Myśl Ekonomiczna i Prawna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Myśl Ekonomiczna i Prawna"

Transkrypt

1 Myśl Ekonomiczna i Prawna

2

3 Myśl Ekonomiczna i Prawna 2 (25) 2009 ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY ASPEKTY EKONOMICZNE I POLITYCZNE

4 Rada Programowa Wojciech Bieńkowski, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Bogna Gawrońska-Nowak, Zbigniew Lasocik, Krzysztof Łazarski, Daria Nałęcz Kolegium Redakcyjne Martin Dahl, Józef Fiszer, Maria Furman, Maciej Krzak (redaktor naczelny), Krzysztof Szczygielski (sekretarz) Recenzenci Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer Prof. zw. dr hab. Marian Guzek Redaktor Naukowy Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer Korekta Zenaida Kielak Copyright by Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Warszawa 2009 ISSN Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa, ul. Świeradowska 43 tel. (22) , (22) Streszczenia artykułów są zamieszczone w serwisie The Central European Journal of Social Sciences and Humanites: http//cejsh.icm.edu.pl Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Inflancka 15/198, Warszawa tel./fax , ,

5 Spis Treści Józef M. F i s z e r Od Redakcji Artykuły Grzegorz N o s i a d e k Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego Marian G u z e k Samoregulacja rynku i terapie antykryzysowe w skali międzynarodowej Tomasz G. G r o s s e Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczego: przykłady działań antykryzysowych podejmowanych w latach Tadeusz T. K a c z m a r e k Niemcy w obliczu globalnego kryzysu finansowego na początku XXI wieku Jacek W i ę c ł a w s k i Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na politykę wewnętrzną i pozycję międzynarodową Rosji Józef M. F i s z e r Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego oraz jego skutki dla Polski aspekty polityczne Stanisław K o z i e j Strategia ucieczki do przodu koniecznością i szansą dla transformacji sił zbrojnych w warunkach kryzysu budżetowego

6 Rafał K r a w c z y k Zachód jako usterka systemowa Noty o Autorach

7 Contents Józef M. F i s z e r Editorial Articles Grzegorz N o s i a d e k Global economic and financial crisis versus international reform of the currency and financial system Marian G u z e k Market self-regulation and anti-crisis therapies worldwide Tomasz G. G r o s s e Public authorities and the economic crisis: examples of anti-crisis activities undertaken in Tadeusz T. K a c z m a r e k German policy with regard to the global financial crisis at the beginning of the 21st century Jacek W i ę c ł a w s k i Global economic crisis and its influence on the internal policy and international position of Russia Józef M. F i s z e r Causes and the course of events of the global economic crisis and its effects in Poland political aspects Stanisław K o z i e j An escape forward strategy a necessity and an opportunity for the transformation of the Armed Forces in the time of a budgetary crisis

8 Rafał K r a w c z y k The West as a bug in the system Notes on the Authors

9 OD REDAKCJI Na łamach niniejszego kwartalnika zostały opublikowane artykuły, które są poświęcone obecnemu kryzysowi globalnemu oraz jego implikacjom dla świata i poszczególnych państw, w tym zwłaszcza dla Niemiec, Rosji i Polski. Autorzy próbują pokazać specyfikę, przesłanki, źródła i rozmiary obecnego kryzysu oraz jego różnorakie skutki, zwłaszcza ekonomiczne, polityczne i społeczne, tak bezpośrednie jak i pośrednie. Każdy kryzys ma nie tylko przyczyny strukturalne, tzn. subiektywne i obiektywne, ale również inne, specyficzne, które tutaj staramy się zdiagnozować. Również każdy kryzys rodzi różne konsekwencje, z których często nie zdają sobie sprawy nie tylko politycy, ale także ekonomiści i publicyści, a które tutaj prezentujemy. Kryzysy nie tylko niszczą potencjały gospodarcze poszczególnych państw, czy wręcz eliminują niektóre podmioty, ale także burzą wiele teorii i sposobów dotychczasowego rozumienia rzeczywistości czy to politycznej, czy gospodarczej. Żyjemy nie tylko w globalnej wiosce, jak dziś potocznie nazywa się świat, ale także w czasach o niebywałej akceleracji różnych procesów i nowych zjawisk oraz dynamicznych zmian, które wymagają nowego podejścia w myśleniu i działaniach, a także w badaniach naukowych. Do owych zmian i kaskadowych procesów, do szybkiego starzenia się informacji i wielu doświadczeń w pierwszej kolejności dostosować się musi nauka, aby w konsekwencji skutecznie można było dostosować do tych wyzwań gospodarkę. W czasach jakościowych zmian i dominacji procesów nieciągłych największym zagrożeniem w nauce jest rutyna lub inercyjność. Co więcej, współczesny świat i jego problemy pod wpływem globalizacji stały się również bardziej współzależne i dlatego też badanie rzeczywistości międzynarodowej musi być kompleksowe i interdyscyplinarne. Taki też cel przyświecał autorom niniejszego tomu (historykom, ekonomistom, socjologom i politologom), którzy podjęli się niełatwego zadania,

10 10 Od Redakcji czyli ukazania przesłanek, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu i jego konsekwencji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, dających już dziś znać o sobie lub ujawnią się w bliższej i dalszej przy szłości. Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

11 A R T Y K U Ł Y

12

13 Grzegorz Nosiadek GLOBALNY KRYZYS EKONOMICZNO-FINANSOWY A REFORMA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU WALUTOWO-FINANSOWEGO Wstęp Innowacje stanowią sprawczy czynnik rozwoju gospodarczego. Te same innowacje powodują jednak, że rozwój nie jest liniowy i podlega wahaniom. Racją istnienia globalnego systemu walutowo-finansowego jest zapewnienie ludzkości ochrony przed globalnymi kryzysami ekonomicznymi i finansowymi. Obecny system tego zadania dobrze nie spełnia. Myślą przewodnią artykułu jest teza, że głównym mankamentem funkcjonującego międzynarodowego systemu walutowo-finansowego jest niedostatek multilateralizmu, a więc zbyt mało efektywna globalna architektura finansowa charakteryzująca się asymetrią korzystną dla mocarstw gospodarczych. Wykorzystują one obecny system do realizacji swoich geopolitycznych i geoekonomicznych interesów w sposób krótkowzroczny. Dalekowzroczna polityka wymagałaby uwzględnienia potrzeby zrównoważonego rozwoju całej gospodarki światowej. W części pierwszej przedstawiono źródła obecnego kryzysu. W części drugiej ukazano główne mankamenty obecnej globalnej architektury finansowej oraz antykryzysowe działania globalnych instytucji finansowych. Część trzecia została poświęcona reformom międzynarodowego systemu walutowo-finansowego. Ostatnia część stanowi podsumowanie głównych wątków artykułu. Przy pisaniu artykułu korzystano głównie z publikacji organizacji międzynarodowych pozyskanych za pomocą Internetu. Szczegółowy wykaz źródeł znajduje się w bibliografii zamieszczonej na końcu artykułu.

14 14 GRZEGORZ NOSIADEK Źródła globalnego kryzysu finansowego lat Cechy i dotychczasowy przebieg kryzysu Podobnie jak Wielki Kryzys lat 30. ubiegłego stulecia, obecny kryzys ekonomiczno-finansowy ma swoje bezpośrednie źródła w gospodarce i sektorze finansowym USA. Można wyróżnić trzy jego fazy, które ujawniły się do tej pory: Faza I: tworzenie się warunków sprzyjających pojawieniu się kryzysu, a więc okres od czerwca 2004 r. do lata 2007 r.; Faza II: kryzys sektora finansowego głównie bankowego w USA, a więc okres od lipca 2007 r. do 15 września 2008 r.; Faza III: Globalizacja kryzysu finansowego, a więc okres od 15 września 2008 r. do lata 2009 r. W fazie I wystąpiły bezpośrednie przyczyny kryzysu: głównie zmiana polityki monetarnej Systemu Rezerwy Federalnej USA, który w tym okresie podnosił stopniowo stopę procentową na fundusze federalne z 1% do 5,25% p.a. (wrzesień 2007 r.). Zmieniło to całkowicie sytuację ekonomiczną sektora bankowego w USA, który nie był przygotowany na takie pogorszenie warunków pozyskiwania funduszy. Banki hipoteczne musiały podnieść oprocentowanie nowych i starych kredytów hipotecznych. Niestety, znaczna część (ok. 14%) starych kredytów nosiła charakter subprime, a więc została udzielona osobom nieposiadającym wystarczających dochodów do ich spłaty (tzw. ninja no income, no job, no assets). Domy zakupione za kredyty hipoteczne takich osób zaczęły zatem wracać do banków, które musiały się ich pozbyć. Ponadto podwyższenie stóp procentowych zmniejszyło popyt na nowe kredyty (tzw. credit crunch), a więc i nieruchomości. Dwie te okoliczności doprowadziły do pęknięcia bańki budowlanej w lipcu 2007 r., czyli odwrócenia się dotychczas wzrostowej tendencji cen na nieruchomości mieszkalne. Faza II początkowo charakteryzowała się tylko kryzysem sektora bankowego, szczególnie banków hipotecznych. Szybko jednak okazało się, że jego zasięg jest znacznie szerszy głównie za sprawą wprowadzonych wcześniej innowacji finansowych w postaci między innymi tak zwanych produktów strukturyzowanych, których emisja opierana była przez banki na przyszłej spłacie kredytów hipotecznych. Wobec niespłacalności części kredytów hipotecznych banki zaprzestały obsługiwania wypłaty odsetek z tytułu takich papierów, które w ten sposób zyskały miano toksycznych. Niestety, w toksyczne aktywa zainwestowało wiele instytucji finansowych także nie bankowych z USA i z innych krajów zarówno wysoko rozwiniętych, jak i tak zwanych

15 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 15 krajów o wschodzących gospodarkach rynkowych (EME emerging market economies). Pierwszymi ofiarami kryzysu stały się banki amerykańskie i brytyjskie. W tej fazie kryzysu metodami ich ratowania była nacjonalizacja, czyli przejęcie kapitałowe przez instytucje rządowe, oraz praktyki strukturalne przejęcia przez inne banki. Pierwszy znacjonalizowany został brytyjski bank hipoteczny Northern Rock (7 luty 2008 r.). W USA 14 marca 2008 r. J.P. Morgan Chase z pomocą Banku Rezerw Federalnych przejął bank Bear Stearns Companies Inc. Pomoc rządowa miała zatem w tej fazie charakter interwencji ad hoc 1. Faza III (wrzesień 2008 r.) rozpoczęła się od załamania rynków akcji, obligacji i pożyczek w USA, Europie i krajach o wschodzącej gospodarce rynkowej. Nastąpił totalny spadek zaufania do instytucji finansowych i rozprzestrzenianie się kryzysu na sektory niefinansowe. Symboliczne stało się bankructwo amerykańskiego banku o 160-letniej historii Lehman Brothers Holdings Inc. (LB), który ogłosił upadłość 15 września 2008 r. Kapitały zainwestowane w poprzednich latach w krajach o wschodzącej gospodarce rynkowej zaczęły być wycofywane do centrów finansowych w USA i Europie Zachodniej. Zjawisko to najmocniej dotknęło takie kraje, jak Łotwa, Węgry, a nawet Czechy. W USA i krajach Unii Europejskiej rządy zaczęły przyjmować pakiety pomocowe o charakterze systemowym 2. Recesja w krajach wysoko rozwiniętych i krajach o wschodzącej gospodarce rynkowej w IV kwartale 2008 r. spowodowała, że w skali całego 2008 r. nastąpiło znaczące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej. Patrz tabela 1. Do głównych cech obecnego kryzysu należy zatem zaliczyć następujące elementy: 1) jego źródłem jest największa gospodarka świata Stanów Zjednoczonych; 2) skutki kryzysu dotyczą nie tylko sektora finansowego, ale powodują spadek aktywności gospodarczej także w sektorach niefinansowych; 3) skutki kryzysu w USA wywierają wpływ na całą gospodarkę światową; kryzys posiada zatem zasięg globalny. 1 St. Kowalczyk, Globalizacja i kryzys, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2 (11), kwiecień czerwiec OECD (2009) D. Furceri and A. Mourougane, Financial Crises: Past Lessons and Polisy Implications, OECD Economic Department Working Papers No. 668 (17 February 2009).

16 16 GRZEGORZ NOSIADEK Tabela 1 Dynamika wzrostu GDP w gospodarce światowej w latach (w %% zmiany w stosunku do roku poprzedniego; ceny stałe) Lp. Obszary/kraje Świat 3,7 3,5 1,7 2. Ameryka Płn., a w tym: 2,9 2,1 1,1 3. USA 2,8 2,0 1,1 4. Ameryka Płd. i Śr. 6,1 6,6 5,3 5. Europa, a w tym: 3,1 2,8 1,0 6. kraje UE (27) 3,0 2,8 1,0 7. kraje WNP 7,5 8,4 5,5 8. Afryka 5,7 5,8 5,0 9. Środkowy Wschód 5,2 5,5 5,7 10. Azja, a w tym: 4,6 4,9 2,0 11. ChRL 11,6 11,9 9,0 12. Japonia 2,0 2,4 0,7 13. India 9,8 9,3 1,7 14. NIEs * 5,6 5,6 1,7 * Hongkong (ChRL), Republika Korei, Singapur i Tajwan (Chinese Taipei). Źródło: WTO (2009a). Przyczyny kryzysu Najogólniej biorąc, u źródeł obecnego kryzysu znajdują się narastające rozbieżności między procesami globalizacyjnymi w gospodarce światowej a nienadążającą za nimi polityką ekonomiczną najważniejszych uczestników międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i finansowych: USA, państw Unii Europejskiej, Chin i niektórych innych krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej, gdzie zlokalizowane są globalne centra finansowe. Oczywiście wina nie jest rozłożona równomiernie. Największą odpowiedzialność ponoszą Stany Zjednoczone, które od 2001 r. prowadziły nierozważną politykę makroekonomiczną i finansową, która uczyniła ten kraj i cały międzynarodowy system ekonomiczny wrażliwy na negatywne impulsy (szoki) wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka ta była prowadzona na podstawie teorii liberalizmu rynkowego, co może nie dałoby tak fatalnych skutków, gdyby nie próby wykorzystania tej sytuacji przez państwa kierujące się w swojej polityce celami geoekonomicznymi. Jak długo były to państwa

17 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 17 o mniejszym znaczeniu dla gospodarki światowej, to skutki nie były aż tak destrukcyjne. W momencie jednak, gdy w strategię ekspansji proeksportowej zaangażowały się Chiny, to spowodowana przez nie nierównowaga ekonomiczna stała się źródłem globalnej niestabilności finansowej. Z drugiej strony USA sądziły, że ta sytuacja jest dla nich korzystna, gdyż zapewniała napływ kapitału do Stanów Zjednoczonych przy niskiej stopie procentowej. Przynosiło to efekty pozytywne dla wzrostu gospodarczego, gdyż tani pieniądz napędzał konsumpcję i koniunkturę. W latach zadłużenie gospodarstw domowych uległo prawie podwojeniu, osiągając poziom 13,8 biliona USD. Stopa oszczędności spadła niemal do zera (0,7% w 2005 r.), a tempo wzrostu zadłużenia przekraczało tempo wzrostu GDP, przewyższając jego poziom o 38%. Dopiero wybuch kryzysu spowodował zmniejszenie zadłużenia w 2008 r. po raz pierwszy od II wojny światowej. W styczniu 2009 r. stopa oszczędności w USA wzrosła do 5% (w 2000 r. wynosiła 8%) i to pomimo polityki ponownego obniżania przez FED stopy procentowej na fundusze federalne z 5,25% we wrześniu 2007 r. do 0,25% w grudniu 2008 r. Wzrost stopy oszczędzania gospodarstw domowych w USA jest zjawiskiem pomyślnym z punktu widzenia przywracania równowagi makroekonomicznej także zewnętrznej. Z drugiej jednak strony programy pomocowe dla gospodarki w 2009 r. ich wartość w USA osiąga poziom 2,0% GDP zwiększają deficyt budżetowy tego kraju. W 2009 r. sięgnie on kwoty 1,84 biliona USD ok. 13% GDP. Wpływa to negatywnie na równowagę zewnętrzną gospodarki i pogłębia deficyt bilansu obrotów bieżących USA. Przez wiele lat w USA dominował pogląd, że przepływy kapitałowe mają takie same znaczenie dla zewnętrznej równowagi makroekonomicznej i wzrostu gospodarczego co eksport dóbr i usług. Z księgowego punktu widzenia istotnie dla salda bilansu płatniczego każda jego pozycja jest tak samo ważna. Liczy się tylko jej wartość. Tymczasem z punktu widzenia efektów długookresowych powiązania rzeczowe i kapitałowe wywierają zupełnie różne skutki. Otóż wzrost eksportu oznacza bezpośrednio wzrost produkcji. Poprzez mnożnikowe efekty dochodowe wzrost produkcji może być nawet wyższy niż początkowy wzrost eksportu towarów i usług. Przekłada się to na wzrost zatrudnienia, inwestycji i poprawę salda bilansu płatniczego. Natomiast wzrost importu kapitału (także poprawiający saldo bilansu płatniczego) szczególnie o charakterze dłużnym może nawet w całości być przeznaczony na przyrost konsumpcji i to dóbr importowanych. W konsekwencji nie wystąpi przyrost produkcji, zatrudnienia i inwestycji w kraju. Wzrosną zobowiązania międzynarodowe mimo równowagi bilansu płatni-

18 18 GRZEGORZ NOSIADEK czego jako całości. Jest to właśnie przypadek gospodarki USA w latach Wzrost zadłużenia prowadzi ponadto do tzw. currency misalignements (mismatches), co w języku polskim można określić jako niedopasowania walutowe. Jest to sytuacja, gdzie aktywa i pasywa denominowane w różnych walutach są wrażliwe na zmianę kursów walut w tym sensie, że bądź ich wartość netto ulega zmniejszeniu, bądź dochody przez nie generowane są redukowane w razie deprecjacji kursu waluty. Wówczas deprecjacja kursu niekoniecznie musi prowadzić do poprawy salda bilansu obrotów bieżących i wzmożenia aktywności gospodarczej. Innymi słowy, w kraju zadłużonym deprecjacja kursu pogorszyć może równowagę zewnętrzną i wewnętrzną oraz zahamować tempo wzrostu gospodarczego. W konsekwencji nie można lekceważyć w długim okresie problemu równowagi poszczególnych części bilansu płatniczego, w szczególności bilansu obrotów bieżących i bilansu obrotów kapitałowych. Tymczasem nieuwzględnianie strukturalnej równowagi bilansu płatniczego było przez długi czas przynajmniej od lat 70. ubiegłego stulecia cechą zagranicznej polityki ekonomicznej USA, które od lat 60. wykazywały deficyt bilansu obrotów bieżących. W 2006 r. osiągnął on najwyższą relatywnie wartość 6,0% GDP. W 2008 r. udział deficytu w GDP zmniejszył się do 4,7% (673 miliardy USD). Deficyt obrotów bieżących USA jest w znacznym stopniu odbiciem nadwyżek obrotów bieżących kilku dużych krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej: Chin, Indii, a także kraju wysoko rozwiniętego Japonii. Nadwyżka obrotów bieżących ChRL w 2006 r. wyniosła 9,4% GDP tego kraju, a w 2007 r. wzrosła do 11,3% GDP. Do drugiej połowy lat 80. ubiegłego stulecia USA posiadały dodatnią międzynarodową pozycję inwestycyjną netto, to znaczy były netto wierzycielem. Na koniec 2002 r. pozycja ta uległa znaczącemu pogorszeniu, wykazując wartość minus 2 biliony USD (24% GDP). W 2008 r. osiągnęła poziom minus 4,4 biliona USD (30,8% GDP). Zadłużenie brutto sięgnęło 11 bilionów USD (netto 5,5 biliona USD). Stany Zjednoczone są zatem największym dłużnikiem świata, stając się źródłem narastającej nierównowagi płatniczej w gospodarce światowej. Winą za tę nierównowagę obciążyć można także niedopracowane reguły rządzące międzynarodowym systemem walutowo-finansowym. Oprócz naruszenia stabilności makroekonomicznej, drugim źródłem obecnego kryzysu jest zakłócenie stabilności mikroekonomicznej sektora finansowego w USA i w innych krajach wysoko rozwiniętych i o wschodzącej gospodarce rynkowej.

19 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 19 Stabilność sektora finansowego w USA uległa naruszeniu wskutek pojawienia się w jednym czasie kilku zjawisk, które nie zostały wcześniej przewidziane przez organy regulacji i nadzoru finansowego. Zdarzenia te można podzielić zarówno na takie, które miały miejsce także w okresach poprzedzających wcześniejsze kryzysy finansowe, jak i takie, które są specyficzne dla obecnego kryzysu. Do pierwszej grupy przyczyn leżących po stronie USA zalicza się: 1) wzrost cen aktywów, w tym cen nieruchomości budowlanych, w okresie do lipca 2007 r., 2) ekspansję kredytową i luźną politykę monetarną. Otóż do paradygmatu głównego nurtu ekonomii należało założenie, że miernikiem inflacji jest indeks wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych. Tymczasem przed kryzysem ceny tych dóbr wzrastały w tempie umiarkowanym, co stwarzało przesłankę dla kontynuowania ekspansywnej polityki monetarnej. Niskie stopy procentowe spowodowały z kolei zjawisko nabywania aktywów na kredyt, a więc tak zwane przelewarowanie. Gdyby władze monetarne USA wzięły pod uwagę tempo wzrostu cen aktywów, to zapewne okres ekspansywnej polityki monetarnej skończyłby się wcześniej. Wśród drugiej kategorii przyczyn kryzysu wymienia się: 1. Niespotykane wcześniej niedoszacowanie ryzyka i ekspansja kredytów udzielanych podmiotom mało wiarygodnym (sub-prime mortgage debtors); związane to było z niedoskonałościami funkcjonowania tak zwanych agencji ratingowych, które nie poradziły sobie z oszacowaniem ryzyka w przypadku produktów strukturyzowanych ; doprowadziło to do narastania tak zwanego ryzyka systemowego. 2. Odwrócenie kierunków przepływu kapitału finansowego; sektor finansowy w USA mógł korzystać z oszczędności napływających z krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej (głównie Chin); skłoniło to instytucje finansowe w USA do podjęcia strategii o wysokim stopniu ryzyka. 3. Niedoskonałości systemu regulacji i nadzoru nad systemem finansowym w USA, ale także i w innych krajach; regulacje te nie uwzględniły bardziej ryzykownych innowacji finansowych, które upowszechniły się w latach Brak przejrzystości w działalności instytucji finansowych, szczególnie w obszarze transferowania ryzyka między podmiotami korzystającymi z innowacji finansowych. 5. Brak włączenia reguł ostrożnościowych i nadzoru finansowego (makroekonomicznych, systemowych i mikroekonomicznych) do zasad międzynarodowego systemu walutowo-finansowego.

20 20 GRZEGORZ NOSIADEK Mechanizmy międzynarodowego rozprzestrzeniania się kryzysu Kryzysy ekonomiczne w krajach peryferyjnych mają znaczenie co najwyżej regionalne. Kryzys w takim kraju jak USA jest źródłem kryzysu globalnego 3. Odpowiedzialna za takie skutki jest globalizacja finansowa. Globalizacja finansowa prowadzi bowiem do: 1) szybszego rozprzestrzeniania się kryzysów finansowych, 2) pojawienia się nowych kanałów międzynarodowej transmisji impulsów kryzysowych. To szybsze tempo rozprzestrzeniania się kryzysów zawdzięczamy zresztą właśnie nowym drogom ich propagacji. Tradycyjne kanały transmisji impulsów kryzysowych wykorzystywały powiązania rzeczowe i finansowe między gospodarkami. Skutki przeniesienia negatywnych impulsów były zatem proporcjonalne do intensywności wzajemnych powiązań gospodarczych. Zmniejszenie tych powiązań (tak zwany spillover effect) następowało zwykle z pewnym opóźnieniem od 3 do 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego impulsu zmniejszenia aktywności gospodarczej u partnera. Wtórne efekty kryzysowe często wracały później do kraju będącego ich źródłem (feed-back effect) wzmacniając dodatkowo jego spadek aktywności gospodarczej. Rezultaty negatywne typu spillover mogą być pogłębiane przez wprowadzenie restrykcji handlowych oraz nawrót do polityki protekcjonizmu handlowego i finansowego. Zapobiega temu stabilny międzynarodowy system handlu i finansów jeżeli państwa przestrzegają w czasie kryzysu zobowiązań liberalizacyjnych powziętych w czasie prosperity. Wskutek globalizacji finansowej pojawił się nowy kanał transmisji kryzysów finansowych, tzw. efekt zarażenia (contagion effect) polegający na rozpowszechnianiu negatywnych informacji, opinii i oczekiwań na temat funkcjonowania rynków finansowych i ich infrastruktury. W odniesieniu do rynków finansowych informacje te dotyczą spadku cen aktywów finansowych, funkcjonowania rynku pieniężnego i kredytów krótkoterminowych, rynku międzybankowego i trudności dostępu do niego, braku płynności instytucji finansowych i bankructw niektórych z nich. Informacje te są przyczyną tak zwanych zachowań stadnych inwestorów w skali międzynarodowej. Z ich 3 NBER (2008) C.M. Reinhart and K. Rogoff, This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, NBER Working Paper no

21 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 21 punktu widzenia takie zachowania są racjonalne, ale w skali gospodarki a nawet wielu gospodarek mogą rodzić skutki negatywne 4. W obszarze infrastruktury istotne są wiadomości na temat funkcjonowania systemu płatności i rozliczeń, głównie między bankami. Efekt zarażenia ulega zwielokrotnieniu przez dwa czynniki: 1) asymetrię dostępu do informacji, 2) zróżnicowanie regulacji finansowych między krajami, brak ich stabilności oraz złą jakość (na przykład procykliczność) także nadzoru finansowego. Obydwa te czynniki są związane z mankamentami współczesnego międzynarodowego systemu finansowego, który cechuje niski stopień współpracy między narodowymi instytucjami regulującymi i nadzorującymi rynki finansowe. Współpraca ta nie dotrzymuje kroku rozwojowi procesów globalizacyjnych. Jest to czynnik wzmacniający międzynarodowe impulsy kryzysowe. Ponadnarodowe regulacje zwiększyłyby bezpieczeństwo finansowe, ograniczyłyby zjawisko arbitrażu regulacyjnego, zmniejszyłyby koszty podwójnego nadzoru i promowałyby jednolite warunki konkurencji dla instytucji finansowych 5. Współczesny międzynarodowy system walutowo-finansowy Globalna architektura finansowa Przez pojęcie globalnej architektury finansowej rozumiemy system instytucji międzynarodowych i procesów współpracy nakierowanych na utrzymanie globalnej równowagi ekonomicznej, stabilnych kursów walut, międzynarodowych przepływów kapitału i stabilności rynków finansowych 6. Składają się na nią zatem dwa elementy: 4 J.K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s IMF (2009a) Initial Lessons of the Crisis, The Research, Monetary and Capital Markets and Strategy, Policy, and Review Departments, February 6, Oprócz pojęcia globalnej architektury finansowej używana jest kategoria architektury globalnej, definiowanej jako mechanizmy umożliwiające zapewnienie stabilności finansowej oraz płynny przepływ między krajami dóbr, usług i kapitału IMF (2009b). Universiteit van Amsterdam (2007) G.R.D. Underhill, Global Financial Architecture, Legitimacy, and Representation: voice for emerging markets, GARNET Policy Brief;

22 22 GRZEGORZ NOSIADEK 1) międzynarodowe instytucje polityczne, ekonomiczne i finansowe (tzw. architektura instytucjonalno-regulacyjna), czyli międzynarodowy system walutowo-finansowy; 2) rynki finansowe i walutowe, czyli tzw. architektura rynkowa. Obydwa ta elementy powinny ze sobą współgrać w tym sensie, że rozwój systemu walutowo-finansowego powinien nadążać za rozwojem rynków walutowo-finansowych. W wieku XIX i prawie do połowy XX w. międzynarodowy system walutowo-finansowy był oparty w pełni na zasadach rynkowych. Pierwszym systemem bazującym na umowie międzynarodowej był tzw. system z Bretton Woods (USA), gdzie w 1944 r. wynegocjowano i podpisano porozumienie powołujące dwie globalne instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz ustalono zasady powojennego ładu walutowo-finansowego w świecie. Zasady te były oparte na założeniu braku swobody międzynarodowych przepływów kapitałowych. Głównym celem systemu było zapewnienie stabilności finansowej w świecie i globalnej równowagi makroekonomicznej tak, aby ograniczenia dewizowe i wahania kursów walut nie stanowiły przeszkody w rozwijaniu wymiany handlowej. W szczególności chodziło o wyeliminowanie zjawiska manipulowania kursami walut w celu poprawienia konkurencyjności własnego eksportu, co było częstym zjawiskiem w czasie kryzysu lat 30. ubiegłego stulecia. Przy stabilnych kursach polityka makroekonomiczna miała być instrumentem przywracania równowagi zewnętrznej. Dopiero strukturalna nierównowaga bilansu płatniczego upoważniała do dewaluacji kursu centralnego waluty. Był to system dolarowo-złoty, gdyż kluczową rolę odgrywał w nim dolar USA jedyna waluta posiadająca oficjalną, czyli według parytetu złota zewnętrzną wymienialność na złoto gwarantowaną przez władze monetarne. Kursy pozostałych walut były stałe w stosunku do dolara. Waluty te miały posiadać przynajmniej bieżącą wymienialność na dolara. System z Bretton Woods posiadał trzy cechy, które stały się przyczynami jego upadku: monowalutowość, słaba elastyczność i założenie rosnącego zakresu wymienialności walut. Monowalutowość, czyli oparcie systemu na jednej walucie kluczowej, pozbawiała władze monetarne USA możliwości prowadzenia własnej polityki kursowej, gdyż to inne kraje ustalały kursy centralne swoich walut do dolara. W konsekwencji Stany Zjednoczone były pozbawione możliwości kształtowania salda swojego bilansu płatniczego, który z biegiem czasu stawał się coraz bardziej deficytowy. 15 sierpnia 1971 r. USA zawiesiły zewnętrzną wymienial-

23 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 23 ność dolara na złoto. System przestał być dolarowo-złoty. Stał się systemem dolarowo-dewizowym. Słaba elastyczność w przywracaniu zewnętrznej równowagi płatniczej utrudniała politykę kursową nie tylko w USA, ale dotknęła także inne kraje utrzymujące stały kurs w relacji do dolara. Przy braku swobody międzynarodowych przepływów kapitałów stały kurs mógł być korygowany stosunkowo rzadko poprzez dewaluację lub rewaluację kursu centralnego. Jednak zalecany przez system rosnący zakres wymienialności walut oznaczał liberalizację nie tylko przepływów kapitałów długoterminowych, ale i krótkookresowych, które mają często charakter spekulacyjny. Przy stałych kursach walut przepływy kapitałów wpływają na podaż pieniądza, to znaczy ich napływ ją zwiększa, a odpływ zmniejsza. Rosnąca międzynarodowa wymiana kapitałów oznaczała zatem utratę przez władze monetarne kontroli nad podażą pieniądza. Państwom pozostała tylko polityka fiskalna dla utrzymywania zarówno równowagi wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Ponadto banki centralne dla utrzymania stałości kursu musiały utrzymywać duże rezerwy głównie dolarów. W tej sytuacji 19 marca 1973 r. największe kraje Wielka Brytania, Japonia, Włochy, a później następne zdecydowały się na zrezygnowanie z utrzymywania stałych kursów swoich walut do dolara. Oznaczało to rozpad systemu z Bretton Woods. Nowy system, zwany na wyrost wielowalutowym, wszedł w życie dopiero 1 kwietnia 1978 r. na mocy porozumień jamajskich z 1976 r. Kraje członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego uzyskały swobodę wyboru reguł kursowych z obowiązkiem tylko ich notyfikacji i przestrzegania. Stabilność walutowa przestała być głównym celem współpracy w ramach MFW. Zniknął mechanizm zapewniający utrzymanie w ryzach polityki ekonomicznej krajów członkowskich MFW niekorzystających z ułatwień kredytowych tej instytucji. Jednak monowalutowość oparta na dolarze USA pozostała ze względu na brak konkurencyjnej waluty światowej. Wobec zawężenia kompetencji MFW w dziedzinie polityki kursowej Fundusz skierował swoje zainteresowanie na problematykę polityki rozwojowej będącej do tej pory domeną Banku Światowego. Już w 1974 r. uruchomiono Rozszerzone Udogodnienia Funduszu (EFF Extended Fund Facility) jako nieulgowe (non-concessional) ułatwienia pożyczkowe dla krajów doznających trwałej i strukturalnej nierównowagi płatniczej. Następnie w 1986 r. powstały ułatwienia dla krajów o niskim dochodzie SAF (Structural Adjustment Facility) oraz w 1988 r. ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility). W 1999 r. ESAF zostało zastąpione przez PRGF Poverty Reduction and Growth Facility. Wszystkie ułatwienia dla krajów o niskich dochodach mają charakter ulgowy (concessional).

24 24 GRZEGORZ NOSIADEK Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku udogodnienia Funduszu zaczęły się pokrywać z programami pomocowymi Banku Światowego 7. W latach 90. wraz z wybuchem kryzysu finansowego w Azji Wschodniej MFW uruchomiło Dodatkowe Udogodnienie Rezerwowe (SRF Supplemental Reserve Facility) dla krajów, które wskutek kryzysu doznają nadzwyczajnych trudności płatniczych (grudzień 1997 r.). Wiosną 1990 r. utworzono dodatkowe ułatwienia w postaci Linii Kredytowania w razie Nieprzewidzianych Okoliczności (CCL Contingency Credit Line). Korzystać z niej mogły kraje doznające trudności płatniczych wskutek działania efektu zarażenia. Linia została zamknięta w listopadzie 2003 r. wobec braku zainteresowania. Drugim obszarem, który zyskał na znaczeniu w działalności MFW po upadku systemu stałych kursów, stała się obserwacja (surveillance) polityki ekonomicznej krajów członkowskich w celu zapewnienia międzynarodowej stabilności ekonomicznej. Pojęcie obserwacji zostało wprowadzone do Porozumienia o MFW dopiero przy okazji Drugiej Poprawki w 1978 r. [Articles of Agreement, Art. IV, Section 3(b)]. Chodziło o to, aby wszystkie kraje członkowskie podporządkowały się nowym zobowiązaniom, jakie wynikały z tej zmiany, a w tym głównie zobowiązaniu współpracy z Funduszem i innymi krajami członkowskimi w zamiarze zapewnienia funkcjonowania uporządkowanych porozumień o kursach wymiany i promowania stabilnego systemu kursów walutowych (Articles of Agreement, Art. IV, Section 1). Wcześniej, to znaczy od 1952 r., MFW prowadził konsultacje z krajami członkowskimi na podstawie artykułu XIV Porozumienia. Obserwacja posiada dwie formy: 1) nadzorowania (to oversee) międzynarodowego systemu walutowego, 2) monitorowania (to monitor) polityki ekonomicznej i finansowej 186 państw członkowskich. Nadzorowanie nosi nazwę obserwacji wielostronnej (MS multilateral surveillance), a monitorowanie obserwacji bilateralnej (BS bilateral surveillance). Obserwacja wielostronna znajduje wyraz w publikowanych periodycznie przeglądach tendencji w gospodarce światowej, jak na przykład World Economic Outlook (WEO), Global Financial Stability Report (GFSR) i w przeglądach regionalnych z serii Regional Economic Outlook reports. 7 W. Szmyt, Programy dostosowawcze w raportach organizacji międzynarodowych, [w:] Procesy dostosowawcze w gospodarce światowej w latach dziewięćdziesiątych, (red.) L. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.

25 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 25 Obserwacja bilateralna jest realizowana przez zwykle coroczne misje pracowników MFW w poszczególnych krajach. Misje dokonują oceny (evaluation) polityki ekonomicznej odwiedzanych krajów z punktu widzenia zgodności z przyjętymi przez siebie zobowiązaniami. Oznacza to, że w tym obszarze MFW nie stosuje zasad multilateralizmu i różne kraje traktowane są w różny sposób. Rada Wykonawcza MFW (Executive Board) 29 kwietnia 1977 r. jeszcze przed wejściem w życie Drugiej Poprawki podjęła Decyzję w sprawie Zasad i Procedur. Znalazło się w niej wskazanie, że przedmiotem konsultacji dwustronnych powinno być kształtowanie się kursów walut niezwiązane z determinującymi je warunkami ekonomicznymi i finansowymi, z włączeniem czynników określających konkurencyjność i długoterminowe przepływy kapitału [Decision No.5392-(77/63), adopted April 29, 1977]. Drugą istotną decyzją Rady Wykonawczej MFW była Decyzja w sprawie Obserwacji Bilateralnej Polityk Krajów Członkowskich z czerwca 2007 r. 8. Uczyniła ona głównym przedmiotem konsultacji dwustronnych promowanie stabilności zewnętrznej (external stability). Koncentrować się one powinny na polityce monetarnej, fiskalnej, finansowej, kursu walutowego oraz na ocenie ryzyka i podatności na negatywne zjawiska. Istotną częścią obserwacji bilateralnej jest Program Oceny Sektora Finansowego (FSAP Financial Sektor Assessment Program), który we współpracy z Bankiem Światowym został uruchomiony w 1999 r. Obserwacja dwustronna pełni istotną rolę przy realizacji programów dostosowawczych MFW, stanowiąc ramy instytucjonalne dla zasady warunkowości (conditionality), na których jest oparta pomoc MFW. Niestety, dla krajów niekorzystających z tych programów zarówno zasada warunkowości, jak i jej ramy w postaci obserwacji bilateralnej realnie mają nikłe znaczenie 9. Prowadzi to do rosnącej asymetrii zasad, jakie muszą być przestrzegane przez członków MFW i podziału ich na uprzywilejowanych wierzycieli i dyskryminowanych dłużników. Poza Radą Wykonawczą kluczowymi organami MFW są dwa komitety doradcze: Międzynarodowy Komitet Walutowy i Finansowy (IMFC International Monetary and Financial Committee) oraz Komitet Rozwoju (DC Development Committee). 8 IMF (2007) IMF Executive Board Adopts New Decision on Bilateral Surveillance Oper Members Policies, Public Information Notice (PIN) No. 07/69 (June 21). 9 UNCTAD (2005) Y. Akyüz, Reforming the IMF: Back to the Drawing Board; doc

26 26 GRZEGORZ NOSIADEK IMFC został utworzony 30 września 1999 r. drogą przekształcenia istniejącego od 1974 r. Komitetu Tymczasowego (IC Interim Committee of the Board of Governors). Posiada on 24 członków plus przewodniczący. Posiedzenia Komitetu na szczeblu ministrów lub prezesów banków centralnych mają miejsce dwa razy w roku przed wiosenną i roczną (na jesieni) Sesją Rady Gubernatorów MFW. Zajmuje się on nadzorem nad funkcjonowaniem międzynarodowego systemu walutowego i finansowego, obserwowaniem płynności międzynarodowej transferu środków do krajów rozwijających się. Komitet Rozwoju (Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries) został utworzony w październiku 1974 r. jako doradczy Rad Gubernatorów MFW i Banku Światowego. Przedmiotem jego zainteresowania są problemy rozwojowe i środki finansowe konieczne dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Włączył on do swojej działalności problematykę handlu międzynarodowego i ochrony środowiska naturalnego w skali globalnej. Podobnie jak IMFC posiada 24 członków plus przewodniczący. Z Międzynarodowym Funduszem Walutowym jest związana grupa krajów G-10 (Group of Ten). Powstała ona w 1962 r., kiedy 10 państw członkowskich MFW postanowiło podpisać Ogólne Porozumienia Pożyczkowe (GAB General Agreements to Borrow) w celu udostępnienia dodatkowych środków finansowych MFW poza składkami członkowskimi. W 1964 r. G-10 zostało uzupełnione o Szwajcarię, która nie była wówczas jeszcze członkiem tej organizacji. Nazwa G-10 jednak pozostała. Do grupy należą USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada, Belgia, Holandia, Szwecja i Szwajcaria. W 1997 r. 25 członków MFW postanowiło podpisać Nowe Porozumienia Pożyczkowe (NAB New Agreements to Borrow). Należą do nich kraje G-10 oraz takie państwa, jak: Australia, Hongkong, Korea, Kuwejt, Singapur i inne kraje o wschodzącej gospodarce rynkowej. Ogólna kwota do wykorzystania przez MFW w ramach GAB i NAB nie może przekroczyć 34 miliardów SDR. Od 1981 r. MFW korzysta także ze środków pożyczanych na rynkach prywatnych. Poza MFW kluczowe znaczenie dla globalnej architektury finansowej posiada utworzone w 1999 r. Forum Stabilności Finansowej (FSF Financial Stability Forum). Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie MFW w Waszyngtonie 14 kwietnia 1999 r. Do celów FSF należy poprawa funkcjonowania rynków finansowych oraz zmniejszanie ryzyka systemowego poprzez wzmożoną wymianę informacji i współpracę między organami odpowiedzialnymi za utrzymanie stabilności finansowej.

27 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 27 2 kwietnia 2009 r. podczas Szczytu Londyńskiego krajów G-20 (o czym niżej) postanowiono na miejsce FSF utworzyć nową Radę Stabilności Finansowej (FSB Financial Stability Board) o wzmocnionym mandacie. FSB posiada 42 członków: 26 organów narodowych odpowiedzialnych za stabilność finansową w 11 krajach (głównych centrach finansowych: USA, Wielka Brytania, Japonia, Singapur itp.; 6 przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych ( MFW, Banku Światowego, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i OECD); 7 przedstawicieli 3 międzynarodowych organów regulacyjnych i nadzorczych (Basel Committee on Ranking Supervision, International Organization of Securities Commissions, International Association of Insurance Supervisors); 2 komitety ekspertów utworzone przez banki centralne krajów grupy G-10 (Committee on the Global Financial System, Committee on Payment and Settlement Systems); przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego; przewodniczący. Poza organizacjami międzynarodowymi istotną rolę niekiedy nawet od nich większą w kształtowaniu międzynarodowych stosunków walutowych i finansowych pełnią spotykające się okresowo grupy krajów mających duży udział w światowym rynku finansowym. Początkowo takim ważnym forum była grupa krajów G-7/8, aby ustąpić ostatnio zyskującej na znaczeniu grupie G-20. Kraje grupy G-7 (Kanada, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i USA) spotykają się corocznie od 1975 r. na poziomie głów państw i rządów (tzw. szczyty) oraz od 1987 r. dwa razy w roku na poziomie ministrów finansów i prezesów banków centralnych. W części politycznej szczytu G-7 w Neapolu w 1994 r. uczestniczyła Rosja przekształcając w ten sposób G-7 w G-8. Od 1998 r. (szczyt w Birmingham) Rosja jest pełnym uczestnikiem szczytów. Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych spotykają się nadal dwa razy w roku w grupie G-7. Grupa krajów G-20 formalnie powstała 26 września 1999 r. podczas spotkania ministrów finansów krajów grupy G-7 zwołanego w następstwie kryzysu w Azji Wschodniej. Inauguracyjne posiedzenie grupy G-20 miało miejsce w Berlinie w dniach grudnia 1999 r. na poziomie ministrów finansów. W G-20 uczestniczą kraje grupy G-7, 12 innych państw (Argentyna, Australia, Brazylia, ChRL, India, Indonezja, Korea, Meksyk, Arabia Saudyjska, Afryka Południowa, Turcja i Rosja), Unia Europejska (reprezen-

28 28 GRZEGORZ NOSIADEK towana przez państwo sprawujące prezydencję) i Europejski Bank Centralny. Na spotkania G-20 zapraszani są przedstawiciele MFW, Banku Światowego, IMFC i DC. Grupa G-20 została powołana jako forum dialogu krajów rozwiniętych i krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej w sprawach dotyczących zapewnienia międzynarodowej stabilności finansowej. Jej znaczenie istotnie wzrosło w 2008 r., kiedy w listopadzie miał miejsce szczyt grupy w Waszyngtonie poświęcony obecnemu kryzysowi finansowemu. Przyjęta wówczas deklaracja rozpoczęła tak zwany proces waszyngtoński wdrażania przez kraje grupy polityki reform opartych na przejrzystości i odpowiedzialności, wprowadzaniu zdrowych regulacji, promowaniu integralności rynków finansowych oraz zreformowaniu międzynarodowych instytucji finansowych. Przełomowe znaczenie miał wspomniany już wyżej szczyt londyński G-20. Globalne instytucje finansowe a kryzys finansowy Już w 2008 r. wiele krajów wysoko rozwiniętych i krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej podjęło działania mające na celu powstrzymanie kryzysu finansowego. Przyjęły one najczęściej następujące formy 10 : a) oddzielenie dobrych aktywów od złych ( toksycznych ) i umieszczenie tych ostatnich poza bilansami banków, a) przejmowanie upadających banków przez banki lepiej wyposażone w kapitał, c) dokapitalizowanie instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, d) nacjonalizacja instytucji finansowych, e) rozszerzenie gwarancji rządowych dla różnych form zobowiązań bankowych. Pierwszy rodzaj działań przedsięwzięto w USA, Kanadzie i Szwajcarii. Najbardziej znany jest przyjęty w zrewidowanej wersji przez Kongres USA 3 października 2008 r. Program Ratowania Kłopotliwych Aktywów (TARP Troubled Asset Relief Program). Został on ustanowiony ustawą w sprawie nadzwyczajnej stabilizacji ekonomicznej (EESA Emergency Economic Stabilization Act). Program upoważnia sekretarza skarbu do zakupywania w instytucjach finansowych kłopotliwych aktywów na ogólną kwotę 700 miliardów 10 WTO (2009b) Report to the TPRB from the Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade-related Developments, WT/TPR/OV/W/2, Geneva, 14 July, 2009.

29 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 29 USD. W listopadzie 2008 r. sekretarz skarbu objął środkami TARP także cele związane z podtrzymaniem kredytu konsumenckiego. Podobny program przyjęła Chińska Republika Ludowa na kwotę 586 miliardów USD. Przejęcia upadających instytucji finansowych wspierają rządy USA, RFN i Brazylii. Na przykład w USA bank Wachovia został przejęty 13 października 2008 r. przez Wells Fargo za kwotę 12 miliardów USD i za zgodą Rezerwy Federalnej. Dokapitalizowanie instytucji finansowych jest domeną państw europejskich. Rząd Francji udzielił wsparcia kapitałowego sześciu bankom: Crédit Agricole, PNB Parias, Société Górale, Crédit Mutuel, Caisse d Epargne i Banque Populaire na ogólną kwotę 21 miliardów euro. Rząd Niemiec 17 października wprowadził pakiet pomocowy na kwotę 500 miliardów euro, z czego 70 miliardów euro miało być przeznaczone bezpośrednio na dokapitalizowanie banków. Nacjonalizacja banków także jest najczęściej spotykana w Europie. Znacjonalizowane zostały: Fortis Bank Nederland i ABN AMRO Bank Nederland w Holandii, Carnegie Investment Bank w Szwecji, Northern Rock i 43,4% akcji Lloyds HBOS w Wielkiej Brytanii, Hypo Real Estate w Niemczech, cztery banki w Islandii, itd. Rozszerzanie gwarancji rządowych przybiera dwie formy: 1) podwyższenie kwot gwarantowanych do wypłaty dla depozytów bankowych, 2) udzielanie gwarancji pożyczkowych głównie dla pożyczek międzybankowych. Pierwszą formę przyjęły w sposób uzgodniony kraje Unii Europejskiej oraz wiele innych państw od USA poprzez Chiny do Australii. Niektóre z nich nie ograniczały kwoty depozytów podlegających gwarancji, jak na przykład Tajwan, Hongkong, Malezja, Singapur, a także Australia i Nowa Zelandia. W sumie podjęte środki stymulacyjne stanowią około 1,4% światowego GDP w 2009 r. Jest to nieco mniej niż zalecony wiosną 2008 r. przez MFW poziom 2,0% światowego GDP. W relacji do krajowego GDP największe kwoty na walkę z kryzysem przeznaczyły: Arabia Saudyjska (3,3%), ChRL (2,0%) i USA (1,9%) 11 [PIIE (2009)]. W grudniu 2008 r. do działań antykryzysowych włączył się Bank Światowy tworząc Fundusz Dokapitalizowywania Banków (BRF Bank Recapitalization 11 PIIE (2009) C.F. Bergsten, Needed: A Global Response to the Global Economic and Financial Crisis, Peterson Institute for International Economics, March 12, 2009.

30 30 GRZEGORZ NOSIADEK Fund) na kwotę 3 miliardów USD. Jest on skierowany do banków w małych krajach o wschodzącej gospodarce rynkowej. Bank Światowy pozyskał środki na jego uruchomienie od Japonii (2 miliardy USD) i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (1 miliard USD). Zarządza Funduszem właśnie ta Korporacja. W lutym 2009 r. trzy banki: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy zobowiązały się do udzielenia bankom w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pomocy na kwotę 24,5 miliarda euro w celu walki z kryzysem. Pomoc przyjmuje formę otwierania linii kredytowych, finansowania poprzez emisję akcji i zaciąganie pożyczek oraz ubezpieczania przed ryzykiem politycznym. Globalne instytucje finansowe nie były przygotowane do walki z kryzysem. Najbardziej właściwa z nich MFW od kilku lat traciła zdolność do udzielania pomocy. Maksymalną zdolność do udzielania kredytów miał Fundusz na koniec 2003 r.: 98,9 miliarda USD. Od tej pory następowala stopniowa redukcja możliwości MFW: 43,2 miliarda USD na koniec 2005 r. i tylko 11,5 miliardów USD na koniec 2008 r. Do maja 2009 r. uległa ona jednak podwyższeniu do kwoty 32,5 miliarda USD. Poza ogólnym rachunkiem środków (GRA General Resources Account) MFW udziela kredytów w ramach trzech programów: HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative), MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) i PSI (Policy Suport Instrument). Żaden z nich jednak nie może być wykorzystany jako instrument walki z kryzysem płynności. 29 października 2008 r. Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła nową for mę kredytowania: Krótkoterminowe Ułatwienie Kredytowe (SLF Short-Term Lending Facility) na okres 2 lat. Mogły z niego korzystać kraje prowadzące zdrową politykę ekonomiczną i finansową oraz posiadające prawidłowe makro proporcje, cechujące się równowagą wewnętrzną i zewnętrzną. Górną granicą kredytu jest 5-krotna wartość kwoty udziałowej kraju w MFW. Ułatwienie w zamyśle miało być uzupełnieniem uruchomionych przez USA środków RSA (Reciprocal Swap Arrangements) dla krajów o wschodzącej gospodarce rynkowej. Rada Wykonawcza MFW 24 marca 2009 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu rewizji dotychczasowej polityki pożyczkowej. Postanowiono: 1) zmodernizować zasadę warunkowości (conditionality), 2) wprowadzić nową Elastyczną Linię Kredytową (FCL Flexible Credit Line), 3) zwiększyć elastyczność porozumień pożyczkowych zawieranych na zasadzie promesy kredytowej (SBA Stand-by Arrangement),

31 Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego 31 4) podwoić limity dostępu do środków, 5) dostosować i uprościć koszty i terminy spłaty pożyczek, 6) wyeliminować ułatwienia kredytowe do tej pory rzadko wykorzystywane. Modernizacja zasady warunkowości polega na rezygnacji ze stosowania kryteriów strukturalnych realizacji programu 12 na rzecz mechanizmu przeglądów programowych (program reviews). Nie będzie zatem wymagana zgoda na derogację w razie niezrealizowania strukturalnych kryteriów wykonawczych programów Funduszu wspieranych kredytami tej instytucji. Dla celów zapobiegania i walki z kryzysami wprowadzono Elastyczną Linię Kredytową. Przy korzystaniu z jej środków w ogóle nie ma zastosowania zasada warunkowości, ale kraje aplikujące muszą spełnić kryteria wstępne w postaci zaufania do prowadzonej przez nie polityki ekonomicznej. FCL zastępuje wcześniej uruchomione ułatwienie SLF, które w ten sposób ulega zamknięciu. Nowa linia nie wyznacza żadnego limitu dostępności środków dla poszczególnych krajów. Środki są udostępniane na 6 lub 12 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 5 lat. Reforma SBA polega na uelastycznieniu tego instrumentu pożyczkowego w celu umożliwienia wykorzystania go do zapobiegania kryzysom przez kraje, które nie spełniają wymogów korzystania z FCL. Dla pożyczek niekoncesjonowanych następuje podwojenie limitów. Na zasadzie nadzwyczajnego dostępu jest możliwe przekroczenie tych zwiększonych limitów. Środki uzyskane w Funduszu można odtąd zwracać wcześniej. Opłaty wzrastają wraz ze zwiększeniem wartości udostępnianych środków, Nowe zasady udzielania pożyczek wymagają zwiększenia środków Funduszu. W lutym 2009 r. Japonia udzieliła MFW pożyczki na kwotę 100 miliardów USD. Zwiększyło to środki tej instytucji do 350 miliardów USD. Do tej pory największym osiągnięciem globalnych instytucji finansowych w zakresie pozyskiwania środków na walkę z kryzysem było przyjęcie przez kraje grupy G-20 podczas wspomnianego wyżej szczytu londyńskiego 2 kwietnia 2009 r. Globalnego Planu Ożywienia i Reformy (GPRR Global Plan for Recovery and Reform). Główne elementy tego planu to 13 : 12 Kryteria wykonawcze są warunkami wstępnymi korzystania z kolejnej transzy ułatwień kredytowych MFW. Dzielą się one na kryteria ilościowe (wskaźniki makroekonomiczne, takie jak stan rezerw, podaż pieniądza, itp.) oraz strukturalne (reformy sektora finansowego, liberalizacja handlu, reforma systemu ubezpieczeń społecznych, itp.). 13 GPPR (2009) The Global Plan for Recovery and Reform, April 2, 2009, londonsummit.org.uk/resources/en/pdf/final-communique

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Aneta Kosztowniak ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Wprowadzenie O niewłaściwie prowadzonej polityce międzynarodowych instytucji finansowych świadczą kryzysy finansowe

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego,

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Karolina Patrycja Chudyga nr albumu: 9355030 Problem zadłużenia publicznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s.

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. Dominik A. Skopiec, Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin 5 Gospodarka narodowa 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. 5 31 Dominik A. SKOPIEC* Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

REFORMA ARCHITEKTURY EKONOMICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

REFORMA ARCHITEKTURY EKONOMICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Grzegorz Nosiadek REFORMA ARCHITEKTURY EKONOMICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Na mocy Traktatu z Maastricht w 1999 roku zaczęła funkcjonować unia gospodarcza i walutowa (EMU Economic and Monetary

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW Preparation of the publication CENTRAL STATISTICAL OFFICE FINANCE DIVISION kierujący supervisor: zespół team: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Sylwia Luc Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Światowy kryzys finansowo - gospodarczy wymusił podjęcie odpowiednich działań na trzech płaszczyznach, tj. globalnej,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski ** Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Wstęp Poziom aktywności gospodarczej, skłonność do inwestowania, wzrost zdolności wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie: Słowa kluczowe:

Streszczenie: Słowa kluczowe: KILLION MUNYAMA ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW MFW NA PRZYKŁADZIE UDOGODNIENIA NA RZECZ REDUKCJI UBÓSTWA I WZROSTU GOSPODARCZEGO PRGF (POVERTY REDUCTION AND GROWTH FACILITY) Streszczenie: Analiza okresu

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej China goes global UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej pod redakcją Małgorzaty Pietrasiak i Tomasza Kamińskiego Łódź 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Nr 2-3(51-52) 2013 ISSN 1429-2939

Nr 2-3(51-52) 2013 ISSN 1429-2939 Nr 2-3(51-52) 2013 ISSN 1429-2939 Nr 2-3(51-52) 2013 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(6) styczeń 2011, Rok wyd. III

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(6) styczeń 2011, Rok wyd. III Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej numer 1(6) styczeń 2011, Rok wyd. III ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Zastępca redaktor naczelnej: Wiesław M. Grudzewski

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Joanna Gocłowska-Bolek* AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE WPROWADZENIE Kryzysy gospodarcze i finansowe w regionie latynoamerykańskim

Bardziej szczegółowo

Bartosz Michalski. 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie

Bartosz Michalski. 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie Bartosz Michalski 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie Kryzys w strefie euro, którego negatywne konsekwentnie najmocniej odczuły kraje peryferyjne

Bardziej szczegółowo

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 Statistical Analyses and Studies Studia i analizy statystyczne Opracowanie publikacji

Bardziej szczegółowo