SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski"

Transkrypt

1 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Neurologia Kod modułu LK.3.E.016 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski Poziom studiów: I (licencjackie) x Rodzaj studiów: stacjonarne x Rok studiów: I II III IV x V VI Typ modułu/ przedmiotu: Rodzaj modułu/ przedmiotu: Język wykładowy: Forma kształcenia obowiązkowy x polski x Wykład 10 Seminarium wiczenia 80 Laboratorium E-learning Praktyki zawodowe inne RAZEM 90 Semestr studiów: Godziny kierunkowy/profilowy x Cele kształcenia: 1. Uzyskanie wiedzy z zakresu chorób układu nerwowego. Poznanie ich etiopatogenezy, obrazu klinicznego, przebiegu oraz metod diagnostyki i leczenia. 2. Uzyskanie umiejętności pozwalających na: - prawidłowe zebranie kompletnego wywiadu od pacjenta - przeprowadzenie badania neurologicznego pacjenta - przeprowadzenie diagnostyki różnicowej - postawienie rozpoznania zespołu neurologicznego oraz konkretnego schorzenia układu nerwowego - zaplanowanie i interpretację wyników badań diagnostycznych w tym laboratoryjnych, obrazujących i elektrofizjologicznych w stopniu podstawowym - zaproponowanie prawidłowego leczenia Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. x 1

2 Numer efektu kształcenia Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: Forma zajęć dydaktycznych * wpisz symbol W01 zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób, W, S W02 zna i rozróżnia podstawowe zespoły objawów neurologicznych, W, S zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego, w tym: bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V, chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu, padaczce, W03 zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych, otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach otępiennych,, W, S chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie Parkinsona, chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu rozsianym, chorobach układu nerwowo mięśniowego, w szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie kulszowej, urazach czaszkowo mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu mózgu 2

3 W04 zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka, W, S W05 zna zasady postępowania paliatywnego z pacjentem w stanie terminalnym, W, S zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku do najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie: W06 obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych, innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami, urazów czaszkowo-mózgowych, wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,, W, S guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego, chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego W07 zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu, W, S U01 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym 3

4 U02 przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego U03 ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta U04 ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta U05 rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia U06 rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek U07 przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi 4

5 U08 kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego U09 dokonuje oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego U10 proponuje program rehabilitacji w najczęstszych chorobach U11 interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń U12 pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej U13 wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, 5

6 U14 asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych, nakłuciu lędźwiowym, U15 interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków U16 planuje konsultacje specjalistyczne U17 rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon U18 prowadzi dokumentację medyczną pacjenta U19 ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi 6

7 U20 rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego K01 Aktywnie uczestniczy w zajęciach praktycznych przy pacjencie oraz w analizie klinicznej poszczególnych przypadków. Ocena dokonana przez asystenta na podstawie obserwacji studentów podczas ćwiczeń: ankieta oceniająca oraz ocena 360 o. K02 Współpracuje w grupie podczas zbierania wywiadu i badania neurologicznego przy pacjencie. Ocena dokonana przez asystenta na podstawie obserwacji studentów podczas ćwiczeń: ankieta oceniająca oraz ocena 360 o. K03 Przestrzega zasad etyki w kontaktach z pacjentem i wobec personelu medycznego oraz dochowuje tajemnicy lekarskiej. Ocena dokonana przez asystenta na podstawie obserwacji studentów podczas ćwiczeń: ankieta oceniająca oraz ocena 360 o... * W- wykład; S- seminarium; - ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw np.: Wiedza Umiejętności + + Postawy + + Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h) (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 1. Godziny kontaktowe Czas pracy własnej studenta 90 7

8 Sumaryczne obciążenie pracy studenta 180 Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 6 Uwagi Treść zajęć: 1. Wywiad chorobowy i badanie neurologiczne. Ocena stanu chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi. 2. Podstawowe zespoły kliniczne zaburzeń układu nerwowego. 3. Badania diagnostyczne w neurologii. 4. Padaczka i zaburzenia napadowe. 5. Choroby demielinizacyjne. 6. Zespoły bólowe. Rwa kulszowa. Bóle głowy: migrena, napięciowy ból głowy i zespoły bólów głowy oraz neuralgii nerwu V. 7. Choroby naczyniowe OUN. 8. Choroby otępienie. 9. Neuroonkologia. 10. Choroby pozapiramidowe. 11. Choroby nerwowo-mięśniowe. 12. Neuroinfekcje. 13. Neuropsychologia. 14. Stany nagłe w neurologii. Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 1) Neurologia praktyczna; A. Prusiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ) NEUROLOGIA Podręcznik dla studentów medycyny; W. Kozubski i P. Liberski; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ) Neurologia kliniczna w zarysie; W. Jakimowicz; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ) Sekrety neurologii (The Secrets Series); L. Rolak (red. A Szczudlik); Elsevier Urban & Partner, 2008 Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: Rzutnik multimedialny, komputer przenośny, ekran, wskaźnik, kserokopiarka, tablica, system Osirix, młotki neurologiczne, latarki neurologiczne, widełki stroikowe, oftalmoskopy Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Obecność na wszystkich ćwiczeniach przewidzianych programem nauczania Aktywność na ćwiczeniach oraz uczęszczanie na wykłady Zaliczenie wprowadzającego oraz kolejnych ćwiczeń u asystenta prowadzącego Zaliczenie testu semestralnego Zdanie egzaminu końcowego (część praktyczna i ustna) Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy z zakresu etiopatogenezy, obrazu klinicznego, przebiegu oraz metod diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego. Uzyskanie umiejętności pozwalających na prawidłowe zebranie kompletnego wywiadu od pacjenta, przeprowadzenie badania neurologicznego pacjenta, przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, postawienie rozpoznania zespołu neurologicznego ze wskazaniem konkretnej jednostki chorobowej, zaplanowanie i interpretację wyników badań diagnostycznych w stopniu podstawowym oraz zaproponowanie prawidłowego leczenia W- 50%; U- 30%; K- 20% 8

9 Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./ ) Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie, tel , Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak Dr hab. n. med. Hanna Szczepańska-Szerej Dr n. med. Barbara Adach Dr n. med. Ewa Belniak Dr n. med. Kinga Buraczyńska Dr n. med. Andrzej Fidor Dr n. med. Iwona Halczuk Dr n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska Dr n. med. Marek Kamiński Dr n. med. Halina Krasińska-Czerlunczakiewicz Dr n. med. Piotr Luchowski Dr n. med. Ewa Papuć Dr n. med. Marta Tynecka-Turowska Dr n. med. Joanna Wojczal Lek. med. Magdalena Godek Lek. med. Katarzyna Prus Lek. med. Beata Kołodziejczyk Mgr Teresa Kazalska Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana Data sporządzenia sylabusa. 9

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Neurologii. Data opracowania: 01.07. 2009. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo