TAX ALERT 2/2013. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAX ALERT 2/2013. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 TAX ALERT 2/2013 Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej. Nowe limity Głównym celem nowego rozporządzenia jest ograniczenie nadużyć związanych z ukrywaniem rzeczywistych obrotów w działalności gospodarczej. W związku z tym Minister Finansów postanowił obniżyć kwotę limitu obrotu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Od początku 2013 roku ze zwolnienia będą mogli skorzystać podatnicy, jeśli ich obrót nie przekroczy kwoty PLN sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym. Dotychczas limit ten wynosił PLN. Zmiana kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia dotyczyć będzie również podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Do końca 2012 roku wynosiła ona PLN (niezależnie od okresu prowadzenia działalności). Od 2013 r. podatnik rozpoczynający działalność będzie mógł skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że przewidywany przez niego obrót nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania czynności opodatkowanych w danym roku podatkowym, kwoty PLN. Jeśli podatnik w chwili rozpoczęcia działalności założy, że jego obrót wyniesie więcej niż kwota ustalona w proporcji, będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych już w momencie rozpoczęcia działalności. Utrata zwolnienia Termin utraty zwolnienia jest taki sam zarówno dla podmiotów kontynuujących działalność, jak i dla tych którzy działalność rozpoczynają. Po przekroczeniu kwoty obrotów wyznaczonej limitem ( PLN) podatnik traci prawo do zwolnienia po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie tej kwoty. W przypadku zwolnienia z tytułu udziału procentowego obrotu (jest to zwolnienie przysługujące podatnikowi, w przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług zwolnionych w sprzedaży ogółem był większy niż 80%) utrata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po półroczu roku podatkowego, w którym udział procentowy obrotów był równy bądź niższy niż 80%. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym przestał spełniać warunki do korzystania ze zwolnienia z tytułu limitu obrotu, nie może ponownie korzystać ze zwolnienia z tego tytułu. Może skorzystać jednak ze zwolnienia z tytułu udziału procentowego obrotu w przypadku, gdy spełnia się ku temu warunki. Taka sama zasada dotyczyć będzie utraty zwolnienia z tytułu udziału procentowego obrotu.

2 Utrata zwolnienia, a kas fiskalnych W przypadku, gdy podatnik na skutek utraty zwolnienia z tytułu udziału procentowego obrotu musiałby zainstalować ponad kas fiskalnych, dopuszcza się możliwość stopniowego ich wprowadzania nie dłużej jednak niż przez rok, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik utracił zwolnienie. Do końca 2012 r. okres ten wynosił aż 2 lata. Przepisy przejściowe Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe odnoszące się m. in. do podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia w związku z wejściem w życie nowych regulacji. Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy, którym wraz z nowymi przepisami dotychczasowe zwolnienie nie będzie przysługiwać, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie obrotu dopiero od 1 marca 2013 r. Innymi słowy, ostatecznym terminem zainstalowania kas fiskalnych u takich podmiotów będzie właśnie 1 marca 2013 r. W przypadku podatników którzy utracili prawo do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 r. zastosowanie mają przepisy starego rozporządzenia. Szkoły nauki jazdy i zwolnienia przedmiotowe W myśl nowych przepisów szkoły nauki jazdy nie będą mogły już korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych. Bez zmian pozostają natomiast pozostałe zwolnienia przedmiotowe grup podatników (wymienione w załączniku do rozporządzenia) oraz pozycje wskazujące na podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia (określone w 4 ust. 1 Rozporządzenia). Czynności, do których nie stosuje się zwolnień, bez względu na wysokość osiąganych obrotów zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Czynności objęte przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych zostały zaprezentowane w Tabeli 2. Inne zmiany W rozporządzeniu objęto obowiązkiem ewidencjonowania czynności dostawy gazu płynnego - dotychczas obowiązkiem tym objęci byli tylko przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż gazu płynnego. Zmianie uległ także dotychczasowy zapis dotyczący braku zwolnienia w przypadku świadczenia "usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji". Usunięto zwrot "regularnych i nieregularnych", co świadczy o tym, że częstotliwość świadczonych usług w tego rodzaju transporcie nie będzie miała znaczenia. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności Zwolnieniu z konieczności posiadania kas fiskalnych nadal podlegać będą podatnicy oferujący swe usługi na rzecz niewielkiej liczby klientów. W przypadku osób kontynuujących działalność wymaga się by liczba świadczonych przez nich usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba klientów 20 osób (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych). Ograniczenia te dotyczą także podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego liczba usług wyświadczonych w ciągu tego roku nie może być większa niż 25, a liczba klientów nie większa niż 10. Wciąż możliwe będzie także uniknięcie konieczności instalowania kasy fiskalnej poprzez rozliczenie zapłaty za dokonaną czynność w całości przelewem za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u na rachunek bankowy (rachunek w SKOK-u). Z prawa tego korzystać będą podatnicy dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a także świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest (oprócz powyższych) prowadzenie ewidencji i posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa lub świadczenie usług. W przypadku dostawy dodatkowym obowiązkiem jest wykazanie na czyją rzecz została ona dokonana. Należy pamiętać, że nie będziemy mieć prawa do zwolnienia z tego tytułu w przypadku gdy dostawa wysyłkowa lub świadczenie usług dotyczyć będzie czynności do których nie stosuje się zwolnień. Przykładowo, gdy dostawa to-

3 warów w systemie wysyłkowym dotyczyć będzie sprzedaży części do silników lub płyt CD/DVD (czynności, do których nie stosuje się zwolnienia), mimo tego że płatność będzie dokonana przelewem, zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Czynności szczególne, których sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania zostały zaprezentowane w Tabeli 3. Podsumowanie Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia dla podatników kontynuujących działalność uległa zmniejszeniu o połowę i wynosi obecnie jedynie PLN. Podmioty rozpoczynające działalność będą zmuszone natomiast ustalać kwotę limitu na podstawie proporcji (tu roczna kwota limitu obrotu wyniesie również PLN). Przeciętny miesięczny obrót nie może więc przekraczać kwoty PLN. Konsekwencją przekroczenia powyższego limitu będzie konieczność zakupu kasy fiskalnej. Sytuacja ta dotyczy znacznej liczby podmiotów gospodarczych (w szczególności lekarzy, prawników, tłumaczy przysięgłych), które do końca 2012 roku mogły jeszcze mieścić się w limicie kwotowym. Przykłady Przykład 1 Pan Andrzej jest lekarzem, który prowadzi własną praktykę. W 2012 r. jego roczny obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych wyniósł PLN. Zgodnie z nowymi przepisami utraci on prawo do zwolnienia i najpóźniej do 1 marca 2013 r. będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej. Przykład 2 Pani Barbara prowadzi biuro rachunkowe, w którym wykonuje głównie usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w 2012 r. wykonywała usługi również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, poświadczone fakturą. Wykonała ona 35 usług na rzecz 19 osób. Pani Barbara zakłada, że powyższa liczba usług oraz osób w roku 2013 r. nie ulegnie zmianie. Powyższe oznacza, że pani Barbara nie będzie zobowiązana do wystawiania klientom paragonów. Przykład 3 Pan Czesław prowadzi kancelarię notarialną, obsługującą zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W 2012 r. obroty firmy wyniosły ok PLN, z czego 85% obrotu odnosi się do usług w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (czynności zwolnione zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia). Zgodnie z nowym rozporządzeniem Pan Czesław w 2013 r. przekroczy limit kwotowy obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia - skutkiem tego byłaby konieczność zainstalowania kasy fiskalnej najpóźniej do 1 marca 2013 r. Może on jednak skorzystać ze zwolnienia z tytuły udziału procentowego obrotu zwolnionego w obrocie ogółem i dalej nie wystawiać paragonów za wykonywane przez siebie usługi. Przykład 4 Pani Danuta jest tłumaczem przysięgłym i planuje otworzyć własną działalność gospodarczą. Prognozowany termin rozpoczęcia działalności to 15 maja 2013 r. (230 dni do końca roku). Kwota limitu obrotów uprawniająca do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku pani Danuty wyniesie PLN ( PLN x 230 dni/365 dni). Pani Danuta założyła, że obrót jej przedsiębiorstwa nie przekroczy kwoty limitu i zdecydowała się skorzystać z przysługującego jej zwolnienia. Jednak powyższy limit został przekroczony we wrześniu. W związku z przekroczeniem limitu kwotowego we wrześniu pani Danuta będzie zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej najpóźniej w dniu 1 grudnia 2013 r. Przykład 5 Pan Edward jest właścicielem firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej lornetek i lunet oraz teleskopów optycznych (PKWiU ex ). W 2012 r. jego obroty z tego tytułu wyniosły PLN. W 2013 r. pan Edward planuje osiągnąć sprzedaż na zbliżonym poziomie. Klienci dokonują zapłaty za pośrednic-

4 twem poczty lub rachunków bankowych. Pan Edward prowadzi ewidencję zawierającą: przedmiot transakcji, dane i adres nabywcy. W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej pomimo przekroczenia kwotowego limitu obrotów albowiem dostarcza on towary w systemie wysyłkowym a zapłaty za dokonane dostawy realizowane są w całości za pomocą poczty lub rachunku bankowego. *** Tabela 1. Czynności, do których nie stosuje się zwolnień, bez względu na wysokość osiąganych obrotów (PKWiU z 2008 r.) Lp. Nazwa 1 Dostawa gazu płynnego 2 Dostawa: części do silników (PKWiU ), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU ), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU ), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU ), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU ), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU ), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU ), 3 Dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90), 4 Dostawa sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex ), 5 Dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 6 Dostawa płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie, 7 Dostawa wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, 8 Dostawa wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia; 9 Usługa przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia 10 Usługa przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami Tabela 2. Czynności objęte przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych Lp. NAZWA Symbol PKWiU z 2008 r. 1 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex ) ex Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35 3 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody 36 4 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych 37 5 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex ) ex

5 13 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 15 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 16 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny ex ex ex Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 19 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci 20 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci 21 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) 22 Usługi telekomunikacyjne Usługi finansowe i ubezpieczeniowe ex 53 ex ex ex Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ex Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości ex Usługi prawne dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P 27 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU ) 28 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 29 Usługi w zakresie edukacji z wyłączeniem: usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU ), usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU ), usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU ) ex Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne ex Usługi świadczone przez organizacje członkowskie Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 95 ex dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania Tabela 3. Czynności szczególne, których sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania Lp. Nazwa 33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali 34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż Dostawa nieruchomości ex ex 85

6 36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) 37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła 38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 39 Dostawa produktów (rzeczy) dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar 40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny konduktorskie) 42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów 43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła 44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy 45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu 46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy 47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich 48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby przedyskutowania wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową zachęcamy do kontaktu. Zespół RSM Poland KZWS W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Przemysław Powierza Dział Doradztwa Podatkowego RSM Poland KZWS

7 RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Stary Rynek 38-39, Poznań T F Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland KZWS Audyt S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji. Redakcja: Dział Doradztwa Podatkowego RSM Poland KZWS RSM Poland KZWS, 2013 RSM Poland KZWS is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms. RSM International is the name given to a network of independent accounting and consulting firms each of which practices in its own right. RSM International does not exist in any jurisdiction as a separate legal entity.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień a) Zwolnienia przedmiotowe b) Zwolnienia podmiotowe c) Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

TEKST 1. Które czynności lombard są opodatkowane VAT

TEKST 1. Które czynności lombard są opodatkowane VAT TEKST 1 Które czynności lombard są opodatkowane VAT Rozliczenia Działalność lombardowa na pierwszy rzut oka wydaje się mało skomplikowana pod względem podatkowym. Pogłębiona analiza prowadzi jednak do

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących BROSZURA - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Spis treści I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo