STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ /tekst jednolity na dzień 07 marca 2014 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Financial & Capital Trust Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Financial & Capital Trust" S.A, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Artykuł 2 Artykuł 3 1. Spółka będzie prowadziła swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne, także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może przejmować inne spółki oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach oraz stowarzyszeniach zawodowych, fundacjach lub innych organizacjach gospodarczych. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 4 1) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD Z), 3) Leasing finansowy (PKD Z), 4) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 5) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 6) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD Z),

2 7) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 8) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD Z), 9) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD Z), 10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 11) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi podobna działalność (PKD Z), 12) Działalność portali internetowych (PKD Z), 13) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 14) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 15) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD Z), 16) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), 17) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 18) Transport drogowy towarów (PKD Z), 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B), 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 22) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 23) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 24) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ), 25) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 26) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 27) Działalność agencji reklamowych (PKD ), 28) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 29) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), 30) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z).

3 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE Artykuł 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A", (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) niemych, imiennych, uprzywilejowanych akcji serii B". 2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości zł (stu tysięcy złotych), oznaczone jako akcje serii A" zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki: FCT Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. 3. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości opłacone gotówką przez Założyciela do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 5. Akcje Spółki mogą być zarówno akcjami imiennymi, jak i na okaziciela. 6. Akcje nieme nie korzystają z prawa pierwszeństwa w zaspokojeniu. 7. Zamiana akcji imiennej uprzywilejowanej - niemej na akcję na okaziciela jest niedopuszczalna. 8. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. 9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 10. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 11. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

4 Artykuł 6 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości dotychczasowych akcji. 2. Akcje obejmowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być wydawane również za wkłady niepieniężne. 3. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być wyłącznie akcjami niemymi imiennymi uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie dotyczy udziału w zyskach i daje akcjom uprzywilejowanym prawo do dywidendy, która wynosi minimalnie jednokrotność dywidendy przypadającej na akcje zwykłe plus kwota stanowiąca na koniec roku obrachunkowego wartość liczoną jako iloczyn: - wartości nominalnej akcji uprzywilejowanych, - 1/12 stopy procentowej przyjętej na brytyjskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych LIBOR (London Inter Bank Offering Rate), notowanej na London International Financial Futures Exchange (LIFFE) oraz - liczby miesięcy liczonych od dnia wydania akcji uprzywilejowanej do końca roku obrotowego, a jeżeli akcje były wydane wcześniej, niż w roku obrotowym, za który przyznawana jest dywidenda - liczby 12. Artykuł 7 1. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru). 2. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd bezzwłocznie zaoferuje akcjonariuszom w drodze jednorazowego ogłoszenia. 3. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru, będzie bezzwłocznie wyznaczony drugi, przynajmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. 4. Wyznaczenie zasad przydziału akcji w drugim terminie ustala Walne Zgromadzenie. Artykuł 8 1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 2. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących obniżenia kapitału zakładowego. 3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.

5 Artykuł 9 Akcje Spółki są zbywalne. Artykuł 10 Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. Organami Spółki są: (a) Zarząd, (b) Rada Nadzorcza, (c) Walne Zgromadzenie. IV. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 11 A. ZARZĄD Artykuł Zarząd Spółki składa się z (2) dwóch do pięciu (5) osób. 2. Kadencja Zarządu trwa maksymalnie 5 lat. Zarząd, jeżeli jest kilkuosobowy powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji kilkuosobowego Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 3. Zarząd Spółki, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego członków powołują Założyciele, jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu i powołania poszczególnych członków na stanowiska. 4. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu, w tym jego Prezesa, lub cały Zarząd przed upływem jego kadencji, a także zawiesić poszczególnych członków Zarządu, w tym jego Prezesa, lub cały Zarząd. Artykuł Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

6 4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. 5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 6. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Artykuł 14 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu i Spółką, a także wykonuje w imieniu Spółki inne czynności dotyczące stosunków pracy lub innych umownych stosunków pomiędzy członkami Zarządu i Spółką. B. RADA NADZORCZA Artykuł Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Założycieli. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Artykuł Kadencja Rady Nadzorczej może trwać maksymalnie (5) pięć lat. 2. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej cztery (4) razy w rok (raz na kwartał). Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym lub faksem do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomienia na siedem (7) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego

7 zawiadomienia. Zamiast listu poleconego lub faksu zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez członków Rady Nadzorczej adres za potwierdzeniem odbioru. 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały powzięte na takim posiedzeniu stają się ważne po podpisaniu przez wszystkich jego uczestników listy obecności oraz protokołu posiedzenia Rady i pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. 9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. 10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. 11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Artykuł Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności: (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; (2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, (3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

8 (4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, (5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; (6) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym wszelkich form premiowania; (7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. Artykuł Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub pełnomocnika. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych. 5. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 6. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć (6) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 procent (5%) kapitału zakładowego Spółki. Artykuł Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie przewidzianej w porządku obrad.

9 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 3. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Żądanie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, zgłoszone po wysłaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Artykuł 21 Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w siedzibie Spółki, we Wrocławiu i Oławie. Artykuł Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością trzech czwartych oddanych głosów niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych Zgromadzeniu lub liczby akcji na nim reprezentowanych, o ile kodeks spółek handlowych nie przewiduje wymagań surowszych. 2. O ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pokrycia akcji w takiej części, jaka umożliwia rejestrację spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego. Artykuł Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą decyzje w sprawach: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, (2) podziału zysków i pokrycia strat, (3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, (4)nabycie i zbycie innego przedsiębiorstwa oraz udziałów lub akcji innej spółki oraz założenia nowej spółki; (5) połączenia lub podziału, likwidacji i rozwiązania Spółki; (6) podwyższenia lub obniżania kapitału zakładowego Spółki; (7) określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; (8) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych; (9) zmiany przedmiotu działalności Spółki; (10) zmiany niniejszego Statutu; (11) emisji obligacji;

10 (12) emisji obligacji zamiennych i prawa pierwszeństwa; (13) ustanowienia likwidatorów; (14) roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru; (15) rozpatrywania wszelkich kwestii zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. 2. Umowa o nabycie dla Spółki mienia za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego od założyciela lub akcjonariusza albo dla Spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także inne kwestie określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Artykuł Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. 2. Uchwały zmieniające przedmiot działalności Spółki są zawsze podejmowane w głosowaniu jawnym i imiennym. 3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. V. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Artykuł 25 Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez jej Radę Nadzorczą. Artykuł Tworzy się kapitał rezerwowy na zatrzymanie zysków, na który będą przeznaczone zyski po dokonaniu obowiązkowych odpisów na kap]. zapasowy. Kapitałem tym dysponuje Walne Zgromadzenie bez ograniczeń, nie wyłączając przeznaczenia całości jego środków na wskazany przez Walne Zgromadzenie cel, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na: (a) kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust.1; (b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; (c) do podziału dla akcjonariuszy; (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

11 3. Termin wypłaty dywidendy jest ustalany i ogłoszony przez Zarząd Spółki. Artykuł Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2013 roku. 2. Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z właściwymi polskimi przepisami. 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić akcjonariuszy o wszelkich nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną. Artykuł Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 3. Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 4. W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę, Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. Artykuł 29 Faktu osiągnięcia lub utraty pozycji dominującej w Spółce przez akcjonariusza będącego spółką handlową nie ogłasza się, lecz o powyższej okoliczności zawiadamia się wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. Artykuł Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji". Likwidator zostanie ustanowiony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia."

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zarząd spółki SARE spółka akcyjna niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 13 czerwca 2014 roku (Rep. A nr 4505/2014), na ZWZ Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

statut firmy www.nettle.pl

statut firmy www.nettle.pl NETTLE S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS. KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522 Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł www.nettle.pl 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ. PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna 1 Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: PERMA FIX MEDICAL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PERMA FIX MEDICAL S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna Statut Pylon S.A.-tekst jednolity po NWZ z dnia 28 września 2012r, przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2012 roku. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 9 lipca 0 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Firma Spółki brzmi BEESFUND Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BEESFUND S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.------

Bardziej szczegółowo