Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego"

Transkrypt

1 Piotr Długosz Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego 1. Charakterystyka badanej zbiorowości Badania zostały zrealizowane przez studentów socjologii i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i pracowników Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego był dr Piotr Długosz, a na Ukrainie pracami kierowała dr hab. Switłana Szczudło. Badaniami objęto wszystkie szkoły średnie w Przemyślu i okolicach oraz w Drohobyczu. Przebadano maturzystów w ostatnich klasach. W Polsce zebrano 717 ankiet, na Ukrainie 584. Badania zostały wykonane techniką ankiety audytoryjnej w trakcie zajęć lekcyjnych na przełomie 2012/13r 1. Kondycję ekonomiczną swoich rodzin jako złą oceniło 10% respondentów z Polski i 9% z Ukrainy. Na średnim poziomie żyło 46% respondentów w Polsce i 54% na Ukrainie. Na dobre warunki materialne wskazało 44% polskich i 37% ukraińskich respondentów. Mimo różnic w poziomie życia (według wskaźnika HDI Human Development Index) Polska jest na 39 miejscu a Ukraina na 78) młodzież w obu krajach ocenia sytuację materialną. Wykres 1. Ocena sytuacji materialnej Polska Ukraina bardzo biednie 8 8 skromnie średnio dobrze bardzo dobrze W badaniach brali poza autorem udział dr Sławomir Solecki, mgr Marcin Sowiński, studenci z Koła Naukowego Socjologów, II i III rok studentów PWSW w Przemyślu. Po ukraińskiej stronie badania realizowała Swietłana Szczudło i Iryna Mirczuk. 1

2 O sytuacji ekonomicznej rodzin maturzystów świadczy też wyposażenie w różne dobra. Zmywarkę do naczyń posiadało 30% polskich i 16% ukraińskich gospodarstw domowych, telefon komórkowy 98% młodzieży w Polsce i na Ukrainie, telewizor plazmowy lub LCD 77% Polaków i 50% Ukraińców, stacjonarny komputer 79% Polaków i 78% Ukraińców, laptop 76% Polaków i 53% Ukraińców, działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym 24% Polaków i 38% Ukraińców, samochód osobowy 85% Polaków i 53% Ukraińców, stały dostęp do Internetu 92% Polaków i 82%Ukraińców, biurko do nauki 91% młodzieży w Polsce i na Ukrainie, własny pokój 83% w Polsce i 77% na Ukrainie. Tabela 1. Wyposażenie gospodarstw domowych maturzystów Wyposażenie gospodarstw maturzystów Polska Ukraina Zmywarka do naczyń Telefon komórkowy Telewizor plazmowy lub LCD Stacjonarny komputer Laptop lub notebook Działka rekreacyjna z domkiem letniskowym Samochód osobowy Stały dostęp do Internetu Biurko do nauki Własny pokój Takie przedmioty jak komórka, komputer stacjonarny, biurko do nauki, własny pokój są w posiadaniu większości młodzieży po obu stronach granicy. Nieznacznie więcej polskich maturzystów posiada stały dostęp do Internetu. Zatem jak widać, przedmioty, które są potrzebne do nauki, mogą ją ułatwiać, znajdują się w posiadaniu obu grup młodzieży. Różnice w zamożności widać w przypadku posiadania przez polskich respondentów większej liczby zmywarek, samochodów, laptopów. Ukraińcy za to mają więcej domków letniskowych i działek. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie dane można stwierdzić, iż mimo obiektywnie gorszego położenia ekonomicznego młodzieży ukraińskiej ich opinia o sytuacji materialnej jest pozytywna i bardzo podobna do tej artykułowanej przez polską młodzież. 2. Cele życiowe Najczęściej wybieranymi celami życiowymi wśród młodzieży były: szczęśliwe życie rodzinne 95% Polska i 98% Ukraina, znalezienie dobrej pracy 97% Polska i 98%Ukraina, 2

3 posiadanie przyjaciół 95% Polska i 97%Ukraina, rozwijanie zdolności i zainteresowań (94% Polska i 96% Ukraina, zdobycie ludzkiego szacunku 93% Polska i 94% Ukraina. W obu grupach młodzieży nieco niższą popularność uzyskały takie cele jak: niezależność od innych 85% Polska i 84% Ukraina, osiągnięcie wysokiego stanowiska 75% Polska i 78% Ukraina. Z kolei respondenci z Ukrainy częściej wybierali takie cele, jak: ukończenie wyższej uczelni 93% Ukraina i 73% Polska, życie zgodne z zasadami wiary 79% Ukraina i 61% Polska, pomaganie innym ludziom 90% Ukraina i 80% Polska, założenie własnej firmy 61% Ukraina i 35% Polska, udział we władzy 34% Ukraina i 20% Polska. Wykres 2. Cele życiowe polskiej i ukraińskiej młodzieży udział w e w ładzy osiągnięcie w ysokiego stanow iska posiadanie przyjaciół pomaganiem innym ludziom niezależność od innych zbaw ienie w ieczne znalezienie dobrej pracy zdobycie ludzkiego szacunku zdobycie majątku, w ysokie dochody Ukraina Polska życie spokojne rozw ijanie zdolności i zainteresow ań życie chw ilą dla przyjemności i zabaw y założenie w łasnego przedsiębiorstw a szczęśliw e życie rodzinne ukończenie w yższej uczelni Za to polscy maturzyści częściej preferowali życie spokojne 80% Polska i 40% Ukraina, zdobycie majątku, wysokie dochody 85% Polska i 69% Ukraina, życie chwilą dla przyjemności i zabawy 52% Polska i 31%Ukraina. 3

4 Priorytetami dla młodego pokolenia pogranicza są rodzina, praca, przyjaciele, samorealizacja, ludzki szacunek, niezależność oraz wysoka pozycja społeczna. Orientacje wspólnotowe, nastawienie indywidualistyczne, wysoka pozycja w społeczeństwie są uniwersalne po obu stronach granicy. Z kolei maturzyści z Ukrainy mają wyższe aspiracje edukacyjne, są bardziej religijni, altruistyczni i zorientowani na osiągnięcia w sferze ekonomicznej i politycznej. Młodzi Polacy z jednej strony, są większymi hedonistami i materialistami a z drugiej, wyraźnie wykazują tendencje ucieczkowe od stresu życiowego. Uzupełnieniem zaprezentowanego portretu młodzieży będzie analiza religijności i zadowolenia z życia. Już wcześniej zasygnalizowano, iż młodzież ukraińska wyżej stawia religię w swoich planach życiowych niż polska młodzież. Za wierzących uważało się 78% Polaków i 91% Ukraińców. Niezdecydowanych było 16% Polaków i 7% Ukraińców. Za niewierzących uznało się 6% Polaków i 2% Ukraińców. Młodzi mają też dobrą kondycję psychiczną na co wskazują zebrane dane. Zadowolonych z życia było 80% Polaków i 83% Ukraińców. Młodzież,,tryska optymizmem co widać też w pytaniu na temat wiary w sukces, powodzenie w realizację planów życiowych. O tym, że szanse na realizację planów są bardzo duże i duże przekonanych jest 43% Polaków i 53% Ukraińców, że są średnie wskazało 47% Polaków i 37% Ukraińców. Reasumując, młodzież ma ambitne plany życiowe, jest szczęśliwa i z optymizmem patrzy w przyszłość. Na podstawie badań widać, że młodość nie zna granic. Są owszem pewne różnice, które mogą wynikać z zaawansowania procesów modernizacyjnych. Polska młodzież jest mniej religijna i bardziej hedonistyczna oraz w pewnym sensie zmęczona perspektywą nieustannej walki o wysoką pozycję społeczną. Młodzież ukraińska jest bardziej prokapitalistyczna jeśli za jej wskaźnik wziąć chęć pracy na swoim. Młodzi Ukraińcy częściej wierzą w mit dyplomu uczelni wyższej gwarantującego karierę i sukces materialny. 3. Aspiracje edukacyjne Z analizy celów życiowych młodzieży wynika, iż poprzeczka poziomu życia jaki chcieliby osiągnąć młodzi jest zawieszona nader wysoko. Pragnęliby oni wykonywać pracę umysłową czyli pracować jako,,białe kołnierzyki, mieć wysokie dochody i społeczny szacunek. Takie są wyobrażenia maturzystów o przyszłych rolach zawodowych. Można przyklasnąć tym planom i powiedzieć, iż młodzież jest dobrze zorientowana we współczesnych meandrach ekonomicznych. Wie, że w społeczeństwie wiedzy takie postawy są adekwatne, gdyż wykształcenie jest absolutnym minimum, które jednostka musi posiadać aby się ubiegać o status klasy średniej. Jak pokazują wyniki badań, przynależność 4

5 do klasy średniej staje się pragnieniem całej młodzieży. A jak wiemy, jest to szeroka nader kategoria, która obejmuje starą klasę średnią czyli właścicieli firm, jak też nową klasę średnią, która jest posiadaczem specjalistycznej wiedzy. Należy podkreślić, że w tym przypadku chodzi o wiedzę a nie,,papier, na którą jest popyt. Czy młodzież zdaje sobie z tego sprawę? Po wtóre, należy pamiętać iż, to co jest korzystne dla młodzieży niekoniecznie musi być owocne dla regionu. Po pierwsze, aspiracje młodzieży mogą być za wysokie. Załóżmy, że uzyska ona wykształcenie i kwalifikacje, na które nie będzie popytu na regionalnym rynku pracy. Tutejsza gospodarka ma raczej charakter rolniczo-przemysłowy co generuje zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, ewentualnie potrzebni są ludzie do pracy w prostych usługach. Dlatego może dochodzić do zjawiska zwanego marnotrawstwem mózgów (brain waste). Po drugie, jeśli większość maturzystów zamierza się edukować poza regionem i tam zamierza później pozostać to również będzie to niekorzystne dla regionu i będzie oznaczało drenaż mózgów(brain drain). Zatem warto się przyglądnąć aspiracjom edukacyjnym, zawodowym i planom emigracyjnym młodzieży zamieszkałej na pograniczu polsko-ukraińskim. Również w tym przypadku pojawia się pytanie na ile te dążenia są podobne a na ile się różnią po obu stronach granicy i co ewentualnie ma wpływ na te różnice. 4.Studia w metropolii Maturzyści najczęściej zamierzają dalej się uczyć po ukończeniu uczelni. W Polsce było to 47%, na Ukrainie 69%. Mniej więcej tyle samo respondentów po obu stronach granicy zamierzało kontynuować edukację i jednocześnie pracować(24% Polska i 21% Ukraina), częściej do pracy zamierzali iść polscy maturzyści 15% niż ukraińscy 6%. Nie miało zdania 13% Polaków i 3% Ukraińców. Zostać w domu zamierzało 1% młodzieży w obu grupach. Młodzież zamierza się dalej kształcić po szkole średniej, jednakże na Ukrainie jest wyższy odsetek osób, które będą zajmować się tylko nauką, a w Polsce więcej młodzieży chce podjąć pracę po szkole średniej. Być może taka postawa polskiej młodzieży wynika z wysokiego bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych. Ukraińcy są na tym etapie, iż jest tam niższe bezrobocie i wierzą, że studia prowadzą do kariery. Podjąć naukę w szkole pomaturalnej zamierzało 10% respondentów w obu krajach. Studia licencjackie zamierzało ukończyć 22% Polaków i 38% Ukraińców. Na studia magisterskie wybierało się 57% Polaków i 37% Ukraińców. O studiach doktoranckich myślało 11% Polaków i 15% Ukraińców. 5

6 Trudno powiedzieć czy aspiracje są wyższe w Polsce czy na Ukrainie gdyż studia licencjackie na Ukrainie trwają 4 lata a w Polsce 3 lata, z kolei magisterskie uzupełniające 2 lata w Polsce i rok bądź półtora roku na Ukrainie. W Polsce młodzież wybierając studia myśli o otrzymaniu tytułu,,mgr, Ukraińcy patrzą pragmatycznie i wiedzą, iż studia licencjackie dają wyższe wykształcenie i uprawniają do pełnienia roli profesjonalisty. Wykres 3. Plany życiowe polskich i ukraińskich maturzystów (w %) Polska Ukraina dalej uczyć pracow ać i uczyć 6 pójdę do pracy 3 nie w iem 1 1 zostanę w domu Na studia do Przemyśla wybierało się 11%, na studia do Drohobycza 21% respondentów. W stolicy regionu czyli w Rzeszowie zamierzało studiować 23%, we Lwowie 45%. W innym mieście na terenie województwa podkarpackiego zamierzało studiować 5%, w mieście obwodu lwowskiego 10%. Do dużego miasta w na terenie kraju zamierzało wyjechać 59% Polaków i 18% Ukraińców. Za granicę przymierzało się wyjechać 2% Polaków i 6% Ukraińców. Maturzyści z Przemyśla najczęściej wybierali studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 13%, Akademii Górniczo-Hutniczej 11%, Politechnice Rzeszowskiej 10%, Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 9%, Uniwersytecie Rzeszowskim 9%, Politechnice Krakowskiej 6%. Maturzyści z Drohobycza najczęściej chcieli studiować na Uniwersytecie w Drohobyczu 15%, na Uniwersytecie Lwowskim 15%, Politechnice Lwowskiej 13%, Uniwersytecie Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku 13%. Maturzyści są zainteresowani studiami zarówno uniwersyteckimi jak też inżynieryjnymi. Popularnością w obu krajach cieszą się studia na prawie, ekonomii, elektryce, bezpieczeństwie, budownictwie. 6

7 Dane wskazują, iż w Polsce młodzież ucieka z regionu na studia do dużych ośrodków akademickich, w których są renomowane uczelnie. Jest to bardzo negatywne zjawisko, które nosi miano drenażu mózgów. W konsekwencji oznacza to odpływ kapitału ludzkiego i brak endogennych sił rozwoju regionu. Po drugie, emigracja edukacyjna maturzystów może narazić lokalne uczelnie na kłopoty z naborem kandydatów na studia. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja na Ukrainie. Tutaj metropolia Lwowska sprawia, iż młodzież zostaje studiować w regionie przykarpackim. Lwów jest zdecydowanie najatrakcyjniejszy dla młodzieży z pogranicza gdyż tam znajdują się renomowane uczelnie jak też znajduje się atrakcyjny rynek pracy dla specjalistów z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii. Dzięki temu po ukraińskiej stronie nie ma drenażu mózgów i region przykarpacki może liczyć na endogenne źródła rozwoju. Warto też zobaczyć jakimi motywami kierują się maturzyści przy wyborze uczelni. Polska młodzież wybiera uczelnie kierując się najczęściej tematyką studiów (50%), wysokim poziomem nauczania (45%), perspektywą kariery zawodowej (28%), prestiżem i renomą uczelni (24%). Ukraińcy biorą głównie pod uwagę wysoki poziom nauczania (56%), perspektywę kariery po ich skończeniu (37%), tematykę studiów (35%), możliwość rozwoju swoich zainteresowań (28%). Młodzież traktuje studia wyższe w kategoriach,,pociągu, który ma zawieźć ich do stacji o nazwie wysoka jakość życia. W związku z tym starannie dobiera uczelnię biorąc pod uwagę jej renomę jak też poziom nauczania. Przy czym Polacy są bardziej pragmatyczni niż Ukraińcy, którzy chcą jednak podczas studiów jeszcze rozwijać swoje zainteresowania. Poproszono też maturzystów o próbę wyjaśnienia,,owczego pędu do wyższego wykształcenia wśród młodzieży. Respondenci z Polski uważali, iż tym powodem jest chęć uzyskania wysokich zarobków (50%), uniknięcie bezrobocia (50%), łatwiejsze życie (37%), zdobycie interesującego zawodu (32%), niezależność, samodzielność (29%). Ankietowani na Ukrainie również wskazywali na wysokie zarobki (44%), uniknięcie bezrobocia (33%), możliwość pracy na swoim (31%), zdobycie interesującego zawodu (29%), rozwój intelektualny, samodoskonalenie (28%). Z jednej strony młodzież przyznaje, iż wykształcenie ma wartość instrumentalną, daje profity. Takie są te wyobrażenia młodzieży. Może to oznaczać, iż w przypadku falsyfikacji tej tezy, co jest coraz bardziej widoczne biorąc pod uwagę poziom bezrobocia (na Podkarpaciu wśród młodzieży do 30r.ż. jest 21% bezrobotnych z wyższym wykształceniem) młodzież 7

8 odwróci się od studiów. Młodzież ukraińska zwracała uwagę, iż studia mogą przygotować do pracy na swoim oraz pozwalają się rozwijać. Reasumując, maturzyści w większości zamierzają się dalej edukować w szkołach wyższych. W Polsce pożądane są studia magisterskie a na Ukrainie licencjackie. Młodzież polska orientuje się na uczelnie poza regionem, a młodzież ukraińska kieruje się do stolicy regionu. Studia mają pomóc w uzyskaniu wysokiego statusu i mają być przepustką do klasy średniej. 5.Sen o klasie średniej Plany edukacyjne są podporządkowane ściśle aspiracjom zawodowym. Jeśli ktoś zamierza zostać lekarzem musi udać się do dobrego liceum o odpowiednim profilu, gdzie będzie mógł się dobrze przygotować do zdania matury, co z kolei pozwoli mu na ubieganie się o indeks uczelni medycznej. Ale samo skończenie studiów nie wystarczy bo są jeszcze wymagane specjalizacje i kolejne dyplomy, które mają być przepustką do wymarzonej profesji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku prawników, psychologów, geodetów i wielu innych zawodów. Trafienie do wymarzonej klasy średniej może być okupione wieloma latami nauki o czym zdaje się wiedzą młodzi ludzie. Należy też przyjąć taki model, iż niemała część młodzieży nie wie co chciałaby robić, chce jedynie pracować za biurkiem, czyli nie być pracownikiem fizycznym. W związku z tym studia wybiera przypadkowo albo kierując się modą albo łatwością ich ukończenia. W tym przypadku studia stanowią przechowalnię przed bezrobociem i nie można mówić, iż są podporządkowane konkretnym planom zawodowym. Młodzież kierując się snem o klasie średniej jest,,zmuszona do studiów(niejednokrotnie przez rodziców). Myśli sobie, że to konieczność a reszta jakoś się ułoży. Niestety jest to błędne myślenie, bo w tym przypadku tak jest jak z okrętem na morzu, jeśli załoga nie zna celu wyprawy to będzie ciągle dryfować i nigdzie ostatecznie nie dotrze. Analogicznie jest z tymi studentami, którzy nie wiedzą co chcą robić w życiu i co im mają dać studia. Jeśli traktują je jako przedłużenie młodości to ich zguba rychło nadejdzie wraz z odebraniem dyplomu. Pracować w zakładzie państwowym zamierzało 23% respondentów z Polski i 21% z Ukrainy. Zakład prywatny był odpowiednim miejscem dla 25% Polaków i 17% Ukraińców. Firma z kapitałem zagranicznym została wybrana przez 9% Polaków i 16% Ukraińców. Założyć własną firmę zamierzało 20% Polaków i 22% Ukraińców. Pracę w gospodarstwie rolnym wybrało tylko 1% Ukraińców(żaden Polak). Pracę za granicą zamierzało podjąć 17% Polaków i 19% Ukraińców. 8

9 Wykres 4. Preferowane miejsce pracy (w %) państwowy prywatny z kapitałem zagranicznym własna firma gospodarstwo rolne za granicę inne Polska Ukraina Zadziwiająco są podobne plany zawodowe maturzystów po obu stronach granicy. Praca w firmie państwowej, praca na swoim oraz praca zagranicą są tak samo popularne w obu grupach młodzieży. Różnice w postawach badanych są niewielkie, częściej Polacy wybierali pracę w prywatnym zakładzie co nieco zaskakuje, gdyż w badaniach realizowanych na pograniczu Polskim w latach taką opcję wybierało mniej niż 20% respondentów 2. Wzrost znaczenia prywatnej firmy może wynikać z polepszenia się stanu wiedzy młodzieży o realiach na rynku pracy. Po prostu, w tych firmach większość młodzieży znajduje i może znaleźć pracę. Z kolei większa chęć do pracy w firmie z kapitałem zagranicznym wśród maturzystów z Ukrainy może wynikać z podobnego faktu, mianowicie tych firm jest sporo na Ukrainie i mogą one zatrudniać młodzież. W Polsce a szczególnie na Podkarpaciu takich firm jest niewiele. Pytani o zarobki maturzyści z Polski odpowiadali, iż minimalna płaca netto (na rękę), która skłoniłaby ich do podjęcia pracy powinna wynosić 2435zł. Z kolei płaca, która przyniosłaby im satysfakcję z pracy wynosiła 4133 netto. Płaca satysfakcjonująca jest dwa razy większa niż płaca minimalna. Widać, iż oczekiwania płacowe nie są wyznaczane najniższą krajową i znacznie odbiegają o od realiów,,pokolenia 1200 zł brutto. Maturzyści na Ukrainie oczekują płacy minimalnej w wysokości 3735 hrywien netto(na rękę). Płaca, która miałaby przynieść satysfakcję z pracy wyniosła 9150 hrywien. W przypadku respondentów z Ukrainy, te rozpiętości między płacą minimalną a satysfakcjonującą są jeszcze wyższe niż w przypadku Polaków. 2 P. Długosz, Młodzież Podkarpacia w III RP, Kraków, Nomos P. Długosz, Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza. Impuls, Kraków

10 Wykres 5. Aspiracje zarobkowe (Polska w złotych, Ukraina w hrywnach) płaca minimalna płaca satysfakcjonująca Polska Ukraina W dobie bezrobocia nie lada wyzwaniem dla młodzieży jest znalezienie pracy. Cała edukacja jest temu podporządkowana, w związku z tym warto poznać strategie, które zdaniem maturzystów mogą zapewnić sukces czyli uzyskanie odpowiedniej pracy. Na intensywne poszukiwanie pracy wskazało 90% Polaków i 93% Ukraińców. Odbycie stażu zostało wymienione prze 86% Polaków i 93% Ukraińców. Również z powszechną akceptacją respondentów spotkały się szkolenia zawodowe zarówno wśród Polaków 86% jak też Ukraińców 81%. O skuteczności nauki autoprezentacji było przekonanych 67% Polaków i 71% Ukraińców. Praktyka za granicą była wskazana przez 68% Polaków i 63% Ukraińców. Wykazane strategie były mniej więcej popularne w obu grupach młodzieży. Szukanie pracy, staże, praktyki, szkolenia zawodowe są zdaniem maturzystów najlepszą metodą na zdobycie pracy. Innymi słowy, stawiają oni na kwalifikacje zawodowe. Te strategie są uniwersalne. 10

11 Wykres 6. Skuteczne sposoby poszukiwania pracy pracow ać jako w olontariusz uczyć się, jak pisać CV/list motyw acyjny odbyw ać praktyki za granicą zdobyw ać referencje/opinie pracow ać jako praktykant w firmach odbyw ać staż uczyć się autoprezentacji odbyw ać szkolenia zaw odow e zdobyw ać dodatkow e upraw nienia, licencje robić dodatkow e kursy intensyw nie szukać pracy kontynuow ać nauke w szkole, na studiach uczyć się języków obcych szukac odpow iedznich znajomości Ukraina Polska Jednakże pewne strategie zyskiwały przewagę wśród polskich respondentów. Częściej młodzież polska uważała, iż znajomości są najlepszym sposobem na znalezienie pracy (Polska 86%, Ukraina 73%). Częściej na naukę języków obcych stawiali młodzi Polacy 95% niż Ukraińcy 79%. Za kontynuacją nauki na studiach opowiedziało się 78% młodzieży Polskiej i 69% młodzieży ukraińskiej. Na dodatkowe kursy wskazało 89% Polaków i 52% Ukraińców. W skuteczność dodatkowych uprawnień i licencji wierzyło 88% Polaków i 53% Ukraińców. Częściej też na praktyki w firmach wskazała młodzież w Polsce 76% niż na Ukrainie 45%. Naukę pisania listów motywacyjnych, CV uznało 67% Polaków i 54% Ukraińców. Dwukrotnie częściej wskazywała na wolontariat młodzież Polska 40% niż Ukraińska 25%. Jak widać są też różnice w uzyskanych obserwacjach między młodzieżą polską a ukraińską. Polscy maturzyści większą wagę przywiązują do znajomości, dyplomu wyższej uczelni, znajomości języków obcych, kursów, dodatkowych kwalifikacji, wolontariatu. Widać u polskich maturzystów dywersyfikację strategii. Paradoksalnie częściej Polacy wierzą w znajomości niż Ukraińcy, z drugiej strony większą wagę przywiązują do dyplomu wyższej uczelni. Być może na dużą rolę znajomości 11

12 w myśleniu młodzieży o sukcesie zawodowym ma wpływ duże bezrobocie i trudności w podjęciu pracy po skończonej edukacji. Również tymi trudnościami młodzieży polskiej można wyjaśnić przywiązanie dużej wagi do języków obcych, czy formalnych kompetencji. W razie problemów z uzyskaniem pracy w Polsce będzie młodzież jej poszukiwać na zachodzie, w razie problemów z pracą w swoim zawodzie przydadzą się kursy i kwalifikacje z innej branży. Można skonstatować, iż młodzież polska wykształcenie traktuje instrumentalnie, uważa, że studia są po to aby znaleźć pracę a nie rozwijać się intelektualnie i społecznie. O tym, że na Ukrainie łatwiej o pracę świadczą też wysokie odsetki akceptacji wśród maturzystów z Ukrainy takich metod, jak: intensywne poszukiwanie pracy i staż. Jeśli ta praca jest, to wystarczy jej poszukiwać i mieć doświadczenie zdobyte w trakcie stażu. Niestety w Polsce to nie wystarczy. Na koniec zobaczmy gdzie w przyszłości maturzyści chcieliby zamieszkać po zakończeniu zamierzonej edukacji. W obecnym miejscu zamieszkania planowało pozostać 17% ankietowanych po obu stronach granicy. Przeprowadzić się do małej wioski lub miasteczka w regionie zamierzało 8% Polaków i 6% Ukraińców. Osiedlić się w Przemyślu chciało 3%, w Drohobyczu 6%. Osiąść w przyszłości w stolicy regionu-rzeszowie postanowiło 6%, we Lwowie 19%. Przenieść się do dużego miasta w kraju (Kraków, Warszawa, Kijów, Odessa) pragnęło 33% Polaków i 13% Ukraińców. Za granicę zamierzało wyjechać 16% Polaków i 32% Ukraińców. Jedna piąta maturzystów w obu grupach planuje pozostać w obecnym miejscu zamieszkania, a około połowa badanych zamierza opuścić pogranicze w przyszłości. W Polsce ta emigracja raczej będzie mieć charakter wewnętrzny a na Ukrainie zewnętrzny. W Polsce tym magnesem przyciągającym młodzież są metropolie, Warszawa, Kraków, a na Ukrainie inne państwa. Kolejny raz potwierdza się pozycja metropolitarna Lwowa, miasto to przyciąga ludzi z przykarpacia co korzystnie działa na akumulację kapitału ludzkiego po ukraińskiej stronie. Podkarpacie raczej jest w niekorzystnej sytuacji, gdyż stolica regionu tj. Rzeszów ma znikomą zdolność do przyciągania młodych ludzi. Jednakże należy podkreślić, że połowa badanej młodzieży ucieknie z pogranicza do innych miast szukać lepszej przyszłości. Główne powody wyjazdu poza region to według polskich maturzystów: brak perspektyw na przyszłość (61%), brak pracy (60%),niskie zarobki (44%), brak możliwości rozwoju zawodowego (42%), nuda brak rozrywek (19%), brak szans na dostatnie życie (18%). 12

13 Maturzyści z Ukrainy wskazywali najczęściej brak perspektyw na przyszłość (64%), niskie zarobki (50%), brak możliwości rozwoju zawodowego (34%), brak szans na dostatnie życie (33%), brak pracy (31%), brak możliwości rozwoju zawodowego (10%). Zebrane obserwacje pokazują, iż młodzież ukraińska nie jest narażona w takim stopniu jak polska na bezrobocie. Ukraińcy pod tym względem mają korzystniejszą sytuację, co widać w analizowanych odpowiedziach. Polacy emigrują bo nie ma pracy i są narażeni na niską jakość życia. Ukraińcy emigrują raczej ze względu na niemożność uzyskania wysokiej jakości życia na przykarpaciu. Maturzyści pogranicza marzenie o klasie średniej mającej wysoki status zawodowy, z odpowiednią sumą na koncie bakowym, z własnym domem i ogrodem będą mogli realizować w dużych miastach w kraju lub wyjadą go szukać za granicą. 6. Peryferyzacja peryferii Głośna ostatnimi czasy teoria klasy kreatywnej Richarda Florydy mówi, iż rozwój regionów jest możliwy dzięki 3xT, czyli talentowi, tolerancji i technologiom 3. Według przywoływanego autora, tylko te obszary, gdzie występują owe czynniki są zdolne do generowania wzrostu. W tych miejscach pojawia się klasa kreatywna, która jest w stanie tworzyć innowacyjne produkty i usługi, na wieść o jej występowaniu przychodzą inwestorzy kuszeni możliwością pozyskania wydajnych i efektywnych pracowników. Warunkiem pojawienia się klasy kreatywnej są miejsca gdzie jest wysoka jakość życia, tolerancja i atrakcyjny rynek pracy. Te czynniki są magnesem przyciągającym klasę kreatywną czyli młodych wykształconych nieprzeciętnych dążących do sukcesów zawodowych. Druga koncepcja dotyczy kapitału ludzkiego czyli wiedzy i umiejętności i jego roli w rozwoju regionalnym. Tam gdzie jest ów kapitał, tam można liczyć na wzrost PKB i rozwój ekonomiczny. Trzecia koncepcja z kolei skłania się ku tezie, iż żadne pieniądze pochodzące z różnych funduszy nie są w stanie doprowadzić do rozwoju regionu jeśli ten nie ma endogennych sił czyli brakuje mu odpowiednich ludzi z kwalifikacjami, silnie motywowanych do osiągnięć. Czwarta zakłada, że młodzież jest siłą, rezerwuarem, którą może społeczeństwo wykorzystać i po nią sięgnąć, kiedy jest taka konieczność. Zazwyczaj taką okazją są głębokie zmiany społeczne, rewolucje, transformacje, które wymagają nowych sił zdolnych do zaprojektowania i wprowadzenia zmian. Młodzież może być katalizatorem tych przemian. 3 R. Floryda, Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa

14 Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz przedstawione koncepty należy mieć świadomość, iż pogranicze, które w obu państwach zajmuje peryferyjne położenie nie może w najbliższych latach liczyć na specjalnie na rozwój. Klasa kreatywna, kapitał ludzki, potencjał młodości będą raczej się lokować w centrum a nie tutaj na peryferiach. Może w korzystniejszej sytuacji jest Ukraina ze względu na Lwów i jego zdolność do przyciągania młodzieży. Co z tego, że młodzież się jeszcze (w Polsce) garnie do studiów wyższych, kiedy ci najlepsi jadą poza region i doń już nie wracają. Co z tego, że Ukraińcy mają atrakcyjne uczelnie we Lwowie i tam się chcą edukować, kiedy po skończeniu tych studiów zamierzają wyjechać za granicę. Dla pogranicza wyniki tych badań są pesymistyczne, bo jeśli nie ci młodzi ludzie, to kto będzie tą siłą, rezerwuarem do którego można sięgnąć przy modernizacji. Raczej ich nie znajdziemy. Jedynie należy się cieszyć, że młodzież pogranicza jest ambitna, a poziom i siła tych aspiracji są determinowane chęcią wydostania się poza peryferia. Na koniec warto podkreślić, iż większość tych aspiracji ma podobną strukturę i treść i jest identyczna po obu stronach granicy. Oznacza to, iż oba państwa powinny wspólnie starać się rozwiązywać te problemy w oparciu o dostępne diagnozy. Najlepiej gdyby władze regionalne wzięły to sobie do serca i postarały się dokonać zmian aby część tej młodzieży zatrzymać u siebie. Ale czy w warunkach globalizacji jest to możliwe, trudno powiedzieć. 7. Maturzysta przed komputerem Zebrane odpowiedzi na temat celów życiowych sygnalizują, iż pewne preferencje są uniwersalne. Zatem można powiedzieć, że w sferze kultury widać wpływy globalizacyjne. A jak wygląda aspekt nowych technologii czyli Internet i umiejętność korzystania z niego wśród młodzieży pogranicza? Z Internetu korzystało 99% polskich i 97% ukraińskich respondentów. Głównie młodzież w obu krajach korzysta z Internetu w domu. W Polsce było to 96% i na Ukrainie 93%. Profil na portalu społecznościowym posiadało 91% Polaków i 94% Ukraińców. Większość maturzystów po obu stronach granicy posiada profil na Facebooku. Z Internetu codziennie korzystało 85% Polaków i 80% Ukraińców, kilka razy w tygodniu 11% Polaków i 16% Ukraińców. Młodzież jak pokazują badania jest pokoleniem sieci. Prawie wszyscy korzystają z Internetu i najczęściej robią to codziennie w swoim domu, większość posiada profil na portalu społecznościowym. Młodzież powszechnie korzysta z Internetu. Z poczty elektronicznej korzysta 87% Polaków i 62% Ukraińców, z komunikatorów 61% Polaków i 34% Ukraińców. W czatach uczestniczyło 28% Polaków i 33% Ukraińców. W forach i grupach dyskusyjnych 14

15 uczestniczyło 38% Polaków i 29% Ukraińców. Telefonowało za pomocą skype a 44% Polaków i 71% Ukraińców. Przeglądało strony WWW 98% Polaków i 79% Ukraińców. Zbierało materiał potrzebny do nauki 90% Polaków i 91% Ukraińców. Uczestniczyło w kursach i szkoleniach przez Internet 17% Polaków i 52% Ukraińców. Szukało pracy 18% Polaków i 21% Ukraińców, kupowało towar 46% Polaków i 21% Ukraińców, korzystało z banku 34% Polaków i 17% Ukraińców. Uczestniczyło w akcjach internetowych 31% Polaków i 12% Ukraińców, grało w gry sieciowe 50% Polaków i 47% Ukraińców, ściągało darmowe oprogramowanie 47% Polaków i 72% Ukraińców, ściągało darmową muzykę, filmy 72% Polaków i 87% Ukraińców. Tworzyło własną stronę WWW 13% Polaków i 36% Ukraińców, pozyskiwało informacje ze stron publicznych instytucji 63% Polaków i 54% Ukraińców, pobierało formularze urzędowe 17% Polaków i 20% Ukraińców, słuchało muzyki, radia 85% Polaków i 86% Ukraińców, oglądało TV 50% Polaków i 62% Ukraińców, rezerwowało bilety lotnicze 21% Polaków i 16% Ukraińców, czytało gazety przez Internet 40% w Polaków i 28% Ukraińców, umawiało się na randki 12% w Polaków i 70% Ukraińców. Z korzystaniem z Internetu wśród respondentów jest tak jak z orientacjami życiowymi, można wyróżnić wspólną sferę zachowań jak też zaobserwować pojawiające się różnice. Większość młodzieży po obu stronach granicy wykorzystuje Internet do nauki oraz rozrywki. Połowa młodzieży gra w gry sieciowe, nieco rzadziej korzysta z e-administracji, poszukuje pracy i jest aktywna w wirtualnej przestrzeni. Nauka-rozrywka-załatwienie spraw urzędowych to czynności cechujące całą młodzież. Częściej maturzyści polscy niż ukraińscy wykorzystywali Internet do działań komunikacyjnych. Również częściej młodzi Polacy używali Internetu do pozyskiwania informacji i handlu. Z kolei młodzi Ukraińcy zdecydowanie częściej wykorzystywali Internet do celów towarzyskich, rozmów telefonicznych, e-learningu, czy też tą drogą zdobywali nielegalne oprogramowanie i tworzyli własne strony. Widać, iż polska młodzież raczej wykorzystuje Internet w celach rozrywkowomerkantylnych a ukraińska jest bardziej pragmatyczna i stara się wykorzystać jego walory do nauki, budowania swojej tożsamości czy poszukiwania partnera/partnerki. 8. Czas wolny Na koniec tego szkicu młodzieży pogranicza przyglądnijmy się jak młodzież spędza czas wolny, co stanowi przedmiot jej zainteresowań i w jaki sposób organizuje sobie zajęcia. Gra na instrumencie lub śpiewa 42% Polaków i 47% Ukraińców. Sprząta 39% Polaków i 15

16 41% Ukraińców. Chodzi na siłownię 36% Polaków i 63% Ukraińców. Pomaga innym 65% Polaków i 54% Ukraińców. Obija się, leniuchuje 79% Polaków i 36% Ukraińców. Zajmuje zwierzętami, roślinami 56% Polaków i 44% Ukraińców. Gra w gry komputerowe 59% Polaków i 58% Ukraińców. Korzysta z Internetu 95% Polaków i 94% Ukraińców. Czyta książki 58% Polaków i 64% Ukraińców. Chodzi na koncerty muzyki młodzieżowej 55% Polaków i 60% Ukraińców. Kibicuje sportowcom 54% Polaków i 62% Ukraińców. Dokształca się 69% Polaków i 85% Ukraińców. Czyta gazety 68% Polaków i 44% Ukraińców. Chodzi do restauracji, pubu 80% Polaków i 79% Ukraińców. Uprawia sport 76% Polaków i 80% Ukraińców. Chodzi do kina 76% Polaków i 72% Ukraińców. Pracuje zarabia dodatkowe pieniądze 71% Polaków i 69% Ukraińców. Chodzi po sklepach, robi zakupy 71% Polaków i 78% Ukraińców. Chodzi na prywatki 74% Polaków i 76% Ukraińców. Telefonuje do znajomych 83% Polaków i 88% Ukraińców. Ogląda TV 86% Polaków i 80% Ukraińców. Śpi 94% polaków i 91% Ukraińców. Podróżuje 87% Polaków i 89% Ukraińców. Odpowiedzi na to pytanie pokazują, iż więcej jest podobieństw między młodzieżą polską i ukraińską niż różnic. Na dwadzieścia cztery wymienione formy spędzania czasu wolnego aż w trzynastu nie odnotowano większych różnic. Prawie wszyscy respondenci korzystają z Internetu, chodzą do restauracji, kina, na prywatki, telefonują do siebie, uprawiają sport, pracują, robią zakupy. Wypoczywają też śpiąc lub podróżując. Nieco mniej respondentów kibicuje sportowcom, chodzi na koncerty, gra w gry komputerowe, czyta ksiązki, zajmuje się muzyką lub sprząta. Jak widać potrzeby ludyczne i afiliacyjne są wśród młodzieży identyczne. Młodzież co jest charakterystyczne dla tej kategorii społecznej większość tego czasu spędza ze sobą. Są też drobne różnice, młodzież ukraińska w czasie wolnym częściej się dokształca oraz chodzi na siłownie. Może to oznaczać, iż w większym stopniu poddają się pracy nad sobą, bardziej dbają o rozwój intelektualny i fizyczny. Młodzi Polacy częściej biernie spędzają czas wolny nic nie robiąc, czytają gazety, pomagają innym bądź zajmują się domem. 16

17 Tabela 2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w Polsce i na Ukrainie (w%) 4 Aktywność Polska Ukraina Przebywać z przyjaciółmi Słuchać muzyki w domu Korzystać z Internetu Spać Podróżować Spotykać się z chłopakiem/dziewczyną Oglądać TV Telefonować do znajomych Chodzić do restauracji, pubu Uprawiać sport Chodzić do kina Obijać się, leniuchować Chodzić na prywatki Pracować zarabiać dodatkowe pieniądze Chodzić po sklepach, robić zakupy Dokształcać się, uczyć czegoś nowego Czytać gazety Pomagać innym, pracować na rzecz innych Grać w gry komputerowe Czytać książki Zajmować się zwierzętami, roślinami Chodzić na koncerty muzyki młodzieżowej Kibicować sportowcom Grać na instrumencie lub śpiewać Sprzątać w domu Chodzić na siłownie Zakończenie Podsumowując, gdy uwzględnimy wszystkie zaprezentowane dane to pojawia się konkluzja, że młodzież jest bardzo podobna do siebie po obu stronach granicy. Można rzec, iż ma pretensje do wysokiej jakości życia, ma tradycyjne podejście do wielu spraw. Praca, rodzina, przyjaciele to rzeczy, na których im zależy, do których zamierzają dążyć. Jest to generacja zdominowana przez Internet, który stanowi element codzienności. Młodzież nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez niego. Poza cyfrową rzeczywistością w sieci młoda generacja pogranicza zajęta jest zabawą, rozrywką w gronie przyjaciół i znajomych. Co istotne, jest to pokolenie, które jest pełne optymizmu, twierdzi, iż nie najgorzej się im żyje, w dużej mierze wierzy, że w przyszłość odniesie powodzenie w życiu, a co 4 W tabeli przedstawiono połączone odpowiedzi dla (robię to bardzo chętnie i robię to raczej chętnie). 17

18 najważniejsze młodzież jest szczęśliwa. Nie widać w niej mizantropi i defetyzmu co miało charakteryzować pokolenia z lat 70-ych opisane przez Stefana Nowaka 5. Są też różnice między młodzieżą w obu krajach, co może wynikać z różnego tempa zmian modernizacyjnych. Polska młodzież wydaje się podlegać trendom laicyzacyjnym jakie pojawiają się w Europie Zachodniej. Te badania jak też wcześniejsze realizowane przez autora w latach 2011,2010,2008,2007 wyraźnie pokazują spadek religijności w kolejnych kohortach maturzystów 6. Polskiej młodzieży też mniej zależy na studiach wyższych oraz na zakładaniu własnych firm. Jest to pokolenie raczej nastawione na konsumpcję niż ciężką pracę. Widać, że ład kapitalistyczny nie jest już bezwarunkowo akceptowany. Młodzi Polacy chcieliby spokojnego życia bez kłopotów i gonitwy za pozycją zawodową, społeczną. Młodzi Ukraińcy są bardziej prokapitalistyczni, wierzą w merytokrację dążąc do studiów wyższych oraz chcą zakładać własne firmy. O ile w Polsce są widoczne trendy późnokapitalistyczne nacechowane konsumpcjonizmem i indywidualizmem o tyle na Ukrainie widoczne są postawy charakterystyczne dla wczesnej nowoczesności. 5 S. Nowak(red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, PWN, Warszawa

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYBORY ZAWODOWO-EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Redakcja naukowa: Katarzyna Cheba Arleta Terpiłowska-Dworczak Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne WSTĘP W ostatnich miesiącach w przestrzeń publiczną wkroczyła młodzież urodzona w latach 80., ostatnich latach PRL. To oni najliczniej demonstrowali na rzecz demokratycznych przemian podczas ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży

Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży 41 Piotr Długosz Uniwersytet Rzeszowski Wybrane aspekty przemian podkarpackiej młodzieży Selected aspects of changes of youth from the Podkarpackie region

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt Poszerzenie możliwości działania wielkopolskich biur

Projekt Poszerzenie możliwości działania wielkopolskich biur Projekt Poszerzenie możliwości działania wielkopolskich biur karier poprzez innowacyjny katalog PRACA powstał w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012

Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 2013 Zawodowy start Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 Zawodowy start Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy 2014 Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

MIGRANCI AKTYWNI ZAWODOWO CZY ZAGRANICZNI PRZEDSIĘBIORCY? RAPORT Z BADAŃ

MIGRANCI AKTYWNI ZAWODOWO CZY ZAGRANICZNI PRZEDSIĘBIORCY? RAPORT Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE IZABELA CZERNIEJEWSKA MIGRANCI AKTYWNI ZAWODOWO CZY ZAGRANICZNI PRZEDSIĘBIORCY? RAPORT Z BADAŃ Wprowadzenie Tytułowe pytanie postawiono celowo, aby zainicjować dyskusję

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP

Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP 1 Spis treści I Informacje o badaniu... 4 1. Cel badania... 4 2. Metodologia... 5 3. Próba badawcza... 6 3.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE

DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE Szanowni Państwo, Jan Szomburg prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową po trzech latach wspólnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pytania badawcze, cel badań.

Wstęp Pytania badawcze, cel badań. Wstęp Pytania badawcze, cel badań. Obecnie w Polsce notujemy najwyższe bezrobocie wśród wszystkich 25 krajów UE i nie jest to różnica niewielka. Bezrobocie w Polsce jest dwa razy większe niż średnia dla

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector

Issued with the consent of the Rector Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management at

Bardziej szczegółowo

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska. Warto Wracać?

Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska. Warto Wracać? Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska Warto Wracać? strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjału opracowanie w ramach projektu Kierunek Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych. 20ll

Prawo i Sprawiedliwość. Szansa dla młodych. 20ll 20ll Warszawa czerwiec 20ll r. SPIS TREŚCI: WSTĘP.................................. 5 2 3 PORZUCONA GENERACJA. PRZYKŁADY Z ŻYCIA WZIĘTE................................ 7 BARIERY OGRANICZAJĄCE MŁODYCH LUDZI.

Bardziej szczegółowo