INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków Kraków, czerwiec 2010 Raport Nr 2043/AP SYSTEM STEROWANIA ZASILACZAMI TRAKTU WIĄZKI PROTONÓW I ZASILACZEM UZWOJENIA GŁÓWNEGO CYKLOTRONU AIC-144 Krzysztof Daniel, Grzegorz Janik, Tadeusz Norys 1

2 Spis treści Streszczenie Abstract Obiekt sterowany Założenia do programu System sterowania Interfejs użytkownika Orientacja programu Przyjazność Język Dobór kolorystyki Realizacja programu Uwagi końcowe Literatura Streszczenie W ramach przygotowania cyklotronu AIC-144 do uruchomienia protonowej terapii oka zmodernizowano układ transportu wiązki protonów na stanowisko terapii. Przedmiotem opracowania jest system sterowania zasilaczami podłączonymi do magnesów układu transportu wiązki. Szczególna uwagę poświęcono ustaleniu założeń do stworzenia optymalnego interfejsu użytkownika: ergonomicznego, przyjaznego, prostego w obsłudze i estetycznego, w dwu przewidywanych reżimach pracy: regulacyjnej i rutynowej. Zaprezentowano przyjęty do realizacji, wykonany i uruchomiony układ transportu wiązki. Abstract: The cyclotron AIC-144 at IFJ PAN in Kraków has been upgraded and adapted to be applied in medicine for proton therapy of eye cancer (melanoma). This paper reports a system control developed to control and monitor Main Magnet Power Supply (MPS) and beam line Magnet Power Supplies (MPS). LabVIEW on Windows XP platform is employed to sequential control. Communication with MPS is realized through Modbus-TCP and standard interface RS-485/232. The control system works in routine mode and regulation mode. It was designed to be ergonomic, user-friendly and esthetic. 1. Obiekt sterowany 2

3 W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie trwają przygotowania do uruchomienia protonowej terapii oka przy wykorzystaniu cyklotronu AIC-144 [1],[2]. W tym celu przeprowadzono modyfikacje zespołu urządzeń służących do doprowadzenia wiązki protonów od cyklotronu na stanowiska terapii [3]. Zespół tych urządzeń wraz z systemem sterowania jest nazywany układem transportu wiązki. Składa się on z jonowodu, czyli rury próżniowej osłaniającej wiązkę protonów, grupy magnesów odchylających wiązkę, magnesów korygujących i soczewek kwadrupolowych do skupiania wiązki (rys 1). Elementy w hali cyklotronu: 1. śluza komory cyklotronu 2. magnes korekty poziomej Mk1 3. tarcza pomiarowa C1 4. magnes korekty w pionie Mk2 5. soczewki kwadrupolowe S1, S2 6. szater z tarczą pomiarową C2 7. magnes odchylający 70 st. M1 8. tarcza pomiarowa C3 9. soczewki kwadrupolowe S3, S4 10. śluza Elementy w starej hali pomiarowej: 11. tarcza pomiarowa ST1 12. magnes odchylający 12 st. M2 13. tarcza pomiarowa ST2 14. soczewki kwadrupolowe S5, S6 15. tarcza pomiarowa ST3 16. tarcza pomiarowa ST3a 17. magnes korekty w pionie Mk3 18. przesłona z napędem ręcznym 19. śluza z napędem ręcznym 20. pusta kostka 21. szater z napędem ręcznym 22. soczewki kwadrupolowe S7, S8 23. tarcza pomiarowa ST4 24. tarcza rozpraszająca Element w nowej hali pomiarowej: 25. tarcza pomiarowa N Hala cyklotronu Stara hala pomiarowa Nowa hala pomiarowa 0 m. 5 m. 10 m. 15 m. 20 m. Orientacyjna odległość liczona od komory akceleracji Rys. 1 Urządzenia układu sterowania traktem wiązki protonów, usytuowane wzdłuż trasy jonowodu: od wyjścia z cyklotronu (z lewej strony rysunku) do pomieszczenia terapeutycznego (po prawej stronie). Przedmiotem opracowania jest system sterowania zasilaczami podłączonymi do magnesów odchylających (M1 i M2), soczewek kwadrupolowych (od S1 do S8) i magnesów korekcyjnych (Mk1, Mk2 i Mk3) układu transportu wiązki (tab. 1). Do systemu dołączono także sterowanie magnesu uzwojenia głównego cyklotronu (MG). Połączenie w jeden system sterowania urządzeniami transportu wiązki i magnesu głównego ma uzasadnienie zarówno w zbliżonym sposobie obsługi przez operatora cyklotronu jak i w podobieństwie sprzętowym. Pozostałe urządzenia transportu i diagnostyki wiązki, będące poza systemem sterowania (tarcze pomiarowe, telewizyjne oraz szater odcinający tor wiązki) są w prosty 3

4 sposób nastawiane przez operatora z pulpitu. Sterowanie tymi urządzeniami wykracza poza zakres opracowania. Na rysunku 2 przedstawiono usytuowanie poszczególnych elementów systemu w przestrzeni w budynku cyklotronu. Urządzeniem zarządzającym systemem jest komputer umiejscowiony w sterowni na pulpicie. sadzawka z fontanną będąca częścią układu chłodzenia sterownia zasilacze magnesów transportu wiązki zasilacz magnesu głównego miejsce z którego cyklotronu cyklotron pomieszczenie zrobiono stara hala nowa hala pomieszczenie AIC-144 AIC-144 cyklotronu pomiarowa pomiarowa terapii rys. 1 Rys. 2. Rozmieszczenie najważniejszych podzespołów cyklotronu, transportu wiązki i miejsca terapii w przestrzeni. Pominięto niektóre podzespoły o mniejszych gabarytach. Tabela 1. Wykaz zasilaczy wchodzących w układ sterowania traktem lp Element zasilany (rys. 7 i 8) In [A] Un [V] Stabilność Typ producent przez 8h zasilacza 1 Uzwojenie główne cyklotronu AIC ,01% In 8500 Danfysik 2 Magnes korekty poziomej Mk ,05% In GEN Heinzinger 3 Magnes korekty pionowej Mk ,05% In GEN Heinzinger 4 Soczewka kwadrupolowa S ,05% In GEN Heinzinger 5 Soczewka kwadrupolowa S ,05% In GEN Heinzinger 6 Magnes odchylający M ,01% In 8500 Danfysik 7 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 8 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 9 Magnes odchylający M ,02% In PTN Heinzinger 10 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 11 Soczewka kwadrupolowa S ,02% In PTN Heinzinger 12 Magnes korekty pionowej Mk ,05% In GEN Heinzinger 13 Soczewka kwadrupolowa S7 7, ,02% In PTN 100-7,5 Heinzinger 14 Soczewka kwadrupolowa S8 7, ,02% In PTN 100-7,5 Heinzinger 15 Rezerwa na magnes korekty ,05% In GEN Heinzinger 2. Założenia do programu 4

5 Autorzy przyjęli założenia do programu sterowania zasilaczami na podstawie wywiadów z operatorami cyklotronu, aktualnych trendów w tej dziedzinie oraz własnego doświadczenia. Można wyodrębnić dwa typowe reżimy pracy systemu sterowania zasilaczami: praca regulacyjna stosowana podczas doboru nastaw poszczególnych zasilaczy, oraz praca rutynowa wykorzystująca ustalone wcześniej nastawy. Oba reżimy pracy różnią się od siebie, generują inne oczekiwania od programu i z tego powodu będą przedstawione oddzielnie. Dobór nastaw zasilaczy transportu protonów jest zależny od parametrów wiązki (jej usytuowania w przestrzeni, prędkości i kąta rozogniskowywania się protonów), geometrii trasy transportu wiązki, umiejscowienia magnesów oddziaływujących na wiązkę. Szczególnie istotna jest też precyzja ustawienia magnesów względem osi wiązki protonów oraz symetria pola magnetycznego magnesów zakrzywiających i soczewek kwadrupolowych. Ze względu na niewystarczającą dokładność pomiaru parametrów wiązki protonów oraz niedoskonałą symetrię pola magnetycznego wytwarzanego przez poszczególne magnesy, nastawy zasilaczy muszą być w znacznej mierze dobierane eksperymentalnie. Znalezienie optymalnie skonfigurowanego układu transportu wymaga wielokrotnego doboru nastaw zasilaczy przy różnym rozmieszczeniu poszczególnych elementów układu. Dobranie właściwej konfiguracji i dostrojenie ostatecznych nastaw wymaga długotrwałej pracy układu sterowania w reżimie pracy regulacyjnej. W następstwie tego uzasadnione jest żądanie od programu ułatwień przy sterowaniu prądami zasilaczy. Przy pracy regulacyjnej wymaga się: - możliwości sterowania zasilaczami w czasie rzeczywistym - szybkiego dostępu do sterowania każdym zasilaczem - minimalizacji liczby operacji przy zmianie wartości nastaw Przed wykonywaniem terapii, prądy w magnesach układ transportu wiązki są nastawiane przez wybór odpowiedniego zastawu, wcześniej dobranych nastaw. Wymagana jest prostota wykonywania nastaw i ograniczenie możliwości popełnienia omyłki. Praca rutynowa narzuca potrzebę: - wykonywania nastaw według zapisanych wcześniej danych - logowania operatora - działania układu bez absorbowania obsługi, podczas bezawaryjnej pracy zasilaczy Uzyskane doświadczenie wykazało konieczność przeprowadzenia dodatkowej regulacji nastaw niektórych elementów transportu wiązki protonów, po każdorazowym załączeniu cyklotronu oraz podczas pracy, przed osiągnięciem przez cyklotron i urządzenia transportu, stabilnej temperatury. Nie zmienia to jednak celowości podziału pracy na wymienione wyżej reżimy. Ponadto program wykonywany w dowolnym reżimie pracy winien: - sygnalizować nieprawidłową pracę zasilaczy - posiadać możliwość zdalnej diagnostyki zasilaczy - dysponować możliwością indywidualnego dialogu z zasilaczem 5

6 - umożliwić podłączenie z zewnętrznym układem blokad (spadek prądu w magnesie głównym cyklotronu poniżej wartości granicznej winien uniemożliwić pracę generatora wysokiej częstotliwości i źródła jonów) - na żądanie sporządzać raporty z nastaw poszczególnych zasilaczy - monitorować wielkość prądu w magnesie głównym z ostatnich 24 godzin - monitorować komunikację między komputerem a zasilaczami - nie zmieniać aktualnych nastaw zasilaczy po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu - posiadać możliwość modyfikowania niektórych parametrów programu przez użytkowników - zliczać czas pracy cyklotronu (mierzony czasem pracy magnesu głównego cyklotronu) 3. System sterowania Sterowanie zasilaczami transportu wiązki jest wykonywane z komputera umieszczonego w sterowni, pozostałe urządzenia układu są rozmieszczone w różnych pomieszczeniach budynku cyklotronu (rys.2). Wybrano prostą, ekonomiczną topologię sieci. Połączenie komputera z zasilaczami prądu stałego zrealizowano za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej LAN, o konfiguracji drzewiastej, w standardzie Ethernet RS232/RS422 (rys 3), [5],[6]. Sieć Ethernetu wykonano przy użyciu ekranowanej skrętki, o szybkości transmisji 100Mbps. komputer z programem mysz manipulator moduł wyjść przekaźnikowych MG M1 M2 Mk1 S3 S4 S5 Mk2 S1 S2 przełączniki sieć ethernet serwery portów szeregowych sieć RS232/RS422 zasilacze sterowane przez RS S6 Mk3 S7 S8 Rezerwa Rys 3. Topologia sieci LAN sterującej zasilaczami traktu wiązki protonów i zasilaczem uzwojenia głównego cyklotronu AIC-144. Poszczególne zasilacze oznaczono symbolami podłączonych do nich magnesów: MG - uzwojenie główne cyklotronu, Rezerwa - zasilacz przewidziany w przyszłości do magnesu korekcyjnego Mk4, reszta oznaczeń jak na rysunku 1. 6

7 Program sterujący zasilaczami nosi nazwę Zasilacze. Aplikacja ta została napisana w graficznym środowisku programistycznym LabView wersji 8.0 [7],[8],[9],[10], pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. 4. Interfejs użytkownika Autorzy programu Zasilacze skupili szczególną uwagę na stworzeniu optymalnego interfejsu użytkownika, starali się, aby interfejs był funkcjonalny, prosty w obsłudze, estetyczny, wprost zachęcający do skorzystania z programu [11],[12]. Rys. 4 Główne okno programu Zasilacze. Na panelu Trakt wiązki jonów pod rysunkiem zaznaczonego obiektu widać kontrolki do sterowania. Widać ramkę wokoło wyróżnionego magnesu M1, w tej chwili wybranego do sterowania. 4.1 Orientacja programu. Interfejs programu Zasilacze został zorientowany na obiekt sterowany, czyli na magnesy odchylające, soczewki kwadrupolowe w układzie transportu wiązki i na uzwojenie główne magnesu cyklotronu. Główne okno programu zawiera rysunek obiektu, wskazanie na rysunku wybranego magnesu, spowoduje oznaczenie ramką magnesu i wyświetlenie kontrolek do zmiany i odczytu wartości prądu w tym magnesie. Kontrolki, zdaniem autorów, pozwalają intuicyjnie zrozumieć swoje przeznaczenie i zasadę działania (rys. 4). Wyjątkiem 7

8 od orientacji na obiekt jest osobno sterowany łącznik dwu zasilaczy (MG i M1). To odstępstwo zostało spowodowane przyzwyczajeniem użytkowników oraz specyfiką działania tych zasilaczy, zwłaszcza MG. W okresie poprzedzającym napisanie programu Zasilacze, użytkownicy korzystali z programu demonstracyjnego dostarczonego razem z zasilaczami przez producenta, całkowicie zorientowanego na zasilacze. Orientacje na obiekt posiadają też przełączalne panele: Magnes główny (rejestrator prądu magnesu MG), Raport (do sporządzania raportu, rys. 5), Historia (do przeglądania historycznych nastaw zasilaczy, rys. 6). Panele pozostałe służą do testowania programu, do wykonywania nastaw opcji programu i do sterowania zasilaczami przy pomocy komend i w tych przypadkach obiektem jest sam program i zasilacze. Rys. 5 Panel Raport do sporządzania raportów i przykład samego raportu. W raporcie są przedstawione zasilacze i ich nastawy w kolejności jak na rysunku obiektu (kolejność można zmienić w opcjach). Rys. 6 Panel Historia do przeglądania historycznych nastaw zasilaczy. Analizę nastaw ma ułatwiać możliwość obserwacji ich wartości w postaci graficznej. 8

9 4.2 Przyjazność programu. Pod pojęciem przyjaznego programu rozumie się taki program, przy którym praca przebiega komfortowo: obsługa jest intuicyjna, dotarcie do kontrolek sterujących i przekazywanych informacji powinno być szybkie i bezproblemowe, podawane informacje są zrozumiałe i jednoznaczne, reakcja na polecenia natychmiastowa, błędne polecenie można wycofać itp. Autorzy programu starali się w szerokim stopniu zrealizować powyższe zasady. Najważniejszą i najczęściej wykonywaną przez program operacją jest nastawa wartości prądów w poszczególnych magnesach transportu jonów. Dlatego postarano się, aby czynność ta mogła być realizowana na różne sposoby, w zależności od aktualnych potrzeb i wg indywidualnych upodobań (rys. 7). Prąd można nastawić: przy pomocy zadajnika suwakowego, klawiatury numerycznej, skokowo - klawiszami wyświetlanymi na ekranie, przyciskami na manipulatorze oraz przez wczytanie wartości z utworzonego wcześniej raportu (panel Trakt wiązki jonów rys.4). Wartość skoku prądu na klawiszach jest opcjonalnie ustalana, indywidualnie dla każdego zasilacza. Także wybór zasilacza może nastąpić przy pomocy wyróżnienia myszą odpowiedniego magnesu lub kolejnego przełączania manipulatorem. Dotarcie do kontrolek sterujących rzadziej przeprowadzanymi operacjami może być bardziej złożone. Takimi operacjami jest w programie sporządzanie raportów i nastawa prądów wg wybranego wcześniej raportu. Aby ułatwić wykonanie tych czynności i zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia omyłki, wprowadzono pewne ułatwienia: każdorazowo program narzuca nazwę pliku z raportem, możliwość przeglądnięcia raportów przed i po sporządzeniu oraz przed wykonaniem nastaw (rys. 5). L P P L - zmiana zasilacza w prawo - zmiana zasilacza w lewo - zmiana prądu o + dl (dużo) - zmiana prądu o - dl (dużo) - zmiana prądu o +ddi (mało) - zmiana pradu o - ddl (mało) - szybsze zmiany (do 10 razy) Działanie manipulatora A D B C E Rys. 7 Panel Trakt wiązki jonów programu Zasilacze. Podstawowa funkcja programu, czyli nastawa prądów, jest realizowana przy pomocy kontrolek: klawiszy do skokowej zmiany prądów (A), zadajnika suwakowego (B), klawiatury numerycznej (C) oraz przez wczytanie wartości z raportu (D) i za pomocą manipulatora (E). Incydentalnie wykonywane polecenia umieszczono na oddzielnym panelu (panel Szczegóły rys. 8). Obejmują one identyfikację zasilacza, odczyty nastaw, stanów zasilacza, obsługę alarmów, instrukcje załącz/wyłącz oraz przełączenia sterowania zdalne/lokalne itp. 9

10 Odpowiedzi zasilaczy są podawane w postaci surowej, ale zdaniem autorów, w pełni zrozumiałej. Niektóre nietypowe komendy uzupełniono o podanie jednostki, w której należy spodziewać się odpowiedzi (np. przepływ wody w (l/min)*100 ). Jedyna odpowiedź, nieczytelna bez korzystania z instrukcji, jest udzielana przez zasilacze firmy Danfysik (magnesy MG i M1) na zapytanie o stan zasilacza. Odpowiedz zasilacza jest zbiorem 24 znaków, gdzie każdy znak określa inny parametr (np. przekroczenie wartości granicznych temperatur lub wielkości przepływu wody chłodzącej, wadliwa praca różnych podzespołów i zabezpieczeń zasilacza). Program rozkodowuje otrzymaną odpowiedz i na tej podstawie wyświetla czytelny komunikat o istotnych parametrach i wszelkich nieprawidłowościach np.: mały przepływ wody w magnesie, przepalony bezpiecznik topikowy lub upływność uziemienia. A B C Rys. 8 Panel Trakt wiązki jonów programu Zasilacze. Poniżej pokazano fragmenty list rozwijanych do wyboru komendy do sterowania lub testowania zasilaczy: A produkcji Heinzinger, B Heinzinger Genesys, C Danfisyk. Program posiada, w ograniczonym zakresie, możliwość dostosowania niektórych parametrów pracy do aktualnych potrzeb i upodobań operatora cyklotronu (panel Opcje sterujące ). Praktycznie wybór ogranicza się do określania: wartości maksymalnych i minimalnych prądów poszczególnych magnesów (nie muszą być tożsame z możliwościami 10

11 zasilacza), wartość przypisana klawiszom do skokowej zmiany prądu, widok analogowego zadajnika prądu (kolor i wartości działek), treść opisu poszczególnych magnesów. Ta niewielka swoboda pozostawiona użytkownikowi wynika z dotychczasowego doświadczenia autorów z pracą operatorów cyklotronu. Większość opcjonalnych nastaw dotyczy parametrów transmisji danych w sieci ethernet i parametrów komunikacji z zasilaczami, nie zaleca się ich zmiany przez użytkownika bez konsultacji z autorami programu. Interfejs użytkownika składa się z ośmiu łatwo przełączalnych paneli: - panel Trakt wiązki jonów, opisany wcześniej, rys. 4 - panel Magnes główny, z rejestratorami prądu w magnesie MG - panel Szczegóły, opisany wcześniej, rys. 8 - panel Komunikacja, z sygnalizacją aktualnego stanu komunikacji z zasilaczami - Panel Raport, opisany wcześniej, rys. 5 - panel Czas pracy, z licznikami czasu pracy magnesu głównego - panel Historia, do przeglądania nastaw historycznych, rys. 6 - panel Opcje sterujące, z dostępem do wybranych parametrów programu 4.3 Język Starano się, by teksty pojawiające się w programie były napisane prosto, jednoznacznie i w sposób maksymalnie zwięzły. W celu łatwiejszego, szybszego odczytu, teksty zawierają często skróty myślowe, łatwe do zapamiętania na przyszłość. Skróty takie są stosowane na kontrolkach, których uruchomienie nie spowoduje zmian nastaw prądów w magnesach i dotyczą głównie przełączeń paneli, odczytów dodatkowych parametrów, diagnostyki zasilaczy itp. W sytuacji, gdy lakoniczny tekst jest niewystarczający lub mógłby być zrozumiany niezgodnie intencjami programistów zastosowano dodatkowe komentarze (rys. 9). A B Rys. 9 Przykłady dodatkowych komentarzy: A. w okienku logowania się użytkownika do programu B. w panelu Szczegóły : zaznaczenie pozycji w tablicy sterującej powoduje wyświetlenie poniżej komentarza wyjaśniającego działanie poszczególnych opcji, o opcjach ogólnych komentarz jest widoczny przy każdej opcji. 11

12 4.5 Dobór kolorystyki. Wszelka grafika występująca w programie jest w kolorze popielatym, o różnym nasyceniu, uzupełniona w niektórych elementach kolorem białym i czarnym. Intencją tego doboru była zasada by występujące kontrolki (przyciski, zadajniki, wskaźniki), rysunki, panele (okna) niepotrzebnie nie absorbowały uwagi użytkownika programu. Do sygnalizacji stanów wykorzystano kolory: - ciemnozielony (nieabsorbujący uwagi) gdy wyłączona jest komunikacja z tym zasilaczem - jasnozielony do sygnalizacji poprawnej pracy zasilacza z włączoną komunikacją - czerwony do informacji o wystąpieniu sygnału alarmu przez zasilacz (z różnych powodów) - żółty do informowania o nieosiągnięciu przez zasilacz zadanej wartości (występuje głównie podczas stanów nieustalonych) - niebieski informuje o braku wody chłodzącej w zasilaczu lub w magnesie (dotyczy tylko magnesów MG i M1) Wyjątkiem od przyjętej reguły jest: zielony kolor aktywnego zadajnika prądu, niebieski wskaźnika oporu uzwojenia magnesu, wskaźniki czasu pracy cyklotronu w poszczególnych miesiącach i małe niebieskie logo Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Powyższe odstępstwa mają, w zamyśle autorów, w umiarkowanym zakresie skupiać na siebie uwagę i nie wypaczają ogólnej reguły. Tabela 2 Reguły stosowania kolorów do sygnalizacji (NN niskie napięcie, WN wysokie napięcie) Układ Reguła koloru Szczegóły Uwagi lub zespół urządzeń blokady bezpieczeństwa czerwona stary układ źródło jonów czerwona stary układ inne sygnalizacje na pulpicie sterowniczym czerwona załączanie elementów ransportu sygnalizacji wody zielona nowy układ chłodzącej próżni zielona nowy układ generator wysokiej inna reguła zielony obwody NN nowy układ częstotliwości czerwony obwody WN zasilacze WN do deflektorów inna reguła zielony - włączone czerwony obwody WN napędy mechaniczne inna reguła zielony - włączone czerwony - pozycje skrajne drobne urządzenia w sterowni część: zielona część: czerwona Oprócz reguły zielonej: kolor zielony poprawna praca (czerwony awaria, żółty stan pośredni) istnieje reguła czerwona, w znacznej mierze odwrotna: kolor czerwony urządzenie pracuje lub stwarza zagrożenie (zielony wyłączone). W sterowni cyklotronu występują układy pracujące w obu regułach, zatem wybranie jednej z nich było rezultatem wnikliwej analizy (tab. 2). Wobec braku możliwości ujednolicenia sygnalizacji we wszystkich 12

13 układach cyklotronu, przyjęto opisaną wcześniej regułę zieloną, ze względu na jej częstsze występowanie w nowych rozwiązaniach. W najbliższych miesiącach przewidywana jest wymiana układu blokad bezpieczeństwa na opartą na regule zielonej. 5. Realizacja programu. Program został napisany w edytorze do wykonywania aplikacji LabView 8.0. Program został podzielony na 10 części, każdemu fragmentowi wyznaczono obsługę innych urządzeń, kontrolek lub wykonywanie odrębnych obliczeń. Poszczególne części programu są realizowane w osobnych pętlach programowych pracujących asynchronicznie względem siebie. Praktycznie program składa się z niezależnych podprogramów, pracujących z różnymi częstotliwościami, złączonych ze sobą wspólnymi zmiennymi. Taka budowa programu pozwoliła zachować kontrolę nad częstotliwością wykonywania poszczególnych fragmentów oraz znacząco ułatwiła testowanie i rozruch programu. Działanie poszczególnych części programu: 1. Komunikacja z zasilaczami. Podczas poprawnej ustalonej pracy systemu sterowania zasilaczami, prąd w poszczególnych zasilaczach nie ulega zmianie, regulacja prądu następuje tylko podczas strojenia systemu i ewentualnego wykonywania korekty prądu. Częstotliwość połączenia programu z wyróżnionym (wybranym do sterowania) zasilaczem wynosi około 1/2 sekundy, wartość ta spełnia założenie sterowania w czasie rzeczywistym. Komunikacja z pozostałymi zasilaczami jest nawiązywana raz na 7 8 sekund (rys 9). Rys. 9 Fragment panelu Komunikacja programu Zasilacze. W programie pogrupowano rozkazy w pakiety wysyłane do zasilacza w typowych stanach (wykaz pakietów z prawej strony rysunku). Pokazane okienko pozwala śledzić na bieżąco nawiązanie połączenia komputera z poszczególnymi zasilaczami i określić aktualny pakiet. Przyciski komunikacja pozwalają na wymuszenie wysłania pakietu startowego i kończącego komunikację. 2. Zarządzanie wyborem zasilacza przeznaczonego do sterowania, zbieranie wartości zadanych i zmierzonych. 3. Obliczanie wartości zadanej prądu dla każdego zasilacza (zbieranie danych od kontrolek sterujących i od manipulatora). 4. Obsługa logowania użytkownika do programu. 5. Sporządzanie i odczyt istniejących raportów, przygotowanie danych do wykonywania nastaw prądów wg danych zapisanych w raporcie. Raporty są tworzone w formacie HTML. 6. Obsługa przełączanych paneli. 7. Przygotowanie rodzaju pakietu rozkazów, do przesłania do poszczególnych zasilaczy. 13

14 8. Obsługa wirtualnej klawiatury (widoczna na rys. 7). 9. Obsługa modułu wyjść przekaźnikowych. 10. Obsługa manipulatora (widoczny na rys. 7). 11. Obsługa rejestratorów prądu uzwojenia głównego MG. 12. Zliczanie i rejestracja czasu pracy cyklotronu w poszczególnych dniach, miesiącach i latach (widoczne na rys. 10). 13. Dostęp do historycznych czasów pracy (miesiące i lata) 14. Dostęp do historycznych nastaw prądów zasilaczy i ich wizualizacja (widoczny na rys. 6). Rys. 10 Fragment panelu Czas pracy, informujący o czasie załączenia magnesu głównego w bieżącym dniu, miesiącu i roku oraz w miesiącach wybranego roku na pionowych wskaźnikach. Czas pełnego cyklu wykonania podprogramu 1 (komunikacja z zasilaczami) zależy od czasu oczekiwania na odpowiedź włączonych zasilaczy i wynosi 7 do 8 sekund przy pracy z 14 zasilaczami, natomiast pozostałe podprogramy są wykonywane od około 50 ms (dla 2, 3 i 7) do około 300 ms (dla 4 i 6). Oprócz wymienionymi wyżej częściami programu znajdę się podprogram do wykonania nastaw wstępnych (odczyt opcji, treści komunikatów z plików, obliczenia i nastawy początkowe) i końcowych przy zamykaniu programu. 6. Uwagi końcowe Program był realizowany od czasu zakupu i uruchomienia pierwszych zasilaczy, tj. od stycznia 2008 roku. Pierwsza wersja została uruchomiona w początkach marca 2008 roku, i umożliwiała sterowanie zasilaczem magnesu głównego i sześcioma zasilaczami traktu wiązki protonów. Program wypełniał swoje główne zadanie, czyli sterowanie i monitorowanie pracy zasilaczy. W miarę upływu czasu wzrastała zarówno liczba zasilaczy do obsługi, jak i dodatkowe wymagania, określane przez operatorów cyklotronu. Zatem konieczne było napisanie nowych wersji programu uwzględniających powiększoną liczbę obsługiwanych zasilaczy, wzbogacenie asortymentu rozkazów do diagnozowania zasilaczy, zwiększenie częstotliwości komunikacji z wyróżnionym zasilaczem, wprowadzenie możliwości sporządzania raportów, zastosowanie konieczności logowania się operatora, 14

15 dołączenie do programu obsługi manipulatora i blok przekaźników do sygnalizacji nastawy prądu w uzwojeniu głównym cyklotronu, dodanie panelu zliczającego czas pracy cyklotronu, panelu przedstawiającego historyczne nastawy zasilaczy, ograniczenie szybkości zmian prądu w magnesie głównym, wprowadzenie szeregu poprawek usprawniających obsługę. Autorzy przewidują w przyszłości wykonanie następnych wersji programu. Aktualna wersja programu spełnia swoje zadanie, w szczególności umożliwia sterowanie zasilaczami w czasie rzeczywistym, umożliwia wykonywanie nastaw według wcześniej ustalonych wartości i zapisanych w pliku, posiada przyjazny interfejs. Propozycje zgłaszane przez operatorów cyklotronu są, w miarę możliwości, na bieżąco realizowane w nowych wersjach programu. Autorzy stawiają tezę, iż program spełnia postawione przed nim założenia. Autorzy porównali opisany wyżej system sterowania z podobnymi systemami stosowanymi w innych ośrodkach. Porównanie było ograniczone do informacji uzyskanych z artykułów z konferencji cyklotronowych (od [13] do [17]) oraz materiałów publikowanych na stronach internetowych ośrodków wyposażonych w cyklotrony i producentów cyklotronów. Zastosowana przez autorów topografia sieci sterującej nie różni się znacząco od zastosowanej w innych ośrodkach, także środowisko programistyczne LabVIEW jest często stosowane (np. w [14],[15]). Przegląd stosowanych interfejsów użytkownika, mimo iż silnie zawężony do paneli umieszczonych w publikacjach, pozwala stwierdzić dużą różnorodność stosowanych interfejsów różniących się znacznie liczbą kontrolek, stosowaniem grafiki, bogactwem kolorystyki. Interfejs użytkownika stworzony przez autorów można zaliczyć do typowego pod względem liczby kontrolek na jednym panelu i wykorzystywania grafiki, natomiast jest bardzo ascetyczny w stosowaniu kolorów innych niż popielaty w różnym natężeniu (inne kolory autorzy raportu zarezerwowali głównie do sygnalizacji różnych zdarzeń i wielobarwna grafika lub tło utrudniałaby percepcję tych zdarzeń). 7. Literatura 1. Olko P: Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej. Seminarium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo Hutnicza. Kraków 29 luty Bakewicz E i in: AIC-144 cyclotron: present status. Warszawa Nukleonika 48:2, Daniel K, Bochenek-Dobrowolski R, Doruch H i in.: Przystosowanie cyklotronu AIC-144 do zastosowań medycznych Część 2. Korekta pola magnetycznego, modernizacja traktu wiązki. Raport IFJ PAN nr 1991/AP. Kraków Daniel K, Bochenek-Dobrowolski R, Guguła K i in.: Przystosowywanie cyklotronu AIC-144 do protonowej terapii oka Część 3. Maksymalizacja energii protonów, rewitalizacja generatora w. cz. Raport IFJ PAN nr 2006/AP. Kraków Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa

16 6. Kormány Z, Ander I, Kovács P i inni: Renewal and automation of the atomki MGC-20 cyclotron. 7th European Particle Accelerator Conference. Wiedeń, czerwiec, Winiecki W, Nowak J, Stanik S. Graficzne zintegrowane środowiska programowania. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa Tłaczała W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa Świsulski D. Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych pomiarowych LabVIEW. Agenda Wydawnicza PAK-u. Warszawa Chruściel M.: LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo btc. Legionowo Spolsky J. Projektowanie interfejsu uzytkownika. Poradnik za programistów. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa Chabik J. Praktyka skutecznego programowania. Wydawnictwo Nakom. Warszawa Kormány Z, Ander I, Kovács P i inni: Renewal and automation of the atomki MGC-20 cyclotron. 7th European Particle Accelerator Conference. Wiedeń, czerwiec, Yongqian Xiong, Bin Qin, Minjun Wu, Jun Yang, i inni. LabVIEW and MATLAB- BASED virtual control system for virtual prototyping of cyclotron. 22 nd Particle Accelerator Conference. Albuquerque, New Mexico, USA czerwiec Hong Suk Chang, Dong Hyun An i inni. Control system design of KIRAMS-13 cyclotron. The 3 rd Asian Particle Accelerator Conference. Gyeongju, Korea marzec D.Anicic, G.Dave, M.Gasche i inni. PROSCAN control system status report. 10th ICALEPCS Int. Conf. on Accelerator & Large Expt. Physics Control Systems. Genewa, październik Tanushyam Bhattacharjee#, Anindya Roy, Biswajit Sarkar i inni. Introduction of EPICS in VEC & SCC control system. Asian Particle Accelerator Conference 29 stycznia - 2 luty

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ryszard Jankowski Marek Zalewski Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03

Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Maria Suliga Krzysztof Suliga Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa Szczecin 01.01.2013 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA E-SERVER Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Robert Karpiński

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów

Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Program wspomagający projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją rozwinięcia oraz rzutów Wersja 4 InstalSoft Rev. 2008-05-20 http://www.instalsoft.com.pl;

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo