Im bardziej są konkurencyjne warunki życia gospodarczego, tym coraz bardziej wyrafinowane i lepiej ukrywane są oszustwa finansowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Im bardziej są konkurencyjne warunki życia gospodarczego, tym coraz bardziej wyrafinowane i lepiej ukrywane są oszustwa finansowe."

Transkrypt

1 Im bardziej są konkurencyjne warunki życia gospodarczego, tym coraz bardziej wyrafinowane i lepiej ukrywane są oszustwa finansowe. Wykrywanie nadużyć gospodarczych jest dość skomplikowanym procesem. Wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, ale również umiejętności łączenia pewnych faktów, szukania łańcuszków" powiązań, logicznego definiowania celu oszustwa oraz pozyskiwania stosownych dokumentów źródłowych. Należy też zaznaczyć, że pomysłowość osób stosujących w praktyce manipulacje niekiedy wyprzedza o krok" wiedzę i świadomość osób kontrolujących. Im bardziej konkurencyjne warunki życia gospodarczego, tym niestety coraz mocniej wyrafinowane i lepiej ukrywane oszustwa finansowe. Dotyczy to również polskich warunków gospodarczych. Praktyka wskazuje, że można w nich odnaleźć w zasadzie wszystkie rodzaje manipulacji opisane we wcześniejszych częściach pracy. Poniżej zaprezentowano praktyczne przykłady oszustw finansowych z polskiej praktyki gospodarczej zebrane w toku kilkuletniej pracy audytorskiej. Odnoszą się one do dwóch rodzajów nadużyć, które są najczęściej identyfikowane przez biegłych rewidentów, tzn. sprzeniewierzenie aktywów oraz oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Są one również najważniejsze z punktu widzenia wyników badań nad przestępczością gospodarczą zaprezentowanych w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Pierwszy rodzaj nadużyć występuje najczęściej, drugi zaś ma największe skutki finansowe. Większość z przedstawionych oszustw oparta jest na rozbudowanych strukturach jednostek powiązanych, ale niektóre odnoszą się również do podmiotów pojedynczych. Opisane poniżej sytuacje nie stanowią absolutnie zamkniętego katalogu możliwych manipulacji. Są one raczej zbiorem pewnych przypadków, którego celem jest wskazanie głównych obszarów najczęściej popełnianych nadużyć oraz różnorodności możliwych rozwiązań. Studia przypadków defraudacji składników majątkowych 1 / 6

2 Wyprowadzanie" środków pieniężnych poprzez sieć spółek powiązanych Stan formalnoprawny Każda spółka może zawiązać podmiot od siebie zależny. Najczęściej przyjmują one formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. W celu utworzenia nowej jednostki potrzebna jest umowa spółki (ewentualnie statut w przypadku spółki akcyjnej), w której m.in. zostaną określeni właściciele, ich udział w kapitale zakładowym oraz sposób jego pokrycia. W przypadku wnoszenia aportów należy w umowie spółki podać ich rodzaj oraz wycenę według wartości rynkowej. Umowa zawiązania nowej spółki podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z dniem dokonania tego wpisu podmiot uzyskuje osobowość prawną i może w pełni rozwinąć działalność gospodarczą. Opis przypadku Sprawa dotyczy spółki produkcyjnej A, która znajdowała się w niezbyt ciekawej sytuacji majątkowo-finansowej. Działalność jednostki w przeważającej części opierała się na kredytach bankowych, zatrudniała ona kilka tysięcy ludzi pracujących za minimalne wynagrodzenie, płacone w ratach. Firma A utworzyła samodzielnie spółkę zależną B o kapitale zakładowym w wysokości 20 mln zł. Na pokrycie swoich udziałów przekazano w całości wkład pieniężny. Podczas weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego spółki A dokonano analizy aktualnego sprawozdania finansowego podmiotu B w celu ustalenia realności prezentowanych inwestycji. Okazało się, że przeważającym składnikiem bilansu spółki B są udziały w kolejnym podmiocie - spółce C. Ich wartość prezentowana w sprawozdaniu B wynosiła prawie 15 mln zł i stanowiła około 80% sumy bilansowej. Pojawiła się więc konieczność analizy sprawozdania finansowego kolejnego w łańcuszku" podmiotu gospodarczego - spółki C. 2 / 6

3 W trakcie analizy uzyskano informację, że w danym roku spółka C miała udziały w kolejnej, zawiązanej przez siebie, spółce D - wartość udziałów ponad 10 mln zł. W takim przypadku nie tylko zdrowy rozsądek, ale również czysta ciekawość skłaniała do analizy działania spółki D. W bilansie tego podmiotu po stronie pasywów widniał głównie kapitał podstawowy w wysokości ponad 10 mln zł, natomiast po stronie aktywów - przede wszystkim środki pieniężne (z wniesionego wkładu pieniężnego zostało około 6 mln zł). W praktyce spółka ta nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej - jej właścicielami i jednocześnie członkami zarządu były jednak te same osoby, które wchodziły w skład zarządu spółki A! W trakcie roku doszło bowiem do sprzedaży udziałów w spółce D na rzecz ww. osób fizycznych. Umowa sprzedaży wykazywała cenę dużo niższą niż wartość przejętej spółki D, a należność z jej tytułu prezentowana w księgach podmiotu C i tak pozostawała nieuregulowana. Należy też dodać, że funkcje kierownicze w obydwu spółkach pośredniczących sprawowały osoby spokrewnione. Wnioski - Na tle przedstawionego przypadku powstaje pytanie o prawną możliwość ułożenia w ten sposób stosunków kapitałowych między podmiotami. W tym zakresie brak jest w zasadzie ograniczeń. Można zawiązywać spółki zależne i przekazywać na pokrycie ich kapitału środki pieniężne. Ten sposób objęcia udziałów jest nawet bardziej wiarygodny niż przekazywanie aportów, z którymi może się wiązać celowe zawyżenie wartości. Ze strony formalnoprawnej powyższy układ jest więc dopuszczalny. - Kupno udziałów lub akcji spółek nienotowanych na rynkach regulowanych odbywa się zazwyczaj na podstawie zwykłej umowy zawieranej między dwoma jednostkami, które mają dość duży zakres swobody przy ustalaniu ceny sprzedaży takich aktywów finansowych. Przeniesienie własności spółki następuje z chwilą podpisania umowy, o ile nie zawiera ona szczególnych warunków w tym zakresie. 3 / 6

4 Rozliczenie płatności z tytułu sprzedaży spółki D na rzecz osób fizycznych jest sprawą zupełnie odrębną. Czy istnieje możliwość, że w ogóle nie będzie ona miała miejsca? Oczywiście, że tak. Należność może wisieć" latami w księgach spółki. Może ona nawet w ogóle nie widnieć w bilansie podmiotu, gdyż jako tzw. należność wątpliwa powinna być urealniona odpisem aktualizującym. A czy w skrajnym przypadku zarząd spółki C mógłby ją umorzyć? Ukrywanie wypłat z rachunku bankowego spółki Stan formalnoprawny Rozliczenia pieniężne w podmiotach gospodarczych odbywają się za pośrednictwem rachunków bankowych oraz kas. Rzeczywisty stan środków pieniężnych potwierdzany jest inwentaryzacją przeprowadzaną przynajmniej raz na koniec roku obrotowego. Inwentaryzacja kasy odbywa się drogą spisu z natury, natomiast środków pieniężnych na rachunkach bankowych - drogą potwierdzeń sald uzyskiwanych z banków. Dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych mają zazwyczaj wybrani pracownicy przedsiębiorstwa, a wypłaty dokonywane są najczęściej za pośrednictwem kart płatniczych. Każda wypłata z rachunku bankowego powinna być odpowiednio rozliczona, tzn. przeznaczona na zakupy związane z działalnością gospodarczą lub/i wpłacona do kasy. Dokumentami źródłowymi są wówczas dowody kasowe KP, polecenia wyjazdu służbowego, faktury kosztowe itp. Opis przypadku 4 / 6

5 Spółka X była niewielkim przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją sprzętu sportowego, posiadała dodatkowo status ZPChr. Właścicielem spółki była jedna osoba fizyczna, która wchodziła też w skład organów zarządzających. Na dzień roku spółka prezentowała w kasie stan środków pieniężnych równy około 1800 tys. zł. Tak wysoki stan gotówki nie był uzasadniony ani rozmiarem przedsiębiorstwa, ani też charakterem działalności gospodarczej94. Na potwierdzenie stanu kasy przedstawiono protokół z inwentaryzacji dokonanej drogą spisu z natury. Salda były zgodne. Porównanie dokumentów kasowych z zapisami na koncie kasy wskazało, że właściciel dokonywał systematycznych wypłat środków pieniężnych z rachunku bankowego i wpłacał je do kasy firmowej, ale na wszystkich KP związanych z tymi wpłatami brak było podpisu kasjera (widniało tylko zatwierdzenie dokumentu przez głównego księgowego). Raporty kasowe sporządzane przez kasjera spełniały już wszystkie wymogi formalne. Na dzień przeprowadzania audytu stan środków pieniężnych w kasie nadal był wysoki. W celu zweryfikowania rzetelności podejrzanego" stanu kasy biegły rewident chciał dokonać inwentaryzacji drogą spisu z natury na bieżący dzień. Po szeregu kolejnych rozmów z zarządem okazało się, że w kasie na dzień roku stan środków faktycznie wynosił zł, podczas gdy z raportu kasowego i stanu konta księgowego wynikała kwota około 1,6 mln zł! Okazało się, że przez kilka lat pod wypłaty środków z konta bankowego dokonywane przez właściciela były wystawiane lewe" KP, gdyż wspomniane środki nigdy rzeczywiście nie trafiały do kasy. Taki sposób księgowania miał na celu ukrycie rosnącego stanu zadłużenia właściciela wobec spółki. Wnioski - W przypadku dokonywania wypłat środków pieniężnych z firmowych rachunków bankowych oraz braku ich wpływu do kasy, prawidłowe księgowanie prezentuje należności od danej osoby fizycznej względem spółki. Powstaje więc zadłużenie, które niezbyt dobrze prezentuje się w sprawozdaniach finansowych i dodatkowo powinno być realnie spłacone przez daną osobę. W celu ukrycia tego faktu niektórzy sztucznie" podnoszą stan kasy, a wypłacone z banku środki przeznaczają na cele prywatne. - Prawie wszystkie dokumenty związane z operacjami gotówkowymi powstają wewnątrz" przedsiębiorstwa. Dotyczy to kasowych dowodów wpłat i wypłat, poleceń wyjazdu służbowego, wniosków o zaliczki oraz raportów kasowych. Jeżeli spełnione są wszystkie wymogi formalne 5 / 6

6 (np. odpowiednie podpisy, daty, numery dokumentu) praktycznie niemożliwe jest udowodnienie, które dowody KP są fałszywe. Może więc dochodzić do nadużyć w tym zakresie. - W przypadku zmowy można też poddać w wątpliwość wiarygodność inwentaryzacji kasy. Jedynym dowodem potwierdzającym jej faktyczne wykonanie i wyniki jest protokół z inwentaryzacji kasy, który powinien być podpisany przez komisję inwentaryzacyjną oraz kasjera. Inwentaryzacja musi odbyć się co najmniej na koniec każdego roku obrotowego, czyli najczęściej 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Praktyka wskazuje, że część tych protokołów jest faktycznie sporządzana później, wyłącznie w celu spełnienia wymogów formalnych. - Podkreślenia wymaga fakt, że majątek spółki posiadającej osobowość prawną nigdy nie jest osobistym majątkiem jej właściciela i nie może on bez żadnych ograniczeń dysponować jej aktywami. Uwaga: pełna treść artykułu, ze schematami i podrozdziałami dotyczącymi oszustw związanych z udzielaniem pożyczek osobom fizycznym ze środków obrotowych spółki, finansowania prywatnych wakacji ze środków spółki, manipulowania wypłatami ze środków pieniężnych z rachunku bankowego, utrzymywania fikcyjnej spółki zależnej poza granicami kraju: plik pdf Niniejszy artykuł stanowią podrozdziały rozdziału IV Przykłady oszustw finansowych występujące w polskiej praktyce gospodarczej" książki Małgorzaty Kutery Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych", wydanej przez Difin, 2008 r. Więcej informacji o tej książce zamieszczamy w dziale Praktyczne książki". 6 / 6

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Jak założyć TUW Liczne podmioty i grupy zawodowe mogą być zainteresowane czymś więcej poza samym zawarciem umowy ubezpieczenia. Brak oferty ubezpieczeniowej, której zakres dostosowany jest do oczekiwań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/121 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Jak założyć TUW Liczne podmioty i grupy zawodowe mogą być zainteresowane czymś więcej poza samym zawarciem umowy ubezpieczenia. Brak oferty ubezpieczeniowej, której zakres dostosowany jest do oczekiwań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Jakie uproszczenia w księgowości mogą stosować małe firmy

Jakie uproszczenia w księgowości mogą stosować małe firmy Jakie uproszczenia w księgowości mogą stosować małe firmy Sprawozdania finansowe / Ustawa o rachunkowości obowiązuje w tym samym stopniu wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Nie znaczy to

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Wykład: Ogólna charakterystyka i rewizja sprawozdań finansowych. 1. Istota sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Oddajemy w Państwa ręce raport skonsolidowany Grupy Pragma Inkaso S.A. za 2014 r. Oceniając działalność

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Końskie, 19 marca 2015 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo