Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? www.nowykurier.com"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Listopada (November) 2010 No 22 (1012) The CCF and NDP By Robert Bothwell Canada s social-democratic left has been embodied in two succe - ss ive political formations, the Cooperative Commonwealth Federa - tion (CCF), from 1932 to 1961, and the New Democratic Party (NDP) from 1961 to the present day. Canada, like other western, industrial countries, produced a variety of radical and socialist political movements, usually associated with or even embodied Jerzy Przystawa Ze strony internetowej Radia Opole SA dowiadujemy się, że dziennikarze tej stacji, we współ - pracy z dziennikarzami TVP Opo - le, powiadomili Policję, że zbiera - ne są in blanco podpisy poparcia dla Komitetu Wyborczego Wy - bor ców Kierunek Polski. Na pod stawie tej informacji do sie - dziby KWW 20 października 2010 wkroczyli policjanci, doko - na li przeszukania. Jak informują przed stawiciele Komitetu: Zabra - no wszystkie nasze dokumenty: spi sy sympatyków, listy poparcia, oświadczenia lustracyjne i wypeł - nione zgody kandydatów do Sej - miku Wojewódzkiego. 27 paź - dzier nika przed Sądem Okręgo - wym odbyła się rozprawa w try - bie wyborczym. Sąd zgodził się wnios kiem PKW w Opolu, która odmówiła rejestracji list Komite - tu. Przedstawiciel Komitetu, Anto - ni Borelowski, napisał w oświad - czeniu: Na tym sprawa się nie koń czy, a wręcz przeciwnie. Trafi teraz do sądów powszechnych, do Są du Najwyższego w trybie wy - in trade unions at the turn of the 20th century. There was also a tradition of social action derived from Canada s Protestant churches, and these two streams combined during the First World War into political action protesting the war and unequal social and economic conditions. The left divided in 1921 with the formation of the Canadian Communist Party, whose policy and leadership was ulti mately determined in Mos - cow. Leftists who preferred democratic politics refused to join the Communists, and in bor czym oraz gdy sądy krajowe będą nadal chronić przestępców to do Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Rzeczowo patrząc na rozprawę w Opolu to paradok - salnie tylko praworządna postawa Sądu mogła uratować rząd polski przed odpowiedzialnością za łamanie elementarnych standar - dów wolnych wyborów. pomni i konsekwentni. A ponieważ na czele tego Komitetu stoją zahartowani w bo - jach Przewodniczący Solidar - ności Walczącej Kornel Mora - wie cki i były poseł i lider KPN Adam Słomka, więc możemy być pewni, że niezłomności i konsek - wencji im nie zabraknie. O co chodzi z tymi podpisami? Wszystkie ordynacje wyborcze obowiązujące w Polsce wymaga - ją, dla zarejestrowania kandyda - tów, zebrania odpowiedniej licz - by podpisów wyborców danego okręgu. I tak: Dla kandydatów na Prezydenta RP Dla posłów do PE Dla posłów do Sejmu RP Dla senatorów , at a conference in Calgary, formed a new political grouping, the clumsily-named Co-operative Commonwealth Federation, which was always known by its initials as the CCF. At another conferen - ce in Regina in 1933 the CCF produced a manifesto, or plat - form, which called for the state to take over virtually all industry and the financial system, inside a planned economy. Although the Great Depression stimulated the foundation of the CCF, most Canadians preferred the safety of the mainstream par - ties, the Liberals and Conserva - tives, and in the federal elections of 1935 and 1940 the CCF secur - ed less than 10 percent of the vote and no more than nine seats in Par liament. Curiously it was the Second World War, which pro - duced a planned economy, full employment, and high agricultu - ral prices that gave the CCF its chance. Many Canadians, it appear - ed, liked the economic security of wartime and wanted to see it guaranteed for peace. The CCF seemed to offer that, and in 1943 and 1944 it broke through, be - com ing the official opposition in Ontario and the government in Saskatchewan under an inspiring leader, Tommy Douglas. Success for the CCF meant displacing the Liberals. Sensing the danger, Prime Minister Continued on page 16 Margaret Maye i Jose Feliciano strona 14 Polowanie na martwe dusze Dla zarejestrowania Komitetu Wyborczego Dla kandydatów do sejmików Dla radnych do powiatu Dla radnych gmin powyżej mieszkańców Dla radnych mniejszych gmin - 25 Od podanych wymogów prze - wi duje się wyjątki, ale nie zaj - muj my się nimi. Zastanówmy się nad sensem tych wymogów: ko - mu i do czego potrzebne są te pod pisy? Dlaczego, aby zareje - stro wać kandydata na posła w Zjednoczonym Królestwie Wiel - kiej Brytanii i Irlandii Północnej (a podobnie jest i w innych kra - jach, takich jak Kanada czy Australia), wystarczy 10 (słow- nie: dziesięć!) podpisów wybor - ców z jego okręgu, a w Polsce w najmniejszej gminie minimalna liczba podpisów wynosi 25? Kan - dy daci na posłów muszą mieć po - parcie 500 razy większe niż kan - dydaci brytyjscy, a kandydaci na Urząd Prezydenta aż 10 tysięcy razy większe! Do czego to służy i ja kie przynosi skutki? Jakie są plusy dodatnie i ujemne tej DokoÒczenie na stronie 7 Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? Dokończenie z poprzedniego wydania Mauzoleum - Cmentarz Żoł nie - rzy Radzieckich I Frontu Bia ło - rus kiego w Warszawie przy ul Żwir ki i Wigury został założony w latach Ma cha rak - ter parku o powierzchni 19,2 ha. Centralną jego część stano wi sze - ro ka aleja, która pro wadzi do 21- metrowego grani to wego obelisku na którym jest napis o treści: Ku wiecz nej chwale bo ha ter s kich żołnierzy niezwy cię żonej Armii Radzieckiej, pol egłych w bojach z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwole nie Polski i naszej sto licy War - szawy. Po obu stro nach obelisku znaj - dują się mo numentalne rzeźby żołnierzy Ar mii Czerwonej dłuta Jerze go Jar nu szkiewicza ( Boha- ter stwo ) i Stanisława Lisowskie - go ( Ofiar ność ). Cmentarz ota - cza artysty cz nie skomponowa na zieleń, dzieło Władysława Nie - mirskiego. Front Białoruski (I formo wa - nie) został utwo rzony w lutym 1944 z prze mia nowania frontu zachodniego; dowódca - gen. TOP PRODUCER Armii Konstanty Rokossowski. 1 Front Białoruski (II formo - wanie) został utworzony 16 kwie - tnia 1944; dowódcy: gen. armii K. Ro kossowski - do 16 listopada 1944, marszałek Gieorgij Żukow - od 16 listopada 1944 do rozfor - mowania. Podlegała im także 1 Armia WP i inne pol s kie jednost - ki wojskowe. Front w lipcu do tarł do Bugu, później do Wisły Podczas powstania warszaws - kie go, zbliżający sie do Warsza - wy ze wschodu Rokossowski z I fron tem białoruskim nie odpo - wie dział na apel o pomoc wysła - ny przez dowodzą cego siłami pow stańczymi płk. Antoniego Chruściela, ps. Mon te ra DokoÒczenie na stronie 22 Trzecie urodziny Z okazji uroczystych obcho dów trzeciej rocznicy powołania rządu Donalda Tuska, premier wystawił sobie ocenę dobrą, a swoim mi - nistrom celującą. Nie zmienia to faktu, że rządowi udało się do - trzymać tylko jednej obietnicy - i to niekoniecznie w interesie pols - kiej racji stanu. Pozostałe obszary działania rządu to pasmo klęsk, nieszczęść i bezprzykładnych kompromitacji. Leszek Szymowski - To wstyd i żenada, nawet nie chce mi się tego komentować - tymi słowami w poniedziałek, 15 listopada, w wywiadzie telewi zyj - nym, Donald Tusk skomen tował informację o wyjeździe do Sta - nów Zjednoczonych byłej minis - ter spraw zagranicznych Anny Fatygi i byłego wicemi ni stra Biało-czerwone opaski noszone przez powstańców na prawym ramieniu obro ny narodowej - Antonie go Ma cierewicza. Oboje politycy po - jechali do Waszyngtonu, aby w amerykańskim Kongresie lobbo - wać na rzecz włączenia się USA do wyjaśniania okoliczności tra - gedii smoleńskiej. Choć w Polsce śledztwo w tej sprawie trwa już ponad sześć miesięcy, wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jest tak m.in. dlatego, że najważniej - sze dowody w sprawie katastrofy - m.in. tzw. czarne skrzynki wciąż znajdują się w Moskwie i Rosjanie nie chcą ich wydać. Z biegiem czasu wychodzi na jaw coraz więcej błędów i za - nie chań polskiego rządu przy śledztwie w sprawie katastrofy. Najpierw polska strona nie dopro - wadziła do powołania specjalnej grupy śledczej, potem zgodziła się, aby całkowitą kontrolę nad DokoÒczenie na stronie 16 JAN CZAN Broker (905) godz. $49,900 - Dochodowy Business - 10 lat od za oøenia $119,900 -B.dobrze wyposaøona Pizzeria- dobry dochûd $179,900 - Luksusowe condo, nowoczesny budynek. $187,000 -Condo, 2 parkingi, balkon, nowy budynek. $339,000 -PiÍkny i Nowy 1880 sq.ft. executive townhouse $369,000 Samodzielny europejski dom-bardzo zadbany $559,000 - Dom po rozbudowie i completnej renowacji - jak nowy - Dom Marzenie!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 N o 22 (1012) 15-30/11/2010 Zyski z butelek Alexander Fleming: Penicylina ludzi leczy, a wino ich uszczęśliwia Zyski z butelek Wino może być, tak jak monety czy dzieła sztuki, zyskowną i cie - kawą inwestycją. Wymaga jednak sporej wiedzy i doświadczenia. Inwestowanie w wino nie różni się znacząco od innych form lokowania kapitału. Sposób na osiągnięcie zysków jest podobny jak w przypadku innych inwe - stycji możliwie tani zakup cze - goś, co będą później chcieli kupić po wyższej cenie inni. W tym przy padku jest to kupowanie do - branych gatunków win w odpo - wiednim czasie. Stopa zwrotu z wina wynosi śre dnio proc. rocznie. Cena tego trunku zależy przede wszystkim od jego jakości, rocz - nika, winnicy z jakiej pochodzi oraz od ocen somelierów. Na ostateczną cenę ogromny wpływ ma również podaż - czyli ilość wina dostępna na rynku. Te wszy - stkie czynniki powodują, że popyt jest trudny do przewidzenia. Rynek wina jest dość specy - ficzny, ponieważ podaż najlep - szych trunków jest ograniczona. Większość win inwestycyjnych pochodzi z Francji, głównie z 30 znakomitych winnic w Bordeaux. Stanowią one ok. 90 proc. wyro - bów, którymi interesują się pro - fesjonalni inwestorzy. Są to m.in.: Château Margaux, Château La - fite, Château Latour, Château Haut-Brion oraz Château Mouton -Roths child. Ich ceny na aukcjach osiągają szczyty. Oczywiście do - brą renomą cieszą się również wina australijskie, reńskie, czy z innych regionów świata. En primeur, czyli beczki dla cierpliwych Jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania w wino jest kupowanie tzw. en primeur, czyli wina leżakującego jeszcze w beczkach przed butelkowaniem. Takie transakcje dokonywane są na przełomie kwietnia i maja, kie - dy oferowane są wina z po prze - dniego rocznika. Każdy zakup poprzedza degustacja, po której kupiec i producent podpisują umowę. Nabywca otrzymuje cer - ty fikat potwierdzający, że jest właścicielem określonej liczby butelek. Producenci i pośredni - czące w transakcjach firmy, mu - szą wykazać się niezwykłą dba - łością o dokumentację poświad - cza jącą pochodzenie i profesjo - nalne przechowywanie wina. Trunek pozostaje bowiem w beczkach jeszcze przez rok i do - pie ro po ok. dwóch latach od zbio rów zostaje zabutelkowany. Potem, w dalszym ciągu, wino przechowuje producent - aż do momentu, w którym znajdzie ono nabywcę-konsumenta. Trwa to średnio od czterech do sześciu lat, ponieważ wino dopiero wtedy osią ga dojrzałość smakową. Zda - niem fachowców warto jed nak po czekać jeszcze dłużej, bo naj - bardziej wykwintne trunki potrze - bują nawet lat. Po takim czasie zyski powinny być naj - większe. Czy warto kupować wino jesz - cze przed produkcją? W spraw - dzonych winnicach jak najbar - dziej. Oczywiście, taka inwesty cja obarczona jest pewnym ryzy kiem, bo nie wiadomo jakiej ja kości będzie dany rocznik i popyt na niego. Dlatego taki zakup moż na porównać do giełdowych kontrak - tów futures. Jest jednak istotna zaleta tego rozwiązania znacz - nie niższy koszt zakupu. Jeżeli nie mamy jednak doświad czenia, którą winnicę wybrać, lepiej za - sięgnąć porady dobrego pośred - nika, brokera lub domu aukcyj - nego. Jeżeli natomiast nie kupuje - my kosztownych i cenio nych rocz ników, lepiej wtedy wybierać całe skrzynki i również przecho - wy wać je w specjalnych składach u pośredników lub brokerów. Nabywcy darzą bowiem zaufa - niem tylko profesjonalne piwnice, gdzie wino przechowywane jest w odpowiedniej temperaturze, wil - gotności, a co kilka lat wymienia - ny jest korek, aby nie ulegało ono zepsuciu. O zachowywaniu tych wyso - kich standardów świadczy certy - fikat Institut D Appellations d Origine we Francji. Przy pro - dukcji wina w krajach Unii Euro - pejskiej stosuje się również dy - rek tywy Parlamentu Europejskie - go. Pamiętajmy jednak o jednej złotej zasadzie - lepiej kupić mniej dobrego wina, niż więcej, ale taniego. Kupisz w Polsce... W wino możemy inwestować za pośrednictwem wyspecjalizo - wa nych firm. Pierwszą na pols - kim rynku, która zaproponowała tego typu rozwiązanie była Stilno - visti - należąca dzisiaj do Wealth Solutions - spółki doradztwa finan sowego, która oferuje wiele możliwości alternatywnego inwe - sto wania, w tym właśnie w wino czy whisky. Klienci Wealth Solu - tions mogą inwestować w wina premier crus, z rejonu Bordeaux - Medoc i Saint-Émilion oraz wina burgundzkie ujęte w kla syfikacji Premier Cru Faktycznie inwestycja polega na nabywaniu skrzynek wina prze cho wy wanych następnie w pro fesjo nalnych wa - run kach do mo mentu sprzedaży. Minimalna kw ota inwestycji to 600 funtów, czyli 2,6 tys. zł. Za - robki rzadko sięgają kilku dzie - sięciu procent rocznie, ale zdarza się, że niektóre wina drożeją w tym czasie i o ty le. Re komen do - wany czas trwania takiej inwesty - cji to minimum 3-5 lat. W ten zdrowy i smaczny trunek inwe stują również fundusze in we - stycyjne, np. fundusz Fine Wine, stworzony przez grupę kapitałową Ipopema. Spółka uru chomiła go we współpracy z Cen trum Wina w czerwcu 2008 r. Za jego pośrednictwem inwestorzy mogą kupować wina en primeur oraz star - sze, markowe wina klasy Invest - ment Grade Wines, głównie z re - gio nu Bordeaux i Burgundii. Zarządzającym z Ipopemy udało się zebrać na ten cel 2,6 mln zł. Te środki, wraz z pokaźnymi zys - kami, wrócą do inwestorów 20 czer wca 2013 r., na kiedy zapla - no wano termin wyjścia z inwe sty - cji.... i na świecie Wino kupimy także na giełdzie oraz specjalnych aukcjach. Nato - miast sprzedaż wina poprzez dom aukcyjny wiąże się już z koniecz - nością zapłaty prowizji, która mo - że być stosunkowo wysoka i wy - nieść nawet 10 proc. wylicyto wa - nej ceny. Największy obrót wi - nem odbywa się na parkietach w Chicago i Londynie. Szczególnie ta ostatnia giełda cieszy się zau - faniem inwestorów. Tam właśnie obliczane są indeksy dla rynku win, które odzwierciedlają ten - den cje jakie panują w światowym handlu. Najbardziej popularny jest indeks Liv-ex 100 (London International Vintage Exchange), składający się z portfela stu naj - ważniejszych win. Trafiają do nie go te najlepsze, którymi obrót jest największy, a ich wiek nie przekracza 25 lat. Drugi znany indeks to Live-Ex 500, indeks tzw. rynku szerokiego (podobnie jak WIG dla spółek na warszaw - skiej giełdzie), reprezentujący wiele roczników i najlepiej odda - jący obraz całego winnego rynku. Jeżeli nie mamy zbyt wiele doś - wiadczenia związanego z inwe - sto waniem w wino, lepiej korzy - stać z profesjonalnych brokerów lub pośredników. Rynek ten jest nie uregulowany, a to tworzy wa - runki sprzyjające oszustom. Poza tym, tak jak na giełdzie, tak i tu, dzia łają inwestorzy, którzy kie - rują się długim horyzontem in we - stycyjnym, ale także i spe kulanci. Ci ostatni skupują bardzo dobre wi na, których już niewiele pozo - stało na rynku, podbijając ich stawki. Po wykupieniu całego lub większości zapasu, spekulant po cichu sprzedaje niewielką liczbę butelek. Tylko on wie ile faktycz - nie jest ich jeszcze na rynku i skrzętnie korzysta z niewiedzy kupujących, którzy są w stanie zapłacić każdą cenę za rzekomo ostatnie butelki wina. Potrzebna wiedza Profesjonalne inwestowanie w wino, czyli tzw. wine banking, uwa żany jest za jeden z najbar - dziej perspektywicznych obsza - rów inwestycji alternatywnych. Zdaniem analityków rynków fi - nan sowych, zainteresowanie tym segmentem rynku będzie rosło. DokoÒczenie na stronie 7 Dr Wojciech Øurowski Urazy sportowe, przewlek e i pourazowe choroby miíúni, koúci i stawûw 2238 Dundas St. W Unit 112 Toronto Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 3115 Dundas St., West Mississauga, (Starsky 2) Tel.: LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tel.: (416) POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD

3 N o 22 (1012) 15-30/11/2010 Strona 3 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Politechnika GdaÒska Henryk Bug acki 1. Repetytorium z historii Mołotow nazwał ją potwor - nym bękartem traktatu wersals - kiego. Stalin mówił o niej jako o przepraszam za wyrażenie pańs - twie. David Lloyd George - o defekcie historii, Hitler o pań - stwie sztucznie poczętym. Dla Polaka najważniejsze było, że wreszcie była. Po długich la - tach niewoli i zależności powstała na nowo. Rzeczypospolita została powołana do istnienia w listopa - dzie 1918 roku. Stworzyła się sa - ma w próżni, jaka pozostała po upad ku trzech mocarstw rozbio - ro wych. Mimo oświadczeń Moło - to wa nie została stworzona w wyniku traktatu wersalskiego, który je dynie potwierdził to, co już istnia ło: określenie warunków teryto rial nych ograniczyło się tylko do usta lenia granicy z Niemcami. Nie była państwem funkcjonu - jącym pod obcym protektoratem, do utworzenia którego szykowały się rządy państw alianckich w latach Nie była też państwem, jakie bolszewicy mieli na dzieję stworzyć, jako most dla rewolucji na zachód. I nie była to także marionetkowa Polska, któ - rej rozmaite wizje Rosja, Niemcy i Austria wysuwały w latach Wielkiej Wojny. Rozpoczęcie pierwszej wojny światowej, choć nie miało nic wspólnego z problemami polski - mi było dla Polaków błogosła - wień stwem. Solidarność państw za borczych, nienaruszalna na prze ciągu całego XIX wieku zo - stała nareszcie przełamana. W miarę oddalania się perspektywy szybkiego rozwiązania konfliktu, każdy z zawodników czuł się w obowiązku przewyższyć rywali w szczodrości obietnic, którymi miał nadzieję zyskać sobie popar - cie Polaków. W latach car, kajzer i cesarz proponowali coraz większy stopień autonomii. W roku 1917 prezydent Stanów Zjednoczonych, Rząd Tymczaso - wy w Piotrogrodzie, a nawet Dixie przy wódca bolszewików wypo - wie dzieli się za niepodległością Polski. W roku 1918 za ich przy - kładem poszły Francja, Włochy, Japonia i - na samym końcu - Wielka Brytania. Odzyskiwanie przez Polskę nie - podległości było procesem sto - pniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnie - niem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapi - tu la cja Niemiec). Kalendarium ważnych wydarzeń związanych z tą rocznicą było następujące: 5 listopada 1916 wydanie aktu gwarantującego powstanie Kró le - s twa Polskiego, w bliżej nieokre ś - lonych jeszcze granicach, 14 stycznia 1917 rozpo - częcie działalności przez Tymcza - sową Radę Stanu, 12 listopada 1917 przejęcie obo wiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną, 7 października 1918 ogło - szenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną, 25 października 1918 po - wołanie rządu Józefa Świe żyń - skiego, z 6 na 7 listopada 1918 pow stanie w Lublinie Tymczaso - wego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele, 10 listopada przyjazd Józefa Pił sudskiego do Warszawy, 11 listopada 1918 prze - kazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojs - kiem Józefowi Piłsudskiemu, 14 listopada 1918 rozwią - zanie Rady Regencyjnej i przeka - zanie przez Radę Regencyjną swoi ch uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego, 22 listopada 1918 pod pi - sanie dekretu o podstawach ustro - jowych państwa polskiego 27 grudnia 1918 wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu. Orędzie Rady Regencyjnej z 11 listo pada 1918 r. w przedmiocie prze kazania naczelnego dowódz - twa Wojsk Polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu: Rada Regencyjna do Narodu Polskiego Wobec grożącego niebezpieczeń - stwa zewnętrznego i wewnętrzne - go, dla ujednolicenia wszelkich za rzą dzeń wojskowych i utrzyma - nia porządku w kraju, Rada Re - gen cyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadjerowi Józefowi Piłsud - skiemu. Po utworzeniu Rządu Narodo - we go, w którego ręce Rada Re - gen cyjna, zgodnie ze swemi po - przedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwier - dza podpisaniem tej odezwy. Dane w Warszawie, dnia 11 listo - pada 1918 roku. Aleksander Kakowski Zdzisław Lubomirski Józef Ostrowski Orędzie Rady Regencyjnej z 14 listopada 1918 r. w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i prze kazania najwyższej władzy państwowej Naczelnemu Dowód - cy Wojsk Polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich - Józefa Piłsudskiego Stan przejściowy podziału zwierzchniej władzy państwowej, usta - no wiony odezwą z dnia 11 listo - pada 1918 roku, nie może trwać bez szkody dla powstającego Państwa Polskiego. Władza ta powinna być jed - nolita. Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpo - wie dzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Naro - dowemu. Dane w Warszawie, dnia 14 listo - pada 1918 roku. Aleksander Kakowski Zdzisław Lubomirski Józef Ostrowski Ostatecznie Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej 14 listopada 1918 roku, ale wbrew powszechnemu przeko na - niu 11 listopada nie została ogło - VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 Wysy ka paczek i pieniídzy VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga szona deklaracja niepodległości. Państwo polskie w tym dniu, jako twór terytorialny, jeszcze nie istniało. Droga do odzyskania niepodle - głości oraz samodzielnego bytu była długa, wyboista i obfitowała w dość niebezpieczne zakręty. Wydarzenia, które doprowadziły do tego, że po 123 latach niewoli Polska formalnie odzyskała nie - podległość, stając się ponownie podmiotem prawa międzyna ro - dowego, miały miejsce pod ko - niec października 1918 r., kiedy to polscy posłowie do parlamentu Austrii, na czele których stał Wincenty Witos, utworzyli Pols - ką Komisję Likwidacyjną, która objęła władzę w Krakowie, wol - nym już od Austriaków. W Lublinie z 6 na 7 listopada został powołany Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński, on też objął tekę mini - stra spraw zagranicznych. Rząd Daszyńskiego zapowiedział utwo - rze nie Polskiej Republiki Ludo - wej i szybkie zwołanie Sejmu Ustawodawczego. W Warszawie Piłsudski przed - stawia stacjonującym wojskom nie mieckim propozycję złożenia broni i opuszczenie miasta. Niem - cy przyjęli propozycję Piłsuds - kiego bez protestu i szybko opuś - cili miasto. Warszawa była wol - na. Stopniowo niepodległość sta - wała się faktem. 16 listopada 1918 roku Piłsud - ski wystosował depeszę do państw Ententy, w której informował o pow staniu niepodległego państwa polskiego obejmującego wszyst - kie wyzwolone ziemie Polski. 18 listopada powołany został rząd Jędrzeja Oraczewskiego. W roku 1918 nie były wyty czo - ne granice państwa polskiego. Ko niec wojny to dopiero począ - tek scalania ziem polskich, w wy - niku którego w roku 1921 pow - sta ła II Rzeczpospolita. O Wiel - ko polskę i Śląsk rozpoczynały się dopiero walki. 1 listopada wybuchły walki o Lwów, otwartą też pozostawała spra wa dostępu do morza. 25 grudnia 1918 do Gdańska przy - jeż dża Ignacy Paderewski, a na - stępnie udaje się do Poznania, gdzie został entuzjastycznie przy - witany. Jego przyjazd do Pozna - nia był impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, je - dy nego polskiego powstania za - kończonego sukcesem. W Warszawie Paderewski spotkał się z Piłsudskim i podjął się roli mediatora pomiędzy nim a obozem Dmowskiego. W stycz - niu 1919 roku został premierem, oraz przejął funkcję ministra spraw zagranicznych. Przed twór - cami polskiej niepodległości sta - nął trudny obowiązek odbudowa - nia, a może nawet budowy pańs - twa od podstaw. Trzy zabory były bardzo zróż - ni cowane społecznie i gospodar - czo. Niektóre regiony były bar - dziej rozwinięte, niektóre zaś za - cofane. Tak więc odbudowa pańs - twa nie była zadaniem prostym. Miała ona obejmować: odbudowę gospodarki państwa, reformę oświa ty, reformę rolną oraz walu - tową, zlikwidowanie gospodar - czej dysproporcji między ziemia - mi dawnych zaborów. Te trzy części polskich obszarów w ciągu ponad stu lat stały się trzema bar - dzo różniącymi się pod względem rozwoju od siebie organizacjami gospodarczymi. Najgorzej rozwi - nię te gospodarczo były ziemie byłego zaboru austriackiego. Na zie miach tych nie było rozwinię - tej produkcji przemysłowej, zna - cz ne były także zniszczenia wo - jenne. Dzień 11 listopada ustanowio - no świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybu - chu II wojny światowej święto ob chodzono tylko dwa razy w roku 1937 i W latach podczas okupacji hitle rowskiej oficjalne lub jawne świę towanie, podobnie jak i każde inne przejawy pols - kości, było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świę tem państwowym uczyniły dzień 22 lipca datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodo - we Święto Odrodzenia Polski. Narodowe Święto Niepodległo - ści obchodzone 11 listopada przy - wró cono, ustawą Sejmu IX ka - den cji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu). Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nie - znanego Żołnierza. Święto Odzyskania Niepodleg - ło ści jest najważniejszym polskim świętem narodowym związanym z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległo - ści. 2. Obchody 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości Sejm RP uczcił 90. rocznicę Odzy skania Niepodległości po - dej mu jąc stosowną uchwałę. Z okazji 90-tej rocznicy wydarzeń 1918 roku, w przyjętej przez aklamację uchwale, Sejm wyraził wdzięczność i złożył hołd całe- mu społeczeństwu, które w trud - nym okresie niewoli zachowało przywiązanie do wolności, co zaowocowało odzyskaniem nie - pod ległości i powstaniem II RP. W uchwale przypomniano, że 11 listopada 1918 roku po 123 la - tach zaborów Polska odzyskała nie podległość. Dążenia kilku pokoleń Polaków, którzy pow stańczym wysiłkiem zbrojnym i co - dzien ną pracą organiczną walczy - li o wolną Polskę, zostały zwień - cz one sukcesem - podkreślono. Sukces ten - zaznaczono - był możliwy dzięki zaangażowaniu się całego narodu, który w walce o niepodległość ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przy - wództwem polityków reprezentu - ją cych wszystkie nurty i stronni - ctwa. Wolna i demokratyczna Polska narodziła się dzięki ów - DokoÒczenie na stronie 21

4 Strona /11/ 2010 N o 22 (1012) C.d. z poprzedniego wydania Zofia Lachowicz XVIII Spotkanie przedstawi - cieli mediów polonijnych, oprócz integracji i zacieśniania więzi z Ma cierzą, jest organizowane w celu upowszechniania wiedzy o Polsce - jej historii, kulturze, go s - po darce, potencjale rozwojo wym, ze szczególnym uwzględ nie niem regionów Małopolski i Wielko - polski. Uczestnicy Światowego Forum Mediów Polijnych odwiedzili do - tych czas 10 regionów Polski: Ma - łopolskę i Kraków, Podkarpackie i Rzeszów, łódzkie i Łódź, świętokrzyskie i Kielce, lubelskie i Lublin, Pomorze i Trójmiasto, woj. śląskie i Katowice, woj. war - mińsko-mazurskie i Olsztyn oraz woj. mazowieckie i Warszawę. W 2008 roku dzien nikarze po - lonijni ponownie odwiedzili Ma - ło polskę, w roku następnym Śląsk, a w roku bieżącym organi - za torzy wybrali do prezentacji gospodarną Wielkopolskę w cza - sie Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA, by pro - mować potencjał gospodarczy re - gionu. Częścią planu rządu polskiego wobec diaspory są corocznie orga nizowane od 18. lat spotka - nia przedstawicieli mediów polo - nijnych pod patronatem Senatu RP. W 1989 r. w wyniku porozu - mień Okrągłego Stołu został przy wrócony Senat, a (senato - rów) jego skład wybrano w pierw szych po wojnie wolnych i demokratycznych wyborach. Prezydium Senatu I kadencji w latach tworzyli: And - rzej Stelmachowski - Mar sza łek Senatu i Wicemarszał kowie: Zo - fia Kuratowska, Józef Ślisz i And rzej Wielowieyski. Odbyło się 61 posiedzeń w ciągu 90 dni podczas których rozpa trzono 261 ustaw w tym 67 przy jętych przez Sejm co stanowi ok. 26%. Prze - pro wadzono 27 inicja tyw ustawo - daw czych, z tego 17 zatwier dzo - nych przez Sejm. Najczęściej reprezentowane za wody to: pro - fe sorowie wyższych uczelni - 26 i właściciele gos podarstw rolnych - 17; senato rowie ze stażem parla - men tarnym - 4. I kadencję Senatu skrócono w wyniku uchwały Sejmu X ka den cji o samoroz wią - zywaniu. II Kadencję Senatu w latach skrócono na mocy de cyzji Prezydenta o rozwiązy - wa niu Sejmu (i Senatu). Prezy - dium Senatu: August Chełkow - ski, Andrzej Czapski, Alicja Grześ kowiak i Józef Ślisz. W cią - gu 69 dni odbyło się 40 posie dzeń podczas których rozpatrzo no 102 ustawy z których 37 przy jął Sejm. Na 9 inicjatyw usta wodawczych Sejm przyjął - 4. Najczęściej re - prezentowane zawody to: właś ci - cie le gospo darstw rolnych - 18 i praw nicy - 16; senatorowie ze stażem parla men tarnym Skład politycz ny - kluby parla - men tarne: Unia Demo kratyczna - 22, Zjednocze nie Chrześcijańsko- Narodowe - 12, NSZZ So li dar - XVIII Forum Mediów Polonijnych ność - 11, Porozumienie Cen - trum - 9, PSL - 9, Klub Sena to - rów Niezależ nych - 8, Klub Li be - ralno-demo kra tyczny - 7, Po ro - zumienie Ludowe - 5, Konfederacja Polski Niepodległej - 4, So - jusz Lewicy Demokratycznej - 4, Partia Chrześcijańskich Demokra - tów - 3, PSL Solidar ność - 2, Niezrzeszeni - 4 Bilans III Kadencji Senatu przypadającej na lata: z prezydium w składzie: Adam Struzik, Stefan Jurczak, Zofia Kuratowska, Ryszard Czarny do 16.III.1995 r. i Grzegorz Kurczuk od 16.III.1995 r. to: 107 posie - dzeń w ciągu 177 dni, 482 ustawy rozpatrzone przez Senat z tego 194 przyjęte przez Sejm. Z 19 inicja tyw ustawodawczych Sejm przyjął 7. Najczęściej reprezento - wa ne zawody: zarządcy firm - 22 i właściciele gospodarstw rolnych - 22; senatorowie ze stażem par la - mentarnym Skład po lity cz - ny: Sojusz Lewicy Demo kra - tycznej KP - 37, KP PSL - 35, Klub Se nacki NSZZ Solidar - ność - 12, Klub Senatorów Nie - za leżnych - 7, Senatorski Klub Demo kra tyczny - 6, KP Bezpar - tyj nego Blo ku Wspierania Re - form - 2, Nie zrzeszeni - 1. Skład polityczny Senatu IV kadencji z prezydium w składzie: Alicja Grześkowiak, Tadeusz Rzym kowski, Donald Tusk, An - drzej Chronowski to 30.X.2000 r i Marcin Tyrna od 30.X.2000 r. to: Klub Senatorski Akcji Wybor - czej Solidarność - 51, SLD KP - 28, Klub Demokratyczny Senatu - 8, KP Ruchu Odbudowy Polski - 5, Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych - 4, Niezrzeszeni - 1. Najczęściej reprezentowane zawody: właściciele/dyrektorzy firm - 13 oraz lekarze - 12; sena - to rowie ze stażem parlamentar - nym W ciągu 188 dni odby - ło się 90 posiedzeń podczas któ - rych rozpatrzono 656 ustaw; licz - ba ustaw z poprawkami - 372, z te go przyjęte przez Sejm Na 27 inicjatyw ustawodawczych Sejm przyjął 14. Skład polityczny Senatu V ka - dencji ( ) z prezydium w składzie: Longin Pastusiak, Jo - lanta Danielak, Ryszard Ja rzem - bowski i Kazimierz Kutz to: Klub Senacki SLD-Unia Pracy - 75 senatorów, Klub Blok Senat , Koło Senatorów Lu - do wych i Niezależnych - 5, KP Liga Polskich Rodzin - 2, KP Sa - moobrona RP - 2, Niezrzeszeni - 1. Najczęściej reprezentowane za - wody: profesorowie wyższych uczelni - 20 i właściciele/ dy - rektorzy firm - 14; senatorowie ze stażem parlamentarnym W ciągu 175 dni odbyło się 88 posie dzeń gdzie rozpatrzono 899 ustaw i wprowadzono 7176 po - prawek z tego Sejm przyjął 5953 (ok. 83%). Na 495 ustaw z po - prawkami Sejm przyjął 479, co stanowi ok. 96% i można interpretować jako niemalże jednomy ś- lność Senatu i Sejmu odnośnie pro po nowanych ustaw. Sejm przyjął 16 z 26 inicjatyw usta - wodawczych. Efektem VI kadencji Senatu z prezydium w skła - dzie: Bogdan Borusewicz, Ry szard Legutko, Maciej Płaży ń ski, Krzy - sztof Putra i Marek Ziół kowski było: 39 posiedzeń w cią gu 75 dni gdzie rozpatrzono 386 ustaw, 175 ustaw z poprawkami, z tego 159 zostało przyjętych przez Sejm (ok. 91%) i wprowa dzo no1839 poprawek z tego 1498 przy jętych przez Sejm (ok. 81%). Na 19 ini - cja tyw ustawodawczych Sejm przy jął 3 co stanowi mniej niż 16%. Skład polityczny: KP PiS - 50, Klub Senatorów PO - 34, KP Liga Polskich Rodzin - 7, KP Sa - mo obrona RP - 3, Koło Sena to - rów Niezależnych i Ludo wych - 5, Niezrzeszeni - 1. Naj częściej re prezentowane zawody: nauczy - ciele akademiccy - 22 i zarządcy firm - 17; sena torowie ze stażem parlamentar nym W siódmej kadencji dwukrot nie przeprowadzono wybory uzu peł - niające: - 22 czerwca 2008 r. na miej sce zmarłego senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza wy - brano Stanisława Zająca, - 20 czerwca 2010 r., wybrano Michała Boszkę, Leszka Piechotę oraz Alicję Zając w związku z katastrofą pols kiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 w której wśród tragicznie zmarł ych najwyższych dygnitarzy rzą du polskiego było trzech senato rów: Krystyna Bo - chenek, Janina Felińska i Stani - sław Zając. Skład Polityczny Senatu VII kadencji od 2007 roku z prezy - dium w składzie: Bogdan Boruse - wicz, Krystyna Bochenek (do 10 kwietnia 2010), Zbigniew Roma - sze wski, Grażyna Sztark (od 10.IV.2010) i Marek Ziółkowski to: Klub Senatorów PO RP 59, KP PiS - 38, niezrzeszeni - 3 (da - ne z września 2009). Obecnie przy należność do partii politycz - nych deklaruje 76 senatorów. Do PO należy 48, do PiS - 24, PSL Piast - 2. Jeden senator jest człon kiem SLD i jeden należy do Ruchu Odbudowy Polski. W Sena cie obecnej kadencji zasiada 24 senatorów bezpartyj - nych (w szóstej kadencji - 36, pią tej - 22, czwartej - 63, w trze - ciej i drugiej - po 42, w pierwszej kadencji osób). [www.senat.gov.pl] A oto wyróżnione działania Senatu na rzecz łączności Macierzy z Polonią: *Powołanie 7 lutego 1990 r. - pod czas I kadencji Senatu - Sto - warzyszenia Wspólnota Polska. *Przeznaczenie uchwałą z dnia 26 lipca 1990 r. budżetu Kance - larii Senatu I kadencji na opiekę nad Polonią i Polakami za grani - cą. W konsekwencji patro nat Se - natu nad Polonią nabrał wy miaru materialnego. *Zorganizowanie w Senacie kon ferencji w październiku 1990 r. Kraj - Emigracja w Rzymie, w sierpniu 1992 r. I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z udziałem marszałka i wicemarszałka Sena - tu i w styczniu 1996 r. konferen - cji w Senacie Polska grupa et ni - czna w Niemczech. - W marcu 1997 r. Izba przyję ła uchwałę w sprawie więzi Pola - ków i Polonii z Macierzą; - 25 marca 1999 r. Senat RP uchwalił pakiet ustaw polonij - nych składający się z projektów ustaw: o repatriacji, o obywatels - twie polskim i o Karcie Polaka, w tym o trybie stwierdzania przyna - leżności do narodu polskiego osób polskiego pochodzenia lub naro dowości polskiej. Ustawa o re patriacji została przez Sejm uchwa lona i weszła w życie 1 stycznia 2001 r. zaś Karta Polaka 7 września 2007 r. i zaczęła obo - wiązywać w marcu 2008 r kwietnia 1999 r. Senat IV kadencji uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Pre - zydenta Rzeczypospolitej, umoż - li wiającej udział w II turze wy - borów prezydenckich obywa - telom polskim zamieszkałym za granicą; - 25 maja 1999 r. w Senacie odbyła się międzynarodowa kon - ferencja Polska Kultura Emigra - cyjna i Dziedzictwo Narodowe za Granicą ; - 5 lipca 2001 r. Senat uchwalił projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Sejm zatwierdził projekt 20 marca 2002 r czerwca 2002 r. Senat pod - jął uchwałę w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu. Polonijna Rada Konsultacyjna powoływana jest na czas kaden - cji. Jest to organ doradczy mar - szał ka Senatu w sprawach Polonii i Polaków za granicą,. Stanowi ofi cjalne forum współpracy mię - dzy Senatem a przedstawicielami największych organizacji i środo - wisk polskich i polonijnych na świecie. [www.senat.gov.pl] Karta Polaka wprowadzona w życie podczas VII kadencji Se - natu jest dokumentem potwier - dza jącym przynależność do Naro - du Polskiego bez prawa do oby - watelstwa. Tak więc zgodnie z usta wą Polak posiadający Kartę Polaka nie jest obywatelem Pols ki. Karta Polaka jest dokumentem tożsamości i nie uprawnia do prze kraczania granicy ani do osie - d lania się na terytorium Polski. Ponadto Karty Polaka nie otrzy - mają ci którzy się repatrio wali z PRL w latach na podstawie umów repatriacyj nych Zgodnie z Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ma m.in: - (...)realizować postanowie - nia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania po - mocy Polakom zamieszkałym za gra nicą w zachowaniu ich związ - ków z narodowym dziedzic twem kulturowym. - wypełniać moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, któ rzy na skutek zmiennych lo - sów naszej Ojczyzny utracili oby - watelstwo polskie(...) Karta jest ważna przez 10 lat i na trzy miesiące przed terminem upływu ważności trzeba wystąpić o jej odnowienie na kolejne 10 lat. Jest bezpłatna. Jest formą wzmoc nie nia więzi z Macierzą i ma wspie rać starania dotyczące za cho wania języka polskiego i kul tywowania tradycji narodowej. O Kartę mogą się ubiegać oby - watele: Armenii, Azerbejdżanu, Bia łorusi, Estonii, Gruzji, Kazac h - sta nu, Kirgizji, Litwy, Łotwy, Moł dawy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkme - ni stanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu. Posiadacz Karty Polaka może: - podejmować na terenie Polski pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - prowadzić w Polsce działal - ność gospodarczą na takich sa - mych zasadach jak obywatele polscy - korzystać w Polsce z systemu oświaty na poziomie podstawo - wym, średnim i wyższym na ta - kich samych zasadach jak oby - watele polscy - korzystać z 37% ulgi na prze - jazdy koleją na terenie Polski - korzystać z bezpłatnego wstę - pu do muzeów państwowych - ubiegać się o środki finan so we z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Pols ce przeznaczone na wspiera - nie Polaków za granicą. O znaczeniu Karty Polaka tak mówi Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Brześciu w przed mowie do Historii Kartą Spisanej wydanej w 2009 r.:...na tę ustawę czekano od dawna. Oczekiwali jej Polacy po - zostali po II wojnie światowej na Wschodzie. To oni przede wszys - t kim liczyli na ten akt symbo - licznego uznania za tak uparte, wieloletnie trwanie przy polskoś - ci. Trwali wbrew wszystkiemu, mi mo systuacji z pozoru bezna - dziej nej, pozostawieni sami sobie, żyjąc na rodzinnych ziemiach, które nagle stały się obce i odleg - łe... To przecież nie oni opuścili Pols kę, (...) A ostatecznie to właśnie Polska od nich odeszła, miażdżona walcem wyroków historii (...)ferowanych przez możnych tego świata. A oto kilka tytułów pism polo - nijnych prezentowanych przez uczestników XVIII ŚFMP przy - byłych ze Wschodu: Głos Polski - kwartalnik Polonii w Kazach - stanie (www.glospolski.narod.ru), Dziennik Kijowski (www.dk.com.ua) Kotwica - miesięcznik z Kijo - wa, Głos znad Niemna tygodnik SZ Związku Polaków na Biało - rusi, Echo Polesia - kwartal nik brzeskiego oddziału ZPB, Ma ga - zyn Polski - miesięcznik Związku Polaków na Białorusi, Znad Wilii - kwartalnik na Wi leń sz - czyź nie. Wśród uczestników była Ines Korecka reprezentująca TV Polaków Donbasu, Radio Pols - ka Fala Donbasu i Gazetę - Po - la cy Donbasu, Irena Liege nie ce prowadząca audycję radio wą w Rydze, Ludmiła Natykacz - TV Żytomierz i wiele innych przy - by łych z odległych zakątków jak np. Syberia czy Kirgizji. Na pytanie Ireny Waluś z Gło - su znad Niemna (wydanie 8(49) tygodnika ZPB) Na ile jest waż - ne dla człowieka poczucie tożsa - mości narodowej? ks. Józef Hań - czyc, proboszcz kościoła p.w. Świę tej Rodziny w Lidze odpo - wie dział: Odpowiem słowami z Księgi Eklezjasta (1,11): Jeżeli nie ma pamięci o tych, którzy by - li, to o tych, którzy są, nie będzie u tych, kto będzie potem.(...)

5 N o 22 (1012) 15-30/11/2010 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie Wojciech Błasiak Strona 5 Hipoteza oligarchicznego konsensusu klimatycznego Cywilizacja śmierci jako kulturowy projekt globalnej oligarchii (Niniejszy tekst jest ostatnim odcinkiem publicystycznej wersji mojego artykułu naukowego z 2010 roku pt. Walka z global - nym ociepleniem jako polityczna gra o przyszłość światowej gospo - darki. Artykuł przedstawiał hipo - te zę, iż tzw. walka z ociepleniem klimatu jest globalną grą poli - tycz ną, której celem jest wprowa - dzenie zerowego lub ujemnego wzrostu gospodarczego oraz lud - nościowego dla krajów peryfe ryj - nych i semiperyferyjnych świato - wego systemu kapitalistycznego. Walka z ociepleniem klimatu sprowadzona do redukcji przemy - sło wych emisji dwutlenku węgla do atmosfery i globalny handel wiel kościami tej emisji, czyni z po wietrza dobro rzadkie i prowa - dzi do utowarowienia powietrza, a światowe licytacje praw emisji CO2 skazują kraje światowych peryferii i semiperyferii na zero - wy lub ujemny wzrost gospodar - czy, a w konsekwencji na reduk - cję ludności przede wszystkim krajów Południa.) *** Jeśli przeanalizować opisany przez D. Rothkopfa sposób glo - balnego funkcjonowania jego superklasy, to wyraźnie wi - docz ny staje się istnienie jej rdze - nia czyli oligarchii finansowej. Oligarchia korporacji transnaro - do wych jest wyraźnie drugo pla - nowa. Globalna zaś grupa poli - tycz na superklasy, przenikająca się z finansową i korporacyjną oligarchią, jest zasadniczo im podporządkowana. W istocie więc pozycję klasową w globalnej strukturze społecznej superkla - sy D. Rathkopa, ma tylko oligar - chia kapitału finansowego i oli - gar chia kapitału korporacyjnego, z kluczową rolą tej pierwszej. A globalna oligarchia finansowa to zaledwie kilkaset osób, które za - sadniczo panują nad światowy mi finansami. Bill McDonough - pi - sze D. Ratkopf - wiceprzewo dni - czący Merill Lynch i były pre zes Nowojorskiego Banku Rezer wy Fe deralnej, potwierdził, że kil ku - set ludzi trzęsie światem glo bal - nych finansów. Jest to moż liwe dzięki kontroli przez nich za led - wie 100 naj większych insty tu cji finanso wych, zarządzających aż 43 bilio nami dolarów czyli jedną trzecią światowych akty wów finansowych. Oligarchia kapitału finanso - wego jako rdzeń globalnej klasy panującej, nie ma oferty cywiliza - cyjnej dla miliardów ludzi naszej planety. Krach finansowy roku 2008 i obecna światowa głęboka de presja gospodarcza jest tylko tego potwierdzeniem. Witold Kula w swej podsumo - wującej w istocie jego dorobek nau kowy pracy Historia, zacofa - nie, rozwój, analizował histo - rycz ne sytuacje, gdy przyrost lud - ności nie może znaleźć swego miejsca w procesie gospodarczym w ramach danego systemu spo - łecz nego i pojawia się problem tzw. ludności zbędnej. Ten dyle - mat uznawał on za najbardziej decydujący w dziejach wszyst - kich społeczeństw, ich być albo nie być. Jednym z rozwiązań te - go dylematu była historia Japonii. Gdy znalazła się ona w tej sytuacji - pisał W. Kula - rozu mo - wanie jej sfer kierowniczych (szogunatu) poszło trybem nastę - pu jącym: produkcji zwiększyć nie możemy, więc grozi nam stop nio - we zmniejszanie się dochodu spo - łecznego na jednostkę, ze wszyst - kimi tego konsekwencjami. Ergo, by tego uniknąć, jedynym wyjś - ciem jest niedopuszczenie do dalsze go przyrostu ludności. I rzeczywiście. Liczba ludności Ja - po nii najdrastyczniejszymi meto - dami ustabilizowana została na niezmienionym poziomie około 35 milionów na czas od początku XVIII wieku do połowy wieku XIX. Dążenie do ograniczenia przy - ro stu naturalnego na świecie, aż do drastycznego zmniejszenia liczby ludności świata, jest wi - doczne wśród elit krajów rdzenia już od kilku dekad. Sądzę, że świa towa oligarchia finansowa ma świadomość, iż system świa - to wy w jego obecnej formule sta - nął wobec tego najważniejszego dla jego być albo nie być dy le - matu. Ponieważ nie można się roz wijać gospodarczo w skali świata w ramach tego systemu, a przyrost ludności świata w kra - jach peryferyjnych i semipery - feryjnych Południa postępuje, zagrażając światowej stabilności i pozycji krajów rdzenia, a nade wszy stko jej własnej pozycji, na - le ży ograniczać przyrost ludności świata szczególnie w krajach Południa, aż do znaczącej reduk - cji liczby ludności zbędnej. Antyludnościowy program kon - centruje w sobie najistotniejsze interesy oligarchii finansowej i jest wdrażany w formule konsen - susu klimatycznego. Moja hipote - za walki z globalnym ocieple - niem brzmi: antropogeniczna zmia na klimatu ma uzasadniać konsensus klimatyczny światowej oligarchii finansowej, którego celem jest redukcja ludności świa ta, w szczególności krajów Południa oraz zablokowanie prze - mysłowego rozwoju krajów semi - peryferyjnych i peryferyjnych po - przez narzucenie limitów emisji dwutlenku węgla oraz globalny han del kwotami tej emisji. Jest to poszukiwanie ścieżki wyj ś cia z rozpadającego się sy - stemu globalnego dla zachowa - nia, a wręcz wzmocnienia pozycji oligarchicznych elit kapitałowych państw rdzenia. Sądzę, że jest to realizacją globalnej formuły 80:20, wyartykułowanej na kon - fe rencji w San Francisco w 1995 roku przez elity reprezentujące światowe oligarchie kapitałowe i elity polityczne, jako kierunkowej wizji przyszłego porządku świata. W ramach tej wizji możliwości cywilizacyjnego rozwoju i krea - tyw nej ludzkiej egzystencji ma mieć tylko około 20% populacji świata. W nadchodzącym stule - ciu - piszą Hans-Peter Martin i Harald Schuman w swym prze - mil czanym w Polsce bestsellerze Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt - wy - starczy 20 procent zdolnej do pra - cy populacji, aby utrzymać świa - to wą gospodarkę w rozmachu. ( ) Jedna piąta wszystkich po - szu kujących pracy wystarczyłaby do wyprodukowania towarów i świadczenie wyspecjalizowanych usług, na jakie zgłasza popyt światowa społeczność. Pozostałe 80% nie ma być wyłączone z cy - wi lizacyjnego rozwoju, a de facto skazane na cywilizacyjną śmierć. To światowa oligarchia finan - so wa wydaje się tworzyć od kilku dekad nową kulturę globalną, któ - rą papież Jan Paweł II nazwał w swej encyklice Evangelium vi - tae kulturą śmierci. Ta kul tu - ra śmierci to koncepcja społe - czeństwa, w której najważniej - szym kryterium jest sukces. Uzasadnia to wojnę silnych prze ciwko bezsilnym : życie - pi sał Jan Paweł II - które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezuży - te czne jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Człowiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub - po prostu - samą swoją obecno ś - cią zagraża dobrobytowi lub ży - ciowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, by - wa postrzegany jako wróg, przed któ rym należy się bronić albo któ - rego należy wyelimino wać. Pow - sta je w ten sposób swoi sty <spi - sek prze ciwko życiu>. Wciąga on nie tylko pojedyncze osoby w relacjach indywidual - nych, rodzinnych i społecznych, ale sięga daleko szerzej i zyskuje wy miar globalny, naruszając i nisz cząc relacje łączące narody i państwa. Globalne kampanie na rzecz upowszechniania aborcji, wszel kich możliwych form anty - kon cepcji, sterylizacji i eutanazji, pro wadzone są w imię indywi du - al nej wolności jednostki i ich ego - istycznych praw. Sądzę, że u pod - staw tej kultu ry śmierci leżą ce - lo wo promowa ne antywartości egoizmu, pogardy dla wszystkie - go co słabsze i akce p tacja niespra - wied liwości wyni ka jącej z siły i bo ga ctwa. Są to ant yludzkie war - to ści ideologii, którą nazywam neoliberalizmem moralnym. Z promocją antywartości w kul - turze globalnej idzie w parze głę - bokie zwalczanie w różnych for - mach tych wartości kulturowych, które są podstawą kultury życia. Jest to przede wszystkim zwalcza - nie wartości promujących i umac - nia jących rodzinę, od solidarności międzypokoleniowej, po jej sek - su alność i płciowość. Atak na sek sualność człowieka jest tu już atakiem na same biologiczne ko - rzenie życia gatunkowego ludzko - ści. Najbardziej powszechnym, wręcz codziennym jej wyrazem jest to, co Jan Paweł II nazwał ba n a li - zacją płciowości. Banalizacja płciowości - pisał w Evangelium vitae - jest jed - nym z głównych czynników, któ - re stoją u początków pogardy dla rodzącego się życia: tylko praw - dziwa miłość umie strzec życia. Takim atakiem jest również pro - mo wanie homoseksualizmu jako równoprawnej formy dla hetero - seksualności. W Polsce głównym medium ma sowym promującym kulturę śmierci oraz Konsensus Waszyn - g toński i Konsensus Klimatyczny, jest Gazeta Wyborcza. To może wska zywać, iż również inne pro - pagowane tam antywartości mogą mieć jakiś związek z szerszym pro jektem światowej oligarchii finan sowej. Obok relatywizowa - nia wartości chrześcijańskich, na szczególną uwagę zasługuje pod - ważanie spoistości polskiego spo - łeczeństwa narodowego. Ta spo is - tość jest podważana poprzez kwe - stionowanie i podważanie po zy - tyw nego przeżywania tożsa mo ści narodowej, zwalczanie du my na - ro dowej i ośmieszania zna cze nia pa triotyzmu. Być może jest to frag ment szerszego projek tu oli - gar chicznego podważania spo is - tości narodowej społe czeństw se - miperyferyjnych i peryferyj nych dla łatwiejszego realizowa nia formuły 80:20. Chciałbym postawić więc jesz - cze jedną hipotezę, iż antyludno ś - ciowy program globalnej oligar - chii finansowej przybiera szerszą formułę 80:20 w postaci próby two rzenia konsensusu kultury śmierci szczególnie w odniesieniu do narodów peryferyjnych i semi - peryferyjnych. I niezależnie od tego czy uda się globalnie wdro - żyć Konsensus Klimatyczny, bę - dzie podejmowany wysiłek wdro - żenia w różnych formach formu - ły 80:20. Dlatego kulturę śmierci należy analizować nade wszystko nie tyle jako spontaniczny pro - dukt współczesnych procesów społecznych i kulturowych wyra - stających z postaw hedonizmu górnych warstw światowej i krajo - wych struktur społecznych, choć mają one w niej swój istotny udział, lecz projekt konceptua - lizowany i wdrażany przez świa - tową oligarchię finansową. Stoimy - napisał Jan Paweł II - wobec nadludzkiego, drama ty - cznego zmagania między złem a do brem, między śmiercią i ży - ciem, między <kulturą śmierci> i <kulturą życia>. Jesteśmy nie tyl - ko świadkami, ale nieuchronnie zo stajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opo - wiedzenia się po stronie życia. Dąbrowa Górnicza Wypożyczalnia samochodów w Warszawie Przystępne ceny. * Wypożyczamy bezpłatnie telefon komórkowy. * Możliwość odbioru samochodu na lotnisku w Warszawie. www. perfektflota.pl Tel

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Września (September) 2010 No 18 (1008 Ludzie z cienia Burmistrz -Toronto - czyj? Po objęciu urzędu prezydenc

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lipca (July) 2011 No 13 (1027 Wina intencjonalna Opublikowana Biała księga posłów PiS na temat tragedii w Smo

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2009 No 05 (971) Porozmawiajmy o węglu brunatnym (3) Wiesław Blaschke W najbliższych dniach przed

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP W NUMERZE M.IN.: WROCŁAWSKIE PODGLĄDANIE STOLIC DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LOWER SILESIAN CHAMBER OF COMMERCE 50-029 Wroc

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13 LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 Maria Kaleta PIERWSZA DEKADA > 16 CZAS NA WYSPIE»03 Wybory: Czas Farage a Adam Dąbrowski: Nigel Farage uwielbia powtarzać słowa Gandhiego. Najpierw cię ignorują.

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni-

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni- POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2011 No 12 (1026) Przesłanie Michała Falzmanna Ojczyzna Wyspach Dziewiczych, którą za - Jerzy

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VII 2011 Numer 2 (14) W POSZUKIWANIU ZMIANY WE WCZESNEJ EDUKACJI: INTENCJE, REALIA, PRZYKŁADY IN SEARCH OF CHANGE OF EARLY EDUCATION:

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu

Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu Katarzyna Mizera* Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu Streszczenie Koncepcja odpowiedzialnego biznesu coraz mocniej funkcjonuje w polskich realiach gospodarczych, niemniej jednak nadal wyniki

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo