Summit400M VJ ELECTRONIX. Summit 400M. Summit 400M. zaawansowany system naprawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Summit400M VJ ELECTRONIX. Summit 400M. Summit 400M. zaawansowany system naprawczy"

Transkrypt

1 Summit400M Summit 400M Summit 400M zaawansowany system naprawczy System naprawczy SUMMIT 400M zosta³ zaprojektowany aby zapewniæ najwy sz¹ wydajnoœæ w atrakcyjnej cenie. SUMMIT 400M zapewnia zaawansowane funkcje umo liwiaj¹ce efektywne prowadzenie procesów naprawczych sprawiaj¹cych dotychczas problemy. Do³¹czone, pracuj¹ce w œrodowisku Windows oprogramowane "PMT" oferuje intuicyjny interfejs u ystkownika, ³atwe ustawienia i profilowanie. ZALETY Zaawansowany pakiet oprogramowania "PMT" System wizyjny z pryzmatem - góra / dó³ Regulacja przep³ywu powietrza Intensywne oœwietlenie LED System naprawczy 400M Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB Wymiary podstawy Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Sterowanie podgrzewaczem Moc grzewcza Pole widzenia 508mm x 457mm 700 x 700mm 100µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi dwustrefowy podgrzewacz dolny 2,5kW (opcjonalnie 5,0kW) 50mm Proces naprawy elementu BGA

2 Funkcja auto profilowania umo liwia szybkie, automatyczne generowanie profili zarówno do aplikacji o³owiowych jak i bezo³owiowych. Funkcja "nauki" u³atwia u ytkownikowi dostosowanie profili do w³asnych potrzeb oraz ich charakteryzowanie. Wysokiej jakoœci dolny podgrzewacz IR gwarantuje precyzyjny, jednolity rozk³ad temperatury na ca³ej powierzchni grzewczej. Programowalny przep³yw powietrza przez górny podgrzewacz umo liwia u ytkownikowi optymalne ustawienie profili grzewczych. System wizyjny urz¹dzenia SUMMIT 400M System sterowania urz¹dzeniem oferuje prosty w u yciu, graficzny interfejs u ytkownika, porty I/O oraz ³¹cze sieci Ethernet. Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z systemem Windows co umo liwia zaawansowane, automatyczne tworzenie profili i ich przechowywanie. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika Summit400M

3 Summit400R Summit 400R Summit 400R pó³automatyczny system naprawczy System SUMMIT 400R jest efektywnym, kompaktowym urz¹dzeniem oferuj¹cym du e mo liwoœci rozbudowy. Urz¹dzenie jest dedykowane do napraw komponentów BGA, µbga i innych montowanych w technologii SMT. Popularny system SUMMIT 400R zosta³ zaprojektowany aby sprostaæ najbardziej skomplikowanym naprawom elementów elektronicznych. Solidny system mocowañ p³yt PCB zapewnia wyj¹tkow¹ stabilnoœæ System naprawczy 400R pó³automatyczny system naprawczy System 400R reprezentuje efektywn¹, innowacyjn¹ technologiê zapewnij¹c¹ wysok¹ jakoœæ procesu produkcyjnego. Precyzyjne suwnice pozwalaj¹ na powtarzalne i szybkie pozycjonowanie w osiach X - Y. Zintegrowana, automatycznie rugulowana oœ Z z system wizyjnym o wysokiej rozdzielczoœci gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie komponentów. Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB Wymiary podstawy Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Sterowanie podgrzewaczem Moc grzewcza Pole widzenia 508mm x 457mm 700 x 700mm 50µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi dwustrefowy podgrzewacz dolny 5,0kW 50mm Proces naprawy elementu BGA

4 Funkcja auto profilowania umo liwia szybkie, automatyczne generowanie profili zarówno do aplikacji o³owiowych jak i bezo³owiowych. Funkcja "nauki" u³atwia u ytkownikowi dostosowanie profili do w³asnych potrzeb oraz ich charakteryzowanie. Wysokiej jakoœci dolny podgrzewacz IR gwarantuje precyzyjny, jednolity rozk³ad temperatury na ca³ej powierzchni grzewczej. Programowalny przep³yw powietrza przez górny podgrzewacz umo liwia u ytkownikowi optymalne ustawienie profili grzewczych. System wizyjny urz¹dzenia SUMMIT 400R System sterowania urz¹dzeniem oferuje prosty w u yciu, graficzny interfejs u ytkownika, porty I/O oraz ³¹cze sieci Ethernet. Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z systemem Windows co umo liwia zaawansowane, automatyczne tworzenie profili i ich przechowywanie. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika Summit400R

5 Summit750 Summit 750 Summit 750 pó³automatyczny system naprawczy System SUMMIT 750 to urz¹dzenie zaprojektowane specjalnie dla u ytkowników oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci i zaawansowanej kontroli procesu. Oferuj¹c zaawansowane funkcje, charakterystyczne dla du o dro szych urz¹dzeñ, system SUMMIT 750 wykorzystuje oprogramowanie SierraMate z funkcj¹ auto-profilowania i przyjaznym dla u ytkownika interfejsie graficznym "1-2-3-Go", zapewniaj¹c maksymaln¹ kontrolê nad termicznymi, optycznymi i mechanicznymi funkcjami systemu. Oprogramowanie funkcjonuje w œrodowisku Windows. Summit 750 pó³automatyczny system naprawczy Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z monitorem LCD. Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 2,5mm Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 50µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm Proces naprawczy elementu BGA

6 Urz¹dzenie SUMMIT 750 jest systemem zbudowanym na popularnej, solidnej platformie urz¹dzeñ serii SUMMIT oferuj¹cej gotowoœæ do natychmiastowej instalacji na poziomie produkcyjnym. SUMMIT 750 oferuje wiele nieocenionych w³aœciwoœci gwarantuj¹cych wyj¹tkowy potencja³. Urz¹dzenie zapewnia kompletny wachlarz rozwi¹zañ z zakresu napraw elementów elektronicznych, zw³aszcza elementów BGA. Projekt urz¹dzenia SUMMIT 750 powsta³ w oparciu o renomowane systemy serii SUMMIT, które od lat stanowi¹ preferowane przez bran e elektroniczn¹ narzêdzia naprawcze. Górny podgrzewacz urz¹dzenia Wysoce efektywne podgrzewacze konwekcyjne, system dzielenia i powiêkszania obrazu oferowany przez oprogramowanie SierraMate stanowi¹ najwa niejsze rozwi¹zania w zakresie automatycznego usuwania i wymiany wadliwych komponentów elektronicznych. Automatyczne sterowanie g³owic¹ podnosz¹c¹ komponenty, automatyczny odczyt wysokoœci komponentu oraz auto-profilowanie powoduj¹, e urz¹dzenie SUMMIT 750 nie ma sobie równych w swoim zakresie cenowym. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit750

7 Summit 1100 Summit 1100 Summit 1100 pó³automatyczny system naprawczy SUMMIT 1100 zosta³ zaprojektowany dla u ytkowników oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci i doskona³ej kontroli procesu naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie funkcje, co zapewnia wykonanie najtrudniejszych zadañ w procesach napraw komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje intuicyjny graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", ³atwe programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. Urz¹dzenie wyposa one jest w system wizyjny wysokiej rozdzielczoœci, gwarantuj¹c tym samym wysok¹ dok³adnoœæ i wydajnoœæ. Summit 1100 pó³automatyczny system naprawczy Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm (standard) Minimalny rozmiar komponentu 0,5mm 560mm x 760mm (opcja) Proces naprawczy elementu konektora Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 25µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm

8 SUMMIT 1100 to wzorzec w zakresie napraw elementów montowanych w technologii powierzchniowej, wyznaczaj¹cy standardy, do których d¹ ¹ konkurencyjne systemy. System oferuje zaawansowane funkcje, których celem jest spe³nienie rosn¹cych oczekiwañ bran y elektronicznej, zw³aszcza dotycz¹cych aplikacji bezo³owiowych. Urz¹dzenie jest wyposa one w unikalne funkcje takie jak: auto-profilowanie, programowana si³a docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu oraz cyfrowy system dzielenia obrazu. Standardem jest niezale ny górny podgrzewacz i g³owica podnosz¹ca elementy. Proces naprawczy uk³adu scalonego Wszystkie powy sze cechy wraz z funkcjami precyzyjnego pozycjonowania komponentów, optycznym / cyfrowym zoomem i system automatycznego zapisu danych, znacz¹co wp³ywaj¹ na ci¹gle rosn¹c¹ popularnoœæ urz¹dzenia SUMMIT Dostêpne wyposa enia dodatkowe systemu takie jak: mikrometryczna regulacja blatu grzewczego w osiach X-Y, górny podgrzewacz o mocy 2,4kW, funkcja u³atwiaj¹ca rêczne usuwanie pozosta³oœci po lutowiu na PCB lub komponencie czy te opcjonalny zestaw systemu wizyjnego wysokiej rozdzielczoœci umo liwia pracê z wyj¹tkowo wymagaj¹cymi aplikacjami. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit 1100

9 Summit 1800 Summit 1800 Summit 1800 automatyczny system naprawczy Zaprojektowany przez SRT, nastêpnie udoskonalony przez VJ Electronix system SUMMIT 1800, pozostaje prawdziwym punktem odniesienia dla produktów przemys³u naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie funkcje aby sprostaæ najtrudniejszym zadaniom procesu naprawczego komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje ³atwy w u ywaniu graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", intuicyjne programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. System SUMMIT 1800 to gwarancja wysokiej wydajnoœci w przystêpnej cenie.

10 Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 0,25mm Zaawansowana funkcja u³atwiaj¹ca usuwanie lutowia (Solder Scavenging) z automatycznym odczytem wysokoœci. Dok³adnoœæ pozycjonowania Górny przeœwit Dolny przeœwit Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 25µ + 3ó 56mm 38mm konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 63mm System dedykowany do napraw komponentów z wyprowadzeniami sferycznymi: BGA, µbga, CSP itd,. Mo e byæ ³atwo skonfigurowany do pracy z elementami takimi jak: konektory, MCM, CGA, PoP oraz innych komponentów montowanych w technologii powierzchniowej. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel.: fax: Graficzny interfejs zaawansowanego auto-profilowania System naprawczy SUMMIT 1800 reprezentuje nastêpny, logiczny etap w rozwoju technologii monta u powierzchniowego. Urz¹dzenie nie tylko oferuje dobrze znane cechy i korzyœci charakterystyczne dla wszystkich systemów serii SUMMIT, ale równie wprowadza supernowoczesne innowacje aby sprostaæ szybkiemu postêpowi w przemyœle elektronicznym, czy te wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym. Urz¹dzenie SUMMIT 1800 wyposa one jest w unikalne funkcje o takie jak: zaawansowane auto-profilowanie, programowalna si³a docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu, niezale ny górny podgrzewacz i g³owica podnosz¹ca elementy, cyfrowy system dzielenia obrazu, precyzyjne pozycjonowania komponentu, optyczny / cyfrowy zoom oraz system automatycznego zapisu danych. Zwiêkszony potencja³ optyczny i termiczny urz¹dzenia SUMMIT 1800 umo liwia pracê ze skomplikowanymi komponentami oraz du ymi PCB. Ró norodnoœæ dostêpnego wyposa enia opcjonalnego takiego jak: górny podgrzewacz o mocy 2,4 kw, funkcja u³atwiaj¹ca usuwanie pozosta³oœci po lutowiu na PCB lub komponencie (Solder Scavenging) z programowalnym zmotoryzowanym blatem grzewczym w osiach X -Y, obs³uga du ych p³yt o wymiarach 560mm x 762, stwarza mo liwoœci pracê z wyj¹tkowo wymagaj¹cymi aplikacjami.

11 Summit 2200 Summit 2200 Summit 2200 automatyczny system naprawczy Oryginalnie zaprojektowany przez SRT, a nastêpnie udoskonalony przez VJ Electronix system SUMMIT 2200 jest najbardziej zaawansowanym urz¹dzeniem naprawczym w bran y elektronicznej. Urz¹dzenie oferuje programowalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów funkcje, zapewniaj¹c tym samym wysoko wolumenow¹ naprawê komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje ³atwy w u ywaniu graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", intuicyjne programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. Standardowe wyposa enie systemu SUMMIT 2200, gwarantuje wysok¹ wydajnoœæ napraw w przystêpnej cenie. Summit 2200 automatyczny system naprawczy Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 0,12mm Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 12µ + 3ó CE konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm Proces naprawczy komponentu pasywnego 01005

12 System naprawczy SUMMIT 2200 reprezentuje szczytowe osi¹gniêcia w zakresie wysoko wolumenowego monta u powierzchniowego. Urz¹dzenie nie tylko oferuje dobrze znane cechy i korzyœci charakterystyczne dla wszystkich systemów serii Summit, ale równie wprowadza supernowoczesne innowacje aby sprostaæ wyzwaniom wysoko wolumenowej naprawy komponentów elektronicznych, czy te wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym. Solder Scavanger - funkcja usuwaj¹ca bezkontaktowo pozosta³oœci po spoiwie lutowniczym z PCB z funkcj¹ dynamicznego odczytu wysokoœci. Urz¹dzenie SUMMIT 2200 wyposa ono w takie funkcje jak: zaawansowane auto-profilowanie, programowaln¹ si³ê docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu, niezale ny górny podgrzewacz i g³owicê podnosz¹ca elementy, cyfrowy system dzielenia obrazu, precyzyjne pozycjonowanie komponentu, optyczny / cyfrowy zoom oraz system automatycznego zapisu danych. Zwiêkszona funkcjonalnoœæ i pe³ne zautomatyzowanie urz¹dzenia u³atwia pracê z wiêkszymi, bardziej skomplikowanymi komponentami oraz pakietami elektronicznymi. System SUMMIT 2200 wyposa ony jest w podwójn¹ g³owicê (naprawcz¹ oraz usuwaj¹c¹ pozosta³oœci po lutowiu) zwiêkszaj¹c wydajnoœæ przy jednoczesnym ograniczeniu cyklów termicznych. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit 2200

13 Smartphony Telefony Netbooki GPS Tablety Czytniki e-booków Kamery Seria SRT MICRA system naprawczy do ma³ych urz¹dzeñ przenoœnych Nowy system naprawczy firmy VJ Electronix jest rewolucyjnym urz¹dzeniem oferuj¹cym unikalny system podgrzewania i kontroli mocy oraz zapewniaj¹cym uzyskanie najwy szej wydajnoœci. Kompaktowy w swojej budowie system wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu napraw elementów elektronicznych takich jak PoP, QFN, 0,3 mm pitch CSP, RF Shields, czy te elementów pasywnych 01005, czêsto spotykanych w powszechnie dziœ u ywanych smartphonach, netbookach, GPS-ach, apratach fotograficznych, kamerach cyfrowych, odtwarzach audio-video, tabletach, czytnikach e-booków, czy innych przenoœnych urz¹dzeniach. Urz¹dzenie MICRA umo liwia b³yskawiczne usuniêcie elementów ekranuj¹cych zabezpieczaj¹c tym samym wra liwe na wysokie temperatury komponenty ulokowane poni ej. System wizyjny wysokiej rozdzielczoœci Opcja Micro Scavenging gwarantuje usuwanie pozosta³oœci lutowia zarówno z du ych, asymetrycznych pól lutowniczych jak i najmniejszych, gêsto rozlokowanych pól elementów pasywnych. System MICRA zawiera elastyczne oprogramowanie SierraMate V9 z nowym interfejsem u ytkownika oraz AutoRun - opcjê umo liwiaj¹c¹ automatyczne odtwarzanie procesów. V9 u³atwia definiowanie procesów i zapewnia spójnoœæ i powtarzalnoœæ procesów ograniczaj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ szkolenia i profilowania.

14 Zalety urz¹dzenia: Wysoka wydajnoœæ napraw / potencja³ grzewczy Górny podgrzewacz konwekcyjny Dolny podgrzewacz konwekcyjny Opcjonalny dolny podgrzewacz strefowy Naprawa elementów pasywnych Wysoka precyzja pozycjonowania 0,3 mm pitch Naprawa elementów pasywnych System wizyjny wysokiej rozdzielczoœci Opcjonalny, boczny system wizyjny atwoœæ u ywania Oprogramowanie SierraMate V9 Nowy, oparty na systemie ikon, interfejs u ytkownika AutoRun - opcja umo liwiaj¹ca automatyczne odtwarzanie procesów Wszechstronnoœæ napraw Naprawa BGA, CSP, PoP, QFN Naprawa elementów pasywnych RF Shields Micro Scavenger - funkcja umo liwiaj¹ca usuwanie pozosta³oœci lutowia Micro Scavenging - automatyczne usuwanie pozosta³oœci lutowia Kompatkowa budowa Solidna konstrukcja Ma³a powierzchnia podstawy Urz¹dzenie gotowe do pracy w systemie 24/7 Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Interfejs u ytkownika oparty na systemie ikon

15 Vertex Vertex - seria A Vertex system do inspekcji rentgenowskiej VJ Electronix jest wiod¹cym dostawc¹ solidnych i praktycznych urz¹dzeñ do poprodukcyjnej inspekcji rentgenowskiej. Innowacja i prostota charakteryzuj¹ce systemy Vertex serii A gwarantuj¹ ³atwoœæ przeprowadzenia programowanej inspekcji. Oferuj¹ prosty w obs³udze graficzny interfejs u ytkownika "1-2-Go!". Systemy Vertex serii A s¹ urz¹dzeniami oferuj¹cymi ponadprzeciêtn¹ stabilnoœæ i niezawodnoœæ w nieporównywalnie dobrej cenie. Urz¹dzenia Vertex mog¹ byæ konfigurowane z du ym wyborem dostêpnych lamp rentgenowskich, detektorów czy manipulatorów. Vertex - system do inspekcji rentgenowskiej Model Lampa Wielkoœæ plamki Rozdzielczoœæ przestrzenna Powiêkszenie ca³kowite Maksymalne pole widzenia V75 V90 V130 V150 75kV 90kV 130kV 150kV 45µ 5µ 6µ 5µ >20lp/mm >40lp/mm >40lp/mm >40lp/mm 435X 3600X 1950X 1650X >51mm >41mm >51mm >51mm Programowanie Opcja Standard Obszar inspekcji 508 x 610 mm Inspekcja elementu BGA Manipulowanie próbk¹ 5-osiowy manipulator

16 Aby sprostaæ mo liwie jak najbardziej wymagaj¹cym aplikacjom, systemy Vertex serii A mog¹ byæ opcjonalnie wyposa one w lampy rentgenowskie o ró nej mocy (75kV, 90kV, 130kV, 150kV), funkcje wzmacniaj¹ce obraz oraz cyfrowe detektory. Urz¹dzenia Vertex posiadaj¹ innowacyjne oprogramowanie inspekcyjne Nexus 300 oraz narzêdzia analizuj¹ce, umo liwiaj¹ce w pe³ni zautomatyzowan¹ lub rêczn¹ obs³ugê urz¹dzenia. Systemy mog¹ byæ tak e opcjonalnie wyposa one w czytnik kodów kreskowych, w celu zwiêkszenia mo liwoœæ wyœledzenia produktów na etapie produkcji. Ergonomiczna konsola operatora Vertex to urz¹dzenia ergonomiczne, oferuj¹ce mo liwoœæ konfiguracji - lampa rentgenowska o mocy 75kV mo e byæ zamieniona na mocniejsz¹ o mocy 130kV. To zapewnia wykonanie ka dego rodzaju zadania inspekcji. Dedykowane do kontroli jakoœci, idealnie sprawdzaj¹ siê na poziomie produkcji do inspekcji próbnych parti. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-Go" SierraMate VERTEX

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Monitoring i analiza sieci 00 101 10 OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y BROSZURA INFORMACYJNA MC5590 Mobilny asystent sprzeda y Rewolucja w obs³udze klienta dziêki optymalnemu wykorzystaniu mobilnoœci Niedu y i lekki MC5590 to wysokiej klasy ergonomiczne, solidne i stylowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym MX-M502N/MX-M452N MX-M362N/MX-M282N Cyfrowy system wielofunkcyjny 50, 45, 36 lub 28 str./min w trybie cz.-b.

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ AUTOMATYKA DO 8 NAPÊDÓW 4 DO 409 KIESZENI Scalar i500 Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ MODULARNA ROZBUDOWA POJEMNOŒÆ NA DANIE ARCHITEKTURA iplatform ORAZ ZARZ DZANIE W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo