Summit400M VJ ELECTRONIX. Summit 400M. Summit 400M. zaawansowany system naprawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Summit400M VJ ELECTRONIX. Summit 400M. Summit 400M. zaawansowany system naprawczy"

Transkrypt

1 Summit400M Summit 400M Summit 400M zaawansowany system naprawczy System naprawczy SUMMIT 400M zosta³ zaprojektowany aby zapewniæ najwy sz¹ wydajnoœæ w atrakcyjnej cenie. SUMMIT 400M zapewnia zaawansowane funkcje umo liwiaj¹ce efektywne prowadzenie procesów naprawczych sprawiaj¹cych dotychczas problemy. Do³¹czone, pracuj¹ce w œrodowisku Windows oprogramowane "PMT" oferuje intuicyjny interfejs u ystkownika, ³atwe ustawienia i profilowanie. ZALETY Zaawansowany pakiet oprogramowania "PMT" System wizyjny z pryzmatem - góra / dó³ Regulacja przep³ywu powietrza Intensywne oœwietlenie LED System naprawczy 400M Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB Wymiary podstawy Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Sterowanie podgrzewaczem Moc grzewcza Pole widzenia 508mm x 457mm 700 x 700mm 100µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi dwustrefowy podgrzewacz dolny 2,5kW (opcjonalnie 5,0kW) 50mm Proces naprawy elementu BGA

2 Funkcja auto profilowania umo liwia szybkie, automatyczne generowanie profili zarówno do aplikacji o³owiowych jak i bezo³owiowych. Funkcja "nauki" u³atwia u ytkownikowi dostosowanie profili do w³asnych potrzeb oraz ich charakteryzowanie. Wysokiej jakoœci dolny podgrzewacz IR gwarantuje precyzyjny, jednolity rozk³ad temperatury na ca³ej powierzchni grzewczej. Programowalny przep³yw powietrza przez górny podgrzewacz umo liwia u ytkownikowi optymalne ustawienie profili grzewczych. System wizyjny urz¹dzenia SUMMIT 400M System sterowania urz¹dzeniem oferuje prosty w u yciu, graficzny interfejs u ytkownika, porty I/O oraz ³¹cze sieci Ethernet. Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z systemem Windows co umo liwia zaawansowane, automatyczne tworzenie profili i ich przechowywanie. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika Summit400M

3 Summit400R Summit 400R Summit 400R pó³automatyczny system naprawczy System SUMMIT 400R jest efektywnym, kompaktowym urz¹dzeniem oferuj¹cym du e mo liwoœci rozbudowy. Urz¹dzenie jest dedykowane do napraw komponentów BGA, µbga i innych montowanych w technologii SMT. Popularny system SUMMIT 400R zosta³ zaprojektowany aby sprostaæ najbardziej skomplikowanym naprawom elementów elektronicznych. Solidny system mocowañ p³yt PCB zapewnia wyj¹tkow¹ stabilnoœæ System naprawczy 400R pó³automatyczny system naprawczy System 400R reprezentuje efektywn¹, innowacyjn¹ technologiê zapewnij¹c¹ wysok¹ jakoœæ procesu produkcyjnego. Precyzyjne suwnice pozwalaj¹ na powtarzalne i szybkie pozycjonowanie w osiach X - Y. Zintegrowana, automatycznie rugulowana oœ Z z system wizyjnym o wysokiej rozdzielczoœci gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie komponentów. Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB Wymiary podstawy Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Sterowanie podgrzewaczem Moc grzewcza Pole widzenia 508mm x 457mm 700 x 700mm 50µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi dwustrefowy podgrzewacz dolny 5,0kW 50mm Proces naprawy elementu BGA

4 Funkcja auto profilowania umo liwia szybkie, automatyczne generowanie profili zarówno do aplikacji o³owiowych jak i bezo³owiowych. Funkcja "nauki" u³atwia u ytkownikowi dostosowanie profili do w³asnych potrzeb oraz ich charakteryzowanie. Wysokiej jakoœci dolny podgrzewacz IR gwarantuje precyzyjny, jednolity rozk³ad temperatury na ca³ej powierzchni grzewczej. Programowalny przep³yw powietrza przez górny podgrzewacz umo liwia u ytkownikowi optymalne ustawienie profili grzewczych. System wizyjny urz¹dzenia SUMMIT 400R System sterowania urz¹dzeniem oferuje prosty w u yciu, graficzny interfejs u ytkownika, porty I/O oraz ³¹cze sieci Ethernet. Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z systemem Windows co umo liwia zaawansowane, automatyczne tworzenie profili i ich przechowywanie. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika Summit400R

5 Summit750 Summit 750 Summit 750 pó³automatyczny system naprawczy System SUMMIT 750 to urz¹dzenie zaprojektowane specjalnie dla u ytkowników oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci i zaawansowanej kontroli procesu. Oferuj¹c zaawansowane funkcje, charakterystyczne dla du o dro szych urz¹dzeñ, system SUMMIT 750 wykorzystuje oprogramowanie SierraMate z funkcj¹ auto-profilowania i przyjaznym dla u ytkownika interfejsie graficznym "1-2-3-Go", zapewniaj¹c maksymaln¹ kontrolê nad termicznymi, optycznymi i mechanicznymi funkcjami systemu. Oprogramowanie funkcjonuje w œrodowisku Windows. Summit 750 pó³automatyczny system naprawczy Urz¹dzenie wyposa one jest w komputer z monitorem LCD. Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 2,5mm Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 50µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm Proces naprawczy elementu BGA

6 Urz¹dzenie SUMMIT 750 jest systemem zbudowanym na popularnej, solidnej platformie urz¹dzeñ serii SUMMIT oferuj¹cej gotowoœæ do natychmiastowej instalacji na poziomie produkcyjnym. SUMMIT 750 oferuje wiele nieocenionych w³aœciwoœci gwarantuj¹cych wyj¹tkowy potencja³. Urz¹dzenie zapewnia kompletny wachlarz rozwi¹zañ z zakresu napraw elementów elektronicznych, zw³aszcza elementów BGA. Projekt urz¹dzenia SUMMIT 750 powsta³ w oparciu o renomowane systemy serii SUMMIT, które od lat stanowi¹ preferowane przez bran e elektroniczn¹ narzêdzia naprawcze. Górny podgrzewacz urz¹dzenia Wysoce efektywne podgrzewacze konwekcyjne, system dzielenia i powiêkszania obrazu oferowany przez oprogramowanie SierraMate stanowi¹ najwa niejsze rozwi¹zania w zakresie automatycznego usuwania i wymiany wadliwych komponentów elektronicznych. Automatyczne sterowanie g³owic¹ podnosz¹c¹ komponenty, automatyczny odczyt wysokoœci komponentu oraz auto-profilowanie powoduj¹, e urz¹dzenie SUMMIT 750 nie ma sobie równych w swoim zakresie cenowym. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit750

7 Summit 1100 Summit 1100 Summit 1100 pó³automatyczny system naprawczy SUMMIT 1100 zosta³ zaprojektowany dla u ytkowników oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci i doskona³ej kontroli procesu naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie funkcje, co zapewnia wykonanie najtrudniejszych zadañ w procesach napraw komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje intuicyjny graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", ³atwe programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. Urz¹dzenie wyposa one jest w system wizyjny wysokiej rozdzielczoœci, gwarantuj¹c tym samym wysok¹ dok³adnoœæ i wydajnoœæ. Summit 1100 pó³automatyczny system naprawczy Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm (standard) Minimalny rozmiar komponentu 0,5mm 560mm x 760mm (opcja) Proces naprawczy elementu konektora Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 25µ + 3ó CE / gotowoœæ do pracy z aplikacjami bezo³owiowymi konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm

8 SUMMIT 1100 to wzorzec w zakresie napraw elementów montowanych w technologii powierzchniowej, wyznaczaj¹cy standardy, do których d¹ ¹ konkurencyjne systemy. System oferuje zaawansowane funkcje, których celem jest spe³nienie rosn¹cych oczekiwañ bran y elektronicznej, zw³aszcza dotycz¹cych aplikacji bezo³owiowych. Urz¹dzenie jest wyposa one w unikalne funkcje takie jak: auto-profilowanie, programowana si³a docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu oraz cyfrowy system dzielenia obrazu. Standardem jest niezale ny górny podgrzewacz i g³owica podnosz¹ca elementy. Proces naprawczy uk³adu scalonego Wszystkie powy sze cechy wraz z funkcjami precyzyjnego pozycjonowania komponentów, optycznym / cyfrowym zoomem i system automatycznego zapisu danych, znacz¹co wp³ywaj¹ na ci¹gle rosn¹c¹ popularnoœæ urz¹dzenia SUMMIT Dostêpne wyposa enia dodatkowe systemu takie jak: mikrometryczna regulacja blatu grzewczego w osiach X-Y, górny podgrzewacz o mocy 2,4kW, funkcja u³atwiaj¹ca rêczne usuwanie pozosta³oœci po lutowiu na PCB lub komponencie czy te opcjonalny zestaw systemu wizyjnego wysokiej rozdzielczoœci umo liwia pracê z wyj¹tkowo wymagaj¹cymi aplikacjami. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit 1100

9 Summit 1800 Summit 1800 Summit 1800 automatyczny system naprawczy Zaprojektowany przez SRT, nastêpnie udoskonalony przez VJ Electronix system SUMMIT 1800, pozostaje prawdziwym punktem odniesienia dla produktów przemys³u naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej zaawansowane technologicznie funkcje aby sprostaæ najtrudniejszym zadaniom procesu naprawczego komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje ³atwy w u ywaniu graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", intuicyjne programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. System SUMMIT 1800 to gwarancja wysokiej wydajnoœci w przystêpnej cenie.

10 Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 0,25mm Zaawansowana funkcja u³atwiaj¹ca usuwanie lutowia (Solder Scavenging) z automatycznym odczytem wysokoœci. Dok³adnoœæ pozycjonowania Górny przeœwit Dolny przeœwit Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 25µ + 3ó 56mm 38mm konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 63mm System dedykowany do napraw komponentów z wyprowadzeniami sferycznymi: BGA, µbga, CSP itd,. Mo e byæ ³atwo skonfigurowany do pracy z elementami takimi jak: konektory, MCM, CGA, PoP oraz innych komponentów montowanych w technologii powierzchniowej. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel.: fax: Graficzny interfejs zaawansowanego auto-profilowania System naprawczy SUMMIT 1800 reprezentuje nastêpny, logiczny etap w rozwoju technologii monta u powierzchniowego. Urz¹dzenie nie tylko oferuje dobrze znane cechy i korzyœci charakterystyczne dla wszystkich systemów serii SUMMIT, ale równie wprowadza supernowoczesne innowacje aby sprostaæ szybkiemu postêpowi w przemyœle elektronicznym, czy te wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym. Urz¹dzenie SUMMIT 1800 wyposa one jest w unikalne funkcje o takie jak: zaawansowane auto-profilowanie, programowalna si³a docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu, niezale ny górny podgrzewacz i g³owica podnosz¹ca elementy, cyfrowy system dzielenia obrazu, precyzyjne pozycjonowania komponentu, optyczny / cyfrowy zoom oraz system automatycznego zapisu danych. Zwiêkszony potencja³ optyczny i termiczny urz¹dzenia SUMMIT 1800 umo liwia pracê ze skomplikowanymi komponentami oraz du ymi PCB. Ró norodnoœæ dostêpnego wyposa enia opcjonalnego takiego jak: górny podgrzewacz o mocy 2,4 kw, funkcja u³atwiaj¹ca usuwanie pozosta³oœci po lutowiu na PCB lub komponencie (Solder Scavenging) z programowalnym zmotoryzowanym blatem grzewczym w osiach X -Y, obs³uga du ych p³yt o wymiarach 560mm x 762, stwarza mo liwoœci pracê z wyj¹tkowo wymagaj¹cymi aplikacjami.

11 Summit 2200 Summit 2200 Summit 2200 automatyczny system naprawczy Oryginalnie zaprojektowany przez SRT, a nastêpnie udoskonalony przez VJ Electronix system SUMMIT 2200 jest najbardziej zaawansowanym urz¹dzeniem naprawczym w bran y elektronicznej. Urz¹dzenie oferuje programowalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów funkcje, zapewniaj¹c tym samym wysoko wolumenow¹ naprawê komponentów elektronicznych. Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows, oferuje ³atwy w u ywaniu graficzny interfejs u ytkownika "1-2-3-Go", intuicyjne programowanie oraz funkcjê auto-profilowania. Standardowe wyposa enie systemu SUMMIT 2200, gwarantuje wysok¹ wydajnoœæ napraw w przystêpnej cenie. Summit 2200 automatyczny system naprawczy Najwa niejsze cechy urz¹dzenia Maksymalny rozmiar PCB 455mm x 560mm Minimalny rozmiar komponentu 0,12mm Dok³adnoœæ pozycjonowania Zgodnoœæ Górny podgrzewacz Dolny podgrzewacz Pole widzenia 12µ + 3ó CE konwekcyjny 1,6kW konwekcyjny 4,0kW 50mm Proces naprawczy komponentu pasywnego 01005

12 System naprawczy SUMMIT 2200 reprezentuje szczytowe osi¹gniêcia w zakresie wysoko wolumenowego monta u powierzchniowego. Urz¹dzenie nie tylko oferuje dobrze znane cechy i korzyœci charakterystyczne dla wszystkich systemów serii Summit, ale równie wprowadza supernowoczesne innowacje aby sprostaæ wyzwaniom wysoko wolumenowej naprawy komponentów elektronicznych, czy te wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym. Solder Scavanger - funkcja usuwaj¹ca bezkontaktowo pozosta³oœci po spoiwie lutowniczym z PCB z funkcj¹ dynamicznego odczytu wysokoœci. Urz¹dzenie SUMMIT 2200 wyposa ono w takie funkcje jak: zaawansowane auto-profilowanie, programowaln¹ si³ê docisku komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu, niezale ny górny podgrzewacz i g³owicê podnosz¹ca elementy, cyfrowy system dzielenia obrazu, precyzyjne pozycjonowanie komponentu, optyczny / cyfrowy zoom oraz system automatycznego zapisu danych. Zwiêkszona funkcjonalnoœæ i pe³ne zautomatyzowanie urz¹dzenia u³atwia pracê z wiêkszymi, bardziej skomplikowanymi komponentami oraz pakietami elektronicznymi. System SUMMIT 2200 wyposa ony jest w podwójn¹ g³owicê (naprawcz¹ oraz usuwaj¹c¹ pozosta³oœci po lutowiu) zwiêkszaj¹c wydajnoœæ przy jednoczesnym ograniczeniu cyklów termicznych. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate Summit 2200

13 Smartphony Telefony Netbooki GPS Tablety Czytniki e-booków Kamery Seria SRT MICRA system naprawczy do ma³ych urz¹dzeñ przenoœnych Nowy system naprawczy firmy VJ Electronix jest rewolucyjnym urz¹dzeniem oferuj¹cym unikalny system podgrzewania i kontroli mocy oraz zapewniaj¹cym uzyskanie najwy szej wydajnoœci. Kompaktowy w swojej budowie system wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu napraw elementów elektronicznych takich jak PoP, QFN, 0,3 mm pitch CSP, RF Shields, czy te elementów pasywnych 01005, czêsto spotykanych w powszechnie dziœ u ywanych smartphonach, netbookach, GPS-ach, apratach fotograficznych, kamerach cyfrowych, odtwarzach audio-video, tabletach, czytnikach e-booków, czy innych przenoœnych urz¹dzeniach. Urz¹dzenie MICRA umo liwia b³yskawiczne usuniêcie elementów ekranuj¹cych zabezpieczaj¹c tym samym wra liwe na wysokie temperatury komponenty ulokowane poni ej. System wizyjny wysokiej rozdzielczoœci Opcja Micro Scavenging gwarantuje usuwanie pozosta³oœci lutowia zarówno z du ych, asymetrycznych pól lutowniczych jak i najmniejszych, gêsto rozlokowanych pól elementów pasywnych. System MICRA zawiera elastyczne oprogramowanie SierraMate V9 z nowym interfejsem u ytkownika oraz AutoRun - opcjê umo liwiaj¹c¹ automatyczne odtwarzanie procesów. V9 u³atwia definiowanie procesów i zapewnia spójnoœæ i powtarzalnoœæ procesów ograniczaj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ szkolenia i profilowania.

14 Zalety urz¹dzenia: Wysoka wydajnoœæ napraw / potencja³ grzewczy Górny podgrzewacz konwekcyjny Dolny podgrzewacz konwekcyjny Opcjonalny dolny podgrzewacz strefowy Naprawa elementów pasywnych Wysoka precyzja pozycjonowania 0,3 mm pitch Naprawa elementów pasywnych System wizyjny wysokiej rozdzielczoœci Opcjonalny, boczny system wizyjny atwoœæ u ywania Oprogramowanie SierraMate V9 Nowy, oparty na systemie ikon, interfejs u ytkownika AutoRun - opcja umo liwiaj¹ca automatyczne odtwarzanie procesów Wszechstronnoœæ napraw Naprawa BGA, CSP, PoP, QFN Naprawa elementów pasywnych RF Shields Micro Scavenger - funkcja umo liwiaj¹ca usuwanie pozosta³oœci lutowia Micro Scavenging - automatyczne usuwanie pozosta³oœci lutowia Kompatkowa budowa Solidna konstrukcja Ma³a powierzchnia podstawy Urz¹dzenie gotowe do pracy w systemie 24/7 Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Interfejs u ytkownika oparty na systemie ikon

15 Vertex Vertex - seria A Vertex system do inspekcji rentgenowskiej VJ Electronix jest wiod¹cym dostawc¹ solidnych i praktycznych urz¹dzeñ do poprodukcyjnej inspekcji rentgenowskiej. Innowacja i prostota charakteryzuj¹ce systemy Vertex serii A gwarantuj¹ ³atwoœæ przeprowadzenia programowanej inspekcji. Oferuj¹ prosty w obs³udze graficzny interfejs u ytkownika "1-2-Go!". Systemy Vertex serii A s¹ urz¹dzeniami oferuj¹cymi ponadprzeciêtn¹ stabilnoœæ i niezawodnoœæ w nieporównywalnie dobrej cenie. Urz¹dzenia Vertex mog¹ byæ konfigurowane z du ym wyborem dostêpnych lamp rentgenowskich, detektorów czy manipulatorów. Vertex - system do inspekcji rentgenowskiej Model Lampa Wielkoœæ plamki Rozdzielczoœæ przestrzenna Powiêkszenie ca³kowite Maksymalne pole widzenia V75 V90 V130 V150 75kV 90kV 130kV 150kV 45µ 5µ 6µ 5µ >20lp/mm >40lp/mm >40lp/mm >40lp/mm 435X 3600X 1950X 1650X >51mm >41mm >51mm >51mm Programowanie Opcja Standard Obszar inspekcji 508 x 610 mm Inspekcja elementu BGA Manipulowanie próbk¹ 5-osiowy manipulator

16 Aby sprostaæ mo liwie jak najbardziej wymagaj¹cym aplikacjom, systemy Vertex serii A mog¹ byæ opcjonalnie wyposa one w lampy rentgenowskie o ró nej mocy (75kV, 90kV, 130kV, 150kV), funkcje wzmacniaj¹ce obraz oraz cyfrowe detektory. Urz¹dzenia Vertex posiadaj¹ innowacyjne oprogramowanie inspekcyjne Nexus 300 oraz narzêdzia analizuj¹ce, umo liwiaj¹ce w pe³ni zautomatyzowan¹ lub rêczn¹ obs³ugê urz¹dzenia. Systemy mog¹ byæ tak e opcjonalnie wyposa one w czytnik kodów kreskowych, w celu zwiêkszenia mo liwoœæ wyœledzenia produktów na etapie produkcji. Ergonomiczna konsola operatora Vertex to urz¹dzenia ergonomiczne, oferuj¹ce mo liwoœæ konfiguracji - lampa rentgenowska o mocy 75kV mo e byæ zamieniona na mocniejsz¹ o mocy 130kV. To zapewnia wykonanie ka dego rodzaju zadania inspekcji. Dedykowane do kontroli jakoœci, idealnie sprawdzaj¹ siê na poziomie produkcji do inspekcji próbnych parti. Dystrybutor w Polsce: Al. Kazimierza Wielkiego 6E W³oc³awek tel./fax: , Graficzny interfejs u ytkownika programu "1-2-Go" SierraMate VERTEX

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Systemy do lutowania selektywnego

Systemy do lutowania selektywnego Systemy do lutowania selektywnego Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87800 W³oc³awek, Poland tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, email: office@renex.com.pl Urz¹dzenia do lutowania selektywnego Minifala z

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny WOJMARPLAST Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92 Zagórów, 30 maja 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Cennik wodomierzy domowych

Cennik wodomierzy domowych Cennik wodomierzy domowych Obowi¹zuje od 03 lipca 200r. SPIS TREŒCI 405S wielostrumieniowe, suchobie ne w klasie QN1,5 QN10 str. 2 M-T TGO z liczyd³em ENCODER QN1,5 QN10 str. 3 M-T AN90 wykonania do wody

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym)

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Seria B Seria B HW Seria B Seria B HW Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Św i a t o w y s m a k j a k o ś c i Życzą sobie Pan stwo dużo dobrej, świeżej i szybko zaparzonej kawy? Odpowiedzią jest

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia PACE. worldwide. Rozwi¹zania i systemy do lutowania i napraw elektroniki. Lutowanie i demonta

Urz¹dzenia PACE. worldwide. Rozwi¹zania i systemy do lutowania i napraw elektroniki. Lutowanie i demonta Urz¹dzenia PACE Lutowanie i demonta Rozwi¹zania dla technologii SMT Systemy filtracji Rozwi¹zania i systemy do lutowania i napraw elektroniki worldwide Lutowanie i demonta R¹czki lutownicze IntelliHeat

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Zawsze nowa perspektywa. Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS

Zawsze nowa perspektywa. Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS Zawsze nowa perspektywa Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS FOculus ZAWSZE NOWA PERSPEKTYWA FOculus seria IEEE1394 FOculus linia kamer z przetwornikami obrazu CCD oraz CMOS, wyposażona

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY...

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY... 1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE...................................................... 3 1.1.ASTRO 3.......................................................................... 3 1.2.ASTRO 3IR........................................................................

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo