Patologia układu sercowo-naczyniowego. Patologia narządowa Wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patologia układu sercowo-naczyniowego. Patologia narządowa Wykład 1"

Transkrypt

1 Patologia układu sercowo-naczyniowego Patologia narządowa Wykład 1

2 Choroba ischemiczna serca! Jest wywołana częściowym lub całkowitym przerwaniem krążenia tętniczego w obrębie myocardium! Najczęstsza przyczyną jest miażdżycowe przewężenie światła naczynia wieńcowego dodatkowo z zakrzepicą lub spazm naczyniowy! Manifestacja kliniczna:! Klinicznie nieme! Angina pectoris! Zawał mięśnia sercowego! Przewlekła niedokrwienna choroba serca

3 Dusznica bolesna angina pectoris Napadowe bóle w klatce piersiowej spowodowane nieadekwatnym utlenowaniem mięśnia sercowego! Stabilna najczęstsza postać, ból wywołany przez wysiłek fizyczny, ustępuje po odpoczynku lub nitroglicerynie. Morfologicznie koncentryczne przewężenie światła naczynia! Niestabilna przedłużony ból, nawrotowy nawet w czasie spoczynku! Angina Prinzmetal napadowe bóle w klatce piersiowej podczas spoczynku, spowodowane spazmem naczyniowym

4 Zawał mięśnia sercowego! Najczęstsza przyczyna zgonu w przebiegu choroby ischemicznej serca! Główna przyczyna zgonu w krajach wysokorozwiniętych! Wywołana zamknięciem tętnicy doprowadzającej! Jest martwicą skrzepowa o charakterze:! Pełnościennym! Podwsierdziowym

5 Zawał mięśnia sercowego - powikłania! Arytmia najczęstsza bezpośrednia przyczyna zgonu w pierwszych godzinanch zawału! Niewydolność mięśnia sercowego jako pompy tłoczącej najczęściej w obrazie wstrząsu kardiogennego! Pęknięcie mięśnia sercowego tamponada! Zerwanie mięśnia brodawkowatego! Skrzeplina przyścienna! Tętniak komorowy

6 Choroba reumatyczna! Wieloukładowa choroba zapalna z dominującą komponentą sercową u dzieci pomiędzy 5 15 r.ż.! Mogą dominować też objawy przejściowego zajmowania stawów! Zazwyczaj tyg. po anginie wywołanej streptokokiem beta-hemolizującym grupy A! Mechanizm immunologiczny na zasadzie wspólnoty antygenowej bakterii, myokardium i innych tkanek ustroju! Wydatna redukcja liczby zachorowań w krajach wysokorozwiniętych

7 Choroba reumatyczna manifestacja morfologiczna! Ciałka Aschoffa - ogniskowe, śródmiąższowe zapalenie mięśnia sercowego:! Fragmentacja kolagenu! Masy fibrinoidu! Duże miocyty (k. Aniczkowa)! Wielojądrzaste komórki olbrzymie (k. Aschoffa)! Inna manifestacja sercowa! Pericarditis! Myocarditis! Endocarditis reumatyczna choroba serca, wada mitralna! Inne manifestacje! Zajęcie stawów! Guzki podskórne! Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego - pląsawica

8 Inne rodzaje zapalenia wsierdzia! Bakteryjne zapalenie wsierdzia! Ostre (Staphylococcus( aureus) wtórne do infekcji! Podostre (Streptococcus viridans) u osób z wrodzoną wada serca lub wada nabytą! Niebakteryjne zapalenie wsierdzia! W zejściowym przebiegu chorób wyniszczających! Złogi włóknika na zastawkach! Niebezpieczeństwo zatorów

9 Wady serca! Nabyte! Jako następstwo choroby reumatycznej! Wtórne do innych chorób zapalnych! Wrodzone! Zaburzenia chromsomalne (zespół Downa (trisomia chr.. 21), zespół Turnera)! Niedotlenienie płodu! Infekcje wirusowe w okresie płodowym różyczka! Predyspozycja rodzinna tetralogia Fallota

10 Choroby mięśnia sercowego! Kardiomyopatia niezapalna i niezwiązana z nadcisnieniem o charakterze dysfunkcji komorowej! Zastoinowa kardiomyopatia przerost i poszerzenie komory, niekiedy o charakterze alkoholowym lub niedobór wit.. B1! Przerostowa kardiomyopatia! Proces zapalny w mięśniu z obecnością złogów amyloidowych

11 Zapalenia mięśnia sercowego! Niewydolność lewo prawokomorowa u młodych osób! Wieloogniskowe zwyrodnienie, martwica i nacieki zapalne! Najczęściej wywołane przez wirusy głównie wirus coxsackie! W południowej Ameryce wywołane przez Trypanosoma cruzi

12 Choroby osierdzia! Przyczyny niezapalne! Hydropericardium surowiczy wysięk do worka osierdziowego układowy obrzęk zastoinowa choroba serca, hypoproteinemia, zespół nerczycowy! Hemopericardium! Przyczyny zapalne! Surowicze zapalenie! Włóknikowe zapalenie! Ropne! Krwotoczne! przewlekłe

13 Choroby zastoinowe serca Lewokomorowa! Przyczyny! Stan pozawałowy! Nadciśnienie! Wada mitralna i aortalna! Choroby mięśnia sercowego! Objawy kliniczne! Dyspnea i orthopnea zastój płucny! Wysięki do jam opłucnowych! Ograniczona perfuzja nerkowa! Niekiedy anoxia mózgowa

14 Choroby zastoinowe serca Prawokomorowa! Przyczyny! Przewlekła niewydolność lewokomorowa najczęstszą przyczyną! Stenoza mitralna! Nadcisnienie płucne cor pulmonale! Kardiomyopatie i rozlane zapalenie mięśnia sercowego! Choroby zastawki trójdzielnej i zastawek pnia płucnego! Objawy kliniczne! Niedotlenienie nerek retencja płynów i obrzęki obwodowe (obrzęk ok. kostek, ale też wysięk do opłucnej i jamy otrzewnowej)! Powiększenie śledziony i wątroby! Poszerzenie żył szyjnych

15 Przerostowa choroba serca! Przerost serca lewego! Nadciśnienie! Wady serca zastawka mitralna i aortalna! Przerost serca prawego! Przewlekła niewydolność serca lewego! Przewlekłe choroby płuc cor pulmonale! Wrodzone wady serca połączone z przeciekiem z serca lewego

16 Nowotwory serca! Wyjątkowo rzadkie! Śluzak lewego przedsionka! Rhabdomyoma u noworodków i dzieci w przebiegu sclerosis tuberosa

17 Choroby naczyń! Patologia naczyń:! Tętniczych! Żylnych! Włosowatych

18 Patologia naczyń tętniczych! Arteriosclerosis! Arteriosclerosis Monckberga! Arteriolosclerosis! Atheroslerosis! Tętniaki

19 Arteriosclerosis - miażdżyca! Usztywnienie ściany naczynia! Pogrubienie ściany naczynia

20 Atherosclerosis! Najczęstsza przyczyna zgonu spowodowana chorobami naczyń! Powszechne występowanie! Najczęstsza we Finlandii, Wielkiej Brytanii, krajach Europy północnej, U.S.A. i Kanady! W Finlandii 10x częściej niż w Japonii! Charakteryzuję się występowaniem ogniska miażdżycowego w obrębie błony wewnętrznej naczynia tętniczego w obrębie: części proksymalnej naczynia wieńcowego, dużych gałęzi tętnicy szyjnej, koła tętniczego Willisa, tętnicy nerkowej czy krezkowej

21 Ognisko miażdżycowe! W jej centrum złogi cholesterolu, makrofagi obładowane lipidami, złogi wapnia i martwica! Ten rdzeń jest przykryty podśródbłonkowa przykrywką włóknistą złożoną z komórek mięśniowych gładkich, komórek piankowatych, włóknika,, macierzy zewnątrzkomórkowej: kolagenu, proteoglikanów i glikozoaminoglikanów! Te ogniska mogą być związane z następującymi powikłaniami:! Ulceracja,, krwawienie do ogniska, nawapnienie! Formowanie skrzepliny! Embolizacja! Takie ognisko miażdżycowe formuje się z nacieczenia tłuszczowego miejscowe gromadzenie się lipidów w błonie wewnętrznej od pierwszego roku życia

22 Powikłania miażdżycy! Najczęstsza przyczyna zawału serca! Najczęstsza przyczyna niedokrwienia mózgu! Najczęstsza przyczyna niedokrwienia jelita! Zamknięcie naczynia tętniczego kończyny dolnej! Niedokrwienie nerki z następowym nadciśnieniem! Miejscowe osłabienie ściany naczynia prowadzące do jej punktowego, workowatego uwypuklenia powstanie tętniaka

23 Czynniki ryzyka! Płeć częściej u mężczyzn, jak również u kobiet po menopausie! Hypercholestrolemia! Pochodzenia zewnetrznego! Pochodzenia wewnętrznego! Wysokie stężenie w surowicy LDL (low( density lipoprotein zły cholesterol! Protekcyjna rola HDL! Nadciśnienie! Cukrzyca wczesna miażdżyca! Palenie papierosów! Otyłość, brak ruchu, stres, osobowość typu A, infekcja Chlamydia pneumoniae,, doustne środki antykoncepcyjne + palenie

24 Patogeneza miażdżycy Stare koncepcje! Nacieczenie tłuszczowe błony wewnętrznej pierwotnym zdarzeniem, wspomagane negatywnie przez hypercholesterolemię, nadciśnienie! Jego organizacja i powtarzające skrzepliny przyścienne prowadzą do powstania ogniska! Komórki mięśniowe migrują i proliferują są monoklonalne! Stymulatorem ma być hyperlipidemia

25 Patogeneza miażdżycy Nowa koncepcja ognisko miażdżycy jest reakcja na uszkodzenie śródbłonka naczyniowego (hypercholesterolemia( hypercholesterolemia, nadciśnienie, mech. immunologiczny, toksyny, wirusy, inne czynniki zakaźne (Chlamydia( Chlamydia), uraz mechaniczny! Wejście monocytów i lipidów do obszaru podśróbłonkowego, adhezja i agregacja płytek! PDGF, FGF, EGF, TGFα z płytek i monocytów! Indukcja do proliferacji i migracji komórek mięśniowych gładkich do błony wewnętrznej, nabieranie cech fibroblastów, produkcja! Konwersja monocytów do makrofagów i następowa organizacja

26 Arterioclerosis Monckeberga! Dotyczy błony środkowej sredniej wielkości tetnic mięśniowych np. tętnica promieniowa, łokciowa! Pierścieniowate zawapnienia! Błona wewnętrzna nie jest zajęta! Nie prowadzi do przewężenia światła! Może współistnieć z atherosclerosis

27 Arteriolosclerosis! Dotycz małych naczyń tętniczych i tętniczek! Zazwyczaj w przebiegu nadciśnienia i cukrzycy! Dwa warianty! I postać o charakterze szkliwienia z wydatnym pogrubieniem ściany np. w nerce w przebiegu łagodnego nadciśnienia nerkowego! II postać proliferacyjna o charakterze rozrostów koncentrycznych, warstwowych lub o charakterze łusek cebuli prowadzących do wydatnego pogrubienia ściany! Postać ta może przebiegać z martwicą ściany, złogami włóknika, odczynem zapalnym! W nerkach jest związana ze złośliwym nadciśnieniem

28 Tętniaki! Są zlokalizowanym, patologicznym, workowatym poszerzeniem naczynia! Mogą pękać! Mogą wywoływać erozje w obrębie przyległych struktur! Rozróżniamy szereg typów

29 Rodzaje tętniaków! Tętniak w przebiegu arteriosclerosis część brzuszna aorty! Tętniak w przebiegu martwicy ściany środkowej najczęściej w miejscach odchodzenia naczyń od aorty, w przebiegu zespołu Marfana! Kulisty tętniak ( berry ), mały w obrębie koła tętnicze Willisa w miejscach podziałów, niezależny od miażdżycy, często ze zwyrodnieniem torbielowatym nerek! W przebiegu kiły trzeciorzędowej w wyniku zapalenia naczyń naczyń aorta wstępująca! Tętniak rozwarstwiający aorty nadciśnienie, zespół Marfana

30 Choroby naczyń żylnych! Zakrzepica naczyń żylnych! Dotyczy żył głębokich kończyn dolnych! W wyniku stazy żylnej tych naczyń (ciąża, długotrwały reżim łóżkowy, żylaki, niewydolność sercowa)! Może być punktem wyjścia do zatorów płucnych! Często skojarzona z zapaleniem (thrmobophlebitis( thrmobophlebitis)! Żylaki! Nieprawidłowo poszerzone naczynia żylne na długim przebiegu! Najczęściej żyły powierzchowne kończyn dolnych! Usposabia wzrost ciśnienia żylnego (ciąża, otyłość, stanie)

31 Łagodne procesy rozrostowe naczyń! Często nie są to prawdziwe nowotwory lecz malformacje lub hamartoma! Pajączkowate teleangiectasie poszerzone centralnie naczynie z odchodzącymi drobnymi kanałami - związne z hyperestrogenizmem (przewlekłe choroby wątroby (marskość), ciąża)! wrodzona krwotoczna teleangiectasia (zespół Osler- Weber-Rendu Rendu) skóra, błony śluzowe krwawienie z cewy pokarmowej i nosa)! Naczyniaki proste, jamiste! Glomangioma (glomus tumor)! Choroba von Hipper-Lindau - haemangioblastoma

32 Złośliwe procesy rozrostowe naczyń! Są rzadkie! Haemangioendothelioma! Haemangiopericytoma! Haemangiosarcoma (angiosarcoma) jednoznacznie złośliwy o różnym umiejscowieniu, w wątrobie związek z chlorkiem poliwinylu! Sarcoma Kaposi o char.. endemicznym w przebiegu AIDS

33 Vasculitis! Zapalne i często przebiegające z martwicą zmiany naczyniowe! Mogą się pojawiać w róznych umiejscowieniach! Mechanizm immunologiczny często o charakterze depozytów kompleksu antygen- przeciwciało! Komponenta antygenowa w tym kompleksie ma cechy antygenu powierzchniowy wirusa hepatitis B jak również RNA wirusa hepatitis C

34 Aspekt stomatologiczny! Niewydolność lewokomorowa karminowo- czerwone przebarwienie jezyka bez przerostu! Niewydolność prawokomorowa język zastoinowy z brunatno-fioletowym przebarwieniem błony śluzowej i przyrost objętości! Wady zastawkowe zawały blade w jezyku! Miażdżyca pogrubienie i zeszkliwienie naczyń prowadzące do zaników śluzówki jamy ustnej

35 Aspekt stomatologiczny! Bakteryjne zakażenia jamy ustnej choroba reumatyczna! Chory z niewydolnością krążenia ostrożnie ze znieczuleniem, duża wrazliwość na bodżce bólowe! Miażdżyca tętnic kręgowych ostrożnie z odginaniem głowy lub długotrwała pozycja przymusowa! Żylaki w obrębie języka

36 Aspekt stomatologiczny! Rozrosty naczyniowe bardzo częste w jamie ustnej! Ziarniniaki! Naczyniaki! Nowotwory złośliwe! Sarkoma Kaposi! AIDS

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp...

Spis treści VII. Zagadnienia ogólne CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI. Wstęp... Spis treści Wstęp......................... XV CZĘŚĆ OGÓLNA Zagadnienia ogólne ROZDZIAŁ 1 Budowa i czynność ściany naczyń systemowych Piotr Religa..................... 3 1.1. Budowa naczyń................

Bardziej szczegółowo

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu Magdalena Szmyrka-Kaczmarek 1, Sławomir Budrewicz 2 1 Katedra i Klinika Reumatologii

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus ischaemicus cordis) - jest to stan spowodowany niewystarczającą podaŝą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 1.1 Rozwój osobniczy podstawowe pojęcia... 1 1.1.1 Sfery rozwoju i ich wzajemny związek... 1 1.1.2 Dojrzałość... 1

Bardziej szczegółowo

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy )

BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) BADANIE PODMIOTOWE (wywiad chorobowy ) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Anna Ewa Krysicka BADANIE PODMIOTOWE = WYWIAD CHOROBOWY Składa się z: głównych

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY TOM III. Część 1

KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY TOM III. Część 1 KARDIOLOGIA PRAKTYCZNA DLA LEKARZY RODZINNYCH I STUDENTÓW MEDYCYNY TOM III Część 1 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego Artura Mamcarza Patryka Krzyżaka AKADEMIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 3 2009 (7) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 Wydanie specjalne PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Objawy CHORÓB OGÓLNYCH W OKULISTYCE dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego.

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych

Bardziej szczegółowo

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia)

INTERNA. (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) INTERNA (kardiologia, diabetologia, hipertensjologia, gastroenterologia) SPIS TREŚCI Kardiologia fizjologia CVS, oo. podmiotowe, oo. przedmiotowe, badania lab., angiografia wieńcowa koronarografia, EKG,

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ Copyright 2009 by Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ The physiology

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM

D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM J.I.O. CRAIG D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM Choroby krwi Badanie kliniczne w chorobach krwi 926 Anatomia czynnoœciowa, fizjologia i badania 928 Anatomia czynnoœciowa i hematopoeza 928 G³ówne funkcje komórek

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem cierpiącym na nadciśnienie, chorobę niedokrwienną. Ewa Radwańska

Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem cierpiącym na nadciśnienie, chorobę niedokrwienną. Ewa Radwańska Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem cierpiącym na nadciśnienie, chorobę niedokrwienną Ewa Radwańska 1. Epidemiologia 2. Patomechanizm 3.Etiologia 4.Czynniki ryzyka 5.Postacie choroby

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa

Fizjologia z elementami patofizjologii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 3C Warszawa Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu: Język wykładowy: Nazwa oraz dane teleadresowe jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:

Bardziej szczegółowo