Znaczenie przenikalności tlenu przez róŝne tworzywa polimerowe dla optymalizacji funkcjonowania soczewek kontaktowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie przenikalności tlenu przez róŝne tworzywa polimerowe dla optymalizacji funkcjonowania soczewek kontaktowych"

Transkrypt

1 Znaczenie przenikalności tlenu przez róŝne tworzywa polimerowe dla optymalizacji funkcjonowania soczewek kontaktowych Adam Grzech, Marta Misiuk-Hojło Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie Soczewki kontaktowe to nowoczesna forma korekcji wad refrakcji. W porównaniu z okularami mają szereg zalet. Ich produkcja jest moŝliwa dzięki polimerowym tworzywom sztucznym. Dopiero tak zaawansowane technologicznie materiały, umoŝliwiają stworzenie soczewki spełniającej swoją funkcję i nie stanowiącej jednocześnie zagroŝenia dla narządu wzroku. Jedną z podstawowych właściwości funkcjonalnej soczewki jest zapewnienie dopływu tlenu do rogówki, nie posiadającej własnej sieci naczyń krwionośnych. W ciągu ostatniej dekady tradycyjne soczewki hydroŝelowe, przepuszczające tlen jedynie dzięki zawartej w nich wodzie, zastępowane są przez soczewki hydroŝelowosilikonowe, w których za przenikanie tlenu odpowiedzialne są zawarte w materiale grupy siloksanowe. Soczewki te dzięki lepszym parametrom w mniejszym stopniu zakłócają fizjologię rogówki. Od czasu ich wprowadzenia na rynek, zmniejsza się ilość powikłań związanych z uŝytkowaniem soczewek kontaktowych, wydłuŝać teŝ moŝna czas nieprzerwanego noszenia soczewek bez ryzyka dla zdrowia. Współczynniki laboratoryjne opisujące przenikalność tlenu przez tradycyjną soczewkę hydroŝelową, takie jak tleno-przepuszczalność i tleno-transmisyjność, okazują się zawodne w przypadku hydroŝeli silikonowych. W związku z tym konieczne jest opracowanie nowych, ściślej powiązanych z fizjologią, metod pomiarów tego parametru. Takim parametrem jest oxygen flux. Uwzględnia on ilość tlenu faktycznie docierającą do powierzchni rogówki. Słowa kluczowe: soczewka kontaktowa, przenikalność tlenu, hydroŝel, grupy siloksanowe 1

2 The meaning of oxygen permeability in different materials for optimalization of contact lenses function Summary Contact lenses are a modern method of refraction defects correction. Polymers of different kind are a basic material for contact lenses. Only with such a sophisticated material can a functional, yet safe for the eye, contact lens be made. Contact lens must be oxygenpermeable to provide nutrition for cornea which has no own vascular net. In the past decade hydrogel lenses are being replaced with silicone-hydrogels. A new generation of contact lenses does not disturb the physiology of a cornea as much as the old one. Since the introduction of silicone-hydrogel lenses much less side effects have been reported. They can also be used continueasly with less risk, over longer period of time. Traditional measures such as oxygen permeability and transmissibility seem inadequate with silicone-hydrogel lenses. Therefore a new measure, an oxygen flux, has been introduced. It is more physiological and more suitable in higher oxygen transfer range. It refers to an quantity of oxygen reaching the surface of a cornea. Key words: contact lenses, oxygen transfer, hydrogel, silicone-hydrogel WPROWADZENIE Soczewki kontaktowe stanowią istotny postęp w dziedzinie korekcji wad refrakcji. Mają szereg zalet w stosunku do okularów. Nie ograniczają pola widzenia, ich waga jest znikoma, są niewidoczne dla osób trzecich. Przylegają bezpośrednio do rogówki nie powodując dzięki temu zmiany wielkości obrazu, szczególnie uciąŝliwego przy większych mocach korekcji. Powstanie i upowszechnienie soczewek kontaktowych byłoby niemoŝliwe bez zaawansowanych technologicznie materiałów - w szczególności tworzyw sztucznych, wśród których główną rolę odgrywają róŝnego rodzaju polimery. 2

3 HISTORIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH I ICH PODSTAWOWE CECHY W latach 30. XX wieku do produkcji pierwszych soczewek próbowano uŝywać szkła, ale pierwsze pełnowartościowe soczewki kontaktowe powstały dopiero pod koniec dekady, kiedy I. Gyorfy uŝył nowo odkrytego tworzywa sztucznego - polimetakrylanu metylu (PMMA) [1]. Od tego czasu wszystkie soczewki produkowane były z rozmaitych polimerowych tworzyw sztucznych, jak PMMA, estry celulozy, syntetyczne elastomery, hydroŝele - równieŝ te wzbogacone o róŝne domieszki. Niektóre z nich zostały stworzone specjalnie dla przemysłu optycznego, jak np. PHEMA - polimetakrylan hydroksyetylowy (ryc. 1). Materiały stosowane do produkcji soczewek kontaktowych muszą spełniać wiele wymogów, aby korygując właściwie wadę refrakcji umoŝliwiły jednocześnie dostarczenie do rogówki odpowiedniej ilości tlenu. Podstawowe cechy idealnego materiału na soczewki to: Nietoksyczność. Parametry optyczne. Właściwości mechaniczne, czyli odpowiednia wytrzymałość, twardość i elastyczność. ZwilŜalność. Gazo-przepuszczalność. MoŜliwość czyszczenia i dezynfekcji. Niski koszt produkcji. Bardzo istotna jest kwestia przenikalności tlenu przez róŝne tworzywa polimerowe. Ma ona kluczowe znaczenie w uŝytkowaniu soczewek, gdyŝ brak unaczynienia rogówki sprawia, Ŝe tlen potrzebny do prawidłowego funkcjonowania w całości czerpie ona z filmu łzowego. W szczególności praca ma porównać soczewki hydroŝelowe z silikonowo-hydroŝelowymi i dać pojęcie o zasadach pomiaru przenikalności tlenu przez te materiały. SOCZEWKI KONTAKTOWE A FIZJOLOGIA ROGÓWKI O ile w twardych soczewkach kontaktowych zachowana jest cyrkulacja łez pod soczewką, to w uŝywanych znacznie częściej soczewkach miękkich, tlen musi przenikać przez samą soczewkę. 3

4 Dla porównania, przy jednym mrugnięciu pod soczewkami twardymi wymianie podlega 15% objętości filmu łzowego [2], zaś pod miękkimi tylko 1% [3]. W soczewkach miękkich nie istnieje równieŝ boczny przepływ łez pod soczewką. Najbardziej naraŝona na niedotlenienie w przebiegu uŝytkowania soczewek kontaktowych jest centralna część rogówki. Nie jest ona, tak jak rąbek, częściowo odŝywiana przez naczynia, ani jak tylna część przez ciecz wodnistą. Konsekwencją niedotlenienia rogówki moŝe być zabarwienie rogówki, przekrwienie rąbka rogówki ale równieŝ bardzo powaŝne infekcyjne zapalenie rogówki [4]. Aby zabezpieczyć rogówkę przed niedotlenieniem, soczewki uŝywane w trybie dziennym muszą posiadać minimalną tleno-transmisyjność ok. 22 jednostek, zaś soczewki do noszenia przedłuŝonego ok. 80 jednostek. Badania dowiodły, Ŝe taka Dk/t redukuje poranny obrzęk rogówki po nocy spędzonej w SK do 4%. Jest to wartość podobna jak dla oka bez korekcji kontaktowej. Dowiedziono równieŝ, Ŝe soczewki wykonane z materiałów o wyŝszej przepuszczalności (hydroŝele silikonowe), znacząco redukują ilość działań niepoŝądanych w porównaniu z soczewkami tradycyjnymi, noszonymi w tym samym trybie [5]. PODSTAWY FIZYCZNE POMIARU PRZENIKALNOŚCI TLENU NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe czym innym jest przepuszczalność materiału, z którego wykonano soczewkę kontaktową, a czymś innym przenikanie tlenu przez gotową soczewkę. W tym drugim przypadku pod uwagę bierze się równieŝ kształt oraz grubość gotowego produktu. Obecnie w uŝyciu są dwa terminy: gazo-przepuszczalność (Dk) oraz transmisyjność (Dk/t), gdzie t jest grubością gotowej soczewki. Obie te wartości zawarte są w ogólnym wzorze opisującym proces dyfuzji, a znanym jako prawo Ficka. Dla gazów wzór ten ma postać: I = -D p/ x Dla SK odpowiednikiem D jest Dk, zaś p opisuje róŝnicę ciśnienia parcjalnego po obu stronach soczewki. x jest miarą grubości soczewki i odpowiada t. Jak łatwo zauwaŝyć, zarówno róŝnica ciśnień parcjalnych jak i współczynnik przepuszczalności pozostają stałe, zaś jedyną zmienną w tym wzorze jest w naszym przypadku grubość soczewki. 4

5 Przenikalność tlenu jest więc odwrotnie proporcjonalna do grubości soczewki. Parametr ten nie jest stały na całym przekroju soczewki kontaktowej, w praktyce jednak do pomiarów uŝywa się centralnej jej części (ryc. 2). HYDROśEL A HYDROśEL SILIKONOWY Osobną sprawą jest sam materiał uŝyty do produkcji soczewki. Dla konwencjonalnych soczewek kontaktowych hydroŝelowych tleno-przepuszczalność zaleŝy prawie liniowo od zawartości wody. HydroŜele wytwarza się z polimetakrylanu hydroksyetylowego (phema). Sam polimer jest uwodniony jedynie w 38%, więc wysiłki naukowców szły w kierunku stworzenia materiału o większym uwodnieniu. Osiąga się to przez dodanie np. kwasu metakrylowego lub winylopirydyny [1]. W praktyce transmisyjność rośnie wraz z uwodnieniem tylko do pewnego momentu. Bardzo wysoko uwodnione (powyŝej 70%) polimery nie nadają się do wytwarzania cienkich soczewek kontaktowych. Ich produkcja jest skomplikowana, ponadto z niewyjaśnionych przyczyn powodują one barwienie rogówki. Aktualnie optymalne wydają się soczewki średnio uwodnione (55-60%), szczególnie dla SK o małych i średnich mocach minusowych [6]. ChociaŜ polimery uŝyte w tradycyjnych soczewkach hydroŝelowych są nieprzepuszczalne dla tlenu, istnieją tworzywa zdolne do przepuszczania tlenu. Szczególnie uŝyteczne w przemyśle optycznym są polimery zawierające grupy siloksanowe. Produkowane z nich SK są określane jako silikonowo-hydroŝelowe. Jest to istotne o tyle, Ŝe w tradycyjnych hydroŝelach podczas uŝytkowania dochodziło często do częściowej utraty uwodnienia, wynoszącej nawet do 6% [7]. W soczewkach silikonowo-hydroŝelowych za przenikanie tlenu odpowiedzialne są głównie właśnie grupy siloksanowe; przepuszczają one tlen lepiej niŝ woda. W konsekwencji tlenoprzepuszczalność rośnie wraz ze wzrostem ilości siloksanów i spadkiem zawartości wody w soczewce [8]. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe uwodnienie soczewki kontaktowej jest istotne nie tylko z punktu widzenia przenikalności tlenu, ale odpowiada równieŝ za komfort noszenia i elastyczność materiału. Grupy siloksanowe maja właściwości hydrofobowe. Z tego względu niektóre soczewki nowej generacji są często wzbogacone o substancje hydrofilne, jak np. poliwinylopirolidony (PVP); uwodnienie tych soczewek kontaktowych osiąga 50% [1]. 5

6 PRZEPŁYW TLENU JEST NAJBARDZIEJ MIARODAJNYM PARAMETREM DLA WSPÓŁCZESNEJ SOCZEWKI KONTAKTOWEJ Nowa generacja materiałów wydaje się wymuszać nowe podejście do problemu pomiaru przepuszczalności tlenu. Obecnie rezygnuje się z miar laboratoryjnych tlenoprzepuszczalności i transmisyjności - na rzecz parametru fizjologicznego, jakim jest przepływ tlenu (oxygen flux)(of). Jest to ilość tlenu, która dociera do jednostki powierzchni rogówki w jednostce czasu [9]. W zakresie przepuszczalności tradycyjnych hydroŝeli OF nie był aŝ tak istotny, gdyŝ między nim a transmisyjnością istniała zaleŝność liniowa. Dla wyŝszych wartości transmisyjności w hydroŝelach silikonowych moŝna zaobserwować ciekawy efekt: OF przyrasta coraz wolniej, choć przyrost transmisyjności pozostaje prawie liniowy. Wyjaśnienie kryje się w zapisie prawa Ficka: OF = Dk/t p Ciśnienie parcjalne tlenu na przedniej powierzchni soczewki kontaktowej nałoŝonej na rogówkę, wynosi 160 mmhg dla oka otwartego i 60 mmhg dla zamkniętego. Zmienna jest więc tylko wartość ciśnienia parcjalnego na tylnej powierzchni SK i to ona decyduje o gradiencie p. Dla wysokich transmisyjności wartość p na powierzchni tylnej rośnie, gradient ulega zmniejszeniu, a co za tym idzie OF przyrasta coraz wolniej, choć przyrost transmisyjności (Dk/t) pozostaje stały. Okazuje się więc, Ŝe z punktu fizjologii rogówki bezcelowe jest zwiększanie parametrów laboratoryjnych przenikalności dla tlenu, gdyŝ powyŝej ok. 30 jednostek nie wpływa to juŝ znacząco na wzrost OF. Choć moŝliwe jest wytworzenie materiału o przepuszczalności nawet 1000 jednostek, to soczewki kontaktowe z nich wykonane nie dostarczą rogówce znacząco więcej tlenu niŝ obecne. Tak więc w dobie soczewek hydroŝelowo-silikonowych logiczniejsze wydaje się przejście na opis przenikalności tlenu za pomocą OF. Tleno-przepuszczalność i transmisyjność pozostają w oderwaniu od fizjologii i mogą raczej wprowadzać w błąd, niŝ miarodajnie opisywać stan natlenienia rogówki [10]. 6

7 WNIOSKI 1. Współczesne soczewki kontaktowe wytwarzane są z zastosowaniem róŝnorakich polimerowych tworzyw sztucznych, które muszą spełniać takie wymagania konstrukcyjne, aby nie naruszać fizjologii rogówki. 2. HydroŜel - tradycyjny materiał soczewek miękkich, ma silną konkurencję w hydroŝelach silikonowych. Sposób przenikania tlenu przez oba materiały jest róŝny. 3. Soczewka kontaktowa musi być przenikalna dla tlenu, który rogówka czerpie tylko z filmu łzowego. Ten parametr moŝna opisać na róŝne sposoby, z których najbardziej fizjologicznym wydaje się obecnie przepływ tlenu- OF. LITERATURA [1] ZAJĄC M.: Optyka Okularowa. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław (2003), 12, [2] POLSE K. A: Tear flow under hydrogel contact lenses. Invest. Ophtalmol. Vis. Sci., (1979) 18, [3] CUCKLANZ H. D., HILL R. M.: Oxygen requirements of contact lens systems: I. comparision of mathematical predictions with physiological measurements. Am. J. Optom., (1969), 46, [4] EFRON N.: Contact Lens Complications. Oxford, UK: Butterworth - Heinemann (2004). [5] MORGAN P., EFRON N., HIL L. et al.: Incidence of keratitis of varying severity among contact lenses wearers. Brit. J. Ophthal., (2005), 89, [6] MORGAN P., BRENNAN N.: The Decay of Dk. Optician., (2004), 227 (5937), [7] EFRON N., MORGAN P. B.: Hydrogel contact lens dehydration and oxygen transmissibility. CLAO J., (1999), 25, [8] SCHOFIELD J.: A new silicone hydrogel lens. Optician. (2005), 229 (5995), [9] BRENNAN N. A., EFRON N., HOLDEN B. A., FATT I.: A rewiev of the theoretical concepts, measurment systems and application of contact lens oxygen permeability. Ophthalmic. Physiol. Opt., (1987), 7, [10] SWEENEY D. F., KEAY L., JALBERT I., SANDKRIDURG P. R., HOLDEN B. A., SKOTNITSKY C., STEPHENSON A., COVEY M., RAO G. N.: Clinical 7

8 performance of silicone hydrogel lenses. In Sweeney, ed. Silicone hydrogels: the rebirth of continous wear contact lenses. Oxford: Butterworth-heinemann. (2000). Adres autorów Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2a Wrocław tel

9 Ryc. 1. Soczewka kontaktowa Fig. 1. A contact lens 9

10 ZaleŜność pomiędzy zawartością wody i przepuszczalnością tlenu DK Zawartość wody w 35st.C Ryc. 2. ZaleŜność przepuszczalności tlenu od zawartości wody(w procentach). Fig. 2. Relation between oxygen permeability and water content 10

BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS

BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 178 183 KALINA MAĆKOWIAK, LECH TORLIŃSKI BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS Zakład Biochemii

Bardziej szczegółowo

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Krzysztof Słotwiński, Marta Misiuk-Hojło, Marek Szaliński Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie Istnieje

Bardziej szczegółowo

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER Nowiny Lekarskie 2006, 75, 4, 328 333 KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER WPŁYW NOSZENIA MIĘKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH O RÓŻNYM WSPÓŁCZYNNIKU GAZOPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH ECLF 2009

PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH ECLF 2009 PRAWDA O SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH Obalanie mitów Zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących soczewek kontaktowych, kierowanych do lekarzy ogólnych, lekarzy pediatrów i lekarzy okulistów

Bardziej szczegółowo

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH OD WYDAWCY Wobecnym numerze, artykuł przewodni poświęcony jest jednemu z głównych problemów

Bardziej szczegółowo

Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych

Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych Korekcja stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych Centre for Contact Lens Research School of Optometry University of Waterloo, Canada Wstęp O książce Stożek rogówki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Usługa Zdalnego Profilowania. Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia

Usługa Zdalnego Profilowania. Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH N r 3 0 / l i p i e c 2 0 1 1 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Usługa Zdalnego Profilowania Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia MAGAZYN

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 4 2011 (16) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Krótkowzroczność podstawy epidemiologii i patogenezy, zasady postępowania i leczenia, pułapki codziennej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ISBN XXXX 1/2008 SPIS TREŚCI 1. Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAK Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 27 / październik 2010 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Zamawianie soczewek indywidualnych Diament AR już rok na rynku Specjalistyczne soczewki okularowe

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Raport nr 4 Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN

Raport nr 4 Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN Modyfikacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych na polską gospodarkę oraz przygotowanie modelu dla polskich regionów (województw) Raport nr 4 Podręcznik korzystania z

Bardziej szczegółowo

Pracownia Salonu Optycznego

Pracownia Salonu Optycznego Poradnik dla ucznia SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 3 3. CELE KSZTAŁCENIA 4 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 5 4.1. Rodzaje pomocy wzrokowych i akcesoriów optycznych 5 4.1.1. Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY nakład 15 000 egz. CENA 5 zł Nr 2/12/2004...Minął niestety czas gdy w kawiarnianym ogródku na Krakowskim Rynku mogliśmy spotkać Czesława Miłosza. Chyba właśnie skończył

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opracowanie redakcyjne dr Ewa Jaworska Korekta mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie Wojciech Polak Rozprawa doktorska BADANIE REAKCJI KOMÓREK PO NAŚWIETLENIU POJEDYNCZYMI JONAMI Promotor: Prof. dr hab. Jan Styczeń

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Pierzchalski Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Prywatny Szpital Weiss Klinik ul. Wiejska 4, 41-503 Chorzów rejestracja: tel.: +48 32 245 97 63 do 64 gsm: +48 606 690 188 oddział: tel.: +48 32 245 97 65 sekretariat: tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo