STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AD.DRĄGOWSKI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AD.DRĄGOWSKI S.A."

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AD.DRĄGOWSKI S.A. Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Spółka jest prowadzona pod Firmą AD.DRĄGOWSKI" Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używad firmy w skrócie: AD.DRĄGOWSKI" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest Warszawa Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica Czas trwania Spółki jest nieograniczony Na obszarze swego działania Spółka może tworzyd oddziały, zakłady, filie, punkty akwizycyjne, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładad i przystępowad do istniejących spółek, a także uczestniczyd w innych organizacjach gospodarczych Przedmiotem działalności Spółki jest: ) Z Drukowanie gazet ) Z Pozostałe drukowanie ) Z Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku ) Z Introligatorstwo i podobne usługi ) Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ) Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ) Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ) Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -- 9) Z Tynkowanie ) Z Zakładanie stolarki budowlanej ) Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ) Z Malowanie i szklenie ) Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykooczeniowych ) Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ) Z Działalnośd agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów -- 16) Z Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ) Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ) Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych---- sklepach ) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ) Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 22) Z Wydawanie książek ) Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ) Z Wydawanie gazet ) Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ) Z Pozostała działalnośd wydawnicza ) Z Działalnośd wydawnicza w zakresie gier komputerowych ) Z Działalnośd wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ) Z Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych ) Z Nadawanie programów radiofonicznych

2 31) 62.0 Działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnośd powiązana ) Z Działalnośd związana z oprogramowaniem ) Z Działalnośd związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ) Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd ) Z Działalnośd portali internetowych ) Z Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych ) Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ) 68.3 Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ) Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ) Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ) Z Działalnośd rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ) Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ) Z Działalnośd agencji reklamowych ) A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ) B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ) C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych- (Internet) ) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ) Z Badanie rynku i opinii publicznej ) Z Działalnośd pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ) Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych ) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ) B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ) Z Działalnośd wspomagająca edukację ) Z Działalnośd obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ) Z Działalnośd usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ) Z Pozostała działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Rozdział II. Kapitał własny Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,- zł (dwanaście milionów czterysta pięddziesiąt tysięcy złotych) Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (dwanaście milionów czterysta pięddziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Kapitał akcyjny dzieli się na: (osiem milionów dziewiędset pięddziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru do numeru , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru do numeru , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru do numeru , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,

3 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru do numeru , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Akcje dzielą się na imienne oraz na okaziciela. Spółka może emitowad akcje imienne lub/ i akcje na okaziciela Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Akcje imienne będą zamieniane na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w kodeksie handlowym Akcje Spółki nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie zbywania Szczególne uprawnienia akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą zmiany akcji imiennej na okaziciela Zastaw akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w terminie jednego miesiąca Każda akcja daje prawo do udziału w czystym zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji Akcje mogą zostad umorzone poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kapitał akcyjny może byd podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji Liczbę, rodzaj i warunki nabycia nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które może również w drodze uchwały wyłączyd prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalid emisję akcji na zasadach preferencyjnych lub/ i skierowaną do wybranych inwestorów. Zarząd może ustalad cenę emisyjną, terminy subskrypcji, sposób dystrybucji i przydzielad akcje z emisji Kapitał akcyjny może byd podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy Kapitał akcyjny może byd podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W Spółce tworzy się następujące kapitały; a) kapitał zakładowy; b) kapitał zapasowy; c) kapitał rezerwowy W razie potrzeby Spółka może w drodze uchwały Zarządu tworzyd lub/i znosid fundusz inwestycyjny i inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego Spółka ma prawo emitowad obligacje lub/i obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnieo Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rozdział III. Władze Spółki Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd jest jedno - lub wieloosobowy. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracą Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W 3

4 przypadku równości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecnośd, co najmniej połowy członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prezesa i członków Zarządu wybierają akcjonariusze uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą zwykłą większością głosów, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Członków Zarządu odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Prezesa Zarządu lub Prezesa Rady Nadzorczej. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością trzech czwartych głosów oddanych Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym przepisami Kodeksu Handlowego oraz Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Do składania oświadczeo w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Prezesa lub jego zastępcę, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady mogą byd zwoływane za żądanie jednego z członków Rady lub żądanie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyd w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady mogą byd podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: ) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, ) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat, ) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, ) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, ) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania A. Do Rady Nadzorczej mogą byd powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnid funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą byd osoby wolne od powiązao ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąd na zdolnośd niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka rady nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana, jako niezależny członek Rady Nadzorczej B. Niezależnym członkiem rady nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady 4

5 Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięd) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osoba fizyczna i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięd) procent kapitału zakładowego Spółki, nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięd) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięd) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze, w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcje członka organu nadzorującego C. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje sie małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeostwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia D. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostad odwołany w trakcie kadencji przez organ, który go powołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakooczeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą

6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) częśd kapitału akcyjnego W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi byd udzielone na piśmie Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających, co najmniej połowę ogólnej liczby głosów Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywad powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeo Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu. Rozdział IV. Postanowienia końcowe Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli Rachunkowośd Spółki oraz księgi handlowe powinny byd prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna.------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu:

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi PIK SPÓŁKA AKCYJNA.-------------------------------------------------------- 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Warszawa, 7 listopada 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI. pod firmą INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI. pod firmą INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI pod firmą INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Firma spółki] 1. Firma Spółki brzmi: INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity 1. Spółka działa pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej ALKAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Stopklatka S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Stopklatka S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego UCHWAŁA NR 1 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z STATUT KOMPAP S.A. Tekst jednolity z dn. 29 czerwca 2010 r. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej. 2 Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. 2 3 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Statut ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2007 r., zmieniony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE [projekt] Uchwała Nr 19/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1 W związku

Bardziej szczegółowo

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE (tekst jednolity na dzień 11.07.2011 r.) 1 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a (usunięto) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba)

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba) Statut Spółki Athos Venture Capital Spółka Akcyjna 1 (Firma siedziba) 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Athos Venture

Bardziej szczegółowo