Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego"

Transkrypt

1 Piotr Długosz Raport z badań maturzystów pogranicza polsko ukraińskiego 1. Charakterystyka badanej zbiorowości Badania zostały zrealizowane przez studentów socjologii i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i pracowników Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego był dr Piotr Długosz, a na Ukrainie pracami kierowała dr hab. Switłana Szczudło. Badaniami objęto wszystkie szkoły średnie w Przemyślu i okolicach oraz w Drohobyczu. Przebadano maturzystów w ostatnich klasach. W Polsce zebrano 717 ankiet, na Ukrainie 584. Badania zostały wykonane techniką ankiety audytoryjnej w trakcie zajęć lekcyjnych na przełomie 2012/13r 1. Kondycję ekonomiczną swoich rodzin jako złą oceniło 10% respondentów z Polski i 9% z Ukrainy. Na średnim poziomie żyło 46% respondentów w Polsce i 54% na Ukrainie. Na dobre warunki materialne wskazało 44% polskich i 37% ukraińskich respondentów. Mimo różnic w poziomie życia (według wskaźnika HDI Human Development Index) Polska jest na 39 miejscu a Ukraina na 78) młodzież w obu krajach ocenia sytuację materialną. Wykres 1. Ocena sytuacji materialnej Polska Ukraina bardzo biednie 8 8 skromnie średnio dobrze bardzo dobrze W badaniach brali poza autorem udział dr Sławomir Solecki, mgr Marcin Sowiński, studenci z Koła Naukowego Socjologów, II i III rok studentów PWSW w Przemyślu. Po ukraińskiej stronie badania realizowała Swietłana Szczudło i Iryna Mirczuk. 1

2 O sytuacji ekonomicznej rodzin maturzystów świadczy też wyposażenie w różne dobra. Zmywarkę do naczyń posiadało 30% polskich i 16% ukraińskich gospodarstw domowych, telefon komórkowy 98% młodzieży w Polsce i na Ukrainie, telewizor plazmowy lub LCD 77% Polaków i 50% Ukraińców, stacjonarny komputer 79% Polaków i 78% Ukraińców, laptop 76% Polaków i 53% Ukraińców, działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym 24% Polaków i 38% Ukraińców, samochód osobowy 85% Polaków i 53% Ukraińców, stały dostęp do Internetu 92% Polaków i 82%Ukraińców, biurko do nauki 91% młodzieży w Polsce i na Ukrainie, własny pokój 83% w Polsce i 77% na Ukrainie. Tabela 1. Wyposażenie gospodarstw domowych maturzystów Wyposażenie gospodarstw maturzystów Polska Ukraina Zmywarka do naczyń Telefon komórkowy Telewizor plazmowy lub LCD Stacjonarny komputer Laptop lub notebook Działka rekreacyjna z domkiem letniskowym Samochód osobowy Stały dostęp do Internetu Biurko do nauki Własny pokój Takie przedmioty jak komórka, komputer stacjonarny, biurko do nauki, własny pokój są w posiadaniu większości młodzieży po obu stronach granicy. Nieznacznie więcej polskich maturzystów posiada stały dostęp do Internetu. Zatem jak widać, przedmioty, które są potrzebne do nauki, mogą ją ułatwiać, znajdują się w posiadaniu obu grup młodzieży. Różnice w zamożności widać w przypadku posiadania przez polskich respondentów większej liczby zmywarek, samochodów, laptopów. Ukraińcy za to mają więcej domków letniskowych i działek. Jednakże biorąc pod uwagę wszystkie dane można stwierdzić, iż mimo obiektywnie gorszego położenia ekonomicznego młodzieży ukraińskiej ich opinia o sytuacji materialnej jest pozytywna i bardzo podobna do tej artykułowanej przez polską młodzież. 2. Cele życiowe Najczęściej wybieranymi celami życiowymi wśród młodzieży były: szczęśliwe życie rodzinne 95% Polska i 98% Ukraina, znalezienie dobrej pracy 97% Polska i 98%Ukraina, 2

3 posiadanie przyjaciół 95% Polska i 97%Ukraina, rozwijanie zdolności i zainteresowań (94% Polska i 96% Ukraina, zdobycie ludzkiego szacunku 93% Polska i 94% Ukraina. W obu grupach młodzieży nieco niższą popularność uzyskały takie cele jak: niezależność od innych 85% Polska i 84% Ukraina, osiągnięcie wysokiego stanowiska 75% Polska i 78% Ukraina. Z kolei respondenci z Ukrainy częściej wybierali takie cele, jak: ukończenie wyższej uczelni 93% Ukraina i 73% Polska, życie zgodne z zasadami wiary 79% Ukraina i 61% Polska, pomaganie innym ludziom 90% Ukraina i 80% Polska, założenie własnej firmy 61% Ukraina i 35% Polska, udział we władzy 34% Ukraina i 20% Polska. Wykres 2. Cele życiowe polskiej i ukraińskiej młodzieży udział w e w ładzy osiągnięcie w ysokiego stanow iska posiadanie przyjaciół pomaganiem innym ludziom niezależność od innych zbaw ienie w ieczne znalezienie dobrej pracy zdobycie ludzkiego szacunku zdobycie majątku, w ysokie dochody Ukraina Polska życie spokojne rozw ijanie zdolności i zainteresow ań życie chw ilą dla przyjemności i zabaw y założenie w łasnego przedsiębiorstw a szczęśliw e życie rodzinne ukończenie w yższej uczelni Za to polscy maturzyści częściej preferowali życie spokojne 80% Polska i 40% Ukraina, zdobycie majątku, wysokie dochody 85% Polska i 69% Ukraina, życie chwilą dla przyjemności i zabawy 52% Polska i 31%Ukraina. 3

4 Priorytetami dla młodego pokolenia pogranicza są rodzina, praca, przyjaciele, samorealizacja, ludzki szacunek, niezależność oraz wysoka pozycja społeczna. Orientacje wspólnotowe, nastawienie indywidualistyczne, wysoka pozycja w społeczeństwie są uniwersalne po obu stronach granicy. Z kolei maturzyści z Ukrainy mają wyższe aspiracje edukacyjne, są bardziej religijni, altruistyczni i zorientowani na osiągnięcia w sferze ekonomicznej i politycznej. Młodzi Polacy z jednej strony, są większymi hedonistami i materialistami a z drugiej, wyraźnie wykazują tendencje ucieczkowe od stresu życiowego. Uzupełnieniem zaprezentowanego portretu młodzieży będzie analiza religijności i zadowolenia z życia. Już wcześniej zasygnalizowano, iż młodzież ukraińska wyżej stawia religię w swoich planach życiowych niż polska młodzież. Za wierzących uważało się 78% Polaków i 91% Ukraińców. Niezdecydowanych było 16% Polaków i 7% Ukraińców. Za niewierzących uznało się 6% Polaków i 2% Ukraińców. Młodzi mają też dobrą kondycję psychiczną na co wskazują zebrane dane. Zadowolonych z życia było 80% Polaków i 83% Ukraińców. Młodzież,,tryska optymizmem co widać też w pytaniu na temat wiary w sukces, powodzenie w realizację planów życiowych. O tym, że szanse na realizację planów są bardzo duże i duże przekonanych jest 43% Polaków i 53% Ukraińców, że są średnie wskazało 47% Polaków i 37% Ukraińców. Reasumując, młodzież ma ambitne plany życiowe, jest szczęśliwa i z optymizmem patrzy w przyszłość. Na podstawie badań widać, że młodość nie zna granic. Są owszem pewne różnice, które mogą wynikać z zaawansowania procesów modernizacyjnych. Polska młodzież jest mniej religijna i bardziej hedonistyczna oraz w pewnym sensie zmęczona perspektywą nieustannej walki o wysoką pozycję społeczną. Młodzież ukraińska jest bardziej prokapitalistyczna jeśli za jej wskaźnik wziąć chęć pracy na swoim. Młodzi Ukraińcy częściej wierzą w mit dyplomu uczelni wyższej gwarantującego karierę i sukces materialny. 3. Aspiracje edukacyjne Z analizy celów życiowych młodzieży wynika, iż poprzeczka poziomu życia jaki chcieliby osiągnąć młodzi jest zawieszona nader wysoko. Pragnęliby oni wykonywać pracę umysłową czyli pracować jako,,białe kołnierzyki, mieć wysokie dochody i społeczny szacunek. Takie są wyobrażenia maturzystów o przyszłych rolach zawodowych. Można przyklasnąć tym planom i powiedzieć, iż młodzież jest dobrze zorientowana we współczesnych meandrach ekonomicznych. Wie, że w społeczeństwie wiedzy takie postawy są adekwatne, gdyż wykształcenie jest absolutnym minimum, które jednostka musi posiadać aby się ubiegać o status klasy średniej. Jak pokazują wyniki badań, przynależność 4

5 do klasy średniej staje się pragnieniem całej młodzieży. A jak wiemy, jest to szeroka nader kategoria, która obejmuje starą klasę średnią czyli właścicieli firm, jak też nową klasę średnią, która jest posiadaczem specjalistycznej wiedzy. Należy podkreślić, że w tym przypadku chodzi o wiedzę a nie,,papier, na którą jest popyt. Czy młodzież zdaje sobie z tego sprawę? Po wtóre, należy pamiętać iż, to co jest korzystne dla młodzieży niekoniecznie musi być owocne dla regionu. Po pierwsze, aspiracje młodzieży mogą być za wysokie. Załóżmy, że uzyska ona wykształcenie i kwalifikacje, na które nie będzie popytu na regionalnym rynku pracy. Tutejsza gospodarka ma raczej charakter rolniczo-przemysłowy co generuje zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, ewentualnie potrzebni są ludzie do pracy w prostych usługach. Dlatego może dochodzić do zjawiska zwanego marnotrawstwem mózgów (brain waste). Po drugie, jeśli większość maturzystów zamierza się edukować poza regionem i tam zamierza później pozostać to również będzie to niekorzystne dla regionu i będzie oznaczało drenaż mózgów(brain drain). Zatem warto się przyglądnąć aspiracjom edukacyjnym, zawodowym i planom emigracyjnym młodzieży zamieszkałej na pograniczu polsko-ukraińskim. Również w tym przypadku pojawia się pytanie na ile te dążenia są podobne a na ile się różnią po obu stronach granicy i co ewentualnie ma wpływ na te różnice. 4.Studia w metropolii Maturzyści najczęściej zamierzają dalej się uczyć po ukończeniu uczelni. W Polsce było to 47%, na Ukrainie 69%. Mniej więcej tyle samo respondentów po obu stronach granicy zamierzało kontynuować edukację i jednocześnie pracować(24% Polska i 21% Ukraina), częściej do pracy zamierzali iść polscy maturzyści 15% niż ukraińscy 6%. Nie miało zdania 13% Polaków i 3% Ukraińców. Zostać w domu zamierzało 1% młodzieży w obu grupach. Młodzież zamierza się dalej kształcić po szkole średniej, jednakże na Ukrainie jest wyższy odsetek osób, które będą zajmować się tylko nauką, a w Polsce więcej młodzieży chce podjąć pracę po szkole średniej. Być może taka postawa polskiej młodzieży wynika z wysokiego bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych. Ukraińcy są na tym etapie, iż jest tam niższe bezrobocie i wierzą, że studia prowadzą do kariery. Podjąć naukę w szkole pomaturalnej zamierzało 10% respondentów w obu krajach. Studia licencjackie zamierzało ukończyć 22% Polaków i 38% Ukraińców. Na studia magisterskie wybierało się 57% Polaków i 37% Ukraińców. O studiach doktoranckich myślało 11% Polaków i 15% Ukraińców. 5

6 Trudno powiedzieć czy aspiracje są wyższe w Polsce czy na Ukrainie gdyż studia licencjackie na Ukrainie trwają 4 lata a w Polsce 3 lata, z kolei magisterskie uzupełniające 2 lata w Polsce i rok bądź półtora roku na Ukrainie. W Polsce młodzież wybierając studia myśli o otrzymaniu tytułu,,mgr, Ukraińcy patrzą pragmatycznie i wiedzą, iż studia licencjackie dają wyższe wykształcenie i uprawniają do pełnienia roli profesjonalisty. Wykres 3. Plany życiowe polskich i ukraińskich maturzystów (w %) Polska Ukraina dalej uczyć pracow ać i uczyć 6 pójdę do pracy 3 nie w iem 1 1 zostanę w domu Na studia do Przemyśla wybierało się 11%, na studia do Drohobycza 21% respondentów. W stolicy regionu czyli w Rzeszowie zamierzało studiować 23%, we Lwowie 45%. W innym mieście na terenie województwa podkarpackiego zamierzało studiować 5%, w mieście obwodu lwowskiego 10%. Do dużego miasta w na terenie kraju zamierzało wyjechać 59% Polaków i 18% Ukraińców. Za granicę przymierzało się wyjechać 2% Polaków i 6% Ukraińców. Maturzyści z Przemyśla najczęściej wybierali studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 13%, Akademii Górniczo-Hutniczej 11%, Politechnice Rzeszowskiej 10%, Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 9%, Uniwersytecie Rzeszowskim 9%, Politechnice Krakowskiej 6%. Maturzyści z Drohobycza najczęściej chcieli studiować na Uniwersytecie w Drohobyczu 15%, na Uniwersytecie Lwowskim 15%, Politechnice Lwowskiej 13%, Uniwersytecie Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku 13%. Maturzyści są zainteresowani studiami zarówno uniwersyteckimi jak też inżynieryjnymi. Popularnością w obu krajach cieszą się studia na prawie, ekonomii, elektryce, bezpieczeństwie, budownictwie. 6

7 Dane wskazują, iż w Polsce młodzież ucieka z regionu na studia do dużych ośrodków akademickich, w których są renomowane uczelnie. Jest to bardzo negatywne zjawisko, które nosi miano drenażu mózgów. W konsekwencji oznacza to odpływ kapitału ludzkiego i brak endogennych sił rozwoju regionu. Po drugie, emigracja edukacyjna maturzystów może narazić lokalne uczelnie na kłopoty z naborem kandydatów na studia. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja na Ukrainie. Tutaj metropolia Lwowska sprawia, iż młodzież zostaje studiować w regionie przykarpackim. Lwów jest zdecydowanie najatrakcyjniejszy dla młodzieży z pogranicza gdyż tam znajdują się renomowane uczelnie jak też znajduje się atrakcyjny rynek pracy dla specjalistów z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii. Dzięki temu po ukraińskiej stronie nie ma drenażu mózgów i region przykarpacki może liczyć na endogenne źródła rozwoju. Warto też zobaczyć jakimi motywami kierują się maturzyści przy wyborze uczelni. Polska młodzież wybiera uczelnie kierując się najczęściej tematyką studiów (50%), wysokim poziomem nauczania (45%), perspektywą kariery zawodowej (28%), prestiżem i renomą uczelni (24%). Ukraińcy biorą głównie pod uwagę wysoki poziom nauczania (56%), perspektywę kariery po ich skończeniu (37%), tematykę studiów (35%), możliwość rozwoju swoich zainteresowań (28%). Młodzież traktuje studia wyższe w kategoriach,,pociągu, który ma zawieźć ich do stacji o nazwie wysoka jakość życia. W związku z tym starannie dobiera uczelnię biorąc pod uwagę jej renomę jak też poziom nauczania. Przy czym Polacy są bardziej pragmatyczni niż Ukraińcy, którzy chcą jednak podczas studiów jeszcze rozwijać swoje zainteresowania. Poproszono też maturzystów o próbę wyjaśnienia,,owczego pędu do wyższego wykształcenia wśród młodzieży. Respondenci z Polski uważali, iż tym powodem jest chęć uzyskania wysokich zarobków (50%), uniknięcie bezrobocia (50%), łatwiejsze życie (37%), zdobycie interesującego zawodu (32%), niezależność, samodzielność (29%). Ankietowani na Ukrainie również wskazywali na wysokie zarobki (44%), uniknięcie bezrobocia (33%), możliwość pracy na swoim (31%), zdobycie interesującego zawodu (29%), rozwój intelektualny, samodoskonalenie (28%). Z jednej strony młodzież przyznaje, iż wykształcenie ma wartość instrumentalną, daje profity. Takie są te wyobrażenia młodzieży. Może to oznaczać, iż w przypadku falsyfikacji tej tezy, co jest coraz bardziej widoczne biorąc pod uwagę poziom bezrobocia (na Podkarpaciu wśród młodzieży do 30r.ż. jest 21% bezrobotnych z wyższym wykształceniem) młodzież 7

8 odwróci się od studiów. Młodzież ukraińska zwracała uwagę, iż studia mogą przygotować do pracy na swoim oraz pozwalają się rozwijać. Reasumując, maturzyści w większości zamierzają się dalej edukować w szkołach wyższych. W Polsce pożądane są studia magisterskie a na Ukrainie licencjackie. Młodzież polska orientuje się na uczelnie poza regionem, a młodzież ukraińska kieruje się do stolicy regionu. Studia mają pomóc w uzyskaniu wysokiego statusu i mają być przepustką do klasy średniej. 5.Sen o klasie średniej Plany edukacyjne są podporządkowane ściśle aspiracjom zawodowym. Jeśli ktoś zamierza zostać lekarzem musi udać się do dobrego liceum o odpowiednim profilu, gdzie będzie mógł się dobrze przygotować do zdania matury, co z kolei pozwoli mu na ubieganie się o indeks uczelni medycznej. Ale samo skończenie studiów nie wystarczy bo są jeszcze wymagane specjalizacje i kolejne dyplomy, które mają być przepustką do wymarzonej profesji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku prawników, psychologów, geodetów i wielu innych zawodów. Trafienie do wymarzonej klasy średniej może być okupione wieloma latami nauki o czym zdaje się wiedzą młodzi ludzie. Należy też przyjąć taki model, iż niemała część młodzieży nie wie co chciałaby robić, chce jedynie pracować za biurkiem, czyli nie być pracownikiem fizycznym. W związku z tym studia wybiera przypadkowo albo kierując się modą albo łatwością ich ukończenia. W tym przypadku studia stanowią przechowalnię przed bezrobociem i nie można mówić, iż są podporządkowane konkretnym planom zawodowym. Młodzież kierując się snem o klasie średniej jest,,zmuszona do studiów(niejednokrotnie przez rodziców). Myśli sobie, że to konieczność a reszta jakoś się ułoży. Niestety jest to błędne myślenie, bo w tym przypadku tak jest jak z okrętem na morzu, jeśli załoga nie zna celu wyprawy to będzie ciągle dryfować i nigdzie ostatecznie nie dotrze. Analogicznie jest z tymi studentami, którzy nie wiedzą co chcą robić w życiu i co im mają dać studia. Jeśli traktują je jako przedłużenie młodości to ich zguba rychło nadejdzie wraz z odebraniem dyplomu. Pracować w zakładzie państwowym zamierzało 23% respondentów z Polski i 21% z Ukrainy. Zakład prywatny był odpowiednim miejscem dla 25% Polaków i 17% Ukraińców. Firma z kapitałem zagranicznym została wybrana przez 9% Polaków i 16% Ukraińców. Założyć własną firmę zamierzało 20% Polaków i 22% Ukraińców. Pracę w gospodarstwie rolnym wybrało tylko 1% Ukraińców(żaden Polak). Pracę za granicą zamierzało podjąć 17% Polaków i 19% Ukraińców. 8

9 Wykres 4. Preferowane miejsce pracy (w %) państwowy prywatny z kapitałem zagranicznym własna firma gospodarstwo rolne za granicę inne Polska Ukraina Zadziwiająco są podobne plany zawodowe maturzystów po obu stronach granicy. Praca w firmie państwowej, praca na swoim oraz praca zagranicą są tak samo popularne w obu grupach młodzieży. Różnice w postawach badanych są niewielkie, częściej Polacy wybierali pracę w prywatnym zakładzie co nieco zaskakuje, gdyż w badaniach realizowanych na pograniczu Polskim w latach taką opcję wybierało mniej niż 20% respondentów 2. Wzrost znaczenia prywatnej firmy może wynikać z polepszenia się stanu wiedzy młodzieży o realiach na rynku pracy. Po prostu, w tych firmach większość młodzieży znajduje i może znaleźć pracę. Z kolei większa chęć do pracy w firmie z kapitałem zagranicznym wśród maturzystów z Ukrainy może wynikać z podobnego faktu, mianowicie tych firm jest sporo na Ukrainie i mogą one zatrudniać młodzież. W Polsce a szczególnie na Podkarpaciu takich firm jest niewiele. Pytani o zarobki maturzyści z Polski odpowiadali, iż minimalna płaca netto (na rękę), która skłoniłaby ich do podjęcia pracy powinna wynosić 2435zł. Z kolei płaca, która przyniosłaby im satysfakcję z pracy wynosiła 4133 netto. Płaca satysfakcjonująca jest dwa razy większa niż płaca minimalna. Widać, iż oczekiwania płacowe nie są wyznaczane najniższą krajową i znacznie odbiegają o od realiów,,pokolenia 1200 zł brutto. Maturzyści na Ukrainie oczekują płacy minimalnej w wysokości 3735 hrywien netto(na rękę). Płaca, która miałaby przynieść satysfakcję z pracy wyniosła 9150 hrywien. W przypadku respondentów z Ukrainy, te rozpiętości między płacą minimalną a satysfakcjonującą są jeszcze wyższe niż w przypadku Polaków. 2 P. Długosz, Młodzież Podkarpacia w III RP, Kraków, Nomos P. Długosz, Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza. Impuls, Kraków

10 Wykres 5. Aspiracje zarobkowe (Polska w złotych, Ukraina w hrywnach) płaca minimalna płaca satysfakcjonująca Polska Ukraina W dobie bezrobocia nie lada wyzwaniem dla młodzieży jest znalezienie pracy. Cała edukacja jest temu podporządkowana, w związku z tym warto poznać strategie, które zdaniem maturzystów mogą zapewnić sukces czyli uzyskanie odpowiedniej pracy. Na intensywne poszukiwanie pracy wskazało 90% Polaków i 93% Ukraińców. Odbycie stażu zostało wymienione prze 86% Polaków i 93% Ukraińców. Również z powszechną akceptacją respondentów spotkały się szkolenia zawodowe zarówno wśród Polaków 86% jak też Ukraińców 81%. O skuteczności nauki autoprezentacji było przekonanych 67% Polaków i 71% Ukraińców. Praktyka za granicą była wskazana przez 68% Polaków i 63% Ukraińców. Wykazane strategie były mniej więcej popularne w obu grupach młodzieży. Szukanie pracy, staże, praktyki, szkolenia zawodowe są zdaniem maturzystów najlepszą metodą na zdobycie pracy. Innymi słowy, stawiają oni na kwalifikacje zawodowe. Te strategie są uniwersalne. 10

11 Wykres 6. Skuteczne sposoby poszukiwania pracy pracow ać jako w olontariusz uczyć się, jak pisać CV/list motyw acyjny odbyw ać praktyki za granicą zdobyw ać referencje/opinie pracow ać jako praktykant w firmach odbyw ać staż uczyć się autoprezentacji odbyw ać szkolenia zaw odow e zdobyw ać dodatkow e upraw nienia, licencje robić dodatkow e kursy intensyw nie szukać pracy kontynuow ać nauke w szkole, na studiach uczyć się języków obcych szukac odpow iedznich znajomości Ukraina Polska Jednakże pewne strategie zyskiwały przewagę wśród polskich respondentów. Częściej młodzież polska uważała, iż znajomości są najlepszym sposobem na znalezienie pracy (Polska 86%, Ukraina 73%). Częściej na naukę języków obcych stawiali młodzi Polacy 95% niż Ukraińcy 79%. Za kontynuacją nauki na studiach opowiedziało się 78% młodzieży Polskiej i 69% młodzieży ukraińskiej. Na dodatkowe kursy wskazało 89% Polaków i 52% Ukraińców. W skuteczność dodatkowych uprawnień i licencji wierzyło 88% Polaków i 53% Ukraińców. Częściej też na praktyki w firmach wskazała młodzież w Polsce 76% niż na Ukrainie 45%. Naukę pisania listów motywacyjnych, CV uznało 67% Polaków i 54% Ukraińców. Dwukrotnie częściej wskazywała na wolontariat młodzież Polska 40% niż Ukraińska 25%. Jak widać są też różnice w uzyskanych obserwacjach między młodzieżą polską a ukraińską. Polscy maturzyści większą wagę przywiązują do znajomości, dyplomu wyższej uczelni, znajomości języków obcych, kursów, dodatkowych kwalifikacji, wolontariatu. Widać u polskich maturzystów dywersyfikację strategii. Paradoksalnie częściej Polacy wierzą w znajomości niż Ukraińcy, z drugiej strony większą wagę przywiązują do dyplomu wyższej uczelni. Być może na dużą rolę znajomości 11

12 w myśleniu młodzieży o sukcesie zawodowym ma wpływ duże bezrobocie i trudności w podjęciu pracy po skończonej edukacji. Również tymi trudnościami młodzieży polskiej można wyjaśnić przywiązanie dużej wagi do języków obcych, czy formalnych kompetencji. W razie problemów z uzyskaniem pracy w Polsce będzie młodzież jej poszukiwać na zachodzie, w razie problemów z pracą w swoim zawodzie przydadzą się kursy i kwalifikacje z innej branży. Można skonstatować, iż młodzież polska wykształcenie traktuje instrumentalnie, uważa, że studia są po to aby znaleźć pracę a nie rozwijać się intelektualnie i społecznie. O tym, że na Ukrainie łatwiej o pracę świadczą też wysokie odsetki akceptacji wśród maturzystów z Ukrainy takich metod, jak: intensywne poszukiwanie pracy i staż. Jeśli ta praca jest, to wystarczy jej poszukiwać i mieć doświadczenie zdobyte w trakcie stażu. Niestety w Polsce to nie wystarczy. Na koniec zobaczmy gdzie w przyszłości maturzyści chcieliby zamieszkać po zakończeniu zamierzonej edukacji. W obecnym miejscu zamieszkania planowało pozostać 17% ankietowanych po obu stronach granicy. Przeprowadzić się do małej wioski lub miasteczka w regionie zamierzało 8% Polaków i 6% Ukraińców. Osiedlić się w Przemyślu chciało 3%, w Drohobyczu 6%. Osiąść w przyszłości w stolicy regionu-rzeszowie postanowiło 6%, we Lwowie 19%. Przenieść się do dużego miasta w kraju (Kraków, Warszawa, Kijów, Odessa) pragnęło 33% Polaków i 13% Ukraińców. Za granicę zamierzało wyjechać 16% Polaków i 32% Ukraińców. Jedna piąta maturzystów w obu grupach planuje pozostać w obecnym miejscu zamieszkania, a około połowa badanych zamierza opuścić pogranicze w przyszłości. W Polsce ta emigracja raczej będzie mieć charakter wewnętrzny a na Ukrainie zewnętrzny. W Polsce tym magnesem przyciągającym młodzież są metropolie, Warszawa, Kraków, a na Ukrainie inne państwa. Kolejny raz potwierdza się pozycja metropolitarna Lwowa, miasto to przyciąga ludzi z przykarpacia co korzystnie działa na akumulację kapitału ludzkiego po ukraińskiej stronie. Podkarpacie raczej jest w niekorzystnej sytuacji, gdyż stolica regionu tj. Rzeszów ma znikomą zdolność do przyciągania młodych ludzi. Jednakże należy podkreślić, że połowa badanej młodzieży ucieknie z pogranicza do innych miast szukać lepszej przyszłości. Główne powody wyjazdu poza region to według polskich maturzystów: brak perspektyw na przyszłość (61%), brak pracy (60%),niskie zarobki (44%), brak możliwości rozwoju zawodowego (42%), nuda brak rozrywek (19%), brak szans na dostatnie życie (18%). 12

13 Maturzyści z Ukrainy wskazywali najczęściej brak perspektyw na przyszłość (64%), niskie zarobki (50%), brak możliwości rozwoju zawodowego (34%), brak szans na dostatnie życie (33%), brak pracy (31%), brak możliwości rozwoju zawodowego (10%). Zebrane obserwacje pokazują, iż młodzież ukraińska nie jest narażona w takim stopniu jak polska na bezrobocie. Ukraińcy pod tym względem mają korzystniejszą sytuację, co widać w analizowanych odpowiedziach. Polacy emigrują bo nie ma pracy i są narażeni na niską jakość życia. Ukraińcy emigrują raczej ze względu na niemożność uzyskania wysokiej jakości życia na przykarpaciu. Maturzyści pogranicza marzenie o klasie średniej mającej wysoki status zawodowy, z odpowiednią sumą na koncie bakowym, z własnym domem i ogrodem będą mogli realizować w dużych miastach w kraju lub wyjadą go szukać za granicą. 6. Peryferyzacja peryferii Głośna ostatnimi czasy teoria klasy kreatywnej Richarda Florydy mówi, iż rozwój regionów jest możliwy dzięki 3xT, czyli talentowi, tolerancji i technologiom 3. Według przywoływanego autora, tylko te obszary, gdzie występują owe czynniki są zdolne do generowania wzrostu. W tych miejscach pojawia się klasa kreatywna, która jest w stanie tworzyć innowacyjne produkty i usługi, na wieść o jej występowaniu przychodzą inwestorzy kuszeni możliwością pozyskania wydajnych i efektywnych pracowników. Warunkiem pojawienia się klasy kreatywnej są miejsca gdzie jest wysoka jakość życia, tolerancja i atrakcyjny rynek pracy. Te czynniki są magnesem przyciągającym klasę kreatywną czyli młodych wykształconych nieprzeciętnych dążących do sukcesów zawodowych. Druga koncepcja dotyczy kapitału ludzkiego czyli wiedzy i umiejętności i jego roli w rozwoju regionalnym. Tam gdzie jest ów kapitał, tam można liczyć na wzrost PKB i rozwój ekonomiczny. Trzecia koncepcja z kolei skłania się ku tezie, iż żadne pieniądze pochodzące z różnych funduszy nie są w stanie doprowadzić do rozwoju regionu jeśli ten nie ma endogennych sił czyli brakuje mu odpowiednich ludzi z kwalifikacjami, silnie motywowanych do osiągnięć. Czwarta zakłada, że młodzież jest siłą, rezerwuarem, którą może społeczeństwo wykorzystać i po nią sięgnąć, kiedy jest taka konieczność. Zazwyczaj taką okazją są głębokie zmiany społeczne, rewolucje, transformacje, które wymagają nowych sił zdolnych do zaprojektowania i wprowadzenia zmian. Młodzież może być katalizatorem tych przemian. 3 R. Floryda, Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa

14 Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz przedstawione koncepty należy mieć świadomość, iż pogranicze, które w obu państwach zajmuje peryferyjne położenie nie może w najbliższych latach liczyć na specjalnie na rozwój. Klasa kreatywna, kapitał ludzki, potencjał młodości będą raczej się lokować w centrum a nie tutaj na peryferiach. Może w korzystniejszej sytuacji jest Ukraina ze względu na Lwów i jego zdolność do przyciągania młodzieży. Co z tego, że młodzież się jeszcze (w Polsce) garnie do studiów wyższych, kiedy ci najlepsi jadą poza region i doń już nie wracają. Co z tego, że Ukraińcy mają atrakcyjne uczelnie we Lwowie i tam się chcą edukować, kiedy po skończeniu tych studiów zamierzają wyjechać za granicę. Dla pogranicza wyniki tych badań są pesymistyczne, bo jeśli nie ci młodzi ludzie, to kto będzie tą siłą, rezerwuarem do którego można sięgnąć przy modernizacji. Raczej ich nie znajdziemy. Jedynie należy się cieszyć, że młodzież pogranicza jest ambitna, a poziom i siła tych aspiracji są determinowane chęcią wydostania się poza peryferia. Na koniec warto podkreślić, iż większość tych aspiracji ma podobną strukturę i treść i jest identyczna po obu stronach granicy. Oznacza to, iż oba państwa powinny wspólnie starać się rozwiązywać te problemy w oparciu o dostępne diagnozy. Najlepiej gdyby władze regionalne wzięły to sobie do serca i postarały się dokonać zmian aby część tej młodzieży zatrzymać u siebie. Ale czy w warunkach globalizacji jest to możliwe, trudno powiedzieć. 7. Maturzysta przed komputerem Zebrane odpowiedzi na temat celów życiowych sygnalizują, iż pewne preferencje są uniwersalne. Zatem można powiedzieć, że w sferze kultury widać wpływy globalizacyjne. A jak wygląda aspekt nowych technologii czyli Internet i umiejętność korzystania z niego wśród młodzieży pogranicza? Z Internetu korzystało 99% polskich i 97% ukraińskich respondentów. Głównie młodzież w obu krajach korzysta z Internetu w domu. W Polsce było to 96% i na Ukrainie 93%. Profil na portalu społecznościowym posiadało 91% Polaków i 94% Ukraińców. Większość maturzystów po obu stronach granicy posiada profil na Facebooku. Z Internetu codziennie korzystało 85% Polaków i 80% Ukraińców, kilka razy w tygodniu 11% Polaków i 16% Ukraińców. Młodzież jak pokazują badania jest pokoleniem sieci. Prawie wszyscy korzystają z Internetu i najczęściej robią to codziennie w swoim domu, większość posiada profil na portalu społecznościowym. Młodzież powszechnie korzysta z Internetu. Z poczty elektronicznej korzysta 87% Polaków i 62% Ukraińców, z komunikatorów 61% Polaków i 34% Ukraińców. W czatach uczestniczyło 28% Polaków i 33% Ukraińców. W forach i grupach dyskusyjnych 14

15 uczestniczyło 38% Polaków i 29% Ukraińców. Telefonowało za pomocą skype a 44% Polaków i 71% Ukraińców. Przeglądało strony WWW 98% Polaków i 79% Ukraińców. Zbierało materiał potrzebny do nauki 90% Polaków i 91% Ukraińców. Uczestniczyło w kursach i szkoleniach przez Internet 17% Polaków i 52% Ukraińców. Szukało pracy 18% Polaków i 21% Ukraińców, kupowało towar 46% Polaków i 21% Ukraińców, korzystało z banku 34% Polaków i 17% Ukraińców. Uczestniczyło w akcjach internetowych 31% Polaków i 12% Ukraińców, grało w gry sieciowe 50% Polaków i 47% Ukraińców, ściągało darmowe oprogramowanie 47% Polaków i 72% Ukraińców, ściągało darmową muzykę, filmy 72% Polaków i 87% Ukraińców. Tworzyło własną stronę WWW 13% Polaków i 36% Ukraińców, pozyskiwało informacje ze stron publicznych instytucji 63% Polaków i 54% Ukraińców, pobierało formularze urzędowe 17% Polaków i 20% Ukraińców, słuchało muzyki, radia 85% Polaków i 86% Ukraińców, oglądało TV 50% Polaków i 62% Ukraińców, rezerwowało bilety lotnicze 21% Polaków i 16% Ukraińców, czytało gazety przez Internet 40% w Polaków i 28% Ukraińców, umawiało się na randki 12% w Polaków i 70% Ukraińców. Z korzystaniem z Internetu wśród respondentów jest tak jak z orientacjami życiowymi, można wyróżnić wspólną sferę zachowań jak też zaobserwować pojawiające się różnice. Większość młodzieży po obu stronach granicy wykorzystuje Internet do nauki oraz rozrywki. Połowa młodzieży gra w gry sieciowe, nieco rzadziej korzysta z e-administracji, poszukuje pracy i jest aktywna w wirtualnej przestrzeni. Nauka-rozrywka-załatwienie spraw urzędowych to czynności cechujące całą młodzież. Częściej maturzyści polscy niż ukraińscy wykorzystywali Internet do działań komunikacyjnych. Również częściej młodzi Polacy używali Internetu do pozyskiwania informacji i handlu. Z kolei młodzi Ukraińcy zdecydowanie częściej wykorzystywali Internet do celów towarzyskich, rozmów telefonicznych, e-learningu, czy też tą drogą zdobywali nielegalne oprogramowanie i tworzyli własne strony. Widać, iż polska młodzież raczej wykorzystuje Internet w celach rozrywkowomerkantylnych a ukraińska jest bardziej pragmatyczna i stara się wykorzystać jego walory do nauki, budowania swojej tożsamości czy poszukiwania partnera/partnerki. 8. Czas wolny Na koniec tego szkicu młodzieży pogranicza przyglądnijmy się jak młodzież spędza czas wolny, co stanowi przedmiot jej zainteresowań i w jaki sposób organizuje sobie zajęcia. Gra na instrumencie lub śpiewa 42% Polaków i 47% Ukraińców. Sprząta 39% Polaków i 15

16 41% Ukraińców. Chodzi na siłownię 36% Polaków i 63% Ukraińców. Pomaga innym 65% Polaków i 54% Ukraińców. Obija się, leniuchuje 79% Polaków i 36% Ukraińców. Zajmuje zwierzętami, roślinami 56% Polaków i 44% Ukraińców. Gra w gry komputerowe 59% Polaków i 58% Ukraińców. Korzysta z Internetu 95% Polaków i 94% Ukraińców. Czyta książki 58% Polaków i 64% Ukraińców. Chodzi na koncerty muzyki młodzieżowej 55% Polaków i 60% Ukraińców. Kibicuje sportowcom 54% Polaków i 62% Ukraińców. Dokształca się 69% Polaków i 85% Ukraińców. Czyta gazety 68% Polaków i 44% Ukraińców. Chodzi do restauracji, pubu 80% Polaków i 79% Ukraińców. Uprawia sport 76% Polaków i 80% Ukraińców. Chodzi do kina 76% Polaków i 72% Ukraińców. Pracuje zarabia dodatkowe pieniądze 71% Polaków i 69% Ukraińców. Chodzi po sklepach, robi zakupy 71% Polaków i 78% Ukraińców. Chodzi na prywatki 74% Polaków i 76% Ukraińców. Telefonuje do znajomych 83% Polaków i 88% Ukraińców. Ogląda TV 86% Polaków i 80% Ukraińców. Śpi 94% polaków i 91% Ukraińców. Podróżuje 87% Polaków i 89% Ukraińców. Odpowiedzi na to pytanie pokazują, iż więcej jest podobieństw między młodzieżą polską i ukraińską niż różnic. Na dwadzieścia cztery wymienione formy spędzania czasu wolnego aż w trzynastu nie odnotowano większych różnic. Prawie wszyscy respondenci korzystają z Internetu, chodzą do restauracji, kina, na prywatki, telefonują do siebie, uprawiają sport, pracują, robią zakupy. Wypoczywają też śpiąc lub podróżując. Nieco mniej respondentów kibicuje sportowcom, chodzi na koncerty, gra w gry komputerowe, czyta ksiązki, zajmuje się muzyką lub sprząta. Jak widać potrzeby ludyczne i afiliacyjne są wśród młodzieży identyczne. Młodzież co jest charakterystyczne dla tej kategorii społecznej większość tego czasu spędza ze sobą. Są też drobne różnice, młodzież ukraińska w czasie wolnym częściej się dokształca oraz chodzi na siłownie. Może to oznaczać, iż w większym stopniu poddają się pracy nad sobą, bardziej dbają o rozwój intelektualny i fizyczny. Młodzi Polacy częściej biernie spędzają czas wolny nic nie robiąc, czytają gazety, pomagają innym bądź zajmują się domem. 16

17 Tabela 2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w Polsce i na Ukrainie (w%) 4 Aktywność Polska Ukraina Przebywać z przyjaciółmi Słuchać muzyki w domu Korzystać z Internetu Spać Podróżować Spotykać się z chłopakiem/dziewczyną Oglądać TV Telefonować do znajomych Chodzić do restauracji, pubu Uprawiać sport Chodzić do kina Obijać się, leniuchować Chodzić na prywatki Pracować zarabiać dodatkowe pieniądze Chodzić po sklepach, robić zakupy Dokształcać się, uczyć czegoś nowego Czytać gazety Pomagać innym, pracować na rzecz innych Grać w gry komputerowe Czytać książki Zajmować się zwierzętami, roślinami Chodzić na koncerty muzyki młodzieżowej Kibicować sportowcom Grać na instrumencie lub śpiewać Sprzątać w domu Chodzić na siłownie Zakończenie Podsumowując, gdy uwzględnimy wszystkie zaprezentowane dane to pojawia się konkluzja, że młodzież jest bardzo podobna do siebie po obu stronach granicy. Można rzec, iż ma pretensje do wysokiej jakości życia, ma tradycyjne podejście do wielu spraw. Praca, rodzina, przyjaciele to rzeczy, na których im zależy, do których zamierzają dążyć. Jest to generacja zdominowana przez Internet, który stanowi element codzienności. Młodzież nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez niego. Poza cyfrową rzeczywistością w sieci młoda generacja pogranicza zajęta jest zabawą, rozrywką w gronie przyjaciół i znajomych. Co istotne, jest to pokolenie, które jest pełne optymizmu, twierdzi, iż nie najgorzej się im żyje, w dużej mierze wierzy, że w przyszłość odniesie powodzenie w życiu, a co 4 W tabeli przedstawiono połączone odpowiedzi dla (robię to bardzo chętnie i robię to raczej chętnie). 17

18 najważniejsze młodzież jest szczęśliwa. Nie widać w niej mizantropi i defetyzmu co miało charakteryzować pokolenia z lat 70-ych opisane przez Stefana Nowaka 5. Są też różnice między młodzieżą w obu krajach, co może wynikać z różnego tempa zmian modernizacyjnych. Polska młodzież wydaje się podlegać trendom laicyzacyjnym jakie pojawiają się w Europie Zachodniej. Te badania jak też wcześniejsze realizowane przez autora w latach 2011,2010,2008,2007 wyraźnie pokazują spadek religijności w kolejnych kohortach maturzystów 6. Polskiej młodzieży też mniej zależy na studiach wyższych oraz na zakładaniu własnych firm. Jest to pokolenie raczej nastawione na konsumpcję niż ciężką pracę. Widać, że ład kapitalistyczny nie jest już bezwarunkowo akceptowany. Młodzi Polacy chcieliby spokojnego życia bez kłopotów i gonitwy za pozycją zawodową, społeczną. Młodzi Ukraińcy są bardziej prokapitalistyczni, wierzą w merytokrację dążąc do studiów wyższych oraz chcą zakładać własne firmy. O ile w Polsce są widoczne trendy późnokapitalistyczne nacechowane konsumpcjonizmem i indywidualizmem o tyle na Ukrainie widoczne są postawy charakterystyczne dla wczesnej nowoczesności. 5 S. Nowak(red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, PWN, Warszawa

Młodzież pogranicza polsko-ukraińskiego wobec własnej przyszłości 1

Młodzież pogranicza polsko-ukraińskiego wobec własnej przyszłości 1 Piotr Długosz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl Switłana Szczudło Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Drohobycz Młodzież pogranicza polsko-ukraińskiego wobec własnej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne.

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne. RAPORT Z ANKIETY DLACZEGO WOLISZ PRACOWAĆ NIŻ STUDIOWAĆ? AUTOR: JUSTYNA KOSTRZEWSKA justyna.kostrzewska@szybko.pl, tel. 662-873-037 WARSZAWA, 25 MARCA 2010 Serwis rekrutacyjny SzybkoPraca.pl przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1 Próba badawcza przebadano 1580 uczniów w analizie jakościowej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Część ogólna 1. WSTĘP Niniejszy raport jest podsumowaniem badania

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów:

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów: Znajdź swoje mocne strony! Młodzi na rynku pracy Projekt: Praca to akcja społeczna Gazety Wyborczej, której celem jest diagnoza i poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W ubiegłym roku w naszych

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Ukraiński rynek pracy

Ukraiński rynek pracy WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, marzec 215 r. Ukraiński rynek pracy Charakterystyka rynku W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami jakie

Bardziej szczegółowo

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski Rozwój popytu na usługi szerokopasmowe - najważniejsze trendy dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski DIAGNOZA 2 Korzystanie z technologii 2003-2011 Użytkowników internetu przybywa mniej więcej 9 punktów

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Artykuł powstał w oparciu o wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, interia.pl, bankier.pl, pracuj.pl,

Bardziej szczegółowo

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012 Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzonego przez organizację studentów

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

PORTRET MATURZYSTY 2013. 07.05.2013 UKW w Bydgoszczy

PORTRET MATURZYSTY 2013. 07.05.2013 UKW w Bydgoszczy PORTRET MATURZYSTY 2013 07.05.2013 UKW w Bydgoszczy Plan prezentacji Charakterystyka maturzystów Plany edukacyjne maturzystów Uczestnictwo w kulturze Autocharakterystyka Spostrzeganie siebie i świata Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics Polish version Wyniki badań ankietowych Opis próby badawczej Analizując możliwości rozwoju gier

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kim zostanę, gdy dorosnę? - moja strategia na przyszłość Wykład: Kariera zawodowa Praca - satysfakcja, stabilizacja, pieniądze, czy trzeba wybierać? Znaczenie pracy -

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ABSOLWENCI Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW

Wyniki badań ABSOLWENCI Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ul. Drukarska 50 Wyniki badań ABSOLWENCI 2011 Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW 3 WYNIKI BADAŃ - ABSOLWENCI 2011 Technikum

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok?

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Grudzień 2014 Wnioski Większość ukraińskich respondentów (85%) stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ WIEJSKA POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO: POTENCJAŁ CZY BARIERA MODERNIZACJI?

MŁODZIEŻ WIEJSKA POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO: POTENCJAŁ CZY BARIERA MODERNIZACJI? OK_Dlugosz_21s.qxd 2014-06-12 07:14 Page 1 WIEŚ I ROLNICTWO, NR 2 (163) 2014 PIOTR DŁUGOSZ 1 MŁODZIEŻ WIEJSKA POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO: POTENCJAŁ CZY BARIERA MODERNIZACJI? Streszczenie: Artykuł prezentuje

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy

Co czeka absolwentów szkół. rynku pracy Co czeka absolwentów szkół na rynku pracy??? Co czeka Co czeka absolwent w szk ł absolwent w szk ł rynku pracy na rynkuna pracy Sytuacja absolwentów na rynku pracy zależy w dużej mierze od tego, jakie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Czy szkoła zawodowa to w dzisiejszych czasach dobry wybór? W okresie spadku prestiżu studiów wyższych badamy opinie Polaków odnośnie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo