IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Do koszyka. Do przechowalni. Nowość. Promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Do koszyka. Do przechowalni. Nowość. Promocja"

Transkrypt

1 IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Do koszyka Nowość Promocja Do przechowalni

2

3 Spis treci CZ I WPROWADZENIE 1 Dlaczego inwestycje alternatywne? 9 Inwestycje porednie i bezporednie 9 Dywersyfikacja inwestycji 10 Korelacja 11 Podsumowanie 12 2 Rodzaje inwestycji alternatywnych 13 Moliwoci inwestowania 13 Podsumowanie 18 3 Charakterystyka inwestycji 19 Wielko inwestowanego kapitau 19 Czas trwania inwestycji 20 Osigane stopy zwrotu 21 Ryzyko inwestycyjne 22 Pynno inwestycji 23 Koszty obsugi inwestycji 24 Niezbdna wiedza i dowiadczenie 25 Nakady pracy i czasu 26 Podsumowanie 26

4 4 Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiedowym CZ II INWESTYCJE BEZPOREDNIE 4 Moliwoci kupna i sprzeday 31 Brylanty i metale szlachetne 31 Dziea sztuki, antyki, wino 33 Numizmatyka i przedmioty kolekcjonerskie 34 Porednictwo w obrocie nieruchomociami i deweloperzy 35 Podsumowanie 36 5 Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów inwestycji 37 Kasety, skrytki bankowe 37 Sejf w domu 40 Alarmy 41 Korzystanie z usug firm ochrony mienia 43 Podsumowanie 44 6 Inwestujemy w metale szlachetne 45 Wybrane rodzaje metali szlachetnych 45 Jednostki masy i proporcji 48 Cechowanie metali szlachetnych 51 Akcesoria 53 Notowania 54 Korelacje 56 Przyczyny wzrostu kursów 58 Wpyw dobrej koniunktury i recesji gospodarczej 59 Podatki od obrotu metalami szlachetnymi 61 Przewóz metali szlachetnych przez granic 62 Podsumowanie 62 7 Diamenty inwestycyjne 65 Charakterystyka diamentów 65 Tajemnicze 4c 67 Wycena diamentów 71 Zalety i wady inwestycji w diamenty 72 Czynniki ryzyka 74 Czym si kierowa, inwestujc w diamenty? 75 Inne kamienie szlachetne 76 Podsumowanie 77

5 Spis treci 5 8 Numizmatyka 79 Podzia numizmatów 79 Co wpywa na wycen monet? 84 Akcesoria 88 Literatura 89 Podatki od sprzeday monet 90 Narodowy Bank Polski 90 Skarbnica Narodowa 91 Opacalno inwestowania w monety 93 Podsumowanie 95 9 Dziea sztuki, antyki 97 W co mona inwestowa? 97 Na co zwraca uwag, inwestujc w dziea sztuki? 98 Antyki 101 Opacalno inwestycji w dziea sztuki i antyki 101 Inwestycja w talent 104 Podsumowanie Filatelistyka 107 Charakterystyka obiektów filatelistycznych 107 Co wpywa na wycen znaczków? 108 Akcesoria 110 Czy to hobby, czy inwestowanie? 111 Podsumowanie Nieruchomoci 115 Moliwoci inwestycyjne w nieruchomociach 115 Czynniki decydujce o opacalnoci inwestycji w nieruchomoci 124 Opacalno wynajmu 128 Podatki od nieruchomoci 130 Podsumowanie Wino, whisky 135 Wino 135 Whisky 139 Podsumowanie 140

6 6 Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiedowym 13 Przedmioty kolekcjonerskie 143 Zegary i zegarki 143 Stare samochody, motory i konie 144 Pamitki, autografy i pióra 145 Fotografie, plakaty i pocztówki 146 Dawne papiery wartociowe 147 Ksiki i komiksy 148 Porcelana i srebra 148 Zabawki 149 Karty sportowe i pamitki olimpijskie 150 Skrzypce i pyty winylowe 151 Trufle i cygara 152 Podsumowanie 152 CZ III INWESTYCJE POREDNIE 14 Inwestycje w surowce 157 Gówne surowce inwestycyjne 157 Domy maklerskie i brokerskie 158 Rynek OTC 159 Konta zarzdzane przez doradców CTA 167 Podsumowanie Fundusze 169 Fundusze hedgingowe 169 Fundusze private equity 173 Fundusze nieruchomoci 179 Fundusze funduszy 182 Produkty strukturyzowane 183 Podsumowanie 185 Zakoczenie 187

7 Charakterystyka inwestycji 3 Wielko inwestowanego kapitau Inwestycje alternatywne moemy podzieli na dwie grupy: inwestycje dla inwestorów z du gotówk i inwestycje dla pozostaych. W inwestycjach porednich problem duego wkadu inwestycyjnego rozwizao czenie wpat wielu inwestorów. Porednicy informuj inwestorów, jaka jest minimalna kwota wejcia w dany rodzaj inwestycji. Pozwala to od razu zorientowa si, czy sta nas na ni. Inwestycja w surowce przez poredników nie wymaga duej gotówki. Przykadowo spóka Amber Gold przy inwestycji w zoto oczekuje minimalnego wkadu w wysokoci 1000 z (zdarza si jednak, e oczekiwania co do kwoty s znacznie wiksze), spóka Gold Finance z, a przy inwestycji w diamenty z. Druga ze spóek jest wic nastawiona na bogatszych inwestorów. Drobni inwestorzy lokowanie w surowce mog rozpocz za porednictwem brokera z rynku OTC; wystarczy do tego kwota 1000 z. Inwestowanie w sztuk moemy rozpocz ju od niewielkich sum, od 500 do 1000 z. Tyle mog kosztowa prace pocztkujcych artystów. Spóka Stilnovisti przy inwestycjach w pojedyncze obiekty proponuje jednak roczn kwot w wysokoci 3000 z. Za jej porednictwem mona te lokowa znacznie wiksze sumy, na przykad w kolekcje, to wydatek z, a w fundusz zamknity z. Oprócz inwestycji w sztuk spóka Stilnovisti proponuje inwestycje w wino. S to jednak rozwizania dla bogatych inwestorów, z portfelem powyej z.

8 20 Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiedowym Inna spóka, Dom Maklerski NWAI, proponuje z kolei inwestycje w samochody klasyczne i nieruchomoci. To take propozycja dla zamonych inwestorów. Przykadowo rolls-royce a Phantoma III z 1938 roku mona kupi za z, a inwestycja klubowa w warszawskie nieruchomoci mieszkaniowe New World Real Estate to minimalny wydatek w wysokoci z. Inwestycje bezporednie zale wycznie od wartoci kupowanych obiektów. Zakup drobnych przedmiotów kolekcjonerskich to niewielki wydatek, ale ju samodzielne inwestycje w nieruchomoci s propozycj tylko dla bogatych. Czas trwania inwestycji Zmiana wartoci obiektów inwestycji zaley od pynnoci na danym rynku. Rynki kapitaowe maj wiksz pynno, dlatego zmiany kursów akcji podlegaj tak silnym wahaniom. Rynki inwestycji alternatywnych cechuje mniejsza pynno, rzadziej dokonuje si tu transakcji, czyli obiekty inwestycji nie tak czsto zmieniaj wacicieli, a to powoduje, e ich warto wolniej si zmienia. Dlatego, z wyjtkiem szczególnych przypadków, inwestycje alternatywne naley traktowa jako dugoterminowe. Inwestycje dugoterminowe trwaj od trzech do dziesiciu lat. Przecitny czas trwania takiej inwestycji to pi lat. A co maj pocz owcy szczcia, czyli spekulanci, którzy s gotowi ponie wysokie ryzyko, z szans na duy i szybki zarobek? Te mog inwestowa, na przykad w surowce na rynku OTC. Dziki duej dwigni finansowej, charakterystycznej dla instrumentów pochodnych na surowce, w krótkim czasie mona osign spore zyski lub zanotowa straty (rynek OTC zosta opisany w rozdziale 14.).

9 Osigane stopy zwrotu Charakterystyka inwestycji 21 Osigane stopy zwrotu z inwestycji alternatywnych s nieco mniejsze ni stopy zwrotu z rynku kapitaowego. Dzieje si tak, poniewa rynki te s przewanie mniej podatne na spekulacj. Spekulacja jest tym czynnikiem, który potrafi wywoa due zmiany cen. Inn przyczyn jest brak systematycznych notowa, poza kursami surowców. Tylko notowania surowców znajduj si w ofercie brokerów z rynku OTC; zachowuj si podobnie jak notowania akcji z rynku kapitaowego. Jakim zmianom cen podlegay w ostatnich latach surowce? Przykadowo zoto w cigu ostatnich piciu lat zdroao o 152% (od roku do roku wedug indeksu London Gold Fixing). Zmiana trzyletnia to wzrost o 121% (od roku do roku). Z kolei warto diamentów rocznie wzrasta od 7 do 12%. W cigu sze- ciu lat, od lutego 2003 roku do lutego 2009 roku, brylanty o wielkoci od 5 do 6 karatów zdroay o 161%. Podobne zwroty mona osign, inwestujc w nieruchomoci. I tak fundusz nieruchomoci o aktywnej strategii inwestycyjnej, realizujcy projekty budowlane w Serbii i Czarnogórze, Balkan Reconstruction Infrastructure Financing, w cigu dwóch lat (od czerwca 2007 do czerwca 2009 roku) przyniós okoo 120-procentowy zysk, liczc w euro, czyli okoo 135%, liczc w zotówkach. Wynik z inwestycji w zotych jest wikszy ze wzgldu na osabianie si zotego w tym czasie. Równie inwestycja w wino moe da due zyski. Jako przykad spóka Stilnovisti przedstawia zestaw win, który w cigu szeciu lat pozwala zarobi okoo 220%. Oczywicie przedstawiane zyski z inwestycji alternatywnych to przewanie pojedyncze rekordy. Typowe inwestycje nie musz by ju tak intratne. Dotyczy to zwaszcza inwestycji w przedmioty kolekcjonerskie oraz w sztuk. Ze wzgldu na niewielk pynno dla dokonania transakcji konieczna moe si okaza wyrana obnika ceny.

10 22 Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiedowym Ryzyko inwestycyjne Ryzyko inwestycyjne w przypadku inwestycji alternatywnych zaley od pynnoci obrotu, zasobów, przydatnoci obiektów inwestycji, inflacji oraz kursów walut. Dua pynno zawsze oznacza niewielkie ryzyko. Zasoby surowców systematycznie si wyczerpuj. Powoduje to sta presj na wzrost cen, czyli jednoczenie na obnianie ryzyka inwestycji. Zasoby nieruchomoci z kolei konsekwentnie rosn. Jednak potrzeby stale przewyszaj poda. Ryzyko inwestowania w nieruchomoci zaley od kondycji finansowej spoeczestwa oraz kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Ryzyko to podlega okresowym wahaniom, w zalenoci od biecej sytuacji. W latach 2007 i 2008 przeywalimy w Polsce boom mieszkaniowy. W tym czasie ryzyko inwestowania w nieruchomoci praktycznie nie istniao. Obecnie, w 2010 roku, ceny si ustabilizoway i ryzyko wzroso. Najwikszym ryzykiem oboone s inwestycje sentymentalne, czyli w dziea sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Z gustami jest jak z mod jednym si podoba, innym nie. Dlatego kupno dzie sztuki jest zawsze obarczone duym ryzykiem. Dotyczy to zwaszcza dzie nowych, mao znanych artystów. Podobnie z przedmiotami kolekcjonerskimi interesuje si nimi wska grupa osób, a to znacznie podnosi ryzyko inwestycji. W przypadku antyków sytuacja wyglda lepiej. Tu zasoby raczej malej, a upyw czasu ma korzystny wpyw. Do inwestycji w dziea sztuki i antyki dochodzi jeszcze ryzyko autentycznoci. Niektóre mog by niewiele wart kopi oryginalnego dziea. Inflacja jest zawsze wrogiem inwestycji dugoterminowych. Dua inflacja zjada cz naszych zysków. Przykadowo inflacja w USA w cigu ostatnich 10 lat (od 2000 do 2009 roku) wyniosa 25,6%, w Polsce natomiast 36,5%. W pewnym stopniu ceny sprzeday mona korygowa o wielko inflacji, ale rynek nie zawsze na to pozwala. Wikszo inwestycji alternatywnych opiera si na kursach podawanych w dolarach (na przykad surowce) lub w pewien sposób powizanych z innymi walutami. Wprowadza to dodatkowy element ryzyka kursów walutowych.

11 Charakterystyka inwestycji 23 W przypadku zawierania umów zwizanych z nasz inwestycj (na przykad kupna nieruchomoci) lub korzystania z poredników pojawia si jeszcze ryzyko formalno-prawne. le zawarte umowy mog przynie spore straty, mimo e inwestycja ogólnie wygeneruje zyski. Pynno inwestycji Gdy obiekt inwestycji wyrónia dua pynno (jak surowce), atwo jest go kupi i sprzeda. W praktyce oznacza to sporo zlece kupna i sprzeday na rynku oraz niewielk rónic midzy cen kupna a cen sprzeday w wystawianych zleceniach. Rónica ta nosi angielsk nazw spread. Niewielki spread oznacza du pynno. Pynno pozostaych inwestycji alternatywnych jest niewielka. Obrót dzieami sztuki odbywa si na aukcjach nie maj one zatem notowa tak jak surowce. Aukcje s organizowane w okrelonych terminach. Istnieje te moliwo sprzeday dzie sztuki przez galeri lub antykwariat. W kadym przypadku naley si jednak liczy z oczekiwaniem na nabywc. Jeszcze mniejsz pynnoci charakteryzuje si inwestycja w wino. W Polsce nie ma adnych aukcji tego typu. Wina mona wic sprzeda tylko na sporadycznie organizowanych aukcjach zagranicznych. Wiksz pynnoci cechuje si rynek nieruchomoci. Jednak i tu sprzeda moe potrwa kilka miesicy. Nieco atwiej sprzeda i naby popularne przedmioty kolekcjonerskie, takie jak monety czy znaczki. Mona nimi handlowa na aukcjach i w sklepach internetowych (jak Allegro), co znacznie podnosi ich pynno. Na t ostatni duy wpyw ma warto oferowanego waloru im droszy, tym mniej chtnych do jego kupna. Naley jednak pamita, e wikszo inwestycji alternatywnych to inwestycje dugoterminowe, co oznacza, e musimy si liczy ze znacznie duszym czasem poszukiwania klienta. Moemy szuka go sami lub korzysta z pomocy poredników (na przykad porednictwa nieruchomoci).

12 24 Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiedowym Koszty obsugi inwestycji Koszty inwestycji inaczej si ksztatuj w przypadku inwestycji bezporednich, a inaczej przy korzystaniu z poredników. Wydaje si, e koszty inwestycji porednich s wiksze, bo musimy dodatkowo opaci poredników. Nie zawsze tak jest. Przy inwestycjach bezporednich pojawiaj si bowiem dodatkowe koszty transportu i przechowywania obiektów inwestycji. Przyjrzyjmy si przykadowej inwestycji w zoto. Inwestujc bezpo- rednio, musimy opaci drogi transport (przesyka wartociowa ubezpieczona), a nastpnie ponie koszty przechowywania (wasny sejf, alarmy). Przy sprzeday nabywca moe da niszej ceny ze wzgldu na mniej wiarygodne ródo (osoba prywatna, przechowywanie wasne). Przy kupowaniu przez poredników i poleganiu na ich zasobach wszystkie te koszty zastpuje cena porednictwa, nie zawsze wysoka. Kupujc zoto na rynku OTC, nie ponosimy adnych dodatkowych opat (otwarcie i prowadzenie rachunku), ani te nie pacimy prowizji za realizacj transakcji. Jedyny nasz koszt jest zawarty w spreadzie, czyli rónicy midzy kursem kupna a kursem sprzeday, to znaczy, e przy zakupie wydajemy nieco wicej gotówki, ni otrzymalibymy przy sprzeday. Jest to ta sama zasada, jak si stosuje przy transakcjach walutowych w kantorach. Jeli zdecydujemy si na inwestowanie w zote monety, to za 99 z moemy wykupi roczny abonament w portalu e-numizmatyka.pl. Niekiedy nabycie zota przez poredników wie si z dodatkowymi opatami. Na przykad spóka Four Gates Fabryka Finansów do kupna dolicza 6% kwoty zlecenia jako opat aktywacyjn oraz drugie 6% kwoty zlecenia przy zakupie niewielkiej iloci zota. Dodatkowo proponuje przechowywanie nabytego zota za opat równ 0,4% wartoci depozytu w skali roku. Z kolei spóka BullionVault przy zakupie w cigu roku zota o wartoci nieprzekraczajcej dolarów pobiera prowizj w wysokoci 0,8%. Typowy spread oferowanych cen zota w tej spóce nie przekracza 0,3%.

13 Niezbdna wiedza i dowiadczenie Charakterystyka inwestycji 25 Wiedza i dowiadczenie potrzebne do inwestycji alternatywnych s mocno zrónicowane. Moemy korzysta z poredników, a nawet powierzy im podejmowanie decyzji. Wtedy nasza wiedza nie musi by rozlega; wystarczy ogólna orientacja w biecej sytuacji makroekonomicznej. Inwestycje samodzielne wymagaj wyszego poziomu wtajemniczenia. Pewien problem stanowi dua rónorodno inwestycji alternatywnych. W przypadku inwestycji w surowce potrzebna jest umiejtno analizy technicznej (umiejtno analizowania wykresów). Szczególne znaczenie ma to w inwestycjach krótkoterminowych na rynku OTC. Przy inwestycjach dugoterminowych wana jest natomiast statystyka rynku oraz globalna sytuacja makroekonomiczna. Statystyka pozwala oceni, jakie zyski lub straty byy moliwe w poprzednich okresach. To z kolei daje moliwo oceny aktualnego trendu oraz naszego poo- enia w nim. Ocena sytuacji makroekonomicznej pozwala wysnu wnioski na temat tempa rozwoju gospodarki wiatowej, czyli poniekd wielkoci popytu na surowce. Inwestycje w nieruchomoci wi si z wiedz o rynku nieruchomoci oraz sytuacji finansowej spoeczestwa i banków. Rynek nieruchomoci podlega cyklicznym wahaniom. Naley ustali, na jakim etapie cyklu aktualnie si znajdujemy. Sytuacja finansowa spoeczestwa wynika z szybkoci wzrostu zarobków, skonnoci banków do udzielania kredytów hipotecznych oraz wysokoci aktualnych stóp procentowych i kursu zotego wobec innych walut. Wszystkie te czynniki decyduj o opacalnoci inwestycji w nieruchomoci. Najwikszej wiedzy wymagaj inwestycje w przedmioty kolekcjonerskie oraz sztuk lub antyki. Lokowanie gotówki w te przedmioty trzeba opiera na wydawanych certyfikatach oraz opiniach specjalistów z danej dziedziny. Takie inwestycje poleca si pasjonatom, którzy swoje zamiowanie chc poczy z inwestowaniem. Czytaj dalej...

INWESTYCJE ALTERNATYWNE. PIERWSZE KROKI NA RYNKU POZAGIEŁDOWYM

INWESTYCJE ALTERNATYWNE. PIERWSZE KROKI NA RYNKU POZAGIEŁDOWYM IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

Filatelistyka alternatywny kierunek inwestycji

Filatelistyka alternatywny kierunek inwestycji Raporty, badania, dobre praktyki Jonasz Drabek Filatelistyka alternatywny kierunek inwestycji 83 Rynki kapitałowe podlegają cyklom koniunkturalnym. Powstaje zatem dylemat w co inwestować w trakcie bessy?

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW BŁDZENIA LOSOWEGO NA RYNKU FOREX

ANALIZA PROCESÓW BŁDZENIA LOSOWEGO NA RYNKU FOREX Mirosław GAJER ANALIZA PROCESÓW BŁDZENIA LOSOWEGO NA RYNKU FOREX Streszczenie Tematyka artykułu zwizana jest z analiz procesu błdzenia losowego kursów walutowych notowanych na rynku forex. Autor zaproponował

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING Marek Jaboski Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu STRATEGICZNE ZARZDZANIE WYNIKAMI A MODELOWANIE BIZNESU STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING STRESZCZENIE Artyku przedstawia problematyk

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Witczak *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Witczak * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * OPODATKOWANIE IKE I IKZE JAKO FORMY GROMADZENIA RODKÓW EMERYTALNYCH ORAZ INSTRUMENT OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ 1. WSTP Reformy

Bardziej szczegółowo