ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TRION S.A. 30 CZERWCA 2008 r. PROJEKTY UCHWAŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TRION S.A. 30 CZERWCA 2008 r. PROJEKTY UCHWAŁ"

Transkrypt

1 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TRION S.A. 30 CZERWCA 2008 r. PROJEKTY UCHWAŁ 1

2 UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. 2

3 UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru : 1. Komisji Skrutacyjnej w składzie : a) b) 3

4 UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie 4

5 UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. 5

6 UCHWAŁA NR 5 W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. 6

7 UCHWAŁA NR 6 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 7

8 UCHWAŁA NR 7 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 8

9 UCHWAŁA NR 8 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok zawierające: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,06 zł. 3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,47 zł. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,44 zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku kwotę ,54 zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 9

10 UCHWAŁA NR 9 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 10

11 UCHWAŁA NR 10 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania a finansowego za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 zawierające: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł. 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku kwotę tys. zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 11

12 UCHWAŁA NR 10 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 12

13 UCHWAŁA NR 11 W sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION S.A. dokonało podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok 2007 w kwocie ,47 zł w sposób następujący : 1. Pokrycie straty z lat ubiegłych kwotą ,47 zł Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 13

14 UCHWAŁA NR 121 W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty za lata ubiegłe w następujący sposób : Strata z lat ubiegłych w kwocie ,29 zł zostaje pokryta kapitałem zapasowym, Strata z lat ubiegłych w kwocie ,47 zł zostaje pokryta zyskiem netto osiągniętym w 2007r. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 14

15 UCHWAŁA NR 13 W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1stycznia 2007 do 26 czerwca 2007 r. Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto 15

16 UCHWAŁA NR 14 W sprawie udzielenia absolutorium orium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi 16

17 UCHWAŁA NR 15 W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi. 17

18 UCHWAŁA NR 16 W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera. 18

19 UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk półki W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Szczytowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 27 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Szczytowskiemu. 19

20 UCHWAŁA NR 18 Zwyczajne yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRIONS.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi. 20

21 UCHWAŁA NR 19 W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 27 grudnia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu. 21

22 UCHWAŁA NR 20 W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 1 października 2007 Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi. W głosowaniu nie brało udziału akcji w związku z art. 413 KSH. 22

23 UCHWAŁA NR 21 W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 października 2007 do 31 grudnia 2007 Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie W głosowaniu nie brało udziału akcji w związku z art. 413 KSH. 23

24 UCHWAŁA NR 22 W sprawie udzielenia absolutorium a Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 23 lutego 2007 Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu. 24

25 UCHW CHWAŁA NR 23 W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu. 25

26 UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z Spółki W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zarządu Wiktorowi Strachowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2007 r. do 10 maja 2007 Członkowi Zarządu Wiktorowi Strachowi. 26

27 UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z Spółki W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi. 27

28 UCHWAŁA NR 26 w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz związanych z tym zmian w statucie Spółki 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu postanawia dokonać zmian w 5 punkt 1 statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie otrzymuje następującą treść: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie: Z Produkcja wyrobów tartacznych Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 4. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla Z budownictwa Z Produkcja opakowań drewnianych 6. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, Z słomy i materiałów używanych do wyplatania Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja szkła płaskiego Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Z Produkcja szkła gospodarczego Z Produkcja włókien szklanych Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 28

29 Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Z Produkcja zamków i zawiasów Z Produkcja narzędzi Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja opakowań z metali Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Z Produkcja sprzętu instalacyjnego Z Produkcja maszyn do obróbki metalu Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz Z budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i Z niemieszkalnych Z Roboty związane z budową dróg i autostrad Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 37. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci Z rozdzielczych 38. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i Z elektroenergetycznych Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 40. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i Z wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 29

30 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 46. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Z niesklasyfikowane Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 49. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia Z sanitarnego 50. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego Z wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Pozostała działalność wydawnicza Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 67. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i Z podobna działalność 68. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Z niesklasyfikowana Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Działalność holdingów finansowych 30

31 Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Z Leasing finansowy Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 78. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem Z holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 80. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Z i zarządzania 81. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Z i zarządzania Z Działalność w zakresie architektury Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z Działalność agencji reklamowych Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 86. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej Z niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 31

32 Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Uchwała zgodnie z art. 430 kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. 2 UZASADNIENIE Proponowane zmiany w Statucie Spółki w głównej mierze mają na celu jego dostosowanie do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która obowiązuje od 01 stycznia 2008 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 roku). Zmiana w numerach PKD pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w umowie Spółki, w której działalność była określana za pomocą numerów starego PKD. Na chwilę obecną wpisy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nie są zgodne ze wskazanym wyżej rozporządzeniem. Do 31 grudnia 2009 r. zarejestrowani, w oparciu o wcześniejsze PKD, mają obowiązek zaktualizować wszelkie wpisy w rejestrach urzędowych. Proponowana uchwała uczyni zadość wymaganiom stawianym Spółce przez zmienione przepisy. Ponadto, w związku z tym, że celem Zarządu jest stworzenie holdingu giełdowego działającego w szeroko rozumianej branży budowlanej dostarczającego na rynek stolarkę otworową z PCV, drewna, aluminium, konstrukcje stalowe, usługi transportu i spedycji międzynarodowej, należy rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o działania, które umożliwią i zintensyfikują prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą

33 UCHWAŁA NR 27 W sprawie powołania / odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie 2 pkt 3 statutu Spółki powołuje/odwołuje do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 33

34 UCHWAŁA NR 28 W sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie 2 pkt 3 statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą na następną trzyletnią kadencję w następującym składzie : 1) 2) 3) 4) 5) ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 34

35 UCHWAŁA NR 29 w sprawie zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TRION S.A Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości zł ( słownie : ), a dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości zł ( słownie : ). 2. Wynagrodzenie przysługiwać będzie za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w której uczestniczył dany Członek Rady Nadzorczej. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 35

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto- bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto- bez sprzeciwu - następujące uchwały: Raport nr 11 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 30 marca 2009 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na ZWZ Spółki akcjonariusze reprezentowali

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Komunikat nr 32/2009 z dnia 2009-05-29 Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 114/2011: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Porządek obrad Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE (tekst jednolity na dzień 11.07.2011 r.) 1 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA (PASZPORTU) NR PESEL AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 28 listopada 2011 roku Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 39/2011 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. Data: 14:10, 19.08.2011r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2010 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi CFI HOLDING Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: CFI HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD z siedzibą w Gdyni. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD z siedzibą w Gdyni. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD z siedzibą w Gdyni Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2010 Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z dnia 9 marca 2010 r. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: POLNORD

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity 1. Spółka działa pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej ALKAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A numer 1712/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015 r.) przy ulicy Mielęckiego nr 10 w Katowicach w lokalu numer 503, przed notariuszem

Bardziej szczegółowo