Finansowanie inwestycji w OZE w świetle zmian prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie inwestycji w OZE w świetle zmian prawnych"

Transkrypt

1 27 września 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Finansowanie inwestycji w OZE w świetle zmian prawnych Anna Żyła, Główny Ekolog, BOŚ Bank Paweł Pitera, Wiceprezes Zarządu, BOŚ EKO Profit

2 Projekt ustawy o OZE w świetle procesów inwestycyjnych

3 Kluczowe fakty (1/2) Pierwszy projekt ustawy spowodował zamrożenie lub spowolnienie wielu procesów inwestycyjnych z powodu zawieszenia finansowania przez większość banków spadek cen projektów w stanie deweloperskim i gotowych obiektów. Zmiany w projekcie ustawy spowodowały ożywienie na rynku od połowy br. roku i powrót na szybką ścieżkę rozwoju, głównie dzięki projektom wiatrowym. Nowe, korzystne zapisy współczynników korygujących dla fotowoltaiki spowodowały masowe zainteresowanie nową dziedziną OZE przez inwestorów, producentów, dystrybutorów i kooperantów.

4 Kluczowe fakty (2/2) Otwarcie furtki dla rozwoju rynku prosumentów może spowodować, iż po raz pierwszy beneficjentem energetyki odnawialnej może stać się szeroki krąg inwestorów. Podstawowe ryzyka związane z procesem legislacyjnym: trzymanie/zmiana już przyjętych parametrów dla poszczególnych OZE brak wiedzy na temat daty wejścia w życie ustawy

5 Finansowanie inwestycji

6 Finansowanie inwestycji doświadczenie BOŚ Bank jest jedynym spośród około 50 banków komercyjnych w Polsce, którego misją jest finansowa obsługa przedsięwzięć służących ochronie środowiska Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne W latach BOŚ Bank udzielił kredytów proekologicznych w łącznej kwocie przekraczającej 10 mld zł Łączna wartość inwestycji proekologicznych powstałych w okresie przy udziale kredytów BOŚ Banku wynosi 37 mld zł 6

7 Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań (w okresie 1991r. 2011r.) Redukcja emisji zanieczyszczeń: Pył 138 tys. Mg/a Dwutlenek siarki 476 tys. Mg/a Tlenki azotu 43 tys. Mg/a Dwutlenek węgla tys. Mg/a Przepustowość oczyszczalni ścieków 2,6 mln m 3 /d Długość sieci kanalizacyjnej 8,4 tys. km Unieszkodliwiane odpady i odzyskane surowce wtórne 6,3 mln Mg/a Produkcja en. w OZE i oszczędność en. elektrycznej 629 GWh/a

8 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. ( ) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kotły opalane biomasą Kolektory słoneczne Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Inne Łącznie

9 Instrumenty bankowe dla ekologii Kredyty preferencyjne i montaże finansowe w ramach współpracy z donatorami środków: kredyty ze środków donatorów kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek lub kapitału kredyty ze środków łączonych Finansowanie inwestycji na warunkach wynikających z zasad Funduszu Kredyty komercyjne na przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi standardowe kredyty inwestycyjne Inne instrumenty finansowe Obligacje komunalne Wykup wierzytelności Gwarancje bankowe 9

10 Kredyty proekologiczne

11 Kredyty preferencyjne system finansowania ochrony środowiska Kredyty udzielane w ramach współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do kapitału lub odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty ze środków łączonych! Preferencje po stronie cenowej obniżone oprocentowanie kredytu w stosunku do standardowej oferty banku Preferencje po stronie nakładów na inwestycję możliwość uzyskania dotacji ze środków Funduszu 11

12 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi KfW Bankengruppe Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów, dla przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni) Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni), przedsiębiorstw komunalnych Nordic Investment Bank (NIB) Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych! Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału. 12

13 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (c.d.) Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) Finansowanie projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze ochrony środowiska i racjonalnego użycia energii, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych, Projekty inwestycyjne związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) Finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym dotyczących ochrony środowiska, dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych! Preferencje po stronie ceny i konstrukcji finansowania obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału możliwość sfinansowania do 100% inwestycji przy połączeniu środków EIB i CEB 13

14 Kredyt z Dobrą Energią Przedmiot kredytowania: odnawialne źródła energii o mocy powyżej 200 kw (dla farm wiatrowych 500 kw) Instalacje biogazowni Farmy wiatrowe Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy Elektrownie wodne inne inwestycje w OZE oraz pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z Projektem, sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Projektu 14

15 Kredyt z Dobrą Energią Kwota kredytu: do wysokości 80% kosztu netto inwestycji. W przypadku gdy jednym ze źródeł finansowania Projektu są środki dotacji UE, możliwe jest sfinansowanie kredytem do 90% kosztów netto inwestycji, Okres kredytowania: wynikający z z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat, przy czym okres kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji Okres karencji: do 18 miesięcy lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt pełnej zdolności produkcyjnej (okres karencji nie może wykraczać poza termin realizacji inwestycji potwierdzony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 6 miesięcznego okresu rozruchu). 15

16 Projekty OZE Warunki kredytowania z uwzględnieniem projektu ustawy Bank oczekuje zwiększonego udziału własnego, Okres kredytowania zgodny z założeniami biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż do 15 lat, przy czym okres kredytowania nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji W stosunku do farm wiatrowych obniżenie poziomu przychodów poprzez uwzględnienie współczynników korygujących odniesionych do ilości świadectw pochodzenia wydanych dla Projektu przez Prezesa URE np. współczynnik 0,9 dla farm wiatrowych oddanych do użytku w latach (do innych projektów - odpowiedni współczynnik korygujący) Oczekiwane przedstawienie zawartych umów na sprzedaż energii i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (lub na etapie wniosku kredytowego - projekty umów) Kredytowanie Projektów wykorzystujących jedynie nowe urządzenia. 16

17 Finansowanie projektów studia przypadków Farma wiatrowa Dotacja EU 49,5% kredyt pomostowy BOŚ Kredyt uzupełniający BOŚ 39,5% Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) 11,0% Budowa zakładu produkcji paliwa drzewnego Dotacja PARP 28,3% Kredyt inwestycyjny BOŚ (NIB) 25,9% Kredyt inwestycyjny BOŚ 27,3% Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) 18,5%

18 Praktyka jednego okienka

19 BOŚ Eko Profit praktyka jednego okienka doradztwo biznesowe organizowanie finansowania inwestycje kapitałowe zarządzanie procesem Oferujemy kompleksowe i elastyczne podejście, inwestujemy w nowe projekty (seed i start-up). W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możemy pełnić funkcje: pośrednika finansowego bezpośredniego inwestora generalnego realizatora inwestycji (GRI)

20 Co oferuje BOŚ Eko Profit idea 3 x K unikalną możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych komplementarną ofertę: kapitał + kredyt + konsulting Strukturyzowanie projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu Zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt 1-10 mln zł Zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat Elastyczne i aktywne podejście; możliwość zaangażowania w cały proces realizacji projektu - od jego wstępnej oceny po sprzedaż zakończonej inwestycji Różnorodne formy finansowania: kapitał (udział mniejszościowy lub większościowy), pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine)

21 Do kogo kierujemy ofertę? Partner: Inwestorzy indywidualni, podmioty rozpoczynające działalność w obszarze OZE, właściciele dotacji Skala: Mikro i MŚP Potrzeby: kapitał, kredyt, bezp. zaangażowanie w pozyskiwanie finansowania i inne el. doradztwa Partner: Firmy planujące rozszerzenie działalności w OZE/kogeneracji. Polskie i zagraniczne fundusze i firmy inwestycyjne, inwestorzy branżowi Skala: MŚP + Potrzeby: kapitał+kredyt Koncerny energetyczne i podmioty finansowe zainteresowane zakupem gotowych inwestycji bądź współrealizacją projektów z wykupem po ukończeniu Skala: Duże firmy Potrzeby: bezpieczna koncepcja realizacji projektu, gotowy projekt, logo BOŚ, finansowanie

22 Czego oczekujemy od partnerów? Partnerskiego podejścia do kluczowych elementów - ryzyka i zysku Profesjonalnego przygotowania projektu, Zaangażowania finansowego na poziomie min. 30 proc. wartości wymaganego kapitału własnego, Wiedzy na temat inwestycji oraz umiejętności zarządczych, Dużego potencjału rozwoju, wysokiej rentowności projektów, Otwartości w podejściu do inwestorów kapitałowych, Gotowości do ponoszenia ryzyka. Jasnej strategii działania

23 Czego oczekuje klient od BOŚ Eko Profit? Oczekiwanie partnerskiego podejścia: zrozumienia uwarunkowań, w jakich działa inwestor współodpowiedzialności za sukces i ryzyko porażki maksymalnej elastyczności oferty (indywidualne podejście) CZEGO OCZEKUJEMY OD PARTNERÓW? szybkości procedowania maksymalnego wsparcia merytorycznego w procesie oceny projektu pod kątem pozyskania wsparcia kapitałowego i pozyskania kredytowania merytorycznego zrozumienia biznesu załatwienia wszystkiego w jednym okienku

24 Case Study I: Typ projektu: farma wiatrowa 6 MW z dotacją, inwestor mała firma rodzinna Udział inwestora: minimalny wkład własny Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, wsparcie w rozmowach z dostawcą turbin wsparcie w uzyskaniu pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Gospodarki, pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu z BOŚ, udzielenie pożyczki podporządkowanej. CAPEX inwestycji: 42 mln złotych Harmonogram: zakończenie inwestycji 3Q 2012

25 Case Study II: Typ projektu: fabryka biomasy z modułem kogeneracyjnym, dotacja WFOŚ, inwestor grupa inwestorów prywatnych Udział inwestora: minimalny wkład własny Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu z BOŚ, udzielenie pożyczki podporządkowanej. przeprowadzenie procedury pozyskania firmy monitorującej realizację inwestycji CAPEX inwestycji: 77 mln złotych Harmonogram: zakończenie inwestycji 2Q 2013

26 Case Study III Typ projektu: farma wiatrowa 6 MW bez dotacji, inwestor mała firma branżowa Udział inwestora: wkład własny 30 % + brak zabezpieczeń pomostowych Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, pośrednictwo kredytowe z BOŚ, wsparcie kapitałowe, jako mniejszościowy akcjonariusz, udział w procesie sprzedażowym (umowa warunkowa odkupu po wybudowaniu) CAPEX inwestycji: 43 mln złotych Harmonogram: 4Q 2013 zakończenie inwestycji

27 Efekty zmian legislacyjnych dla działalności BOS Eko Profit Zwiększenie podaży projektów na rynku, większa skłonność deweloperów do negocjacji Potrzeba uwzględnienia nowych współczynników korygujących (jeżeli ich wartość w projekcie ustawy <1) - obniżenie rentowności projektów, Brak ostatecznych rozstrzygnięć legislacyjnych, brak terminu wdrożenia ryzyko niepewności Potrzeba przygotowania oferty dla inwestorów zainteresowanych fotowoltaiką (z uwzględnieniem krótszego i prostszego procesu od green fieldu do pozwolenia na budowę, łatwiejszej zbywalności paneli solarnych, łatwiejszego transportu, itp. Czyli mniejszej skali ryzyk tego typu inwestycji, niż innych OZE) Otwarcie rynku fotowoltaiki oznacza potrzebę dodatkowej edukacji rynku i zainteresowanych podmiotów Spadek cen świadectw pochodzenia obniżenie rentowności projektów wiatrowych ograniczenie współspalania może tę tendencję odwrócić nowa ustawa może doprowadzić do wzrostu cen świadectw do poziomu 286 zł

28 Korzyści ze współpracy z Grupą BOŚ S.A. Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy: zaangażowania m.in. w start upy, organizacji procesu, pozyskiwania projektów, analizy projektów, zapewnienia finansowania (kapitał + dług), nadzoru nad procesem, wprowadzenia na giełdę, sprzedaży spółki bądź udziałów, współpraca Klienta z zatrudnionymi w Banku inżynierami inżynierii środowiska (Główni Ekolodzy), wykorzystania wiedzy Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów energetyki odnawialnej. Atutem Grupy BOŚ jest doświadczenie i szeroka wiedza na temat projektów OZE

29 Dziękujemy za uwagę Anna Żyła Główny Ekolog Banku Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Ekologii tel Paweł Pitera Wiceprezes Zarządu BOŚ EKO PROFIT tel

Możliwości finansowania fotowoltaiki

Możliwości finansowania fotowoltaiki 13 grudnia 2012 r. Możliwości finansowania fotowoltaiki Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska, BOŚ Bank S.A. Mateusz Wodejko Główny analityk, BOŚ EKO Profit S.A. Projekt ustawy o OZE w świetle

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU

EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy wsparcie kapitałowe, pośrednictwo kredytowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera

2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera 2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera Budowanie nowego czy burzenie starego Ryzyko niezależnie od definicji: Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Anna Żyła Główny Ekolog Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych, październik

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska partnerem samorządów Gminna polityka energetyczna stymulatorem dodatkowych przychodów budŝetowych i aktywizacji zawodowej Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

EKO-BUDOWANIE Z BOŚ BANKIEM TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA INWESTORA

EKO-BUDOWANIE Z BOŚ BANKIEM TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA INWESTORA 22 kwietnia 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Iwetta Markiewicz EKO-BUDOWANIE Z BOŚ BANKIEM TO WYMIERNE KORZYŚCI DLA INWESTORA XV Forum Termomodernizacja 2015 Warszawa Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU XII KONFERENCJA Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku Płońsk, 20 21 listopada 2013 r. Spis treści Innowacje

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Ryszard Ochwat Dyrektor Biura 7.03.2014 r. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Prosument

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Zadanie 9, Pakiet roboczy 4 Raport przygotowany w ramach projektu IEE

Bardziej szczegółowo