Przygotowanie nauczycieli do zmian wynikających z Nowej Matury biologia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie nauczycieli do zmian wynikających z Nowej Matury 2015 - biologia."

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Dotyczy projektu Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim, realizowanego w ramach Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL /12-00 zawartej pomiędzy Powiatem Pułtuskim ul. Białowiejska 5, Pułtusk, a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, Warszawa. Przygotowanie nauczycieli do zmian wynikających z Nowej Matury biologia. Opracowanie i prowadzenie: Joanna Marek Konsultant ds. edukacji przyrodniczej ODN Łomża

2 Program szkolenia: 1.Podstawa programowa narzędziem pracy nauczyciela przygotowanie nauczyciela i ucznia do nowej matury. 2.Umiejętności proste i złożone kształtowane na IV etapie edukacyjnym. 3.Charakterystyka arkuszy maturalnych od roku 2014/2015 pod kątem sprawdzanych umiejętności. 4.Przykładowe zadania maturalne ich analiza.

3 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Podstawa programowa narzędziem pracy nauczyciela 1.Podstawa Programowa zawiera szczegółowy opis wymagao. 2.Określa, co musi stanowid główną materię programu i czego uczeo ma się nauczyd. 3.Pozwala precyzyjnie określid, co będzie oceniane a więc zbudowad wymagania na stopnie szkolne. 4.Określa wymagania egzaminacyjne. 5.Odpowiada na fundamentalne pytania procesu nauczania: po co uczyd?, czego uczyd?, jak uczyd?, jak oceniad? 3

4 Podstawa programowa Program nauczania Podręcznik Planowanie pracy dydaktycznej 4

5 Biologię w zakresie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym należy traktowad jako zaawansowany kurs przygotowujący do studiów na kierunkach wymagających solidnych podstaw z tej dziedziny nauk przyrodniczych. Na poziomie rozszerzonym, w przeliczeniu na jednostkę lekcyjną, liczba wymagao szczegółowych jest wyższa niż na poziomie gimnazjalnym i podstawowym ponadgimnazjalnym, należy jednak pamiętad, że na tym etapie edukacyjnym należy znacznie większą niż poprzednio uwagę zwrócid na samokształcenie umiejętnośd absolutnie niezbędną na studiach wyższych. 5

6 Zagadnienia wybrane do realizacji w I klasie liceum kontynuują wątek praktyczny, w zakresie biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz ochrony różnorodności biologicznej problemów, z którymi uczeo może się spotkad codziennie w mediach i o których powinien wyrobid sobie własne zdanie. 6

7 Planując realizacje treści nowej podstawy programowej biolog uwzględnia zalecane dwiczenia, wycieczki i obserwacje. Uczeo wykonuje następujące dwiczenia lub dokonuje obserwacji: 1) wyszukuje (w domu, w sklepie spożywczym itd.) produkty uzyskane metodami biotechnologicznymi; 2) na wycieczce do ogrodu zoologicznego, botanicznego lub muzeum przyrodniczego zaznajamia się z problematyką ochrony gatunków ginących; 3) na wycieczce do najbliżej położonego obszaru chronionego zapoznaje się z problematyką ochrony ekosystemów. 7

8 W ramach przedmiotu biologia, realizowanego w zakresie rozszerzonym, w ciągu całego cyklu kształcenia, powinny się odbyd: 1) co najmniej dwie wycieczki (zajęcia terenowe) umożliwiające poglądową realizację takich działów, jak ekologia i różnorodnośd organizmów; 2) wycieczki do muzeum przyrodniczego, ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego wspomagające realizację materiału z botaniki i zoologii. Ważnym elementem kształcenia przyrodniczego, jest rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia oraz umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji i doświadczeo. 8

9 Atrakcyjna forma zajęd to np. prezentowanie fragmentów wiadomości z telewizji dotyczących omawianych zagadnieo, może pomóc zachęcid uczniów do kontynuowania nauki biologii zarówno w zakresie podstawowym jaki i rozszerzonym. Zajęcia terenowe w nauczaniu biologii są niezbędne. Uczniowie w trakcie takich nietypowych lekcji mogą zobaczyd w rzeczywistości to o czym uczą się na lekcjach. Ponadto takie zajęcia aktywizują uczniów i pogłębiają ich zainteresowania szczegółowymi zagadnieniami. 9

10 Analiza wymagao szczegółowych 1.Ile razy w trzyletnim etapie edukacyjnym pojawia się dana treśd nauczania? 2.Ile czasu potrzeba na wydwiczenie tej umiejętności (spełnienie przez ucznia wymagania)? 3.Jakie metody i formy pracy ucznia służą zdobyciu tej umiejętności? 4.Jaki materiał nauczania służy dwiczeniu tej umiejętności? 5.Jakie umiejętności składowe potrzebne są do spełnienia tego wymagania? 10

11 Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 1.Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk. 2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadao i rozwiązywania problemów. 3.Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 11

12 Egzamin maturalny z biologii sprawdza: w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu biologii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Ważne: Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosid się do wymagao przypisanych do etapu III (gimnazjum).

13 Zadania w arkuszu maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie: 1.Wiedzy i jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów. 2.Umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania. 3.Umiejętności wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł. 4. Umiejętności projektowania doświadczeo oraz analizowania i interpretowania wyników. 5. Umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

14 Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym będzie zawierał około 25 zadao. Zadania będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały zarówno wiedzę, jak i rozmaite umiejętności zdającego, w szczególności umiejętności złożone.

15 1. Umiejętności proste, odwołują się zazwyczaj do poziomu wiadomości i opisywane takimi czasownikami operacyjnymi, jak posługuje się, wymienia, opisuje itp. 2. Umiejętności złożone, opisane w celach kształcenia (wymaganiach ogólnych) albo zawarte w treściach nauczania, identyfikujemy po czasownikach operacyjnych wyjaśnia, analizuje, interpretuje, formułuje itp.

16 Umiejętności proste wymagają żmudnego i czasochłonnego powtarzania zdobytych wiadomości. Umiejętności złożone, należy odnieśd do umiejętności prostych. Umiejętności złożone są często rozumiane jako suma umiejętności prostych. Umiejętności złożone - umiejętności, które odwołują się do myślenia krytycznego, abstrakcyjnego, myślenia w kategoriach zjawiska, strategii czy współzależności różnych elementów systemu lub procesu. 16

17 np. w biologii - uczeo identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z poznanych grup. Umiejętnośd ta wymaga od uczniów wykazania się, w logicznym porządku, kilkoma umiejętnościami prostymi: analizą cech nieznanego organizmu, wyłonieniem potencjalnych cech diagnostycznych, sprawdzaniem tych cech w celu identyfikacji organizmu. Jest to zatem ciąg rozumowania prowadzący do rozwiązania postawionego problemu, w trakcie którego uczeo odwołuje się do kilku umiejętności prostych. 17

18 Umiejętności złożone biologia uczeo: 1.Wyjaśnia procesy i zjawiska oraz zależności budowy i funkcjonowania organizmów od środowiska ich życia. 2.Przedstawia związki przestrzenne między elementami układów żywych i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeo w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia. 3.Przetwarza informacje biologiczne z postaci liczbowej w postad wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo skutkowego. 4.Wykazuje związek obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji. 5.Analizuje eksperyment sposób jego planowania, przeprowadzania, stawiania hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników. 6.Prowadzi rozumowanie oparte na treściach biologicznych, w tym objaśnianie i krytyczna oceny podanych informacji, wyjaśnianie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy faktami, formułowanie opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobieranie właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeo

19 Zadania biologia Typy zadao: 1.Zamknięte, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie. 2.Otwarte, uczeo tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte: 1.Będą występowały pojedynczo, ale wiele zadao będzie zawierało po kilka poleceo odnoszących się do tego samego materiału źródłowego, do ich rozwiązania niezbędna będzie umiejętnośd integrowania i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii. 2.Będą odnosid się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (ujętych w tabeli lub podanych inaczej).

20 W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynnośd, jaką powinien wykonad zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonad. W przypadku zadao zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak: wybierz, podkreśl, zaznacz. W przypadku zadao otwartych katalog czasowników jest dużo szerszy:,, opisz,,,uzasadnij,,,oceo.

21 Czasownik wymieo podaj, określ opisz porównaj Czynności ucznia Zdający zapisuje w odpowiedzi nazwę / nazwy (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków) bez opisu, uzasadnienia ani wyjaśnienia Za pomocą zwięzłej odpowiedzi zdający przedstawia np. istotę danego procesu czy zjawiska albo jego przyczynę, używając odpowiedniej terminologii biologicznej, w oparciu o analizę materiału źródłowego lub własną wiedzę, bez wnikania w szczegóły. Zdający formułuje krótką odpowiedź pisemną, nie ograniczając się tylko do podania nazw, ale również przedstawiając budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg jakiegoś procesu, zjawiska czy doświadczenia (np. następstwo wydarzeo), bez wyjaśniania przyczyn. Zdający wskazuje podobieostwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, teoriami, bez wyjaśniania przyczyn tych podobieostw i różnic.

22 wykaż uzasadnij wyjaśnij Przy pomocy krótkiej odpowiedzi zdający ukazuje, że istnieje zależnośd, związek(np. czasowy, przestrzenny, przyczynowoskutkowy) między faktami biologicznymi (przyczyna-skutek, budowa-funkcja, budowa-tryb życia, budowa - środowisko itp.), bez wnikania w przyczyny tej zależności. Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje argumenty, czyli fakty biologiczne, przemawiające za hipotezą, tezą, stwierdzeniem, poglądem, opinią lub przeciwko; argument musi merytorycznie odnosid się do materiału źródłowego w zadaniu lub wiedzy biologicznej zdającego. Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznając przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku).

23 Ocenianie odpowiedzi zdających: Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez egzaminatorów zgodnie ze schematem punktowania określonym dla każdego zadania. zadania zamknięte ocenianie w skali 0-1 zadania otwarte - ocenianie w skali 0-2 lub 0 3. Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie ocenianie holistyczne.

24 Przykładowe zadania egzaminacyjne: Informator_A6_Biologia.docx Informator_A6_Geografia.docx Prezentację opracowano w oparciu o: 1.Informator o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015 CKE, OKE Łomża. 2.Informator o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015 CKE, OKE Łomża. 3.Materiały własne -,, Realizacja treści nowej podstawy programowej na lekcjach biologii i geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Dziękuję za uwagę

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja

Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Kilka słów o maturze 2013 Matura 2015 w przygotowaniu Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Wrocław 22 X, Jelenia

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII od roku szkolnego 2014/2015 OKE JAWORZNO ZAGADNIENIA 1) Formuła egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015 2) Zmiany w egzaminie maturalnym z historii 3) Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU HEJNAŁ NR 3/131 2014 MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ukazuje się od 1992 r. www.mcdn.edu.pl ISSN 1233-7609 Cena 4 zł (VAT 5%) NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od 2015 r.

Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny od 2015 r. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany: w liceum ogólnokształcącym od maja 2005 r. w technikum od maja 2006 r. 2. Egzamin maturalny w nowej formule będzie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych

Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych Warszawa 2014 1 Autor: Joanna Lilpop Pracownia

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Centralna Komisja Egzaminacyjna WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW EWD W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Materiały pomocnicze dla wizytatorów ds. ewaluacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010 Ewa Jaworska Uniwersytet Gdański, Pracownia Dydaktyki Geografii Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów informatyki:

Aneks do programów informatyki: Aneks do programów informatyki: Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego na poziomie podstawowym - Witold Kranas Informatyka. Zakres rozszerzony IV etap edukacyjny - Paweł Perekietka

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo