SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, W załączeniu przekazuję Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku. Z poważaniem (-) Ryszard P. Krawczyk

2

3

4 KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH JEDNOSTKI W 2009 ROKU Warszawa 2010

5 przez jednostki 9 Tadeusz Dobek Prezes RIO Bydgoszcz - 1. Z-ca Prezesa RIO Lublin - KR RIO 2. naczelnik WIAS - RIO Bydgoszcz 3. Batkiewicz Magdalena starszy inspektor kontroli - 4. Cy z-ca naczelnika WIAS - 5. Czajkowska Hanna naczelnik WIAS - RIO Warszawa 6. naczelnik WIAS - 7. Duczmal Katarzyna z-ca naczelnika WIAS - 8. z-ca naczelnika WIAS Hardyk Anna z-ca naczelnika WIAS - RIO Katowice 11. Januszek Andrzej z-ca naczelnika WIAS naczelnik WIAS RIO Katowice 15. naczelnik WIAS Kumor Maria z-ca naczelnika WIAS - RIO Kielce 17. z-ca naczelnika WIAS - RI 18. Magierowska Agnieszka starszy specjalista WIAS - RIO Bydgoszcz 19. Majdrowicz-Dmitrzak Magdalena naczelnik WIAS Malinowska Iwona z-ca naczelnika WIAS - RIO Bydgoszcz 21. Melerowicz Dariusz naczelnik WKGF Michalak Joanna starszy specjalista WIAS Miernik Maria naczelnik WIAS - RIO Kielce 24. dr Mykowska Zofia - RIO Lublin 25. z-ca naczelnika WIAS - RIO Lublin 26. c naczelnik WIAS - RIO Zielona 27. z-ca naczelnika WIAS - RIO Olsztyn 28. dr Pelczar Agnieszka z-ca naczelnika WIAS - RIO Katowice 29. z-ca naczelnika WIAS - RIO Warszawa 30. Serafin Marta referent - RIO Bydgoszcz 31. starszy informatyk - RIO Bydgoszcz 32. Sobol Janusz naczelnik WIAS - RIO Olsztyn 33. Suprynowicz Anna naczelnik WIAS - RIO Szczecin 34. z-ca naczelnika WIAS Wolny Agnieszka starszy informatyk - RIO Bydgoszcz 36. starszy specjalista WIAS - RIO Opole 37. Zbierska Danuta naczelnik WIAS naczelnik WIAS - RIO Opole Projekt medalu XV- ul. Orawska 19, Bydgoszcz ISSN

6 Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó n. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedk ada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych i wykonania bud etu przez jednostki samorz du terytorialnego w 2009 roku. Sprawozdanie to zosta o przyj te uchwa Nr 8/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r. Sprawozdanie sk ada si z dwóch cz ci. Cz pierwsza zawiera informacje o dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodno ci z prawem funkcjonowania jednostek samorz du terytorialnego i ich zwi zków, a tak e dysponowania przez nie rodkami publicznymi. Efekt pracy izb w 2009 r. to m.in.: zbadanych uchwa i zarz dze organów jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych, 5 bud etów ustalonych dla 2 gmin i 3 zwi zków mi dzygminnych, wydanych opinii w sprawach okre lonych w ustawach, skontrolowane jednostki samorz du terytorialnego i inne podmioty, w tym 771 w ramach kontroli kompleksowych, skontrolowanych sprawozda z wykonania bud etów jednostek samorz du terytorialnego, 365 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 106 dotycz cych dzia alno ci organów stanowi cych jednostek samorz du terytorialnego, 1 raport o stanie gospodarki finansowej gminy, 373 szkolenia, w których uczestniczy o pracowników jednostek samorz du terytorialnego. Wyrazem aktywno ci izb na forum mi dzynarodowym by a konferencja Audyt pomocy spo ecznej zorganizowana w Bydgoszczy we wspó pracy z EURORAI, a tak e udzia przedstawicieli izb na konferencji w Barcelonie. Kontynuowana by a w ró nych formach wspó praca z trybuna ami obrachunkowymi Niemiec. Tak e na forum krajowym izby zorganizowa y ogólnopolsk konferencj 20 lat finansów samorz dowych w Polsce. W drugiej cz ci Sprawozdania przedstawione zosta y informacje dotycz ce wykonania bud etu przez jednostki samorz du terytorialnego. Podstawowe dane o bud etach samorz dowych w 2009 r. to: tys. z dochody ogó em, które w 8,9% pozyskano z UE (tj tys. z ), tys. z wydatki ogó em, w tym wydatki inwestycyjne tys. z, z czego 24,1%, tj tys. z ze rodków pozyskanych z UE, tys. z wynik bud etów deficyt, tys. z zobowi zania ogó em, które w relacji do dochodów stanowi y 26,0%, tys. z nale no ci ogó em. Dane w Sprawozdaniu prezentowane s za rok sprawozdawczy i rok poprzedni, a dane w punkcie 2 cz ci II Sprawozdania w perspektywie wykonania bud etów w latach

7 Rok 2009, którego dotyczy Sprawozdanie to ostatni rok funkcjonowania starej ustawy o finansach publicznych. Sejm RP w dniu 27 sierpnia 2009 r. przyj now ustaw o finansach publicznych, która wprowadza istotne zmiany zarówno w zakresie finansów samorz du terytorialnego, jak i zada oraz kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Ustawa wprowadza mi dzy innymi zmiany w zakresie form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza Wieloletni Prognoz Finansow, rozszerza i uszczegó awia perspektyw planowania finansowego, wyznacza nowe zindywidualizowane dla danej jednostki samorz du terytorialnego granice zad u enia, a kierownika ka dej jednostki sektora finansów publicznych zobowi zuje do wdro enia skutecznej i efektywnej kontroli zarz dczej. Wynikiem powy szych zmian jest znaczne rozszerzenie zada regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nadzoru, wydawanych opinii i czynno ci kontrolnych. Ocena wp ywu nowych przepisów na dzia alno izb zostanie przedstawiona w Sprawozdaniu za rok W przedk adanym za 2009 r. Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a tak e dane udost pnione przez Ministerstwo Finansów w zakresie sprawozda bud etowych sporz dzanych przez jednostki samorz du terytorialnego w latach 2008 i 2009 oraz przez G ówny Urz d Statystyczny w zakresie stanu ludno ci w jednostkach samorz du terytorialnego na dzie 30 czerwca 2009 r. Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu s opracowaniem w asnym sporz dzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do bud etów jednostek samorz du terytorialnego zosta y opracowane na podstawie sprawozda bud etowych tych jednostek. Ró ne ród a danych, daty ich aktualizacji oraz przyj ty stopie szczegó owo ci, mog by przyczyn niewielkich rozbie no ci w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak równie w ramach niniejszego opracowania. Sprawozdaniem obj to wszystkie jednostki samorz du terytorialnego, które w 2009 r. prowadzi y gospodark finansow w oparciu o bud et, tj gmin, miasto sto eczne Warszaw jako miasto na prawach powiatu i pozosta e 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorz dowych oraz 174 zwi zki mi dzygminne i jeden zwi zek powiatów. Ogó em w 2009 r. funkcjonowa y jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki. Sprawozdanie za 2009 r. zawiera bogaty materia statystyczny. Zaprezentowano 48 tabel; 8 po cz ci pierwszej i 40 w cz ci drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne. Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach niniejszego opracowania oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej KR RIO dr Ryszard Pawe Krawczyk Przewodnicz cy KR RIO

8 Spis tre ci 5 Spis tre ci I. Dzia alno regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku 1. Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych Zadania izb Organizacja i zasady dzia ania izb Wspó praca izb z organami pa stwa i innymi instytucjami Dzia alno regionalnych izb obrachunkowych w zakresie obs ugi rzeczników dyscypliny finansów publicznych i regionalnych komisji orzekaj cych Wykonanie bud etu przez regionalne izby obrachunkowe Dochody Wydatki Zatrudnienie, p ace i kwalifikacje Zatrudnienie i p ace Kwalifikacje Projekty izb w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dzia alno nadzorcza Zakres kompetencji nadzorczych izb oraz kryteria nadzoru Wyniki dzia alno ci nadzorczej Ustalenie bud etów jednostek samorz du terytorialnego Skargi do wojewódzkich s dów administracyjnych Dzia alno opiniodawcza Zakres i procedura dzia alno ci opiniodawczej Przedmiot i charakter wydanych opinii Odwo ania od opinii sk adów orzekaj cych do kolegium izby Dzia alno kontrolna Kontrole przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe Rodzaje stwierdzonych nieprawid owo ci Szczegó owe ustalenia kontroli Skutki finansowe kontroli Dzia ania pokontrolne Kontrola sprawozda bud etowych, wniosków gmin o subwencj rekompensuj c utracone dochody oraz sprawozda w zakresie operacji finansowych... 65

9 6 Spis tre ci 4.4. Informacje o stwierdzonych nieprawid owo ciach w zakresie danych dotycz cych naliczania subwencji i rozlicze dotacji celowych Rozpatrywanie spraw dotycz cych powiadomie regionalnej izby obrachunkowej przez skarbnika (g ównego ksi gowego bud etu) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika Rozpatrywanie skarg przez regionalne izby obrachunkowe Raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorz du terytorialnego Dzia alno informacyjna i szkoleniowa Dzia alno szkoleniowa Dzia alno informacyjna Udzielanie informacji w trybie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Udost pnianie informacji w trybie przepisów ustawy o dost pie do informacji publicznej Dzia alno Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Wspó praca z organami pa stwa i innymi instytucjami Rozwój infrastruktury informatycznej Funkcjonowanie prawa samorz du terytorialnego w wietle do wiadcze regionalnych izb obrachunkowych Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Informacja o uchwa ach i zarz dzeniach organów jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych zbadanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2009 r Wyniki badania nadzorczego uchwa i zarz dze organów jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych w 2009 r Wyniki badania nadzorczego uchwa bud etowych organów stanowi cych jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych w 2009 r Wyniki badania nadzorczego uchwa i zarz dze zmieniaj cych bud ety jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych w 2009 r Wyniki badania nadzorczego uchwa organów stanowi cych jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych w sprawie absolutorium w 2009 r Wyniki badania uchwa i zarz dze w zakresie spraw finansowych jednostek samorz du terytorialnego i zwi zków komunalnych, z wyj tkiem uchwa bud etowych, zmieniaj cych bud et i w sprawie absolutorium w 2009 r.... Tabela 7. Skargi do wojewódzkich s dów administracyjnych w 2009 r Tabela 8. Wyniki dzialalno ci opiniodawczej izb i charakter wydanych opinii w 2009 r

10 Spis tre ci 7 II. Wykonanie bud etu przez jednostki samorz du terytorialnego w 2009 roku 1. Uchwalanie bud etu i jego zmiany Przygotowanie bud etu jednostek samorz du terytorialnego Uprawnienia organów jednostek samorz du terytorialnego do uchwalania bud etu i jego zmian Zmiany w uchwa ach bud etowych Poprawno dokonywanych zmian Podsumowanie Wykonanie bud etów jednostek samorz du terytorialnego Zmiany przepisów prawa reguluj cych gospodark finansow jednostek samorz du terytorialnego Realizacja bud etów jednostek samorz du terytorialnego Dochody jednostek samorz du terytorialnego Wydatki jednostek samorz du terytorialnego rodki pochodz ce ze róde zagranicznych i ich wykorzystanie Wyniki bud etów oraz zobowi zania i nale no ci Nadwy ka operacyjna w bud etach jednostek samorz du terytorialnego Zobowi zania samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej i wynikaj ce z nich zagro enia dla sytuacji finansowej jst Podsumowanie Rysunek 2.1. Rysunek 2.2. Rysunek 2.3. Dochody i wydatki jednostek samorz du terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Dochody ogó em i dochody w asne jednostek samorz du terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Wydatki ogó em i wydatki maj tkowe jednostek samorz du terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Tabela 2.1. Bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego w latach Tabela 2.2. Tabela 2.3. Tabela 2.4. Tabela 2.5. Tabela 2.6. Tabela 2.7. Dochody, wydatki, wynik bud etu i zobowi zania jednostek samorz du terytorialnego w podziale na województwa w 2009 r Dynamika dochodów i wydatków bud etów jednostek samorz du terytorialnego w podziale na województwa w 2009 r Struktura dochodów i wydatków bud etów jednostek samorz du terytorialnego wed ug rodzajów w podziale na województwa w latach 2008 i Dochody bud etów jednostek samorz du terytorialnego wed ug rodzajów w podziale na województwa w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Wydatki bud etów jednostek samorz du terytorialnego wed ug rodzajów w podziale na województwa w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Relacje dochodów i wydatków bud etów jednostek samorz du terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszka ca do rednich dochodów i wydatków w kraju w 2009 r

11 8 Spis tre ci Tabela 2.8. Tabela 2.9. Tabela Struktura wydatków bud etów jednostek samorz du terytorialnego w wybranych dzia ach klasyfikacji bud etowej w uk adzie województw w 2009 r Wydatki na programy i projekty realizowane przez jednostki samorz du terytorialnego ze rodków ze róde zagranicznych w 2009 r Zobowi zania jednostek samorz du terytorialnego wed ug tytu ów d u nych wed ug stanu na r Wykonanie bud etów przez gminy Dochody Wydatki Wyniki bud etów oraz zobowi zania i nale no ci Podsumowanie Rysunek 3.1. Dochody i wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Tabela 3.1. Dochody, wydatki, wynik bud etów gmin w 2009 r Tabela 3.2. Dynamika dochodów i wydatków bud etów gmin w 2009 r Tabela 3.3. Struktura dochodów i wydatków bud etów gmin w latach 2008 i Tabela 3.4. Dochody bud etów gmin w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Tabela 3.5. Wydatki bud etów gmin w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Tabela 3.6. Relacje dochodów i wydatków gmin w przeliczeniu na jednego mieszka ca do rednich dochodów i wydatków gmin w kraju w 2009 r Tabela 3.7. Zobowi zania gmin wed ug tytu ów d u nych wed ug stanu na r Wykonanie bud etu przez miasto sto eczne Warszawa Dochody Wydatki Wynik bud etu oraz zobowi zania i nale no ci Podsumowanie Wykonanie bud etów przez miasta na prawach powiatu Dochody Wydatki Wyniki bud etów oraz zobowi zania i nale no ci Podsumowanie Rysunek 5.1. Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Rysunek 5.2. Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Tabela 5.1. Dochody, wydatki, wynik bud etów miast na prawach powiatu w 2009 r Tabela 5.2. Dynamika dochodów i wydatków bud etów miast na prawach powiatu w 2009 r Tabela 5.3. Tabela 5.4. Tabela 5.5. Struktura dochodów i wydatków bud etów miast na prawach powiatu w latach 2008 i Dochody bud etów miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Wydatki bud etów miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i

12 Spis tre ci 9 Tabela 5.6. Tabela 5.7. Relacje dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszka ca do rednich dochodów i wydatków miast w kraju w 2009 r Zobowi zania miast na prawach powiatu wed ug tytu ów d u nych wed ug stanu na r Wykonanie bud etów przez powiaty Dochody Wydatki Wyniki bud etów oraz zobowi zania i nale no ci Podsumowanie Rysunek 6.1. Dochody i wydatki powiatów w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Tabela 6.1. Dochody, wydatki, wynik bud etów powiatów w 2009 r Tabela 6.2. Dynamika dochodów i wydatków bud etów powiatów w 2009 r.... Tabela 6.3. Struktura dochodów i wydatków bud etów powiatów w latach 2008 i Tabela 6.4. Dochody bud etów powiatów w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Tabela 6.5. Wydatki bud etów powiatów w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Tabela 6.6. Relacje dochodów i wydatków powiatów w przeliczeniu na jednego mieszka ca do rednich dochodów i wydatków powiatów w kraju w 2009 r Tabela 6.7. Zobowi zania powiatów wed ug tytu ów d u nych wed ug stanu na r Wykonanie bud etów przez województwa samorz dowe Dochody Wydatki Wyniki bud etów oraz zobowi zania i nale no ci Podsumowanie Rysunek 7.1. Dochody i wydatki województw samorz dowych w przeliczeniu na jednego mieszka ca w 2009 r Tabela 7.1. Dochody, wydatki, wynik bud etów województw samorz dowych w 2009 r Tabela 7.2. Dynamika dochodów i wydatków bud etów województw samorz dowych w 2009 r Tabela 7.3. Tabela 7.4. Tabela 7.5. Tabela 7.6. Tabela 7.7. Struktura dochodów i wydatków bud etów województw samorz dowych w latach 2008 i Dochody bud etów województw samorz dowych w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Wydatki bud etów województw samorz dowych w przeliczeniu na jednego mieszka ca w latach 2008 i Relacje dochodów i wydatków województw samorz dowych w przeliczeniu na jednego mieszka ca do rednich dochodów i wydatków województw w kraju w 2009 r Zobowi zania województw samorz dowych wed ug tytu ów d u nych wed ug stanu na r Wykonanie bud etów przez zwi zki komunalne Zwi zki mi dzygminne

13 10 Spis tre ci Informacje ogólne Dochody Wydatki Wynik finansowy oraz zobowi zania Wyniki nadzoru nad gospodark finansow zwi zków mi dzygminnych w 2009 r Podsumowanie Zwi zki powiatów Informacje ogólne Dochody, wydatki, wynik finansowy Podsumowanie Tabela 8.1. Wykonanie dochodów i przychodów zwi zków mi dzygminnych w latach 2008 i Tabela 8.2. Wykonanie wydatków i rozchodów zwi zków mi dzygminnych w latach 2008 i

14 I. DZIA ALNO REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH W 2009 ROKU Ogólne informacje o regionalnych izbach obrachunkowych Dzia alno nadzorcza Dzia alno opiniodawcza Dzia alno kontrolna Rozpatrywanie spraw dotycz cych powiadomie regionalnej izby obrachunkowej przez skarbnika (g ównego ksi gowego bud etu) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika Rozpatrywanie skarg przez regionalne izby obrachunkowe Sporz dzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorz du terytorialnego Dzia alno informacyjna i szkoleniowa Dzia alno Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Funkcjonowanie prawa samorz du terytorialnego w wietle do wiadcze regionalnych izb obrachunkowych

15 12 Cz I. Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku 1. Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 1.1. Zadania izb Regionalne izby obrachunkowe zosta y powo ane do nadzoru i kontroli trzech niezale nych i samodzielnych szczebli samorz du terytorialnego wykonuj cych zadania publiczne na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych, a tak e ich zwi zków i stowarzysze. Podstaw prawn dzia alno ci izb jest ustawa z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 1. Fundamentalne znaczenie dla ich pozycji w systemie nadzoru nad dzia alno ci jednostek samorz du terytorialnego (jst) oraz w systemie administracji publicznej ma Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 2. Zgodnie z art. 171 ust. 2 izby s konstytucyjnymi organami nadzoru nad dzia alno ci jednostek samorz du terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Nadzór ten sprawowany jest na podstawie kryterium legalno ci. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych okre la zadania, zasady dzia ania i organizacj izb. Reguluje proces post powania kontrolnego, ustala obowi zki pracowników wykonuj cych czynno ci kontrolne oraz przys uguj ce im prawa, a tak e stanowi o kompetencjach izb w zakresie nadzoru. Ponadto, kompetencje izb wynikaj z ustawy o finansach publicznych 3 (uofp) oraz ustaw reguluj cych ustrój samorz du terytorialnego 4 w Polsce. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, e izby s pa stwowymi organami nadzoru oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych: 1) jednostek samorz du terytorialnego, 2) zwi zków mi dzygminnych, 3) stowarzysze gmin oraz stowarzysze gmin i powiatów, 4) zwi zków powiatów, 5) stowarzysze powiatów, 6) samorz dowych jednostek organizacyjnych w tym samorz dowych osób prawnych, 7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z bud etów jst. Zakres przedmiotowy dzia ania izb, wynikaj cy z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, obejmuje: nadzór nad dzia alno ci jst i ich zwi zków w zakresie spraw finansowych okre lonych w art. 11 ust. 1 ustawy, przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych podmiotów sektora finansów publicznych wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy, wydawanie opinii w sprawach wymienionych w art. 13 ustawy, prowadzenie dzia alno ci informacyjnej, instrukta owej i szkoleniowej w zakresie obj tym nadzorem i kontrol, 1 Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó n. zm. 2 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pó n. zm. 3 Do ko ca 2009 r. z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z pó n. zm.), a od 1 stycznia 2010 r. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pó n. zm.) 4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó n. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó n. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó n. zm.).

16 Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 13 kontrol formaln i rachunkow sprawozda z wykonania bud etów jst oraz wniosków o przyznanie cz ci rekompensuj cej subwencji ogólnej, rozpatrywanie spraw dotycz cych powiadomie przez skarbnika o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej na podstawie wyników dzia alno ci nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jst powtarzaj cych si nieprawid owo ci lub zagro enia niewykonania ustawowych zada, opracowywanie analiz i opinii w sprawach okre lonych ustawami (m.in. opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej jst w przypadku ubiegania si samorz dów o po yczk z bud etu pa stwa na podstawie przepisów art. 177 uofp). Do zada izb, na podstawie odr bnych przepisów, nale równie : rozpatrywanie skarg i wniosków dotycz cych dzia alno ci organów stanowi cych jst art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego 5, sporz dzanie, na podstawie rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozda jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 6, zbiorczych sprawozda w zakresie operacji finansowych dotycz cych nale no ci, pa stwowego dugu publicznego oraz por cze i gwarancji funduszy celowych posiadaj cych osobowo prawn, samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), samorz dowych instytucji kultury oraz samorz dowych osób prawnych utworzonych na podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania zada publicznych, otrzymanych od jst, które s dla tych podmiotów organem za o ycielskim lub nadzoruj cym, przyjmowanie i przekazywanie sprawozda sporz dzanych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej 7, sprawdzanie pod wzgl dem formalnym i rachunkowym prawid owo ci przed o onych przez gminy wniosków o przyznanie cz ci rekompensuj cej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikaj cego ze zwolnienia z podatku od nieruchomo ci, sporz dzonych na podstawie przepisów rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom cz ci rekompensuj cej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 8 i przekazywanie ich do ministra waciwego do spraw finansów publicznych, udost pnianie i publikowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej 9, w urz dowym publikatorze teleinformatycznym Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych dotycz cych dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w zakresie okre lonym ustaw, 5 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z pó n. zm. 6 Dz. U. Nr 113, poz Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pó n. zm. 8 Dz. U. Nr 65, poz. 599 z pó n. zm. 9 Dz. U. Nr 112, poz z pó n. zm.

17 14 Cz I. Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku przyjmowanie i przekazywanie do Ministerstwa Finansów skonsolidowanych bilansów jst, sporz dzanych na podstawie przepisów rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci oraz planów kont dla bud etu pa stwa, bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 10. W 2009 r. znowelizowana zosta a ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych 11. Na podstawie obowi zuj cych od 1 stycznia 2010 r. przepisów, zmieniony zosta, z ko ca kwietnia na koniec lutego roku bud etowego, termin ustalania przez izby bud etów tych jst, których organy stanowi ce nie uchwali y bud etu do dnia 31 stycznia roku bud etowego (wcze niej do 31 marca). Ponadto, nadzorem izb obj te zosta y uchwa y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, a do nowych obowi zków izb nale y udzielanie podmiotom obj tym nadzorem i kontrol wyja nie w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych. Nadto, w zwi zku z likwidacj rachunków dochodów w asnych, od 1 lipca 2010 r. dochody z prowadzonej przez izby dzia alno ci informacyjnej i szkoleniowej b d dochodami bud etu pa stwa Organizacja i zasady dzia ania izb Struktur organizacyjn i zasady dzia ania izb okre la ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasi gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó owej organizacji izb, liczby cz onków kolegium i trybu post powania 12. W ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych okre lono, i nadzór nad dzia alno ci izb sprawuje minister wa ciwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodno ci z prawem. W razie powtarzaj cego si naruszenia prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra wa ciwego do spraw administracji publicznej, mo e rozwi za kolegium izby i okre li jednocze nie termin (nie du szy ni 3 miesi ce) do powo ania kolegium w nowym sk adzie. Rozwi zanie kolegium jest równoznaczne z odwo aniem prezesa i zast pcy prezesa izby. Od 1999 r., w wyniku reformy administracyjnej, funkcjonuje 16 izb, przy czym ka da z izb zasi giem swojego dzia ania obejmuje obszar jednego województwa. Pracami ka dej izby kieruje prezes izby. Prezesa izby powo uje Prezes Rady Ministrów spo ród kandydatów zaopiniowanych, w drodze konkursu, przez kolegium izby. Kadencja prezesa trwa 6 lat, licz c od dnia powo ania. Zasady przeprowadzania konkursu na prezesa izby reguluj przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó owych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej 13. Prezes izby posiada ustawowo okre lone kompetencje oraz wykonuje inne, niezastrze one dla kolegium izby, czynno ci przewidziane przepisami prawa. W czasie jego nieobecno ci dzia alno ci izby kieruje zast pca prezesa, który powo ywany 10 Dz. U. Nr 142, poz z pó n. zm. 11 Art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). 12 Dz. U. Nr 167, poz Dz. U. Nr 10, poz. 93.

18 Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 15 i odwo ywany jest przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, spo ród cz onków kolegium. Zast pca prezesa izby wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie okre lonym przez prezesa izby. W ka dej izbie dzia a ustawowo okre lony organ kolegium izby. W sk ad kolegium izby wchodz prezes izby jako przewodnicz cy kolegium oraz pozostali cz onkowie. Cz onka kolegium powo uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zg oszony po uzyskaniu opinii kolegium izby. Kandydatów do opiniowania przez kolegium izby wy ania si w drodze konkursu og oszonego przez prezesa izby. Zasady przeprowadzania konkursu reguluj przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych warunków przeprowadzania konkursu na cz onków kolegium regionalnej izby obrachunkowej 14. Liczba cz onków kolegium zosta a okre lona w rozporz dzeniu i uzale niona jest od terytorialnego zasi gu dzia ania poszczególnych izb oraz od liczby nadzorowanych podmiotów. Po ow sk adu kolegium stanowi cz onkowie powo ani spo ród kandydatów zg oszonych przez organy stanowi ce jst. Cz onkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy, przy czym pozaetatowy cz onek kolegium powo ywany jest na 6-letni kadencj. Cz onkowie kolegium dzia aj równie w 3-osobowych sk adach orzekaj cych. W zakresie zada nadzorczych i funkcji kontrolnych s niezawi li i podlegaj jedynie ustawom. Do ustawowych kompetencji kolegium izby nale y: ustalanie bud etów jst w przypadku nieuchwalenia uchwa y bud etowej w terminie do dnia 31 marca roku bud etowego oraz orzekanie o niewa no ci uchwa i zarz dze podejmowanych przez organy jst, rozpatrywanie odwo a od opinii wydanych przez sk ady orzekaj ce, przyjmowanie sprawozda z dzia alno ci kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, uchwalanie wniosków do projektu bud etu izby oraz ramowego planu pracy, przyjmowanie sprawozda z wykonania bud etu oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli, rozpatrywanie zastrze e do wniosków zawartych w wyst pieniach pokontrolnych, opiniowanie kandydatów na cz onków kolegium, wybór kandydata na prezesa izby, uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby, podejmowanie uchwa w innych sprawach, okre lonych w odr bnych przepisach. Ponadto, w strukturze organizacyjnej ka dej izby dzia aj : dwa wydzia y merytoryczne: wydzia kontroli gospodarki finansowej oraz wydzia informacji, analiz i szkole, pracami których kieruj naczelnicy, sk ady orzekaj ce, z o one z trzech cz onków kolegium, do wa ciwo ci których nale y wydawanie opinii w sprawach okre lonych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w ustawie o finansach publicznych; sk ady orzekaj ce i ich przewodnicz cych wyznacza prezes izby, komisja do spraw rozpatrywania powiadomie przez skarbnika o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika; komisj powo uje prezes spo ród 14 Dz. U. Nr 130, poz z pó n. zm.

19 16 Cz I. Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku cz onków kolegium i wyznacza jej przewodnicz cego, biuro izby, które zapewnia obs ug administracyjn i finansowo-ksi gow. Regionalne izby obrachunkowe realizuj zadania nadzorcze, kontrolne, szkoleniowe i informacyjne w siedzibach, które znajduj si w ka dym z miast wojewódzkich oraz w zespo ach zamiejscowych kierowanych przez cz onka kolegium wyznaczonego przez prezesa izby. Liczba zespo ów zamiejscowych ze wskazaniem ich siedzib zosta a okre lona w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasi gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó owej organizacji izb, liczby cz onków kolegium i trybu post powania i wynosi 35. Szczegó owa struktura organizacyjna izby wynika z regulaminu organizacyjnego, którego projekt opracowuje prezes izby, a uchwala kolegium izby. Od 1997 r. dzia a, utworzona na podstawie przepisu art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wspólna reprezentacja izb Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO). W jej sk ad wchodz prezesi oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia izb. Pracami Krajowej Rady kieruje przewodnicz cy wybrany spo ród jej sk adu na dwuletni kadencj. W 2006 r. KR RIO podj a uchwa Nr 6/2006 i ustali a Standardy kontroli regionalnych izb obrachunkowych, które stanowi podstaw prowadzenia czynno ci kontrolnych przez wszystkie izby, jak te okre laj sposób prezentowania wyników tych czynno ci Wspó praca izb z organami pa stwa i innymi instytucjami Na podstawie sprawozda, uchwa i zarz dze jst, przedk adanych izbom w trybie nadzoru i kontroli oraz na podstawie bada ankietowych opracowywano analizy, zestawienia liczbowe oraz udost pniano zgromadzon dokumentacj m.in. organom pa stwa i innym instytucjom. Zadania te by y wykonywane niezale nie od udzielania informacji na podstawie ustawy o dost pie do informacji publicznej oraz niezale nie od dzia alno ci informacyjnej w trybie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W ramach wspó pracy opracowano lub udost pniono na potrzeby: G ównego Urz du Statystycznego informacje o dokapitalizowaniu przez jst wybranych podmiotów gospodarczych oraz bilanse jednostek bud etowych, zak adów bud etowych, gospodarstw pomocniczych jst i zwi zków mi dzygminnych za 2008 r., a tak e sprawozdania zbiorcze w zakresie operacji finansowych za IV kw r. i I, II, III kw r.; Izb Rolniczych dane dotycz ce planowanych wp ywów z podatku rolnego i wydatków z tytu u wp at na rzecz izb rolniczych gmin; Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokumentacj kompleksowej kontroli gospodarki finansowej oraz wykonania zalece pokontrolnych, analiz i propozycje zmian do ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kopie zawiadomienia o mo liwo ci pope nienia przest pstwa i ujawnionych okoliczno ciach wskazuj cych na naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Ministerstwa Finansów dane dotycz ce: projektów bud etów jst na 2010 r., wykonania dochodów, wydatków i zobowi za jst za 2009 r. oraz zestawienie o realizacji bud etów jst wykonanie za 2008 r. w wybranych województwach, opini o sytuacji finansowej nadzorowanego miasta z uwzgl dnieniem mo liwo ci regulowania zobowi za, a tak e

20 Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 17 uwagi do projektu rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozda jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, propozycje zmian klasyfikacji bud etowej; Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji dane dotycz ce liczby i rodzaju uchwa podj tych w sprawie wyodr bnienia funduszu so eckiego, stanowisko w sprawie procedury absolutoryjnej w stosunku do osoby wyznaczonej do pe nienia funkcji organu wykonawczego, stanowisko w sprawie uprawnie kontrolnych organów stanowi cych jst w stosunku do komunalnych spó ek prawa handlowego; Narodowego Banku Polskiego dane o sytuacji finansowej jst (wykonanie roczne za 2008 i kwartalnie za 2009 rok), dane dotycz ce projektów bud etów na 2009 r., w tym wydatki na o wiat, ochron zdrowia, gospodark komunaln i ochron rodowiska, kultur i ochron dziedzictwa narodowego oraz pomoc spo eczn ; Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych analiz dochodów jst z tytu u wydanych zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdzia anie alkoholizmowi za 2008 r., informacje o stwierdzonych podczas kontroli nieprawid owo ciach w zakresie realizowania ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi w niektórych jst; senatorów i pos ów analiz gospodarki finansowej jst wybranych województw za 2008 r., wykaz przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej jst wybranych województw, informacje o: wydatkach na ochron przeciwpo arow oraz wydatkach na kultur fizyczn w latach 2008 i 2009, zasadno ci wyp acania ekwiwalentu stra akom ochotniczych stra y po arnych zatrudnionym na podstawie umowy o prac, stanie zad u enia wybranych województw na koniec 2008 r. i planowanym na koniec 2009 r.; urz dów wojewódzkich informacje o: wykonanych w 2008 r. dochodach, wydatkach, poziomie zad u enia oraz planowanych na 2009 r. wielko ci bud etowych i wska ników zad u enia w wybranych województwach, a tak e dane dotycz ce liczby i rodzaju uchwa w sprawie funduszu so eckiego na 2010 r.; Najwy szej Izby Kontroli informacje o: wykonaniu bud etów jst, wysoko ci dochodów z najmu i dzier awy mienia oraz wysoko ci udzielonych ulg i pomocy de minimis w rolnictwie i rybo ówstwie, wydatkach ponoszonych na utrzymanie dróg publicznych, dochodach gmin z tytu u zbycia nieruchomo ci w latach 2007 i 2008, sum bilansowych zwi zków mi dzygminnych za lata oraz zestawienie terminów przekazania sprawozda bud etowych przez jst; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki informacje o nieprawid owo ciach przy realizacji zada inwestycyjnych ze rodków regionalnych programów operacyjnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto, na wnioski s dów, prokuratury, policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego udost pniano materia y i przygotowywano opracowania, dotycz ce gównie wyników kontroli jst.

21 18 Cz I. Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku 1.4. Dzia alno regionalnych izb obrachunkowych w zakresie obs ugi rzeczników dyscypliny finansów publicznych i regionalnych komisji orzekaj cych Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 15, zapewniaj siedzib, obs ug prawn i administracyjno-techniczn komisji orzekaj cych oraz rzeczników i ich zast pców wa ciwych w sprawach tych komisji, a tak e ponosz, finansowane z bud etu pa stwa, wydatki zwi zane z ich funkcjonowaniem, wyp at wynagrodze i szkoleniem oraz zwrotem wiadkom kosztów przejazdu. Stosownie do postanowie 31 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie dzia ania organów orzekaj cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów wa ciwych do wype niania funkcji oskar yciela 16 izby zapewniaj odpowiednie warunki lokalowe umo liwiaj ce wype nianie przewidzianych w ustawie funkcji, w tym w szczególno ci pomieszczenie umo liwiaj ce przeprowadzenie rozpraw z udzia em publiczno ci, tablic informacyjn, wyposa enie w niezb dny sprz t i materia y biurowe oraz zbiór aktów prawnych. Zadania regionalnych izb obrachunkowych w zakresie obs ugi komisji orzekaj cej okre la 32, a zadania w zakresie obs ugi rzecznika dyscypliny finansów publicznych 34 cytowanego rozporz dzenia. Regionalne komisje orzekaj ce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierzaj kary w granicach okre lonych w ustawie. Jedn z kar wymienionych w katalogu jest kara pieni na, któr wymierza si w wysoko ci od jednokrotno ci do trzykrotno ci miesi cznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nale nego w roku, w którym dosz o do tego naruszenia (obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego). Je eli nie jest mo liwe ustalenie wysoko ci wynagrodzenia, kar pieni n wymierza si w wysoko ci od jednokrotno ci do pi ciokrotno ci przeci tnego wynagrodzenia. Stosownie do postanowie art. 167 ust. 1 ustawy o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ka dy uznany za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zwraca na rzecz Skarbu Pa stwa koszty post powania 17. Koszty i kary wp acane s na rachunek dochodów izby, a nast pnie przekazywane na dochody bud etu pa stwa. W roku 2009, po wezwaniu do zap aty, nale no ci z tytu u kosztów post powania wp aci y 603 osoby w cznej kwocie ,82 z. Wobec 16 osób przewodnicz cy regionalnych komisji orzekaj cych prowadzili post powanie egzekucyjne we w asnym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji 18, w wyniku czego wyegzekwowali nale no ci z tytu u kosztów post powania w kwocie 3 874,43 z. Tytu y wykonawcze (28) skierowane zosta y przez przewodnicz cych regionalnych komisji do urz dów skarbowych, które wyegzekwowa y nale no ci z tytu u kosztów post powania w kwocie 6 456,07 z. Wobec 7 osób przewodnicz cy regionalnych komisji orzekaj cych 15 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z pó n. zm. 16 Dz. U. Nr 136, poz Koszty te okre la si rycza towo w wysoko ci 10% przeci tnego wynagrodzenia miesi cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, og oszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 18 Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z pó n. zm.

22 Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 19 wydali postanowienia o roz o eniu na raty zap aty kosztów post powania w 1 553,32 z. cznej kwocie 1.5. Wykonanie bud etu przez regionalne izby obrachunkowe Dochody Plan dochodów bud etowych regionalnych izb obrachunkowych, ustalony ustaw bud etow na rok , w kwocie z zosta wykonany w kwocie z, co stanowi o 87,3% planu. Ni sze wykonanie planu dochodów zwi zane by o z faktem zaplanowania w bud etach izb rodków na dzia alno komisji orzekaj cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych tylko na pierwsze pó rocze. Uruchomienie rodków z rezerwy celowej bud etowej pa stwa w drugim pó roczu umo liwi o przeprowadzanie rozpraw zgodnie z nap ywaj cymi wnioskami. Wykonanie dochodów w szczegó owo ci paragrafów klasyfikacji bud etowej przedstawia o si nast puj co: 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci z, 0580 grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych z, 0690 wp ywy z ró nych op at z, 0750 dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych z, 0840 wp ywy ze sprzeda y wyrobów 560 z, 0870 wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych z, 0920 pozosta e odsetki z, 0970 wp ywy z ró nych dochodów z, 2400 wp ywy do bud etu nadwy ki dochodów w asnych z. Sta ymi ród ami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, by y wp ywy z tytu u zwrotu kosztów post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które stanowi y 53,3% ogó u dochodów (w 2008 r. 45,0%). Pozosta e zrealizowane dochody dotyczy y m.in. kar orzeczonych wobec osób winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kar za zw ok, zwrotu nadp aconych sk adek na ubezpieczenia spo eczne z lat ubieg ych, wynagrodze dla p atników za terminowe naliczanie i odprowadzanie sk adek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wp ywów za wynajem pomieszcze. W 2009 r. uzyskano równie dochody ze sprzeda y rodków trwa ych, w tym samochodu su bowego i zamortyzowanego sprz tu biurowego oraz z op at zwi zanych z udost pnieniem informacji publicznej przetworzonej. Pobrane dochody by y przekazywane na centralny rachunek bud etu pa stwa w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów. Wysoko dochodów planowanych i zrealizowanych w latach przedstawia poni sze zestawienie. Plan i wykonanie dochodów bud etowych regionalnych izb obrachunkowych w latach Wyszczególnienie Lata Plan (w tys. z ) Wykonanie (w tys. z ) Wykonanie planu (w %) 89,8 83,0 92,1 111,3 87,3 19 Dz. U. Nr 10, poz. 58.

23 20 Cz I. Sprawozdanie z dzia alno ci regionalnych izb obrachunkowych w 2009 roku Wydatki Plan wydatków bud etowych regionalnych izb obrachunkowych, ustalony ustaw bud etow na rok 2009, w kwocie tys. z, w wyniku zmiany ustawy bud etowej 20 uleg zmniejszeniu o 10% do kwoty tys. z. W zwi zku z uzyskaniem rodków pochodz cych z rezerwy celowej bud etu pa stwa w kwocie 806 tys. z, plan wydatków wyniós ostatecznie tys. z i zosta wykonany w 99,9%, tj. w kwocie tys. z. rodki pochodz ce z rezerwy celowej przeznaczone zosta y na sfinansowanie m.in. wynagrodze cz onków komisji orzekaj cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kosztów konferencji mi dzynarodowej EURORAI Audyt pomocy spo ecznej, niezb dne wydatki inwestycyjne i remontowe oraz na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. W porównaniu do 2008 r. wydatki izb uleg y zmniejszeniu o tys. z (dynamika wykonania wydatków w uj ciu nominalnym wynios a 92,3%, natomiast realnie, skorygowana o wska nik redniorocznej inflacji 21 na poziomie 3,5% wynios a 88,8%). W wyniku zmniejszenia planu finansowego izb (okre lonego pierwotnie w wysoko ci tys. z ) o 10%, do kwoty tys. z, tj. o kwot tys. z, dokonano nast puj cych zmian w odpowiednich grupach wydatków: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwot tys. z, pochodne od wynagrodze zmniejszenie o kwot 870 tys. z, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwot tys. z, pozap acowe wydatki bie ce zmniejszenie o kwot tys. z (w tym podró e s u bowe krajowe, zakup materia ów papierniczych i biurowych, szkolenia pracowników, zakup literatury specjalistycznej i prasy, zakup us ug remontowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup us ug telekomunikacyjnych i dost pu do sieci Internet). Wydatki zosta y wykonane w granicach kwot okre lonych w planie finansowym, z uwzgl dnieniem przeniesie wydatków pomi dzy paragrafami w ramach tego samego dzia u i rozdzia u. Konieczno dokonania przeniesie wynika a z potrzeby dostosowania struktury wydatków rodzajowych do faktycznych potrzeb powsta ych w toku realizacji bud etu. Zmniejszenie planu wydatków w wyniku zmiany ustawy bud etowej utrudni o realizacj ustawowych zada izb, gównie w zakresie realizacji zada kontrolnych. Zmniejszenie wydatków uniemo liwi o równie izbom dokonanie niezb dnych zakupów wyposa enia i us ug remontowych, zmuszaj c jednocze nie do rezygnacji z wi kszo ci wydatków inwestycyjnych. W zakresie wydatków bie cych wprowadzono wiele ogranicze m.in. znacznie ograniczono liczb pracowników delegowanych na szkolenia, do niezb dnego minimum ograniczono inne wyjazdy su bowe oraz inne wydatki ogólno -administracyjne (zakup materia ów biurowych, prenumeraty prasy, literatury fachowej). Z uwagi na ograniczone rodki finansowe w wielu izbach zrezygnowano z obsadzenia wakatów (w tym w wydzia ach merytorycznych). 20 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy bud etowej na 2009 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1057). 21 Komunikat Prezesa G ównego Urz du Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie redniorocznego wska nika cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em w 2009 r. (M. P. Nr 4, poz. 43).

24 Zadania i zasady dzia ania regionalnych izb obrachunkowych 21 Niezb dne przesuni cia (g ównie z paragrafów pacowych na wydatki rzeczowe) i ograniczenie wydatków, jak równie finansowanie wydatków dotycz cych bie cego funkcjonowania izb z rachunku dochodów wasnych w granicach okre lonych przez art. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, pozwoli y wi kszo ci izb unikn zobowi za wymagalnych. Na dzie 31 grudnia 2009 r. zobowi zania wymagalne w kwocie 193 tys. z wyst pi y tylko w jednej izbie i dotyczy y czynszu za wynajem pomieszcze na siedzib izby i oddzia ów zamiejscowych. Plan i wykonanie wydatków przez regionalne izby obrachunkowe w latach 2008 i 2009 w uk adzie rzeczowo-finansowym przedstawia poni sze zestawienie. Plan i wykonanie wydatków przez regionalne izby obrachunkowe w latach 2008 i 2009 Wyszczególnienie Plan (tys. z ) 2008 r r. Wykonanie (tys. z ) Struktura (%) Plan (tys. z ) Wykonanie (tys. z ) Struktura (%) Wydatki ogó em, z tego: , ,0 - wynagrodzenia osobowe , ,1 - pochodne od wynagrodze , ,8 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,0 - wydatki ogólno-administracyjne , ,0 - podró e s u bowe krajowe i zagraniczne , ,4 - wydatki i zakupy inwestycyjne , ,2 - odpisy na ZF S , ,5 Z uwagi na charakter dzia alno ci izb w strukturze wydatków dominuj cy udzia maj wydatki na wynagrodzenia. W 2009 r. wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowi y 73,1% ogó u wydatków (w 2008 r. 67,0%) oraz pochodne od wynagrodze 11,8% (w 2008 r. 11,1%). Zmiany w strukturze wydatków w stosunku do roku ubieg ego (zmniejszony udzia wydatków na wydatki i zakupy inwestycyjne, podró e subowe i wydatki ogólno-administracyjne) zwi zane by y przede wszystkim z korekt planu wydatków bud etowych izb. Wydatki na podró e subowe zwi zane bezpo rednio z realizacj ustawowych zada izb stanowi y 2,4% ogó u wydatków (w 2008 r. 3,5%). Wydatki ogólno-administracyjne zwi zane gównie z obs ug dzia alno ci podstawowej, utrzymaniem sprawno ci technicznej budynków, pomieszcze biurowych i ich wyposa enia, czynszów za lokale u ytkowe, zakupem energii, materia ów biurowych i pomocy naukowych, podatkami i op atami oraz wydatkami na szkolenia i kursy pracowników ukszta towa y si na poziomie 11,0% (w 2008 r. 13,7%) ogó u wydatków. Wydatki inwestycyjne w 2009 r. wynios y 203 tys. z i stanowi y zaledwie 0,2% ogó u wydatków (w 2008 r. wynios y tys. z 3,5%), co spowodowane by o rezygnacj izb z wi kszo ci inwestycji (wydatki inwestycyjne w ramach planu finansowego zrealizowano tylko w trzech izbach i dotyczy y niezb dnych prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakupu sprz tu komputerowego).

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P L A N P R A C Y R E G I O N A L N E J I Z B Y O B R A C H U N K O W E J W R Z E S Z O W I E. n a r o k

R A M O W Y P L A N P R A C Y R E G I O N A L N E J I Z B Y O B R A C H U N K O W E J W R Z E S Z O W I E. n a r o k R A M O W Y P L A N P R A C Y R E G I O N A L N E J I Z B Y O B R A C H U N K O W E J W R Z E S Z O W I E n a 2 0 1 6 r o k I. ZADANIA W ZAKRESIE DZIA ALNO CI NADZORCZEJ I OPINIODAWCZEJ wskazanie zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-11/2015 Opole, dnia 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne Finanse samorządu terytorialnego

Finanse publiczne Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Finanse samorządu terytorialnego Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r. LBY-4100-05-01/2010 P/09/019 Sz.P. Marek śmuda Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

W czasie przeprowadzonej kontroli doraźnej gospodarki finansowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W czasie przeprowadzonej kontroli doraźnej gospodarki finansowej stwierdzono następujące nieprawidłowości: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 09.08.2004 r. RIO/KF/4104/7/2004 Pan Wacław Duniec Kierownik Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowala ul. Piwna 20 87 820 Kowal Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.16.2015 Bydgoszcz, 9 czerwca 2015 r. Pan Krzysztof Michalak Wójt Gminy Warlubie Urząd Gminy Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 Gdańsk, dnia 29 października 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.1611.3.2015 Bydgoszcz, 15 września 2015 r. Pan Piotr Kwiatkowski Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nakle nad Notecią ul. H. Dąbrowskiego 46 89 100 Nakło nad Notecią

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 października 2015 r. Poz. 1542 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo