwartych - koordynacja kontaktów z organizacjami branżowymi - udział w projektach i konkursach krajowych oraz zagranicznych - udział w Targach Edukacyjnych i innych targach branżowych - modyfikacja stron internetowych - udział szkoły w działaniach lokalnych: obsługa imprez kulinarno turystycznych przygotowanie projektów i materiałów promujących szkołę -udział w targach edukacyjnych - realizacja programów i projektów europejskich Leonardo da Vinci - działalność szkoły w ramach AEHT Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko Turystycznych z siedzibą w Luksemburgu - działalność szkoły w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowego Coupe Georges Baptiste - nawiązanie współpracy z zakładami hotelarskimi, turystycznymi i gastronomicznymi w Warszawie - zapoznanie kontrahentów z opiniami, oczekiwaniami i obawami wysuwanymi przez naszych słuchaczy w zakresie praktyk - szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne - ścieżki awansu zawodowego - realizacja założeń planu wychowawczego i profilaktyki Osoby odpowiedzialne Termin Zespoły przedmiotowe Zespoły przedmiotowe Dyrektor, Vicedyrektorzy Zespoły przedmiotowe Dyrektor Zespoły przedmiotowe Dyrektor Kierownik Praktyk Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog 17

18 Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych w procesach wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Planowanie i realizowanie polityki kadrowej stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju - szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne - spotkania z praktykami zawodu i metodykami - zapewnienie fachowej literatury - zatrudnienie nowych pracowników w miarę potrzeb szkoły - stały monitoring i kontrola osiągnięć i rozwoju pracowników, szkolenia, ścieżki, awanse zawodowe. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - awans zawodowy - studia podyplomowe - konferencje, warsztaty - szkolenia wewnętrzne - szkolenia zewnętrzne służące stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli Ocena pracy nauczycieli i jego dorobku zawodowego Rozbudowa szkoły o sale dydaktyczne Doposażenie bazy dydaktycznej w miarę możliwości finansowych szkoły - obserwacje (oceniająco - kontrolne, diagnozujące ) - ewaluacja wewnętrzna - awans zawodowy Stały kontakt z Wydziałem Oświaty dzielnicy Mokotów - doposażenie sal komputerowych - doposażenie sal technologicznych - zakup profesjonalnego sprzętu do nauki zawodów gastronomicznych - zakup książek do biblioteki szkolnej - modernizacja pomocy dydaktycznych tablice, plansze Dyrektor, Vice-dyrektor Dyrektor, Vicedyrektorzy sierpień, wrzesień Dyrektor, Vicedyrektorzy Opiekunowie awansów zawodowych Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Praktyk Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Administracji Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Administracji Nauczyciele Stała współpraca z rodzicami uczniów Technikum Stała współpraca z Samorządem Uczniowskim - współpraca z Radą Rodziców - rozwiązywanie bieżących spraw - zebrania rodziców Rada Pedagogiczna wrzesień współpraca z Samorządem Uczniowskim - rozwiązywanie bieżących spraw Rada Pedagogiczna wrzesień

19 Stały monitoring i ewaluacja procesu kształcenia - nadzór pedagogiczny - testy progowe, próbny egzamin maturalny, próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - lekcje międzyprzedmiotowe i otwarte Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog, Rada Pedagogiczna Stworzenie możliwości zdobycia przez słuchaczy dodatkowych kwalifikacji Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych Zróżnicowanie formy zajęć Udział młodzieży w konkursach hotelarskich, turystycznych, barmańskich i sommelierskich o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym oraz konkursach ogólnych - kurs barmański - inne kursy wg. wpływających ofert i zapotrzebowań uczniów Koła zainteresowań - Program Samoobrony Bezpieczna nastolatka - Biblioterapia - szkolenia i warsztaty dla uczniów Dyrektor, Zespoły przedmiotowe Realizowane w miarę możliwości finansowych Zespołu Szkół Rada Pedagogiczna - zajęcia między przedmiotowe (np. język + obsługa konsumenta) - wycieczki integrujące, edukacyjne Rada Pedagogiczna - Bacardi Martini (barmański) - Coupe Georges Baptiste (kelnerskosommelierski) - Konkurs barmański Presov (Słowacja) - Olimpiada Hotelarska Dyrektor, Vicedyrektorzy Zespół przedmiotów gastronomiczncyh I i II semestr 2012/13 IV. Wychowanie i opieka Motywowanie uczniów do nauki - analiza efektów kształcenia - lekcje wychowawcze - wyjścia edukacyjne zapoznanie z działalnością branży, - listy referencyjne oraz pochwalne za dobre wyniki w nauce - udział w konkursach Wychowawcy klas podsumowanie koniec I i koniec II semestru Opracowanie i wdrażanie systemu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - szkoleniowe Rady Pedagogiczne - współpraca z Przychodnią Psychologiczno-Pedagogiczną - spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem - praca zespołów nauczycielskich - opracowanie kart IPET Rada Pedagogiczna 19

20 Stworzenie warunków do samorządnego działania młodzieży Wspieranie samorządności uczniowskiej Zapewnienie słuchaczom i nauczycielom pomocy pedagogicznej Realizacja założeń programu profilaktycznego w szkole zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli Realizacja założeń programu wychowawczego w szkole Wdrażanie nauczycieli do aktywnej samooceny i autorefleksji - Udoskonalenie działalności Samorządu Uczniów - współpraca z ww. Samorządem oraz Radą Rodziców w zakresie podejmowania decyzji, wnioskowania i opiniowania w sprawach dotyczących realizacji praw i obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły - tworzenie trójek klasowych - powołanie Samorządu Uczniów na rok szk. 2012/13 - spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem - opracowanie i wdrażanie programu profilaktycznego i wychowawczego - współpraca z instytucjami pedagogiczno - psychologicznymi - opracowanie i przygotowanie planu profilaktyki - przygotowanie harmonogramu szkoleń uczniów - opracowanie i przygotowanie planu wychowawczego - przygotowanie harmonogramu szkoleń uczniów - nawiązanie stałej współpracy z instytucjami szkoleniowymi - samoocena na koniec roku szkolnego tzw. samochwałki. Opracowanie rytmiczności prowadzonych zajęć koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna wrzesień 2011 Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog Pedagog, Dyrektor, Rada Pedagogiczna zgodnie z harmonogramem planu wychowawczego i planu profilaktyki Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog, Rada Pedagogiczna zgodnie z harmonogramem planu wychowawczego i planu profilaktyki Dyrektor, Vicedyrektorzy Nauczyciele koniec roku szkolnego Kształtowanie u uczniów postawy, zachowania i rozwoju moralnego, społecznego, emocjonalnego duchowego oraz uniwersalnych wartości - realizacja założeń planu wychowawczego i profilaktyki przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i psychologa - spotkania indywidualne z uczniami, i ich rodzicami Rada Pedagogiczna 20

21 W roku szkolnym zaplanowano udział w następujących przedsięwzięciach: 1. Konkursy: Tytuł Miejsce Data Uwagi Konkurs Wołowina na polskim stole Zespół Szkół Weteryna- ryjnych w Łobży wrzesień 2012 Opiekun Marzena Niedośpiał Konkurs Coupe Georges Baptiste sommelierskokelnerski Tokyo - Japonia październik/listopad Opiekun Hanna Giżyńska Konkurs Barmański Presov /Słowacja/ październik Opiekun Hanna Giżyńska Olimpiada Hotelarska Warszawa styczeń Opiekunowie Maria Peć, Aneta Kwiecińska, Iwona Michniewicz Konkursy kulinarne Warszawa kwiecień/ maj Opiekun marzena Niedośpiał Olimpiada smaku Warszawa kwiecień/maj Opiekunowie Marzena Niedośpiał, Anna trzeciak Konkursy sportowe Warszawa Opiekunowie nauczyciele Zespołu Wychowania Fizycznego Tradycyjne produktynowoczesna kuchnia polska Warszawa Konkurs wieloetapowy W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Animator czasu wolnego Warszawa kurs Koordynacja Maria Peć Bacardi Martinii ( konkurs barmański) Warszawa marzec/kwiecień Opiekun Hanna Giżyńska 21

22 PLAN WYCHOWAWCZY 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych W Warszawie Naczelnym celem naszej szkoły jest, aby nasi absolwenci byli ludźmi mądrymi, twórczymi i dojrzałymi ze spójnym wewnętrznie systemem wartości. Ze względu na specyfikę kształcenia dążymy także do ukształtowania pewnych specyficznych cech, postaw i zachowań społeczno zawodowych naszych słuchaczy. Dbając o to, aby nasza szkoła była w środowisku instytucją dobrą, przyjazną, życzliwą uczniom, zapewniającą im wszechstronny rozwój określamy następujące ogólne cele wychowawcze: 1. Całościowy program wychowawczy szkoły został utworzony i będzie realizowany we współpracy z opiekunami i uczniami (w oparciu o przeprowadzone i przeanalizowane ankiety, spotkania i prelekcje). 2. Wychowanie, profilaktyka i kształcenie stanowić będą integralną całość i są procesem ciągłym i trwającym całe życie, a więc nie tylko u wychowanków doskonalimy osobowość, ale również u siebie, jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą. 3. Przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i zawodowych. 4. Wykształcanie w uczniach umiejętności odpowiedzialnego kierowania swoim życiem. - umiejętność współżycia i współdziałania społecznego. - umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia. 5. Kształtowanie trwałych i ponadczasowych wartości etycznych, moralnych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 6. Tworzenie w szkole życzliwej i serdecznej atmosfery, pełnej wzajemnego szacunku i tolerancji, opartej o autentyczną współpracę wszystkich podmiotów edukacyjnych: rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, działaczy społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji. 7. Realizowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Celem zaplanowanych działań wychowawczo-profilaktycznych jest: obniżenie poziomu zachowań agresywnych wśród wychowanków zwiększenie motywacji do systematycznej nauki działania w zakresie kształtowania postaw prospołecznych i prozdrowotnych wychowanie patriotyczne uświadomienie szkodliwości zażywania środków odurzających Wyżej wymienione cele ogólne pozwalają nam określić następujące obszary oddziaływań wychowawczych: 22

23 A. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Zadania: Formy realizacji: Dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej Organizować dobre i ciekawe zajęcia - wykorzystanie aktywizujących metody nauczania edukacyjne i pozalekcyjne Rozpoznawać i oceniać sytuację wychowawczą w szkole - zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi oraz systemem oceniania i ich przestrzegać - zwrócenie uwagę na dobór treści nauczania - organizowanie wycieczek dydaktycznych - wykorzystanie środków audiowizualnych i programów komputerowych w realizacji zajęć dydaktycznych - przeprowadzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej w celu poznania faktów, opinii i odczuć nauczycieli w kierunku poznania klas (zwłaszcza I) Realizować założenia rządowego programu Bezpieczna i przyjazna - konsekwentne przestrzeganie założeń programu szkoła Pomagać każdemu uczniowi w - określenie i egzekwowanie zasad dyscypliny wewnątrzszkolnej kształtowaniu jego osobowości, - przestrzeganie statutu szkoły również zawodowej - rozmowy indywidualne w zależności od sytuacji wychowawczej Inspirować siebie i uczniów do - wzbogacenie własnego warsztatu pracy działań twórczych i samorozwoju Przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami - stawianie zadań dydaktycznych do samodzielnego przygotowania i prowadzenia przez ucznia indywidualnie i w zespołach - umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i kulturą - doskonalenie swoich umiejętności zawodowych - organizowanie spotkań z policją, pracownikami poradni antyalkoholowej, poradni psychologiczno pedagogicznej - organizowanie spotkań z pracodawcami - uczestniczenie w akcjach typu: Dzień Trzeźwości, Dzień bez papierosa B. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLAS Zadania: Formy realizacji: Integracja zespołu klasowego - organizowanie imprez klasowych zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia i in.) - organizowanie wycieczek, rajdów i inne spotkań integracyjnych Poznanie indywidualnej sytuacji każdego ucznia - prowadzenie dokumentacji szkolnej - rozmowy indywidualne z uczniami - organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce Pomoc materialna wychowankom - rozmowy indywidualne w celu rozpoznania potrzeb i pomoc stypendialna 23

24 Kształtowanie postawy tolerancji i - wspólne rozwiązywanie problemów klasowych akceptacji wobec innych - organizowanie spotkań z psychologiem i osobami różnych wyznań w celu kształtowania postaw otwartości na inne kultury i wyznania Kształtowanie kultury osobistej uczniów Rozpoznawanie potrzeb i problemów uczniów Działanie w zakresie wychowawczym - - zwracanie uwagi i wymaganie kulturalnego zachowania na zajęciach w czasie przerw i na uroczystościach - wymaganie właściwego ubrania na uroczystościach zawodowych i szkolnych - wymaganie zostawiania po sobie porządku po zajęciach w pracowniach, w szatniach, w sanitariatach i pomieszczeniach rekreacyjnych - bieżące oddziaływanie nauczycieli na kulturę bycia 5. ustalenie indywidualnych problemów uczniów w drodze rozmów, ankiet lub innych narzędzi badawczych - przeprowadzenie spotkania z klasą z zakresu problemów klasowej społeczności Przeciwdziałanie agresji. - Przeciwdziałanie zażywania narkotyków i środków odurzających; - Zwiększanie motywacji do systematycznej nauki. - Działania w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych. Kształtowanie postaw prospołecznych - Wychowanie patriotyczne C. KSZTAŁCENIE POSTAW I ZACHOWAŃ WYCHOWANKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAWODEM Zadania: Wyrabianie odpowiedzialności zawodowej Wpajanie zasad do gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi Rozwijanie samodzielności i aktywności w działaniu Udział słuchaczy w konkursach krajowych i międzynarodowych Realizacja założeń rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Formy realizacji: - wyrabianie poczucia odpowiedzialności przy wykonywaniu zabiegów i czynności związanych ze swoją pracą - na zajęciach praktycznych i teoretycznych zwracanie uwagi na kontakt, tolerancję i akceptację gości i klientów - zachęcanie do uczestniczenia w działaniach Kół Krwiodawstwa - pomoc w organizowaniu imprez osobom niepełnosprawnym, dzieciom w Domach Dziecka - współpraca z instytucjami branżowymi w zakresie zabezpieczania pokazów, imprez i współpracy - pomoc w pracy w placówkach hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych w sytuacjach kryzysowych pod nadzorem nauczycieli - Europejski Konkurs Barmańsko Sommelierski Presov (Słowacja) październik Ogólnopolski Konkurs Młodych Barmanów Baccardi Martini marze 2013, - Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Smaku - Targi Edukacyjne Perspektywy - Bieżące imprezy turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne Założenia programu realizowane przez szkołę: - Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i korygujących polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia społecznego 24

25 w szkole i konsekwentnego ich przestrzegania / egzekwowania; - Podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy; - Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę lokalnych warunków i właściwości danego środowiska szkolnego; - Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły; - Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy w szkole możliwe jest tylko we współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego. D. KSZTAŁTOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH Ten obszar oddziaływań wychowawczych ściśle związany jest z kalendarium szkoły. Za organizację imprez odpowiedzialni są nauczyciele wraz z uczniami. Przez to kształtujemy postawy więzi z zawodem, z tradycją szkoły, narodową i europejską. Uroczystości szkolne i zawodowe 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2. Dzień Edukacji Narodowej 3. Pożegnanie absolwentów (i wręczenie dyplomów) Inne imprezy odbywające się tradycyjnie w szkole. 1. Andrzejki 2. Mikołajki 3. Wigilia klasowa/wielkanoc klasowa 4. Dzień Sportu 5. Apele z okazji świąt narodowych, ważnych wydarzeń z życia szkoły E. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCÓW Z SAMORZĄDEM UCZNIÓW ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI ZE SZKOŁĄ 25

26 Zadania: Uczniowie mają prawo współdecydować o funkcjonowaniu szkoły Samorząd Uczniów jest współgospodarzem szkoły Stwarzanie alternatywnych warunków organizowania czasu wolnego Współdziałania z/i na rzecz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą Formy realizacji: - zebranie Samorządu Uczniowskiego - uzupełnienie trójek klasowych - udział Samorządu w życiu szkoły - opiniowanie przez Słuchaczy pracy nauczycieli do oceny 2. reprezentuje interesy młodzieży w szkole i w środowisku - współuczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych - organizowanie rajdów, wycieczek, dyskotek, ognisk, zwiedzanie wystaw - wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe - wspieranie organizacji imprez w placówkach szkolenia praktycznego - współorganizowanie imprez w środowisku - promocja i profilaktyka zdrowia w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 1. Przepisy Wewnętrzne (realizacja głównych przepisów i wartości na dany rok szkolny) Realizacja założeń Statutu Szkoły Realizacja założeń Oceniania Punktowego Realizacja założeń rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów Indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (przemoc, narkomania, alkoholizm) Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport 26

27 2. Działania Edukacyjne (propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli do wyboru) Wszechstronny rozwój własnej osobowości Planowanie i organizowanie: nauki, pracy, wypoczynku Postawa patriotyczna i obywatelska w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, lokalnych Postawa proeuropejska Pożądane wzorce zachowań- wysoki poziom kultury 1. Umiejętności słuchania i rozmawiania, czyli jak komunikować się z innymi? 2. Czy kompleksy utrudniają życie? 3. Pokonywanie własnych słabości. 4. Pozytywne myślenie. 5. Asertywność- sztuka mówienia nie. 6. Być czy mieć dokonywanie wyborów moralnych. 7. Jak radzić sobie ze stresem? 8. Tolerancja i jej granice. 1. Nowa szkoła nowe nadzieje. 3. Moje hobby. 4. Techniki skutecznego uczenia się. 5. Moja wizja dorosłego życia. 6. Przyczyny niepowodzeń w nauce. 7. Efektywne przygotowanie się do matury. 8. Orientacja w krajowym i lokalnym rynku pracy. 8. Zainteresowania a wybór kierunków studiów. 1. Mój region- najpiękniejsze miejsce na majówkę. 2. Szacunek do szkoły- dbam o jej dobre imię i mienie. 3. Czy Warszawa da się lubić? 4. Święto Zmarłych- śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. 5. W kręgu tradycji świąt. 6. Poznajemy miejsca pamięci narodowej. 7. Wartość życia i cena śmierci. 1. Polak to brzmi dumnie. 2. Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym? 3. Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z obecnością w Unii. 1. Jak odpowiednio ubrać się na różne okazje? 2. Nasze możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. 27

28 3. Kultura zachowania w szkole. 4. Kultura życia codziennego. 5. Kultura i radość kibicowania na imprezach sportowych. 6. Ważne co i jak mówimy. Pozytywne wzorce dojrzałego funkcjonowania - w rodzinie; -w grupie; - w społeczeństwie; Przygotowanie do życia w rodzinie Zdrowy styl życia działania profilaktyczne 1. Poznajemy się- zajęcia integracyjne. 2. My jako klasa, relacja uczeń- nauczyciel. 3. Moje miejsce w rodzinie. 4. Dobroć i miłosierdzie warto być wolontariuszem? 5. My jako klasa uczeń- uczeń. 1. Trudny wiek dorastania. 2. Przyjaźń i miłość jako podstawowe wartości w życiu. 3. Miłość przeżycie jedno czy wielokrotne? 1. Choroby XXI wieku. 2. Dieta- ograniczenia, wyrzeczenia, cierpienia. 3. Narkomania- problem indywidualny i społeczny. 4. Nałogi sposób oderwania się od rzeczywistości. 5. Uwarunkowania i skutki uzależnień. 6. Stalking jak sobie radzić? TERMIN SZKOLENIA PLAN SZKOLEŃ DLA KLAS TECHNIKUM rok szkolny 2012 / 2013 TEMAT SZKOLENIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE Zapoznanie uczniów z kierunkiem i charakterem kształcenia szkoły. Ocenianie punktowe w szkole. Prawa i obowiązki uczniów zapoznanie ze Statutem Szkoły Wychowawca Pedagog Godzina Profilaktyka zdrowotna wychowawcza cały rok szkolny I semestr 2012 Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej Odpowiedzialność cywilna i prawna osób nieletnich film edukacyjny i prezentacja DVD pielęgniarka Policja / Straż Miejska 28

29 X-XI cały rok szkolny Przeciwdziałanie agresji, przemocy i używaniu środków psychoaktywnych - klasy I, II Racjonalne i nieracjonalne odżywianie się: zasady prawidłowego odżywiania się nadzór nad żywieniem dzieci współorganizowanie dożywiania dzieci ze środowisk zaniedbanych wpływa nieracjonalnego odżywania na funkcjonowanie organizmu Pedagog Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych nauczyciele przedmiotów zawodowych, pielegniarka cały rok szkolny Bezpieczna nastolatka techniki samoobrony Nauczyciele wf II semestr Animator czasu wolnego - kurs p. Maria Peć cały rok szkolny Aktywizowanie systemu wartości uczniów przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym poprzez lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych przez młodzież. Prac stylistyczna, wypowiedź na lekcjach j. polskiego, religii, godz. wych., Wychowawcy + nauczyciele Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej Odpowiedzialność cywilna i prawna osób PEŁNOLETNICH film edukacyjny i prezentacja DVD II semestr 2013 Lekcje wychowawcze na temat przemocy i agresji, uświadomienie uczniom skutków prawnych czynów przestępczych Straż Miejska Wychowawcy klas + Straż Miejska cały rok Realizacja programów profilaktycznych: Wychowawcy szkolny Profilaktyka HIV / AIDS + Pierwszy Dzwonek kampania zakażeń pedagog Wybierz Życie profilaktyka raka szyjki macicy Od samobadania do mammografii profilaktyka raka piersi Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków dopalacz Nowa ustawa tytoniowa tytoń Skutki zdrowotne wynikające z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV) Bulimia i anoreksja I/II semestr Biblioterapia zajęcia warsztatowe- uzależnienia, poczucie własnej wartości. Grupy 5-10 osobowe. Nauczyciel- bibliotekarz p. Agnieszka Rokita I semestr Animacja czasu wolnego - dla chętnych Podmiot zewnętrzny I semestr Informator Turystyczny zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji Zawodowej dla chętnych 29

30 I/II semestr Profilaktyka poprzez wartości Monar w ramach poprzez Szkoła z pasją Działalność charytatywna L.P. Okres działalności Rodzaj działalności Osoba odpowiedzialna 1. Cały rok szkolny Współpraca z Fundacją Rack Małgorzata Mirska 2. Cały rok szkolny Szkolne koło Caritas Andrzej Sosnowski, Jolanta Kitura, Grzegorz Wilkowojski 3. Z okazji Świąt Narodowych Światełko Miejsce Pamięci narodowej sprzątanie, zapalanie zniczy Henryka Stępniak 4. Cały rok szkolny Opieka nad schroniskiem dla zwierząt na Paluchu Andrzej Sosnowski 5. Październik 2012 Ratuj konie Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 6. Listopad 2012 Komputery za tonery Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 7. Grudzień 2012 Zostań Świętym Mikołajem zbiórka zabawek pluszowych do Domu Dziecka Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 8. Kwiecień 2013 Dzień Ziemi sadzenie roślin Małgorzta Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 30

31 SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI rok szkolny 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 w Warszawie 1. Profilaktyka w szkole wprowadzenie do programu 2. Cele i zadania szkolnej profilaktyki 3. Diagnoza środowiska szkolnego 4. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki 5. Ewaluacja Profilaktyka w szkole wprowadzenie do programu Dążenie do tworzenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w życiu młodego człowieka oraz harmonizowanie jego stanu emocjonalnego, moralnego, fizycznego, społecznego i duchowego są głównymi zadaniami wychowawców. Prowadzenie do rozwoju świadomości istnienia i współistnienia, rozpoznawania własnych wartości i wartości innych ludzi, dokonywanie wyborów pomiędzy dobrem i złem, wskazywanie ideałów i pomoc w dążeniu do ich osiągania należą do podstawowych aspektów pracy wychowawczej. W działaniach dydaktyczno wychowawczych i profilaktycznych właśnie takie ukierunkowanie może dopomóc wychowawcom w ukształtowaniu wartościowych jednostek wśród wychowanków. Cele i zadania szkolnej profilaktyki Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełnego rozwoju własnej osobowości i poprzez: ukształtowanie prawego, indywidualnego charakteru uznanie i przestrzeganie norm społecznych i kulturowych budowanie postawy miłości, współistnienia i zrozumienia do ludzi uświadomienia celów życiowych budowanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój własny i wspólne dobro przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom Skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych, które w codziennym kontakcie ucznia z wychowawcą mogą przynieść najlepsze rezultaty, zależy przede wszystkim od stałych i długotrwałych oddziaływań, a ponad to od przygotowania i konsekwencji realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki. Wychowanie i profilaktyka mają być dziś oparte przede wszystkim na inspirowaniu, pobudzaniu i stymulowaniu bodźców poznawczych, uwrażliwianiu na zachodzące zmiany, rozwijaniu świadomości 31

32 zagrożeń i niedostosowań społecznych oraz umiejętności właściwego reagowania na nie i przeciwdziałanie im. Diagnoza środowiska szkolnego Do najczęściej pojawiających się zagrożeń i zachowań ryzykownych należą w dzisiejszych czasach; brak poczucia własnej wartości młodzieży zaburzenia zachowań na tle emocjonalnym młodzieży zagrożenia uzależnieniem od alkoholu i palenia tytoniu zagrożenia uzależnieniem od używek społecznych (Internet, wideo, hazard, jedzenie, pieniądze) zagrożenie uzależnieniem od narkotyków i środków zmieniających świadomość zaburzenia wynikające z rozpady rodziny zachowania agresywne i przestępcze niewłaściwe zachowania i relacje prospołeczne Podstawowymi czynnikami ryzyka sprzyjającymi występowaniu zachowań ryzykownych są przede wszystkim wzorce zachowań panujące w środowisku społecznym wychowanków, model zachowania i norm społecznych kultywowany w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz doświadczenia i stereotypy wyniesione z dzieciństwa. Innymi, równie ważnymi czynnikami, które bardzo mocno wpływają na życie młodych ludzi, są wyniki osiągane w trakcie nauki szkolnej (najczęściej niskie), brak autorytetów i celów życiowych, wczesna inicjacja w zachowania seksualne i ryzykowne, potrzeba akceptacji i łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych i odurzających lub zmieniających świadomość. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki Z uwagi na dużą degradację wartości wśród młodzieży koniecznym staje się połączenie programu profilaktyki z programem wychowawczym i zaktywizowanie wszystkich nauczycieli naszej placówki do działań wychowawczo-profilaktycznych. Działania profilaktyczne i wychowawcze winny być nakierowane na osłabienie owych czynników ryzyka. Powinny wnosić zmianę świadomości młodego człowieka, jego systemu wartości i autorytetów oraz zwiększanie poczucia jego własnej wartości. Dlatego tez niniejszy program profilaktyki opracowany został z uwzględnieniem zintegrowanego, kompleksowego współdziałania szkoły, wszystkich nauczycieli i instytucji wspierających. Jego realizacja odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych, akcji edukacyjnych, psychozabaw i prelekcji zewnętrznych organizowanych zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli naszej placówki. Ewaluacja Program profilaktyki podlega badaniu zgodnie z założeniami Planu Nadzoru, dlatego też jego ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu cyklu związanego z jego wdrożeniem i realizacją. 32

33 PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 w Warszawie Wstęp: Wszelkie działania zawarte w planie Zespołu Wychowawczego wynikają z Planu Wychowawczego opracowanego na dany rok szkolny. Zespół Wychowawczy będzie odbywać spotkania 5-go każdego miesiąca. Zadania Termin Odpowiedzialni 1. Spotkanie przewodniczącego Zespołu Wrzesień 2011 Przewodniczący Zespołu Wychowawczego z wychowawcami klas dotyczące Wychowawcy klas ustalenia planu pracy na rok szkolny 2011/ Ustalenie harmonogramu zajęć i szkoleń Wrzesień 2011 Przewodniczący Zespołu wychowawczych i profilaktycznych na cały rok Wychowawcy klas szkolny. 3. Rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych Cały rok Dyrektor szkoły Przewodniczący Zespołu Wychowawcy klas 4. Wprowadzenie do realizacji tematów narad i Cały rok Dyrektor szkoły spotkań klasowych zawartych w programie Przewodniczący Zespołu wychowawczym. Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele 5. Stały monitoring postaw uczniowskich i Cały rok Dyrektor szkoły przestrzegania praw i obowiązków ucznia Przewodniczący Zespołu wynikających za Statutu szkoły. Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele 6. Realizacja szkoleń, spotkań i zajęć wynikających z Cały rok Przewodniczący Zespołu Planu wychowawczego i Planu Profilaktyki. Wychowawcy klas 7. Ewaluacja programu Wychowawczego, programu Czerwiec 2013 Dyrektor szkoły Profilaktyki, WO, oceniania punktowego oraz tabeli Przewodniczący Zespołu ryzyka (kontrola zarządcza). Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele Zebrania Zespołu Wychowawczego odbywają się raz w miesiącu do 10 dnia w danym miesiącu. Plan Pracy na rok szkolny 2012/13 1. Zespół 33

34 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo