PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie ul. Krasnołęcka

2 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 Rok szkolny 2011/2012 Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną: września 2012r. A. ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE PLANOWANIA 1. Kierunki polityki edukacyjnej MEN: Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z pózn. zm.) 1) Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych 2) Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 3) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych B. ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE PLANOWANIA 1) Zadania wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Uczniowie 1. Przeprowadzanie w klasach I testów progowych z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki dwa razy w roku (wrzesień, czerwiec) w celu ustalenia pod koniec roku edukacyjnej wartości dodanej. 2. Dokonanie ewaluacji metod i form pracy z uwzględnieniem możliwości uczniów z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. 3. Wzmacnianie właściwych postaw społecznych i zawodowych, wolontariat, konkursy branżowe i ogólnokształcące, szkolenia. 4. Eliminowanie używania wulgaryzmów przez uczniów. Zwracanie uwagi na umiejętności doboru norm językowych do sytuacji. Nauczyciele 2

3 1. Motywowanie uczniów do większego zainteresowania funkcjonowaniem branży zawodu (wolontariat, akcje charytatywne, współpraca ze środowiskiem branżowym, konkursy zawodowe itp.) 2. Współdziałanie Komisji przedmiotowych w zakresie działalności dydaktycznej- zajęcia między przedmiotowe, wyjścia edukacyjne, analiza egzaminów zewnętrznych 3. Realizacja nowej podstawy programowej w klasie pierwszej 4. Realizacja udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wg rozporzadzenia z dnia roku. 2) Realizacja zadania wynikająca z koncepcji rozwoju placówki zawartych w Rocznym Programie Rozwoju Szkoły 2012/ Budowanie zaangażowania nauczycieli w tworzenie i modyfikowanie programu rozwoju szkoły. 2. Doskonalenie działań promujących szkołę. 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i branżowym. 4. Przygotowywanie uczniów do konkursów ogólnych oraz branżowych. C. DZIAŁANIA 1) Ewaluacja wewnętrzna- cele, przedmiot ewaluacji, harmonogram Obszar Wymaganie Cel ewaluacji 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1. Ocena wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i próbnych wewnętrznych 3

4 Źródła wiedzy 1.Analiza dokumentów 2. Ankietowanie nauczycieli i uczniów 3.Obserwacje. Kierunki działania 1. Analiza matur i egzaminów zawodowych 2011/12 2. Stworzenie programu naprawczego język angielski ustny, 3. Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych matur próbnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przedmiot ewaluacji Próbne matury z OPERONU Matury próbne wewnętrzne. 3. Próbne egzaminy zawodowe. 3E Analiza próbnych matur OPERON. 4. Współpraca z organizacjami zajmującymi się przeprowadzaniem próbnych matur i egzaminów wewnętrznych OPERON, OKE Harmonogram 1. I semestr 2012/13 2. I oraz II semestr 2012/2013 klasy czwarte II semestr klasy trzecie 4. I semestr- listopad/grudzień Analiza wewnętrznych próbnych matur i egzaminów zawodowych. 5. Dwa tygodnie po przeprowadzeniu próbnej wewnętrznej matury i egzaminu zawodowego. 6. Porównanie wyników matur i egzaminów zawodowych 2011/12 z 6. Analiza wyników matur lipiec 2012 Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego 4

5 wynikami 2012/13 wyniki Monitoring - dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych. Obszar Wymaganie 2. Procesy zachodzące w szkole Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.. Cel ewaluacji 1. Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 2. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania Źródła wiedzy 1. Opinie i orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej 2. Informacje od rodziców.. 3. Informacje od wychowawców i nauczycieli 4. Dokumenty szkoły Kierunek działania 1. Diagnozowanie możliwości uczniów. 2. Przedstawienie oferty zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych i ich realizacja. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 4. Omawianie postępów w nauce uczniów z potrzebami w czasie spotkań zespołów nauczycieli. 6. Kontrola zapisów tematów w dzienniku z informatyki. 5

6 Przedmiot ewaluacji Harmonogram 1. Diagnozowanie możliwości uczniów. 2. Przedstawienie oferty zajęć 1. IX/X IX/X 2012, realizacja zajęć wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych i ich realizacja. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 4. Omawianie postępów w nauce uczniów 3. Cały rok szkolny 4. Koniec I oraz koniec II semestru z potrzebami w czasie spotkań zespołów nauczycieli. 5. Monitorowanie zgodności zapisów tematu w dzienniku z podstawą 5. Koniec I semestru oraz koniec II semestru programową z informatyki Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy Obszar Wymaganie 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Cel ewaluacji 1. Ocena trafności podejmowanych działań na rzecz lokalnej społeczności w szczególności branżowej.. 6

7 . Źródła wiedzy 5. Obserwacje praktyki zawodowe 6. Analiza dokumentów działalność pozalekcyjna. 7. Rozmowy z uczniami i nauczycielami. 8. Strona internetowa szkoły. Kierunek działania 1. Motywowanie uczniów do udziału w uroczystościach środowiskowych. 2. Współpraca z instytucjami branżowymi. 3. Współpraca przy organizacji imprez dzielnicowych 4. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 5. Prowadzenie działalności charytatywnej. Przedmiot ewaluacji 1. Motywowanie uczniów do udziału w Harmonogram 1. I oraz II semestr 2012/2013 uroczystościach środowiskowych. 2. Współpraca z instytucjami branżowymi. 3. Współpraca przy organizacji imprez 2. I oraz II semestr 2012/ XII 2012 i IV 2013 dzielnicowych 4. Zamieszczanie informacji na stronie 4. Cały rok szkolny. internetowej szkoły. 5. Prowadzenie działalności charytatywnej 5. Cały rok szkolny 7

8 Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych Obszar Wymaganie 4. Zarządzanie szkołą Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Cel ewaluacji 1. Wpływ sprawowanego nadzoru na podniesienie jakości pracy szkoły. Źródła wiedzy 1. Analiza dokumentacji np. plany komisji przedmiotowych, sprawozdania. 2. Praca komisji ds. ewaluacji. 3. Sprawozdania z kontroli zarządczej. 4. Obserwacje dyrektora. 5. Ankiety dla uczniów. Kierunki działania 1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną.. 2.Wykorzystywanie wniosków wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym. 3. Szkolenie nauczycieli tworzących zespół ds. ewaluacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących prowadzenia badań ewaluacyjnych. 8

9 Przedmiot ewaluacji 1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację Harmonogram 1. Koniec I i koniec II semestru 2012/2013 wewnętrzną.. 2.Wykorzystywanie wniosków 2.VIII 2013 roku. wynikających z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w kolejnym roku szkolnym. 3. Szkolenie nauczycieli tworzących 3. W miarę możliwości finansowych szkoły. zespół ds. ewaluacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących prowadzenia badań ewaluacyjnych Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, zespół ds. ewaluacji Zadania do realizacji wynikające z kierunków polityki oświatowej ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i z planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 Zadania Osoby kontrolujące Źródło kontroli 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Dyrektor, Wicedyrektorzy, grono pedagogiczne Dyrektor, Wicedyrektorzy, grono pedagogiczne Tematy godzin wychowawczych, szkolenia dla uczniów i nauczycieli Minitorowanie wyników nauczania, analiza egzaminu maturalnego oraz z potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 9

10 Narzędzia monitoringu: 1) ankiety 2) hospitacje 3) Rozmowy z nauczycielami 4) Rozmowy z uczniami 5) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 6) sprawozdania wychowawców klas 7) sprawozdanie pedagoga szkolnego i psychologa 8) wykaz odbytych szkoleń. Awans na nauczyciela mianowanego L.p Nazwisko i imię Data rozpoczęcia Data zakończenia 1. K. Domaradzki M. Rokita D. Kawka S. Kołyska J. Kitura A. Rokita A. Kwiecińska L. Trzcińska A. Sosnowski M. Mierzejewska-Krupińska M. Kosatka kontznuacja Awans na nauczyciela dyplomowanego L.p Nazwisko i imię Data rozpoczęcia Data zakończenia 1. Niedośpiał Marzena Dziubak Zofia Siewierska Magda Szałek Anna Michalik Beata Pietrucha Katarzyna Stępniak Henryka

11 2) Kontrola L.p. Temat kontroli Przedmiot kontroli Odpowiedzialny za realizację Termin kontroli Organizacja kontroli 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 2 Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli Dziennik lekcyjny Dyrektor i wicedyrektorzy Dwa razy w roku szkolnym Analiza dokumentacji. 70% dzienników lekcyjnych Arkusze ocen wicedyrektorzy Dwa razy w roku. Analiza dokumentacji- 100% Dyżury nauczycieli Dyrektor i wicedyrektorzy Dwa razy w tygodniu Zeszyt kontroli dyżurów 3. Zgodność realizacji podstawy programowej Dziennik lekcyjny, przedmiotowy, rozkład materiału Nauczyciele, kontrola: dyrektor, wicedyrektorzy Dwa razy w roku koniec I i koniec II semestru Analiza dokumentacji (dzienniki lekcyjne). 4. Realizacja godzin przewidzianych art.42 KN Dzienniki zajęć wicedyrektorzy II 2012 VI 2012 Analiza dokumentacji 100% 5. Rytmiczność realizacji podstawy programowej 6. Bezpieczeństwo w szkole. Higiena pracy na lekcjach Dziennik lekcyjny Mapa ryzyka Dyrektor i wicedyrektorzy Komisja do spraw ryzyka Koniec roku szkolnego Koniec roku kalendarzowego Samoocena nauczycieli formularz Sprawozdanie formularza komisji do spraw ryzyka OBSERWACJE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Obserwacja kontrolna-oceniająca L.p. Osoba obserwowana Osoba obserwująca Przedmiot I semestr 1. Natalia Łukasik Wicedyrektor Marketing Usług Hotelarskich 2. Mirosław Łyszczyk Dyrektor Matematyka 13

12 3. Sylwester Kołyska Wicedyrektor Wychowanie fizyczne 4. Seweryn Pięta Dyrektor Informatyka 5. Maria Rejmer Dyrektor Język angielski II semestr 1. Krystyna Piersa Dyrektor Język angielski 2. Małgorzata Mirska Dyrektor Lekcja wychowawcza 3. Magdalena Siewierska Wicedyrektor Technologia Gastronomiczna 4. Damian Kawka Wicedyrektor Godzina wychowawcza 5. Ireneusz Kobrzycki Wicedyrektor Wychowanie fizyczne 6. Kamil Rydel Dyrektor Matematyka Obserwacja doradczo-doskonaląca 1. Katarzyna Bobko Geografia Wicedyrektor I semestr 2. II semestr Obserwacja diagnozująca 1. II Kucharz Matematyka Dyrektor I semestr ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 1. Zespół Języków obcych Przewodnicząca Henryka Stępniak 2. Zespół Humanistyczny Przewodnicząca Kamil Domaradzki 3. Zespół Matematyczno- Przyrodniczy Przewodniczący Jacek Kaczyński 12

13 4. Zespół Hotelarsko-Turystyczny Przewodniczący Adam Gardyna 5. Zespół Gastronomiczny Przewodnicząca Marzena Niedospiał 6. Zespół Wychowania Fiz. i Sportu Przewodniczący Sylwester Kołyska 7. Zespół Komisji Socjalnej Przewodnicząca Anna Zabłocka 8. Zespół Wychowawczy Przewodnicząca Marta Korneluk Koordynator Joanna Osińska KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 L.P. Nazwisko nauczyciela Nazwa koła zainteresowań 1. Małgorzata Mierzejewska-Krupińska Koło biologiczne 2. Marzena Brzezińska Koło geograficzne 3. Marcin Zimbicki Koło polonistyczne 4. Maria Peć Koło analiz hotelarskich 5. Jacek Kaczyński, Joanna Bujak Koło matematyczne 6. Henryka Stępniak Koło języka niemieckiego 7. Iwona Michniewicz Koło analiz turystycznych 8. Magdalena Kosatka Koło matematyczne 9. Marzena Niedośpiał Koło kulinarne 10. Hanna Giżyńska Koło kelnerskie PRZYGOTOWANIE DO MATURY L.P. Nazwisko nauczyciela Przedmiot 1. Andrzej Sosnowski Język polski 2. Kinga Owczarek Język polski 3. Joanna Bujak Matematyka 4. Jacek Kaczyński Matematyka 5. Magdalena Waglowska-Krzciuk Język angielski KONKURSY BRANŻOWE - OPIEKUNOWIE Anna Trzeciak Marzena Niedośpiał Hanna Giżyńska Iwona Michniewicz Marzena Brzezińska Maria Peć Bogusława Pieńkowska Magdalena Waglowska Piotr Nagórka Anna Szałek KONTAKT Z AEHT Magda Waglowska-Krzciu Bogusława Pieńkowska 13

14 Opieka nad Samorządem Uczniowskim Małgorzata Mierzejewska-Krupińska Joanna Bujak Opieka nad projektami Leonardo da Vinci Małgorzata Mirska, Henryka Stępniak Opieka na projektem Wymarzony zawód szansą na własny biznes Program operacyjny Kapitał Ludzki p. Adam Gardyna Prowadzenie Kroniki Szkolnej Małgorzata Mirska 3) Wspomaganie Rady szkoleniowe L.p. Tematy rad Termin 1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych I semestr uczniów 2. Szkolenie p/poż alarm próbny I semestr 3. Wewnątrzszkolne ocenianie, zmiany w prawie oświatowym 3. Wzmacnianie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Bezpieczeństwo w szkole. I semestr II semestr 4. Szkolenie zgłoszone wg potrzeb Rady Pedagogicznej II semestr Ocena pracy nauczyciela L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Przewidywany termin 1. Jolanta Kitura przedmioty hotelarskie I semestr 2. Marzena Niedośpiał przedmioty gastronomiczne II semestr 14

15 Wychowawcy - rok szkolny 2012/2013 KLASY I L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IA Technik Hotelarstwa Magdalena Kosatka Agnieszka Rokita 2. IB Technik Hotelarstwa Aneta Kwiecińska Adam Gardyna 3. ID Technik Obsługi Turystycznej Kamil Domaradzki Krystyna Piersa 4. IE Technik Obsługi Turystycznej Joanna Bujak Maria Rejmer 5. IG Technik Żywienia i Marzena Niedośpiał Barbara Prawdzic Organizacji Usług 6. I H Technik Żywienai i Anna Trzeciak Kamil Rydel Organizacji Usług 7. I Ż/K Technik Żywienia i Organizacji Usług/Kelner Anna Jurek Krzysztof Kowalczyk KLASY II L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IIA technik Hotelarstwa Jolanta Kitura Katarzyna Gromadka 2. IIB Technik Hotelarstwa Marcin Zimbicki Jan Fabisiak 3. IID Technik Obsługi Turystycznej Marzena Brzezińska Katarzyna Bobko 4. IIE Technik Obsługi Turystycznej Marcin Sitarz Katarzyna Szymańska 5. II Organizacja Usług Małgorzata Mierzejewska- Anna Jurek Gastronomicznych Krupińska 6. II Kucharz Magdalena Waglowska-Krzciuk Marzanna Mastalerz KLASY III L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IIIA technik Hotelarstwa Henryka Stępniak Arkadiusz Syrokomski 2. IIIB Technik Hotelarstwa Sylwester Kołyska Zofia Tomaszek 3. IIID Technik Obsługi Turystycznej Małgorzata Mirska Zofia Dziubak- Komuda 4. IIIG Technik Organizacji Usług Marta Korneluk Piotr Ślusarczyk Gastronomicznych 5. III Kucharz Anna Stefańska Czesław Skraba

16 KLASY IV L.P. Klasa Wychowawca Wychowawca posiłkowy 1. IVA Technik Hotelarstwa Małgorzata Mierzejewska- Grażyna Lesiak Krupińska 2. IVD Technik Obsługi Maria Peć Katarzyna Pietrucha Turystycznej IVG Technik Organizacji Usług Hanna Giżyńska Eliza Fopp Gastronomicznych 4. IVH Organizacja Usług Mariusz Rokita Kinga Owczarek Gastronomicznych 5. IV Kucharz Damian Kawka Katarzyna Garlej- Majewska ROCZNY PLAN PRACY 2012 / 2013 Cele Źródła planowania 1. Tworzenie wewnątrz szkolnego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły w obszarach a. koncepcja pracy b. zarządzanie i organizacja c. kształcenie d. wychowanie i opieka 2. Doskonalenie pracy szkoły poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi uczenia się nauczycieli i uczniów 3. Stworzenie każdemu uczniowi możliwości doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji i umiejętności zawodowych 4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i profilaktycznych 1. Kierunki polityki oświatowej określone przez MEN 2. Kierunki polityki oświatowej ustalone przez KO 3. Wewnętrzne wyzwania szkoły: a. kształcenie zgodnie z typem i charakterem szkoły, b. integracja i budowanie przynależności do Europy, przygotowanie słuchaczy do roli Europejczyka c. aktywne uczestnictwo w działaniach promujących naszą szkołę i nasz region w Europie d. kształcenie umiejętności interpersonalnych u słuchaczy i nauczycieli e. wzmocnienie i wdrażanie działań profilaktycznych wśród młodzieży i nauczycieli 16

17 Obszar Zadania do realizacji Sposoby realizacji I. Koncepcja pracy szkoły Dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły II. Zarządzanie i organizacja Doskonalenie działań promujących szkołę Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Dorównanie standardom szkół gastronomicznych w Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Hiszpania) Pozyskanie nowych atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych Udoskonalenie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczycieli - analiza oczekiwań branżowych i rynkowych - uwagi i wnioski Rady Pedagogicznej - monitoring szkolnej strony internetowej - organizacja Dni Otwartych - koordynacja kontaktów z organizacjami branżowymi - udział w projektach i konkursach krajowych oraz zagranicznych - udział w Targach Edukacyjnych i innych targach branżowych - modyfikacja stron internetowych - udział szkoły w działaniach lokalnych: obsługa imprez kulinarno turystycznych przygotowanie projektów i materiałów promujących szkołę -udział w targach edukacyjnych - realizacja programów i projektów europejskich Leonardo da Vinci - działalność szkoły w ramach AEHT Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko Turystycznych z siedzibą w Luksemburgu - działalność szkoły w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowego Coupe Georges Baptiste - nawiązanie współpracy z zakładami hotelarskimi, turystycznymi i gastronomicznymi w Warszawie - zapoznanie kontrahentów z opiniami, oczekiwaniami i obawami wysuwanymi przez naszych słuchaczy w zakresie praktyk - szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne - ścieżki awansu zawodowego - realizacja założeń planu wychowawczego i profilaktyki Osoby odpowiedzialne Termin Zespoły przedmiotowe Zespoły przedmiotowe Dyrektor, Vicedyrektorzy Zespoły przedmiotowe Dyrektor Zespoły przedmiotowe Dyrektor Kierownik Praktyk Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog 17

18 Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych w procesach wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Planowanie i realizowanie polityki kadrowej stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju - szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne - spotkania z praktykami zawodu i metodykami - zapewnienie fachowej literatury - zatrudnienie nowych pracowników w miarę potrzeb szkoły - stały monitoring i kontrola osiągnięć i rozwoju pracowników, szkolenia, ścieżki, awanse zawodowe. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - awans zawodowy - studia podyplomowe - konferencje, warsztaty - szkolenia wewnętrzne - szkolenia zewnętrzne służące stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli Ocena pracy nauczycieli i jego dorobku zawodowego Rozbudowa szkoły o sale dydaktyczne Doposażenie bazy dydaktycznej w miarę możliwości finansowych szkoły - obserwacje (oceniająco - kontrolne, diagnozujące ) - ewaluacja wewnętrzna - awans zawodowy Stały kontakt z Wydziałem Oświaty dzielnicy Mokotów - doposażenie sal komputerowych - doposażenie sal technologicznych - zakup profesjonalnego sprzętu do nauki zawodów gastronomicznych - zakup książek do biblioteki szkolnej - modernizacja pomocy dydaktycznych tablice, plansze Dyrektor, Vice-dyrektor Dyrektor, Vicedyrektorzy sierpień, wrzesień Dyrektor, Vicedyrektorzy Opiekunowie awansów zawodowych Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Praktyk Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Administracji Dyrektor, Vicedyrektorzy Kierownik Administracji Nauczyciele Stała współpraca z rodzicami uczniów Technikum Stała współpraca z Samorządem Uczniowskim - współpraca z Radą Rodziców - rozwiązywanie bieżących spraw - zebrania rodziców Rada Pedagogiczna wrzesień współpraca z Samorządem Uczniowskim - rozwiązywanie bieżących spraw Rada Pedagogiczna wrzesień

19 Stały monitoring i ewaluacja procesu kształcenia - nadzór pedagogiczny - testy progowe, próbny egzamin maturalny, próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - lekcje międzyprzedmiotowe i otwarte Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog, Rada Pedagogiczna Stworzenie możliwości zdobycia przez słuchaczy dodatkowych kwalifikacji Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych Zróżnicowanie formy zajęć Udział młodzieży w konkursach hotelarskich, turystycznych, barmańskich i sommelierskich o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym oraz konkursach ogólnych - kurs barmański - inne kursy wg. wpływających ofert i zapotrzebowań uczniów Koła zainteresowań - Program Samoobrony Bezpieczna nastolatka - Biblioterapia - szkolenia i warsztaty dla uczniów Dyrektor, Zespoły przedmiotowe Realizowane w miarę możliwości finansowych Zespołu Szkół Rada Pedagogiczna - zajęcia między przedmiotowe (np. język + obsługa konsumenta) - wycieczki integrujące, edukacyjne Rada Pedagogiczna - Bacardi Martini (barmański) - Coupe Georges Baptiste (kelnerskosommelierski) - Konkurs barmański Presov (Słowacja) - Olimpiada Hotelarska Dyrektor, Vicedyrektorzy Zespół przedmiotów gastronomiczncyh I i II semestr 2012/13 IV. Wychowanie i opieka Motywowanie uczniów do nauki - analiza efektów kształcenia - lekcje wychowawcze - wyjścia edukacyjne zapoznanie z działalnością branży, - listy referencyjne oraz pochwalne za dobre wyniki w nauce - udział w konkursach Wychowawcy klas podsumowanie koniec I i koniec II semestru Opracowanie i wdrażanie systemu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - szkoleniowe Rady Pedagogiczne - współpraca z Przychodnią Psychologiczno-Pedagogiczną - spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem - praca zespołów nauczycielskich - opracowanie kart IPET Rada Pedagogiczna 19

20 Stworzenie warunków do samorządnego działania młodzieży Wspieranie samorządności uczniowskiej Zapewnienie słuchaczom i nauczycielom pomocy pedagogicznej Realizacja założeń programu profilaktycznego w szkole zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli Realizacja założeń programu wychowawczego w szkole Wdrażanie nauczycieli do aktywnej samooceny i autorefleksji - Udoskonalenie działalności Samorządu Uczniów - współpraca z ww. Samorządem oraz Radą Rodziców w zakresie podejmowania decyzji, wnioskowania i opiniowania w sprawach dotyczących realizacji praw i obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły - tworzenie trójek klasowych - powołanie Samorządu Uczniów na rok szk. 2012/13 - spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem - opracowanie i wdrażanie programu profilaktycznego i wychowawczego - współpraca z instytucjami pedagogiczno - psychologicznymi - opracowanie i przygotowanie planu profilaktyki - przygotowanie harmonogramu szkoleń uczniów - opracowanie i przygotowanie planu wychowawczego - przygotowanie harmonogramu szkoleń uczniów - nawiązanie stałej współpracy z instytucjami szkoleniowymi - samoocena na koniec roku szkolnego tzw. samochwałki. Opracowanie rytmiczności prowadzonych zajęć koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna wrzesień 2011 Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog Pedagog, Dyrektor, Rada Pedagogiczna zgodnie z harmonogramem planu wychowawczego i planu profilaktyki Dyrektor, Vicedyrektorzy Pedagog, Rada Pedagogiczna zgodnie z harmonogramem planu wychowawczego i planu profilaktyki Dyrektor, Vicedyrektorzy Nauczyciele koniec roku szkolnego Kształtowanie u uczniów postawy, zachowania i rozwoju moralnego, społecznego, emocjonalnego duchowego oraz uniwersalnych wartości - realizacja założeń planu wychowawczego i profilaktyki przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i psychologa - spotkania indywidualne z uczniami, i ich rodzicami Rada Pedagogiczna 20

21 W roku szkolnym zaplanowano udział w następujących przedsięwzięciach: 1. Konkursy: Tytuł Miejsce Data Uwagi Konkurs Wołowina na polskim stole Zespół Szkół Weteryna- ryjnych w Łobży wrzesień 2012 Opiekun Marzena Niedośpiał Konkurs Coupe Georges Baptiste sommelierskokelnerski Tokyo - Japonia październik/listopad Opiekun Hanna Giżyńska Konkurs Barmański Presov /Słowacja/ październik Opiekun Hanna Giżyńska Olimpiada Hotelarska Warszawa styczeń Opiekunowie Maria Peć, Aneta Kwiecińska, Iwona Michniewicz Konkursy kulinarne Warszawa kwiecień/ maj Opiekun marzena Niedośpiał Olimpiada smaku Warszawa kwiecień/maj Opiekunowie Marzena Niedośpiał, Anna trzeciak Konkursy sportowe Warszawa Opiekunowie nauczyciele Zespołu Wychowania Fizycznego Tradycyjne produktynowoczesna kuchnia polska Warszawa Konkurs wieloetapowy W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Animator czasu wolnego Warszawa kurs Koordynacja Maria Peć Bacardi Martinii ( konkurs barmański) Warszawa marzec/kwiecień Opiekun Hanna Giżyńska 21

22 PLAN WYCHOWAWCZY 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych W Warszawie Naczelnym celem naszej szkoły jest, aby nasi absolwenci byli ludźmi mądrymi, twórczymi i dojrzałymi ze spójnym wewnętrznie systemem wartości. Ze względu na specyfikę kształcenia dążymy także do ukształtowania pewnych specyficznych cech, postaw i zachowań społeczno zawodowych naszych słuchaczy. Dbając o to, aby nasza szkoła była w środowisku instytucją dobrą, przyjazną, życzliwą uczniom, zapewniającą im wszechstronny rozwój określamy następujące ogólne cele wychowawcze: 1. Całościowy program wychowawczy szkoły został utworzony i będzie realizowany we współpracy z opiekunami i uczniami (w oparciu o przeprowadzone i przeanalizowane ankiety, spotkania i prelekcje). 2. Wychowanie, profilaktyka i kształcenie stanowić będą integralną całość i są procesem ciągłym i trwającym całe życie, a więc nie tylko u wychowanków doskonalimy osobowość, ale również u siebie, jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą. 3. Przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i zawodowych. 4. Wykształcanie w uczniach umiejętności odpowiedzialnego kierowania swoim życiem. - umiejętność współżycia i współdziałania społecznego. - umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia. 5. Kształtowanie trwałych i ponadczasowych wartości etycznych, moralnych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 6. Tworzenie w szkole życzliwej i serdecznej atmosfery, pełnej wzajemnego szacunku i tolerancji, opartej o autentyczną współpracę wszystkich podmiotów edukacyjnych: rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, działaczy społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji. 7. Realizowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Celem zaplanowanych działań wychowawczo-profilaktycznych jest: obniżenie poziomu zachowań agresywnych wśród wychowanków zwiększenie motywacji do systematycznej nauki działania w zakresie kształtowania postaw prospołecznych i prozdrowotnych wychowanie patriotyczne uświadomienie szkodliwości zażywania środków odurzających Wyżej wymienione cele ogólne pozwalają nam określić następujące obszary oddziaływań wychowawczych: 22

23 A. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Zadania: Formy realizacji: Dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej Organizować dobre i ciekawe zajęcia - wykorzystanie aktywizujących metody nauczania edukacyjne i pozalekcyjne Rozpoznawać i oceniać sytuację wychowawczą w szkole - zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi oraz systemem oceniania i ich przestrzegać - zwrócenie uwagę na dobór treści nauczania - organizowanie wycieczek dydaktycznych - wykorzystanie środków audiowizualnych i programów komputerowych w realizacji zajęć dydaktycznych - przeprowadzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej w celu poznania faktów, opinii i odczuć nauczycieli w kierunku poznania klas (zwłaszcza I) Realizować założenia rządowego programu Bezpieczna i przyjazna - konsekwentne przestrzeganie założeń programu szkoła Pomagać każdemu uczniowi w - określenie i egzekwowanie zasad dyscypliny wewnątrzszkolnej kształtowaniu jego osobowości, - przestrzeganie statutu szkoły również zawodowej - rozmowy indywidualne w zależności od sytuacji wychowawczej Inspirować siebie i uczniów do - wzbogacenie własnego warsztatu pracy działań twórczych i samorozwoju Przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami - stawianie zadań dydaktycznych do samodzielnego przygotowania i prowadzenia przez ucznia indywidualnie i w zespołach - umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i kulturą - doskonalenie swoich umiejętności zawodowych - organizowanie spotkań z policją, pracownikami poradni antyalkoholowej, poradni psychologiczno pedagogicznej - organizowanie spotkań z pracodawcami - uczestniczenie w akcjach typu: Dzień Trzeźwości, Dzień bez papierosa B. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLAS Zadania: Formy realizacji: Integracja zespołu klasowego - organizowanie imprez klasowych zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia i in.) - organizowanie wycieczek, rajdów i inne spotkań integracyjnych Poznanie indywidualnej sytuacji każdego ucznia - prowadzenie dokumentacji szkolnej - rozmowy indywidualne z uczniami - organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce Pomoc materialna wychowankom - rozmowy indywidualne w celu rozpoznania potrzeb i pomoc stypendialna 23

24 Kształtowanie postawy tolerancji i - wspólne rozwiązywanie problemów klasowych akceptacji wobec innych - organizowanie spotkań z psychologiem i osobami różnych wyznań w celu kształtowania postaw otwartości na inne kultury i wyznania Kształtowanie kultury osobistej uczniów Rozpoznawanie potrzeb i problemów uczniów Działanie w zakresie wychowawczym - - zwracanie uwagi i wymaganie kulturalnego zachowania na zajęciach w czasie przerw i na uroczystościach - wymaganie właściwego ubrania na uroczystościach zawodowych i szkolnych - wymaganie zostawiania po sobie porządku po zajęciach w pracowniach, w szatniach, w sanitariatach i pomieszczeniach rekreacyjnych - bieżące oddziaływanie nauczycieli na kulturę bycia 5. ustalenie indywidualnych problemów uczniów w drodze rozmów, ankiet lub innych narzędzi badawczych - przeprowadzenie spotkania z klasą z zakresu problemów klasowej społeczności Przeciwdziałanie agresji. - Przeciwdziałanie zażywania narkotyków i środków odurzających; - Zwiększanie motywacji do systematycznej nauki. - Działania w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych. Kształtowanie postaw prospołecznych - Wychowanie patriotyczne C. KSZTAŁCENIE POSTAW I ZACHOWAŃ WYCHOWANKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAWODEM Zadania: Wyrabianie odpowiedzialności zawodowej Wpajanie zasad do gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi Rozwijanie samodzielności i aktywności w działaniu Udział słuchaczy w konkursach krajowych i międzynarodowych Realizacja założeń rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Formy realizacji: - wyrabianie poczucia odpowiedzialności przy wykonywaniu zabiegów i czynności związanych ze swoją pracą - na zajęciach praktycznych i teoretycznych zwracanie uwagi na kontakt, tolerancję i akceptację gości i klientów - zachęcanie do uczestniczenia w działaniach Kół Krwiodawstwa - pomoc w organizowaniu imprez osobom niepełnosprawnym, dzieciom w Domach Dziecka - współpraca z instytucjami branżowymi w zakresie zabezpieczania pokazów, imprez i współpracy - pomoc w pracy w placówkach hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych w sytuacjach kryzysowych pod nadzorem nauczycieli - Europejski Konkurs Barmańsko Sommelierski Presov (Słowacja) październik Ogólnopolski Konkurs Młodych Barmanów Baccardi Martini marze 2013, - Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Smaku - Targi Edukacyjne Perspektywy - Bieżące imprezy turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne Założenia programu realizowane przez szkołę: - Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i korygujących polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia społecznego 24

25 w szkole i konsekwentnego ich przestrzegania / egzekwowania; - Podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy; - Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę lokalnych warunków i właściwości danego środowiska szkolnego; - Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły; - Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy w szkole możliwe jest tylko we współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego. D. KSZTAŁTOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH Ten obszar oddziaływań wychowawczych ściśle związany jest z kalendarium szkoły. Za organizację imprez odpowiedzialni są nauczyciele wraz z uczniami. Przez to kształtujemy postawy więzi z zawodem, z tradycją szkoły, narodową i europejską. Uroczystości szkolne i zawodowe 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2. Dzień Edukacji Narodowej 3. Pożegnanie absolwentów (i wręczenie dyplomów) Inne imprezy odbywające się tradycyjnie w szkole. 1. Andrzejki 2. Mikołajki 3. Wigilia klasowa/wielkanoc klasowa 4. Dzień Sportu 5. Apele z okazji świąt narodowych, ważnych wydarzeń z życia szkoły E. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCÓW Z SAMORZĄDEM UCZNIÓW ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI ZE SZKOŁĄ 25

26 Zadania: Uczniowie mają prawo współdecydować o funkcjonowaniu szkoły Samorząd Uczniów jest współgospodarzem szkoły Stwarzanie alternatywnych warunków organizowania czasu wolnego Współdziałania z/i na rzecz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą Formy realizacji: - zebranie Samorządu Uczniowskiego - uzupełnienie trójek klasowych - udział Samorządu w życiu szkoły - opiniowanie przez Słuchaczy pracy nauczycieli do oceny 2. reprezentuje interesy młodzieży w szkole i w środowisku - współuczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych - organizowanie rajdów, wycieczek, dyskotek, ognisk, zwiedzanie wystaw - wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe - wspieranie organizacji imprez w placówkach szkolenia praktycznego - współorganizowanie imprez w środowisku - promocja i profilaktyka zdrowia w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 1. Przepisy Wewnętrzne (realizacja głównych przepisów i wartości na dany rok szkolny) Realizacja założeń Statutu Szkoły Realizacja założeń Oceniania Punktowego Realizacja założeń rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów Indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (przemoc, narkomania, alkoholizm) Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport 26

27 2. Działania Edukacyjne (propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli do wyboru) Wszechstronny rozwój własnej osobowości Planowanie i organizowanie: nauki, pracy, wypoczynku Postawa patriotyczna i obywatelska w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, lokalnych Postawa proeuropejska Pożądane wzorce zachowań- wysoki poziom kultury 1. Umiejętności słuchania i rozmawiania, czyli jak komunikować się z innymi? 2. Czy kompleksy utrudniają życie? 3. Pokonywanie własnych słabości. 4. Pozytywne myślenie. 5. Asertywność- sztuka mówienia nie. 6. Być czy mieć dokonywanie wyborów moralnych. 7. Jak radzić sobie ze stresem? 8. Tolerancja i jej granice. 1. Nowa szkoła nowe nadzieje. 3. Moje hobby. 4. Techniki skutecznego uczenia się. 5. Moja wizja dorosłego życia. 6. Przyczyny niepowodzeń w nauce. 7. Efektywne przygotowanie się do matury. 8. Orientacja w krajowym i lokalnym rynku pracy. 8. Zainteresowania a wybór kierunków studiów. 1. Mój region- najpiękniejsze miejsce na majówkę. 2. Szacunek do szkoły- dbam o jej dobre imię i mienie. 3. Czy Warszawa da się lubić? 4. Święto Zmarłych- śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. 5. W kręgu tradycji świąt. 6. Poznajemy miejsca pamięci narodowej. 7. Wartość życia i cena śmierci. 1. Polak to brzmi dumnie. 2. Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym? 3. Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z obecnością w Unii. 1. Jak odpowiednio ubrać się na różne okazje? 2. Nasze możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. 27

28 3. Kultura zachowania w szkole. 4. Kultura życia codziennego. 5. Kultura i radość kibicowania na imprezach sportowych. 6. Ważne co i jak mówimy. Pozytywne wzorce dojrzałego funkcjonowania - w rodzinie; -w grupie; - w społeczeństwie; Przygotowanie do życia w rodzinie Zdrowy styl życia działania profilaktyczne 1. Poznajemy się- zajęcia integracyjne. 2. My jako klasa, relacja uczeń- nauczyciel. 3. Moje miejsce w rodzinie. 4. Dobroć i miłosierdzie warto być wolontariuszem? 5. My jako klasa uczeń- uczeń. 1. Trudny wiek dorastania. 2. Przyjaźń i miłość jako podstawowe wartości w życiu. 3. Miłość przeżycie jedno czy wielokrotne? 1. Choroby XXI wieku. 2. Dieta- ograniczenia, wyrzeczenia, cierpienia. 3. Narkomania- problem indywidualny i społeczny. 4. Nałogi sposób oderwania się od rzeczywistości. 5. Uwarunkowania i skutki uzależnień. 6. Stalking jak sobie radzić? TERMIN SZKOLENIA PLAN SZKOLEŃ DLA KLAS TECHNIKUM rok szkolny 2012 / 2013 TEMAT SZKOLENIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE Zapoznanie uczniów z kierunkiem i charakterem kształcenia szkoły. Ocenianie punktowe w szkole. Prawa i obowiązki uczniów zapoznanie ze Statutem Szkoły Wychowawca Pedagog Godzina Profilaktyka zdrowotna wychowawcza cały rok szkolny I semestr 2012 Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej Odpowiedzialność cywilna i prawna osób nieletnich film edukacyjny i prezentacja DVD pielęgniarka Policja / Straż Miejska 28

29 X-XI cały rok szkolny Przeciwdziałanie agresji, przemocy i używaniu środków psychoaktywnych - klasy I, II Racjonalne i nieracjonalne odżywianie się: zasady prawidłowego odżywiania się nadzór nad żywieniem dzieci współorganizowanie dożywiania dzieci ze środowisk zaniedbanych wpływa nieracjonalnego odżywania na funkcjonowanie organizmu Pedagog Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych nauczyciele przedmiotów zawodowych, pielegniarka cały rok szkolny Bezpieczna nastolatka techniki samoobrony Nauczyciele wf II semestr Animator czasu wolnego - kurs p. Maria Peć cały rok szkolny Aktywizowanie systemu wartości uczniów przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym poprzez lekcje wychowawcze nt. przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych przez młodzież. Prac stylistyczna, wypowiedź na lekcjach j. polskiego, religii, godz. wych., Wychowawcy + nauczyciele Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej Odpowiedzialność cywilna i prawna osób PEŁNOLETNICH film edukacyjny i prezentacja DVD II semestr 2013 Lekcje wychowawcze na temat przemocy i agresji, uświadomienie uczniom skutków prawnych czynów przestępczych Straż Miejska Wychowawcy klas + Straż Miejska cały rok Realizacja programów profilaktycznych: Wychowawcy szkolny Profilaktyka HIV / AIDS + Pierwszy Dzwonek kampania zakażeń pedagog Wybierz Życie profilaktyka raka szyjki macicy Od samobadania do mammografii profilaktyka raka piersi Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków dopalacz Nowa ustawa tytoniowa tytoń Skutki zdrowotne wynikające z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV) Bulimia i anoreksja I/II semestr Biblioterapia zajęcia warsztatowe- uzależnienia, poczucie własnej wartości. Grupy 5-10 osobowe. Nauczyciel- bibliotekarz p. Agnieszka Rokita I semestr Animacja czasu wolnego - dla chętnych Podmiot zewnętrzny I semestr Informator Turystyczny zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji Zawodowej dla chętnych 29

30 I/II semestr Profilaktyka poprzez wartości Monar w ramach poprzez Szkoła z pasją Działalność charytatywna L.P. Okres działalności Rodzaj działalności Osoba odpowiedzialna 1. Cały rok szkolny Współpraca z Fundacją Rack Małgorzata Mirska 2. Cały rok szkolny Szkolne koło Caritas Andrzej Sosnowski, Jolanta Kitura, Grzegorz Wilkowojski 3. Z okazji Świąt Narodowych Światełko Miejsce Pamięci narodowej sprzątanie, zapalanie zniczy Henryka Stępniak 4. Cały rok szkolny Opieka nad schroniskiem dla zwierząt na Paluchu Andrzej Sosnowski 5. Październik 2012 Ratuj konie Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 6. Listopad 2012 Komputery za tonery Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 7. Grudzień 2012 Zostań Świętym Mikołajem zbiórka zabawek pluszowych do Domu Dziecka Samorząd Uczniowski Małgorzata Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 8. Kwiecień 2013 Dzień Ziemi sadzenie roślin Małgorzta Mierzejewska- Krupińska, Joanna Bujak 30

31 SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI rok szkolny 2012 / 2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 w Warszawie 1. Profilaktyka w szkole wprowadzenie do programu 2. Cele i zadania szkolnej profilaktyki 3. Diagnoza środowiska szkolnego 4. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki 5. Ewaluacja Profilaktyka w szkole wprowadzenie do programu Dążenie do tworzenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w życiu młodego człowieka oraz harmonizowanie jego stanu emocjonalnego, moralnego, fizycznego, społecznego i duchowego są głównymi zadaniami wychowawców. Prowadzenie do rozwoju świadomości istnienia i współistnienia, rozpoznawania własnych wartości i wartości innych ludzi, dokonywanie wyborów pomiędzy dobrem i złem, wskazywanie ideałów i pomoc w dążeniu do ich osiągania należą do podstawowych aspektów pracy wychowawczej. W działaniach dydaktyczno wychowawczych i profilaktycznych właśnie takie ukierunkowanie może dopomóc wychowawcom w ukształtowaniu wartościowych jednostek wśród wychowanków. Cele i zadania szkolnej profilaktyki Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełnego rozwoju własnej osobowości i poprzez: ukształtowanie prawego, indywidualnego charakteru uznanie i przestrzeganie norm społecznych i kulturowych budowanie postawy miłości, współistnienia i zrozumienia do ludzi uświadomienia celów życiowych budowanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój własny i wspólne dobro przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom Skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych, które w codziennym kontakcie ucznia z wychowawcą mogą przynieść najlepsze rezultaty, zależy przede wszystkim od stałych i długotrwałych oddziaływań, a ponad to od przygotowania i konsekwencji realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki. Wychowanie i profilaktyka mają być dziś oparte przede wszystkim na inspirowaniu, pobudzaniu i stymulowaniu bodźców poznawczych, uwrażliwianiu na zachodzące zmiany, rozwijaniu świadomości 31

32 zagrożeń i niedostosowań społecznych oraz umiejętności właściwego reagowania na nie i przeciwdziałanie im. Diagnoza środowiska szkolnego Do najczęściej pojawiających się zagrożeń i zachowań ryzykownych należą w dzisiejszych czasach; brak poczucia własnej wartości młodzieży zaburzenia zachowań na tle emocjonalnym młodzieży zagrożenia uzależnieniem od alkoholu i palenia tytoniu zagrożenia uzależnieniem od używek społecznych (Internet, wideo, hazard, jedzenie, pieniądze) zagrożenie uzależnieniem od narkotyków i środków zmieniających świadomość zaburzenia wynikające z rozpady rodziny zachowania agresywne i przestępcze niewłaściwe zachowania i relacje prospołeczne Podstawowymi czynnikami ryzyka sprzyjającymi występowaniu zachowań ryzykownych są przede wszystkim wzorce zachowań panujące w środowisku społecznym wychowanków, model zachowania i norm społecznych kultywowany w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz doświadczenia i stereotypy wyniesione z dzieciństwa. Innymi, równie ważnymi czynnikami, które bardzo mocno wpływają na życie młodych ludzi, są wyniki osiągane w trakcie nauki szkolnej (najczęściej niskie), brak autorytetów i celów życiowych, wczesna inicjacja w zachowania seksualne i ryzykowne, potrzeba akceptacji i łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych i odurzających lub zmieniających świadomość. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki Z uwagi na dużą degradację wartości wśród młodzieży koniecznym staje się połączenie programu profilaktyki z programem wychowawczym i zaktywizowanie wszystkich nauczycieli naszej placówki do działań wychowawczo-profilaktycznych. Działania profilaktyczne i wychowawcze winny być nakierowane na osłabienie owych czynników ryzyka. Powinny wnosić zmianę świadomości młodego człowieka, jego systemu wartości i autorytetów oraz zwiększanie poczucia jego własnej wartości. Dlatego tez niniejszy program profilaktyki opracowany został z uwzględnieniem zintegrowanego, kompleksowego współdziałania szkoły, wszystkich nauczycieli i instytucji wspierających. Jego realizacja odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych, akcji edukacyjnych, psychozabaw i prelekcji zewnętrznych organizowanych zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli naszej placówki. Ewaluacja Program profilaktyki podlega badaniu zgodnie z założeniami Planu Nadzoru, dlatego też jego ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu cyklu związanego z jego wdrożeniem i realizacją. 32

33 PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 w Warszawie Wstęp: Wszelkie działania zawarte w planie Zespołu Wychowawczego wynikają z Planu Wychowawczego opracowanego na dany rok szkolny. Zespół Wychowawczy będzie odbywać spotkania 5-go każdego miesiąca. Zadania Termin Odpowiedzialni 1. Spotkanie przewodniczącego Zespołu Wrzesień 2011 Przewodniczący Zespołu Wychowawczego z wychowawcami klas dotyczące Wychowawcy klas ustalenia planu pracy na rok szkolny 2011/ Ustalenie harmonogramu zajęć i szkoleń Wrzesień 2011 Przewodniczący Zespołu wychowawczych i profilaktycznych na cały rok Wychowawcy klas szkolny. 3. Rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych Cały rok Dyrektor szkoły Przewodniczący Zespołu Wychowawcy klas 4. Wprowadzenie do realizacji tematów narad i Cały rok Dyrektor szkoły spotkań klasowych zawartych w programie Przewodniczący Zespołu wychowawczym. Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele 5. Stały monitoring postaw uczniowskich i Cały rok Dyrektor szkoły przestrzegania praw i obowiązków ucznia Przewodniczący Zespołu wynikających za Statutu szkoły. Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele 6. Realizacja szkoleń, spotkań i zajęć wynikających z Cały rok Przewodniczący Zespołu Planu wychowawczego i Planu Profilaktyki. Wychowawcy klas 7. Ewaluacja programu Wychowawczego, programu Czerwiec 2013 Dyrektor szkoły Profilaktyki, WO, oceniania punktowego oraz tabeli Przewodniczący Zespołu ryzyka (kontrola zarządcza). Wychowawcy klas Wszyscy nauczyciele Zebrania Zespołu Wychowawczego odbywają się raz w miesiącu do 10 dnia w danym miesiącu. Plan Pracy na rok szkolny 2012/13 1. Zespół 33

34 34

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 Cele 1. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu ukierunkowanego na : koncepcję pracy zarządzanie i organizację kształcenie wychowanie i opiekę 2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2009 / 2010

PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI 2009 / 2010 Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 1. Przepisy Wewnętrzne (realizacja głównych przepisów i wartości na dany rok szkolny) Realizacja założeń Statutu Szkoły Realizacja założeń Oceniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Program profilaktyki został opracowany na podstawie potrzeb środowiska szkolnego, priorytetów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE POZIOM ZADANIA METODY WYKONAWCY TERMINY EWALUACJA (proponowane metody) KLASA I Integracja zespołów klasowych. Integracja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji)

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY NA ROK SZKOLNY 20. /20. Klasa Wychowawca.. Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) Termin Odpowiedzial ny 1. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów. Ząbkowice Śląskie 13.09.2012r. Podstawa prawna: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wł.Jagiełły w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2012/2013 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH I. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej. OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, Integrowanie społeczności uczniowskiej. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Profilaktyka uzależnień: dostarczenie wiedzy o specyfice

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo