Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie."

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel , , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Wspólna 49 obok Bomisu W E S O Ł A Z I E L O N A tel ; Zapraszamy: badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową pon. pt. w godz regulacja zbieżności i geometria kół sobota w godz DENTAMEDICA ul. Abrahama 2 W wa Gocław ; stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG pon. pt , sob REMBERTÓW WESOŁA WAWER PRAGA Nr 2(423) ROK XVII r. ISSN bezp³atny Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie. e jak buduj¹ dom, to pomyœl¹ o parkingu wokó³ i to nie tylko dla mieszkañców, ale tak e dla goœci. Jak projektuj¹ ulice, to gotowe bêd¹ tak e wszystkie dojazdy, ale tak e uporz¹dkowane zostanie wszystko to, co kryje siê pod jezdni¹. A mo e nawet, e bêdzie inaczej: najpierw powstanie infrastruktura, a potem zasadnicza budowa. Niby w naszym mieœcie tak w³aœnie jest, a co chwilê przekonujemy siê, e nie do koñca Nagle ludziom pod oknami zaczynaj¹ budowaæ szerokopasmow¹ arteriê - niby by³a w planach przestrzennych, ale na lata uœpiona, nikt ju powa nie nie liczy³ siê z jej istnieniem. I wydawano pozwolenie na budowê, nie uprzedzaj¹c inwestorów, e im pasztet przyjedzie pod okna... Teraz Warszawê czeka grad inwestycji. Sp³yn¹ unijne i pañstwowe pieni¹dze. Nie jestem pewien, czy przygotowani jesteœmy do kompleksowego ich wykorzystania. e powstawaæ bêd¹ setki niezale nych budowli, które przynios¹ radoœæ jednym i zgryzotê innym. Takie np. lotnisko w Modlinie - œwietnie e bêdzie. Ale jak tam dojechaæ bez w³asnego samochodu? Oczywiœcie, ycie nie znosi pró ni i zaraz ze trzech prywatnych inwestorów uruchomi busiki je d ¹ce z centrum miasta do twierdzy - po drodze bêd¹ sobie zaje d aæ drogê, podbieraæ pasa erów itp. Tylko czy miasto mo e w tej sprawie umywaæ rêce i liczyæ, e ludzka inicjatywa i chêæ zarobku wyrêcz¹ planistów i zinstytucjonalizowanych inwestorów? O sensie kompleksowego myœlenia przekonani s¹ zapewne wszyscy. Gdy nie ma zastosowania, to moim zdaniem jest efekt lenistwa, lub celowego dzia³ania, e ludzie jakoœ sobie poradz¹, a najwa niejsze by tworzyæ rzeczy wielkie i monumentalne, bo tymi mo na siê pochwaliæ. Tomasz Szymański HAŃBA W ALEI CHWAŁY Od wielu lat Mieszkaniec troszczy siê o miejsca zwi¹zane z walkami narodowowyzwoleñczymi, a w szczególnoœci o Olszynkê Grochowsk¹, gdzie dziêki uporowi i determinacji wielu ludzi nast¹pi³y olbrzymie zmiany. Z tym wiêkszym smutkiem patrzymy na to, co niedawno zdarzy³o siê w prowadz¹cej do powstañczej mogi³y Alei Chwa³y. dokończenie na str. 2 W NUMERZE: Odpust w cieniu po aru str. 2 Zoœkowcy u Zoœki str. 3 Zaœmiecona odpowiedzialnoœæ str. 5 Nadchodzi zima... w mieœcie str. 6 Jak gra³a orkiestra str. 6 7 Studniówki str. 7 CENTRUM MEDYCZNE OSTROBRAMSKA MAGODENT str. 12 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ul. Che³m yñska 1 tel ul. Zdziarska 64 tel pon. pt. 8 17, sob TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H Pustaki Cegła Gipsy Siatka Styropian Wełna Tynki maszynowe Płyty g k Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!! ABUD Warszawa, ul. Che³m yñska 1/Marsa tel./fax (022) MIESZALNIA TYNKÓW I FARB systemy ociepleñ budynków tynki i farby elewacyjne siatka, styropian, we³na p³yty g-k, profile, gipsy akcesoria, zamocowania RABATY OPTYK ul. Siennicka 3 tel POLECA: pe³en asortyment szkie³ (do komputera, dla kierowców) du y wybór opraw realizacja recept wszelkie naprawy okularów szybka i profesjonalna obs³uga pon.-pt. w godz G A B I N E T STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37 Tel bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka ortodoncja uwaga! Promocyjna cena koron porcelanowych czynne 9 20, sobota 9 14 TŁUMACZENIA przysięgłe i zwykłe wszystkie języki Warszawa ul. Saska 8/91, tel./fax ul. Rejowiecka 12, kom RABAT do 35% * * przy 100% wp³acie Warszawa ul. Ostrobramska 73 tel. (022) , (022)

2 HAŃBA W ALEI CHWAŁY dokończenie ze str. 1 Ju po raz drugi w historii g³ówny g³az-pomnik stoj¹cy u zbiegu ul. Che³m yñskiej i Traczy zosta³ zbeszczeszczony przez wandali. Od kamienia oderwano metalow¹ tablicê, or³a i zniszczono tabliczkê informuj¹c¹, e jego fundatorem jest Kr¹g Pamiêci Narodowej. Czêœæ wyrwanych elementów mieszkañcy pobliskich domów odnaleÿli przy swoich posesjach. Wyklucza to podejrzenie, e sprawcami dewastacji byli tzw. z³omiarze. Nale y przypuszczaæ, e ten, kto dopuœci³ siê tego aktu zrobi³ to z bezmyœlnoœci i z³oœliwoœci. Przykre, bo nieoceniony jest wysi³ek, jaki w przekszta³cenie Alei Chwa³y w miejsce tak e wizualnie odpowiadaj¹ce tej nazwie, wk³ada wielu dzia³aczy, patriotów i mieszkañców. Lecznicza terapia Indian Hopi 2 MIESZKANIEC A niszczenie pomników upamiêtniaj¹cych nasze narodowe zrywy niepodleg³oœciowe jest po prostu haniebne. Ale smutkiem napawa te widok samej alei. Jak z³o yæ symboliczne kwiaty przed zatopionym wrêcz w ka³u y g³azem poœwiêconym Janowi Paw³owi II? Fakt, e ca³kiem niedawno dzielnica utwardzi³a ulicê Traczy, ale Aleja Chwa³y wymaga porz¹dnej, kompleksowej budowy. Rembertów nie jest dzielnic¹ bogat¹. Dlatego w tej inwestycji powinny uczestniczyæ te w³adze Miasta. W poprzedniej kadencji wspólne stanowisko w sprawie dzia³añ na rzecz budowy Alei Chwa³y podjê³y cztery dzielnice: Rembertów, Praga Po³udnie, Wawer i Weso³a. Uchwa³a jest. Przyszed³ czas na dzia³anie! Bo na takie widoki, jak na zdjêciu wstyd patrzeæ. ar Wojewodowie... południowoprascy! Ta uœwiêcona wielowiekow¹ tradycj¹ metoda, nazywana równie œwiecowaniem uszu, do dzisiaj wykorzystywana jest przez Indian Hopi, Cherokee oraz Indian z Meksyku. Oceniona pozytywnie przez badaczy, zosta- ³a rozpowszechniona na ca³ym œwiecie. Zabiegi woskowania uszu stosowane s¹ dzisiaj w wiêkszoœci gabinetów terapii naturalnych. Jest to jedna z wielu terapii holistycznych stosowanych w Klinice Usui. Œwiecowanie uszu daje bowiem fantastyczne rezultaty oczyszczaj¹ce i lecznicze. Wskazania: g³uchota, delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny, podra nienia uszu lub zatok, katar, szumy w uszach i dzwonienie, efekt uœmierzaj¹cy w przypadkach dra liwoœci lub stresów, regulacja ciœnienia w przypadkach bólów g³owy, migrenach, zak³ócenia kr¹ enia w uchu, lokalna aktywacja limfy i procesów limfatycznych. Poza dzia³aniem czysto somatycznym, terapia daje doskona³e rezultaty w postaci redukcji stresu i napiêæ nerwowych. Do woskowania uszu wykorzystuje siê zio³owe œwiece lecznicze w kszta³cie rurki. Œwiece wykonywane s¹ z w³ókna lnianego oraz wyselekcjonowanego ekstraktu miodowego wosku. Tak skonstruowan¹ œwiecê osoba wykonuj¹ca zabieg (najlepiej przy ³agodnej odprê aj¹cej muzyce) przyk³ada do kana³u usznego. Dym i olejki wydobywaj¹ce siê ze œwiecy maj¹ uzdrawiaj¹ce w³aœciwoœci oczyszczaj¹ce organizm. Podczas spalania siê œwiecy wytwarza siê podciœnienie 15 stycznia Wojewoda Mazowiecki Tomasz Koziñski podsumowa³ roczn¹ dzia³alnoœæ na tym stanowisku. Trzy dni póÿniej do gabinetu w sto³ecznym ratuszu wprowadzi³ siê nowy wojewoda Wojciech D¹browski. Rok swojej pracy Tomasz Koziñski oceni³ bardzo dobrze. Zwraca³ uwagê na to, e jego dzia³ania m.in. nie dopuœci³y do likwidacji kilku mazowieckich przedsiêbiorstw. Na p³aszczyÿnie czysto urzêdowej zwróci³ uwagê, e za jego czasu nast¹pi³o zmniejszenie iloœci stanowisk dyrektorskich w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, a tak e znaczne obni ki rachunków telefonicznych. Jednym z ostatnich udogodnieñ, jakie zosta³y wprowadzone za jego urzêdowania, by³o otwarcie niedawno punktu informacyjnego w MUW. Dziêki temu mieszkañcom za³atwiaj¹cym Zabieg wykonuje jeden z terapeutów Kliniki Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego USUI s.c. Klinika Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego Warszawa ul. Igañska 32 tel./fax w kanale usznym. Powstaje ono na skutek tzw. efektu komina i prowadzi do dostrzegalnej regulacji ciœnienia zatok i b³ony bêbenkowej. Ciœnienie kr¹ ¹ce (tzw. podciœnienie) dostarcza stê one opary olejków, wzbogacone zio³owymi substancjami do wnêtrza ucha. W wyniku tego nastêpuje efekt uzdrowienia podra nionych stref. Dzia³anie pr¹du podciœnienia, wyci¹ga osady i zanieczyszczenia z ucha. Podczas procesu spalania, nagrzewaj¹ca siê blaszka przenosi ³agodny uspokajaj¹cy pr¹d ciep³a i olejków zio³owych do wnêtrza ucha. Lokalnie dostarczane ciep³o powoduje stymulacje obwodowego ciœnienia krwi, które wzmacnia immunologiczny system obrony danego miejsca oraz nastêpuje aktywacja kr¹- enia limfatycznego. Ciep³o stymuluje punkty energetyczne ucha i powoduje prawid³owy obieg energii, dzia³a na zakoñczenia nerwów oddzia³ywuj¹c na ma³o dostêpne czêœci uk³adu s³uchu. Zabieg jest bardzo przyjemny dla pacjenta. Dziêki cieplnej stymulacji punktów akupunkturowych znajduj¹cych siê na ma³ owinie usznej, odczuwa odprê enie i g³êboki relaks. Zdarzaj¹ siê osoby, które zasypiaj¹ podczas wykonywania woskowania. Metoda ta jest stosowana przez terapeutów Kliniki Usui w po³¹czeniu z zabiegiem bioenergoterapeutycznym i psychotronicznym, co, poprzez po³¹czenie kilku metod terapeutycznych, przynosi doskona³e efekty ozdrowieñcze. AS 2007 Odpust w cieniu pożaru W niedzielê 14 stycznia, w czasie porannej mszy œwiêtej w koœciele przy ul. Skaryszewskiej wybuch³ po ar. Doszczêtnie sp³on¹³ zabytkowy obraz Chrystusa Króla, symbol pallotyñskiej parafii. Obraz p³on¹³ kilkadziesi¹t sekund pani Krystynie, wieloletniej parafiance dr y g³os, gdy wspomina zdarzenie, którego by- ³a œwiadkiem. To by- ³a chwila. Po ar spowodowa³o zwarcie instalacji lampek choinkowych. Od nich b³yskawicznie zajê³a siê wyschniêta jod³owa girlanda, a po sekundach ogieñ przeniós³ siê na obraz. Zabytkowy obraz sp³on¹³ doszczêtnie informuje proboszcz parafii ks. Jacek Smyk pozosta³e straty s¹ niewielkie. To kolejna, olbrzymia strata, która w ostatnim czasie uszczupli³a dziedzictwo historyczne Kamionka. Obraz Chrystusa Króla by³ dzie³em Adama Styki, przedstawiciela znanego malarskiego rodu (jego ojciec by³. m.in. wspó³twórc¹ Panoramy Rac³awickiej). w urzêdzie jak¹œ sprawê ³atwiej jest trafiæ do konkretnych drzwi i nie b³¹dziæ po bardzo rozbudowanym architektonicznie gmachu przy pl. Bankowym (rozpiêtoœæ skrzyde³ budynku MUW to prawie 900 m!). Tomasz Koziñski zosta³ Wojewod¹ Mazowieckim w styczniu ubieg³ego roku. Wczeœniej przez trzy lata by³ burmistrzem Pragi Po³udnie. 17 stycznia premier Jaros³aw Kaczyñski dokona³ zmiany na stanowisku Wojewody Mazowieckiego. Tomasza Koziñskiego zast¹pi³ Woj- LC Language Centre Oœrodek egzaminacyjny jêz. angielskiego Trinity College London MATURY 2007 ANGIELSKI NA FERIE Intensywny 2-tygodniowy kurs Warszawa-Miedzeszyn, ul. Patriotów 108 Tel. (22) LC Language Centre Angielski dla dzieci od 5 roku ycia Egzaminy Trinity College London Matury i inne Centrum jêz. hiszpañskiego ul. Patriotów 108 Warszawa-Miedzeszyn obok stacji PKP tel. (22) Wg jednych Ÿróde³ ojcowie Pallotyni zamówili u autora dzie³o jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, wg innych tu przed Powstaniem Warszawskim. Wiadomo, e mistrz przerwa³ w pewnym momencie pracê nad obrazem, gdy brak³o mu koncepcji na jego wykoñczenie. Natchnienie przysz³o w chwili aresztowania przez Niemców jego syna. Chrystus Król by³ dzie³em szczególnym. Styce uda³o siê pokazaæ Jezusa Chrystusa, jako w³adcê œwiata i zarazem jako oddanego s³ugê Boga Ojca. Do tragicznego po aru dosz³o na tydzieñ przed wielk¹ parafialn¹ uroczystoœci¹. W minion¹ niedzielê w parafii na Skaryszewskiej odby³ siê odpust po- ³¹czony z obchodami stulecia obecnoœci Pallotynów na ziemiach polskich. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ m.in. ksi¹dz biskup Alojzy Orszulik, a g³ówna msza œwiêta by- ³a transmitowana przez TV Polonia. al, e jubileuszowy rok zacz¹³ siê tragicznym po arem i niepowetowan¹ strat¹. Ojcowie Pallotyni zbieraj¹ datki, które pokryj¹ koszty namalowania kopii obrazu, renowacji ramy i remontu zniszczonych œcian. Adam Rosiński ciech D¹browski, szef warszawskiego PiS-u (na zdjêciu). Nowy Wojewoda w poprzedniej kadencji samorz¹dowej by³ burmistrzem oliborza. Wczeœniej pracowa³ w po³udniowopraskim Zak³adzie Administrowania Nieruchomoœciami, w którym m.in. by³ wspó³twórc¹ Biura Zamiany Mieszkañ. Ma opiniê twardego polityka i dobrego menad era. Gdy w marcu ubieg³ego roku zosta³ szefem sto³ecznego PiS, w wywiadzie dla Mieszkañca mówi³ m.in., e zale y mu na poprawieniu komunikacji z mieszkañcami i chce lepiej ich informowaæ o swojej dzia³alnoœci. W tym celu zamierza³ pe³niej wykorzystywaæ internet i wspó³pracowaæ z obiektywn¹ pras¹ lokaln¹. Nowy Wojewoda ma 35 lat, ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wartym podkreœlenia szczególnie przez nasz¹ redakcjê jest fakt, e zwi¹zki Wojciecha D¹browskiego z prawobrze n¹ Warszaw¹ s¹ równie silne, co ustêpuj¹cego Tomasza Koziñskiego. D¹browski jest bowiem mieszkañcem po³udniowopraskiego Kamionka. rosa FERIE PEŁNE ZDROWIA Ju nied³ugo ferie. Dzieciaki s¹ zmêczone, a paskudna pogoda da³a siê we znaki. Wilgotna wietrzna aura sprzyja³a nieustannym przeziêbieniom. Co robiæ, kiedy chcemy wykorzystaæ ferie na poprawê zdrowia naszych pociech? Jaskinia solna to sprawdzony sposób na podniesienie odpornoœci twojego dziecka. Regularne wizyty w jaskini wspomagaj¹ leczenie schorzeñ uk³adu oddechowego od zwyk³ego kataru poprzez ostre i przewlek³e infekcje nosa uszu zatok, gard³a, krtani i oskrzeli po stres i nadciœnienie. Solankowy mikroklimat pobudza do pracy system immunologiczny znakomicie wzmacniaj¹c odpornoœæ. W czystym powietrzu jaskini odtworzono specyficzny mikroklimat czarnomorski, w powietrzu kr¹ y jod, magnez, potas i wiele innych wa nych dla zdrowia mikroelementów. Ich stê enie jest tak znaczne, e 45 minut w jaskini zastêpuje 3 dni nad morzem. W Centrum Mikroklimatu mo na równie skorzystaæ z masa y leczniczych i relaksacyjnych kupiæ lampy solne i znakomite morskie kosmetyki. Jaskinia solno jodowa Galos ul. Czerwonych Beretów 14 tel Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji od pon. do pt , sob. niedz. od do Dojazd autobusami 153, 196, 515 Szanowni Mieszkañcy Dzielnicy Praga Po³udnie! Uprzejmie informujê, e moje dy ury jako radnej Rady Warszawy odbywaæ siê bêd¹ w ka dy poniedzia³ek w godz w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie przy ul. Grochowskiej 274, pokój radnych oraz w ka dy pierwszy wtorek miesi¹ca w godz w Pa³acu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, piêtro XX, pokój radnych. Zainteresowanych serdecznie zapraszam Ma³gorzata Za³êcka

3 Wspomnienie o Tadeuszu O Tadeuszu Janiszewskim trudno myœleæ, a co dopiero pisaæ w czasie przesz³ym. Przecie jeszcze na pocz¹tku grudnia tryska³ energi¹ i radoœci¹ ycia. Jego wielk¹ yciow¹ pasj¹ w m³odoœci by³a pi³ka no na. By³ wieloletnim i wysoce cenionym pracownikiem Polskich Zak³adów Optycznych, w których wspó³tworzy³ Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoœæ. W czasie stanu wojennego dalej aktywnie dzia³a³ na rzecz ludzi i Solidarnoœci m.in. kolportuj¹c prasê podziemn¹. Jako przewodnicz¹cy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Pragi Po³udnie pomóg³ wielu rodzinom organizuj¹c pomoc oraz obozy i wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i m³odzie y. By³ pierwszym Przewodnicz¹cym Komitetu Obywatelskiego Solidarnoœæ Pragi Po- ³udnie, a nastêpnie wiceburmistrzem tej dzielnicy. Ju jako emeryt aktywnie uczestniczy³ w pracach Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Waszyngtona jako jej wiceprzewodnicz¹cy. Zmar³ nagle w wieku 69 lat, 9 grudnia ubieg³ego roku nie daj¹c nam szansy na powiedzenie Mu jak by³ dla nas wa ny i niezast¹piony Dopiero teraz zdaliœmy sobie sprawê, e w poœpiechu codziennego ycia zabrak³o czasu na zwyk³¹ rozmowê o niezwyk³ych czasach pierwszej Solidarnoœci, któr¹ to historiê tworzy³ tak e Tadeusz Janiszewski. Po egnaliœmy Go 15 grudnia w murowanym koœció³ku na Cmentarzu Bródnowskim. W naszych sercach pozostanie na zawsze jako dobry kolega i przyjaciel, na którego mo na by³o liczyæ w ka dej sytuacji. Przyjaciele z Pragi Zośkowcy u Zośki Wiêkszoœæ warszawskich szkó³ ma ju swojego patrona. Ich nauczyciele czêsto staraj¹ siê przekazywaæ uczniom wiedzê o patronie. Ciekawe dzia³ania podejmuje kadra Szko³y Podstawowej Nr 163 im. Batalionu Zoœka przy ul. Osieckiej. Tworzymy programy o naszym patronie, które s¹ realizowane we wszystkich klasach mówi¹ nauczyciele z SP Nr 163 Dziêki temu historia Batalionu Zoœka mocno zapada uczniom w pamiêci. Ale kadra szko³y robi coœ wiêcej, aby przybli yæ m³odzie y historiê i losy s³ynnych o³nierzy-powstañców harcerskiego batalionu Armii Krajowej. Od pewnego czasu, w gmachu szko³y regularnie odbywaj¹ siê spotkania Œrodowiska o³nierzy Batalionu Zoœka, w których uczestnicz¹ tak e dzieci. Ostatnie takie spotkanie mia³o miejsce 13 stycznia. Nasze œrodowisko siê kurczy ze smutkiem o odchodz¹cych co roku kolegach i kole ankach mówi¹ bardzo wiekowi, ale i bardzo ywotni Zoœkowcy. Dlatego w spotkaniach uczestnicz¹ nie tylko byli o³nierze, ale tak e ich rodziny i osoby z nimi zwi¹zane. Œrodowisko o³nierzy Batalionu Zoœka powsta³o dwadzieœcia lat po drugiej wojnie œwiatowej, w kwietniu 1966 roku. Liczy³o wtedy przesz³o 250 weteranów. Od tamtego czasu minê³o 40 lat i niewielu ju zosta³o ywych œwiadków okupacyjnych i powstañczych walk i akcji. Dziêki takim spotkaniom m³ode pokolenie mo e jeszcze us³yszeæ wiele historii, których nie znajdzie nawet w ksi¹ kach mówi Magdalena Dobrzyñska, opiekunka Samorz¹du Uczniowskiego w SP Nr 163. Poniewa styczniowe spotkanie mia³o charakter op³atkowy, szkolna m³odzie przedstawi³a Zoœkowcom jase³ka i by³o te wspólne kolêdowanie. ar KRONIKA POLICYJNA VII Komendy Rejonowej W rêce policjantów wpad³ kolejny cz³onek tzw. grupy Grochowskiej 21-letni ukasz P. pseudonim Mambo. Ma ona sumieniu m.in. wspó³udzia³ w zabójstwie biznesmena z Piastowa do zdarzenia dosz³o w lutym ub. roku. Kilku mê czyzn w godzinach wieczornych wtargnê³o na posesjê biznesmena z Piastowa. Byli wyj¹tkowo brutalni: bili i kopali mê czyznê i jego 75-letni¹ matkê. W wyniku obra eñ biznesmen zmar³, a sprawcy po dwóch godzinach znêcania siê nad nim opuœcili posesjê zabieraj¹c tylko drobne przedmioty. Pod koniec listopada ub. roku cz³onkowie grupy Grochowskiej zostali zatrzymani przez antyterorystów. Poszukiwano nadal ukasza P. I on wpad³ na Grochowie, policjanci twierdz¹, e prawdopodobnie dokonaj¹ jeszcze kolejnych zatrzymañ, bo sprawa jest rozwojowa. * * * Uda³o siê tak e rozbiæ grupê z³odziei fiatów. Do zatrzymania Grzegorza T., Ireneusza N. i Huberta G. dosz³o w dziupli w okolicach Otwocka, a ostatni ze skradzionych samochodów - fiat seicento pochodzi³ z Goc³awia. Sprawców ujêto na gor¹cym uczynku - gdy odprowadzali auto do miejsca, w którym chcieli rozebraæ je na czêœci. Trwa œledztwo, które ma m.in. ustaliæ ile samochodów grupa ukrad³a. Wszyscy zatrzymani mê czyÿni s¹ doskonale znani policji i w przesz³oœci byli ju karani za kradzie- e aut. * * * Jeszcze w ubieg³ym roku 19- letni Kacper Ch. z³o y³ zawiadomienie w wawerskim komisariacie policji, e nieznany sprawca, gro ¹c no em zabra³ mu telefon komórkowy, nale ¹cy do jego ojca. Po dwóch miesi¹cach, podczas kontroli samochodu kierowanego przez 19-letniego Mateusza J. wywiadowcy znaleÿli poszukiwany telefon. I wtedy okaza³o siê, e Mateusz nie wymusi³ od Kacpra oddania aparatu, lecz... kupi³ go za 300 z³otych. Kacper Ch. przyzna³ siê do z³o enia fa³szywego zawiadomienia. * * * Policjanci z po³udniowopraskiej komendy rozpracowuj¹ grupê oszustów, którzy okradaj¹ mieszkaj¹cych samotnie starszych ludzi. Z³odzieje podaj¹c siê za krewnych lub pracowników administracji budynku, wykorzystuj¹ ³atwowiernoœæ swych ofiar i okradaj¹ je bez skrupu³ów. W ostatnich dniach na terenie Pragi Po³udnie odnotowano dwa takie przypadki. Policjanci apeluj¹ o rozwagê i niewpuszczanie do mieszkañ osób nieznajomych. W przypadku w¹tpliwoœci, co do intencji osób pukaj¹cych do drzwi lub prosz¹cych telefonicznie o po- yczkê, mieszkañcy mog¹ siê kontaktowaæ ze swoimi dzielnicowymi lub policjantami z sekcji kryminalnej pod nr telefonów: lub Czynny jest tak e bezp³atny nr alarmowy 112. toms Zmiany w VII KRP Od 9 stycznia br. pe³ni¹cym obowi¹zki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII jest m³. insp. Jacek Wosik. Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich d. Redom ul. Walecznych 76, tel./fax WYKONUJE: renowacjê wszystkich mebli tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych nowe meble na wymiar, wersalki, tapczany, fotele, naro niki itd. wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan ³¹cznie z monta em karniszy zabudowy z p³yt meblowych i meble uzupe³niaj¹ce posiadamy wybór tkanin i transport ZAPRASZAMY: w godz , sob RESTAURACJA ul. ukowska 17A tel./fax: ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE KREDYTY WYSOKIE KWOTY DO Z. OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY. MINIMALNY DOCHÓD 470 Z NETTO. MO LIWOŒÆ CZENIA KILKU KREDYTÓW W JEDEN, Z NI SZ RAT. DECYZJA W 15 MINUT. AKCEPTUJEMY RÓWNIE UMOWY ZLECENIE. BIURO FINANSOWE: Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329 tel , Twój Fryzjer ul. Siennicka 22 Zapraszamy codziennie w godz w soboty tel (zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18 Ma³y Bazarek ) CARIDENT Gabinet Stomatologiczny W-wa, ul. Stanis³awowska 3 (naprzeciwko klubu Orze³ ) tel , Leczenie w znieczuleniu Protetyka protezy, korony, mosty porcelanowe itd. Chirurgia stomatologiczna Laseroterapia paradontoza Wybielanie jednowizytowe RTG na miejscu poniedziałek, czwartek wtorek sobota KREDYTY ju od 390 z³ dochodu bez zgody wspó³ma³ onka szybka decyzja okres sp³at do 60 miesiêcy kredyty bankowe Agencja Kredytowa ul. Komorska 30 tel , TELEFONY KOMÓRKOWE skup sprzeda sim-locki akcesoria naprawy KRAS-PHONE ul. Zamieniecka 90 paw. 311, Bazar Szembeka czynne pn.-pt. 9-18, sob tel ; ul. Fieldorfa 10 paw. 329 tel ; KORTY TENISOWE Ognisko TKKF Olszynka Grochowska ul. Osowska 15, tel zaprasza codziennie w godz nauka dla dzieci i doros³ych challange turnieje Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz SUPER CENA! 20 z³ za godzinê kortu w balonie! <<GOC AW>> Agencja Ubezpieczeniowa V-Inspektoratu PZU S.A. ul. Abrahama 18 U B E Z P I E C Z E N I A Komunikacyjne (PAKIETY) Maj¹tkowe Firm tel Wykonujemy dekoracje okien: firany, zas³ony, story rzymskie i austriackie monta karniszy, pomiary i projekty pokrowce na meble i narzuty du y wybór tkanin ul. Igañska 2 lok. 6 tel ; Zapraszamy od pon. do pt. w godz MEBLE KUCHENNE OFERUJEMY: Szeroki wybór frontów drzwiowych Dowolne kszta³ty i wymiary szafek Pomagamy w doborze sprzêtu AGD Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb) Krótkie terminy realizacji Upusty przy zakupie mebli wraz ze sprzêtem AGD ul. Abrahama 1E tel pon-pt ; sob ZAK AD POGRZEBOWY ABROS Usługi kompleksowe ul. Szaserów 137 tel/fax kom CAŁODOBOWO ZAK AD POGRZEBOWY,,GENITA Kurowscy S³u ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê Warszawa ul. Korkowa 167 tel.: Ca³odobowo Warszawa al. Komandosów 34 tel.: Ca³odobowo Zak³ad Us³ug Pogrzebowych tel kom PEŁEN ZAKRES USŁUG (dope³niamy fromalnoœci w domu klienta) Warszawa, ul. Grochowska 242 CAŁODOBOWO Zak³ad Pogrzebowy NIEBO ul. Grochowska 285 tel czynny ca³¹ dobê Wawer, ul. Trakt Lubelski 157 tel czynny 8-17 kompleksowa obs³uga godne warunki ostatniej pos³ugi P.W. DOM POGRZEBOWY ANIN Organizacja pogrzebów kompleksowo ul. Patriotów 349 tel CAŁODOBOWO MIESZKANIEC 3

4 Kobiecym okiem Jak siê bawiæ...! Co tam panie na Pradze... Skutki wichury... Wiosnê tej zimy mamy kapryœn¹, ludziska chodz¹ wiêc jacyœ tacy nieswoi. A niektórzy wrêcz pokiereszowani, niestety. Na przyk³ad pan Eustachy Mordziak, rodak grochowski. - Nie da siê ukryæ panie Eustachy, e wygl¹dasz pan, jak o³nierz amerykañski, który mia³ nieszczêœcie demokratyzowaæ Irak w okolicy samochodu-pu³apki. Pan Kazimierz G³ówka nie potrafi³ ukryæ zdumienia na widok obanda owanego kolegi. - Panu artujesz, panie Kazieñku, a mnie ³eb chce pêkn¹æ. - Powiedz pan spokojnie, panie Eustachy: co, gdzie i kiedy? - Jak to kiedy? W te wichure, co dachy zrywa³a. Zasiedzia³em siê trochê u kole ki, któren prowadzi znany w okolicy punkt skupu: Puszki, Kolor, Makulatura. Wiesz pan, jak to jest, jeden browarek, drugi, potem leeeciii! A ostatni autobus szlag trafia i ju wiesz pan, e w cha³upie masz pan przechlapane. A tej nocy jeszcze tak du³o, e domy siê kiwa³y. Szczêœciem z yciem usz³em, panie Kaziu, bo jak mi to drzewo przypieprzy³o, to zaraz przytomnoœæ straci³em. Doktor, któren ³eb mi zszywa³, powiedzia³, e gdybym nie by³ nawalony, znaczy z lekka zwiotcza³y, to bym siê odruchowo napi¹³ i gnaty by mi po³ama³o, jak nic. A tak morde mam podrapan¹, poobijany jestem, ale yje. Kochany ch³op, ten doktór, bo mnie to wszystko wyklarowa³ w obecnoœci mojej Krysi, która najpierw mnie scholerowa³a, ale na zmianê opatrunku ze mn¹ posz³a. - Widzisz, Krysiu, mówie, widzisz, nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Nawet browar mo e cz³owiekowi ycie uratowaæ. Fot. JKG Jako, e okres ku temu najlepszy, mamy w pe³nym rozkwicie czas studniówek. Dotyczy to nie tylko liceów, coraz czêœciej tak e gimnazjaliœci uwa aj¹, e skoro funduje im siê egzamin na koniec szko³y, maj¹ prawo by na sto dni przedtem poszaleæ w imiê tradycji. Tradycji? Wielopokoleniowa tradycja polskich studniówek, to granatowo-bia³y bal w szkole. Prawda, e do póÿnych godzin; prawda, e ze specjaln¹ fryzur¹ i odrobin¹ bi uterii, ale jednak skromnie i po szkolnemu. Równie tradycyjny by³, po zdanych egzaminach bal maturalny, oczywiœcie poza szko³¹ - pierwszy krok w powa n¹ doros³oœæ. Wieczorowe suknie, smokingi i ciemne garnitury z much¹, makija e, legalna lampka alkoholu czy papieros... To by³y wytêsknione symbole dojrza³ego œwiata, i to z papierami na tê dojrza³oœæ w rêku! Teraz bale maturalne s¹ rzadkoœci¹ a szkoda, bo dla wielu osób by³ to jedyny w yciu prawdziwy bal. Studniówki organizuje ka de liceum, ale ich styl i zadêcie s¹ skrajnie ró ne, czasem bli ej studniówki, czasem niby-balu maturalnego. Od studniówki w elitarnym liceum, któr¹ przygotowano znikomym kosztem na zasadzie naprawdê wspólnej zabawy, w³¹cznie z tym, e ca³y catering i oprawê muzyczn¹ wykonali uczniowie, po szumne imprezy w salach balowych najdro szych hoteli. e nie ka dy rodzic mo e sobie pozwoliæ na taki luksusowy wydatek? P³acz i p³aæ! Swojsko i hucznie bawiono siê w salach gimnastycznych na balach, inaugurowanych polonezem, okraszonych szopk¹ szkoln¹, nagradzan¹ salwami hucznego œmiechu. Niektórym pedagogom dobrze robi, gdy raz w roku przegl¹daj¹ siê w krzywym zwierciadle uczniowskiej satyry, ale czy wyci¹gaj¹ z tego wnioski?... Praska m³odzie te œwiêci³a swoje sukcesy: przystojny Bartosz w czo³owym warszawskim liceum zosta³ Królem Balu, Jan Królem Rokendrola, o œlicznych kreacjach dziewcz¹t nawet nie wspomnê. Mieszane uczucia ogarniaj¹ mnie jednak, gdy patrzê na studniówki w gimnazjach. T³umy postarza³ych dziewcz¹tek, z tapetami, brokatami, dekoltami, niektóre jak na casting do œmia³ego filmu. Czy udawanie doros³ych to nieodzowny element ywio³owej zabawy piêtnastolatków? Snobizm i pycha to nie najlepsza szko³a dojrza³oœci dla dzieciaków, a do tego doprowadzono w niektórych gimnazjach. Mimo wszystko piêknego karnawa³u! żu - No to rzeczywiœcie mia³eœ pan szczêœcie. Nie to, co ten pechowiec, co go ostatnio na Izbe Przyjêæ szpitala na Szaserów przywieÿli. Szczêœcie ma³ eñskie tego biedka chyba bezpowrotnie leg³o w gruzach. - Coœ takiego. A co siê detalicznie sta³o, panie Kaziu? - No poszed³ ch³opina w tango. Sie zdarza. W pewnym momencie jednak diabe³ go podkusi³, eby z jedn¹ panienk¹ na jednej rurze zatañczyæ. - Ch³op? Na rurze?! - Takie figle-migle zacz¹³ odstawiaæ, takie podwójne aksle i tuluzlotreki, e knajpa oszala³a. On te, niestety. Nagle tak siê jakoœ nieszczêœliwie okrêci³, e z nabia³u zrobi³ mu siê kogiel-mogiel. Jeden klejnot spuch³, e wielki by³ jak jab³ko, a na dodatek okaza³o siê, e reszta no jest po prostu, jest z³amana. Jak kie³basa, t³umaczy³ pan doktór paniom pielêgniarkom, które w przerwach, gdy nie d³awi³y siê z niezrozumia³ego œmiechu, dopytywa³y, jak to mo liwe? A czy mu z³o yli? A czy usztywnili, jak przy normalnym z³amaniu? A czy w³o yli mu jeden s¹czek, czy dwa? Mówiê panu, panie Eustachy, te baby, jak siê czegoœ czepi¹, to bez umiaru. W koñcu dosz³y do sedna: - czy on jeszcze bêdzie móg³? Jak bêdzie mia³ fart, powiedzia³ doktór. W ka dym razie ona jest w³aœnie w ci¹ y. - Dobrze, e zd¹ y³, œwinia jeden, skomentowa³y jak jedna, choæ by³y we trzy. Sam pan widzisz panie Eustachy, e los tego nieszczêœliwego mê czyzny, jest zupe³nie nieporównywalny z pañskim. Choæ i pana przecie boli. Panu Krysia ju wybaczy³a. A tamtej do teraz przez g³owê przelatuj¹ tysi¹czne myœli. No, bo nawet jeœli mu wybaczy, to kto wie, co z tego bêdzie mia³a? Na razie nawet lekarze nie wiedz¹. Szaser Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi Pani Rzeszotarska a d ungla tropikalna Ten tytu³ i ca³¹ opowieœæ zawdziêczam mojej siostrze Marysi i jej zwyczajowi gruntownego sprz¹tania mieszkania przed ka dym Bo ym Narodzeniem. W wyniku sprz¹tania ubieg³orocznego przynios³a mi ona na Wigiliê 2006 ksi¹ kê Anny Dunin-W¹sowiczowej pt. Oczarowania Gimnazjum i Liceum Heleny Rzeszotarskiej (Wyd. Lampa i Iskra Bo a, Warszawa, 1995). Prywatna eñska szko³a Heleny Rzeszotarskiej powsta³a na podstawie zezwolenia w³adz carskich w roku 1908 przy ulicy Nowostalowej 6 (dzisiejszy odcinek Stalowej od Konopackiej do In ynierskiej na Pradze Pó³noc). W 1915 roku szko³a przenios³a siê do kamienicy przy ulicy Konopackiej 4 i z tym adresem kojarzy³a siê a do roku 1949, kiedy zosta³a upañstwowiona. A 14 wrzeœnia 2005 roku, niewielka uliczka, ³¹cz¹ca ulicê Wileñsk¹ z Alej¹ Solidarnoœci otrzyma³a oficjaln¹ nazwê ulicy Heleny Rzeszotarskiej. W ksi¹ ce Oczarowania... znajduj¹ siê wspomnienia wychowanek Pani Rzeszotarskiej, a o jednej z nich chcia³bym napisaæ szczególnie, poniewa potwierdza ona istnienie jakichœ szczególnych fluidów czy przeczuæ. Chodzi tu o pani¹ Zofiê Jakowsk¹ (matura 1939). Do oœmioklasowego gimnazjum Heleny Rzeszotarskiej zosta³a ona przyjêta w okresie przeprowadzania reformy szkolnictwa w latach , kiedy gimnazjum to mia³o jeszcze prócz owych oœmiu klas dwie klasy podwstêpne i jedn¹ wstêpn¹. Ma³a Zosia zosta³a od razu przyjêta do klasy drugiej podwstêpnej, poniewa przysz³a do szko³y z mam¹ i z namalowanym kredkami rysunkiem tropikalnej d ungli, pe³nej kolorowych papug, takiej, jakie s¹ w Ameryce Po³udniowej. Dlaczego akurat to namalowa³am, nie wiem napisa³a we wspomnieniach. W gimnazjum poch³onê³y j¹ biologia i ³acina. Ta pierwsze do tego stopnia, e w 1938 roku, bêd¹c w dobrych warunkach materialnych, wyjecha³a na letni kurs biologii na uniwersytecie w Perugii. Wróci³a do Polski, gdzie u Pani Rzeszotarskiej zrobi³a maturê i znowu wyjecha³a do W³och. Tam pozna³a greckiego lekarza, Konstantyna Jeannopoulusa, maj¹cego paszport amerykañski, z którym wziê³a œlub 11 czerwca 1941 roku. Gdy W³ochy przy³¹czy³y siê do wojny równie przeciwko USA m¹ pani Zofii musia³ je opuœciæ, ona zaœ, nie maj¹c jeszcze amerykañskiego paszportu, a tylko tymczasowe dokumenty podró y, jecha³a przez Hiszpaniê do Portugalii, by stamt¹d statkiem dotrzeæ do mê a. W Hiszpanii pomog³a jej znajomoœæ...³aciny. Jeszcze w szkole nie tylko uczy³a siê na pamiêæ wierszy Cycerona i innych klasyków, ale t³umaczy³a na ³acinê teksty... z filmów Disneya, na przyk³ad Erant olim sues tres, czyli By³y sobie œwinki trzy. W Hiszpanii trafi³a przypadkiem na profesora ³aciny, który zachwycony jej umiejêtnoœci¹ recytacji ca³ego wiersza Cycerona, zaczynaj¹cego siê od s³ów Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? ( Jak d³ugo jeszcze nadu ywaæ bêdziesz, Katylino, cierpliwoœci naszej? ), u³atwi³ jej podró przez Hiszpaniê do Lizbony. A tam wsiad³a na portugalski statek, którym po 20 dniach podró y dop³ynê³a do Nowego Jorku. Tu dosta³a siê na jezuicki uniwersytet Fordham, na którym w 1945 zrobi³a magisterium, a w 1947 roku doktorat (Ph.D) z biologii. Zaczê³a pracowaæ w Laboratorium Akwarium Nowego Jorku i prawdopodobnie zosta³aby tam, gdyby nie zatrudni³a jako asystentki m³odej uczonej z Republiki Dominikañskiej, Idelissy Bonnelly. I teraz przyk³ad wp³ywu polityki na ludzkie losy. W 1961 roku, po 31 latach krwawej dyktatury, zosta³ zabity prezydent Republiki Dominikañskiej, Leonidas Trujillo. Idelissa Bonnelly postanowi³a wróciæ do ojczyzny. By³a pierwsz¹ kobiet¹ wykszta³conym biologiem w swoim kraju - i zosta³a dyrektorem Centrum Biologii Morskiej Uniwersytetu Santo Domingo (stolica). W 1962 roku pojecha³a tam Zofia Jakowska, jak mówi, w 530 lat po wyl¹dowaniu Kolumba (1492). W 1977 roku osiad³a w Santo Domingo na sta³e z rodzin¹. W ten sposób ziœci³o siê jej przeczucie zawarte w malowanym kredkami obrazku d ungli tropikalnej z kolorowymi papugami. Zygmunt Broniarek Centrum TechnikT Fryzjerskich Strzy enie 15 z³. Modelowanie + strzy enie od 25 z³. Farba, baleyage, trwa³a od 40 z³. Manicure 10 z³, tipsy 50 z³. Sobota od godz Tipsy 40 z³, Manicure 10 z³, Strzy enie + modelowanie 20 z³ Atrakcyjne ceny na inne us³ugi! al. Waszyngtona 67 tel ; Gabinet stomatologiczny lek. stom. Alicji Surowieckiej Goc³aw-Iskra, ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99 od pon. do pt. w godz zapisy do 16 tel tel./fax MIESZKANIEC TAPICER * USŁUGI * Narożniki wg. wymiarów klienta * Materiały obiciowe Warszawa, ul. Krypska 52/54 przy GROCHOWSKIEJ 179 (pawilon pogotowia weterynaryjnego) Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8 Tel leczenie zachowawcze chirurgia protetyka profilaktyka PANELE DRZWI panele podłogowe BARLINEK deska podłogowa panele ścienne panele PCV zew. i wew. drzwi wew. i zew. parapety wew. i zew. i marmur włoski rozety, rolety karnisze, tralki, poręcze listwy drewniane, MDF i PCV listwy przypodłogowe - TEMAR - MICHALIN-JÓZEFÓW ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), tel , KO BIEL ul. 1-go Maja 29, tel. (025) ZAPEWNIAMY TRANSPORT RATY CZYNNE: PN.-PT , SOB Licencjonowany Zakład Produkcyjny PRODUCENT OKIEN PCV I ROLET Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax Miej fantazję łap okazję! R A B A T Z I M O W Y 3 5 % OKNA PCV KOMIS MEBLOWY Sprzeda kupi Wywiezie przeprowadzi Meble, AGD, RTV ul. Grochowska 243/245 tel ; Żaluzje Roletki materiałowe Moskitiery Verticale R A B A T 4 5 % MONTAŻ GRATIS tel./fax TADEX OPONY Warszawa, ul. Ostrobramska 38b tel Monta i wywa anie komputerowe Sezonowe przechowywanie i sprzeda opon Prostowanie felg Gabinet Stomatologiczno Lekarski Warszawa, ul. Grenadierów 21 tel od poniedziałku do piątku w godz Stomatolog od poniedzia³ku do pi¹tku Ginekolog wtorek, czwartek, pi¹tek USG prenatalne 3D 4D wtorek, œroda, czwartek Urolog wtorek

5 11 stycznia Rada m.st. Warszawy powo³a³a Adama Leszkiewicza na stanowisko sekretarza m. st. Warszawy oraz Miros³awa Czekaja na stanowisko skarbnika m.st. Warszawy. Adam Leszkiewicz w 1998 r. kierowa³ gabinetem wojewody tarnowskiego. W latach by³ zastêpc¹ dyrektora kancelarii marsza³ka, a w latach dyrektorem urzêdu marsza³kowskiego woj. ma³opolskiego. Jest doktorantem na Wydziale Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Miros³aw Czekaj w latach pe³ni³ funkcjê skarbnika Szczecina. Od 2004 roku do 2006 r. jako wiceprezes zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiada³ m.in. za dzia³alnoœæ komercyjn¹. Jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ju po raz pi¹ty w Przedszkolu Nr 264 prowadzonym przez dyrektor Hannê Wróblewsk¹ odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. 16 stycznia wawerskie maluchy z dziesiêciu przedszkoli stara³y siê przekonaæ Z MIASTA wszystkich, e kolêdy maj¹ niezwyk³¹ moc. Razem z dzieæmi kolêdowali zaproszeni goœcie, a wœród nich w³adze samorz¹dowe Wawra. Wichura na Mazowszu dotar- ³a 18 stycznia do stolicy. Stra- acy interweniowali blisko 170 razy. Silny wiatr ³ama³ drzewa, przewraca³ sygnalizatory œwietlne i przystanki, uszkadza³ dachy. Zg³oszenia przez ca³¹ noc dociera³y do stra y po arnej z ró - nych czêœci miasta. W niektórych miejscach drzewa przewraca³y siê na linie energetyczne. Bez pr¹du byli m.in. mieszkañcy osiedli w Wawrze i Radoœci. Przewrócone drzewa utrudni- ³y w pi¹tek poranny ruch tramwajowy - w niektórych miejscach konary spada³y na trakcjê. S³u by miejskie ca³y dzieñ pracowa³y nad usuniêciem awarii. W sobotê 20 stycznia w sali widowiskowej Klubu Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie odby³ siê koncert kolêdowo - karnawa- ³owy w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej. Wykonano najpiêkniejsze polskie kolêdy i pastora³ki oraz muzykê filmow¹, musicalow¹, operow¹ i operetkow¹. Organizatorami koncertu byli: Rada i Zarz¹d dzielnicy Rembertów, proboszcz Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej i komendant Akademii Obrony Narodowej. Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiedzieli w œrodê 17 stycznia, e zwróc¹ siê do w³adz stolicy o zwiêkszenie liczby ³ó ek w szpitalach pediatrycznych. Jednoczeœnie podkreœlono, e odnotowywany w ostatnim okresie wzrost zachorowañ u dzieci, g³ównie na infekcje dolnych i górnych dróg oddechowych, zwa ywszy na porê roku i pogodê nie jest niczym szczególnym. Warszawska lekarz pediatra prof. Anna Dobrzañska, zaapelowa³a do rodziców, by minimalizowali ryzyko zachorowania dzieci - ograniczaj¹c ich wizyty w miejscach, gdzie mog¹ mieæ kontakt z zainfekowanymi osobami - np. centra handlowe i kina. Zaleci³a w³aœciwe ywienie - spo ywanie du ej iloœci warzyw i owoców oraz spacery i wietrzenie pomieszczeñ. Podkreœli³a, e je- eli dziecko zachoruje, nie powinno siê wysy³aæ go do szko³y czy przedszkola. Odradza³a leczenie samemu. - Leki, które s¹ dostêpne bez recepty nie powinny byæ stosowane u dzieci, z wyj¹tkiem leków przeciwgor¹czkowych - doda³a. 11 stycznia w Centrum Prasowym PAP odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcona III edycji niezale nej, obywatelskiej i ogólnopolskiej kampanii spo- ³ecznej Nie dajê/nie biorê ³apówek zorganizowana przez Ruch Normalne Pañstwo. Ruch Normalne Pañstwo jest inicjatyw¹ prywatnych osób, które jednoznacznie opowiadaj¹ siê przeciw nieefektywnym mechanizmom gospodarczym, nieuczciwej polityce i niewydolnej w³adzy oraz które nieodp³atnie i bezinteresownie podejmuj¹ dzia³ania przeciw patologiom. W niedzielê 21 stycznia od godz. 14 œwietlica Szafa w Klubie Kultury Goc³aw przy ul. Abrahama 10 obchodzi³a swoje 5. urodziny. W programie by³y jase³ka i wystêp chóru z Koœcio³a Œw. Patryka. Potem Zaproszenia dla mieszkańców Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) godz Wernisa wystawy Warsztatów Plastycznych OPINOGÓRA 2006; godz Praska Fala DŸwiêku - koncert rockowy; godz Z cyklu Podró e - Wyspy Wielkanocne. Pokaz slajdów i prelekcja Bogumi³a Rzuci³o; godz Biesiada Poetycka. Koncert poezji i ballady œpiewanej Anny Borewicz (w otoczeniu utalentowanych wychowanków) pt. Smak rajskiego jab³ka. Koœció³ p.w. M. B. Królowej Polski, ul. RzeŸbiarska 46 (Anin) - koncert kolêd w wykonaniu ELENI godz Wstêp wolny. Dom Kultury Rembertów al. Komandosów w godz FERIADA w ramach akcji Zima w mieœcie. Klub Kultury Zastów ul. Lucerny atrakcyjne propozycje spêdzenia ferii, warsztaty tematyczne: plastyczne, hobbystyczne, samoobrony, psychologiczne. Zajêcia s¹ bezp³atne, prowadzone w godzinach Szczegó³owy program na Dom Kultury,,WYGODA ul. Koniecpolska Zima w mieœcie zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Wszyscy uczestnicy powinni posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹, przynieœæ obuwie na zmianê. Dzieci i m³odzie mog¹ przynieœæ ze sob¹ kanapki. Na miejscu otrzymaj¹ herbatê i napoje. Muzeum WychodŸstwa Polskiego w azienkach Królewskich (Podchor¹ ówka) godz otwarcie wystawy pt. Rudolf Modrzejewski - twórca mostów w Ameryce. by³ s³odki poczêstunek. A dla tych, którym wci¹ by³o ma³o atrakcji, pokus¹ by³y nagrody do wygrania na loterii. Chyba najwiêkszym prezentem by³ dla organizatorów uœmiech dzieci. Ogród Botaniczny PAN w Powsinie otwarty bêdzie w okresie ferii zimowych codziennie w godzinach Wyj¹tkowo ciep³a zima sprawi³a, e niektóre z roœlin rozpoczê³y ju kwitnienie, zobaczyæ mo na jasnoró owe kwiaty wawrzynka wilcze³yko, zaœ w arboretum wprawne oko dostrze e kwiatki kaliny wonnej oraz oczaru japoñskiego. Po spacerze warto odwiedziæ szklarniê ekspozycyjn¹ Zielony Raj, gdzie w czêœci subtropikalnej rosn¹ ró norodne owoce cytrusowe. Samych cytryn jest 7 odmian, które ró ni¹ siê wielkoœci¹ i kszta³tem owoców oraz barw¹ i gruboœci¹ skórki. Wejœcie do ogrodu tylko od ulicy Prawdziwka (Konstancin- Jeziorna). (ab) (agab) (mkp) I N T E R W E N C J E Zaœmiecona odpowiedzialnoœæ Mia³o byæ czyœciej, estetyczniej i bardziej europejsko... Tymczasem przy wielu pojemnikach przeznaczonych do segregacji œmieci po prostu straszy. Przy ul. Miêdzynarodowej 60 tragiczny obrazek (na zdjêciu) mo na by³o obserwowaæ przez dwa tygodnie. Mimo moich telefonicznych interwencji w Zarz¹dzie Oczyszczania Miasta nikt siê tym nie zaj¹³! skar y siê Mieszkañcowi Jan Bia³oskórski. Rzecznik ZOM-u, Iwona Fryczyñska, wyjaœnia, e firma odpowiedzialna za opró nianie tych pojemników by³a wielokrotnie monitowana w tej sprawie przez ZOM. Od pocz¹tku wrzeœnia ub. roku obowi¹zuj¹ w Warszawie nowe przepisy dotycz¹ce utrzymania czystoœci. Przy nieruchomoœciach wielolokalowych obowi¹zek zapewnienia mieszkañcom mo liwoœci segregacji odpadów musz¹ zapewniæ administracje i zarz¹dcy nieruchomoœci. Musz¹ te zadbaæ o systematyczne opró nianie pojemników i porz¹dek wokó³ nich. Z ubolewaniem patrzymy na takie obrazki o sytuacji przy ul. Miêdzynarodowej mówi Iwona Fryczyñska. Dodaje, e od paÿdziernika ubieg³ego roku ekopatrole ZOM i Stra y Miejskiej prowadz¹ kontrole sto³ecznych nieruchomoœci, informuj¹ o nowych przepisach i sprawdzaj¹ umowy na wywóz nieczystoœci. Choæ do tak drastycznych, jak na zdjêciu, sytuacji dochodzi rzadko, to jednak nieporz¹dek w bezpoœrednim otoczeniu pojemników do segregacji jest czêstym zjawiskiem. Wystarczy przejechaæ siê ulicami. Byæ mo e w okresie po-sylwestrowym sytuacja siê uwypukli³a wskutek znacznej iloœci spo ycia p³ynów zarówno ze szklanych, jak i plastikowych butelek. Ale czas pozbyæ siê noworocznego kaca - zwiêkszyæ czujnoœæ i bardziej rygorystycznie podchodziæ do stanu porz¹dku i czystoœci. W przeciwnym razie pojemniki, które maj¹ s³u yæ dbaniu o nasze œrodowisko i edukacji ekologicznej bêd¹ po prostu odstraszaæ. I nale y piêtnowaæ tych, co niedobrze wype³niaj¹ swoje obowi¹zki. Przy Miêdzynarodowej porz¹dek zrobiono dopiero 16 stycznia. Tymi pojemnikami opiekuje siê firma Remondis Sp. z o.o. - Szanowna firmo, Spó³ko z o.o.! chcia³oby siê powiedzieæ patrz¹c na zdjêcie w tym przypadku ograniczona odpowiedzialnoœæ nie obowi¹zuje! Ada M Uroda Wiktorii Na Pradze, tu przy Rondzie Wiatraczna pojawi³ siê niedawno nowy Salon Urody. Panie i panowie znajd¹ tam wszystko. Fryzjerstwo, kosmetykê, solarium. I to wszystko za przystêpn¹ cenê zapewnia w³aœciciel Czes³aw Zborowski. Salon przy ul. Grochowskiej 230 dzia³a dopiero od miesi¹ca. - Doskona³a lokalizacja, doœwiadczony personel, szeroka gama us³ug to zalety mojego Salonu mówi w³aœciciel. I rzeczywiœcie. Na klientów Salonu Urody Wiktoria czeka wiele atrakcji. W tym rejonie Pragi niewiele jest miejsc, gdzie oferta jest tak kompleksowa. Zabiegi na twarz i cia³o salon dysponuje supernowoczesnym sprzêtem, specjalnym do zabiegów ultradÿwiêkowych tzw. kawitacji. Ka da klientka mo e przyjœæ do nas na bezp³atn¹ konsultacjê. Dobiorê specjalnie dla niej odpowiednie zabiegi podkreœla Magdalena Ciszkowska, kosmetyczka. Przy Grochowskiej 230 mo na tak e zadbaæ o swoje d³onie i stopy (zak³ad oferuje m.in. manicure, pedicure, tipsy), przek³uæ uszy, nos lub pêpek czy te umalowaæ siê na wyj¹tkow¹ okazjê. Oprócz tego Salon ma rozbudowan¹ ofertê, jeœli chodzi o fryzjerstwo. Strzy enie, czesanie, prostowanie i pielêgnacja w³osów produktami renomowanych firm. A nied³ugo bêdzie mo na tak e przed³u yæ w³osy. W Salonie Urody Wiktoria jest tak e solarium. Nowoczesne Ergolline Turbo, z nowymi br¹zuj¹cymi lampami i ju zd¹ y³o zyskaæ wiele sta³ych klientek. Salon otwarty jest od 7.00 do i co ciekawe, wszystkie us³ugi oferowane s¹ w tych godzinach, co nie zawsze wydaje siê oczywiste w innych zak³adach. Praga wci¹ siê rozwija. Ja te coœ chcia³em zrobiæ dla jej mieszkañców i dzielnicy. Chcê, by klienci czuli siê u nas komfortowo i eby byli zadowoleni z tego, co im oferujemy. Salon bêdzie rozszerza³ zakres us³ug. Wszystko z myœl¹ o klientach podsumowuje Czes³aw Zborowski. AS 2007 MT P R Z Y K Ł A D O W E C E N Y: Fryzjerstwo Damskie Mycie - Strzy enie - Suszenie 25 z³ 30 z³ Mêskie 15 z³ 25 z³ Farba z³ Pasemka 85 z³ Solarium 1 z³ za minutê Manicure 30 z³ Kosmetyka - Zabiegi ultradÿwiêkowe - kawitacja Masa twarzy 40 z³ Nawadniaj¹cy 90 z³ Zabieg modeluj¹co-ujêdrniaj¹cy z³ Terapia przeciwzmarszczkowa z³ SALON URODY WIKTORIA ul. Grochowska 230 tel czynne pon.-sob MIESZKANIEC 5

6 Nadchodzi zima... w mieście Rozpoczynaj¹ siê oczekiwane przez dzieci ferie zimowe. To pierwszy prawdziwy sprawdzian dla nowych w³adz samorz¹dowych. Za dwa tygodnie zarówno dzieci, jak i rodzice bêd¹ wiedzieli, czy nowe w³adze zda³y ten egzamin. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ warszawskich rz¹dów Lecha Kaczyñskiego i jego ekipy by³o rozbudowanie oferty akcji Zima i Lato w Mieœcie. Akcje wzbogacono m.in. bardzo wa - nymi darmowymi posi³kami i bezp³atnymi przejazdami. Dzieci przesta³y czuæ, e s¹ wœród nich te lepsze z bogatszych domów i te mniej dobre, z rodzin, których czêsto nie by- ³o staæ na op³acanie dodatkowych posi³ków. Czy ten kierunek zostanie utrzymany przez obecne w³adze samorz¹dowe? PRAGA PO UDNIE W ubieg³ym roku w Zimie w Mieœcie wziê³o udzia³ prawie dwa tysi¹ce dzieci mówi Piotr Dobosz, rzecznik po³udniowopraskiego urzêdu. W tym roku spodziewamy siê porównywalnego zainteresowania. Z bud etu oœwiaty przeznaczamy na te akcje o 11% wiêcej pieniêdzy ni w roku poprzednim, a z bud etu Wydzia³u Kultury a o 57% wiêcej! Praga Po³udnie czuje siê odpowiedzialna zarówno za formê, jak i treœæ spêdzania czasu przez dzieci i m³odzie w okresie przerwy miêdzysemestralnej. Oprócz tradycyjnych zajêæ w 16. szko³ach Praga Po³udnie przygotowa³a 20 punktów zajêæ specjalistycznych oraz ciekaw¹ ofertê w funkcjonuj¹cych Do- OPTYK mach Kultury. Przez ca³y okres ferii uczniowie podstawówek i gimnazjów mog¹ korzystaæ z zajêæ kulturalno-oœwiatowych w DK Orion przy ul. Egipskiej, DK Relax przy Tarnowieckiej, Oœrodku Edukacji Kulturalnej w al. Stanów Zjednoczonych i Klubie Osiedlowym dzia³aj¹cym przy SM Przyczó³ek Grochowski. W tym ostatnim akcja bêdzie prowadzona pod has³em Kosmiczna Zima, a jej uczestnicy zbuduj¹ prawie prawdziw¹ rakietê i spotkaj¹ siê z najprawdziwszym pilotem. Szeroki wybór opraw i akcesoriów Okulary korekcyjne do komputera i dla kierowców Dojazd do klienta!!! Atrakcyjne ceny Warszawa, ul. Tarnowiecka 35 tel./fax tel pon.-pt ; sob Warszawa, ul. Szpacza 2 tel , fax p³yty gipsowo-kartonowe styropian gipsy tynkarskie akcesoria gipsy sufity podwieszane farby kleje systemy dociepleñ materia³y izolacyjne masy samopoziomuj¹ce TRANSPORT BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ REMBERTÓW W trzech podstawówkach (przy ul. Niepo³omickiej, Paderewskiego i Dwóch Mieczy) w³adze Rembertowa przygotowa³y miejsca dziennego pobytu dla blisko trzech setek dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Tam te zapewniaj¹ uczestnikom akcji darmowe wy ywienie. Oprócz tego 400 uczniów bêdzie mog³o skorzystaæ z zajêæ specjalistycznych prowadzonych w oœmiu punktach, zaœ w Bibliotece Publicznej przy al. Chruœciela 7 lutego zostanie przedstawione ogólnodostêpne widowisko Krecik i spodenki. Dzieci z Rembertowa bêd¹ mog³y korzystaæ a z dwóch basenów (AON i Wesolandia) oraz uczyæ siê gry w tenisa na kortach klubu Break. WAWER Ta dzielnica, jako pierwsza udostêpni³a w internecie program akcji, co znacznie u³atwia Rolety aluzje Verticale MONTA GRATIS! ul. Patriotów 237 tel. (022) RATY 0%! US UGI BUDOWLANE EKODOM Oferujemy: tynki gipsowe tynki tradycyjne posadzki prace wykoñczeniowe * przystêpne ceny * gwarancje * faktury VAT tel./fax ; kom ³o rodzicom zaplanowanie ferii. Wawer przygotowa³ 14 punktów dziennego pobytu mog¹cych przyj¹æ prawie pó³tora tysi¹ca dzieci oraz 6 punktów z zajêciami specjalistycznymi, z których skorzysta ok. 150 uczniów. Wszystkie zajêcia specjalistyczne odbywaæ siê bêd¹ w klubach kultury. Z ciekawszych, bardziej nietypowych zajêæ oferowanych m³odym wawerczykom przez placówki szkolne warto np. wymieniæ wycieczkê szlakiem zamków rycerskich (SP Nr 216 przy ul. Wolnej), czy organizowany przez kilka placówek kulig. Oby tylko pogoda dopisa³a. WESO A Najwiêcej ogólnodostêpnych imprez przygotowa³a najmniejsza Mieszkañcowa dzielnica Weso³a. W ka dy wtorek i czwartek ferii w Klubie Garnizonowym Koœciuszkowiec o godzinie bêd¹ rozpoczyna³y siê spektakle filmowe dla dzieci i m³odzie y, a 7 lutego w Koœciuszkowcu zostanie wystawiona baœñ indiañska Trzy Bia³e Strza³y. Przygotowaliœmy ofertê dla podobnej iloœci dzieci, jak w ubieg³ym roku mówi odpowiedzialny za sprawy spo³eczne wiceburmistrz Weso³ej, Marian Mahor i liczymy na podobn¹ skalê zainteresowania. Dzielnica oferuje zajêcia specjalistyczne w 6 punktach (gimnazja nr 119 i 120, Aquapark Wesolandia, Biblioteka Publiczna, oœrodki kultury) oraz cztery miejsca dziennego pobytu. Szczegó³owe informacje na temat dzielnicowych akcji Zima w Mieœcie mo na uzyskaæ w poszczególnych urzêdach dzielnic, placówkach oœwiatowych i kulturalnych oraz w internecie. ar KREDYT GOTÓWKOWY KONSOLIDACYJNY do 5 tys. złotych na dowód osobisty Serocka 3 Wejœcie: Grochowska Światełko z Pragi Po raz pierwszy na Pradze Po³udnie, w formie ca³odniowego koncertu, zorganizowany zosta³ fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Na scenie ustawionej przy urzêdzie dzielnicy wystêpowa³y zespo³y Praskiej Fali DŸwiêku. To one rozgrzewa³y mieszkañców, którzy niezbyt licznie przybyli przed urz¹d. W szczytowych momentach w koncercie uczestniczy³o kilkaset osób. Niewiele, zwa ywszy, e Praga Po³udnie jest licznie zamieszka³¹ dzielnic¹. Szkoda, bo widaæ by³o, e impreza zaplanowana by³a na o wiele wiêksz¹ publikê. Zabrak³o pogody i promocji koncertu. Ale zwa ywszy, e by³ to pierwszy raz, pozostaje mieæ nadziejê, e nie ostatni i nastêpne imprezy przyci¹gn¹ wiêksz¹ iloœæ mieszkañców. Prócz muzyki organizatorzy fina³u, Hufiec ZHP Praga Po³udnie, Centrum Promocji Kultury i urz¹d dzielnicy, zapewnili takie atrakcje, jak przeja d ki motocyklami, pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu Ratowniczego Klubu Hufca Praga Po³udnie, licytacje ró nych gad etów, kuchniê polow¹ i ca³kiem efektowny pokaz sztucznych ogni, które by³y po³udniowopraskim Œwiate³kiem do nieba. To wa ne, e Œwiate³ko do nieba posz³o tak e z Pragi Po³udnie podkreœli³ burmistrz Tomasz Kucharski, który punktualnie o godz stawi³ siê na scenie w towarzystwie swojego zastêpcy Adama Grzegrzó³ki i przewodnicz¹cego rady Marcina Klusia. Zapowiedzia³ te, e bêdzie siê stara³, aby po³udniowopraski fina³ Orkiestry na sta³e zosta³ wpisany w kalendarz dzielnicowych imprez. Harcerski sztab WOŒP, najwiêkszy po tej stronie Wis³y, liczy³ przesz³o 250 wolontariuszy. Dzia³ania przy urzêdzie dzielnicy harcerze zakoñczyli szeœæ minut po godz Pozosta³a ju tylko przyjemnoœæ podliczenia zebranych pieniêdzy. Dziêki kweœcie i licytacjom harcerze uzbierali przesz³o 26 tysiêcy z³otych. W tym roku wszystkie zebrane w ramach XV Fina³u WOŒP pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na ratowanie ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach, na naukê udzielania pierwszej pomocy i walkê z cukrzyc¹. rosa SKLEP MEBLOWY ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE meble pokojowe z najlepszych fabryk regały na zamówienie dowolny kolor i układ segmentów zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy meble pojedyncze stoły, stoliki, szafki, biurka itp. SPECJALNE ZNIŻKI DLA CZYTELNIKÓW MIESZKAŃCA 6 MIESZKANIEC OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA KANTOR ABUD TŁUMACZENIA RABAT. W NUMERZE: Bezpieczniej w Warszawie STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPTYK. do 38% * * przy 100% wp³acie

DENTAMEDICA KANTOR ABUD TŁUMACZENIA RABAT. W NUMERZE: Bezpieczniej w Warszawie STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPTYK. do 38% * * przy 100% wp³acie NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

WESOŁA. Nr 12(459) ROK XVIII 26.06.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. DNO w Rembertowie STOMATOLOGICZNY. e mail: saskakepa@neckermann.

WESOŁA. Nr 12(459) ROK XVIII 26.06.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. DNO w Rembertowie STOMATOLOGICZNY. e mail: saskakepa@neckermann. NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

WESOŁA. Nr 6(453) ROK XVIII WYDANIE WIELKANOCNE 2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WESOŁA. Nr 6(453) ROK XVIII WYDANIE WIELKANOCNE 2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

WESOŁA. Nr 2(449) ROK XVIII 24.01.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

WESOŁA. Nr 2(449) ROK XVIII 24.01.2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA. A Warszawa? NOWE INWESTYCJE!!! W NUMERZE: do 35% * STACJA KONTROLI POJAZDÓW. ul. Ostrobramska 73 OPTYK SPRZEDAŻ MONTAŻ

ABUD DENTAMEDICA. A Warszawa? NOWE INWESTYCJE!!! W NUMERZE: do 35% * STACJA KONTROLI POJAZDÓW. ul. Ostrobramska 73 OPTYK SPRZEDAŻ MONTAŻ OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

Dyskretny s³uch. zdanie: S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! nale y potraktowaæ. Wysokie loty pra anina

Dyskretny s³uch. zdanie: S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! nale y potraktowaæ. Wysokie loty pra anina Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 3 (351) 7 lutego 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl www.foto-kobus.pl TADEUSZ KOBUS œluby, chrzty, komunie, zdjêcia do dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 1 (349) 10 stycznia 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka

Bardziej szczegółowo

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (475) 21 marca 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! Elastyczne protezy

Bardziej szczegółowo

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (543) 1 kwietnia 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Krzy - symbol chrzeœcijañstwa Krzy zajmuje szczególne

Bardziej szczegółowo

PANELE SK AD FABRYCZNY

PANELE SK AD FABRYCZNY Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 4 (352) 21 lutego 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka 37,

Bardziej szczegółowo

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 18 (340) 13 wrzeœnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 Nr 3 (29) 2010 marzec MONTA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 7 (500) 10 kwietnia 2013 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. Zbadaj s³uch Wszystkie osoby maj¹ce

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo