LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Ogólne warunki sprzedaży Leann Stańczyk SA z siedzibą w Słupsku przy ul. Konarskiego 6 I. WPROWADZENIE 1. Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, zwane dalej: nabywcą i sprzedającym, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej. 2. Warunki handlowe zaproponowane przez nabywcę mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego. II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA/OFERTY a. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wobec wszystkich - w tym także przyszłych - umów z przedsiębiorcami, podmiotami prawa publicznego i stosowane są dla umów sprzedaży i innych usług z umowami o dzieło włącznie. W przypadku dostaw następujących z innych miejsc niż nasz magazyn obowiązują uzupełniająco warunki cennika zakładu dostawczego, któremu zlecono wykonanie dostawy. Warunki zakupu Kupującego nie są dla nas wiążące także wtedy, jeśli po wpłynięciu do nas nie zostaną one przez nas wyraźnie odrzucone. b. Nasze oferty są niewiążące. Ustne porozumienia, przyrzeczenia, zapewnienia i gwarancje udzielane przez naszych pracowników w związku z zawarciem umowy stają się wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez nas. c. W razie wątpliwości miarodajne dla interpretacji klauzul handlowych są warunki Incoterms w ich każdorazowo najaktualniejszej wersji. III. DEFINICJE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane są dalej OWSp 2. Sprzedawca Leann Stańczyk Spółka Akcyjna z siedzibą: Słupsk ul. Konarskiego 6 3. Kupujący osoba prawna lub fizyczna, przedsiębiorcy, podmioty prawa publicznego 4. Zapisy odnośnie podpisania umów (kontraktów) stosuje się odpowiednio do przyjęcia zamówienia oraz jego potwierdzenia (umowy dwustronne) VI. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY. 5. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWSp Sprzedawcy są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do współpracy handlowej.

2 6. Obowiązujące ewentualnie u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Sprzedającego 7. Sprzedawca dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami, przyjmując rozwiązania odmienne, niż zawarte w OWSp. W tej sytuacji zapisy umowne mają pierwszeństwo przed zapisami OWSp V. ZAMÓWIENIE. 1. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego podpisane przez reprezentantów, lub przez upoważnione osoby z załączonym pełnomocnictwem zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące żądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia. 2. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczało milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio 3. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, lub opóźnień realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy, dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. 4. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek wymagalnych należności, lub nie dokonuje odbioru pomimo wezwania. VI. WARUNKI DOSTAWY: CZAS DOSTAWY, TRANSPORT, UBEZPIECZENIE, PRZEJŚCIE RYZYKA. 1. Strony umowy uzgadniają warunki dostawy w oparciu o bazy dostawy określone w INCOTERMS Czas dostawy wymieniony w potwierdzeniu zamówienia powinien być traktowany jako przybliżony. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw jedynie wtedy, jeżeli

3 Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionych nowych terminów nadal nie realizuje dostawy. 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub jego przyjęcia, niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego. 4. W przypadku wycofania potwierdzonego zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący może zostać zobowiązany przez Sprzedającego do pokrycia kosztów związanych z realizacja tego zamówienia. VII. CENA 1. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia. 2. Jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca w okresie między datą zawarcia umowy (potwierdzeniu zamówienia) a dostawą, rezerwuje sobie prawo zmiany ceny w przypadku istotnego wzrostu niezależnych od niego opłat, podatków i kosztów mających wpływ na jej wysokość. VIII PŁATNOŚĆ 1. Faktury Sprzedawcy są płatne w banku wymienionym w fakturze. Jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej, to opłaty bankowe związane z płatnością pokrywa Kupujący. Zapłata powinna być dokonana na warunkach określonych w umowie. W przypadku zwłoki w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy, oraz obciążyć Kupującego udokumentowanymi kosztami. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu, kiedy uzyska za nie zapłatę w pełnej wysokości. 2. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane ceny są cenami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym czasie wysokości. 3. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w umowie lub fakturze, zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. 4. Jeśli Kupujący nie wykona swoich zobowiązań w ciągu sześciu tygodni od ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań oraz zawiadomień. 5. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty,

4 Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami umowy. 6. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności uiszczenia całej należności gotówką, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, lub zmienić termin płatności. 7. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności. IX. ILOŚĆ I JAKOŚĆ, ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁASNOŚĆ 1. Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia w ujęciu ilościowym +/-5%. 2. Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek określonych w umowie (metry bieżące, kg, sztuki lub inne) stosowane w obrocie wyrobami hutniczymi. 3. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, wymiarów, przeliczników i jakości wynikające z katalogów, prospektów, broszur i innych materiałów reklamowych przygotowanych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony. 4. Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży towarów hutniczych ich ilość (ciężar) ustalona jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest przy czym: a) Dla towarów, których ciężar ustalony jest według jego objętości, przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny: o 2,70 kg/dm 3 dla blach aluminiowych, o 7,20 kg/dm 3 dla blach cynkowo tytanowych, o 8,50 kg/dm 3 dla blach mosiężnych i brązowych, o 9,0 kg/dm 3 dla blach mosiężnych, o 8,0 kg/dm 3 dla blach stalowych, ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej; b) Dla towarów których ciężar ustalony jest według ich długości między innymi dwuteowników, ceowników gorącowalcowanych przyjmuje się ciężar teoretyczny wskazany w katalogach wyrobów hutniczych dostępnych u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy. 5. Ilości towaru określone w umowie mogą się różnić o +/- 10% w stosunku do ilości podlegającej wydaniu z uwagi na tolerancję ilościową przewidzianą przez producenta. Kupujący ma obowiązek odebrać towar w ilości, która mieści się w zakresie w/w tolerancji ilościowej.

5 6. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek. 7. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą jakichkolwiek wierzytelności Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym wydania towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymaganych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiekolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 14 dni Sprzedawca może odstąpić od każdej indywidualnej umowy (umów) wiążącej strony bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą tych przyczyn szkodę. 8. Za wydanie atestów materiałowych pobierane są opłaty wg przyjętych u Sprzedawcy stawek. 9. Jeżeli zapłata ceny miała być dokonana w formie przedpłaty lub Kupujący miał wpłacić zaliczkę, to opóźnienie się Kupującego z jej zapłatą uprawia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez dodatkowego wezwania. 10. Kupujący jest odpowiedzialny za treść złożonego zamówienia, za to by dane techniczne dotyczące jakości i ilości zamawianego towaru odpowiadały jego wymaganiom. 11. Jeżeli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą, lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. 12. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określona w umowie pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączona dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umowa i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru, Kupujący nie może się zwolnic od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. 13. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. 14. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. 15. W przypadku sprzedaży arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminiowej oraz z przypadku sprzedaży kręgów ze stali nierdzewnej i aluminiowej jedyna strona materiału (jedyna

6 powierzchnia) tj. spodnia strona w przypadku arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminiowej oraz wewnętrzna strona w przypadku kręgów ze stali nierdzewnej i aluminiowej może posiadać wady np. wygniecenia zarysowania, zabrudzenia itd. i nie będą ona traktowane jako wady fizyczne w rozumieniu k.c. 16. Sprzedawca zastrzega, że wyroby z tworzyw sztucznych o określonych kolorach (w tym o tym samym numerze koloru) mogą różnic się odcieniami, jeżeli pochodzą z różnych partii produkcyjnych. Tego rodzaju różnica nie stanowi wady towaru. 17. Za towary określone jako drugi gatunek, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej z nim związanej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączona zostaje również tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 18. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty sprzedaży, przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania towaru. Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez wysłanie do e mailem w formie skanu. X. REKLAMACJE. 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu 2. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza, że w czasie transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek sporządzić raport w obecności przewoźnika i przesłać go niezwłocznie w ciągu 7 dni Sprzedawcy wraz z innymi wymaganymi dokumentami. 3. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedawcy pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego towaru), niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 180 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedawcy wygasa z tytułu rękojmi i gwarancji. 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego towaru przez jego przedstawicieli. W takich przypadkach Kupujący ma obowiązek udostępnić towar do kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji. 5. Po zaakceptowaniu roszczenia, Sprzedawca uzupełni dostawę, naprawi lub wymieni reklamowany towar, albo odpowiednio obniży cenę. Wartość reklamacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny towaru. 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone z tytułu złożonej reklamacji korzyści gospodarcze.

7 7. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż 3 dni) po ich wyryciu, pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń związanych z wadliwością towaru, w tym z tytułu rękojmi. 8. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. 9. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy. 10. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny. 11. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 12. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 13. Sprzedawca nie zapewnia przydatności tworu do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania. 14. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar. XI. SIŁA WYŻSZA.

8 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie kontraktu spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane nieoczekiwanym zrządzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu kontraktu i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na siłę wyższą" pod warunkiem, że druga strona zostanie powiadomiona o wyżej wymienionych okolicznościach. XII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI. 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów (za wyjątkiem uchybień umyślnych), niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp. 2. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów. 3. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem - za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimkolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami. 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych. 6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki przewidziane w obowiązujących przepisach lub umowie.

9 7. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, że jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie. 8. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać jedynie może do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. 9. W przypadku gdy wszystkie wierzytelności, Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczenia na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. W przypadku których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy. 10. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej. XIII. INNE. 1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie polski sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedającego oraz prawo polskie. 2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany, lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych wszystkich lub niektórych warunków), jak również w zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWSp -odpowiednie przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego i innych polskich bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych. XIV. Stosowanie zapisów OWSp w ramach kontraktów międzynarodowych. 1. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży (kontraktów) wyłącza się zastosowanie Konwencji z dnia 11 kwietnia 1980 o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów. 2. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży z poniższymi zastrzeżeniami:

10 o do powstania zobowiązania w zakresie sprzedaży towarów po stronie Sprzedawcy konieczne jest zawarcie pisemnej umowy (kontraktu), również w formie wzajemnie potwierdzonych warunków zamówień towarów, o każdorazowo Strony określą w pisemnej umowie prawo według, którego regulują swoje wzajemne prawa i obowiązki oraz wskażą właściwy miejscowo sąd lub arbitraż dla rozstrzygania sporów powstały w związku z wykonaniem umowy, jeżeli nie zostało to wykonane obowiązuje prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest właściwy Sąd w Słupsku. o jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnej umowie, wszelkiego rodzaju opłaty, w tym bankowe, podatki, cła i inne tego typu zobowiązania obciążają Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zobowiązany jest do regulowania i opłacania swoich zobowiązań za czynności, których dokonuje na podstawie umowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i które zgodnie z prawem winny zostać uiszczone w kraju Sprzedającego, o wszelkiego rodzaju oświadczenia oraz listy winny zostać sporządzane w języku kontraktu ustalonym w pisemnej umowie, w braku takowego uregulowania obowiązujący jest polski lub angielski

Ogólne Warunki Sprzedaży EUROCAST Sp. Z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży EUROCAST Sp. Z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży EUROCAST Sp. Z o.o. Ver.4 14.11.2012 I. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

OWS. Ogólne Warunki Sprzedaży. Trzebnica 2015

OWS. Ogólne Warunki Sprzedaży. Trzebnica 2015 OWS Ogólne Warunki Sprzedaży Trzebnica 2015 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz usług wykonywanych przez PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Sp. z

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo