PL Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 2014. Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY"

Transkrypt

1 PL 2014 nr 09 Sprawozdanie specjalne Czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

2 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luksemburg LUKSEMBURG Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014 ISBN doi: /70798 Unia Europejska, 2014 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Luxembourg

3 PL 2014 nr 09 Sprawozdanie specjalne Czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE? (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE)

4 Spis treści 02 Punkt Wykaz skrótów Glosariusz I IX Streszczenie 1 11 Wstęp 1 11 Sektor wina w UE Zakres kontroli i podejście kontrolne Uwagi Część I Czy środek w zakresie inwestycji przewidziany w ramach wspólnej organizacji rynku wina jest odpowiednio opracowany i wdrażany z należytym uwzględnieniem zasady oszczędności? Nie wykazano potrzeby dodatkowych środków na inwestycje w ramach wspólnej organizacji rynku wina a w niektórych państwach członkowskich realizacja inwestycji w ramach wspólnej organizacji rynku wina została opóźniona lub ograniczona Skontrolowane państwa członkowskie nie dają pełnej gwarancji, że wsparciem objęte są wyłącznie rentowne projekty ani nie przeprowadzają systematycznej oceny racjonalności kosztów projektów Część II Czy środek w zakresie promocji jest odpowiednio opracowany i wdrażany w sposób wydajny? Wsparcie na działania promocyjne przyznawane jest również dużym przedsiębiorstwom, które mają już silnie ugruntowaną reputację i długoletnią tradycję w zakresie wywozu i prawdopodobnie podjęłyby działania promocyjne także bez wsparcia ze środków publicznych (efekt deadweight) Niejasna definicja wydatków kwalifikowalnych do 2013 r.

5 Spis treści Państwa członkowskie nie zawsze sprawdzają, czy dochodzi do niezgodnego z przepisami podwójnego finansowania Niewystarczająca ścieżka audytu podważa skuteczność przeprowadzanych przez skontrolowane państwa członkowskie kontroli, które mają na celu zapewnienie wystąpienia i kwalifikowalności działań promocyjnych Część III Czy należycie wykazano rezultaty wdrożenia tych środków? Monitorowanie i ocena wdrażania środków koncentrowały się na produktach i realizacji finansowej, natomiast wciąż brakuje wyczerpujących informacji na temat osiągniętych rezultatów Rezultatów inwestycji realizowanych w ramach wspólnej organizacji rynku nie można jednoznacznie oddzielić od rezultatów inwestycji w ramach rozwoju obszarów wiejskich Odnotowano zwiększenie wywozu wina z państw członkowskich do państw trzecich lecz trudno określić, w jakim stopniu jest to bezpośrednim rezultatem wdrożenia środka w zakresie promocji Wnioski i zalecenia Załącznik I Bilans podaży wina na szczeblu UE 27 główne pozycje Załącznik II Załącznik Xb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 Odpowiedzi Komisji

6 Wykaz skrótów 04 ChNP: Chroniona nazwa pochodzenia ChOG: Chronione oznaczenie geograficzne EFRG: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ha: Hektar hl: Hektolitr KPW: Krajowy program wsparcia ROW: Rozwój obszarów wiejskich UE: Unia Europejska UE 27: Unia Europejska złożona z 27 państw członkowskich USD: Dolar amerykański

7 Glosariusz 05 Destylacja w sytuacji kryzysowej: Wsparcie przyznawane do dnia 31 lipca 2012 r. w przypadku dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji nadmiaru wina, o czym decydują państwa członkowskie w uzasadnionych sytuacjach kryzysowych, tak aby zmniejszyć lub zlikwidować jego nadmiar, zapewniając zarazem ciągłość dostaw w okresie od jednego zbioru do następnego. Efekt deadweight: Sytuacja, w której dotowany projekt zostałby zrealizowany w pełni lub częściowo również bez udzielonej pomocy. Inne wina: Wina, które nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach środka w zakresie promocji, przykładowo wina stołowe bez podanej nazwy odmiany winorośli. Krajowy program wsparcia/koperta krajowa: Państwa członkowskie będące producentami wina wykorzystują fundusze UE przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynku wina w drodze krajowych programów wsparcia w celu finansowania szczególnych środków wsparcia przeznaczonych dla sektora wina (art. 103i rozporządzenia (WE) nr 1234/2007). Państwa członkowskie przedstawiają Komisji pięcioletnie programy wsparcia uwzględniające środki zgodne z przepisami regulującymi sektor wina (art. 103k rozporządzenia (WE) nr 1234/2007). Należyte zarządzanie finansami: Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [ rozporządzenie finansowe (Dz.U. L 248 z )] zasada należytego zarządzania finansami obejmuje zasady oszczędności, wydajności i skuteczności. Okres programowania: Krajowe programy wsparcia sporządza się na okres pięciu lat. Pierwszy okres programowania obejmuje lata , a drugi Oszczędność: Zasada oszczędności dotyczy osiągania danego poziomu produktów lub rezultatów przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów. Premia za karczowanie: Wsparcie przyznawane plantatorom winorośli z tytułu stałego usunięcia wszystkich winorośli na działce lub w gospodarstwie. Program rozwoju obszarów wiejskich: Dokument przygotowany przez państwo członkowskie lub region i zatwierdzony przez Komisję, zawierający plan wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich. Refundacje wywozowe: W ramach wspólnej polityki rolnej Unia Europejska wyznacza poziomy cen minimalnych dla określonych produktów rolnych. Te poziomy cen minimalnych są często wyższe od poziomu cen obowiązujących na rynku światowym dla tych samych produktów. W przypadku gdy produkty rolne muszą podlegać wywozowi do państw trzecich (tj. do krajów spoza UE), konieczne jest zmniejszenie różnicy między poziomem cen w UE a poziomem cen na rynku światowym. Osiąga się to poprzez wypłatę eksporterom refundacji wywozowych. Wysokość refundacji wywozowej jest zróżnicowana w czasie, różni się w zależności od sektora produktów oraz od samych produktów.

8 Glosariusz 06 Rok winiarski: Rok produkcji wyrobów winiarskich (opisanych w części XII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007). Rok ten rozpoczyna się dnia 1 sierpnia każdego roku i kończy dnia 31 lipca następnego roku. Skuteczność: Zasada skuteczności dotyczy osiągania określonych wyznaczonych celów oraz zamierzonych rezultatów. System płatności jednolitych: Program pomocy, który zastąpił większość wcześniejszych płatności pomocy bezpośredniej i w którym pomoc jest oddzielona od obowiązku produkcji. Zamiast tego pełna wypłata pomocy zależy od spełnienia przez rolników warunku utrzymywania wszystkich gruntów według norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz od przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania tzw. wymogów wzajemnej zgodności. Państwa członkowskie mogą udzielać wsparcia plantatorom winorośli, przyznając im uprawnienia do płatności w rozumieniu tytułu III rozdział 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zgodnie z pkt O załącznika VII do tego rozporządzenia. Środek wsparcia w zakresie destylacji do alkoholu spożywczego: Wsparcie w formie pomocy na hektar przyznawane producentom do dnia 31 lipca 2012 r. dla wina poddawanego destylacji do alkoholu spożywczego. Środek wsparcia w zakresie destylacji produktów ubocznych: Wsparcie przyznawane w przypadku dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas produkcji wina (wytłoki z winogron i osad winny z drożdży), która to destylacja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w pkt D załącznika XVb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007. Środek wsparcia w zakresie funduszy wspólnego inwestowania: Fundusze wspólnego inwestowania stanowią pomoc dla producentów chcących ubezpieczyć się od wahań rynku. Wsparcie wspólnotowe na rzecz ustanowienia funduszy wspólnego inwestowania może być przyznane w formie czasowej i malejącej pomocy przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z tymi funduszami. Żadne z państw członkowskich nie wybrało tego środka. Środek wsparcia w zakresie inwestycji: Wsparcie udzielane dla inwestycji materialnych lub niematerialnych w zakresie urządzeń przetwórczych, infrastruktury do produkcji wina i wprowadzania wina do obrotu, które pozytywnie wpływają na ogólne wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz dotyczą co najmniej jednego z następujących czynników: a) produkcji lub wprowadzania do obrotu produktów, o których mowa w załączniku XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007; b) rozwoju nowych produktów, procesów i technologii związanych z produktami, o których mowa w załączniku XIb. Środek wsparcia w zakresie promocji: Wsparcie na działania informacyjne lub promocyjne dotyczące win wspólnotowych. Środek w zakresie promocji odnosi się do win posiadających chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne lub do win o podanej nazwie odmiany winorośli. Działania wspierane w ramach tego środka mogą mieć wyłącznie postać: a) działań PR, promocyjnych lub reklamowych; b) uczestnictwa w wydarzeniach, targach lub wystawach o randze międzynarodowej; c) kampanii informacyjnych; d) badań nowych rynków, koniecznych do rozszerzenia rynków zbytu; oraz e) badań mających na celu ocenę wyników działań informacyjnych i promocyjnych. Udział Wspólnoty w kosztach działań promocyjnych nie przekracza 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych (art. 103p rozporządzenia (WE) nr 1234/2007).

9 Glosariusz 07 Środek wsparcia w zakresie restrukturyzacji i przekształcania winnic: Wsparcie restrukturyzacji i przekształcania winnic może obejmować wyłącznie co najmniej jedno z następujących działań: a) konwersję odmian, w tym konwersję przez przeszczepiania; b) przeniesienie winnic; c) poprawę jakości zarządzania winnicą. Za restrukturyzację i przekształcenie nie uznaje się zwykłej odnowy winnic, których naturalny okres eksploatacji ma się ku końcowi. Wsparcie restrukturyzacji i przekształcania winnic może być udzielane wyłącznie w następującej formie: a) rekompensaty dla producentów za utratę dochodów spowodowaną wdrożeniem środka; b) udziału w kosztach restrukturyzacji i przekształcenia. Środek wsparcia w zakresie ubezpieczania zbiorów: Wsparcie mające przyczyniać się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli szkody w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji szkodników. Środek wsparcia w zakresie zielonych zbiorów: Zielone zbiory oznaczają całkowite zniszczenie lub usunięcie jeszcze niedojrzałych kiści winogron, co pozwala zredukować do zera plon z danego obszaru. Wsparcie na rzecz zielonych zbiorów może być przyznane jako rekompensata w formie zryczałtowanej dopłaty do hektara, której wysokość ustala dane państwo członkowskie. Wino ze szczepu: Wina bez oznaczenia geograficznego, które pod pewnymi warunkami mogą być opatrzone nazwą odmiany winorośli. Wina te kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach środka w zakresie promocji. Wydajność: Zasada wydajności dotyczy osiągania jak najlepszego związku między wykorzystanymi zasobami a produktami lub osiągniętymi rezultatami. Zagęszczony moszcz winogronowy: Zagęszczony moszcz winogronowy to moszcz niekarmelizowany otrzymywany w drodze częściowej dehydratacji moszczu winogronowego przy użyciu którejkolwiek z dozwolonych metod innej niż bezpośrednie nagrzewanie.

10 Streszczenie 08 I Unia Europejska (UE) jest największym światowym producentem wina. W 2008 r. Rada wprowadziła reformę wspólnej organizacji rynku wina, której zasadniczym celem była poprawa konkurencyjności producentów wina w UE oraz zrównoważenie podaży i popytu w związku z długo utrzymującą się strukturalną nadwyżką podaży nad popytem. Główne instrumenty finansowe tej reformy obejmują tymczasowy program karczowania winorośli oraz ustanowienie krajowych programów wsparcia, w ramach których państwa członkowskie spośród 11 dostępnych środków wybierają takie, które są jak najlepiej dostosowane do ich konkretnej sytuacji. II Wcześniejsza kontrola 1 przeprowadzona przez Trybunał dotyczyła karczowania winnic, czego zasadniczym celem było zrównoważenie podaży i popytu. W ramach obecnej kontroli Trybunał zbadał, czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE. Trybunał stwierdza, że na zarządzaniu unijnym wsparciem na inwestycje i promocję w sektorze wina w pierwszych latach objętych kontrolą niekorzystnie odbiły się uchybienia na poziomie koncepcji i realizacji wyszczególnione w tym sprawozdaniu, a wpływ wsparcia na konkurencyjność win produkowanych w UE nie zawsze został wykazany. III Nie wykazano także potrzeby ustanowienia dodatkowego środka w zakresie inwestycji specjalnie dla sektora wina, gdyż istniał on już w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Ustanowienie takiego dodatkowego środka jest przyczyną komplikacji, doprowadziło do powstania przeszkód administracyjnych, a w niektórych państwach członkowskich do opóźnień we wdrażaniu lub do nazbyt restrykcyjnego zakresu kwalifikujących się inwestycji. W momencie kontroli znacząca część pierwotnego przydziału dokonanego przez państwa członkowskie na rzecz środka w zakresie inwestycji musiała zostać przeniesiona na rzecz innych środków w ramach krajowych programów wsparcia. 1 Sprawozdanie specjalne nr 7/2012 pt. Reforma wspólnej organizacji rynku wina dotychczasowe postępy (http://eca.europa.eu). IV Ponadto środek w zakresie inwestycji nie został wdrożony z należytym uwzględnieniem zasady oszczędności. Większość skontrolowanych państw członkowskich nie dopilnowała, aby pomoc otrzymały wyłącznie rentowne projekty, a ponadto istnieje ryzyko nadmiernych wydatków, ponieważ nie prowadzono systematycznej oceny racjonalności kosztów projektów. V Działania promocyjne są często wykorzystywane do umacniania rynków, a nie do pozyskiwania nowych lub odbudowywania dawnych rynków. Mimo przewidzianego dla MŚP pierwszeństwa w dostępie do wsparcia finansowaniu podlegały również duże przedsiębiorstwa. VI W trakcie wdrażania środka w zakresie promocji państwa członkowskie nie zastosowały wystarczająco skutecznej procedury wyboru. Trybunał stwierdził w szczególności, że w kilku wyraźnych przypadkach beneficjenci ponieśliby koszty działań promocyjnych również bez wsparcia UE. Ponadto koszty działań promocyjnych, koszty ogólne i koszty związane z wynagrodzeniem organów wdrażających były niedostatecznie uzasadnione: dokumenty poświadczające nie były wystarczająco szczegółowe lub zawierały błędy. Podważa to skuteczność przeprowadzanych przez państwa członkowskie kontroli dokumentacji, które mają na celu zapewnienie wystąpienia i kwalifikowalności działań promocyjnych. VII Na okres programowania planuje się ponad dwukrotne zwiększenie funduszy przeznaczonych przez państwa członkowskie na środek w zakresie promocji w porównaniu z funduszami wydanymi w poprzednim okresie programowania 2. Zważywszy na doświadczane przez państwa członkowskie trudności w wydatkowaniu środków z budżetu na lata początkowo przeznaczonego na działania promocyjne, istnieje ryzyko, że budżet na lata ustalono na zbyt wysokim poziomie, co stanowi ryzyko pod względem stosowania zasad należytego zarządzania finansami. 2 Na środek w zakresie promocji w okresie programowania wydano 522 mln euro. Na okres programowania państwa członkowskie (UE 27) przeznaczyły na ten cel mln euro. Oznacza to wzrost o 121% w porównaniu z funduszami wydanymi w poprzednim okresie.

11 Streszczenie 09 VIII Komisja i skontrolowane państwa członkowskie na razie nie dostarczają dostatecznej ilości informacji istotnych do wykazania bezpośrednich rezultatów osiąganych dzięki zastosowanym środkom. W przypadku środka w zakresie inwestycji nie da się w łatwy sposób oddzielić efektu inwestycji w ramach wspólnej organizacji rynku wina od inwestycji w rozwój obszarów wiejskich. W odniesieniu do środka w zakresie promocji zastosowane wskaźniki rezultatu obejmują wiele zmiennych, na które działania promocyjne nie mają wpływu. W związku z tym nie wykazano jeszcze rezultatów osiągniętych dzięki wdrożeniu tych środków. IX Na podstawie powyższych uwag Trybunał zaleca, co następuje: W odniesieniu do środka w zakresie inwestycji: a) w celu racjonalizacji programu pomocy Komisja powinna monitorować absorpcję funduszy, ocenić potrzeby w zakresie tego środka oraz zbadać, czy sektor wina w porównaniu z innymi sektorami rolniczymi potrzebuje dodatkowej pomocy na inwestycje; b) państwa członkowskie powinny ograniczyć ryzyko w zakresie oszczędności poprzez systematyczną ocenę racjonalności kosztów projektów oraz zdolności finansowej wnioskodawców. Wyniki tych ocen należy odpowiednio dokumentować. Komisja powinna dopilnować, aby państwa członkowskie skutecznie stosowały tego rodzaju kontrole. W odniesieniu do środka w zakresie promocji: a) na mocy właściwego rozporządzenia powinna zostać ograniczona możliwość przedstawiania przez beneficjentów w każdym okresie programowania programu promocyjnego dotyczącego tych samych krajów docelowych. Komisja powinna również ograniczyć zakres tego środka w odniesieniu do kwalifikowalności reklamy marek, a także położyć większy nacisk na przyznanie MŚP pierwszeństwa dostępu do środka w zakresie promocji; b) w celu zmniejszenia do minimum ryzyka efektu deadweight Komisja powinna zadbać o to, by państwa członkowskie w ramach procedur wyboru wymagały od beneficjentów wykazania rzeczywistej potrzeby uzyskania wsparcia ze środków publicznych UE oraz zapewnienia, że zwykłe koszty operacyjne nie będą finansowane z budżetu UE; c) Komisja powinna dopilnować, by koszty dodatkowe, takie jak koszty związane z wynagrodzeniem organów wdrażających i koszty ogólne, były we właściwy sposób uzasadnione oraz ograniczone do określonego maksymalnego odsetka kosztów całkowitych; d) państwa członkowskie powinny zapewnić wystarczającą ścieżkę audytu, w ramach której każda pomoc na promocję jest powiązana z określonymi i odpowiednio udokumentowanymi działaniami; e) Komisja powinna wymagać od państw członkowskich przeprowadzania dokładniejszej oceny rezultatów osiąganych w związku z realizacją projektów promocyjnych. Rezultaty działań promocyjnych należy w szczególności oceniać na poziomie beneficjentów, a nie w odniesieniu do całego sektora wina w UE. Państwa członkowskie powinny lepiej wykorzystywać sprawozdania, które beneficjenci przygotowują na zakończenie realizacji działań promocyjnych, do oceny i konsolidacji rezultatów tych działań; f) po upływie odpowiedniego czasu Komisja powinna zbadać, w jakim stopniu budżet przeznaczony na krajowe programy wsparcia na lata odpowiada potrzebom sektora wina w UE oraz zdolności absorpcyjnej państw członkowskich. W oparciu o tę analizę Komisja powinna w przypadkach, w których zajdzie taka potrzeba skorygować budżet, tak aby zapewniał on państwom członkowskim zachęty do dokonywania bardziej efektywnych wyborów odnośnie do zastosowania tych środków.

12 Wstęp 10 Sektor wina w UE 01 Unia Europejska jest największym światowym producentem wina. Winorośl uprawiana jest na powierzchni około 3 mln ha, a średnia roczna produkcja wina w UE wynosi ok. 158 mln hl. Średnie roczne spożycie wina w UE sięga ok. 127 mln hl 3. W roku winiarskim 2011/2012 ok. 23 mln hl wina podlegały wywozowi do państw trzecich, a ilość przywożonego wina wyniosła 14 mln hl, co odpowiada wartości rynkowej w wysokości odpowiednio 8,6 mld euro i 2,4 mld euro 4 (zob. bilans podaży wina w załączniku I). 02 W 2005 r., kiedy Komisja rozpoczynała prace przygotowawcze dotyczące reformy wspólnej organizacji rynku, strukturalną nadwyżkę produkcji wina szacowano na 18,5 mln hl. 03 W komunikacie do Rady i Parlamentu Europejskiego 5 Komisja stwierdziła, że głównym powodem reformy wspólnej organizacji rynku jest coraz większe zachwianie równowagi między podażą a popytem. W 2007 r. Komisja opublikowała ocenę skutków 6, w której przedstawiła analizę sytuacji w sektorze wina w UE. W dokumencie tym potwierdzono destabilizującą nierównowagę rynkową oraz utratę konkurencyjności win produkowanych w UE w porównaniu z winami spoza UE. 04 W 2008 r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 479/ nastąpiła reforma wspólnej organizacji rynku wina. Zgodnie z oceną skutków dwa główne cele tej reformy obejmowały: zwiększenie konkurencyjności win produkowanych w Europie, oraz zapewnienie większej równowagi między podażą a popytem. 05 Od dnia 1 sierpnia 2008 r. środki interwencji na rynku, takie jak środki w zakresie destylacji, refundacji wywozowych i przechowywania, były stopniowo ograniczane, a w dniu 31 lipca 2012 r. nastąpiło ich całkowite wycofanie 8. Wydatki na interwencje na rynku zmniejszyły się z 364 mln euro w roku poprzedzającym wdrożenie reformy wspólnej organizacji rynku wina (2007/2008) do zera w roku 2012/ Eurostat bilans podaży wina średnia wartość z ostatnich pięciu lat winiarskich (2007/ /2012). 4 Źródła danych: baza danych COMEXT Eurostatu dane z dnia 24 lipca 2013 r. 5 COM(2006) 319 final z dnia 22 czerwca 2006 r. 6 SEC(2007) 893 final z dnia 4 lipca 2007 r. 7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (Dz.U L 148 z , s. 1). W sierpniu 2009 r. rozporządzenie to zostało uchylone, a wspólna organizacja rynku wina została włączona do jednolitej wspólnej organizacji rynku ustanowionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 299 z , s. 1). 8 Pozostawiono jedynie środek w zakresie destylacji produktów ubocznych, ponieważ jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości produkcji wina oraz produkcji wina przyjaznej dla środowiska.

13 Wstęp Główne instrumenty finansowe zreformowanej wspólnej organizacji rynku wina na okres programowania obejmują: a) dobrowolne karczowanie winnic, którego celem było stworzenie sektora wina dostosowanego do warunków panujących na rynku poprzez umożliwienie usunięcia na stałe mniej konkurencyjnych winnic. Program ten zakończył się w roku winiarskim 2010/2011. W ramach tego programu wykarczowano obszar winnic o powierzchni ha. Przeznaczone na ten cel fundusze UE wyniosły ok mln euro; b) krajowe programy wsparcia, znane również jako koperty krajowe : państwom członkowskim udostępnia się specjalny budżet na sporządzenie pięcioletniego programu wsparcia uwzględniającego kilka środków wybranych spośród 11 dostępnych 9. Programy te są przedkładane do zatwierdzenia przez Komisję. Roczny budżet na krajowe programy wsparcia otrzymuje 18 państw członkowskich. Na pierwszy pięcioletni okres programowania całkowity budżet wyniósł 5,3 mld euro. Roczne budżety przyznane poszczególnym państwom członkowskim przedstawiono w załączniku II; c) przenoszenie kwot 10 na rzecz obowiązujących programów rozwoju obszarów wiejskich w celu zwiększenia wsparcia na rozwój obszarów wiejskich w regionach produkcji wina. 07 Oprócz systemu płatności jednolitych 11 do najważniejszych pod względem finansowym środków, które państwa członkowskie uwzględniły w swoich krajowych programach wsparcia na okres programowania , należały restrukturyzacja i przekształcanie winnic (43% budżetu na krajowe programy wsparcia, tj. ponad 2 mld euro przez okres pięciu lat) oraz promocja i inwestycje (na każdy z tych dwóch środków przeznaczono 11% budżetu na krajowe programy wsparcia, tj. odpowiednio 522 mln euro i 518 mln euro) (zob. wykres 1). Trzy wspomniane środki mają na celu zwiększenie konkurencyjności sektora wina oraz odzwierciedlają przewidziany w ramach nowej wspólnej organizacji rynku wina zamiar przejścia od środków interwencji na rynku do środków zorientowanych na rynek. 9 Środki te obejmują: restrukturyzację i przekształcanie winnic, zielone zbiory, fundusze wspólnego inwestowania, ubezpieczanie zbiorów, system płatności jednolitych, promocję, inwestycje, destylację produktów ubocznych, jak również trzy tymczasowe środki, które obowiązywały do dnia 31 lipca 2012 r. (destylacja do alkoholu spożywczego, destylacja w sytuacji kryzysowej oraz stosowanie zagęszczonego moszczu winogronowego). 10 Kwoty określone w art. 190a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w oparciu o wydatki w przeszłości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179 z , s. 1) na środki interwencyjne w zakresie regulacji rynków rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). 11 System płatności jednolitych jest jednym ze środków dostępnych w ramach krajowych programów wsparcia, lecz nie uznaje się go za środek, który przyczynia się w sposób bezpośredni do zwiększenia konkurencyjności sektora wina. W okresie na środek ten przydzielono 510 mln euro.

14 Wstęp 12 Wykres 1 Udział najważniejszych środków uwzględnianych w krajowych programach wsparcia (okres programowania ) Środki wycofane ** 13% Inne * 14% Restrukturyzacja 43% System płatności jednolitych 10% Inwestycje 10% Promocja 10% * Destylacja produktów ubocznych, ubezpieczanie zbiorów, zielone zbiory, obecnie realizowane plany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1493/1999. ** Środki, które przestały być stosowane wraz z początkiem roku winiarskiego 2012/2013: pomoc w zakresie destylacji do alkoholu spożywczego, destylacji w sytuacji kryzysowej oraz stosowania zagęszczonego moszczu winogronowego. Źródło: Komisja zestawienia finansowe przekazane przez państwa członkowskie, październik 2013 r. 08 Środek w zakresie inwestycji obejmuje wsparcie udzielane dla inwestycji materialnych lub niematerialnych w zakresie urządzeń przetwórczych, infrastruktury do produkcji wina i wprowadzania wina do obrotu. Celem tego wsparcia jest poprawa ogólnych wyników finansowych przedsiębiorstwa 12. Państwa członkowskie są zobowiązane do określenia działań inwestycyjnych kwalifikujących się do wsparcia. Maksymalny wskaźnik pomocy wynosi 40% 13 kwalifikowalnych kosztów inwestycji, które w przypadku projektów wybranych przez Trybunał mogą się wahać od 6000 euro na nową zakręcarkę do 10,3 mln euro na budowę i wyposażenie nowej wytwórni spółdzielczej skupiającej kilka wytwórni. 12 Art. 103u rozporządzenia (WE) nr 1234/ Inne stawki pomocy: 50% w regionach zaklasyfikowanych jako regiony konwergencji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z , s. 25), 75% w regionach najbardziej oddalonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 42 z , s. 1) lub 65% na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 265 z , s. 1).

15 Wstęp Środek w zakresie promocji obejmuje wsparcie na działania informacyjne lub promocyjne dotyczące win Wspólnoty, prowadzone w państwach trzecich, a co za tym idzie, zwiększające ich konkurencyjność w tych państwach 14. Środek ten obejmuje: działania PR, promocyjne lub reklamowe, w szczególności podkreślające zalety produktów wspólnotowych, zwłaszcza pod względem jakości, bezpieczeństwa żywności i przyjazności wobec środowiska, uczestnictwo w wydarzeniach, targach lub wystawach o randze międzynarodowej, kampanie informacyjne, w szczególności dotyczące wspólnotowych systemów obejmujących nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i produkcję ekologiczną, badania nowych rynków, koniecznych do rozszerzenia rynków zbytu, badania przeprowadzane w celu oceny wyników działań informacyjnych i promocyjnych Maksymalny wskaźnik pomocy w przypadku działań promocyjnych wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych, które w przypadku projektów wybranych przez Trybunał mogą się wahać od euro na działania PR do 32,6 mln euro na pełny zestaw działań promocyjnych opisanych w punkcie powyżej. 11 Środki w zakresie inwestycji i promocji uwzględnione w krajowych programach wsparcia podlegają zarządzaniu dzielonemu między Komisję i państwa członkowskie. Oznacza to, że całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie tymi środkami ponosi Komisja, chociaż ich wdrażanie powierza się państwom członkowskim. Zatem państwa członkowskie są w znacznym stopniu odpowiedzialne za wdrażanie środków w zakresie inwestycji i promocji, a także powiązane systemy kontroli 16. Końcowi beneficjenci tych środków muszą spełniać warunki wymagane prawem UE i przepisami krajowymi/ regionalnymi. 14 Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. L 3 z , s. 1) Komisja może bezpośrednio przyznać pomoc na kampanie informacyjne dotyczące obowiązującego w Unii Europejskiej systemu klasyfikacji win. Tego rodzaju ogólne kampanie informacyjne różnią się od specjalnych środków wsparcia, które są przedmiotem niniejszego sprawozdania. W dniu 21 listopada 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uchylenia i zastąpienia rozporządzenia (WE) nr 3/2008. Zgodnie z tym wnioskiem pomoc należy udostępniać na działania informacyjne i promocyjne, w ramach których wino jest powiązane z innymi produktami rolnymi, pod warunkiem że pomoc nie jest już przyznawana w ramach innych działań UE. 15 Art. 103p rozporządzenia (WE) nr 1234/ Art. 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U L 170 z , s. 1) stanowi, że: Bez uszczerbku dla szczególnych przepisów niniejszego rozporządzenia lub innego prawodawstwa wspólnotowego, państwa członkowskie wprowadzają kontrole i środki w zakresie, w jakim są one niezbędne dla zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia (WE) nr 479/2008 oraz niniejszego rozporządzenia. Powinny być one skuteczne, stosowne i odstraszające, aby zapewnić odpowiednią ochronę interesów finansowych Wspólnot.

16 Zakres kontroli i podejście kontrolne Ostatnie sprawozdanie specjalne przygotowane przez Trybunał w sprawie wspólnej organizacji rynku wina opublikowano w 2012 r. 17. Sprawozdanie to dotyczyło dwóch najważniejszych pod względem finansowym programów pomocy przewidzianych w reformie wspólnej organizacji rynku wina karczowania winnic oraz restrukturyzacji i przekształcania winnic a w szczególności ich wkładu w zapewnienie równowagi między podażą a popytem na unijnym rynku wina, co stanowi jeden z dwóch głównych celów reformy (zob. pkt 4). W celu dokończenia kontroli reformy wspólnej organizacji rynku wina Trybunał starał się objąć jej zakresem główne środki mające za zadanie zwiększenie konkurencyjności, które państwa członkowskie wybrały do swoich krajowych programów wsparcia: środki w zakresie inwestycji i promocji. Celem obecnej kontroli było zatem znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE?. 13 W trakcie kontroli oceniono, czy środki w zakresie inwestycji i promocji zostały odpowiednio opracowane. Trybunał przeanalizował również dostępne dane uzyskane w procesach monitorowania i oceny w celu zbadania, czy Komisja i państwa członkowskie w sposób wydajny osiągnęły oczekiwane rezultaty. W odniesieniu do środka w zakresie inwestycji Trybunał przeprowadził już kontrolę wydajności podobnych środków przewidzianych w polityce rozwoju obszarów wiejskich 18. Trybunał skoncentrował się na kwestiach związanych z przestrzeganiem zasady oszczędności podczas wdrażania tego środka, takich jak rentowność oraz racjonalność kosztów wspieranych inwestycji. Ten zakres kontroli odzwierciedlono w następujących głównych pytaniach szczegółowych: a) Czy środek w zakresie inwestycji przewidziany w ramach wspólnej organizacji rynku wina jest odpowiednio opracowany i wdrażany z należytym uwzględnieniem zasady oszczędności? b) Czy środek w zakresie promocji jest odpowiednio opracowany i wdrażany w sposób wydajny? c) Czy należycie wykazano rezultaty wdrożenia tych środków? 14 W ramach kontroli skoncentrowano się na projektach finansowanych w okresie obejmującym lata winiarskie 2008/ /2011, tj. pierwsze trzy lata wdrażania reformy. Trybunał przeprowadził kontrolę we właściwych służbach Komisji oraz w następujących państwach członkowskich i regionach: w Austrii, we Francji (regiony Akwitania i Langwedocja Roussillon), w Hiszpanii (region Katalonia), Portugalii i we Włoszech (regiony Lacjum i Wenecja Euganejska). Wydatki tych pięciu skontrolowanych państw członkowskich stanowią odpowiednio 95% i 82% wydatków na środki w zakresie promocji i inwestycji w pierwszym okresie programowania ( ). 17 Sprawozdanie specjalne nr 7/ Sprawozdania specjalne nr 8/2012, 1/2013 i 6/2013 (http://eca.europa.eu).

17 Zakres kontroli i podejście kontrolne Ogółem na miejscu skontrolowano 37 beneficjentów pomocy, 23 pod kątem realizacji projektów promocyjnych, 11 projektów inwestycyjnych oraz trzech pod kątem projektów promocyjnych i inwestycyjnych. Ponadto wybrano 73 projekty, które poddano ocenie w drodze przeglądu dokumentacji. Ogółem przeprowadzono analizę 113 projektów (79 z zakresu promocji i 34 z zakresu inwestycji) 19. Podstawą doboru próby były takie kryteria, jak istotność projektów oraz rodzaj beneficjenta, tak aby wybrane projekty odpowiadały typowym projektom finansowanym w kontrolowanych państwach członkowskich. 19 Skontrolowano więcej projektów promocyjnych niż projektów inwestycyjnych, ponieważ w dwóch państwach członkowskich nastąpiły opóźnienia we wdrażaniu wybranego środka w zakresie inwestycji, a jedno państwo członkowskie postanowiło w ogóle nie wdrażać tego środka.

18 Uwagi 16 Część I Czy środek w zakresie inwestycji przewidziany w ramach wspólnej organizacji rynku wina jest odpowiednio opracowany i wdrażany z należytym uwzględnieniem zasady oszczędności? 16 Prawidłowa koncepcja środka jest niezbędna do zapewnienia należytego zarządzania finansami. W przypadku środka w zakresie inwestycji wsparcie publiczne przyznawane jest dla takiego rodzaju przedsiębiorstwa, które kwalifikuje się również do otrzymania pomocy z funduszy UE w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Aby środek przewidziany we wspólnej organizacji rynku wina był dobrze opracowany, powinien odpowiadać prawidłowo określonej potrzebie, która nie stanowi celu już obowiązujących środków. Nie powinien on również powodować zbędnego obciążenia administracyjnego dla organów wdrażających. 17 W celu wdrożenia środków w zakresie inwestycji z należytym uwzględnieniem zasady oszczędności państwa członkowskie powinny ustanowić kontrole i procedury administracyjne w celu dopilnowania, aby: a) wsparcie było przyznawane na rentowne projekty: aby uniknąć marnotrawienia środków publicznych na projekty, które kończą się niepowodzeniem już na wczesnym etapie, państwa członkowskie powinny za pomocą odpowiednich kontroli rentowności przeprowadzać i dokumentować analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy; b) koszty projektów deklarowane przez beneficjentów były racjonalne. Kontrolę tę należy przeprowadzać z wykorzystaniem odpowiednich systemów oceny, takich jak koszty referencyjne, porównanie wielu ofert lub komitet oceniający. Nie wykazano potrzeby dodatkowych środków na inwestycje w ramach wspólnej organizacji rynku wina 18 Mimo iż środek w zakresie inwestycji uwzględniony we wspólnej organizacji rynku wina ma zastosowanie konkretnie do sektora wina (bardziej niż ogólne zastosowanie do wszystkich sektorów rolniczych), jego zakres pokrywa się zasadniczo z zakresem działań w zakresie pomocy na inwestycje w rozwój obszarów wiejskich, tj. działań 121 ( Modernizacja gospodarstw rolnych ) i 123 ( Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej ). Ponadto, jak przedstawiono w ramce 1, cel środka przewidzianego w ramach wspólnej organizacji rynku wina jest taki sam jak cele obu środków w zakresie inwestycji uwzględnionych w polityce rozwoju obszarów wiejskich. 19 Nowa wspólna organizacja rynku wina oznacza dla regionów produkcji wina większą pomoc na rozwój obszarów wiejskich w związku ze zwiększeniem środków budżetowych na programy rozwoju obszarów wiejskich w tych regionach. Zgodnie z załącznikiem Xc do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od 2011 r. wzrost ten wynosi 121,4 mln euro 20 rocznie. 20 W roku 2009/2010 przesunięte zostały kwoty w wysokości odpowiednio 40,5 mln euro i 80,9 mln euro.

19 Uwagi 17 Ramka 1 Środki w zakresie inwestycji przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynku wina i w polityce rozwoju obszarów wiejskich mają ten sam cel a) Środek w zakresie inwestycji przewidziany w ramach wspólnej organizacji rynku wina (art. 103u ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007): Można udzielać wsparcia dla inwestycji materialnych i niematerialnych w zakresie urządzeń przetwórczych, infrastruktury do produkcji wina i wprowadzania do obrotu wina, które pozytywnie wpływają na całościowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa ( ). b) Działanie 121 określone w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/ ): Wsparcia, o którym mowa w art. 20 lit. b) ppkt (i), udziela się rolnikom z tytułu materialnych lub niematerialnych inwestycji, które: a) poprawiają ogólne wyniki gospodarstwa rolnego ( ). c) Działanie 123 określone w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005): Wsparcia, o którym mowa w art. 20 lit. b) ppkt (iii), udziela się z tytułu materialnych lub niematerialnych inwestycji, które: a) poprawiają ogólne wyniki przedsiębiorstwa ( ). 21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z , s. 1). 20 Na okres środek w zakresie inwestycji uwzględniło w swoich krajowych programach wsparcia dziewięć państw członkowskich (Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Austria, Republika Czeska i Słowacja), natomiast kolejnych dziewięć zrezygnowało z tego środka (Bułgaria, Grecja, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Zjednoczone Królestwo) 22. Portugalia podjęła decyzję o nieuwzględnianiu środka w zakresie inwestycji w krajowym programie wsparcia, uznając, że odpowiednie wsparcie jest już dostępne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich: i rzeczywiście w okresie programowania środków na rozwój obszarów wiejskich ,5% całkowitego budżetu przeznaczonego na dwa wspomniane działania dotyczące pomocy na inwestycje w rozwój obszarów wiejskich przyznano dla sektora wina w Portugalii. 21 Trybunał uważa, że nie jest jasne, dlaczego potrzebna była dodatkowa pomoc na inwestycje konkretnie dla sektora wina, ponieważ tego rodzaju pomoc była już dostępna dla wszystkich sektorów rolniczych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, a środki budżetowe na pomoc w zakresie rozwój obszarów wiejskich dla regionów produkcji wina zostały zwiększone (zob. pkt 19). Decyzja o udostępnieniu dodatkowego wsparcia nie została poparta żadnym badaniem ani żadną analizą. 22 Litwa przeznaczyła wszystkie środki dostępne w ramach koperty krajowej na promocję. Luksemburg (począwszy od roku winiarskiego 2009/2010), Malta i Zjednoczone Królestwo przeznaczyły wszystkie środki dostępne w ramach koperty krajowej na system płatności jednolitych.

20 Uwagi 18 a w niektórych państwach członkowskich realizacja inwestycji w ramach wspólnej organizacji rynku wina została opóźniona lub ograniczona 22 Ponieważ środki w zakresie inwestycji uwzględnione we wspólnej organizacji rynku wina i w polityce rozwoju obszarów wiejskich obowiązywały jednocześnie, począwszy od roku winiarskiego 2008/2009, konieczne było ograniczenie do minimum ryzyka podwójnego finansowania. Państwa członkowskie zobowiązano zatem do wykorzystywania środków uwzględnionych we wspólnej organizacji rynku wina do finansowania innych działań niż te, na które przyznawano wsparcie zgodnie z programami rozwoju obszarów wiejskich 23. Konieczność ustanowienia i zapewnienia przestrzegania granicy między bardzo podobnymi środkami (zwłaszcza granicy między działaniem 123 w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich a środkiem w zakresie inwestycji w ramach wspólnej organizacji rynku wina) wiązała się z większym obciążeniem administracyjnym dla państw członkowskich, które musiały wprowadzić zmiany w obowiązujących programach rozwoju obszarów wiejskich jeszcze przed wdrożeniem środka w zakresie inwestycji określonego we wspólnej organizacji rynku wina. 23 We Włoszech i w Hiszpanii obowiązek ustanowienia wspomnianej granicy spowodował znaczne opóźnienia we wdrażaniu środka w zakresie inwestycji określonego w ramach wspólnej organizacji rynku wina 24. W obu tych państwach członkowskich programy rozwoju obszarów wiejskich zarządzane są na szczeblu regionalnym, zatem granica ta musiała być ustanowiona przez każdy z regionów. Opóźnienie we wdrażaniu omawianego środka dostępnego w ramach wspólnej organizacji rynku wina wyniosło trzy lata. We Włoszech wydano zaledwie 44% kwoty przewidzianej pierwotnie na ten cel. 24 Ponadto rozgraniczenie działań kwalifikujących się do wsparcia w ramach różnych środków doprowadziło w Hiszpanii do nadmiernego ograniczenia zakresu środka obowiązującego na mocy wspólnej organizacji rynku wina. Podczas gdy zakres środków w zakresie inwestycji dostępnych zgodnie z programem rozwoju obszarów wiejskich nie uległ zmianie, do uzyskania pomocy w ramach wspólnej organizacji rynku wina kwalifikowały się wyłącznie inwestycje, które beneficjenci z Hiszpanii realizowali w UE, lecz poza terytorium Hiszpanii. W związku z tym Hiszpania wydała jedynie euro na jeden przedstawiony projekt, chociaż początkowe prognozy dotyczyły wydatkowania 148 mln euro w całym okresie programowania W Austrii i we Francji granicę ustanowiono na szczeblu krajowym, a środek w zakresie inwestycji wdrożono bez żadnych opóźnień już w roku winiarskim 2008/2009. Skontrolowane państwa członkowskie nie dają pełnej gwarancji, że wsparciem objęte są wyłącznie rentowne projekty 26 Art. 103u ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że Wsparcia nie udziela się zagrożonym przedsiębiorstwom ( ) 25. Niemniej jednak zła sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, które w chwili składania wniosku o dotację nie jest uznawane za zagrożone, może 23 Art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008: Żadne działanie danego państwa członkowskiego lub regionu objętego wsparciem w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich dotyczącego tego państwa członkowskiego lub tego regionu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 nie podlega wsparciu na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w ramach krajowego programu wsparcia zgodnie z tytułem II tego rozporządzenia. 24 COM(2012) 737 final z dnia 10 grudnia 2012 r., pkt 4.3: Problemy związane z rozgraniczaniem omawianego środka od podobnych działań w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich spowodowały opóźnienia w jego wdrażaniu szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. 25 Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

21 Uwagi 19 negatywnie wpływać na rentowność projektu przedstawionego przez to przedsiębiorstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa członkowskie nie mają wyraźnego obowiązku przeprowadzania kontroli rentowności przed przyznaniem pomocy finansowej. 27 Komisja nie zapewniła państwom członkowskim żadnych wytycznych odnośnie do procedur wyboru projektów w przypadku środka w zakresie inwestycji. W trakcie kontroli ustalono, że spośród czterech skontrolowanych państw członkowskich wdrażających środek w zakresie inwestycji tylko w jednym regionie Włoch (Wenecja Euganejska) przeprowadzono wnikliwe kontrole rentowności, w tym weryfikacje sytuacji finansowej beneficjentów (zob. ramka 2). We włoskim regionie Lacjum zastosowano mniej szczegółowy system oceny, którego podstawą było porównanie rocznego sprawozdania finansowego wnioskodawcy za rok poprzedzający inwestycję z oczekiwanym wpływem inwestycji na sprawozdanie finansowe za rok następujący po realizacji tej inwestycji. 28 W Austrii i we Francji procedury wyboru opierały się na zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń. Nawet jeśli zagrożone przedsiębiorstwa nie kwalifikowały się do uzyskania wsparcia, wskutek braku procedur wyboru nie można było dopilnować, aby spośród wszystkich kwalifikujących się projektów wsparcie uzyskały tylko te, które są rentowne (zob. ramka 2). Ramka 2 Kontrole rentowności: przykłady dobrych i złych praktyk We włoskim regionie Wenecja Euganejska ustanowiono kryteria wyboru, w tym narzędzie informatyczne służące do oceny przewidywalnych wyników inwestycji na podstawie danych ekonomicznych przedstawionych przez beneficjenta. Wsparcie mogły otrzymać wyłącznie projekty trwałe pod względem ekonomicznym, zatem nierentowne projekty były automatycznie wykluczane. W Austrii Trybunał natrafił na projekt inwestycyjny w zakresie linii do butelkowania dla wytwórni spółdzielczej, która uzyskała wsparcie na ten projekt w 2009 r., a obecnie jest w stanie likwidacji. Nie istniało żadne kryterium wyboru, które umożliwiłoby stwierdzenie, że z uwagi na sytuację finansową tej wytwórni spółdzielczej projekt nie jest trwały. Wytwórni tej przyznano pomoc, mimo że jeszcze przed realizacją inwestycji odnotowywała ujemne wyniki roczne, jej kapitał kurczył się, a co najmniej od roku 2006 liczba jej członków stale się zmniejszała. 29 W Hiszpanii procedury wyboru obejmują oceny rentowności projektu oraz sytuacji finansowej beneficjenta. Aby dany projekt został wybrany, nie jest jednak wymagane uzyskanie określonej minimalnej liczby punktów przyznanych w ramach tych ocen.

22 Uwagi 20 ani nie przeprowadzają systematycznej oceny racjonalności kosztów projektów 30 Państwa członkowskie powinny przeprowadzać kontrole wniosków o dofinansowanie w celu zapewnienia racjonalności kosztów, które podlegają refundacji z funduszy UE, m.in. weryfikując wnioski pod względem kosztów referencyjnych oraz przedłożenia różnych ofert, tak aby cel danego środka osiągnąć przy zachowaniu racjonalnych kosztów 26, tj. w wydajny sposób. W trakcie kontroli zbadano, czy państwa członkowskie ustanowiły formalny system oceny racjonalności takich kosztów. 31 W trakcie kontroli ustalono, że spośród czterech skontrolowanych państw członkowskich, które wdrożyły środek w zakresie inwestycji, tylko dwa zastosowały takie procedury oceny. Włochy (regiony Wenecja Euganejska i Lacjum) i Hiszpania oceniają racjonalność kosztów w drodze sformalizowanych procedur jeszcze przed zatwierdzeniem wniosku. Wnioskodawcy mają w szczególności obowiązek przedłożenia trzech różnych ofert na realizację działań inwestycyjnych, spośród których dokonują wyboru oferty. Trafność tego wyboru może podlegać ocenie zewnętrznego podmiotu oceniającego. 33 Chociaż w najnowszych wytycznych 27 Komisja uznaje zakup beczek za inwestycję potencjalnie kwalifikującą się do wsparcia, zgodnie z rozporządzeniem czas trwania inwestycji musi wynosić co najmniej pięć lat 28. Ponieważ beczki wykorzystuje się zazwyczaj tylko przez trzy lata, ich zakup jest niezgodny z wymogiem UE. Ponadto ograniczony czas trwania takiej inwestycji stwarza znaczne ryzyko, iż beczki będą kupowane w celu zastąpienia tych dotychczas używanych, a nie zwiększenia możliwości leżakowania wina. 34 We Francji i w Austrii proces oceny racjonalności kosztów nie został sformalizowany. Ocena ta opierała się na wiedzy fachowej osoby weryfikującej wniosek. Trybunał nie znalazł dowodów, które potwierdzałyby, że te państwa członkowskie przeprowadzają systematyczną ocenę racjonalności kosztów projektów. Ponadto wnioskodawcy nie mieli obowiązku przedkładania różnych ofert potencjalnych usługodawców. 26 Art. 24 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. L 25 z , s. 8), który ma zastosowanie do inwestycji w ramach wspólnej organizacji rynku zgodnie z art. 77 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 555/2008, stanowi, że: [kontrole administracyjne wniosków o wsparcie obejmują w szczególności weryfikację]: racjonalności zaproponowanych kosztów, którą ocenia się za pomocą odpowiedniego systemu oceny, takiego jak koszty referencyjne, porównanie różnych ofert lub komitet oceniający. 27 Wytyczne dotyczące wdrażania krajowych programów wsparcia w sektorze wina zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1234/2007 i (WE) nr 555/2008 z dnia 25 lutego 2013 r. 28 Zgodnie z art. 72 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do którego odnosi się art. 103u rozporządzenia (WE) nr 1234/ Ocenę racjonalności kosztów przeprowadzoną przez organy we Włoszech (w Wenecji Euganejskiej i Lacjum) podważa jednak uznanie zakupu drewnianych beczek do leżakowania wina za kwalifikowalny koszt inwestycji, chociaż zazwyczaj po trzech latach używania trzeba je wymienić. We Francji i w Austrii tego rodzaju inwestycji nie zaliczono do działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące doświadczeń nabytych podczas wdrażania reformy sektora wina z 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące doświadczeń nabytych podczas wdrażania reformy sektora wina z 2008 r. Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące doświadczeń nabytych podczas wdrażania reformy sektora wina z 2008 r. W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 7/2014. (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE)

Opinia nr 7/2014. (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE) Opinia nr 7/2014 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE) na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 9 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 9 grudnia 2011 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.01.09 16:27:11 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/2/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

działanie Współpraca"

działanie Współpraca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działanie Współpraca" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Warszawa, 08.09.2016 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 26.9.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 265/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych (dotyczących Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY ISSN 1831-0923 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Sprawozdanie specjalne nr 1 2013 CZY WSPARCIE UE DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO W SPOSÓB SKUTECZNY I WYDAJNY ZWIĘKSZAŁO WARTOŚĆ DODANĄ PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13023/1/15 REV 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady FIN 685 FSTR 64 FC 63 REGIO 78 SOC 585 Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (tryb konkursowy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (tryb konkursowy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (tryb konkursowy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych L.P.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 562/2011 przyjmujące plan podziału

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r. Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. 6.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 148/1

ROZPORZĄDZENIA. 6.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 148/1 6.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 148/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 479/2008 z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności 2014-2020 Propozycja 8 Luty 2012 Hanna Dudka DG Regional Policy, European Commission Unit D3: Inżynieria finansowa, duże projekty 1 : Wstęp Wzrost znaczenia instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

POMOC STRUKTURALNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

POMOC STRUKTURALNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA POMOC STRUKTURALNA W SEKTORZE GOSPODARKI RYBNEJ Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007 2013 finansowana była z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy od do I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania. 2. Numer i nazwa priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Okres sprawozdawczy od do I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania. 2. Numer i nazwa priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 Okres sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo