REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wszystkich prowadzonych w Uczelni kierunkach studiów w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach uchwala Senat, na wniosek właściwej rady wydziału, w terminie najpóźniej do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej zgodnie z ust. 4 i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 3. Uchwała Senatu w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2013/2014, określa m. in.: 1) kierunki studiów, profile oraz formy i poziomy kształcenia, na które odbędzie się nabór; 2) zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego; 3) rodzaj i zakres egzaminów wstępnych; 4) przedmioty egzaminu maturalnego stanowiące podstawę przyjęcia na studia. 4. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 3 jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej APS najpóźniej do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, a także w informatorze dla kandydatów na studia. 5. Liczbę miejsc na I rok studiów na poszczególne kierunki, profile, formy i poziomy kształcenia określają dziekani po zasięgnięciu opinii właściwych rad wydziałów, a zatwierdza Senat najpóźniej do końca lutego roku, którego ta uchwała dotyczy. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 2 1) Uczelni/APS należy przez to rozumieć Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; 2) Wydziałach należy przez to rozumieć Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych; 3) kandydacie należy przez to rozumieć kandydatów i kandydatki na I rok studiów w Uczelni; 4) Uchwale Senatu należy przez to rozumieć Uchwałę Senatu w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2013/2014; 1

2 5) egzaminie dojrzałości - należy przez to rozumieć egzamin, zdawany w trybie starej matury ; 6) studiach pierwszego stopnia należy przez to rozumieć formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 7) studiach drugiego stopnia należy przez to rozmieć formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 8) studiach jednolitych magisterskich należy przez to rozumieć formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 9) studiach stacjonarnych, należy przez to rozumieć formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 10) studiach niestacjonarnych, należy przez to rozumieć formę studiów wyższych inną niż studia stacjonarne realizowane w APS w systemie zaocznym; 11) liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia należy przez to rozumieć listę osób utworzoną po postępowaniu kwalifikacyjnym, które zostały zakwalifikowane do złożenia dokumentów na studia. Lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą osób przyjętych na studia; 12) liście przyjętych na studia - należy przez to rozumieć listę osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i złożyły wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie; 13) centralnym egzaminie wstępnym - należy przez to rozumieć egzamin dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie starej matury lub za granicą. Centralny egzamin wstępny jest przeprowadzany, jeżeli uchwała Senatu, o której mowa w 1 ust. 3 przewiduje sprawdzenie wiedzy z przedmiotu; 14) egzaminie wstępnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany przez Uczelnię dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie starej matury lub za granicą; 15) IRK - należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia- Internetowy Rejestr Kandydatów. 3 Ogólne zasady rekrutacji 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 2. Terminy składania dokumentów i datę rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia określa Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w formie zarządzenia. 3. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa Rektor po ustaleniu maksymalnych opłat przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku kandydowania na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów od kandydata pobiera się wielokrotność stawki odpowiadającej ilości wybranych kierunków i form studiowania. Wniesione przez kandydata opłaty nie podlegają zwrotowi. 2

3 4. Osoba przyjęta na studia nabywa praw studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa załącznik nr 4 Statut Uczelni. 5. Warunki ubiegania się o przyjęcie na I rok: 1) na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie: a) posiadanie świadectwa dojrzałości; b) wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 2) na studia drugiego stopnia: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectwa dojrzałości; b) wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 6. Wyniki uzyskane w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażone są w punktach. 7. Zasady przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości ustala Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej w stosownej uchwale. 8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. 9. Laureat lub finalista olimpiady centralnej w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskuje maksymalną liczbę punktów z przedmiotu związanego ze specjalnością olimpiady. 10. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia (z powodu rezygnacji) lub zwalnia się miejsce na liście zakwalifikowanych (z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie) osoby te zostaną zakwalifikowane do przyjęcia z zachowaniem kolejności, wynikającej z miejsca na liście rankingowej. 4 Szczegółowe zasady rekrutacji 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 1) zarejestrowanie kandydata w systemie IRK; 2) postępowanie kwalifikacyjne; 3) podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; 4) postępowanie odwoławcze. 2. Warunkiem uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów, profilach, formach i poziomach kształcenia jest: 1) zarejestrowanie się kandydata w IRK - wprowadzenie pełnych danych wymaganych przez system; 2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto rekrutacyjne. 3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: 1) przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w przypadku egzaminów wstępnych określonych w Uchwale Senatu; 2) opracowanie i ogłoszenie listy rankingowej kandydatów; 3) opracowanie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; 4) przyjęcie od kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów; 3

4 5) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia. 4. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, profil, formę i poziom kształcenia wskazane przez kandydata w IRK. Zmiana formy studiów w ramach kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, w terminie do 7 dni poprzez ponowny wybór formy studiów w systemie internetowym. 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do odpowiedniej dla danego kierunku studiów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 6. Osoby będące obywatelami polskimi, posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących dla obywateli polskich. 7. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący komisji wydziałowej wyraża zgodę na występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej upoważnienie poświadczone notarialnie. 8. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów za kandydata przez osobę upoważnioną do tego pisemnie (bez konieczności poświadczenia notarialnego takiego upoważnienia). W takiej sytuacji wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata. 5 Procedura rekrutacyjna 1. W Uczelni obowiązuje internetowy system rejestracji kandydatów - IRK. 2. Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia obejmuje: 1) założenie przez kandydata osobistego konta rekrutacji w systemie IRK; 2) wprowadzenie wymaganych danych osobowych; 3) wprowadzenie do systemu IRK zdjęcia kandydata w formie elektronicznej, które posłuży do wydania elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zgodnej z wymaganiami jak do dowodów osobistych w formacie JPG o wymiarach 300 * 375 pikseli i maksymalnym rozmiarze 50 kilobajtów. Zdjęcia będą akceptowane przez komisje rekrutacyjne. Po akceptacji zdjęcia nie będzie można zmienić; 4) wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia; 5) wybór przedmiotów egzaminacyjnych oraz określenie ich poziomu lub przedmiotów maturalnych stanowiących podstawę kwalifikacji; 6) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata wygenerowane przez system IRK; 7) wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IRK w nieprzekraczalnym terminie trzech dni po ogłoszeniu wyników matur przez kandydatów, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych; 4

5 8) przystąpienie kandydata do postępowania egzaminacyjnego określonego w Uchwale Senatu według harmonogramu ogłoszonego na indywidualnym koncie kandydata w IRK; 9) utworzenie przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, list rankingowych, które stanowić będą podstawę przyjęć na studia; 10) sprawdzenie przez kandydata informacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących miejsca na listach kwalifikacyjnych oraz terminów postępowania kwalifikacyjnego; 11) złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną i ogłoszonym w stosownym komunikacie dołączonym do decyzji na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. 3. Kandydaci na studia składają: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia II stopnia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wraz z suplementem kandydat na studia przynosi kserokopie wyżej wymienionych dokumentów wraz z oryginałami do komisji rekrutacyjnej, która poświadcza je za zgodność z oryginałem; 2) podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną; 3) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne fotografii; 4) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; 5) poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; 6) 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK); 7) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia zaświadczenie ze średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia wystawione przez macierzystą uczelnię kandydata, lub suplement do dyplomu, w którym średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej; 8) podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach studiowania (dot. studiów stacjonarnych) oraz umowę o warunkach odpłatności za studia (dot. studiów niestacjonarnych); 9) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat. 4. Nie złożenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną oznacza rezygnację kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. 5

6 6 Zasady rekrutacji cudzoziemców 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1, mogą podejmować i odbywać studia w ramach: 1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię na zasadach określonych w tych umowach; 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 4) decyzji Rektora. 3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2, mogą podejmować i odbywać studia: 1) jako stypendyści strony polskiej; 2) na zasadach odpłatności; 3) bez odpłatności i świadczeń socjalnych; 4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 5) jako stypendyści APS. 4. Cudzoziemcy mogą podjąć studia jeżeli: 1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; 6

7 3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 3) uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 6. Cudzoziemcy nieznający języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z nauki zakwalifikowani na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego są kierowani do APS po uprzednim ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, przez działających w imieniu ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs. 7. Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego kierowani są do APS celem odbycia studiów przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. 8. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy: 1) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wykażą wymagane szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji. 9. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą; chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. 7

8 10. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa w 6 pkt. 8-9, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. 7 Organy prowadzące rekrutację 1. Obsługę Internetowej Rejestracji Kandydatów prowadzi zespół, w skład którego wchodzą członkowie uczelnianej i wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz pracownicy obsługi informatycznej APS. Pracę zespołu wspomagają pracownicy Biura ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych. 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. 3. Przewodniczących i członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołują rady wydziałów stosownymi uchwałami w terminie do 1 marca roku akademickiego, w którym rozpoczyna się procedura rekrutacyjna. 4. Przewodniczących i składy przedmiotowych komisji egzaminacyjnych powołują dziekani, w terminie wskazanym w zarządzeniu Rektora, spośród specjalistów pracowników Uczelni. 5. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora na podstawie uchwały Senatu. 7. Prorektor ds. kształcenia pełni funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 8. Dział obsługi informatycznej zobowiązany jest do: 1) zapewnienia dostępu do stanowisk komputerowych na terenie APS, umożliwiających dokonanie rejestracji przez Internet; 2) przygotowania i uruchomienia rejestracji internetowej w ustalonych terminach i trybach oraz administrowania oprogramowaniem służącym do rejestracji internetowej; 3) zapoznania i przeszkolenia członków uczelnianej i wydziałowych komisji rekrutacyjnych z programem Internetowej Rejestracji Kandydatów; 4) uruchomienia internetowego informatora o rekrutacji w APS; 5) archiwizacji danych dotyczących rekrutacji w danym roku; 6) zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do przeprowadzenia IRK; 7) zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego, z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego do wprowadzania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i oprogramowania dla komisji rekrutacyjnych oraz stałej współpracy z komisjami w zakresie obsługi informatyczno-medialnej. 8

9 9. Kierownik działu administracyjnego odpowiada za przygotowanie lokali dla potrzeb komisji rekrutacyjnych oraz zapewnienie w tym zakresie prawidłowej i terminowej współpracy z uczelnianą i wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 10. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych odpowiada za podjęcie kontaktu z kandydatami niepełnosprawnymi celem udzielania porad i zapewnienia im odpowiednich warunków podczas egzaminu wstępnego oraz pomocy w rejestracji internetowej. 8 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 1. Uczelniana komisja rekrutacyjna (UKR) powołana zostaje przez Rektora. 2. UKR sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia w Akademii, uchwalonych przez Senat Uczelni, rozstrzyga spory dotyczące procedury rekrutacji, wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego do etapu rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych o nieprzyjęciu na studia. Wniosek o wydanie decyzji komisja przekazuje Rektorowi. 3. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący. 4. Posiedzenia i decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane. 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków. 6. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń oraz zbiorcze protokoły egzaminacyjne z poszczególnych wydziałów. 7. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo zgłaszać przewodniczącemu uczelnianej lub wydziałowym komisjom uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego. 8. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy również: 1) przejmowanie dokumentów osób nieprzyjętych od wydziałowych komisji rekrutacyjnych i przekazywanie ich do archiwum; 2) przyjęcie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne; 3) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych; 4) przygotowanie sprawozdania z prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 5) przyjmowanie dokumentów kandydatów przyjmowanych na podstawie decyzji Rektora. 9 Wydziałowe komisje rekrutacyjne 1. Wydziałowe komisje realizują postanowienia Uchwały Senatu, o której mowa w 1 ust Do obowiązków członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy: 9

10 1) prawidłowe przygotowanie postępowania rekrutacyjnego na studia na dany kierunek pod względem merytorycznym i organizacyjnym: a) przetwarzanie danych wprowadzanych do systemu IRK; b) zapewnienie kandydatom pomocy w korzystaniu z rejestracji internetowej; c) zapewnienie możliwości kontaktu z kandydatem poprzez pocztę elektroniczną lub telefon w przypadku błędnych informacji lub niedopełnienia procedury; d) systematyczne modyfikowanie i przygotowywanie danych o rekrutacji w wersji elektronicznej; e) zawiadomienie kandydatów o terminach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego; f) wprowadzanie informacji związanych z rekrutacją do programu IRK (sprawdzanie danych kandydatów, wprowadzanie wyników); g) akceptacja w systemie IRK zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 2) nadzór nad sprawnym przebiegiem egzaminów; 3) zakwalifikowanie kandydatów do przyjęcia na studia; 4) wydawanie decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydatów na studia. 3. Członkowie wydziałowych komisji rekrutacyjnych zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący. 4. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej rozpatruje pisemny wniosek kandydata na studia w sprawie zmian proceduralnych uzasadniony szczególną okolicznością losową. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, kandydat ma prawo zwrócić się w tej sprawie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o ponowne rozpatrzenie możliwości indywidualnej zmiany obowiązujących zasad rekrutacyjnych. 5. Przewodniczący zobowiązany jest, przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, do systematycznego zwoływania posiedzeń komisji w celu zapewnienia jej skutecznej działalności. Wydziałowa komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie sprawy na bieżąco. 6. Po zakończeniu egzaminów wstępnych komisja wydziałowa sprawdza poprawność danych wprowadzonych do systemu komputerowego, a w szczególności przyznanej liczby punktów w procedurze rekrutacyjnej. 7. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu niezwłocznie po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego z przedmiotowych komisji egzaminacyjnych poprzez wywieszenie ich na tablicy oraz umieszczenie w Internecie na indywidualnych kontach kandydatów. 8. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe i ogłaszają je. 9. Wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach sporządzanych przez komisję powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego. 10. Posiedzenia i decyzje wydziałowych komisji rekrutacyjnych są protokołowane. 11. Wydziałowe komisje podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 10

11 12. Wydziałowe komisje gromadzą protokoły posiedzeń, które po zakończeniu rekrutacji przekazują sekretarzowi Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 13. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego na wydziale, a w szczególności przestrzegania procedur dotyczących: 1) sporządzania list zakwalifikowanych do podjęcia studiów; 2) sporządzania list przyjętych na studia; 3) wydania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; 4) sporządzania zbiorczych protokołów z postępowania kwalifikacyjnego, zawierających wykaz wszystkich kandydatów na studia, uzyskane przez nich wyniki oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, podpisanych przez wszystkich członków wydziałowej komisji; 5) przekazania dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów z postępowania kwalifikacyjnego do Biura ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich, zawierających: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wraz z suplementem; b) podanie o przyjęcia na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną; c) poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; d) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne fotografii; e) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; f) 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK); g) w przypadku kandydatów na studia stacjonarne dwóch podpisanych przez kandydata egzemplarzy umowy o warunkach studiowania, a na studia niestacjonarne dwóch podpisanych przez kandydata egzemplarzy umów o warunkach odpłatności za studia; h) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat; i) dokumenty z postępowania kwalifikacyjnego: - kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia; - oryginał protokołu z postępowania kwalifikacyjnego podpisany przez członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 11

12 14. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają indywidualny protokół, wygenerowany z systemu IRK. Protokół podpisują przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej i jej członkowie. 15. Członkowie wydziałowych komisji mają prawo zgłaszać do przewodniczącego uwagi i wnioski dotyczące przebiegu rekrutacji na studia. 10 Przedmiotowe komisje egzaminacyjne 1. Przedmiotowe komisje egzaminacyjne są powoływane w celu przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na studia. 2. Komisje powoływane są przez dziekanów wydziałów na okres trwania egzaminów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. 3. Komisje egzaminacyjne oceniają wynik egzaminu zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 4. Po zakończonym egzaminie komisja przekazuje wyniki kandydatów w formie podpisanego protokołu egzaminacyjnego wydziałowej komisji rekrutacyjnej w trzech egzemplarzach. 5. Za poprawność wprowadzenia danych do systemu IRK odpowiedzialny jest przewodniczący wydziałowej komisji egzaminacyjnej. 6. Uzasadnione zastrzeżenia, co do wyników egzaminacyjnych, kandydat kieruje do wydziałowej komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następującym po ogłoszeniu wyników egzaminu, którego zastrzeżenie dotyczy. 7. W przypadku, gdy w ramach rekrutacji przewidywany jest egzamin teoretyczny organizuje się go jako centralny egzamin wstępny lub egzamin wstępny. 8. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w dniu ustalonym przez przedmiotowe komisje egzaminacyjne APS. 11 Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich Zadaniem Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich jest : 1) przyjęcie dokumentów kandydatów zakwalifikowanych na studia w procesie rekrutacyjnym od komisji rekrutacyjnych; 2) wprowadzenie danych kandydatów do systemu informatycznego USOS; 3) nadanie numeru albumów kandydatom; 4) przekazanie dokumentacji kandydatów do dziekanatów wydziałów, w celu przygotowania dokumentacji studenta. 12 Decyzja o przyjęciu na studia 1. Decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez kandydata kserokopii poświadczonej przez komisję rekrutacyjną za zgodność z oryginałem świadectwa dojrzałości oraz innych dokumentów wymienionych w Uchwale Senatu, o której mowa w 1 ust

13 2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia wręcza się na piśmie kandydatowi podczas składania kompletu dokumentów w wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub doręcza się kandydatowi pisemnie listem poleconym. 3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przekazuje listy osób przyjętych na studia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 4. Wzory decyzji określają Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 13 Procedura odwoławcza 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wszczyna postępowanie na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. 3. Odwołanie od decyzji wydziałowej komisji kandydat składa w wyznaczonym terminie w kancelarii głównej APS, bądź listownie. 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 5. Komisja rozpatruje odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej na posiedzeniu plenarnym. 6. Uchwały komisji podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 7. Decyzję Rektora dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie w formie listu poleconego. 8. Wzory decyzji określają Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 9. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje decyzję wraz z dokumentacją kandydata zakwalifikowanego na studia do Biura ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich. 14 Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu, które Przewodniczący UKR przedstawia na posiedzeniu Senatu. 15 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu. 13

14 Załącznik nr 1 Warszawa, dn. [dd.mm.rrrr] [Nr Decyzji] [Imię i Nazwisko] [Adres zamieszkania] [Kod Pocztowy] DECYZJA Na podstawie art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 115/10-11 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2012/2013, Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 164/11-12 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zarządzenia nr 01/11-12 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/2013 oraz art. 104 k.p.a. w zw. z art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych nr 452/11-12 z dniem [dd.mm.rrrr] podejmuje decyzję o PRZYJĘCIU/NIE PRZYJĘCIU Pana/Pani na I rok studiów [stacjonarnych / niestacjonarnych] [I/II] stopnia na kierunku [pedagogika / pedagogika specjalna / edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych] w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. UZASADNIENIE Liczba punktów, które uzyskała/uzyskał Pani/Pan z postępowania kwalifikacyjnego wynosi: «wynik». Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjmuje kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Otrzymują: 1. strona 2. a/a

15 Załącznik nr 2 Warszawa, dn. [dd.mm.rrrr] [Nr Decyzji] [Imię i Nazwisko] [Adres zamieszkania] [Kod Pocztowy] DECYZJA Na podstawie art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 115/10-11 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2012/2013, Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 164/11-12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zarządzenia nr 01/11-12 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/2013 oraz art. 104 k.p.a. w zw. z art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana Uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych nr 109/11-12 z dniem [dd.mm.rrrr] podejmuje decyzję o PRZYJĘCIU/NIE PRZYJĘCIU Pana/Pani na I rok studiów [stacjonarnych/niestacjonarnych] [I/II stopnia / jednolitych magisterskich] na kierunku [praca socjalna / socjologia / psychologia] w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. UZASADNIENIE Liczba punktów, które uzyskała/uzyskał Pani/Pan z postępowania kwalifikacyjnego wynosi: «wynik». Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjmuje kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Otrzymują: 1. strona 2. a/a

16 Załącznik nr 3 Warszawa, dn. [dd.mm.rrrr] [Nr Decyzji] [Imię i Nazwisko] [Adres zamieszkania] [Kod Pocztowy] DECYZJA Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 115/ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2012/2013, Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 164/11-12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zarządzenia nr 01/11-12 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/2013 oraz art pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana Uchwałą Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 152/11-12 z dniem [dd.mm.rrrr] podejmuje decyzję o UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ UZASADNIENIE Liczba punktów, które uzyskała Pani/Pan z postępowania kwalifikacyjnego wynosi: «wynik» punktów(y). Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna. Wobec uzyskania liczby «wynik» punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia w trybie postępowania odwoławczego zgodnie z Pani/Pana deklaracją oraz przyjętymi limitami miejsc na poszczególne rodzaje i kierunki studiów należało rozstrzygnąć jak na wstępie. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Od decyzji niniejszej można wnieść skargę za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Otrzymują: 1. strona 2. a/a

17 Załącznik nr 4 Warszawa, dn. [dd.mm.rrrr] [Nr Decyzji] [Imię i Nazwisko] [Adres zamieszkania] [Kod Pocztowy] DECYZJA Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 115/ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2012/2013, Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 164/11-12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zarządzenia nr 01/11-12 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/2013 oraz art pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana Uchwałą Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 152/11-12 z dniem [dd.mm.rrrr] podejmuje decyzję o UCHYLENIU DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ I PRZYJĘCIU Pana/Pani na I rok studiów [stacjonarnych/niestacjonarnych] [[I/II] stopnia/ jednolitych magisterskich] na kierunku [pedagogika / pedagogika specjalna / edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / praca socjalna / socjologia / psychologia] w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. UZASADNIENIE Liczba punktów, które uzyskała Pani/Pan z postępowania kwalifikacyjnego wynosi: «wynik» punktów(y). Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna. Wobec uzyskania liczby «wynik» punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia w trybie postępowania odwoławczego zgodnie z Pani/Pana deklaracją oraz przyjętymi limitami miejsc na poszczególne rodzaje i kierunki studiów należało rozstrzygnąć jak na wstępie. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Od decyzji niniejszej można wnieść skargę za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Otrzymują: 1. strona 2. a/a

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 23 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

z dnia 23 kwietnia 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012 1 Zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo