Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie."

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel , , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Wspólna 49 obok Bomisu W E S O Ł A Z I E L O N A tel ; Zapraszamy: badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową pon. pt. w godz regulacja zbieżności i geometria kół sobota w godz DENTAMEDICA ul. Abrahama 2 W wa Gocław ; stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG pon. pt , sob REMBERTÓW WESOŁA WAWER PRAGA Nr 2(423) ROK XVII r. ISSN bezp³atny Nie tylko monumenty Marzy mi siê kompleksowe myœlenie. e jak buduj¹ dom, to pomyœl¹ o parkingu wokó³ i to nie tylko dla mieszkañców, ale tak e dla goœci. Jak projektuj¹ ulice, to gotowe bêd¹ tak e wszystkie dojazdy, ale tak e uporz¹dkowane zostanie wszystko to, co kryje siê pod jezdni¹. A mo e nawet, e bêdzie inaczej: najpierw powstanie infrastruktura, a potem zasadnicza budowa. Niby w naszym mieœcie tak w³aœnie jest, a co chwilê przekonujemy siê, e nie do koñca Nagle ludziom pod oknami zaczynaj¹ budowaæ szerokopasmow¹ arteriê - niby by³a w planach przestrzennych, ale na lata uœpiona, nikt ju powa nie nie liczy³ siê z jej istnieniem. I wydawano pozwolenie na budowê, nie uprzedzaj¹c inwestorów, e im pasztet przyjedzie pod okna... Teraz Warszawê czeka grad inwestycji. Sp³yn¹ unijne i pañstwowe pieni¹dze. Nie jestem pewien, czy przygotowani jesteœmy do kompleksowego ich wykorzystania. e powstawaæ bêd¹ setki niezale nych budowli, które przynios¹ radoœæ jednym i zgryzotê innym. Takie np. lotnisko w Modlinie - œwietnie e bêdzie. Ale jak tam dojechaæ bez w³asnego samochodu? Oczywiœcie, ycie nie znosi pró ni i zaraz ze trzech prywatnych inwestorów uruchomi busiki je d ¹ce z centrum miasta do twierdzy - po drodze bêd¹ sobie zaje d aæ drogê, podbieraæ pasa erów itp. Tylko czy miasto mo e w tej sprawie umywaæ rêce i liczyæ, e ludzka inicjatywa i chêæ zarobku wyrêcz¹ planistów i zinstytucjonalizowanych inwestorów? O sensie kompleksowego myœlenia przekonani s¹ zapewne wszyscy. Gdy nie ma zastosowania, to moim zdaniem jest efekt lenistwa, lub celowego dzia³ania, e ludzie jakoœ sobie poradz¹, a najwa niejsze by tworzyæ rzeczy wielkie i monumentalne, bo tymi mo na siê pochwaliæ. Tomasz Szymański HAŃBA W ALEI CHWAŁY Od wielu lat Mieszkaniec troszczy siê o miejsca zwi¹zane z walkami narodowowyzwoleñczymi, a w szczególnoœci o Olszynkê Grochowsk¹, gdzie dziêki uporowi i determinacji wielu ludzi nast¹pi³y olbrzymie zmiany. Z tym wiêkszym smutkiem patrzymy na to, co niedawno zdarzy³o siê w prowadz¹cej do powstañczej mogi³y Alei Chwa³y. dokończenie na str. 2 W NUMERZE: Odpust w cieniu po aru str. 2 Zoœkowcy u Zoœki str. 3 Zaœmiecona odpowiedzialnoœæ str. 5 Nadchodzi zima... w mieœcie str. 6 Jak gra³a orkiestra str. 6 7 Studniówki str. 7 CENTRUM MEDYCZNE OSTROBRAMSKA MAGODENT str. 12 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ul. Che³m yñska 1 tel ul. Zdziarska 64 tel pon. pt. 8 17, sob TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H Pustaki Cegła Gipsy Siatka Styropian Wełna Tynki maszynowe Płyty g k Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!! ABUD Warszawa, ul. Che³m yñska 1/Marsa tel./fax (022) MIESZALNIA TYNKÓW I FARB systemy ociepleñ budynków tynki i farby elewacyjne siatka, styropian, we³na p³yty g-k, profile, gipsy akcesoria, zamocowania RABATY OPTYK ul. Siennicka 3 tel POLECA: pe³en asortyment szkie³ (do komputera, dla kierowców) du y wybór opraw realizacja recept wszelkie naprawy okularów szybka i profesjonalna obs³uga pon.-pt. w godz G A B I N E T STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37 Tel bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka ortodoncja uwaga! Promocyjna cena koron porcelanowych czynne 9 20, sobota 9 14 TŁUMACZENIA przysięgłe i zwykłe wszystkie języki Warszawa ul. Saska 8/91, tel./fax ul. Rejowiecka 12, kom RABAT do 35% * * przy 100% wp³acie Warszawa ul. Ostrobramska 73 tel. (022) , (022)

2 HAŃBA W ALEI CHWAŁY dokończenie ze str. 1 Ju po raz drugi w historii g³ówny g³az-pomnik stoj¹cy u zbiegu ul. Che³m yñskiej i Traczy zosta³ zbeszczeszczony przez wandali. Od kamienia oderwano metalow¹ tablicê, or³a i zniszczono tabliczkê informuj¹c¹, e jego fundatorem jest Kr¹g Pamiêci Narodowej. Czêœæ wyrwanych elementów mieszkañcy pobliskich domów odnaleÿli przy swoich posesjach. Wyklucza to podejrzenie, e sprawcami dewastacji byli tzw. z³omiarze. Nale y przypuszczaæ, e ten, kto dopuœci³ siê tego aktu zrobi³ to z bezmyœlnoœci i z³oœliwoœci. Przykre, bo nieoceniony jest wysi³ek, jaki w przekszta³cenie Alei Chwa³y w miejsce tak e wizualnie odpowiadaj¹ce tej nazwie, wk³ada wielu dzia³aczy, patriotów i mieszkañców. Lecznicza terapia Indian Hopi 2 MIESZKANIEC A niszczenie pomników upamiêtniaj¹cych nasze narodowe zrywy niepodleg³oœciowe jest po prostu haniebne. Ale smutkiem napawa te widok samej alei. Jak z³o yæ symboliczne kwiaty przed zatopionym wrêcz w ka³u y g³azem poœwiêconym Janowi Paw³owi II? Fakt, e ca³kiem niedawno dzielnica utwardzi³a ulicê Traczy, ale Aleja Chwa³y wymaga porz¹dnej, kompleksowej budowy. Rembertów nie jest dzielnic¹ bogat¹. Dlatego w tej inwestycji powinny uczestniczyæ te w³adze Miasta. W poprzedniej kadencji wspólne stanowisko w sprawie dzia³añ na rzecz budowy Alei Chwa³y podjê³y cztery dzielnice: Rembertów, Praga Po³udnie, Wawer i Weso³a. Uchwa³a jest. Przyszed³ czas na dzia³anie! Bo na takie widoki, jak na zdjêciu wstyd patrzeæ. ar Wojewodowie... południowoprascy! Ta uœwiêcona wielowiekow¹ tradycj¹ metoda, nazywana równie œwiecowaniem uszu, do dzisiaj wykorzystywana jest przez Indian Hopi, Cherokee oraz Indian z Meksyku. Oceniona pozytywnie przez badaczy, zosta- ³a rozpowszechniona na ca³ym œwiecie. Zabiegi woskowania uszu stosowane s¹ dzisiaj w wiêkszoœci gabinetów terapii naturalnych. Jest to jedna z wielu terapii holistycznych stosowanych w Klinice Usui. Œwiecowanie uszu daje bowiem fantastyczne rezultaty oczyszczaj¹ce i lecznicze. Wskazania: g³uchota, delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny, podra nienia uszu lub zatok, katar, szumy w uszach i dzwonienie, efekt uœmierzaj¹cy w przypadkach dra liwoœci lub stresów, regulacja ciœnienia w przypadkach bólów g³owy, migrenach, zak³ócenia kr¹ enia w uchu, lokalna aktywacja limfy i procesów limfatycznych. Poza dzia³aniem czysto somatycznym, terapia daje doskona³e rezultaty w postaci redukcji stresu i napiêæ nerwowych. Do woskowania uszu wykorzystuje siê zio³owe œwiece lecznicze w kszta³cie rurki. Œwiece wykonywane s¹ z w³ókna lnianego oraz wyselekcjonowanego ekstraktu miodowego wosku. Tak skonstruowan¹ œwiecê osoba wykonuj¹ca zabieg (najlepiej przy ³agodnej odprê aj¹cej muzyce) przyk³ada do kana³u usznego. Dym i olejki wydobywaj¹ce siê ze œwiecy maj¹ uzdrawiaj¹ce w³aœciwoœci oczyszczaj¹ce organizm. Podczas spalania siê œwiecy wytwarza siê podciœnienie 15 stycznia Wojewoda Mazowiecki Tomasz Koziñski podsumowa³ roczn¹ dzia³alnoœæ na tym stanowisku. Trzy dni póÿniej do gabinetu w sto³ecznym ratuszu wprowadzi³ siê nowy wojewoda Wojciech D¹browski. Rok swojej pracy Tomasz Koziñski oceni³ bardzo dobrze. Zwraca³ uwagê na to, e jego dzia³ania m.in. nie dopuœci³y do likwidacji kilku mazowieckich przedsiêbiorstw. Na p³aszczyÿnie czysto urzêdowej zwróci³ uwagê, e za jego czasu nast¹pi³o zmniejszenie iloœci stanowisk dyrektorskich w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, a tak e znaczne obni ki rachunków telefonicznych. Jednym z ostatnich udogodnieñ, jakie zosta³y wprowadzone za jego urzêdowania, by³o otwarcie niedawno punktu informacyjnego w MUW. Dziêki temu mieszkañcom za³atwiaj¹cym Zabieg wykonuje jeden z terapeutów Kliniki Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego USUI s.c. Klinika Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego Warszawa ul. Igañska 32 tel./fax w kanale usznym. Powstaje ono na skutek tzw. efektu komina i prowadzi do dostrzegalnej regulacji ciœnienia zatok i b³ony bêbenkowej. Ciœnienie kr¹ ¹ce (tzw. podciœnienie) dostarcza stê one opary olejków, wzbogacone zio³owymi substancjami do wnêtrza ucha. W wyniku tego nastêpuje efekt uzdrowienia podra nionych stref. Dzia³anie pr¹du podciœnienia, wyci¹ga osady i zanieczyszczenia z ucha. Podczas procesu spalania, nagrzewaj¹ca siê blaszka przenosi ³agodny uspokajaj¹cy pr¹d ciep³a i olejków zio³owych do wnêtrza ucha. Lokalnie dostarczane ciep³o powoduje stymulacje obwodowego ciœnienia krwi, które wzmacnia immunologiczny system obrony danego miejsca oraz nastêpuje aktywacja kr¹- enia limfatycznego. Ciep³o stymuluje punkty energetyczne ucha i powoduje prawid³owy obieg energii, dzia³a na zakoñczenia nerwów oddzia³ywuj¹c na ma³o dostêpne czêœci uk³adu s³uchu. Zabieg jest bardzo przyjemny dla pacjenta. Dziêki cieplnej stymulacji punktów akupunkturowych znajduj¹cych siê na ma³ owinie usznej, odczuwa odprê enie i g³êboki relaks. Zdarzaj¹ siê osoby, które zasypiaj¹ podczas wykonywania woskowania. Metoda ta jest stosowana przez terapeutów Kliniki Usui w po³¹czeniu z zabiegiem bioenergoterapeutycznym i psychotronicznym, co, poprzez po³¹czenie kilku metod terapeutycznych, przynosi doskona³e efekty ozdrowieñcze. AS 2007 Odpust w cieniu pożaru W niedzielê 14 stycznia, w czasie porannej mszy œwiêtej w koœciele przy ul. Skaryszewskiej wybuch³ po ar. Doszczêtnie sp³on¹³ zabytkowy obraz Chrystusa Króla, symbol pallotyñskiej parafii. Obraz p³on¹³ kilkadziesi¹t sekund pani Krystynie, wieloletniej parafiance dr y g³os, gdy wspomina zdarzenie, którego by- ³a œwiadkiem. To by- ³a chwila. Po ar spowodowa³o zwarcie instalacji lampek choinkowych. Od nich b³yskawicznie zajê³a siê wyschniêta jod³owa girlanda, a po sekundach ogieñ przeniós³ siê na obraz. Zabytkowy obraz sp³on¹³ doszczêtnie informuje proboszcz parafii ks. Jacek Smyk pozosta³e straty s¹ niewielkie. To kolejna, olbrzymia strata, która w ostatnim czasie uszczupli³a dziedzictwo historyczne Kamionka. Obraz Chrystusa Króla by³ dzie³em Adama Styki, przedstawiciela znanego malarskiego rodu (jego ojciec by³. m.in. wspó³twórc¹ Panoramy Rac³awickiej). w urzêdzie jak¹œ sprawê ³atwiej jest trafiæ do konkretnych drzwi i nie b³¹dziæ po bardzo rozbudowanym architektonicznie gmachu przy pl. Bankowym (rozpiêtoœæ skrzyde³ budynku MUW to prawie 900 m!). Tomasz Koziñski zosta³ Wojewod¹ Mazowieckim w styczniu ubieg³ego roku. Wczeœniej przez trzy lata by³ burmistrzem Pragi Po³udnie. 17 stycznia premier Jaros³aw Kaczyñski dokona³ zmiany na stanowisku Wojewody Mazowieckiego. Tomasza Koziñskiego zast¹pi³ Woj- LC Language Centre Oœrodek egzaminacyjny jêz. angielskiego Trinity College London MATURY 2007 ANGIELSKI NA FERIE Intensywny 2-tygodniowy kurs Warszawa-Miedzeszyn, ul. Patriotów 108 Tel. (22) LC Language Centre Angielski dla dzieci od 5 roku ycia Egzaminy Trinity College London Matury i inne Centrum jêz. hiszpañskiego ul. Patriotów 108 Warszawa-Miedzeszyn obok stacji PKP tel. (22) Wg jednych Ÿróde³ ojcowie Pallotyni zamówili u autora dzie³o jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, wg innych tu przed Powstaniem Warszawskim. Wiadomo, e mistrz przerwa³ w pewnym momencie pracê nad obrazem, gdy brak³o mu koncepcji na jego wykoñczenie. Natchnienie przysz³o w chwili aresztowania przez Niemców jego syna. Chrystus Król by³ dzie³em szczególnym. Styce uda³o siê pokazaæ Jezusa Chrystusa, jako w³adcê œwiata i zarazem jako oddanego s³ugê Boga Ojca. Do tragicznego po aru dosz³o na tydzieñ przed wielk¹ parafialn¹ uroczystoœci¹. W minion¹ niedzielê w parafii na Skaryszewskiej odby³ siê odpust po- ³¹czony z obchodami stulecia obecnoœci Pallotynów na ziemiach polskich. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ m.in. ksi¹dz biskup Alojzy Orszulik, a g³ówna msza œwiêta by- ³a transmitowana przez TV Polonia. al, e jubileuszowy rok zacz¹³ siê tragicznym po arem i niepowetowan¹ strat¹. Ojcowie Pallotyni zbieraj¹ datki, które pokryj¹ koszty namalowania kopii obrazu, renowacji ramy i remontu zniszczonych œcian. Adam Rosiński ciech D¹browski, szef warszawskiego PiS-u (na zdjêciu). Nowy Wojewoda w poprzedniej kadencji samorz¹dowej by³ burmistrzem oliborza. Wczeœniej pracowa³ w po³udniowopraskim Zak³adzie Administrowania Nieruchomoœciami, w którym m.in. by³ wspó³twórc¹ Biura Zamiany Mieszkañ. Ma opiniê twardego polityka i dobrego menad era. Gdy w marcu ubieg³ego roku zosta³ szefem sto³ecznego PiS, w wywiadzie dla Mieszkañca mówi³ m.in., e zale y mu na poprawieniu komunikacji z mieszkañcami i chce lepiej ich informowaæ o swojej dzia³alnoœci. W tym celu zamierza³ pe³niej wykorzystywaæ internet i wspó³pracowaæ z obiektywn¹ pras¹ lokaln¹. Nowy Wojewoda ma 35 lat, ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wartym podkreœlenia szczególnie przez nasz¹ redakcjê jest fakt, e zwi¹zki Wojciecha D¹browskiego z prawobrze n¹ Warszaw¹ s¹ równie silne, co ustêpuj¹cego Tomasza Koziñskiego. D¹browski jest bowiem mieszkañcem po³udniowopraskiego Kamionka. rosa FERIE PEŁNE ZDROWIA Ju nied³ugo ferie. Dzieciaki s¹ zmêczone, a paskudna pogoda da³a siê we znaki. Wilgotna wietrzna aura sprzyja³a nieustannym przeziêbieniom. Co robiæ, kiedy chcemy wykorzystaæ ferie na poprawê zdrowia naszych pociech? Jaskinia solna to sprawdzony sposób na podniesienie odpornoœci twojego dziecka. Regularne wizyty w jaskini wspomagaj¹ leczenie schorzeñ uk³adu oddechowego od zwyk³ego kataru poprzez ostre i przewlek³e infekcje nosa uszu zatok, gard³a, krtani i oskrzeli po stres i nadciœnienie. Solankowy mikroklimat pobudza do pracy system immunologiczny znakomicie wzmacniaj¹c odpornoœæ. W czystym powietrzu jaskini odtworzono specyficzny mikroklimat czarnomorski, w powietrzu kr¹ y jod, magnez, potas i wiele innych wa nych dla zdrowia mikroelementów. Ich stê enie jest tak znaczne, e 45 minut w jaskini zastêpuje 3 dni nad morzem. W Centrum Mikroklimatu mo na równie skorzystaæ z masa y leczniczych i relaksacyjnych kupiæ lampy solne i znakomite morskie kosmetyki. Jaskinia solno jodowa Galos ul. Czerwonych Beretów 14 tel Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji od pon. do pt , sob. niedz. od do Dojazd autobusami 153, 196, 515 Szanowni Mieszkañcy Dzielnicy Praga Po³udnie! Uprzejmie informujê, e moje dy ury jako radnej Rady Warszawy odbywaæ siê bêd¹ w ka dy poniedzia³ek w godz w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie przy ul. Grochowskiej 274, pokój radnych oraz w ka dy pierwszy wtorek miesi¹ca w godz w Pa³acu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, piêtro XX, pokój radnych. Zainteresowanych serdecznie zapraszam Ma³gorzata Za³êcka

3 Wspomnienie o Tadeuszu O Tadeuszu Janiszewskim trudno myœleæ, a co dopiero pisaæ w czasie przesz³ym. Przecie jeszcze na pocz¹tku grudnia tryska³ energi¹ i radoœci¹ ycia. Jego wielk¹ yciow¹ pasj¹ w m³odoœci by³a pi³ka no na. By³ wieloletnim i wysoce cenionym pracownikiem Polskich Zak³adów Optycznych, w których wspó³tworzy³ Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoœæ. W czasie stanu wojennego dalej aktywnie dzia³a³ na rzecz ludzi i Solidarnoœci m.in. kolportuj¹c prasê podziemn¹. Jako przewodnicz¹cy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Pragi Po³udnie pomóg³ wielu rodzinom organizuj¹c pomoc oraz obozy i wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i m³odzie y. By³ pierwszym Przewodnicz¹cym Komitetu Obywatelskiego Solidarnoœæ Pragi Po- ³udnie, a nastêpnie wiceburmistrzem tej dzielnicy. Ju jako emeryt aktywnie uczestniczy³ w pracach Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Waszyngtona jako jej wiceprzewodnicz¹cy. Zmar³ nagle w wieku 69 lat, 9 grudnia ubieg³ego roku nie daj¹c nam szansy na powiedzenie Mu jak by³ dla nas wa ny i niezast¹piony Dopiero teraz zdaliœmy sobie sprawê, e w poœpiechu codziennego ycia zabrak³o czasu na zwyk³¹ rozmowê o niezwyk³ych czasach pierwszej Solidarnoœci, któr¹ to historiê tworzy³ tak e Tadeusz Janiszewski. Po egnaliœmy Go 15 grudnia w murowanym koœció³ku na Cmentarzu Bródnowskim. W naszych sercach pozostanie na zawsze jako dobry kolega i przyjaciel, na którego mo na by³o liczyæ w ka dej sytuacji. Przyjaciele z Pragi Zośkowcy u Zośki Wiêkszoœæ warszawskich szkó³ ma ju swojego patrona. Ich nauczyciele czêsto staraj¹ siê przekazywaæ uczniom wiedzê o patronie. Ciekawe dzia³ania podejmuje kadra Szko³y Podstawowej Nr 163 im. Batalionu Zoœka przy ul. Osieckiej. Tworzymy programy o naszym patronie, które s¹ realizowane we wszystkich klasach mówi¹ nauczyciele z SP Nr 163 Dziêki temu historia Batalionu Zoœka mocno zapada uczniom w pamiêci. Ale kadra szko³y robi coœ wiêcej, aby przybli yæ m³odzie y historiê i losy s³ynnych o³nierzy-powstañców harcerskiego batalionu Armii Krajowej. Od pewnego czasu, w gmachu szko³y regularnie odbywaj¹ siê spotkania Œrodowiska o³nierzy Batalionu Zoœka, w których uczestnicz¹ tak e dzieci. Ostatnie takie spotkanie mia³o miejsce 13 stycznia. Nasze œrodowisko siê kurczy ze smutkiem o odchodz¹cych co roku kolegach i kole ankach mówi¹ bardzo wiekowi, ale i bardzo ywotni Zoœkowcy. Dlatego w spotkaniach uczestnicz¹ nie tylko byli o³nierze, ale tak e ich rodziny i osoby z nimi zwi¹zane. Œrodowisko o³nierzy Batalionu Zoœka powsta³o dwadzieœcia lat po drugiej wojnie œwiatowej, w kwietniu 1966 roku. Liczy³o wtedy przesz³o 250 weteranów. Od tamtego czasu minê³o 40 lat i niewielu ju zosta³o ywych œwiadków okupacyjnych i powstañczych walk i akcji. Dziêki takim spotkaniom m³ode pokolenie mo e jeszcze us³yszeæ wiele historii, których nie znajdzie nawet w ksi¹ kach mówi Magdalena Dobrzyñska, opiekunka Samorz¹du Uczniowskiego w SP Nr 163. Poniewa styczniowe spotkanie mia³o charakter op³atkowy, szkolna m³odzie przedstawi³a Zoœkowcom jase³ka i by³o te wspólne kolêdowanie. ar KRONIKA POLICYJNA VII Komendy Rejonowej W rêce policjantów wpad³ kolejny cz³onek tzw. grupy Grochowskiej 21-letni ukasz P. pseudonim Mambo. Ma ona sumieniu m.in. wspó³udzia³ w zabójstwie biznesmena z Piastowa do zdarzenia dosz³o w lutym ub. roku. Kilku mê czyzn w godzinach wieczornych wtargnê³o na posesjê biznesmena z Piastowa. Byli wyj¹tkowo brutalni: bili i kopali mê czyznê i jego 75-letni¹ matkê. W wyniku obra eñ biznesmen zmar³, a sprawcy po dwóch godzinach znêcania siê nad nim opuœcili posesjê zabieraj¹c tylko drobne przedmioty. Pod koniec listopada ub. roku cz³onkowie grupy Grochowskiej zostali zatrzymani przez antyterorystów. Poszukiwano nadal ukasza P. I on wpad³ na Grochowie, policjanci twierdz¹, e prawdopodobnie dokonaj¹ jeszcze kolejnych zatrzymañ, bo sprawa jest rozwojowa. * * * Uda³o siê tak e rozbiæ grupê z³odziei fiatów. Do zatrzymania Grzegorza T., Ireneusza N. i Huberta G. dosz³o w dziupli w okolicach Otwocka, a ostatni ze skradzionych samochodów - fiat seicento pochodzi³ z Goc³awia. Sprawców ujêto na gor¹cym uczynku - gdy odprowadzali auto do miejsca, w którym chcieli rozebraæ je na czêœci. Trwa œledztwo, które ma m.in. ustaliæ ile samochodów grupa ukrad³a. Wszyscy zatrzymani mê czyÿni s¹ doskonale znani policji i w przesz³oœci byli ju karani za kradzie- e aut. * * * Jeszcze w ubieg³ym roku 19- letni Kacper Ch. z³o y³ zawiadomienie w wawerskim komisariacie policji, e nieznany sprawca, gro ¹c no em zabra³ mu telefon komórkowy, nale ¹cy do jego ojca. Po dwóch miesi¹cach, podczas kontroli samochodu kierowanego przez 19-letniego Mateusza J. wywiadowcy znaleÿli poszukiwany telefon. I wtedy okaza³o siê, e Mateusz nie wymusi³ od Kacpra oddania aparatu, lecz... kupi³ go za 300 z³otych. Kacper Ch. przyzna³ siê do z³o enia fa³szywego zawiadomienia. * * * Policjanci z po³udniowopraskiej komendy rozpracowuj¹ grupê oszustów, którzy okradaj¹ mieszkaj¹cych samotnie starszych ludzi. Z³odzieje podaj¹c siê za krewnych lub pracowników administracji budynku, wykorzystuj¹ ³atwowiernoœæ swych ofiar i okradaj¹ je bez skrupu³ów. W ostatnich dniach na terenie Pragi Po³udnie odnotowano dwa takie przypadki. Policjanci apeluj¹ o rozwagê i niewpuszczanie do mieszkañ osób nieznajomych. W przypadku w¹tpliwoœci, co do intencji osób pukaj¹cych do drzwi lub prosz¹cych telefonicznie o po- yczkê, mieszkañcy mog¹ siê kontaktowaæ ze swoimi dzielnicowymi lub policjantami z sekcji kryminalnej pod nr telefonów: lub Czynny jest tak e bezp³atny nr alarmowy 112. toms Zmiany w VII KRP Od 9 stycznia br. pe³ni¹cym obowi¹zki Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII jest m³. insp. Jacek Wosik. Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich d. Redom ul. Walecznych 76, tel./fax WYKONUJE: renowacjê wszystkich mebli tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych nowe meble na wymiar, wersalki, tapczany, fotele, naro niki itd. wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan ³¹cznie z monta em karniszy zabudowy z p³yt meblowych i meble uzupe³niaj¹ce posiadamy wybór tkanin i transport ZAPRASZAMY: w godz , sob RESTAURACJA ul. ukowska 17A tel./fax: ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE KREDYTY WYSOKIE KWOTY DO Z. OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY. MINIMALNY DOCHÓD 470 Z NETTO. MO LIWOŒÆ CZENIA KILKU KREDYTÓW W JEDEN, Z NI SZ RAT. DECYZJA W 15 MINUT. AKCEPTUJEMY RÓWNIE UMOWY ZLECENIE. BIURO FINANSOWE: Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329 tel , Twój Fryzjer ul. Siennicka 22 Zapraszamy codziennie w godz w soboty tel (zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18 Ma³y Bazarek ) CARIDENT Gabinet Stomatologiczny W-wa, ul. Stanis³awowska 3 (naprzeciwko klubu Orze³ ) tel , Leczenie w znieczuleniu Protetyka protezy, korony, mosty porcelanowe itd. Chirurgia stomatologiczna Laseroterapia paradontoza Wybielanie jednowizytowe RTG na miejscu poniedziałek, czwartek wtorek sobota KREDYTY ju od 390 z³ dochodu bez zgody wspó³ma³ onka szybka decyzja okres sp³at do 60 miesiêcy kredyty bankowe Agencja Kredytowa ul. Komorska 30 tel , TELEFONY KOMÓRKOWE skup sprzeda sim-locki akcesoria naprawy KRAS-PHONE ul. Zamieniecka 90 paw. 311, Bazar Szembeka czynne pn.-pt. 9-18, sob tel ; ul. Fieldorfa 10 paw. 329 tel ; KORTY TENISOWE Ognisko TKKF Olszynka Grochowska ul. Osowska 15, tel zaprasza codziennie w godz nauka dla dzieci i doros³ych challange turnieje Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz SUPER CENA! 20 z³ za godzinê kortu w balonie! <<GOC AW>> Agencja Ubezpieczeniowa V-Inspektoratu PZU S.A. ul. Abrahama 18 U B E Z P I E C Z E N I A Komunikacyjne (PAKIETY) Maj¹tkowe Firm tel Wykonujemy dekoracje okien: firany, zas³ony, story rzymskie i austriackie monta karniszy, pomiary i projekty pokrowce na meble i narzuty du y wybór tkanin ul. Igañska 2 lok. 6 tel ; Zapraszamy od pon. do pt. w godz MEBLE KUCHENNE OFERUJEMY: Szeroki wybór frontów drzwiowych Dowolne kszta³ty i wymiary szafek Pomagamy w doborze sprzêtu AGD Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb) Krótkie terminy realizacji Upusty przy zakupie mebli wraz ze sprzêtem AGD ul. Abrahama 1E tel pon-pt ; sob ZAK AD POGRZEBOWY ABROS Usługi kompleksowe ul. Szaserów 137 tel/fax kom CAŁODOBOWO ZAK AD POGRZEBOWY,,GENITA Kurowscy S³u ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê Warszawa ul. Korkowa 167 tel.: Ca³odobowo Warszawa al. Komandosów 34 tel.: Ca³odobowo Zak³ad Us³ug Pogrzebowych tel kom PEŁEN ZAKRES USŁUG (dope³niamy fromalnoœci w domu klienta) Warszawa, ul. Grochowska 242 CAŁODOBOWO Zak³ad Pogrzebowy NIEBO ul. Grochowska 285 tel czynny ca³¹ dobê Wawer, ul. Trakt Lubelski 157 tel czynny 8-17 kompleksowa obs³uga godne warunki ostatniej pos³ugi P.W. DOM POGRZEBOWY ANIN Organizacja pogrzebów kompleksowo ul. Patriotów 349 tel CAŁODOBOWO MIESZKANIEC 3

4 Kobiecym okiem Jak siê bawiæ...! Co tam panie na Pradze... Skutki wichury... Wiosnê tej zimy mamy kapryœn¹, ludziska chodz¹ wiêc jacyœ tacy nieswoi. A niektórzy wrêcz pokiereszowani, niestety. Na przyk³ad pan Eustachy Mordziak, rodak grochowski. - Nie da siê ukryæ panie Eustachy, e wygl¹dasz pan, jak o³nierz amerykañski, który mia³ nieszczêœcie demokratyzowaæ Irak w okolicy samochodu-pu³apki. Pan Kazimierz G³ówka nie potrafi³ ukryæ zdumienia na widok obanda owanego kolegi. - Panu artujesz, panie Kazieñku, a mnie ³eb chce pêkn¹æ. - Powiedz pan spokojnie, panie Eustachy: co, gdzie i kiedy? - Jak to kiedy? W te wichure, co dachy zrywa³a. Zasiedzia³em siê trochê u kole ki, któren prowadzi znany w okolicy punkt skupu: Puszki, Kolor, Makulatura. Wiesz pan, jak to jest, jeden browarek, drugi, potem leeeciii! A ostatni autobus szlag trafia i ju wiesz pan, e w cha³upie masz pan przechlapane. A tej nocy jeszcze tak du³o, e domy siê kiwa³y. Szczêœciem z yciem usz³em, panie Kaziu, bo jak mi to drzewo przypieprzy³o, to zaraz przytomnoœæ straci³em. Doktor, któren ³eb mi zszywa³, powiedzia³, e gdybym nie by³ nawalony, znaczy z lekka zwiotcza³y, to bym siê odruchowo napi¹³ i gnaty by mi po³ama³o, jak nic. A tak morde mam podrapan¹, poobijany jestem, ale yje. Kochany ch³op, ten doktór, bo mnie to wszystko wyklarowa³ w obecnoœci mojej Krysi, która najpierw mnie scholerowa³a, ale na zmianê opatrunku ze mn¹ posz³a. - Widzisz, Krysiu, mówie, widzisz, nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o. Nawet browar mo e cz³owiekowi ycie uratowaæ. Fot. JKG Jako, e okres ku temu najlepszy, mamy w pe³nym rozkwicie czas studniówek. Dotyczy to nie tylko liceów, coraz czêœciej tak e gimnazjaliœci uwa aj¹, e skoro funduje im siê egzamin na koniec szko³y, maj¹ prawo by na sto dni przedtem poszaleæ w imiê tradycji. Tradycji? Wielopokoleniowa tradycja polskich studniówek, to granatowo-bia³y bal w szkole. Prawda, e do póÿnych godzin; prawda, e ze specjaln¹ fryzur¹ i odrobin¹ bi uterii, ale jednak skromnie i po szkolnemu. Równie tradycyjny by³, po zdanych egzaminach bal maturalny, oczywiœcie poza szko³¹ - pierwszy krok w powa n¹ doros³oœæ. Wieczorowe suknie, smokingi i ciemne garnitury z much¹, makija e, legalna lampka alkoholu czy papieros... To by³y wytêsknione symbole dojrza³ego œwiata, i to z papierami na tê dojrza³oœæ w rêku! Teraz bale maturalne s¹ rzadkoœci¹ a szkoda, bo dla wielu osób by³ to jedyny w yciu prawdziwy bal. Studniówki organizuje ka de liceum, ale ich styl i zadêcie s¹ skrajnie ró ne, czasem bli ej studniówki, czasem niby-balu maturalnego. Od studniówki w elitarnym liceum, któr¹ przygotowano znikomym kosztem na zasadzie naprawdê wspólnej zabawy, w³¹cznie z tym, e ca³y catering i oprawê muzyczn¹ wykonali uczniowie, po szumne imprezy w salach balowych najdro szych hoteli. e nie ka dy rodzic mo e sobie pozwoliæ na taki luksusowy wydatek? P³acz i p³aæ! Swojsko i hucznie bawiono siê w salach gimnastycznych na balach, inaugurowanych polonezem, okraszonych szopk¹ szkoln¹, nagradzan¹ salwami hucznego œmiechu. Niektórym pedagogom dobrze robi, gdy raz w roku przegl¹daj¹ siê w krzywym zwierciadle uczniowskiej satyry, ale czy wyci¹gaj¹ z tego wnioski?... Praska m³odzie te œwiêci³a swoje sukcesy: przystojny Bartosz w czo³owym warszawskim liceum zosta³ Królem Balu, Jan Królem Rokendrola, o œlicznych kreacjach dziewcz¹t nawet nie wspomnê. Mieszane uczucia ogarniaj¹ mnie jednak, gdy patrzê na studniówki w gimnazjach. T³umy postarza³ych dziewcz¹tek, z tapetami, brokatami, dekoltami, niektóre jak na casting do œmia³ego filmu. Czy udawanie doros³ych to nieodzowny element ywio³owej zabawy piêtnastolatków? Snobizm i pycha to nie najlepsza szko³a dojrza³oœci dla dzieciaków, a do tego doprowadzono w niektórych gimnazjach. Mimo wszystko piêknego karnawa³u! żu - No to rzeczywiœcie mia³eœ pan szczêœcie. Nie to, co ten pechowiec, co go ostatnio na Izbe Przyjêæ szpitala na Szaserów przywieÿli. Szczêœcie ma³ eñskie tego biedka chyba bezpowrotnie leg³o w gruzach. - Coœ takiego. A co siê detalicznie sta³o, panie Kaziu? - No poszed³ ch³opina w tango. Sie zdarza. W pewnym momencie jednak diabe³ go podkusi³, eby z jedn¹ panienk¹ na jednej rurze zatañczyæ. - Ch³op? Na rurze?! - Takie figle-migle zacz¹³ odstawiaæ, takie podwójne aksle i tuluzlotreki, e knajpa oszala³a. On te, niestety. Nagle tak siê jakoœ nieszczêœliwie okrêci³, e z nabia³u zrobi³ mu siê kogiel-mogiel. Jeden klejnot spuch³, e wielki by³ jak jab³ko, a na dodatek okaza³o siê, e reszta no jest po prostu, jest z³amana. Jak kie³basa, t³umaczy³ pan doktór paniom pielêgniarkom, które w przerwach, gdy nie d³awi³y siê z niezrozumia³ego œmiechu, dopytywa³y, jak to mo liwe? A czy mu z³o yli? A czy usztywnili, jak przy normalnym z³amaniu? A czy w³o yli mu jeden s¹czek, czy dwa? Mówiê panu, panie Eustachy, te baby, jak siê czegoœ czepi¹, to bez umiaru. W koñcu dosz³y do sedna: - czy on jeszcze bêdzie móg³? Jak bêdzie mia³ fart, powiedzia³ doktór. W ka dym razie ona jest w³aœnie w ci¹ y. - Dobrze, e zd¹ y³, œwinia jeden, skomentowa³y jak jedna, choæ by³y we trzy. Sam pan widzisz panie Eustachy, e los tego nieszczêœliwego mê czyzny, jest zupe³nie nieporównywalny z pañskim. Choæ i pana przecie boli. Panu Krysia ju wybaczy³a. A tamtej do teraz przez g³owê przelatuj¹ tysi¹czne myœli. No, bo nawet jeœli mu wybaczy, to kto wie, co z tego bêdzie mia³a? Na razie nawet lekarze nie wiedz¹. Szaser Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi Pani Rzeszotarska a d ungla tropikalna Ten tytu³ i ca³¹ opowieœæ zawdziêczam mojej siostrze Marysi i jej zwyczajowi gruntownego sprz¹tania mieszkania przed ka dym Bo ym Narodzeniem. W wyniku sprz¹tania ubieg³orocznego przynios³a mi ona na Wigiliê 2006 ksi¹ kê Anny Dunin-W¹sowiczowej pt. Oczarowania Gimnazjum i Liceum Heleny Rzeszotarskiej (Wyd. Lampa i Iskra Bo a, Warszawa, 1995). Prywatna eñska szko³a Heleny Rzeszotarskiej powsta³a na podstawie zezwolenia w³adz carskich w roku 1908 przy ulicy Nowostalowej 6 (dzisiejszy odcinek Stalowej od Konopackiej do In ynierskiej na Pradze Pó³noc). W 1915 roku szko³a przenios³a siê do kamienicy przy ulicy Konopackiej 4 i z tym adresem kojarzy³a siê a do roku 1949, kiedy zosta³a upañstwowiona. A 14 wrzeœnia 2005 roku, niewielka uliczka, ³¹cz¹ca ulicê Wileñsk¹ z Alej¹ Solidarnoœci otrzyma³a oficjaln¹ nazwê ulicy Heleny Rzeszotarskiej. W ksi¹ ce Oczarowania... znajduj¹ siê wspomnienia wychowanek Pani Rzeszotarskiej, a o jednej z nich chcia³bym napisaæ szczególnie, poniewa potwierdza ona istnienie jakichœ szczególnych fluidów czy przeczuæ. Chodzi tu o pani¹ Zofiê Jakowsk¹ (matura 1939). Do oœmioklasowego gimnazjum Heleny Rzeszotarskiej zosta³a ona przyjêta w okresie przeprowadzania reformy szkolnictwa w latach , kiedy gimnazjum to mia³o jeszcze prócz owych oœmiu klas dwie klasy podwstêpne i jedn¹ wstêpn¹. Ma³a Zosia zosta³a od razu przyjêta do klasy drugiej podwstêpnej, poniewa przysz³a do szko³y z mam¹ i z namalowanym kredkami rysunkiem tropikalnej d ungli, pe³nej kolorowych papug, takiej, jakie s¹ w Ameryce Po³udniowej. Dlaczego akurat to namalowa³am, nie wiem napisa³a we wspomnieniach. W gimnazjum poch³onê³y j¹ biologia i ³acina. Ta pierwsze do tego stopnia, e w 1938 roku, bêd¹c w dobrych warunkach materialnych, wyjecha³a na letni kurs biologii na uniwersytecie w Perugii. Wróci³a do Polski, gdzie u Pani Rzeszotarskiej zrobi³a maturê i znowu wyjecha³a do W³och. Tam pozna³a greckiego lekarza, Konstantyna Jeannopoulusa, maj¹cego paszport amerykañski, z którym wziê³a œlub 11 czerwca 1941 roku. Gdy W³ochy przy³¹czy³y siê do wojny równie przeciwko USA m¹ pani Zofii musia³ je opuœciæ, ona zaœ, nie maj¹c jeszcze amerykañskiego paszportu, a tylko tymczasowe dokumenty podró y, jecha³a przez Hiszpaniê do Portugalii, by stamt¹d statkiem dotrzeæ do mê a. W Hiszpanii pomog³a jej znajomoœæ...³aciny. Jeszcze w szkole nie tylko uczy³a siê na pamiêæ wierszy Cycerona i innych klasyków, ale t³umaczy³a na ³acinê teksty... z filmów Disneya, na przyk³ad Erant olim sues tres, czyli By³y sobie œwinki trzy. W Hiszpanii trafi³a przypadkiem na profesora ³aciny, który zachwycony jej umiejêtnoœci¹ recytacji ca³ego wiersza Cycerona, zaczynaj¹cego siê od s³ów Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? ( Jak d³ugo jeszcze nadu ywaæ bêdziesz, Katylino, cierpliwoœci naszej? ), u³atwi³ jej podró przez Hiszpaniê do Lizbony. A tam wsiad³a na portugalski statek, którym po 20 dniach podró y dop³ynê³a do Nowego Jorku. Tu dosta³a siê na jezuicki uniwersytet Fordham, na którym w 1945 zrobi³a magisterium, a w 1947 roku doktorat (Ph.D) z biologii. Zaczê³a pracowaæ w Laboratorium Akwarium Nowego Jorku i prawdopodobnie zosta³aby tam, gdyby nie zatrudni³a jako asystentki m³odej uczonej z Republiki Dominikañskiej, Idelissy Bonnelly. I teraz przyk³ad wp³ywu polityki na ludzkie losy. W 1961 roku, po 31 latach krwawej dyktatury, zosta³ zabity prezydent Republiki Dominikañskiej, Leonidas Trujillo. Idelissa Bonnelly postanowi³a wróciæ do ojczyzny. By³a pierwsz¹ kobiet¹ wykszta³conym biologiem w swoim kraju - i zosta³a dyrektorem Centrum Biologii Morskiej Uniwersytetu Santo Domingo (stolica). W 1962 roku pojecha³a tam Zofia Jakowska, jak mówi, w 530 lat po wyl¹dowaniu Kolumba (1492). W 1977 roku osiad³a w Santo Domingo na sta³e z rodzin¹. W ten sposób ziœci³o siê jej przeczucie zawarte w malowanym kredkami obrazku d ungli tropikalnej z kolorowymi papugami. Zygmunt Broniarek Centrum TechnikT Fryzjerskich Strzy enie 15 z³. Modelowanie + strzy enie od 25 z³. Farba, baleyage, trwa³a od 40 z³. Manicure 10 z³, tipsy 50 z³. Sobota od godz Tipsy 40 z³, Manicure 10 z³, Strzy enie + modelowanie 20 z³ Atrakcyjne ceny na inne us³ugi! al. Waszyngtona 67 tel ; Gabinet stomatologiczny lek. stom. Alicji Surowieckiej Goc³aw-Iskra, ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99 od pon. do pt. w godz zapisy do 16 tel tel./fax MIESZKANIEC TAPICER * USŁUGI * Narożniki wg. wymiarów klienta * Materiały obiciowe Warszawa, ul. Krypska 52/54 przy GROCHOWSKIEJ 179 (pawilon pogotowia weterynaryjnego) Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8 Tel leczenie zachowawcze chirurgia protetyka profilaktyka PANELE DRZWI panele podłogowe BARLINEK deska podłogowa panele ścienne panele PCV zew. i wew. drzwi wew. i zew. parapety wew. i zew. i marmur włoski rozety, rolety karnisze, tralki, poręcze listwy drewniane, MDF i PCV listwy przypodłogowe - TEMAR - MICHALIN-JÓZEFÓW ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), tel , KO BIEL ul. 1-go Maja 29, tel. (025) ZAPEWNIAMY TRANSPORT RATY CZYNNE: PN.-PT , SOB Licencjonowany Zakład Produkcyjny PRODUCENT OKIEN PCV I ROLET Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax Miej fantazję łap okazję! R A B A T Z I M O W Y 3 5 % OKNA PCV KOMIS MEBLOWY Sprzeda kupi Wywiezie przeprowadzi Meble, AGD, RTV ul. Grochowska 243/245 tel ; Żaluzje Roletki materiałowe Moskitiery Verticale R A B A T 4 5 % MONTAŻ GRATIS tel./fax TADEX OPONY Warszawa, ul. Ostrobramska 38b tel Monta i wywa anie komputerowe Sezonowe przechowywanie i sprzeda opon Prostowanie felg Gabinet Stomatologiczno Lekarski Warszawa, ul. Grenadierów 21 tel od poniedziałku do piątku w godz Stomatolog od poniedzia³ku do pi¹tku Ginekolog wtorek, czwartek, pi¹tek USG prenatalne 3D 4D wtorek, œroda, czwartek Urolog wtorek

5 11 stycznia Rada m.st. Warszawy powo³a³a Adama Leszkiewicza na stanowisko sekretarza m. st. Warszawy oraz Miros³awa Czekaja na stanowisko skarbnika m.st. Warszawy. Adam Leszkiewicz w 1998 r. kierowa³ gabinetem wojewody tarnowskiego. W latach by³ zastêpc¹ dyrektora kancelarii marsza³ka, a w latach dyrektorem urzêdu marsza³kowskiego woj. ma³opolskiego. Jest doktorantem na Wydziale Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Miros³aw Czekaj w latach pe³ni³ funkcjê skarbnika Szczecina. Od 2004 roku do 2006 r. jako wiceprezes zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiada³ m.in. za dzia³alnoœæ komercyjn¹. Jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ju po raz pi¹ty w Przedszkolu Nr 264 prowadzonym przez dyrektor Hannê Wróblewsk¹ odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. 16 stycznia wawerskie maluchy z dziesiêciu przedszkoli stara³y siê przekonaæ Z MIASTA wszystkich, e kolêdy maj¹ niezwyk³¹ moc. Razem z dzieæmi kolêdowali zaproszeni goœcie, a wœród nich w³adze samorz¹dowe Wawra. Wichura na Mazowszu dotar- ³a 18 stycznia do stolicy. Stra- acy interweniowali blisko 170 razy. Silny wiatr ³ama³ drzewa, przewraca³ sygnalizatory œwietlne i przystanki, uszkadza³ dachy. Zg³oszenia przez ca³¹ noc dociera³y do stra y po arnej z ró - nych czêœci miasta. W niektórych miejscach drzewa przewraca³y siê na linie energetyczne. Bez pr¹du byli m.in. mieszkañcy osiedli w Wawrze i Radoœci. Przewrócone drzewa utrudni- ³y w pi¹tek poranny ruch tramwajowy - w niektórych miejscach konary spada³y na trakcjê. S³u by miejskie ca³y dzieñ pracowa³y nad usuniêciem awarii. W sobotê 20 stycznia w sali widowiskowej Klubu Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie odby³ siê koncert kolêdowo - karnawa- ³owy w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej. Wykonano najpiêkniejsze polskie kolêdy i pastora³ki oraz muzykê filmow¹, musicalow¹, operow¹ i operetkow¹. Organizatorami koncertu byli: Rada i Zarz¹d dzielnicy Rembertów, proboszcz Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej i komendant Akademii Obrony Narodowej. Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiedzieli w œrodê 17 stycznia, e zwróc¹ siê do w³adz stolicy o zwiêkszenie liczby ³ó ek w szpitalach pediatrycznych. Jednoczeœnie podkreœlono, e odnotowywany w ostatnim okresie wzrost zachorowañ u dzieci, g³ównie na infekcje dolnych i górnych dróg oddechowych, zwa ywszy na porê roku i pogodê nie jest niczym szczególnym. Warszawska lekarz pediatra prof. Anna Dobrzañska, zaapelowa³a do rodziców, by minimalizowali ryzyko zachorowania dzieci - ograniczaj¹c ich wizyty w miejscach, gdzie mog¹ mieæ kontakt z zainfekowanymi osobami - np. centra handlowe i kina. Zaleci³a w³aœciwe ywienie - spo ywanie du ej iloœci warzyw i owoców oraz spacery i wietrzenie pomieszczeñ. Podkreœli³a, e je- eli dziecko zachoruje, nie powinno siê wysy³aæ go do szko³y czy przedszkola. Odradza³a leczenie samemu. - Leki, które s¹ dostêpne bez recepty nie powinny byæ stosowane u dzieci, z wyj¹tkiem leków przeciwgor¹czkowych - doda³a. 11 stycznia w Centrum Prasowym PAP odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcona III edycji niezale nej, obywatelskiej i ogólnopolskiej kampanii spo- ³ecznej Nie dajê/nie biorê ³apówek zorganizowana przez Ruch Normalne Pañstwo. Ruch Normalne Pañstwo jest inicjatyw¹ prywatnych osób, które jednoznacznie opowiadaj¹ siê przeciw nieefektywnym mechanizmom gospodarczym, nieuczciwej polityce i niewydolnej w³adzy oraz które nieodp³atnie i bezinteresownie podejmuj¹ dzia³ania przeciw patologiom. W niedzielê 21 stycznia od godz. 14 œwietlica Szafa w Klubie Kultury Goc³aw przy ul. Abrahama 10 obchodzi³a swoje 5. urodziny. W programie by³y jase³ka i wystêp chóru z Koœcio³a Œw. Patryka. Potem Zaproszenia dla mieszkańców Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) godz Wernisa wystawy Warsztatów Plastycznych OPINOGÓRA 2006; godz Praska Fala DŸwiêku - koncert rockowy; godz Z cyklu Podró e - Wyspy Wielkanocne. Pokaz slajdów i prelekcja Bogumi³a Rzuci³o; godz Biesiada Poetycka. Koncert poezji i ballady œpiewanej Anny Borewicz (w otoczeniu utalentowanych wychowanków) pt. Smak rajskiego jab³ka. Koœció³ p.w. M. B. Królowej Polski, ul. RzeŸbiarska 46 (Anin) - koncert kolêd w wykonaniu ELENI godz Wstêp wolny. Dom Kultury Rembertów al. Komandosów w godz FERIADA w ramach akcji Zima w mieœcie. Klub Kultury Zastów ul. Lucerny atrakcyjne propozycje spêdzenia ferii, warsztaty tematyczne: plastyczne, hobbystyczne, samoobrony, psychologiczne. Zajêcia s¹ bezp³atne, prowadzone w godzinach Szczegó³owy program na Dom Kultury,,WYGODA ul. Koniecpolska Zima w mieœcie zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Wszyscy uczestnicy powinni posiadaæ ze sob¹ legitymacjê szkoln¹, przynieœæ obuwie na zmianê. Dzieci i m³odzie mog¹ przynieœæ ze sob¹ kanapki. Na miejscu otrzymaj¹ herbatê i napoje. Muzeum WychodŸstwa Polskiego w azienkach Królewskich (Podchor¹ ówka) godz otwarcie wystawy pt. Rudolf Modrzejewski - twórca mostów w Ameryce. by³ s³odki poczêstunek. A dla tych, którym wci¹ by³o ma³o atrakcji, pokus¹ by³y nagrody do wygrania na loterii. Chyba najwiêkszym prezentem by³ dla organizatorów uœmiech dzieci. Ogród Botaniczny PAN w Powsinie otwarty bêdzie w okresie ferii zimowych codziennie w godzinach Wyj¹tkowo ciep³a zima sprawi³a, e niektóre z roœlin rozpoczê³y ju kwitnienie, zobaczyæ mo na jasnoró owe kwiaty wawrzynka wilcze³yko, zaœ w arboretum wprawne oko dostrze e kwiatki kaliny wonnej oraz oczaru japoñskiego. Po spacerze warto odwiedziæ szklarniê ekspozycyjn¹ Zielony Raj, gdzie w czêœci subtropikalnej rosn¹ ró norodne owoce cytrusowe. Samych cytryn jest 7 odmian, które ró ni¹ siê wielkoœci¹ i kszta³tem owoców oraz barw¹ i gruboœci¹ skórki. Wejœcie do ogrodu tylko od ulicy Prawdziwka (Konstancin- Jeziorna). (ab) (agab) (mkp) I N T E R W E N C J E Zaœmiecona odpowiedzialnoœæ Mia³o byæ czyœciej, estetyczniej i bardziej europejsko... Tymczasem przy wielu pojemnikach przeznaczonych do segregacji œmieci po prostu straszy. Przy ul. Miêdzynarodowej 60 tragiczny obrazek (na zdjêciu) mo na by³o obserwowaæ przez dwa tygodnie. Mimo moich telefonicznych interwencji w Zarz¹dzie Oczyszczania Miasta nikt siê tym nie zaj¹³! skar y siê Mieszkañcowi Jan Bia³oskórski. Rzecznik ZOM-u, Iwona Fryczyñska, wyjaœnia, e firma odpowiedzialna za opró nianie tych pojemników by³a wielokrotnie monitowana w tej sprawie przez ZOM. Od pocz¹tku wrzeœnia ub. roku obowi¹zuj¹ w Warszawie nowe przepisy dotycz¹ce utrzymania czystoœci. Przy nieruchomoœciach wielolokalowych obowi¹zek zapewnienia mieszkañcom mo liwoœci segregacji odpadów musz¹ zapewniæ administracje i zarz¹dcy nieruchomoœci. Musz¹ te zadbaæ o systematyczne opró nianie pojemników i porz¹dek wokó³ nich. Z ubolewaniem patrzymy na takie obrazki o sytuacji przy ul. Miêdzynarodowej mówi Iwona Fryczyñska. Dodaje, e od paÿdziernika ubieg³ego roku ekopatrole ZOM i Stra y Miejskiej prowadz¹ kontrole sto³ecznych nieruchomoœci, informuj¹ o nowych przepisach i sprawdzaj¹ umowy na wywóz nieczystoœci. Choæ do tak drastycznych, jak na zdjêciu, sytuacji dochodzi rzadko, to jednak nieporz¹dek w bezpoœrednim otoczeniu pojemników do segregacji jest czêstym zjawiskiem. Wystarczy przejechaæ siê ulicami. Byæ mo e w okresie po-sylwestrowym sytuacja siê uwypukli³a wskutek znacznej iloœci spo ycia p³ynów zarówno ze szklanych, jak i plastikowych butelek. Ale czas pozbyæ siê noworocznego kaca - zwiêkszyæ czujnoœæ i bardziej rygorystycznie podchodziæ do stanu porz¹dku i czystoœci. W przeciwnym razie pojemniki, które maj¹ s³u yæ dbaniu o nasze œrodowisko i edukacji ekologicznej bêd¹ po prostu odstraszaæ. I nale y piêtnowaæ tych, co niedobrze wype³niaj¹ swoje obowi¹zki. Przy Miêdzynarodowej porz¹dek zrobiono dopiero 16 stycznia. Tymi pojemnikami opiekuje siê firma Remondis Sp. z o.o. - Szanowna firmo, Spó³ko z o.o.! chcia³oby siê powiedzieæ patrz¹c na zdjêcie w tym przypadku ograniczona odpowiedzialnoœæ nie obowi¹zuje! Ada M Uroda Wiktorii Na Pradze, tu przy Rondzie Wiatraczna pojawi³ siê niedawno nowy Salon Urody. Panie i panowie znajd¹ tam wszystko. Fryzjerstwo, kosmetykê, solarium. I to wszystko za przystêpn¹ cenê zapewnia w³aœciciel Czes³aw Zborowski. Salon przy ul. Grochowskiej 230 dzia³a dopiero od miesi¹ca. - Doskona³a lokalizacja, doœwiadczony personel, szeroka gama us³ug to zalety mojego Salonu mówi w³aœciciel. I rzeczywiœcie. Na klientów Salonu Urody Wiktoria czeka wiele atrakcji. W tym rejonie Pragi niewiele jest miejsc, gdzie oferta jest tak kompleksowa. Zabiegi na twarz i cia³o salon dysponuje supernowoczesnym sprzêtem, specjalnym do zabiegów ultradÿwiêkowych tzw. kawitacji. Ka da klientka mo e przyjœæ do nas na bezp³atn¹ konsultacjê. Dobiorê specjalnie dla niej odpowiednie zabiegi podkreœla Magdalena Ciszkowska, kosmetyczka. Przy Grochowskiej 230 mo na tak e zadbaæ o swoje d³onie i stopy (zak³ad oferuje m.in. manicure, pedicure, tipsy), przek³uæ uszy, nos lub pêpek czy te umalowaæ siê na wyj¹tkow¹ okazjê. Oprócz tego Salon ma rozbudowan¹ ofertê, jeœli chodzi o fryzjerstwo. Strzy enie, czesanie, prostowanie i pielêgnacja w³osów produktami renomowanych firm. A nied³ugo bêdzie mo na tak e przed³u yæ w³osy. W Salonie Urody Wiktoria jest tak e solarium. Nowoczesne Ergolline Turbo, z nowymi br¹zuj¹cymi lampami i ju zd¹ y³o zyskaæ wiele sta³ych klientek. Salon otwarty jest od 7.00 do i co ciekawe, wszystkie us³ugi oferowane s¹ w tych godzinach, co nie zawsze wydaje siê oczywiste w innych zak³adach. Praga wci¹ siê rozwija. Ja te coœ chcia³em zrobiæ dla jej mieszkañców i dzielnicy. Chcê, by klienci czuli siê u nas komfortowo i eby byli zadowoleni z tego, co im oferujemy. Salon bêdzie rozszerza³ zakres us³ug. Wszystko z myœl¹ o klientach podsumowuje Czes³aw Zborowski. AS 2007 MT P R Z Y K Ł A D O W E C E N Y: Fryzjerstwo Damskie Mycie - Strzy enie - Suszenie 25 z³ 30 z³ Mêskie 15 z³ 25 z³ Farba z³ Pasemka 85 z³ Solarium 1 z³ za minutê Manicure 30 z³ Kosmetyka - Zabiegi ultradÿwiêkowe - kawitacja Masa twarzy 40 z³ Nawadniaj¹cy 90 z³ Zabieg modeluj¹co-ujêdrniaj¹cy z³ Terapia przeciwzmarszczkowa z³ SALON URODY WIKTORIA ul. Grochowska 230 tel czynne pon.-sob MIESZKANIEC 5

6 Nadchodzi zima... w mieście Rozpoczynaj¹ siê oczekiwane przez dzieci ferie zimowe. To pierwszy prawdziwy sprawdzian dla nowych w³adz samorz¹dowych. Za dwa tygodnie zarówno dzieci, jak i rodzice bêd¹ wiedzieli, czy nowe w³adze zda³y ten egzamin. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ warszawskich rz¹dów Lecha Kaczyñskiego i jego ekipy by³o rozbudowanie oferty akcji Zima i Lato w Mieœcie. Akcje wzbogacono m.in. bardzo wa - nymi darmowymi posi³kami i bezp³atnymi przejazdami. Dzieci przesta³y czuæ, e s¹ wœród nich te lepsze z bogatszych domów i te mniej dobre, z rodzin, których czêsto nie by- ³o staæ na op³acanie dodatkowych posi³ków. Czy ten kierunek zostanie utrzymany przez obecne w³adze samorz¹dowe? PRAGA PO UDNIE W ubieg³ym roku w Zimie w Mieœcie wziê³o udzia³ prawie dwa tysi¹ce dzieci mówi Piotr Dobosz, rzecznik po³udniowopraskiego urzêdu. W tym roku spodziewamy siê porównywalnego zainteresowania. Z bud etu oœwiaty przeznaczamy na te akcje o 11% wiêcej pieniêdzy ni w roku poprzednim, a z bud etu Wydzia³u Kultury a o 57% wiêcej! Praga Po³udnie czuje siê odpowiedzialna zarówno za formê, jak i treœæ spêdzania czasu przez dzieci i m³odzie w okresie przerwy miêdzysemestralnej. Oprócz tradycyjnych zajêæ w 16. szko³ach Praga Po³udnie przygotowa³a 20 punktów zajêæ specjalistycznych oraz ciekaw¹ ofertê w funkcjonuj¹cych Do- OPTYK mach Kultury. Przez ca³y okres ferii uczniowie podstawówek i gimnazjów mog¹ korzystaæ z zajêæ kulturalno-oœwiatowych w DK Orion przy ul. Egipskiej, DK Relax przy Tarnowieckiej, Oœrodku Edukacji Kulturalnej w al. Stanów Zjednoczonych i Klubie Osiedlowym dzia³aj¹cym przy SM Przyczó³ek Grochowski. W tym ostatnim akcja bêdzie prowadzona pod has³em Kosmiczna Zima, a jej uczestnicy zbuduj¹ prawie prawdziw¹ rakietê i spotkaj¹ siê z najprawdziwszym pilotem. Szeroki wybór opraw i akcesoriów Okulary korekcyjne do komputera i dla kierowców Dojazd do klienta!!! Atrakcyjne ceny Warszawa, ul. Tarnowiecka 35 tel./fax tel pon.-pt ; sob Warszawa, ul. Szpacza 2 tel , fax p³yty gipsowo-kartonowe styropian gipsy tynkarskie akcesoria gipsy sufity podwieszane farby kleje systemy dociepleñ materia³y izolacyjne masy samopoziomuj¹ce TRANSPORT BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ REMBERTÓW W trzech podstawówkach (przy ul. Niepo³omickiej, Paderewskiego i Dwóch Mieczy) w³adze Rembertowa przygotowa³y miejsca dziennego pobytu dla blisko trzech setek dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Tam te zapewniaj¹ uczestnikom akcji darmowe wy ywienie. Oprócz tego 400 uczniów bêdzie mog³o skorzystaæ z zajêæ specjalistycznych prowadzonych w oœmiu punktach, zaœ w Bibliotece Publicznej przy al. Chruœciela 7 lutego zostanie przedstawione ogólnodostêpne widowisko Krecik i spodenki. Dzieci z Rembertowa bêd¹ mog³y korzystaæ a z dwóch basenów (AON i Wesolandia) oraz uczyæ siê gry w tenisa na kortach klubu Break. WAWER Ta dzielnica, jako pierwsza udostêpni³a w internecie program akcji, co znacznie u³atwia Rolety aluzje Verticale MONTA GRATIS! ul. Patriotów 237 tel. (022) RATY 0%! US UGI BUDOWLANE EKODOM Oferujemy: tynki gipsowe tynki tradycyjne posadzki prace wykoñczeniowe * przystêpne ceny * gwarancje * faktury VAT tel./fax ; kom ³o rodzicom zaplanowanie ferii. Wawer przygotowa³ 14 punktów dziennego pobytu mog¹cych przyj¹æ prawie pó³tora tysi¹ca dzieci oraz 6 punktów z zajêciami specjalistycznymi, z których skorzysta ok. 150 uczniów. Wszystkie zajêcia specjalistyczne odbywaæ siê bêd¹ w klubach kultury. Z ciekawszych, bardziej nietypowych zajêæ oferowanych m³odym wawerczykom przez placówki szkolne warto np. wymieniæ wycieczkê szlakiem zamków rycerskich (SP Nr 216 przy ul. Wolnej), czy organizowany przez kilka placówek kulig. Oby tylko pogoda dopisa³a. WESO A Najwiêcej ogólnodostêpnych imprez przygotowa³a najmniejsza Mieszkañcowa dzielnica Weso³a. W ka dy wtorek i czwartek ferii w Klubie Garnizonowym Koœciuszkowiec o godzinie bêd¹ rozpoczyna³y siê spektakle filmowe dla dzieci i m³odzie y, a 7 lutego w Koœciuszkowcu zostanie wystawiona baœñ indiañska Trzy Bia³e Strza³y. Przygotowaliœmy ofertê dla podobnej iloœci dzieci, jak w ubieg³ym roku mówi odpowiedzialny za sprawy spo³eczne wiceburmistrz Weso³ej, Marian Mahor i liczymy na podobn¹ skalê zainteresowania. Dzielnica oferuje zajêcia specjalistyczne w 6 punktach (gimnazja nr 119 i 120, Aquapark Wesolandia, Biblioteka Publiczna, oœrodki kultury) oraz cztery miejsca dziennego pobytu. Szczegó³owe informacje na temat dzielnicowych akcji Zima w Mieœcie mo na uzyskaæ w poszczególnych urzêdach dzielnic, placówkach oœwiatowych i kulturalnych oraz w internecie. ar KREDYT GOTÓWKOWY KONSOLIDACYJNY do 5 tys. złotych na dowód osobisty Serocka 3 Wejœcie: Grochowska Światełko z Pragi Po raz pierwszy na Pradze Po³udnie, w formie ca³odniowego koncertu, zorganizowany zosta³ fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Na scenie ustawionej przy urzêdzie dzielnicy wystêpowa³y zespo³y Praskiej Fali DŸwiêku. To one rozgrzewa³y mieszkañców, którzy niezbyt licznie przybyli przed urz¹d. W szczytowych momentach w koncercie uczestniczy³o kilkaset osób. Niewiele, zwa ywszy, e Praga Po³udnie jest licznie zamieszka³¹ dzielnic¹. Szkoda, bo widaæ by³o, e impreza zaplanowana by³a na o wiele wiêksz¹ publikê. Zabrak³o pogody i promocji koncertu. Ale zwa ywszy, e by³ to pierwszy raz, pozostaje mieæ nadziejê, e nie ostatni i nastêpne imprezy przyci¹gn¹ wiêksz¹ iloœæ mieszkañców. Prócz muzyki organizatorzy fina³u, Hufiec ZHP Praga Po³udnie, Centrum Promocji Kultury i urz¹d dzielnicy, zapewnili takie atrakcje, jak przeja d ki motocyklami, pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu Ratowniczego Klubu Hufca Praga Po³udnie, licytacje ró nych gad etów, kuchniê polow¹ i ca³kiem efektowny pokaz sztucznych ogni, które by³y po³udniowopraskim Œwiate³kiem do nieba. To wa ne, e Œwiate³ko do nieba posz³o tak e z Pragi Po³udnie podkreœli³ burmistrz Tomasz Kucharski, który punktualnie o godz stawi³ siê na scenie w towarzystwie swojego zastêpcy Adama Grzegrzó³ki i przewodnicz¹cego rady Marcina Klusia. Zapowiedzia³ te, e bêdzie siê stara³, aby po³udniowopraski fina³ Orkiestry na sta³e zosta³ wpisany w kalendarz dzielnicowych imprez. Harcerski sztab WOŒP, najwiêkszy po tej stronie Wis³y, liczy³ przesz³o 250 wolontariuszy. Dzia³ania przy urzêdzie dzielnicy harcerze zakoñczyli szeœæ minut po godz Pozosta³a ju tylko przyjemnoœæ podliczenia zebranych pieniêdzy. Dziêki kweœcie i licytacjom harcerze uzbierali przesz³o 26 tysiêcy z³otych. W tym roku wszystkie zebrane w ramach XV Fina³u WOŒP pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na ratowanie ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach, na naukê udzielania pierwszej pomocy i walkê z cukrzyc¹. rosa SKLEP MEBLOWY ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE meble pokojowe z najlepszych fabryk regały na zamówienie dowolny kolor i układ segmentów zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy meble pojedyncze stoły, stoliki, szafki, biurka itp. SPECJALNE ZNIŻKI DLA CZYTELNIKÓW MIESZKAŃCA 6 MIESZKANIEC OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel

7 Rembertów grał w szkołach Po raz pi¹ty Rembertów zagra³ w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy. Tegoroczna impreza mia³a znacznie skromniejsz¹ oprawê. - Ludzi jest znacznie mniej mówi Micha³ z Weso³ej, który ju trzeci raz kwestuje na rzecz Orkiestry. Zbieram pieni¹dze w Rembertowie, bo tutaj chodzi³em do liceum Koœciuszki. Nisk¹ frekwencjê w czasie fina³u t³umaczy z³¹ pogod¹ i tym, e przed ratuszem nie ma koncertów, do których ju przywykli mieszkañcy. Rzeczywiœcie, na dziedziñcu urzêdu dzielnicy zgromadzi³o siê ok osób. Przed chwil¹ po egnali paradê Garbusów i posilaj¹ siê o³niersk¹ grochówk¹. W zamian za datki, oprócz tradycyjnych serduszek, wolontariusze rozdaj¹ te smakowicie wygl¹daj¹ce jab³ka. Na parkingu trwa pozorowana akcja ratownictwa medycznego i stra y po arnej. Stra acy potê nymi no ycami rozcinaj¹ blachê zdezelowanego Audi. O k...! klnie przygl¹daj¹cy siê akcji mê czyzna, który najwyraÿniej rozgrzewa³ siê nie tylko grochówk¹. eby tak¹ dobr¹ karoseriê popsuæ! Spod œciany urzêdu dochodz¹ popisy did ejów. Na ustawionym telebimie pokazywane s¹ relacje z imprez, które przez ca³y dzieñ odbywa³y siê w rembertowskich placówkach oœwiatowych. Zmieniliœmy w tym roku formu³ê naszego fina³u brak tradycyjnego koncertu wyjaœnia wiceburmistrz Stanis³aw Choiñski. Zaktywizowaliœmy m³odzie i dzieci w szko³ach, przedszkolach i Domach Kultury. Tam odbywa³y siê ró nego rodzaju imprezy. Stwierdziliœmy, e wydanie na koncert kilkudziesiêciu tysiêcy publicznych z³otych by³oby przerostem formy nad treœci¹, a tak m³odzi mieszkañcy Rembertowa koncentruj¹ siê na tym, co najwa niejsze na niesieniu pomocy drugiemu cz³owiekowi. Mimo znacznie skromniejszej oprawy mieszkañcy dzielnicy okazali siê równie hojni, jak w czasie poprzedniego fina³u. W Rembertowie zebrano ok. 28 tys. z³. ar STUDNIÓWKA CORAZ BARDZIEJ PRYWATNA W warszawskich liceach i technikach rozpoczê³y siê studniówki. Tradycyjne bale, na sto dni przed matur¹, które zaczynaj¹ siê polonezem organizuj¹ wszystkie szko- ³y, ale... rzadko która u siebie. W niewielu z nich obowi¹zuj¹ stroje galowe, a jeœli ju to tylko na czas poloneza. Dzisiejsze studniówki to po prostu bale. Z dawnymi studniówkami maj¹ wspólny jedynie termin i to, e uczestnicz¹ w nich maturzyœci. Reszta to novum. Dla ka dego maturzysty studniówka to wydatki: stroje, fryzjer, nierzadko kosmetyczka i manicurzystka. Wydatki dziewczyn z regu³y siêgaj¹ nawet tysi¹ca z³otych. Sukienka galowa, sukienka balowa kosztuj¹ sporo. Buty do tanich nie nale ¹. A fryzjer, kosmetyczka i manicurzystka to dla wielu s¹ luksusy, na które decyduj¹ siê od wielkiego dzwonu. Takiego jak studniówka. Z ch³opcami jest trochê lepiej. Najdro szy jest garnitur, który i tak pos³u y im jeszcze na czas matur i ewentualnych egzaminów wstêpnych na studia. Dzisiejsze szko³y œrednie z regu³y organizuj¹ studniówki poza gmachem szkolnym. Organizacj¹ zajmuj¹ siê rodzice lub jeden wybrany nauczyciel. Tak jest w przypadku Liceum im. gen. Henryka Jankowskiego KUBY w Wawrze. Sekretariat nie wiedzia³ gdzie organizowana jest studniówka, a wszystkowiedz¹ca nauczycielka przez dwa dni by³a nieuchwytna. Z kolei Liceum w Weso³ej powiedzia³o otwarcie. Organizacj¹ studniówki zajmuj¹ siê rodzice. Nie wiemy nic. Jedynie dyrekcja liceum w Rembertowie, choæ jego maturzyœci bawi¹ siê poza szkolnymi murami wiedzia³o, gdzie organizowany jest bal. W Kasynie Akademii Obrony Narodowej. Jednak dla rembertowskiego liceum to miejsce to tradycja, niemal taka jak kiedyœ sala gimnastyczna. Stroje obowi¹zywa³y tu dowolne, a koszt... to jedyna rzecz, której dyrekcja nie wiedzia- ³a t³umacz¹c poniek¹d s³usznie, e studniówka jest balem, na którym w³adze szko³y s¹ goœæmi. Najbli sza tradycji jest studniówka maturzystów Liceum imienia Boles³awa Prusa na Pradze Po³udnie. Wprawdzie muzyka to did ej z w³asnymi nagraniami, ale bal odbywa siê w szkole w sali gimnastycznej. Dekoracje i posi³ki (zimne, gor¹ce i s³odkie oraz kawê, herbatê i napoje) przygotowa³a specjalna firma zamówiona z zewn¹trz. Uczniowie bawili siê od 20 do 6 rano. Ka dy móg³ przyjœæ z osob¹ towarzysz¹c¹. Choæ bawili siê w strojach balowych, to na czas poloneza obowi¹zywa³y galowe. Liceum Prusa to 176 maturzystów. M³odzie z Z.S. Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich z ul. Siennickiej œwietnie bawi³a siê 20 stycznia br. na studniówce w... Hotelu Europejskim. Klasyczny ubiór uczniów przypomnia³ zebranym dawnych studniówek czar. Wykrywacz metalu ustawiony przy wejœciu przez zapobiegliwych organizatorów okaza³ siê zbêdny! Koszt studniówki wynosi³ 190 z³otych od osoby. Wiêkszoœæ bali to ca³onocne imprezy, gdzie taniec trwa do bia- ³ego rana. Maturzyœci po prostu bawi¹ siê jak doroœli. Có... metrykalnie w wiêkszoœci tacy s¹. Małgorzata K. Piekarska CENTRUM GLAZURY SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH kabiny, wanny, meble ³azienkowe glazura, terakota, gres panele, parkiet, korek p³ytki elewacyjne, klinkier kleje, fugi, listwy narzêdzia PROMOCJE! Warszawa ul. Wa³ Miedzeszyñski 231 (rondo Traktu Lubelskiego) tel pon.-pi¹t. 9 18, sob GROTA SOLNO JODOWA POMAGAMY: w nie ytach nosa, krtani, gard³a, oskrzeli niedoczynnoœci tarczycy nerwicach, stanach przemêczenia schorzeniach sercowo-naczyniowych FERIE W GROCIE! Dzieci i młodzież taniej!!! ZAPRASZAMY: ul. Targowa 33/35 Rezerwacja pod numerem: czynna pn.-pt sob PRYWATNE CENTRUM KSZTAŁCENIA NR 1 s.c. Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej) (szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6) tel , , sekretariat czynny UPRAWNIENIA SZKO Y PUBLICZNEJ prowadzi zapisy do Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych Liceum Ekonomicznego dla doros³ych LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych Gimnazjum i Liceum dla doros³ych Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu eksternistycznego z zakresu LO i LE (kurs roczny) Kurs przygotowawczy do matury organizowanej w maju 2007 wed³ug starego programu (Niskie czesne p³atne w ratach) POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE specjalnoœci Handel zagraniczny Informatyka Finanse i rachunkowoœæ Bankowoœæ Obs³uga ruchu turystycznego Hotelarstwo Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw Integracja europejska Jêzyki obce Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê w co drug¹ sobotê ( ) i niedzielê ( ) Zebrania informacyjne codziennie o godz Spo³em WSS Praga Po³udnie NOWO OTWARTA KAWIARNIA zaprasza codziennie w godz na: pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co, ciastka, torciki, wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO 6 z³. naleœniki, tosty œwie e sa³aty ma³e œniadania Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!! Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej) zaprasza do nowego sklepu LUX nr 33 Al. Dzieci Polskich 17 (Miêdzylesie vis-a-vis Centrum Zdrowia Dziecka) Sklep posiada 2 sale sprzeda owe o ³¹cznej powierzchni 210,6 m kw. du a sala samoobs³ugowa czynna poniedzia³ek pi¹tek sobota niedziela sala mniejsza czynna CA DOBÊ Oferujemy pe³ny asortyment artyku³ów spo ywczych, nabia³u, serów, wêdlin i miêsa, ciast, napojów alkoholowych, mro onek oraz warzyw i owoców. Zapraszamy po produkty ekologiczne w wydzielonym stoisku. Oferujemy tak e szeroki wybór chemii gospodarczej i kosmetyków. Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO EM z 3% rabatem, KARTY P ATNICZE oraz BONY SODEXHO i BONUS Parking dla klientów MIESZKANIEC 7

8 Przyczyn¹ s¹ najczêœciej zaniedbania higieniczne, u ywanie obcis³ej, nieprzewiewnej bielizny, stosowanie antybiotyków, k¹piele w basenach i przygodne kontakty seksualne. Najczêstsze objawy to obfita, o przykrym zapachu wydzielina z pochwy powoduj¹ca otarcia warg sromowych, œwi¹d, zaczerwienienie przedsionka pochwy i ogólnie dyskomfort w okolicach intymnych. Infekcje wywo³ywane s¹ najczêœciej mieszan¹ flor¹ bakteryjn¹ i grzybicz¹. Nieleczone infekcje pochwy mog¹ z czasem powodowaæ przeniesienie siê zaka enia na œluzówkê macicy i jajowody prowadz¹c do niep³odnoœci. WARSZAWA L e k a r z r a d z i Stany zapalne Jedn¹ z najczêstszych przyczyn wizyt kobiet zg³aszaj¹cych siê do ginekologa s¹ problemy z zapaleniem pochwy. Przewlek³y stan zapalny szyjki macicy prowadzi do powstania nad erki, która nieleczona mo e ulec zez³oœliwieniu. Ostatnio coraz czêœciej spotykamy siê z zaka eniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), zaka enie to jest g³ówn¹ przyczyn¹ rozwoju raka szyjki macicy (Polska przoduje w Europie z powodu umieralnoœci na ten ³atwo wykrywalny i prawie w 100% przy wczesnym wykryciu wyleczalny nowotwór), od niedawna s¹ w Polsce dostêpne proste testy wykrywaj¹ce rakotwórcze typy wirusa HPV, a nied³ugo pojawi siê szczepionka uodparniaj¹ca na ten typ wirusa. Kobiety w okresie klimakterium nie stosuj¹ce hormonalnej terapii zastêpczej s¹ szczególnie nara one na zapalenia pochwy, to u nich wystêpuj¹ zmiany atroficzne i zanikowe œluzówki pochwy, co czyni je szczególnie podatne na ró nego rodzaju infekcje pochwy. Stosowanie u takich kobiet miejscowej terapii hormonalnej pod postaci¹ globulek (Oekolp forte), tabletek dopochwowych (Vagifem) jeden raz na tydzieñ w znacznym stopniu zapobiega Dopłacimy do leczenia? Do koñca czerwca ma byæ gotowy projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych - zapowiada minister zdrowia Zbigniew Religa. Miesiêczna sk³adka takiego ubezpieczenia mia³aby wynosiæ miêdzy 7 a 10 z³. Dop³acaæ maj¹ wszyscy. W ministerstwie zdrowia powo³ano specjalny zespó³, który ma pracowaæ nad projektem ustawy o ubezpieczeniach dodatkowych. Na jego czele stoi wiceminister zdrowia Boles³aw Piecha. Przy pracach nad projektem uwzglêdnione maj¹ byæ doœwiadczenia irlandzkie, australijskie i s³oweñskie. Bêdziemy braæ wzorce z krajów, gdzie pacjenci zaakceptowali dop³aty do ubezpieczenia. Dlaczego to zrobili? Bo maj¹ dobr¹ opiekê medyczn¹ t³umaczy minister Zbigniew Religa. Wiceminister zdrowia Boles³aw Piecha uwa a natomiast, e dodatkowe ubezpieczenia nie spowoduj¹, e korzystaj¹cy z nich pacjent skierowany zostanie na zabieg poza kolejk¹ czy dostanie lepszy lek. Dziêki dodatkowym ubezpieczeniom poprawi¹ siê warunki hotelowe, opieka pielêgniarska i lekarska mówi Boles³aw Piecha. Sk³adka na takie dodatkowe ubezpieczenie mia³aby wynosiæ miesiêcznie ok z³otych. Dobrze by by³o, gdyby zak³ady pracy przeznaczy³y na dofinansowanie sk³adek dla swoich pracowników 10 proc. zak³adowych funduszy œwiadczeñ spo³ecznych obecnie czêsto wykorzystywanych np. na tzw. wczasy pod grusz¹ uwa a wiceminister Piecha. zapaleniom pochwy i uci¹ liwym dolegliwoœciom. Proponujê w tym okresie profilaktyczne stosowanie lakcidu w postaci dopochwowej, przemywanie przedsionka pochwy wieczorem po k¹pieli roztworem Tantum Rose, smarowanie clotrimazolem (jest od pewnego czasu dostêpny w aptekach bez recepty - nareszcie), w bardziej uporczywych stanach konieczna jest wizyta u lekarza, który przepisze tabletki doustne dla kobiety i jej partnera, oraz globulki dopochwowe (Dafnegin Macmiror, Gynoxin wygodna, bo jednorazowa, Pimafucin). Zalecam w tym okresie szczególn¹ dba³oœæ o higienê osobist¹ i jeszcze polecam stosowanie tamponów w czasie k¹pieli w basenach czy jeziorach, bo chroni¹ pochwê przed penetracj¹ wody. Dr Ryszard Rutkowski Centrum Medyczne Ministrowie nie maj¹ obaw, e ustawa mog³aby byæ niezgodna z konstytucj¹, bo spowodowa³aby podzia³ na pacjentów maj¹cych lepsze warunki leczenia (dodatkowo ubezpieczonych) i takich, których nie staæ na takie ubezpieczenie, a wiêc gorzej traktowanych w szpitalach. - To nie bêd¹ specjalne szpitale dla specjalnych osób - mówi Boles³aw Piecha. - Wszyscy bêd¹ leczeni w tych samych placówkach, i bêd¹ to szpitale, które maj¹ kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Resort zdrowia poinformowa³ tak e, e byæ mo e zostanie stworzony system zachêt do korzystania z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w postaci ulg podatkowych. Jednak do tej pory nie konsultowano tego pomys³u z ministrem finansów. Kiedy mo emy spodziewaæ siê jakichkolwiek dop³at? System móg³by zacz¹æ obowi¹zywaæ - wed³ug wersji optymistycznej od 1 stycznia 2008 r., a wed³ug bardziej realistycznej od pocz¹tku 2009 r. kwituje minister zdrowia Zbigniew Religa. Magdalena Tenczyńska DYSKRETNY SŁUCH Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to samoœci. Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak e jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. Czêsto powtarzane zdanie: S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! nale y potraktowaæ jako pierwsze ostrze enie. Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które przenosi aparaty s³uchowe w XXI wiek! Ludzki uk³ad s³uchowy jest bardzo z³o ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o yæ jakiœ tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej wykorzystaæ s³uch, nale y zacz¹æ od wizyty Oticon Delta aparat XXI wieku u specjalisty. Zbada on s³uch, wypyta o styl ycia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ mamy naprawdê z czego. W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê nowy aparat s³uchowy Oticon Delta, którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹ odczucia na temat aparatów s³uchowych, które nie s¹ ju du e, nieporêczne i be- owe, lecz sta³y siê nowoczesnymi urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi komunikacjê. W USAi Niemczech aparat Oticon Delta szturmem opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe standardy pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny jest tak e w naszym kraju. Aparaty Oticon Delta wyposa one s¹ w uk³ady sztucznej inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na jego zmiany. To zminiaturyzowane komputery, o olbrzymich mo liwoœciach przetwarzania dÿwiêku. Co wiêcej, pacjent mo e wybieraæ spoœród a 17 kolorów w jakich dostêpna jest Delta! Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy uœmiechaj¹ siê i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³ im w¹tek rozmowy. Deltê opracowano szczególnie z myœl¹ o poprawie rozumienia mowy czy to na spotkaniu, w biurze, czy przy rodzinnym stole. Maj¹c Deltê pacjent mo e byæ pewny, e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi, czy z kolegami z pracy, nie umkn¹ mu adne wa ne informacje mówi Jacek Kozio³, dyplomowany protetyk s³uchu z firmy Fonikon. W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audioprotetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w pobli u stacji Warszawa-Wawer), tel Godziny otwarcia: codziennie od do AS 2007 ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA ÓW: Warszawa Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel Warszawa Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel Warszawa Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel w.112 (po godz. 15-tej) Warszawa Wola, ul. Leszno 17, tel Warszawa Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel Warszawa Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel ul. Komorska 42, Warszawa-Grochów Tel Zapraszamy na leczenie doros³ych, m³odzie, dzieci. Stomatologia zachowawcza wybielanie zêbów profilaktyka próchnicy dzieci Protetyka mosty i korony porcelanowe protezy akrylowe i szkieletowe protezy elastyczne Ortodoncja aparaty sta³e i ruchome Chirurgia Stomatologiczna usuniêcie torbieli (resekcje) ekstrakcje: ósemek, zêbów zatrzymanych chemisekcje IMPLANTY Znieczulenia miejscowe Nowoczesny sprzêt i materia³y Indywidualny dobór postêpowania leczniczego PORADY I PRZEGL D Czynne codziennie sobota Mo liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI Przychodnia Lekarska Vita Med Zapisy do lekarzy rodzinnych! ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel ZAPRASZAMY Panie w wieku lat, które w ci¹gu ostatnich 24 msc. nie wykonywa³y mammografii lub u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.) NA PROFILAKTYCZNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE BEZ SKIEROWANIA Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej i Chorób Okresu Przekwitania ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej) Warszawa tel ; SZYBKIE TERMINY BADAÑ! NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE ul. Niekłańska 4/24, Warszawa tel ; lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych poradnia szczepień pełen zakres badania EKG, Echo serca, USG, przepływy badania słuchu EEG dla noworodków, dzieci, dorosłych EEG Biofeedback terapia dla dzieci (problemy z nauką, zachowaniem) i dorosłych (nerwice, depresje) Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego refundacja NFZ tel Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do APARATY S UCHOWE Zapraszamy: pon.-pt. w godz ul. Br. Czecha 39 tel Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia czêœciow¹ refundacjê nabywanych aparatów s³uchowych Autoryzowany dystrybutor: Producent najlepszych aparatów s³uchowych ZAKŁAD OPTYCZNY Jacek i Piotr Cembrowscy ul. Igañska 26 tel ul. Pu³awska 238 tel poniedzia³ek pi¹tek sobota LEKARZ OKULISTA DOBRA CENA! SZKŁA PLASTIKOWE AR 8 MIESZKANIEC

9 MIESZKAÑCU pomó! Nosówka podstêpny zabójca Chorobê wywo³uje paramyxovirus. Zapadaj¹ na ni¹ g³ównie m³ode zwierzêta od 2 do 12 miesi¹ca ycia. Psy starsze, o ile nie by³y uprzednio szczepione, równie zapadaj¹ na tê chorobê, choæ du o rzadziej. T³umaczy siê to faktem, e szczeniêta chronione s¹ tzw. biern¹ odpornoœci¹, przekazan¹ przez matkê (przeciwcia³a siarowe) naturalnie tylko wtedy, gdy suka posiada³a odpornoœæ przeciwko nosówce. Natomiast psy starsze poprzez kontakt z wirusem œrodowiskowym nosówki przechodz¹ chorobê w formie poronnej. Nasilenie wystêpowania choroby notuje siê w ch³odnych i wilgotnych porach roku, od paÿdziernika do marca. Istnieje tak e wra liwoœæ gatunkowa na tê chorobê - psy ras d³ugonosych, owczarki, charty - du o czêœciej choruj¹ na nosówkê ni psy krótkonose - pekiñczyki, boksery itp. Kontakt poœredni (miski, pos³anie, kaganiec) bywa równie powodem zaka enia. Wydaje siê, e najbardziej zaraÿliwa jest wydzielina z nosa i œlina chorego zwierzêcia. Nieco mniejsz¹ rolê przypisuje siê obecnoœci wirusa w kale oraz w moczu. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od 3 do 7 dni. Objawy i przebieg choroby zale ¹ od zjadliwoœci wirusa, od odpornoœci osobniczej zwierzêcia, a tak e od rodzaju wik³aj¹cych wtórnych zaka eñ bakteryjnych. Pocz¹tkowym objawem choroby jest podwy szona temperatura dochodz¹ca do 39,5-41 o C. Temperatura po 1-3 dniach nieco spada, lecz w nastêpnych przybiera postaæ gor¹czki odwrotnej. Pojawia siê zapalenie migda³ków i gard³a, brak apetytu, apatia, kaszel, zapalenie spojówek i nosa ze œluzowat¹ wydzielin¹ ropn¹. Nie yt krtani i oskrzeli przeradza siê czêsto w zapalenie oskrzeli, op³ucnej i nie ytowe zapalenie p³uc. Mog¹ pojawiæ siê objawy ze strony uk³adu pokarmowego - wymioty, luÿne stolce, a nawet biegunki. Po pewnym czasie na przyœrodkowej powierzchni ud i na brzuchu wystêpuje osutka nosówkowa. Pojawia siê stwardnienie i popêkanie poduszek ³ap (st¹d nazwa zwyczajowa - choroba twardej ³apy). Nadmiernemu rogowaceniu i popêkaniu ulega te lusterko nosowe. Objawy neurologiczne choroby, które pocz¹tkowo s¹ s³abo zaznaczone i wyra aj¹ siê pojedynczymi skurczami miêœni (najczêœciej jest to dr enie czy tik jednej ³apki) pojawiaj¹ siê po 3 do 6 tygodni od pierwszych objawów choroby. Postêpuj¹c doprowadzaj¹ w ci¹gu nastêpnych dni do skurczów ca³ych grup miêœni i do regularnych ataków epileptycznych po³¹czonych z utrat¹ œwiadomoœci i pienistym biciem œliny. Pog³êbiaj¹ce siê rdzeniowe (brak koordynacji ruchowej, niedow³ady i pora enia koñczyn) dope³niaj¹ obrazu choroby. Na skutek wzrostu ciœnienia p³ynu mózgowo rdzeniowego zwierzê mo e odczuwaæ ci¹g³y ból, co wyra a siê permanentnym p³aczem, nawet wyciem. Jak w ka dej chorobie t³a zakaÿnego szybka interwencja w³aœciciela zwierzêcia, natychmiastowa diagnostyka potwierdzaj¹ca przyczynê choroby znacznie podwy sza szansê na uratowanie zwierzêcia. Rutynowa diagnostyka laboratoryjna polegaj¹ca na badaniu wydzieliny z worka spojówkowego, z nosa, z pochwy, b¹dÿ napletka za pomoc¹ immunofluorescencji - pozwala, szczególnie w pocz¹tkowym okresie choroby, na uzyskanie szybkiego i stosunkowo pewnego wyniku badania. W postêpowaniu leczniczym nale y pamiêtaæ o tym, e w nosówce, tak jak w wielu chorobach zakaÿnych, w zasadzie brak jest leczenia przyczynowego. Szczególnie wtedy, kiedy wirus wejdzie w kontakt z komórk¹. Wówczas adne przeciwcia³o chorego osobnika (bierne czy czynne) nie mo e go unieczynniæ. W przypadkach wczesnego wykrycia choroby prowadz¹c leczenie przyczynowe mo na podaæ gammmaglobulinê (koncentrat globulin odpornoœciowych surowicy psów uodpornionych wirusem nosówki). Specyfik ma wartoœæ terapeutyczn¹ szczególnie wa n¹ w pierwszych dniach choroby, kiedy wirus nie zd¹- y³ zwi¹zaæ siê z komórk¹ i jest jeszcze we krwi. Niektórzy lekarze s¹ zwolennikami innego rozwi¹zania, mianowicie podania drog¹ do yln¹ ywej szczepionki nosówkowej. Takie postêpowanie równie mo e mieæ miejsce w pierwszych dniach choroby. W póÿniejszym okresie pozostaje jedynie prowadzenie leczenia objawowego i podtrzymuj¹cego, sprowadzaj¹ce siê do opanowania powik³añ bakteryjnych wywo³uj¹cych zapalenie górnych dróg oddechowych, spojówek, jamy nosowej, b³ony œluzowej o³¹dka i jelit. Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ T Artur Dobrzyñski Specjalista Chorób Psów i Kotów Warszawa ul. Grenadierów 13, tel. (022) od poniedzia³ku do pi¹tku: sobota: , niedziela: umówione wizyty Grochów ul. Igañska H O R O S K O P BARAN Czas siê wzi¹æ do pracy, bo w najbli szych dniach czeka ciê sporo obowi¹zków. W mi³oœci bez zmian, tworzycie szczêœliw¹ i zgran¹ parê. Dla osób samotnych, gwiazdy przewiduj¹ mnóstwo niespodzianek. Jeœli czujesz, e czegoœ ci brakuje, to na pewno braku œwie ego powietrza. Zajmij siê wreszcie nierozwi¹zan¹ spraw¹ sprzed lat, bo unikanie tego tematu mo e ci przysporzyæ k³opotów. BYK Wszystko jest na dobrej drodze do pe³ni szczêœcia. ycie prywatne bêdzie zale eæ od twojej decyzji. Kieruj siê sercem, a na pewno dobrze na tym wyjdziesz. W pracy na razie spokojnie, choæ pod koniec stycznia mo e zrobiæ siê gor¹co. Choæ pogoda p³ata figle, sporty zimowe s¹ jak najbardziej wskazane, mo e czas siê wybraæ na ³y wy? BLI NIÊTA Twoje ycie to wyœcig z czasem, bierzesz wszystko do siebie, a tak nie mo na. Zwolnij trochê, bo mo e to odbiæ siê na twoim zdrowiu. Zajmij siê swoj¹ rodzin¹, przez ten poœpiech mog¹ poczuæ siê zaniedbani. Teraz nadszed³ sprzyjaj¹cy czas na zakupy, podró e i dobre interesy. Nie lekcewa tego, co mówi¹ twoi najbli si, mog¹ mieæ racjê.. RAK Nie odk³adaj wszystkiego na ostatni¹ chwilê, bo mo esz nie daæ rady. Gwiazdy wró ¹ du o nieoczekiwanych zmian w yciu prywatnym. Wybierz siê gdzieœ z przyjació³mi, zrobisz im wielk¹ przyjemnoœæ. Du o siê uœmiechaj! Jedno z twoich marzeñ mo e siê spe³niæ, uwa aj eby nic ciê nie ominê³o. Jeœli praca staje siê mêcz¹ca, nie wahaj siê poszukaæ czegoœ bardziej odpowiedniego dla siebie. Uwa aj na kieszonkowców! LEW Martwisz siê, e nie podo³asz zadaniu, która postawi³ ci szef? G³owa do góry, poradzisz sobie i jeszcze mo esz zostaæ wyró niony. Musisz zacz¹æ panowaæ nad nerwami, bo twój partner mo- e mieæ tego dosyæ. Wnieœ do swojego domu trochê nowoœci, to go o ywi. Zaproœ swoich s¹siadów do siebie, a dowiesz siê ciekawych rzeczy. To dostarczy ci nowych pomys³ów na ycie. PANNA Zastanów siê, co jest najwa niejsze w twoim yciu, bo zanim siê obejrzysz mo esz to straciæ. Nadchodz¹ce dni przynios¹ ci dobre wiadomoœci, to poprawi twój humor. W pracy dostaniesz ciekawe zadanie, bêdzie to dla ciebie szansa na awans. Wystarczy, e dobrze zorganizujesz sobie pracê, a sam siebie zaskoczysz na jak wiele ciê staæ. CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT PSY KOTY GRYZONIE RYBY PTAKI GADY WAGA Brakuje ci czasu na ycie osobiste? Porozmawiaj z szefem i znajdÿcie wspólnie rozwi¹zanie. Trzeba w koñcu pomyœleæ co zrobiæ, aby polepszyæ kondycjê. Porozmawiaj ze swoim partnerem o jego potrzebach i marzeniach. Ta rozmowa bêdzie prze³omem w waszym zwi¹zku. Pomyœl tak e o tym, jak spêdzaæ wiêcej czasu z rodzin¹. Wspólny wyjazd rozwi¹ e ten problem. To, o czym myœlisz od paru dni mo e okazaæ siê twoj¹ yciow¹ szans¹. SKORPION Czujesz przyp³yw energii? Wykorzystaj j¹! W pracy same pochwa³y i premia. W ca³ym tym szczêœciu poka, jak bardzo zale y ci na bliskich. Teraz bêdziesz mieæ czas te dla siebie. Zastanów siê nad jakimœ sportem. Bêdziesz mieæ mnóstwo pomys³ów, na zarobienie pieniêdzy, a niektóre uda siê zrealizowaæ. W sumie to ca³kiem dobry czas dla ciebie. STRZELEC WeŸ g³êboki oddech i przemyœl jeszcze raz decyzjê, któr¹ chcesz podj¹æ. Mo e okazaæ siê ma³o korzystna, chyba nie chcesz pope³niæ b³êdu. Pamiêtaj o goni¹cych ciê terminach w pracy. Najbli - sze dni rozstrzygn¹ o twoim yciu osobistym. Jesteœ pod opiek¹ Jowisza, wiêc wszystko powinno u³o yæ siê zgodnie z twoimi oczekiwaniami. KOZIORO EC W kontaktach z rodzin¹ przyda siê wiêcej humoru i wyrozumia³oœci. Nie zaszkodzi zmiana wizerunku, wiêcej pewnoœci siebie i zdecydowania. Wszystkie decyzje bêd¹ s³uszne i przynios¹ ci wiele sukcesów w yciu osobistym i zawodowym. Nie pogr¹ aj siê w œwiecie marzeñ i wspomnieñ, to Ÿle wp³ywa na twoj¹ koncentracjê. WODNIK Twoje ycie towarzyskie bêdzie obraca³o siê na najwy szych obrotach. Ci¹g³e przyjêcia wprawi¹ ciê w doskona³y nastrój. Nie zapomnij te o chwilach relaksu, w pracy twoje pomys³y zostan¹ docenione i wreszcie dostaniesz powa ne zlecenie W domu wyka siê swoimi doskona³ymi umiejêtnoœciami kucharskimi zachwycisz wszystkich. RYBY Teraz jest okazja na realizacjê swoich marzeñ i planów. Du y przyp³yw gotówki pomo e ci w ich wykonaniu. W kontaktach z ludÿmi b¹dÿ otwarty i przekonywuj¹cy. W najbli szym czasie nawi¹- esz du o ciekawych kontaktów. Wykorzystaj je jak najlepiej. Bardzo wa ne dla ciebie spotkanie przebiegnie w mi³ej atmosferze. Zarezerwuj trochê czasu na odpoczynek i zabawê. Swoje szczêœcie odnajdziesz wraz ze spokojem ducha. Anabel interna chirurgia profilaktyka położnictwo stomatologia badania laboratoryjne USG, RTG, EKG, LASER HOTEL STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA SKLEP ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT RABAT DLA EMERYTÓW 20% PŁATNOŚĆ RATALNA Krzyżówka Mieszkańca Nr 2 POZIOMO: 1-A nakrycie g³owy profesorów. 1-J amunicja, baga. 2-E pi³karze z Madrytu. 3-A lis z Ameryki P³d. 3-G cz³owiek porywczy. 4-E roœlina zielna, modrak. 4-L port w Szwecji, po³¹czenie promowe ze Œwinoujœciem. 5-G du y garnek. 6-A drzewo owocowe, smaczliwka. 6-K rodzaj kary polegaj¹cy na wios³owaniu. 7-B wiatr na jeziorze Garda (W³ochy). 7-G starorzymska pieœñ a³obna. 8-D suchy, sta³y obszar powierzchni kuli ziemskiej. 8-J przedsionek koœcio³a. 9-F Daniel (zm. w 1871 r.) kompozytor francuski (Niema z Portici). 10-A rêczne narzêdzie do œcinania zbo a. 10-H amerykañskie drzewo iglaste. 11-A muzeum etnograficzne. 12-H pude³ko z proszkiem do kichania.13-a rodzaj mocnych butów. 14-J rodzaj kredytu w handlu zagranicznym. 15-E nak³anianie do czegoœ. 16-A schody za kulisami, wiod¹cymi pod scenê. 16-J o³nierz policji wojskowej. PIONOWO: A-1 ga³¹ÿ produkcji lub handlu. A-10 zewnêtrzny wygl¹d. B-6 gatunek filcu. C-1 zawiód³ w Czarnobylu. C-10 rodzaj potrawy z gotowanych warzyw. D-6 Imre (zm. w 1953 r.), wêgierski kompozytor. E-1 kraina historyczna w Grecji. E-11 tkanina we³niana o jednostronnym po³ysku. F-8 informacje wprowadzone do komputera. G-1 sklepowy dowód. H-2 Goc³aw ul. Tatarkiewicza 10B G 11-L 15-G 14-A 4-E 1-B 12-M 8-B 14-M 2-H 13-F E 2-O 10-I 5-5-A 8-E 6-F 9-B 2-M 6-K 7-J 11-E 4-E 8-M 12-C 6-C 1-L 6-O czas wolny od zajêæ. H-7 wyspa - miejsce zes³ania Napoleona. H-12 roœlina do produkcji cygar. I-3 s³owiañski bóg nieba i piorunów. I-9 sanitarka na sygnale. J-1 niegodziwiec, ³ajdak. J-7 surowiec na kawior. J-12 dodatkowa rozgrywka w szermierce. K-5 strata metalu w procesach wytapiania. L-1 fochy. L-8 pionowa œciana grani. -4 chlorek sodu u ywany w kuchni. -12 miasto w pn. Jordanii. M-1 pr¹d rzeczny. N-8 maszyna do czyszczenia ziarna. O-1 rodzaj staro ytnego rydwanu. O-12 gatunek herbaty indyjskiej. opr. A. Kemski Rozwi¹zania nale y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy ówki Nr 17/06: Jaka gwara, taka wiara. Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim Diament tel Nagrodê wylosowa³: p. Henryk Biernat z ul. Krótkiej, Weso³a-Zielona. Wa ne do 2 lutego br. MIESZKANIEC 9

10 O G O S Z E N I A D R O B N E O G O S Z E N I A D R O B N E O G O S Z E N I A D R O B N E AUTO MOTO Kupiê samochód do 10 tys. z³otych. Tel KUPIĘ AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, platery, srebra oraz inne przedmioty. Tel ; Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18. Tel Znaczki, pocztówki, monety, medale, banknoty, akcje. Tel ; SPRZEDAM Meble kuchenne Forte waniliowe, piec gazowy 20 KW., piecyk ³azienkowy, termê kuchenn¹, terakotê w³osk¹, lampy witra owe, inne rzeczy. Grochów. Tel ; Odkurzacze Rainbow nowe, u ywane serwis, konserwacja, akcesoria. Tel MEDYCZNE Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy. Tel , Medyczna pielêgnacja stóp - równie diabetycy. Tel Rzuæ palenie! Tel NAUKA Angielski. Tel LO dla Doros³ych. Tel Matematyka 25 z³/60 min. Tel ; Rosyjski ka dy poziom, egzaminy, matura 40 z³/60 min. Tel Szkolenia z zakresu BHP. Tel Szko³a Policealna. Tel NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia Gara ul. Dar³owska. Tel Pokój kobiecie. Tel Podnajmê gabinet lekarzowi, psychologowi, fizjoterapeucie ul. Lucerny. Tel Szukam taniego mieszkania. Tel NIERUCHOMOŚCI/sprzedam Pilnie! Murowany gara z kana³em przy ul. Karczewskiej 7. Powierzchnia gara u 19,5 m. Kontakt tel NIERUCHOMOŚCI/zamienię Dwa pokoje 50 m kw., okolice kina Ochota I/III p., kwaterunek do wykupu na m kw. w dzielnicy Saska Kêpa, Goc³aw do wykupu. Tel ; DAM PRACĘ Agencja Ochrony AMRA zatrudni mê czyzn do lat 50. Zg³oszenia tel , ul. Sosnowskiego 1 w godz Firma GM Records poszukuje pracownika drukarni. Firma GM Records poszukuje pracownika t³oczni. In yniera emeryta z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania i koordynowania adaptacji budynku biurowego w okolicy Wa³u Miedzeszyñskiego i mostu Siekierkowskiego zatrudnimy. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres: Tel NIERUCHOMOŚCI Krawcow¹ zatrudniê. Tel Panie monta atomizerów Falenica. Tel Panie do pomocy przy produkcji na wtryskarkach Falenica. Tel SZUKAM PRACY Sprz¹tanie, okna. Tel Do pracy fizycznej. Tel PRAWNE Kancelaria Adwokacka adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady. Wawer - Anin ul. Ukoœna. Tel ; KANCELARIA niedrogie porady prawne sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga firm Universam Grochów (nad bankiem). Tel w. 252; RAMKA Kancelaria Prawna Pietruk Kancelaria Prawna Pietruk porady prawne na ka d¹ porady prawne na ka d¹ kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug. kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug. Grochowska 306/310, pok. Grochowska 306/310, pok. 261, 261, tel. tel ; ; ; ; Godziny Godziny i i cennik cennik na: na RÓŻNE RAMKA Bielizna, pasmanteria - ul. Bielizna, Fieldorfa pasmanteria 10/324 - ul. Fieldorfa 10/324 Tel. Tel Konsultacje dotycz¹ce zwrotu, zasiedzenia, reprywatyzacji nieruchomoœci dekretowych - siedziba UPR ul. Nowy Œwiat 41, pon. i czwartki Tel ; KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, leasing. Sprzeda domów z bali. W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41. Tel ; USŁUGI AAA Sprz¹tanie wspólnot mieszkaniowych. Tel Administrowanie nieruchomoœciami. Tel Administracja i zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Tel ; Administracja i zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Tel ; Alarmy, kamery, sieci komputerowe. Tel AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa. Tel , ANTENY, autoryzacja CY- FRA+, Polsat, N, promocja decoder Polsatu za 99 z³ i 9,9 z³/m-c., satelity bez op³at 650 programów w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM), anteny TV naziemne. Sprzeda, monta, naprawa, gwarancja! Lemag ul. Br. Czecha 29. Tel ; Anteny SAT TV, kamery 24 h. Tel Cyklinowanie, lakierowanie - Szpakowski. Tel DEZYNSEKCJA, skutecznie. Tel Elektryczne. Tel ; Elektryczne (uprawnienia). Tel ; Elektryczne (uprawnienia). Tel FOCUS SERVICE - naprawa telewizorów w domu klienta. Tel ; Futra, ko uchy, odzie skórzana us³ugi na miarê, przeróbki, wszelkie naprawy ul. Zamieniecka 63. Tel GAZ, HYDRAULIKA 24 h. Naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia. Uprawnienia gazowe. Tel ; Gaz, hydraulika 24 h, awarie pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy. Tel ; Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, panele, gwarancja Firma G³owacki. Tel , Glazura, hydraulika, remonty. Tel Glazura, doœwiadczenie, rzetelnoœæ. Tel G³adŸ, malowanie, panele. Tel Hydrauliczne. Tel ; Hydrauliczne, gazowe osobiœcie. Tel ; Hydrauliczne, Wod.-Kan.- Gaz., C.O. Tel ; Hydrauliczne - 24 h awarie, udro nienia. Tel Kolorowa odzie robocza producent. Obuwie, rêkawice, fartuchy, odzie dla gastronomii, odzie dla agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m yñska 158; W-wa. Tel./fax , Kuchnie projekty + realizacja. Tel Lodówki, pralki. Tel ; ; Malowanie, g³adÿ gipsowa. Tel Malowanie, tapetowanie, panele. Tel ; Malowanie, tapetowanie. Tel ; Malowanie, g³adÿ bezpy³owo. Panele. Tel Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów, urz¹dzeñ elektronicznych. Gwarancja. Tel ; Naprawa pralek i lodówek tanio. Tel ; RAMKA Nieodp³atnie odbieram zu yty sprzêt AGD Nieodp³atnie odbieram (bez lodówek) zu yty z³om sprzêt w ka dej AGD (bez postaci, lodówek) makulaturê, st³uczkê. W³asny z³om w ka dej postaci, makulaturê, st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹tanie piwnic. transport. Sprz¹tanie piwnic. Tel Tel RAMKA Poprawki krawieckie tanio. ul. Poprawki Fieldorfa krawieckie 10/324 tanio. ul. Fieldorfa Tel. 10/ tel Pranie chemiczne, renowacja odzie y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22. Tel Prace wykoñczeniowe tanio, solidnie. Tel Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel ; Remonty A-Z solidnie. Tel REMONTY, przeprowadzki. Tel Remonty mieszkañ. Tel Remonty fachowo, solidnie. Tel RAMKA Skup Karolkowa róg Wolskiej. Aktualna Karolkowa cena róg puszki Wol- Skup skiej. AL 5 z³; Aktualna 5,50*. cena puszki Al. 5 z³; 5,50. Tel. 022 Tel * cena z innym towarem Cena z innym towarem Sprz¹tanie i pielêgnacja ogrodu i dzia³ki. Zak³adanie i koszenie trawników. Ró ne. Tel STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne. Tel ; Studnie. Tel Tapicerskie. Tel Transport BUS i przyczepa 80 gr/km. Tel RAMKA Us³ugi remontowe pe³en zakres Us³ugi dla remontowe firm, osób pe³en prywatnych. dla Sprzeda firm, osób i monta pry- zakres watnych. okien. Ceny Sprzeda producenta. i monta okien. Rachunki. Ceny Tanio, producenta. solidnie, Rachunki. szybko. Tanio, Tel. solidnie, szybko. Tel Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych pod³óg. Tel Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie osobiœcie. Tel ; aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali. Tel Rolety antyw³amaniowe i naprawy. Tel Rolety, aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe produkcja, naprawa. Tel uk wywóz gruzu, z³omu, œmieci, drzewa, liœci i mebli. Tel ; Najwy sze ceny z³omu i makulatury w Sk³adnicy przy ul. Karczewskiej 1/3 (od Omulewskiej) tel MEBLE Nowo otwarty pawilon oferuje: meble tapicerowane (sprzeda i renowacja) meble pokojowe i kuchenne drzwi antyw³amaniowe (z monta em) Promocyjne ceny dogodne raty transport Bazar Rogatka ul. Grochowska 328 Zapraszamy: pon.-pt. w godz ; sob tel AUTO SZKO A KAT. A B C E ROZPOCZĘCIE i 7.02 tel , , , Uczymy z sukcesem! CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE al. Waszyngtona 122, tel FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE Pe³en zakres us³ug Kosmetyka Zabiegi tradycyjne, zabiegi od ywcze dla cer dojrza³ych oraz wiele innych Manicure, Tipsy Medyczna Pielêgnacja Stóp Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO POWER MIESZKANIEC CZASOPISMO SPO ECZNO-SAMORZ DOWE Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, Warszawa, tel./fax , Internet: Wydawca: P.W.U. VARIA, ul. Grenadierów 10, Warszawa, tel Przygot. do druku: MAWA Press tel Druk: ODDI, tel./fax Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja i Wydawca nie odpowiadaj¹. Nak³ad: egz. Kontrolowany przez Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy. 10 MIESZKANIEC

11 MIESZKANIEC 11

12 KREDYTY GOTÓWKOWE od 500 z³ do z³ na dowolny cel bez porêczycieli i innych zabezpieczeñ mo liwoœæ podwy szenia kredytu w trakcie sp³aty mo liwoœæ odnowienia U NAS OP ACISZ RÓWNIE SWOJE WSZYSTKIE RACHUNKI SZYBKO I TANIO! POŒREDNICTWO FINANSOWE ul. Grochowska 273 tel czynne od pon. do pt N A R Z Y N K I SKLEP O KUCHNIA! meble polskich i niemieckich producentów sprzêt AGD SIEMENS szafy Neves, STANplus + garderoby GOC AW, ul. Meissnera 1/3 (róg Fieldorfa) tel ; G W I N T O W N I K I NARZĘDZIA, art. METALOWE ul. Miñska 38 tel Metal Market HURT DETAL w³asny parking N A R Z Ê D Z I A Œ R U B Y Z A M K I L I N K I P ZDROWIE I SI Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne oraz ferie zimowe 2007 cena za nocleg i wy ywienie ju od 70 z³!!! cena za nocleg i wy ywienie oraz zabiegi tylko 80 z³!!! Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy ywienie, bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!! Rezerwacje: tel. (018) , STUDIO URODY Fryzjerstwo damsko-mêskie Stylizacja paznokci Tipsy el od 80 z³ Tipsy akryl od 80 z³ PROMOCYJNE CENY!!! ul. Miêdzyborska 108 tel ( ) Chcesz tanio umeblowaæ biuro, sklep lub mieszkanie? K o m i s S E Z A M PROMOCJA!!! fotele biurowe 2 w cenie 1 60zł, szafki ubraniowe 4 drzwiowe w cenie 373 zł biurka (dąb) komplet od 100 zł bateria Energizer w super cenie np. paluszki alkaliczne 2 zł Oferujemy do biura i sklepu: szafki biurowe dwudrzwiowe od 69 z³ szafy ubraniowe i aktowe dwu i jednodrzwiowe od 149 z³ œcianki dzia³owe ju od 69 z³ rega³y wystawowe od 99 z³ lady recepcje rega³y, stoliki, krzes³a w bardzo atrakcyjnych cenach segregatory od 2 z³ oraz wiele innych propozycji niezbêdnych do prowadzenia biura i sklepu. Oferujemy do domu: szafy sosnowe od 249 z³ szafy dwudrzwiowe od 149 z³ wersalki, tapczany od 99 z³ szafki kuchenne od 29 z³ arówki od 0,69 z³ lodówki od 149 z³ sto³y od 100 z³ krzes³a tapicerowane od 50 z³ wypoczynki, ³awy, fotele, sto³y, krzes³a wszystko do domu. Nie ograniczamy siê wy³¹cznie do rzeczy nowoczesnych. Posiadamy rozleg³¹ pozycjê starych, stylizowanych oraz z ró nych stron œwiata mebli, bibliotek, kredensów, witryn, komód, figurek dekoracyjnych. Wspó³pracujemy z firmami transportowymi, zajmuj¹cymi siê przeprowadzkami oraz restauratorami mebli. W sprzeda y posiadamy równie sprzêt specjalistyczny np. rehabilitacyjny, sejfy, szafy metalowe, profesjonalne ksera, drukarki, faksy. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA I N D Y W I D U A L N E DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW PRZYJDŹ Komis S E Z A M to SATYSFAKCJA ZAKUPÓW. U nas można się T A R G O W A Ć! ul. Witolińska 43 Warszawa Grochów obok AutoWitolin HONDA pon. pt. 9 19, sob (0 22) (0 22) zł W ofercie: DUŻA ILOŚĆ!!! PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH PRZYCHODNIA tel STOMATOLOGIA NFZ tel REHABILITACJA tel KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA SPECJALIŒCI odp³atnie: DOROŒLI: DIABETOLOG CHIRURG NACZYNIOWY DERMATOLOG OKULISTA ORTOPEDA UROLOG LARYNGOLOG KARDIOLOG ALERGOLOG NEUROLOG GINEKOLODZY DZIECI: ALERGOLOG LARYNGOLOG OKULISTA NEUROLOG GINEKOLOG SPECJALISTA REHABILITACJI CHIRURG (badanie stawów biodrowych) DERMATOLOG Zapraszamy na badanie profilaktyczne szyjki macicy CYTOLOGIÊ i KOLPOSKOPIÊ. Badanie okulistyczne w kierunku JASKRY. ZAPISY na 2007 r. USG: BRZUCH, WÊZ Y CH ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J DRA Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO O NICZEJ OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH! Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch Gajzlerskiej badania cytologiczne kolposkopiê USG GINEKOLOGICZNE KTG (badanie têtna p³odu) ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna) Przychodnia czynna pon. pt ; sob

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo