Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:"

Transkrypt

1 Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, 3. 24,15 produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 4. 45,25,A roboty budowlane, montażowe, etc., 5. 63,22,A działalność portów wodnych, 6. 63,11, przeładunek towarów, 7. 63,12, magazynowanie i przechowywanie towarów, 8. 80,42,Z szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia, 9. 73,10,G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ,30,Z badania i analizy techniczne, ,55,Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, ,52,Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali, ,51,Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, ,57,Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ,21,Z sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz, ,70,B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, ,48,F sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc., ,11,Z działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych, ,12,Z działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów, ,10,A wytwarzanie energii elektrycznej, ,10,C dystrybucja energii elektrycznej, ,30, produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), , pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, ,00,D odprowadzanie ścieków, ,00,B unieszkodliwianie odpadów, ,00,A wywóz śmieci i odpadów, ,00,C usługi sanitarne, ,20,C transmisja danych i teleinformatyka, ,11,Z hotele z restauracjami, ,2 pośrednictwo finansowe, ,20,A telefonia stacjonarna i telegrafia, ,20,G działalność telekomunikacyjna pozostała, ,20,C działalność geodezyjna i kartograficzna, Z wynajem nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem działalności Spółki jest: Z wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, Z produkcja artykułów piśmiennych,

2 Z drukowanie gazet, Z pozostałe drukowanie, Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, Z introligatorstwo i podobne usługi, Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, Z wytwarzanie i przetwarzanie koksu, Z produkcja gazów technicznych, Z produkcja barwników i pigmentów, Z produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Z produkcja nawozów i związków azotowych, Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, Z produkcja wapna i gipsu, Z produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, Z naprawa i konserwacja maszyn, Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, Z wytwarzanie energii elektrycznej, Z przesyłanie energii elektrycznej, Z dystrybucja energii elektrycznej, Z handel energią elektryczną, Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Z zbieranie odpadów niebezpiecznych, Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, Z demontaż wyrobów zużytych, Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Z przygotowanie terenu pod budowę, Z wykonywanie instalacji elektrycznych,

3 Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju, Z sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali, Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, Z sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, A transport rurociągami paliw gazowych, B transport rurociągowy pozostałych towarów, Z transport morski i przybrzeżny towarów, Z transport wodny śródlądowy towarów, A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, A działalność usługowa wspomagająca transport morski, B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, A przeładunek towarów w portach morskich, B przeładunek towarów w portach śródlądowych, C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, B ruchome placówki gastronomiczne, Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

4 Z przygotowywanie i podawanie napojów, Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, Z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, Z działalność związana z oprogramowaniem, Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z działalność portali internetowych, Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z działalność holdingów finansowych, Z pozostałe formy udzielania kredytów, Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, B pozostałe badania i analizy techniczne, Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z działalność związana z pakowaniem, Z ochrona przeciwpożarowa, B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Z naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, Z naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 2) w 22 ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 6 1 ) o treści: 6 1 ) przyjęcie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej,

5 3) 23 o dotychczasowej treści: Opracowywanie planów, o których mowa w 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. Opracowywanie planów, o których mowa w 22 ust. 2 pkt 6 i 22 ust. 2 pkt 61 oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. 4) w 33 ust. 1 po pkt 8) dodaje się pkt 81) o treści: 81) zatwierdzanie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, 5) 46 ust. 1 o dotychczasowej treści: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zwołuje Zarząd Spółki: 6) 46 ust. 1 pkt 3) o dotychczasowej treści: 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 3) na pisemne lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 7) w 46 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: 4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez: 1) Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, 2) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. 8) 48 ust. 3 o dotychczasowej treści: 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 9) 48 ust. 4 o dotychczasowej treści: 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6 4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 10) w 48 po ust. 4 dodaje się ust. 41 o następującej treści: 41. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 11) 49 o dotychczasowej treści: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art i art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 12) w 64 po ust. 1 dodaje się ust. 11 o następującej treści: 11. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art Kodeksu spółek handlowych. 13) 64 ust. 2 o dotychczasowej treści: 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 114/2011: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Marvipol S.A. w dniu 26 sierpnia 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084678) Aneks nr 1 do

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 40 / 2015

Raport bieżący nr 40 / 2015 FAMUR S.A. RB-W 40 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40 / 2015 Data sporządzenia: 2015-08-31 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR

Bardziej szczegółowo

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto- bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto- bez sprzeciwu - następujące uchwały: Raport nr 11 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 30 marca 2009 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na ZWZ Spółki akcjonariusze reprezentowali

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 39/2011 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. Data: 14:10, 19.08.2011r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 27 / 2013

Raport bieżący nr 27 / 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2013 Data sporządzenia: 2013-08-14 Skrócona nazwa emitenta MOJ S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 1/2011

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 1/2011 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: COMP S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 22 kwiecień 2011 r. Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA STATUT CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi CFI HOLDING Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: CFI HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo