II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania"

Transkrypt

1 II Kongres Gospodarki Elektronicznej Obrót bezgotówkowy i wymiana informacji szansą na zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa W dniu 16 maja 2007 roku odbył się II Kongres Gospodarki Elektronicznej. Inicjatorem przedsięwzięcia był Związek Banków Polskich, organizatorem Forum Technologii Bankowych przy ZBP. Kongres miał na celu wymianę poglądów, dostarczenie wiedzy o znaczeniu obrotu bezgotówkowego, rozwoju nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej, zarządzaniu ryzykiem oraz konsekwencjach wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej. Obrady Kongresu koncentrowały się na następujących obszarach zagadnień merytorycznych: I. Ocena stanu gospodarki elektronicznej i kierunki jej rozwoju w Polsce. II. III. IV. Obrót bezgotówkowy jako element zwiększenia efektywności państwa, samorządu i przedsiębiorców. Wymiana informacji gospodarczej elementem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej jako podstawa rozwoju transakcji elektronicznych (organizacyjne, technologiczne i prawne aspekty). W II Kongresie uczestniczyli m. in. Pan Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Andrzej Duda Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciele NBP, przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania, Pan Wacław Iszkowski Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Pan Janusz Gaworski Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Pani Małgorzata O Shaugnessy Prezes Visa Europe, Pan Bogdan Bochenek Prezes MasterCard, Pan Marek Paradowski Prezes eservice, Pan Adam Łącki Prezes Krajowego Rejestru Długów, Pan Krzysztof Markowski Prezes Biura Informacji Kredytowej, Pani Elżbieta Koszelow Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Pani Teresa Wrzesień Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Pan Sławomir Turek Prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, a także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Poczty Polskiej oraz przedsiębiorstw. W trakcie obrad II Kongresu przedstawiono wiele nowoczesnych rozwiązań, znaczenie rozwoju obrotu bezgotówkowego oraz bariery z nim związane. Wpływ wymiany informacji na 1

2 budowę gospodarki elektronicznej w Polsce, a także rolę bezpieczeństwa systemów informatycznych, które są podstawowym elementem poprawnego funkcjonowania GE. I. Wnioski z II Kongresu Gospodarki Elektronicznej. 1) Znaczenie obrotu bezgotówkowego - Polska dysponuje ogromnym potencjałem i kapitałem zarówno intelektualnym jak i materialnym, który umożliwia nam osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w najbliższych latach w zakresie systemu płatniczego, systemu wymiany informacji i bezpieczeństwa szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej. Wiele resortów wdrażać będzie swoje programy GE w obszarach ich działania. Harmonizacja współpracy będzie następować sukcesywnie, a przedstawiciele środowisk mających doświadczenie w tym zakresie powinni angażować się i wymieniać poglądy dotyczące przyjaznych, bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań. - Obrót bezgotówkowy i bankowość elektroniczna to czynnik, który pozytywnie wpłynął na dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce. - Związek Banków Polskich był inicjatorem dwóch Koalicji: 1.Koalicji na rzecz bezpieczeństwa i 2. Koalicji na rzecz transparentności obrotu gospodarczego. Kolacja na rzecz mikrpołatnosci i obrotu bezgotówkowego, skupia grupę osób zainteresowanych rozwojem bezpiecznego, przyjaznego obrotu bezgotówkowego i mikropłatności w Polsce. Jej działalność będzie koncentrować się na upowszechnianiu polecenia zapłaty, implementacji faktury elektronicznej, itp. Druga Koalicja to zgromadzenie osób z różnych instytucji, działających na rzecz wymiany informacji gospodarczych. - Tworzenie jednolitego rynku płatniczego w całej Europie (SEPA) jest ważnym elementem, oddziaływującym na rozwój kraju. Projekt SEPA jest uznawany za jeden z priorytetów w zakresie budowy jednolitego rynku usług finansowych. Rola banków, ale także innych instytucji płatniczych w tym projekcie jest ogromna. Projekt ten nie ma szans na sukces, jeżeli nie włączy się do jego realizacji zarówno administracja państwowa, jak i przedsiębiorcy. Wizją SEPA jest zbudowanie w Europie jednego obszaru bez granic, wprowadzenie takich samych prostych zasad, reguł i standardów dokonywania płatności krajowych oraz transgranicznych. - Systemy płatnicze rozwijają się w dwóch kierunkach od papieru do elektronicznego dokumentu oraz od obrotu gotówkowego do obrotu bezgotówkowego. Przejście od papieru przez drogę mieszaną do pełnej elektronizacji to proces długotrwały. - Celem strategicznym rozwoju polskiego systemu płatniczego jest powszechność usług, najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, efektywność i konkurencyjność. Znaczenie obrotu bezgotówkowego polega na ograniczeniu szarej strefy. Wpłynie to na poziom zmniejszenia przestępczości oraz umożliwi wzrost dochodów budżetowych, a także potencjalne obniżenie podatków. Obrót bezgotówkowy sprzyja postępowi gospodarki i życia społecznego, w szczególności w zakresie gospodarki elektronicznej oraz zwiększa jawność obrotu a przez to sprzyja większej efektywności alokacji zasobów w gospodarce. 2

3 - Coraz więcej operacji bezgotówkowych wykonuje ta sama grupa posiadaczy rachunków. Proces ten nie rozciąga się niestety na nowych użytkowników, a dopóki to nie nastąpi nie będzie można mówić o istotnym zwiększeniu poziomu obrotu bezgotówkowego. - Przejście na obrót bezgotówkowy utrudniają dwa podstawowe czynniki: przyzwyczajenie do gotówki oraz stosunkowo niskie dochody społeczeństwa. - Najsłabszym ogniwem polskiego systemu płatniczego są ośrodki nisko zurbanizowane, czyli tam gdzie pojawiają się nie tylko problemy z dotarciem struktury elektronicznej, ale również występuje niski poziom edukacji społecznej i brak chęci korzystania z dobrodziejstw gospodarki elektronicznej, zarówno jeżeli chodzi o obrót bezgotówkowy, jak i gospodarkę elektroniczną. Niewystarczające działania edukacyjne są najważniejszą barierą rozwoju. Zagadnienia dotyczące Internetu, elektronicznej wymiany informacji, bankowości elektronicznej oraz gospodarki elektronicznej są zaniedbywane. Nowa grupa Polaków, która wchodzi na rynek, to ludzie którzy na co dzień żyją już z tą gospodarką. Niestety nie wszędzie. Dlatego też na wsiach i w małych miasteczkach należy położyć ogromny nacisk na edukację. - Liderami rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa są przedsiębiorcy. Edukacja jest najważniejszym problemem i wyzwaniem dla Polski. - Wykorzystanie instrumentów gospodarki elektronicznej na tle Europy plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc. Polska odbiega od średniego poziomu wykorzystania instrumentów elektronicznych, które posiada. - Przedsiębiorcy, którzy pokazują w swoich wyliczeniach, brak ponoszenia kosztów związanych z obrotem gotówki, po prostu nie liczą pieniędzy. Pomijają koszty transportu, przechowywania, liczenia i zachowania bezpieczeństwa obrotu gotówką, co więcej zatrudnienia ludzi, którzy są odpowiedzialni za segregacje gotówki i poświęcają czas na jej przyjęcie. Nie liczy się również czasu, który jest związany z transferami gotówkowymi, stąd też nieświadomość kosztów związanych z obrotem gotówkowym. - Determinantem wzrostu płatności bezgotówkowych jest przede wszystkim wzrost gospodarczy, powodujący wzrost liczby zawieranych w gospodarce transakcji. Przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju gospodarczego naszego kraju możemy zakładać, iż wzrost obrotu gospodarczego, a także obrotu bezgotówkowego będzie systematycznie rósł. Bardzo ważnym czynnikiem jest także zmiana świadomości, powodująca stopniowe przechodzenie z transakcji gotówkowych na instrumenty bezgotówkowe. - Należy walczyć ze złą tradycją i przyzwyczajeniami. Gdy konsumentowi i przedsiębiorcy pokaże się jak działa urządzenie i jak z niego korzystać, on będzie go używał do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Istnieją różnego rodzaju rozwiązania w gospodarce elektronicznej, które umożliwiają lepsze wykorzystanie istniejących praw. - Nie ma tendencji by całkowicie wyeliminować obrót gotówkowy, gotówkę należy automatyzować. Będzie to pierwszy krok do zmniejszenia korzystania z gotówki. Kolejnym działaniem powinno być ograniczenie kosztów związanych z obrotem bezgotówkowym. - Problem e-gospodarki i elektronicznego obrotu finansowego wiąże się z koniecznością współpracy między instytucjami z różnych sektorów. Zorganizowanie współpracy, znalezie- 3

4 nie wspólnych poglądów i rozwiązań nie jest tak proste jak się wydaje. Przykładowo, w sprawie jednego okienka do tej pory nie mamy ostatecznej jasności i pewności odnośnie jego funkcjonowania, gdyż wymaga to koordynacji pomiędzy wieloma różnymi podmiotami sektora administracji rządowej ale również organizacji biznesowych. - Sektor publiczny potrzebuje stabilnych partnerów, dostawców e-produktów, gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa i innowacji. Należy uświadomić sobie, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek wdrożeniach w e-gospodarce, a zwłaszcza w tak delikatnej materii jak obrót finansowy, to w istocie jest to pierwsza linia wdrożeniowa. Trudności sprawia obudowa biznesowo-organizacyjna wdrażanych projektów. - Należy skoncentrować wysiłki na rozwoju płatności bezgotówkowych. Wadami gotówki są: koszt rocznego zarządzania gotówką - do 4,5% jej wartości (co powoduje wydatki dla banków, dla detalistów, konsumentów), gotówka jest nieefektywna dla rozwoju gospodarki, ogranicza wpływy do budżetu poprzez sprzyjanie szarej strefie. A zaletami: konsumenci wygoda, wolność i bezpieczeństwo, detaliści i banki zwiększanie obrotów i obniżanie kosztów. Transakcje bezgotówkowe to czynnik rozwoju gospodarczego. - Zagrożeniem dla polskiej gospodarki elektronicznej są dobrze zorganizowane grupy hakerów wychwytujących wszelkie możliwe niedociągnięcia systemowe, na których opiera się GE. W Internecie można kupić wszystko, łącznie z narzędziami służącymi do dokonywania przestępstw. Takie narzędzia jak SPAM czy robak nadal są zagrożeniami, z którymi walczymy. - Nielegalne przychody w podziemnej działalności ekonomicznej przestają być wirtualne, a przechodzą na banknoty papierowe. Jest dużo sposobów nabycia anonimowości podczas korzystania z konta internetowego. - Bardzo ważne jest budowanie świadomości użytkowników, którzy muszą wiedzieć co jest dla nich niebezpieczne, czego nie powinni robić, a co mogą. - Walka z problemami związanymi z zagrożeniami internetowymi wymaga współpracy wielu instytucji, które razem zbudują trwałe zabezpieczenia i umożliwią poznanie ryzyka a następnie jego eliminację. - Istnieje możliwość budowania wewnętrznych zabezpieczeń przy używaniu kart płatniczych. - Dla klienta najważniejsze jest by zostać wiarygodnie autoryzowanym, czyli by tylko ta transakcja której on sam dokonuje obciążała jego rachunek. - System bezpieczeństwa informacji należy ustanowić, wdrożyć, monitorować, utrzymywać i doskonalić tak aby był adekwatny do potrzeb. 2) współpraca z administracją - Plan Informatyzacji Państwa jest dokumentem prawnie obowiązującym. Opisuje działania na następne 3 lata w zakresie informatyzacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 4

5 Jednym z najważniejszych elementów PIP jest 7 oś priorytetowa budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Łączne środki na jej realizację to ok. 2,3 mld Euro. Główne cele osi skupiają się na dużych systemach informatycznych, dających bazę dla funkcjonowania państwa, przedsiębiorców i obywateli, wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, wspieraniu i wdrażaniu rozwiązań B2B obrót gospodarczy powinien być elektroniczny oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu (pełna dotacja bez wkładu krajowego). - Informatyzacja rejestrów publicznych jest podstawą dla poszczególnych usług elektronicznej administracji publicznej. Należy zapewnić im współdziałanie i interoperacyjność. Wdrażanie podpisu elektronicznego i systemu elektronicznej tożsamości ma zostać ostatecznie zakończone w 2008 roku. - W Internecie powinien być porządek informacyjny. Internet jest dostępem do wszelkich informacji jakich potrzebuje nie tylko przedstawiciel rządu czy samorządu, przedsiębiorca czy gospodarz ale każdy obywatel państwa. - Utworzenie portalu Cyfrowa Polska dla Każdego, który będzie portalem informacyjno integrującym oraz Portalu Systemowego czyli dot. działalności informacyjnej i promocyjnej to istotne elementy budowy świadomości elektronicznej obywateli. - Wyzwaniem jest udostępnianie i upowszechnienie standardu elektronicznego komunikowania się. Polska jest krajem, w którym funkcjonuje administracja publiczna jeszcze z XIX w tradycja papierowa. Należy zbudować alternatywę elektroniczną dla ludzi, którzy chcą już funkcjonować w sposób inny niż papierowy. Należy sprawdzić czy metoda komunikacji elektronicznej będzie się sprawdzać, będzie działać i ułatwiać współżycie społeczne. - Ważne rozwiązania to: A - Wsparcie finansowe dla małych i średnich firm rozpoczynających działalność przez pierwszy rok od dnia rejestracji, następnie firmy te dalej będą funkcjonować na podstawie rynku, który zdobyły, a z założenia będą działać w obszarze gospodarki elektronicznej. B - Dotacje i wsparcie przedsięwzięć dążących do możliwej automatyzacji i elektronizacji współpracy firm miedzy sobą, czyli pobudzanie obrotu elektronicznego. Dwa lata dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających taką działalność. C - Usuwanie wykluczenia cyfrowego spowodowane przyczynami technicznymi. Wspomaganie rodzin, które nie korzystają z Internetu z powodów ekonomicznych. D - Ustanowienie stałej formy kontaktowania się przedstawicieli różnych środowisk. Istotne są terminy rozpoczęcia konkursów na projekty dla MSP. - Wśród Internautów chęć i zapotrzebowanie korzystania z usług elektronicznej administracji publicznej jest bardzo duże. 3) technologia - Mamy jedne z najbardziej nowoczesnych i najszybszych usług bankowych w zakresie elektronicznego obrotu bezgotówkowego, dlatego, że poziom rozwoju technologicznego, instrumentów, które są wykorzystywane w sektorze należy do najwyższych na świcie. 5

6 - Instytucje wydające pieniądz elektroniczny powinny dawać powszechna dostępność do zakupu i akceptacji takiego pieniądza przez inne podmioty oraz możliwość rozwoju płatności w skali masowej. - Efektywniejsze jest wdrażanie nowych rozwiązań, a nie poprawianie tych już istniejących. Rozwój nowoczesnych technologii i usług z roku na rok jest coraz bardziej dynamiczny. Należy budować e-gospodarkę szeroko rozumianą, w każdym aspekcie. Nie tylko wykorzystanie Internetu, ale wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. - Usługi internetowe wchodzą w tradycyjną bankowość, a Banki odchodzą od tworzenia typowych banków internetowych. Początkowy rozwój bankowości internetowej, jaki można było zaobserwować poprzez tworzenie typowo internetowych oddziałów banków, przechodzi na strategię budowania mechanizmów dostępu przez Internet do kont tradycyjnych, wchodząc tym samym w tradycyjne sieci. - Przewagę konkurencyjną tworzy się na oryginalności i innowacyjności, czyli nowoczesnych technologiach wdrażanych na czas. Szybciej, lepiej oraz taniej to słowa kryjące się za działaniami i definicją przedsiębiorcy. - Podstawą rozwoju obrotu bezgotówkowego jest wykorzystanie narzędzi bankowości elektronicznej, ale rozumianej szeroko, tj. Internet, telefon, karta z mikroprocesorem, komórka oraz telewizja. - E-faktura jest dyskryminowana, należy zastanowić się co zrobić by nie pojawiały się tak duże dysproporcje, a jej implementacja była możliwa. - Tworzenie centrum bezpiecznych transakcji elektronicznych umożliwi świadczenie usług dla trzeciej strony. - Podejmowane były próby implementacji bankowości mobilnej, które rozwinęły się na 4 funkcje: sms, wap specjalny (pojawił się problem aktywacji, rozwiązanie już nie istnieje na rynku), wap ogólny (każdy producent telefonów inaczej implementował przeglądarkę WAP, a teraz producenci powoli zaprzestają produkcji urządzenia WAP w telefonie) oraz karta SIM (technologia zaimplementowana tylko w sieci ERA). Niestety przy dużych nakładach jest zbyt mało użytkowników oraz ograniczony zasięg. Dziś żaden telefon komórkowy nie ma problemu z łączeniami z Internetem, przeglądarka HTML jest powszechnie dostępna. Jednak pojawiają się takie problemy jak mały ekran, mała klawiatura i ograniczone ruchy kursora. Mimo to bankowość mobilna jest coraz bardziej popularna i powszechna na świecie, poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce również ten kanał będzie się rozwijał. - Operatorzy telefonii komórkowej są istotnym elementem systemu obrotu bezgotówkowego, oferują już usługi pieniądza elektronicznego i będą przejmowali coraz więcej usług oferowanych przez sektor bankowy. - Należy stworzyć jednolitą, opartą o kwalifikowany podpis elektroniczny, platformę wymiany informacji związanych z płatnościami (potwierdzenie dokonania płatności, faktura), integrującą wiele kanałów dostępu (forma papierowa, Internet, telefon) i łączącą różnego typu instytucje (banki, sklepy internetowe, masowi wystawcy faktur, administracja). 6

7 4) standardy - W Polsce nastąpi upowszechnianie kart z mikroprocesorem według standardu EMV. Mikroprocesor i biometria będą determinować rozwój zarządzania danymi osobowymi i kreować dokumenty identyfikacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu Polska będzie mogła zmniejszyć koszty i podwyższyć jakość bezpieczeństwa. - NFZ przygotowuje się do wdrożenia leczniczej karty pacjenta z mikroprocesorem. Na początku karty posłużą do identyfikacji danych personalnych jej posiadacza. Pacjent potwierdzi prawo do świadczeń, będzie mógł umówić się na wizytę do lekarza. Docelowo dzięki kartom pacjenci nie będą musieli się martwić, jaki dokument przedstawić, aby potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych. Na karcie znajdą się też na przykład dane związane z przepisywanymi lekami. 5) prawo - Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązania dotyczącego obowiązku obrotu bezgotówkowego dla przedsiębiorców powyżej równowartości kwoty 1000 Euro. - Należy umożliwiać realizację opłat publiczno-prawnych w sposób bezgotówkowy, np. drobne opłaty sądowe, paszportowe, skarbowe, notarialne, itd. - Niezbędne są zmiany przepisów i wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych wspomagających obrót bezgotówkowy. - Inwestycje w rozwój e-gospodarki muszą stanowić istotny element strategii i rozwoju przedsiębiorców stąd potrzebne są odpowiednie uregulowania prawne. Niezbędna jest stabilność i obliczalność prawna. - W przepisach prawnych obrót gospodarczy powinien być transparentny oraz powinien istnieć transparentny dłużnik. W rozwiązaniach prawnych powinna być umożliwiona swobodna wymiana informacji gospodarczych. - Konieczne jest nowe zdefiniowanie wymiany informacji miedzy sektorem bankowym a innymi sektorami gospodarki oraz zweryfikowanie zakresu tajemnicy bankowej. - Komornik powinien mieć możliwość elektronicznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika. - Dotychczasowe funkcjonowanie ustawy o wymianie informacji gospodarczej wpłynęło istotnie na rozwój rynku wymiany informacji, jednak jej czteroletnie funkcjonowanie pozwoliło dostrzec pewne niedoskonałości, Ustawa nie uwzględnia wszystkich zakresów, w jakich powinna być wykorzystana informacja gospodarcza. Przede wszystkim należy rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji, ten katalog powinien być otwarty, tytuł prawny umożliwiający przekazanie informacji do biura również powinien być katalogiem otwartym. Rozszerzenie dostępu przedsiębiorców do baz branżowych jest kolejnym niezbędnym elementem rozwoju na rynku i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 6) statystyki 7

8 - Zarejestrowano 13,2 mln Internautów korzystających z Internetu w okresie kwiecień 2006 kwiecień Młodsze osoby częściej korzystają z Internetu. Należy podjąć działania zmniejszające wykluczenie osób starszych korzystających z Internetu. - Ponad 10 mln osób ma dostęp do swojego rachunku bankowego przez Internet. W Polsce jest 37,8 mln telefonów komórkowych. Wydano prawie 24 mln kart płatniczych, a 70% gospodarstw polskich korzysta z ROR. To potencjał, który dla różnego rodzaju działań z obszaru GE powinien być najszerzej wykorzystywany. Młode społeczeństwo chce korzystać z nowoczesnych technologii i jest coraz bardziej zainteresowane jej używaniem. 7) wymiana informacji i porozumień w biznesie - Bezpieczeństwo zasobów informacji jest elementem wspomagającym każdego przedsiębiorcę. To podstawa rozwoju każdej gospodarki. Elektroniczna wymiana informacji zwiększa efektywność gospodarki nawet szybko rozwijającej się. Wykorzystanie elektronicznej wymiany informacji to wzrost bezpiecznego obrotu i przejrzystości obrotu gospodarczego. - Dostęp do informacji jest bardzo ważnym aspektem kosztowym. Koszty ryzyka są znaczące, a płacą za nie klienci. W zakresie racjonalizowania, optymalizowania, ograniczania kosztów bezwzględnie potrzebna jest e-gospodarka. - Niezbędne jest przygotowanie solidnych podstaw prawnych dla elektronicznego dostępu do publicznych rejestrów. Polska potrzebuje precyzyjnych reguł, określających w jaki sposób informacje z sektora finansowego mogą być udostępniane do innych sektorów gospodarki oraz skutecznego systemu, który blokowałby transakcje oszukańcze. - Ograniczanie kosztów to przede wszystkim dostępność do zasobów i efektywność ich wykorzystania. Informacja racjonalizuje koszty i stabilizuje biznes. - Nie wszystkie banki i instytucje potrafią korzystać z posiadanych informacji. Należy edukować przedstawicieli środowisk tak by korzystali z obrotu informacji w odpowiedni sposób. - Informacja gospodarcza w wersji wystandaryzowanej, powszechnej i szybko dostępnej daje szanse przede wszystkim w obszarze tworzenia nowych produktów zarówno w handlu jak i w usługach. - Biura i rejestry kredytowe, zajmujące się gromadzeniem i dystrybucją informacji gospodarczej znajdują się na całym świecie. W przypadku prywatnych instytucji istnieje zasada wzajemności i dobrowolnego dostarczania informacji. W przypadku instytucji publicznych jest ustawowy obowiązek dostarczania informacji do rejestrów kredytowych. - Badania prowadzone m.in. przez Włochów wykazały, iż systemy wymiany informacji umożliwia bankom pogłębienie wiedzy na temat klientów, którzy starają się o kredyt, pozwala ograniczyć ryzyko wyboru, ogranicza tzw. rentę informacyjną uzyskiwaną przez banki, co oznacza wzmocnienie konkurencji na danym rynku, poza tym stwarza równe szanse dostępu do informacji o klientach. - Systemy wymiany informacji dyscyplinują pożyczkobiorców do obsługi długu oraz ułatwiają dostęp do kredytów. 8

9 - Uzgodnienie standardu wymiany danych, dysponowanie danymi o wysokiej jakości oraz odpowiednie przepisy prawne umożliwiające gromadzenie informacji to podstawowe elementy pozwalające na poprawne działanie systemów. - Właściwe wydaje się utworzenie dystrybutora danych dostępnych dla wszystkich przedsiębiorców z każdego rejestru. - Ciągła blokada dostępu do rejestru PESEL i możliwości weryfikowania dokumentów tożsamości utrudnia prowadzenie baz danych o klientach indywidualnych. - Istnieje możliwość dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, jednak dokument elektroniczny nie ma mocy dokumentu urzędowego. - Wymagane jest utworzenie dobrych praktyk dla bazy danych, które ustalą zasady ochrony indywidualnych danych. - Ocena ryzyka i zdolności kredytowej oraz ocena wiarygodności klienta są dla sektora finansowego niezbędne do prowadzenia działalności. Informacja elektroniczna kreuje nasz wizerunek, który pozwala m.in. łatwiej, szybciej i taniej otrzymywać kredyty. - Automatyzacja procesów wymiany informacji wpływa na koszty operacyjne banku. Koszt pozyskania kapitału zmienia się w przypadku dobrego zachowania. II. Działania o charakterze strategicznym. - W najbliższym czasie konieczne jest przedstawienie propozycji do głównych miast gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej wprowadzenia jednolitego systemu mikropłatniczego, kompatybilnego dla wszystkich. - Należy zbudować jednolity system pieniądza elektronicznego w oparciu o funkcjonujące rozwiązania elektroniczne. Należy masowo wprowadzić karty bezstykowe, karty na okaziciela, które będą połączone z programami miejskimi i turystycznymi. Nie ma ku temu przeszkód prawnych, technologicznych czy technicznych. Zbudowanie takiego programu spowoduje wzrost bezpiecznego obrotu bezgotówkowego w oparciu o nowoczesne elektroniczne instrumenty płatnicze, jakimi jest np. pieniądz elektroniczny. A co więcej ten pieniądz elektroniczny może być uplasowany na każdej karcie mikroprocesorowej, czy to będzie karta wydana przez bank, czy będzie to karta miejska z aplikacją pieniądza elektronicznego, ale z wykorzystaniem także rozwiązań bankowych. To jest element, do którego powinniśmy zmierzać, który pozwoli nam zbudować przeskok w naszym rozwoju. - Lokalne rozwiązania stanowią dźwignię gospodarki krajowej, ale należy administracji i samorządom dostarczyć globalne rozwiązania, np. emisja pieniądza elektronicznego. Sporządziła: Martyna Kubiak Zatwierdził: Remigiusz Kaszubski 9

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, grudzień 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI. Raport PIIT. Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. w latach 2005-2007

RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI. Raport PIIT. Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. w latach 2005-2007 RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Przy wykorzystaniu obszernych fragmentów Raportu 3. Kongresu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Nr 111/2007 Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rozmowa z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w internecie Informatyzacja gminy System

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212

MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 www.comarch.pl Nr 4/2005 (04) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Usługi finansowe :: Optymalizujemy procesy obsługi klienta :: Oddziały bez kolejek :: Kredyt hipoteczny z automatu :: Czy możemy spać spokojnie?

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT

Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Informator nt. SEPA dla Dostawców IT Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich www.sepapolska.pl Wszystko co musisz wiedzieć nt. SEPA Broszura jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności

Bardziej szczegółowo