ETOS S.A. Globalny Koordynator, Prowadzący Księgę Popytu i Oferujący. Bank Zachodni WBK S.A. Współprowadzący Księgę Popytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETOS S.A. Globalny Koordynator, Prowadzący Księgę Popytu i Oferujący. Bank Zachodni WBK S.A. Współprowadzący Księgę Popytu"

Transkrypt

1 ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta publiczna sprzedaży do akcji zwykłych serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A1 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy prospekt emisyjny ( Prospekt ) został sporządzony: (i) w związku z pierwszą ofertą publiczną ( Oferta ) na terytorium Polski do akcji zwykłych serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda wyemitowanych w kapitale zakładowym spółki Etos S.A., spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) ( Akcje Oferowane ), przeprowadzaną przez spółkę Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącą jedynym akcjonariuszem Spółki ( Akcjonariusz Sprzedający ) oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj akcji zwykłych serii A1 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 29 kwietnia 2015 r. do dnia 6 maja 2015 r. (do godziny czasu warszawskiego). Po zakończeniu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane, Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 12 maja 2015 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A., pełniącym funkcje globalnego koordynatora, prowadzącego księgę popytu i oferującego oraz z Ipopema Securities S.A. i BESI Grupo Novo Banco, Oddział w Polsce, pełniącymi funkcję współprowadzących księgę popytu (łącznie Menedżerowie Oferty ) ustali cenę maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych ( Cena Maksymalna ), która, zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ), tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie taka sama ( Cena Akcji ) i zostanie ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego w uzgodnieniu z Menedżerami Oferty po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Menedżerami Oferty podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji. W dniu ustalenia Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym, a także o Cenie Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) Spółka zamierza złożyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) wnioski o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz pozostałych Akcji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby pierwszy dzień notowań Akcji na rynku podstaw owym GPW nastąpił nie później niż w dniu 22 maja 2015 r. lub w innym zbliżonym terminie. Inwestowanie w Akcje objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykami związanymi z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, ( Dyrektywa Prospektowa ) i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie 809/2004 ). W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zm. (U.S. Securities Act of 1933, as amended) ( Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie w drodze oferty publicznej jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Spółki, Grupy, Oferty oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu (po ich zatwierdzeniu przez KNF), komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie i Cenie Akcji. AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ANI PRZEZ ŻADEN ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA ŻE W RAMACH WYJĄTKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKAŃSKIEJ USTAWIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁĄCZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJĄCYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI AKCJE OFEROWANE SĄ OFEROWANE W OPARCIU O REGULACJĘ S WYDANĄ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE OFEROWANE PODLEGAJĄ OKREŚLONYM OGRANICZENIOM W ZAKRESIE SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZĄDZANIA NIMI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W ROZDZIALE OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH. ANI KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI ŻADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE ZATWIERDZIŁA I NIE ZGŁOSIŁA SPRZECIWU WOBEC OFERTY AKCJI OFEROWANYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE WYDAŁA DECYZJI CO DO ADEKWATNOŚCI LUB RZETELNOŚCI PROSPEKTU. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ O ODMIENNEJ TREŚCI JEST PRZESTĘPSTWEM. W związku z Ofertą nie przewiduje się podejmowanie działań stabilizujących kurs akcji Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Globalny Koordynator, Prowadzący Księgę Popytu i Oferujący Bank Zachodni WBK S.A. Współprowadzący Księgę Popytu BESI Grupo Novo Banco, Oddział w Polsce IPOPEMA Securities S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 21 kwietnia 2015 r.

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 6 CZYNNIKI RYZYKA...30 Ryzyka makroekonomiczne oraz ryzyka związane z otoczeniem rynkowym, w ramach którego Grupa prowadzi działalność...30 Ryzyka związane z działalnością Grupy...31 Ryzyka regulacyjne...45 Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami...47 ISTOTNE INFORMACJE...56 Definicje i terminologia...56 Zastrzeżenia...56 Zmiany do Prospektu...56 Informacja dla potencjalnych inwestorów...58 Informacja dla potencjalnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki...58 Informacja dla inwestorów z EOG...58 Informacja dla inwestorów z Wielkiej Brytanii...59 Stabilizacja...59 Prezentacja historycznych informacji finansowych, innych danych finansowych oraz danych operacyjnych...59 Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne...62 Stwierdzenia dotyczące przyszłości...63 Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie...64 Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW...64 Doręczenia i egzekwowanie wyroków sądów zagranicznych...64 Kursy wymiany walut...65 WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY...67 DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY...68 Dane historyczne na temat dywidendy...68 Polityka w zakresie wypłaty dywidendy...68 Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki przewidywanej na poczet wypłaty dywidendy...68 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE...69 Oświadczenie o kapitale obrotowym...69 Kapitalizacja i zadłużenie...69 Zadłużenie pośrednie i warunkowe...70 WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE...71 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...71 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej...72 Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych...73 Wybrane wskaźniki finansowe i dane operacyjne...73 i

3 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ...74 Informacje ogólne...74 Ogólne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe...75 Szczególne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe...84 Istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki bieżącego okresu...84 Wyniki działalności Spółki...87 Sytuacja finansowa...93 Płynność i zasoby kapitałowe...98 Zobowiązania warunkowe i pośrednie Nakłady kapitałowe Istotne zasady rachunkowości, szacunki i profesjonalny osąd Informacje ilościowe i jakościowe na temat zarządzania ryzykiem finansowym OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY Informacje ogólne Historia Przewagi konkurencyjne Strategia Asortyment Rynki sprzedaży Kanały sprzedaży Tworzenie kolekcji Marketing i działania wizerunkowe Badania i rozwój Istotne umowy Istotne rzeczowe aktywa trwałe Ochrona środowiska Kwestie regulacyjne i postępowania reklamacyjne Własność intelektualna Systemy informatyczne Ubezpieczenia Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe Pracownicy i inne osoby współpracujące ze Spółką OTOCZENIE RYNKOWE Wprowadzenie Otoczenie makroekonomiczne Rynek odzieżowo-obuwniczy w Polsce Wydatki gospodarstw domowych na odzież i obuwie Wartość rynku odzieżowo-obuwniczego w Polsce oraz charakterystyka sytuacji rynkowej w latach wraz z prognozami na lata Prognozy dotyczące rynku odzieżowo-obuwniczego w Polsce ii

4 Bariery i rozwój na rynku odzieży i obuwia Marka Diverse na tle innych marek OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE Podstawowe informacje o Spółce Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Grupa Spółki Zależne ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY Zarząd Rada Nadzorcza Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Powiązania rodzinne Konflikt interesów Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wprowadzenie programu motywacyjnego Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ZNACZNY AKCJONARIUSZ I AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY Akcjonariusz Sprzedający Kontrola nad Spółką Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje Spółki ze Spółkami Zależnymi Transakcje Spółki z Akcjonariuszem Sprzedającym Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi z Akcjonariuszem Sprzedającym Transakcje Spółki z członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu lub Radą Nadzorczą Obligacje wykupione przez Spółkę PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI I WALNE ZGROMADZENIE Prawa i obowiązki związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem Zmiana praw akcjonariuszy Spółki Umorzenie Akcji Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych iii

5 WARUNKI OFERTY Oferta Uprawnieni inwestorzy Przewidywany harmonogram Oferty Warunki odwołania sprzedaży lub odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty lub też jej zawieszenia Cena Maksymalna Ustalenie Ceny Akcji Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty Zasady składania zapisów Zasady płatności za Akcje Oferowane Przydział Akcji Oferowanych Rozliczenie Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych Notowanie Akcji PLASOWANIE AKCJI OFEROWANYCH, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI Umowa o Plasowanie Oferty Działania stabilizacyjne Umowne ograniczenia zbywalności Akcji Powiązania w ramach innych transakcji Rozwodnienie OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce Stany Zjednoczone Ameryki Europejski Obszar Gospodarczy Wielka Brytania RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Kodeks Spółek Handlowych obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych iv

6 Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła INFORMACJE DODATKOWE Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o ich rejestrację w KDPW Dokumenty udostępnione do wglądu Biegli rewidenci Podmioty zaangażowane w Ofertę Publiczne oferty przejęcia Informacje pochodzące od osób trzecich Koszty Oferty Umowa z animatorem Spółki Miejsce rejestracji Akcji OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Oświadczenie Spółki Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego Oświadczenie Oferującego Oświadczenie Doradcy Prawnego SKRÓTY I DEFINICJE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE... F-1 INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA... P-1 ZAŁĄCZNIKI... A-1 v

7 PODSUMOWANIE Dział A Wstęp i ostrzeżenia A.1 Wstęp Ostrzeżenie Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna dotycząca inwestowania w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana na podstawie treści całego Prospektu, w tym czynników ryzyka, Sprawozdania Finansowego oraz innych informacji finansowych zamieszczonych w Prospekcie. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie, łącznie z jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w wypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu bądź, gdy nie przedstawia, w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. A.2 Zgoda Emitenta Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas, którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Nie wyraża się takiej zgody. Dział B Emitent B.1 Nazwa emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Etos Spółka Akcyjna B.2 Ogólne informacje na temat Emitenta Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. Spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Gdańsku, pod adresem przy ul. Bysewskiej 23, Gdańsk, Polska. B.3. Opis Grupy Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. Grupa jest jednym z wiodących na polskim rynku podmiotów zarządzających siecią sprzedaży odzieży codziennej sygnowanej przede wszystkim marką Diverse oraz Diverse Extreme Team. W segmencie rynku odzieżowego casual Diverse pozycjonuje się jako marka nawiązująca do miejskiego i aktywnego stylu życia. Dzięki realizacji swojej strategii oraz przeprowadzonym w latach działaniom restrukturyzacyjnooptymalizacyjnym, od 2012 r. Spółka osiąga dynamikę wzrostu przychodów (CAGR w latach wyniósł 14,8%) powyżej średniej wzrostu rynku odzieżowego w Polsce oraz stabilną marżę brutto ze sprzedaży. Diverse oferuje swoim klientom szeroki asortyment codziennej miejskiej odzieży użytkowej, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki. Kolekcje Spółki (męskie i damskie) są utrzymane w minimalistycznym, miejskim stylu i są skierowane przede wszystkim do klienta w przedziale wiekowym

8 lat, wyróżniającego się aktywnym stylem życia, aspirującego do własnego, niepowtarzalnego stylu. Marka Diverse jest obecna na polskim rynku od 1993 r. Grupa posiada ponad 20 lat doświadczenia oraz kompetencji w zakresie tworzenia i sprzedaży kolekcji odzieżowych, a także prowadzonych selektywnie kampanii wizerunkowych skierowanych przede wszystkim do grupy jej docelowych klientów. Według rankingu mocy marek dziennika Rzeczpospolita z 2014 r. marka Diverse jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek w sektorze odzież obuwie. Od samego początku działalności Spółki kluczowym elementem misji Spółki jest zaangażowanie w różnego rodzaju działania promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu, przede wszystkim wydarzenia i imprezy związane ze sportami ekstremalnymi i wyczynowymi. Tworząc właśnie taki wizerunek marki i spójny z nim styl produkowanej odzieży, Grupa uzyskała pozycję jednego z liderów na rynku polskim oferujących odzież casual przeznaczoną dla osób w przedziale wiekowym lat. Proces tworzenia kolekcji Diverse ma kompleksowy, analityczny charakter i obejmuje szereg powtarzalnych i usystematyzowanych etapów podporządkowanych uzyskaniu odpowiedniej marży. Spółka w całości powierza produkcję kolekcji podmiotom trzecim zlokalizowanym w większości na Dalekim Wschodzie, w państwach takich jak Chiny, Indie, Pakistan i Bangladesz, co służy m.in. zapewnieniu odpowiedniej skali i efektywności produkcji, w tym jej kosztów. Produkty Spółki są obecnie sprzedawane prawie wyłącznie w Polsce, która jest i pozostanie głównym rynkiem sprzedaży Grupy. Spółka rozwija sprzedaż na rynkach eksportowych i planuje rozpoczęcie lub wzrost sprzedaży eksportowej do krajów UE (Czechy i Słowacja) i krajów Europy Wschodniej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. sieć sprzedaży detalicznej Spółki w Polsce obejmowała 127 salonów własnych, w tym 11 outletów, oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie typu corner, o średniej powierzchni około 140 m 2 każdy, znajdujących się w całej Polsce. Salony Diverse znajdują się w dogodnych lokalizacjach, przede wszystkim w centrach handlowych oraz przy głównych handlowych ulicach miast. Ponadto sprzedaż produktów Spółki odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Diverse, a w sezonie letnim również w sezonowych letnich sklepach w miejscowościach nadmorskich i mazurskich. W latach Grupa odnotowała znaczny rozwój działalności, w szczególności pod względem zwiększenia powierzchni handlowej brutto (salonów sprzedaży własnych i w ramach sieci franczyzowej), średnich powierzchni handlowych oraz przychodów wygenerowanych ze sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2014 r. powierzchnia handlowa brutto wyniosła m 2, co oznacza wzrost o 53,8% w porównaniu do m 2 na dzień 31 grudnia 2012 r. Średnia powierzchnia handlowa brutto Grupy w 2012 r. wyniosła m 2 i wzrosła o 13,1% do m 2 w 2013 r. i o kolejne 25,8% do m 2 w 2014 r. Przychody Spółki wzrosły do 258,0 mln zł w 2014 r., czyli o 29,7%, w porównaniu do 198,9 mln zł w 2013 r., co z kolei stanowiło wzrost o 16,7%, w porównaniu do 170,4 mln zł w 2012 r. Skorygowana EBITDA za 2014 r. wyniosła 28,8 mln zł, zaś 2013 r. wyniosła 20,0 mln zł w porównaniu z 0,3 mln zł w 2012 r. Natomiast udział skorygowanej EBITDA w przychodach ze sprzedaży wyniósł 11,2% w 2014 r., 10,1% w 2013 r. i 0,2% w 2012 r. Na Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki jest Milano Holdings, kontrolowany pośrednio przez Abris CEE Mid-Market Fund LP (który z kolei podlega kontroli Abris-EMP Capital Partners Limited). Przewagi konkurencyjne Zarząd uważa, że przedstawione poniżej przewagi konkurencyjne Grupy będą stanowiły kluczowe czynniki umożliwiające Grupie wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju jej działalności oraz osiągnięcie jej celów strategicznych: Silna marka Diverse stanowiąca potencjał dalszego wzrostu działalności Grupy Ze względu na długoletnią historię działalności Spółki w Polsce, wspieraną m.in. przez konsekwentnie prowadzone działania marketingowe i skuteczne ukierunkowane kampanie wizerunkowe, spójną z wizerunkiem Diverse ofertę produktową oraz jakość oferowanych produktów, marka Diverse jest obecnie jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek odzieżowych w Polsce. Według badania mocy marek przeprowadzonego w 2014 r. przez dziennik Rzeczpospolita marka Diverse uplasowała się na czwartym miejscu pod względem mocy marek w sektorze odzież obuwie. W ocenie Zarządu jest to następstwem m.in: in: Skutecznego pozycjonowania marki Diverse ; Konsekwentnego i nieszablonowego sposobu budowania wartości marki Diverse ; Pozytywnego postrzegania marki Diverse m.in. przez pryzmat jakości oferowanego asortymentu. Zoptymalizowane procesy biznesowe umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rentowności Działania restrukturyzacyjne w latach i optymalizacja działalności w latach bazująca na najlepszych międzynarodowych praktykach branżowych umożliwiły Spółce dostosowanie i uformowanie poszczególnych procesów biznesowych pod kątem celu, którym jest maksymalizacja efektu końcowego w postaci wyników finansowych osiąganych przez Grupę, przy jednoczesnym zachowaniu wizerunku marki i 7

9 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb docelowych klientów Spółki; Sprawna organizacja procesów pozycjonująca Spółkę wśród liderów rynkowych w branży odzieżowej w Polsce; Grupa posiada wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i skuteczną kadrę menedżerską. Odpowiednio dostosowana oferta produktowa Grupy wspierana siłą marki Diverse i stosowanymi procesami biznesowym umożliwia dalszy wzrost działalności Grupy na rynku polskim charakteryzującym się dalszym potencjałem wzrostu oraz na rynkach eksportowych Oferta produktowa Grupy jest odpowiednio i elastycznie dostosowywana do potrzeb docelowej grupy klientów oraz wspierana siłą marki Diverse i jej wizerunkiem. Efekty działań restrukturyzacyjno-optymalizacyjnych i realizacja strategii stanowią podstawę do dalszego wzrostu Grupy; Grupa koncentruje swoją działalność na rynku polskim, który ma dalszy potencjał wzrostu, a jednocześnie zwiększa rozpoczętą w 2014 r. sprzedaż na rynkach zagranicznych, upatrując w tym dodatkowej szansy na wzrost działalności. Polska jest jedynym krajem w UE, który corocznie wykazywał wzrost realnego PKB w latach ; Rozwój sieci sprzedaży detalicznej oraz poszukiwanie i wprowadzanie nowych konceptów salonów sprzedaży w celu dalszego rozwoju i optymalizacji sieci sprzedaży detalicznej. Strategia Strategią Spółki jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy przez dalszy wzrost skali działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie pozycji marki Diverse przy jednoczesnej koncentracji na efektywności procesów biznesowych w celu realizacji marż na poziomie krajowych liderów rynkowych. Zarząd Grupy wypracował trzy główne cele strategiczne: Marka: dalsze umacnianie marki Diverse oraz jej rozpoznawalności z dbałością o zachowanie jej dotychczasowego wizerunku i spójności; Rentowność: ciągła optymalizacja procesów biznesowych mająca na celu uzyskiwanie poziomów sprzedaży na jednostkę powierzchni oraz rentowności na poziomie krajowych liderów rynkowych; Wzrost: rozwój sieci salonów w Polsce oraz eksportu do krajów UE i Europy Wschodniej; celem strategicznym jest zbudowanie sieci sprzedaży detalicznej w Polsce oraz na wybranych rynkach UE obejmującej około 450 salonów sprzedaży (własnych i w ramach sieci franczyzowej) i osiągniecie około 80 tys. m 2 powierzchni handlowej brutto na koniec 2019 r. Marka: dalsze umacnianie marki Diverse oraz jej rozpoznawalności z dbałością o zachowanie jej dotychczasowego wizerunku i spójności Główne działania zmierzające do realizacji celu strategicznego obejmują: kontynuowanie działań marketingowych w celu dalszego umacniania wizerunku marki oraz Spółki jako jednego z liderów w segmencie codziennej miejskiej odzieży użytkowej przeznaczonej dla określonej grupy docelowej klientów w przedziale wiekowym lat, wyróżniających się aktywnym stylem życia, aspirujących do niebanalności; kontynuowanie prowadzonych działań marketingowych oraz wprowadzanie nowych narzędzi marketingowych w celu zwiększania siły marki; utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów i dbałość o detale, zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości obsługi w punktach sprzedaży detalicznej; wykorzystywanie potencjału marki Diverse umożliwiającego dalszy rozwój Grupy. Rentowność: ciągła optymalizacja procesów biznesowych mająca na celu uzyskiwanie wysokich poziomów sprzedaży na jednostkę powierzchni oraz rentowności na poziomie krajowych liderów rynkowych Podstawą realizacji tego celu strategicznego jest kontynuowanie działań optymalizujących wszystkie procesy biznesowe, jak również monitorowanie na bieżąco i kontrola wszelkich procesów operacyjnych, a w szczególności: optymalizacja wyboru miejsca produkcji, materiałów, wzorów i podobnych czynników oraz elastyczne reagowanie na konieczność zmiany miejsca produkcji; kontynuowanie tworzenia kolekcji (począwszy od projektowania kolekcji po dobór generalnych wykonawców i materiałów oraz logistykę) przy uwzględnieniu utrzymania obecnie realizowanych marż sprzedaży, z jednoczesnym zachowaniem atrybutów marki Diverse, w tym jakości materiałów i wykonania, innowacyjności rozwiązań oraz innych elementów wpływających na postrzeganie marki; 8

10 ciągła optymalizacja procesów logistycznych, w tym optymalne planowanie dostaw pozwalające na maksymalne wykorzystanie najbardziej rentownego transportu morskiego przy jednoczesnym wdrożeniu systemu fast supply chain pozwalającego na elastyczne dostarczanie produktów must have w bardzo krótkim czasie oraz przy optymalnych kosztach. Wzrost: rozwój sieci salonów w Polsce oraz eksportu do krajów UE i Europy Wschodniej; celem strategicznym jest zbudowanie sieci sprzedaży detalicznej w Polsce oraz na wybranych rynkach UE obejmującej około 450 salonów sprzedaży (własnych i w ramach sieci franczyzowej) i osiągniecie około 80 tys. m 2 powierzchni handlowej brutto na koniec 2019 r. Celem strategicznym Spółki jest rozszerzenie sieci dystrybucyjnej Spółki, zwiększanie średniej powierzchni przeciętnego salonu oraz ekspansja na rynki zagraniczne, wraz ze stopniowym zwiększeniem wolumenów sprzedaży oraz rozszerzeniem kolekcji. W tym obszarze Grupa zamierza w szczególności: aktywnie uczestniczyć w przewidywanym wzroście (wartościowym i wolumenowym) rynku odzieży w Polsce; efektywnie rozwijać sieć salonów własnych oraz franczyzowych, a także zwiększać powierzchnie salonów sprzedaży do około 250 m2 (a w przypadku outletów do około 350 m2) w pierwszym etapie i 400m2 w kolejnym etapie; w tym celu Spółka planuje pozyskiwać samodzielnie lub z partnerami nowe atrakcyjne lokalizacje, w tym częściowo oprócz lub zamiast obecnie posiadanych lokalizacji, rozbudowywać posiadane salony sprzedaży (poprzez zwiększenie powierzchni najmu), przenosić lokalizacje znajdujące się poza centrami handlowymi do centrów handlowych oraz otwierać nowe lokalizacje w nowobudowanych centrach handlowych, w każdym przypadku w następstwie starannego procesu doboru lokalizacji zgodnie z planami rozwojowymi i założeniami Spółki oraz pod warunkiem spełnienia przez lokalizację szeregów kryteriów ustalonych przez Spółkę, których celem jest zapewnienie efektywności sprzedaży; stopniowo i systematycznie rozszerzać kolekcję tak, aby w III kwartale 2015 r. zwiększyła się ona o około 30%-40%, zarówno pod względem liczby projektów tworzonych i zamawianych w ramach kolekcji Spółki jak i pod względem wolumenu sprzedaży w porównaniu do stanu obecnego (przy czym w początkowym okresie w ramach poszczególnych elementów kolekcji Spółka może zamawiać ich limitowaną wielkość); kontynuować wdrażanie nowego modelu rozdziału salonów sprzedaży na salony z odzieżą damską (Diverse Woman) i salony z odzieżą męską (Diverse Man) w tych miejscowościach i lokalizacjach, w których Spółka nie ma możliwości zwiększenia powierzchni handlowej w dotychczasowej albo nowej lokalizacji, tak aby odpowiednio wyeksponować kolekcję damską i męską, a jest w stanie pozyskać dwie dogodne lokalizacje o mniejszym metrażu od docelowych około 250 m 2 w pierwszym etapie i do około 400 m2 w drugim etapie; analizować i wykorzystywać nadarzające się szanse rozwoju Spółki na rynkach zagranicznych; Diverse zamierza stopniowo zwiększać sprzedaż eksportową poprzez wzrost wolumenu i wartości sprzedaży za pośrednictwem obecnych partnerów i dzięki otwieraniu nowych salonów Diverse na obecnych rynkach eksportowych Spółki oraz dzięki pozyskiwaniu nowych partnerów i wprowadzaniu produktów na kolejne zagraniczne rynki zbytu. W krajach UE obecnie uruchamia sprzedaż na podstawie modelu sieci franczyzowej. B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływają w głównej mierze: (i) sytuacja gospodarcza w Polsce; (ii) konkurencja na polskim rynku odzieżowo-obuwniczym oraz tendencje na rynku; (iii) strategia rozwoju Grupy, w tym zintensyfikowany rozwój sieci sprzedaży detalicznej oraz sprzedaż eksportowa; (iv) optymalizacja działalności Grupy; (v) czynniki wpływające na przychody ze sprzedaży; (vi) czynniki wpływające na koszty działalności, (vii) kursy wymiany walut i stopy procentowe, oraz (viii) sezonowość i warunki atmosferyczne. Sytuacja gospodarcza w Polsce Grupa prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w Polsce, a ponadto, w nieznacznym zakresie, eksportuje swoje produkty do innych krajów EU (Słowacja, Czechy) oraz Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Armenia i Gruzja). Natomiast produkcja kolekcji Spółki jest w całości powierzana podmiotom trzecim zlokalizowanym na Dalekim Wschodzie, w państwach takich jak Chiny, Indie, Pakistan i Bangladesz. Na działalność Grupy mają zatem wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące rynku krajowego, jak również do pewnego stopnia jej rynków eksportowych i importowych, które z kolei podlegają wpływom sytuacji ekonomicznej regionu oraz gospodarki światowej. Zmiany czynników makroekonomicznych na rynkach zbytu Grupy, przede wszystkim w Polsce, w tym m.in. dynamika wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wysokość wynagrodzeń, poziom konsumpcji indywidualnej, wskaźnik optymizmu konsumenckiego czy wysokość stóp procentowych i poziom inflacji, mają wpływ na ogólny poziom zamożności społeczeństwa, siłę nabywczą 9

11 konsumentów, jak również na skłonność do wydatków konsumpcyjnych, kształtując tym samym nawyki zakupowe społeczeństwa, a także popyt na takie towary jak odzież. Wpływają one również na kształtowanie się cen produktów Grupy i wielkości sprzedaży, a zatem mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy, w tym przychody ze sprzedaży Grupy oraz koszt własny sprzedaży. Wzrost gospodarczy Polski prowadzi do wzrostu zamożności, co skutkuje większą konsumpcją, przekładającą się m.in. na popyt na produkty Grupy. Konkurencja na polskim rynku odzieżowo-obuwniczym oraz tendencje na rynku Polski rynek odzieżowo-obuwniczy charakteryzuje się rozproszeniem oraz silną konkurencyjnością, przede wszystkim w zakresie cen i oferty produktowej. Poziom konkurencji na polskim rynku odzieżowo-obuwniczym, w szczególności w okresach spadku dynamiki wzrostu gospodarczego i nastrojów konsumentów, oraz istotne zmiany w tym zakresie, w połączeniu z szeregiem innych czynników, mają znaczący wpływ na ceny, asortyment, wielkość kolekcji, strukturę sprzedaży, jakość produktów, a także na wyniki finansowe Grupy, w tym w szczególności na marżę EBITDA. Strategia rozwoju Grupy, w tym zintensyfikowany rozwój sieci sprzedaży detalicznej oraz sprzedaż eksportowa Realizując strategię wzrostu, od 2012 r. Grupa rozszerza działalność w szczególności przez ekspansję sieci sprzedaży detalicznej, zarówno salonów własnych, jak i salonów w ramach sieci franczyzowej, w atrakcyjnych lokalizacjach, oraz zwiększanie sprzedaży w ramach pojedynczych placówek. Intensywnemu rozwojowi sieci sprzedaży pod względem dynamiki przyrostu powierzchni handlowej brutto towarzyszy remodeling salonów sprzedaży Diverse i adaptacja nowo otwartych salonów lub remont istniejących salonów do nowego formatu salonu Diverse, co z jednej strony przekłada się na wysokość nakładów inwestycyjnych, jednocześnie wpływając w ocenie Spółki na zwiększenie obrotów w salonach sprzedaży. Ponadto w 2014 r. Grupa rozpoczęła sprzedaż eksportową swoich produktów na rynki Europy Wschodniej, którymi są obecnie Rosja, Białoruś, Armenia i Gruzja, wykorzystując do tego celu model sprzedaży hurtowej. Nie później niż w III kwartale 2015 r. na podstawie umów, które zostały zawarte w listopadzie 2014 r., Grupa zamierza rozpocząć sprzedaż swoich produktów w ramach sieci franczyzowej w Czechach i na Słowacji, która będzie funkcjonowała na takich samych zasadach jak w Polsce, z przedstawicielem Spółki sprawującym nadzór nad salonami. Optymalizacja działalności Grupy W analizowanym okresie Grupa prowadziła szereg inicjatyw mających na celu poprawę efektywności i skorygowanie bazy kosztowej w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosowanie procesów operacyjnych do czołowych podmiotów w branży. Działania restrukturyzacyjne w latach i optymalizacja działalności w latach bazująca na najlepszych międzynarodowych praktykach branżowych umożliwiły Spółce dopasowanie i uformowanie poszczególnych procesów biznesowych pod kątem celu, jakim jest maksymalizacja efektu końcowego w postaci wyników finansowych osiąganych przez Grupę, przy jednoczesnym zachowaniu wizerunku marki i ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb docelowych klientów Spółki. Zoptymalizowane procesy biznesowe obejmują wszystkie etapy procesu tworzenia kolekcji, a następnie jej sprzedaży i marketingu. Lata to okres rozpoczęcia wykorzystywania przez Spółkę efektów optymalizacji intensywny rozwój sieci punktów sprzedaży, któremu towarzyszył wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost EBITDA oraz marży EBITDA. Czynniki wpływające na przychody ze sprzedaży Wysokość przychodów ze sprzedaży Grupy zależy w znacznym stopniu od wolumenu i wartości sprzedaży, struktury sprzedaży oraz cen, jakie Grupa może uzyskać za swoje produkty. Ponadto na wysokość przychodów ze sprzedaży wpływają również kursy wymiany walut. Czynnikiem wpływającym na wysokość przychodów ze sprzedaży generowanych przez Grupę jest w szczególności przyrost powierzchni handlowej brutto w atrakcyjnych lokalizacjach, w tym nowo otwierane lokalizacje w nowym formacie, zwiększanie średniej powierzchni salonu sprzedaży oraz remontowanie istniejących salonów sprzedaży w celu dostosowania ich do nowego formatu salonów sprzedaży Diverse. Ponadto oprócz wzrostu przychodów ze sprzedaży wynikającego z otwierania nowych lokalizacji istotne znaczenie ma również zwiększanie wartości sprzedaży w istniejących salonach sprzedaży. Czynniki wpływające na koszty Grupy Koszty Grupy obejmują koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Do głównych czynników, które wpływają na koszt własny sprzedaży Grupy, należą m.in.: wielkość sprzedaży (wolumenów), struktura sprzedaży, koszty ceł i odprawy celnej, oraz cena za towar płacona generalnym wykonawcom odpowiadającym za organizację procesu produkcji (głównie USD) oraz koszty transportu (głównie USD), na które wpływają również kursy walut, przede wszystkim kurs USD/PLN. Wskazane powyżej czynniki, w tym optymalizacja operacyjna Grupy, wpłynęła na zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży przy 10

12 wzroście skali działalności Grupy. Na koszty sprzedaży składają się następujące elementy główne: koszty najmu, prowizja franczyzobiorców, której wysokość jest ścisłe powiązana z obrotem generowanym przez salon sprzedaży franczyzobiorcy, koszty działu handlowego oraz świadczenia pracownicze na rzecz personelu zajmującego się obsługą własnych salonów sprzedaży Diverse, w tym wynagrodzenia, koszty logistyki i składowania oraz koszty marketingu i kampanii wizerunkowych. Wraz ze wzrostem skali działalności Grupy wzrosły koszty sprzedaży. Natomiast koszty ogólnego zarządu obejmują m.in. koszty funkcjonowania siedziby Spółki, wynagrodzenie określonych kategorii pracowników Grupy z pionu administracyjnego, usługi obce, np. usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, rewizja finansowa); oraz część kosztów marketingowych. Kursy wymiany walut oraz zmiany stóp procentowych Grupa zleca produkcję całego asortymentu podmiotom trzecim w Azji, skąd ten jest z kolei importowany na podstawie rozliczanych w USD kontraktów/umów handlowych. Ponadto Grupa rozlicza w walucie obcej umowy najmu powierzchni handlowych, płacąc czynsz nominowany głównie w EUR, oraz pokrywa koszty międzynarodowego transportu, głównie w USD. W 2014 r., 2013 r. i 2012 r. odpowiednio 58,1%, 56,5% i 59,8% kosztów operacyjnych ogółem Grupy było denominowane w walutach obcych, z tego, odpowiednio, w roku ,9% w USD i 15,2% w EUR, w roku ,2% w USD i 16,2% w EUR, zaś w roku ,2% w USD i 17,3% w EUR. Przeważająca większość przychodów Grupy jest uzyskiwana w PLN. W 2014 r., 2013 r. i 2012 r. jedynie 1,6%, 0,2% i 0,3% przychodów ze sprzedaży było denominowane w walucie obcej, głównie USD. Zmiany stóp procentowych i innych parametrów rynków finansowych miały historycznie i mogą mieć w przyszłości wpływ na działalność Grupy. Znaczna część zadłużenia Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. była oprocentowana według stopy zmiennej opartej o WIBOR 3M lub WIBOR 6M lub, jak w przypadku faktoringu odwrotnego, LIBOR, w związku z czym każdy wzrost stóp procentowych powodował wzrost kosztów finansowych Grupy, a każdy spadek stóp procentowych powodował odpowiedni spadek kosztów finansowych Grupy. Sezonowość i warunki pogodowe Działalność Grupy charakteryzuje się sezonowością sprzedaży i realizowanej marży handlowej, która związana jest przede wszystkim z sezonowością branży odzieżowej i występowaniem szczytów sprzedaży zależnych od trendów mody i zmieniających się warunków pogodowych. Sezonowość ta wpływa m.in. na organizację procesu produkcyjnego i procesu magazynowania. Czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży są również okresowe sezonowe wyprzedaże. Wyprzedaże wpływają także na poziom realizowanych marż oraz na zmniejszenie stanów magazynowych. Dodatkowo na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływa to, w jakie dni przypadają Święta Wielkanocne oraz święta Bożego Narodzenia. Wysokość sprzedaży jest również zależna od warunków pogodowych panujących w danym roku kalendarzowym. W przypadku wystąpienia nietypowych, odbiegających od normy warunków pogodowych Grupa może odnotować ograniczenie sprzedaży niektórych produktów ze swojego asortymentu, zwłaszcza sezonowych produktów w kolekcji, co może doprowadzić do wprowadzenia przecen, a także do poniesienia wyższych kosztów magazynowania niesprzedanego produktu i dokonania odpisów wartości zapasów. Przykładowo przedłużający się ciepły sezon letni może wpłynąć na opóźnienie sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, a nadmierne przedłużająca się zima może wpłynąć na opóźnienie wprowadzenia kolekcji wiosenno-letniej. B.5 Grupa Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Na Datę Prospektu grupę kapitałową Spółki tworzy Spółka oraz cztery Spółki Zależne podlegające kontroli Spółki w rozumieniu MSSF: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie i Pro-R sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę. Kontrola Spółki wynika z posiadania (bezpośrednio, a w przypadku Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA również pośrednio) wszystkich udziałów w ww. spółkach oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych udziałów. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki jest Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (tj. Akcjonariusz Sprzedający), który na Datę Prospektu posiada wszystkie Akcje. Akcjonariusz Sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Milano Uno S.à r.l., który posiada udziały reprezentujące 67,5% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 67,5% głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza Sprzedającego. 11

13 99,7% udziałów w Milano Uno S.à r.l. ma Abris CEE Mid-Market Fund LP spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. Komplementariuszem Abris CEE Mid-Market Fund LP jest Abris-EMP Fund Management Limited, spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. 100% udziałów w Abris-EMP Fund Management Limited ma Abris- EMP Capital Partners Limited, spółka zarejestrowana w Jersey. Abris-EMP Capital Partners Limited nie jest kontrolowana bezpośrednio ani pośrednio przez żaden podmiot. W związku z powyższym, na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego, natomiast pośrednia kontrola nad Spółką należy do Abris-EMP Capital Partners Limited. B.6 Znaczni akcjonariusze W zakresie znanym emitentowi imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, bezpośrednio lub pośrednio, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest, bezpośrednio lub pośrednio, podmiotem posiadanym lub kontrolowanym, oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. Na Datę Prospektu jedynym akcjonariuszem Spółki jest Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, który posiada wszystkie Akcje stanowiące 100,0% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 100,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Poza wskazanymi powyżej Akcjonariusz Sprzedający nie posiada żadnych innych praw głosu w Spółce ani nie jest w żaden inny sposób uprzywilejowany pod względem prawa głosu. Na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego. Od dnia dematerializacji Akcji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Milano Holdings tak długo, jak długo będzie posiadać Akcje reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będzie przysługiwać prawo do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Milano Uno S.à r.l., który posiada udziały reprezentujące 67,5% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 67,5% głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza Sprzedającego. 99,7% udziałów w Milano Uno S.à r.l. ma Abris CEE Mid-Market Fund LP spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. Komplementariuszem Abris CEE Mid-Market Fund LP jest Abris-EMP Fund Management Limited, spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. 100% udziałów w Abris-EMP Fund Management Limited ma Abris- EMP Capital Partners Limited, spółka zarejestrowana w Jersey. Abris-EMP Capital Partners Limited nie jest kontrolowana bezpośrednio ani pośrednio przez żaden podmiot. B.7 Wybrane historyczne informacje finansowe Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. Informacje finansowe poniżej pochodzą ze Sprawozdania Finansowego Spółki za lata zamieszczonego w Prospekcie (w tym jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych) będącego jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, które podlegało badaniu przez KPMG Audyt sp. z o.o. s.k.. W latach 2012 i 2013 Spółka nie posiadała podmiotów zależnych podlegających jej kontroli w rozumieniu MSSF. W listopadzie 2014 r. Spółka nabyła jedną spółkę zależną oraz założyła dwie spółki zależne podlegające jej kontroli w rozumieniu MSSF, których działalność do końca roku 2014, w ocenie Spółki, zarówno z osobna, jak i jako całość, nie miała istotnego wpływu na działalność Spółki i działalność jej grupy kapitałowej. Biorąc pod uwagę zasadę istotności, Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 12

14 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) Przychody Koszt własny sprzedaży... ( ) (74.666) (82.799) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży... ( ) (84.422) (73.656) Koszty ogólnego zarządu... (21.222) (20.515) (20.076) Zysk/(Strata) ze sprzedaży (6.090) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne... (5.480) (2.261) (4.150) Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (7.369) Przychody finansowe Koszty finansowe... (1.590) (3.066) (12.323) Zysk/(Strata) na działalności gospodarczej (17.142) Podatek dochodowy (3.296) (3.115) Zysk/(Strata) netto (20.257) Inne całkowite dochody: Całkowite dochody ogółem (20.257) Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję w złotych Podstawowy i rozwodniony... 0,70 0,50 (0,89) Źródło: Sprawozdanie Finansowe Przychody Przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,5 mln zł, czyli o 16,7%, do 198,9 mln zł w 2013 r. w porównaniu z 170,4 mln zł w 2012 r. głównie ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o 26,5 mln zł, czyli o 15,7%, do 195,1 mln zł w 2013 r. w porównaniu z 168,6 mln zł w 2012 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 59,0 mln zł, czyli o 29,7%, do 257,9 mln zł w 2014 r. w porównaniu z 198,9 mln zł w 2013 r. ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o 60,9 mln zł, czyli o 31,2%, do 256,0 mln zł w 2014 r. w porównaniu z 195,1 mln zł w 2013 r. Wzrost ten był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności Spółki, w szczególności przez: (i) rozwój sieci sprzedaży detalicznej oraz (ii) wzrost wartości sprzedaży w porównywalnej liczbie dotychczasowych salonów Diverse (sprzedaż LFL). Koszt własny sprzedaży Koszt własny sprzedaży wzrósł o 29,0 mln zł, czyli o 38,8%, do 103,6 mln zł w 2014 r. w porównaniu z 74,7 mln zł w 2013 r., przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 29,7%. Na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły przede wszystkim: (i) kurs wymiany walut (głównie USD/PLN), oraz (ii) zwiększenie wolumenów zamówień Spółki w następstwie zwiększenia skali działalności Spółki. Jednocześnie czynniki takie jak, m.in.: (i) realizowanie strategii zorientowanej na cel osiąganie jak najwyższego poziomu rentowności przy zachowaniu wysokiej jakości kolekcji, (ii) poprawa siły negocjacyjnej Spółki w następstwie zwiększenia wolumenów zamówień Spółki, (iii) polepszenie warunków zakupu produktów od podwykonawców w związku ze zwiększeniem się konkurencji na rynku, oraz (iv) zmiana struktury towarów Spółki (m.in. zmniejszenie liczby produkowanych towarów z poprzedniej kolekcji, w stosunku do których odnotowano niższy popyt lub które charakteryzowały się słabszym poziomem rotacji), wpływały w tym czasie na zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży. Koszt własny sprzedaży spadł o 8,1 mln zł, czyli o 9,8%, do 74,7 mln zł w 2013 r. w porównaniu z 82,8 mln zł w 2012 r., przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 16,7%, co było następstwem przede wszystkim: (i) realizowania strategii zorientowanej na cel osiąganie jak najwyższego poziomu rentowności przy zachowaniu wysokiej jakości kolekcji, (ii) zwiększenia wolumenów zamówień Spółki, co wpłynęło na poprawę jej siły negocjacyjnej, (iii) polepszenia warunków zakupu produktów od podwykonawców w związku 13

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r.

ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 3 do

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 46/III-30/2016 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r.

Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Briju S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za IV kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za IV kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za IV kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii oraz Republice Południowej Afryki. Warszawa, 4.10.2010 Komunikat prasowy

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo