OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH"

Transkrypt

1 HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH Przeprowadziłem badanie zał!czonego sprawozdania finansowego Hygienika S.A. z siedziba w Markach, na które składa si": 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporz!dzony na dzie# 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka si" sum!: ,68 złotych, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj!cy strat" netto w wysoko$ci ,35 złotych, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj!ce wzrost kapitału własnego o kwot" ,33 złotych, 5. rachunek przepływów pieni"%nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj!cy wzrost stanu $rodków pieni"%nych o kwot" ,16 złotych, 6. dodatkowe informacje i obja$nienia. Za sporz!dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyra%enie opinii o rzetelno$ci, prawidłowo$ci i jasno$ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowo$ci ksi!g rachunkowych stanowi!cych podstaw" jego sporz!dzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do: 1. postanowie# rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowo$ci (Dz. U. z 2002 roku Nr 76,poz. 694 wraz z pó&niejszymi zmianami), 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajowa Rade Biegłych Rewidentów w Polsce, 3. zapisów Rozporz!dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa&dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie%!cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto$ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyska' racjonalna pewno$', pozwalaj!c! na wyra%enie opinii o sprawozdaniu. W szczególno$ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych przez jednostk" zasad (polityki) rachunkowo$ci i znacz!cych szacunków, sprawdzenie w przewa%aj!cej mierze w 1

2 sposób wyrywkowy dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cało ciow ocen sprawozdania finansowego. Uwa am, e badanie dostarczyło wystarczaj cej podstawy dla wyra enia miarodajnej opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia słowne: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej badanej jednostki na dzie 31 grudnia 2007 roku, jak te/ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, b) sporz dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powołanej wy ej ustawie zasadami (polityka) rachunkowo ci oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi g rachunkowych, c) jest zgodne z wpływaj cymi na tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Nie zgłaszaj c zastrze e do prawidłowo ci i rzetelno ci zbadanego sprawozdania finansowego zwracam uwag na zapisy punktu 7 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, gdzie Spółka identyfikuje okoliczno ci mog ce wpłyn na zagro enie kontynuowania działalno ci, tj. ponoszenie w kolejnych latach strat na działalno ci gospodarczej oraz potencjalne zagro enie utraty płynno ci finansowej w okresie nast pnego roku. Jednocze nie Zarz d jest w trakcie opracowywania nowej strategii działania Spółki celem, której jest miedzy innymi znacz ce obni enie kosztów działalno ci jak i pozyskanie rodków pieni nych na realizacje celów działalno ci Spółki. Sprawozdanie z działalno ci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ce ze zbadanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne. Biegły rewident: uprawnionych do 1695 Krystian Kubanek wpisany na list biegłych rewidentów pod nr 9529/7105 Kancelaria Porad Finansowo - Ksi gowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczona odpowiedzialno ci Katowice, ul. Powsta ców 34 Podmiot wpisany na list podmiotów badania sprawozda finansowych pod nr Andrzej Młynarczyk Członek Zarz du Katowice, dnia 19 maja 2008 roku 2

3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU Raport niezale nego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Hygienika Spółka Akcyjna z siedzib w Markach Raport ten został opracowany w zwi zku z badaniem sprawozdania finansowego Hygienika Spółka Akcyjna z siedziba w Markach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Raport ten powinien by czytany wraz z opinia biegłego rewidenta dotycz c wy ej wymienionego sprawozdania finansowego. Raport zawiera 21 kolejno ponumerowanych stron i składa si z nast puj cych cz ci: I. Cz ogólna 2 II. Sytuacja finansowa 7 III. Informacje szczegółowe 10 I. CZESC OGÓLNA 1. INFORMACJA WSTEPNA Hygienika S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 1995 roku. Siedziba Spółki mie ci si w Markach, przy ulicy Okólnej nr 45. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS Hygienika jest spółka akcyjna. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON oraz działa pod numerem identyfikacji podatkowej NIP Według statutu przedmiotem działalno ci Spółki jest: produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, sprzeda7 detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, pozostała sprzeda7 hurtowa wyspecjalizowana, reklama w zakresie zwi zanym z prowadzona działalno ci. Rzeczywisty przedmiot działalno ci nie ró ni si w sposób istotny od zapisanego w statucie Spółki. Na dzie 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy wynosił tys. złotych i był podzielony na akcji o warto ci nominalnej 1,00 złoty ka da. Na koniec roku obrotowego struktura własno ci kapitału podstawowego była nast puj ca: Akcjonariusz Ilo akcji Ilo głosów na WZA Krzysztof Moska wraz ze spółk zale n PRYMUS Sp. z o.o.* % udział w ł cznej liczbie głosów i w kapitale ,29% Pozostali ,71% Ogólna liczba akcji ,00% * Krzysztof Moska posiada akcji, co stanowi 12,85% udziału w kapitale zakładowym, Prymus Sp. z o.o. z siedziba w Tychach, spółka zale7na Krzysztofa Moski posiada akcji, co stanowi 1,44% udziału w kapitale zakładowym 3

4 W ci gu roku obrotowego miały miejsce nast puj ce zmiany kapitału podstawowego. Dnia 24 kwietnia 2007 roku uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano podwy szenia w drodze subskrypcji zamkni tej kapitału zakładowego Spółki o kwot nie wy sz ni ,00 złotych tj. z kwoty ,00 złotych do kwoty nie wy szej ni ,00 złotych. Podwy szenie kapitału zostało dokonane poprzez emisje nie wi cej ni akcji zwykłych na okaziciela serii D o warto ci nominalnej 1,00 złoty ka da. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 1,90 złotych. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 wrze nia 2007 roku zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu Spółki sporz dzony w zwi zku z oferta publiczna akcji serii D oraz zamiarem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki. Podwy szenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane we wła ciwym sadzie w dniu 19 listopada 2007 roku. Kapitał własny na dzie bilansowy, tj. 31 grudnia 2007 roku wynosił tys. złotych i w odniesieniu do ko ca poprzedniego roku obrotowego wzrósł o kwot tys. złotych. W skład Zarz du Spółki na dzie 31 grudnia 2007 roku wchodzili: Prezes Zarz du - Pan Stanisław Kołaci ski, Członek Zarz du - Pan Grzegorz Lichocki. W badanym okresie wyst piły nast puj ce zmiany w składzie Zarz du: W dniu 27 lipca 2007 roku uchwała nr 3 Rady Nadzorczej Spółki do składu Zarz du Spółki z dniem 1 sierpnia 2007 roku został powołany Pan Grzegorz Lichocki. W zwi zku ze zło on rezygnacj z dniem 31 sierpnia 2007 roku Pana Dariusza Nikołajuk z funkcji Prezesa Zarz du Spółki uchwała nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2007 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarz du Spółki na okres od 1 wrze nia 2007 roku i nie pó niej ni7 do 30 listopada delegowano Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Cia. Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2007 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarz du Spółki na powołano Pana Stanisława Kołaci skiego. W dniu 21 lutego 2008 roku z funkcji członka Zarz du Spółki z dniem 31 marca 2008 roku zło ył rezygnacje Pan Grzegorz Lichocki - rejestracja w/w zmiany w składzie Zarz du Spółki została zarejestrowana we wła ciwym sadzie w dniu 10 kwietnia 2008 roku. Skład Rady Nadzorczej na dzie 31 grudnia 2007 roku był nast puj cy: Przewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Majchrzak, Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Filip Cia, Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Fierla, Członek Rady Nadzorczej - Pan Wojciech Koza, Członek Rady Nadzorczej - Pan Aleksander Łapka. W badanym okresie wyst piły nast puj ce zmiany w składzie Rady Nadzorczej: W dniu 24 kwietnia 2007 roku uchwałami od nr 5 do nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odwołano dotychczasowa Rade Nadzorcza Spółki w składzie: Przewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Maciej Zientara, Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Mariusz Piskorski, Członek Rady Nadzorczej - Pan Wojciech Sutkowski, Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Zawislak, Członek Rady Nadzorczej - Pan Marcin Zientara. 4

5 Jednocze nie uchwałami od 10 do 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano nast puj ce osoby: Przewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Majchrzak, Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej - Pan Filip Cia, Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Fierla, Członek Rady Nadzorczej - Pan Wojciech Koza, Członek Rady Nadzorczej - Pan Aleksander Łapka. W zwi zku ze zło ona rezygnacja z dniem 31 sierpnia 2007 roku Pana Dariusza Nikołajuk z funkcji Prezesa Zarz du Spółki w dniu uchwała nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2007 roku delegowano Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Cia do pełnienia funkcji Prezesa Zarz du Spółki na okres od 1 wrze nia 2007 roku i nie pó niej ni do 30 listopada. 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Badane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe sporz dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ,68 złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj cy strat netto ,35 złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot ,33 złotych, rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pienie7nych netto o kwot dodatkowe informacje i obja nienia ,16 złotych, Informacje o podmiocie uprawnionym i biegłym rewidencie Podstawa przeprowadzenia badania jest umowa zawarta pomi dzy Kancelaria Porad Finansowo Ksi gowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczona odpowiedzialno ci z siedziba w Katowicach, przy ulicy Powsta ców 34, a Hygienika S.A. z siedziba w Markach, w dniu 30 lipca 2007 roku. Kancelaria została wybrana na biegłego rewidenta Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2007 roku. Kancelaria Porad Finansowo - Ksi gowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczona odpowiedzialno ci w Katowicach działa w zakresie badan sprawozda finansowych w trybie przewidzianym ustawa z dnia 13 pa dziernika 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorz dzie /Dz. U. Nr 121, poz. 592 wraz z 5

6 pó niejszymi zmianami/ i została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod numerem Zleceniobiorc - w wykonaniu zawartej umowy - reprezentuje biegły rewident: Krystian Kubanek - wpisany na list biegłych rewidentów pod nr 9529/7105. W badaniu uczestniczyli: Joanna Słomiany - asystent, Olga Słabkowska - asystent, Michał Jasnowski - asystent. Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia i maja 2008 roku. Zarówno podmiot uprawniony do badania, jak i przeprowadzaj cy w jego imieniu badanie biegły rewident stwierdzaj, 7e pozostaj niezale7ni od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci. Otrzymane o wiadczenia i dost pno danych Nie wyst piły istotne ograniczenia zakresu badania. Zarz d Spółki udost pnił badaj cemu wszystkie sprawozdania finansowe, ksi gi rachunkowe i dokumenty, jak równie7 udzielił informacji i wyja nie niezb dnych dla celów wydania opinii. Otrzymałem równie7 o wiadczenie Zarz du podpisane przez wszystkich członków (pełni cych funkcje na dzie 19 maja 2008 roku) o kompletnym uj ciu danych w ksi gach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowi za warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które wyst piły w okresie pomi dzy dniem bilansowym, a dniem sporz dzenia o wiadczenia. Informacja o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zbadane przez WBS Rachunkowo ci Consulting Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie uzyskało opinie bez zastrze e. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 roku. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zło one w Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 17 lipca 2007 roku oraz ogłoszone w dniu 28 listopada 2007 roku w Monitorze Polskim B Nr Zgodnie z uchwała nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2007 roku strata za poprzedni rok obrotowy zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów obrachunkowych. Ksi gi rachunkowe na dzie 1 stycznia 2007 roku zostały prawidłowo otwarte na podstawie zatwierdzonego bilansu zamkni cia na dzie 31 grudnia 2006 roku. II. SYTUACJA FINANSOWA 1. Działalno gospodarcza jednostki, jej wynik finansowy oraz sytuacje finansow i maj tkow za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2007 roku oraz lata poprzednie charakteryzuj ni ej przedstawione wielko ci bezwzgl dne i wybrane wska niki: W tysi cach złotych 2007r. 2006r. 2005r. Suma bilansowa 38,700 32,362 36,818 Aktywa trwałe 16,249 16,986 21,841 Kapitał własny 29,622 16,569 13,121 w tym: wynik finansowy (6,647) (3,629) (8,894) EBITDA Wynik netto na działalno ci (3,321) (1,092) (5,946) 6

7 operacyjnej + amortyzacja Deficytowo sprzeda y brutto (%) EBIT/ przychody operacyjne Deficytowo sprzeda y netto (%) Wynik finansowy netto/ przychody operacyjne Deficytowo kapitału własnego (%) Wynik finansowy netto/ kapitał własny Deficytowo maj tku (aktywów)(%) Wynik finansowy netto/ suma bilansowa Płynno I stopnia (bie ca) Aktywa bie ce/ zobowi zania krótkoterminowe Płynno II stopnia (szybka) Aktywa bie ce- zapasy/ zobowi zania krótkoterminowe Kapitał obrotowy netto (KON) Kapitał własny + zobowi zania długoterminowe- aktywa trwałe Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu (dni) Kapitał obrotowy netto x ilo dni w okresie/ przychody operacyjne Wska nik obrotu nale no ci (dni) Nale no ci krótkoterminowe z tytułu dostaw x liczba dni okresu/ przychody operacyjne Wska nik obrotu zapasów (dni) Zapasy x liczba dni okresu/ koszty operacyjne Wska nik obrotu zobowi za (dni) Zobowi zania krótkoterminowe z tytułu dostaw x liczba dni okresu/ koszty operacyjne Wska nik globalnego zadłu enia (%) Suma bilansowa- kapitał własny/ suma bilansowa Wynik finansowy netto na 1 akcj (EPS)(zł) Wynik finansowy netto/ ilo wyemitowanych akcji 15,86 8,84 26,59 18,04 9,72 30,43 28,78 24,44 50,62 18,71 10,49 23,45 2,54 1,12 0,71 1,94 0,74 0,37 13,522 1,490 (6,570) (82) (0,31) (0,34) (2,51) 2. Komentarz: W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów zmalały o 1 % przy jednoczesnym obni eniu sumy kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, kosztów sprzeda y i kosztów ogólnego Zarz du o 2%. Uzyskana w badanym okresie relacja przychodów i kosztów działalno ci podstawowej spowodowała poniesienie straty ze sprzeda y na poziomie tys. złotych. Ze wzgl du na poniesione straty na pozostałej działalno ci operacyjnej oraz działalno ci finansowej, jak równie ze wzgl du na nale ny podatek dochodowy od osób prawnych, strata netto za rok 2007 ukształtowała si na poziomie tys. złotych. 7

8 W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pogorszeniu uległy nast puj ce wska niki deficytowo ci: - rentowno ci sprzeda y brutto z poziomu 8,84 % do poziomu % w okresie badanym, - rentowno ci sprzeda y netto z poziomu 9,72 % do poziomu 18,04 % w okresie badanym, - rentowno ci kapitału własnego z poziomu 24,44 % do poziomu 28,78 % w okresie badanym, - rentowno ci maj tku (aktywów) z poziomu 10,49 % do poziomu 18,71 % w okresie badanym. W zwi zku z pozyskaniem rodków z emisji akcji w badanym okresie poprawie uległy wska niki płynno ci Spółki. Płynno bie ca Spółki na dzie 31 grudnia 2007 roku wyniosła 2,54, a Wska nik płynno ci szybkiej kształtował si na poziomie 1,94. Na skutek istotnego wzrostu stanu kapitałów własnych w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz utrzymywaniu si na zbli onym poziomach warto ci aktywów trwałych, warto kapitału obrotowego netto wzrosła do kwoty tys. złotych. Wska niki dotycz ce rotacji nale7nosci, zapasów oraz zobowi za wykazuj : - wydłu enie cyklu obrotu nale7nosciami z 46 dni w 2006 roku do 67 dni w roku badanym, - skrócenie cyklu obrotu zapasami o 10 dni, - skrócenie cyklu obrotu zobowi za z 91 dni w roku ubiegłym do 76 dni w roku badanym. Wska nik globalnego zadłu enia Spółki uległ istotnej poprawie i na dzie bilansowy ukształtował si na poziomie 23%. 3. Ocena kontynuacji działania Zwracam uwag na zapisy punktu 7 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, gdzie Spółka identyfikuje okoliczno ci mog ce wpłyn na zagro enie kontynuowania działalno ci, tj. ponoszenie w kolejnych latach strat na działalno ci gospodarczej oraz potencjalne zagro enie utraty płynno ci finansowej w okresie nast pnego roku. Jednocze nie Zarz d jest w trakcie opracowywania nowej strategii działania Spółki celem, której jest miedzy innymi znacz ce obni enie kosztów działalno ci jak i pozyskanie rodków pieni nych na realizacje celów działalno ci Spółki. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Ocena dokumentacji przyj tych zasad rachunkowo ci, dokumentowania operacji gospodarczych oraz prowadzenia ksi g rachunkowych Opracowana przez jednostk dokumentacja przyj tych zasad rachunkowo ci spełnia wymogi Ustawy o rachunkowo ci. Podczas badania nie stwierdziłem mog cych mie istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe nieprawidłowo ci w dokumentowaniu operacji gospodarczych oraz prowadzeniu ksi g rachunkowych, które nie zostałyby usuni te, w tym w zakresie rzetelno ci, bezbł dno ci i sprawdzalno ci ksi g rachunkowych, powi zania dokonywanych w nich zapisów z dowodami ksi gowymi i sporz dzonym sprawozdaniem finansowym oraz prawidłowo ci otwarcia ksi g rachunkowych. Ksiegi rachunkowe prowadzone s w systemie komputerowym i odpowiadaja wymogom przepisów w zakresie prowadzenia ksi g przy pomocy komputera. Ksiegi rachunkowe oraz dokumentacja finansowo-ksiegowa s przechowywane zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 Ustawy o rachunkowo ci. 8

9 2. Inwentaryzacja składników maj tkowych Spółka przeprowadziła inwentaryzacje ni ej wymienionych składników aktywów: warto ci niematerialnych i prawnych wg stanu na dzie roku, rodków trwałych wg stanu na dzie roku, rodków trwałych w budowie wg stanu na dzie roku, zapasów wg stanu na dzie roku, nale no ci wg stanu na dzie roku, rodków pieni nych w kasie wg stanu na dzie roku, pieni nych na rachunkach bankowych wg stanu na dzie roku, rozlicze mi dzyokresowych wg stanu na dzie roku. Przeprowadzona inwentaryzacja składników aktywów jest wypełnieniem przez badana jednostke obowiazku wynikaj cego z art. 26 Ustawy o rachunkowo ci. Ró7nice inwentaryzacyjne zostały ustalone i rozliczone w ksiegach badanego okresu. 3. Stosowane podstawowe zasady rachunkowo ci przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego Zasady rachunkowo ci przyj te przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego s zgodne z Ustawa o rachunkowo ci z 29 wrze nia 1994 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 wraz z pó niejszymi zmianami). Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego za rok konczacy si 31 grudnia 2007 roku s zgodne z ustawa oraz były stosowane w sposób ci gły w odniesieniu do roku ubiegłego. a) Wycena aktywów i pasywów wyra onych w walutach obcych Na dzie bilansowy wycenia si wyra one w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wg kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe dotycz ce pozostałych aktywów i pasywów wyra onych w walutach obcych, powstałe na dzie ich wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za w walutach obcych zalicza si do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a tak e ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. b) Warto ci niematerialne i prawne Warto ci niematerialne i prawne obejmuja: oprogramowanie komputerowe, inne warto ci niematerialne i prawne. Do praw majatkowych zaliczane s nabyte przez jednostke, nadajace si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, przeznaczone do u ywania na własne potrzeby, w szczególno ci licencje i oprogramowanie komputerowe. Warto ci niematerialne i prawne wyceniane s według cen nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. c) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowy majatek trwały obejmuje rodki trwałe oraz rodki trwałe w budowie. Do rodków trwałych zaliczane s składniki maj tku spełniaj ce jednocze nie warunki: s kontrolowane przez jednostke, przewiduje si ich u ywanie przez okres dłu szy ni 1 rok, s przeznaczone na własne potrzeby, 9

10 s kompletne i zdatne do u ytku w momencie przyj cia do u ywania. rodki trwałe wyceniane s według cen nabycia lub kosztu wytworzenia powi kszonych o koszty ulepszenia, rozbudowy, rekonstrukcji, modernizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. rodki trwałe w budowie wykazywane s w wysoko ci ogółu kosztów pozostaj cych w bezpo rednim zwi zku z ich nabyciem lub wytworzeniem. d) Amortyzacja Wysoko stawek amortyzacyjnych rodków trwałych i warto ci niematerialnych i prawnych Spółka ustala uwzgl dniaj c okres ekonomicznej u yteczno ci. Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup rodków trwałych s nast puj ce: budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej od 2,5 % do 10,0 % urz dzenia techniczne i maszyny od 10,0 % do 30,0 % rodki transportu od 14,0 % do 20,0 % pozostałe rodki trwałe 20,0 % Spółka stosuje nast puj ce stawki amortyzacyjne dla warto ci niematerialnych i prawnych: oprogramowanie komputerów 20,0 % inne warto ci niematerialne i prawne 30,0 % Składniki majatku o warto ci pocz tkowej nie przekraczaj cej 3,5 tys. złotych s jednorazowo odpisywane w ci ar kosztów w momencie przekazania ich do u ytkowania. Rozpocz cie amortyzacji nast puje nie wcze niej ni po przyj ciu rodka trwałego do u ywania, a jej zako czenie - nie pó niej ni z chwila zrównania warto ci odpisów amortyzacyjnych z warto ci pocz tkowa, przekazania rodka do likwidacji b d sprzeda y lub stwierdzenia niedoboru. e) Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe w cało ci dotycz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalone w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy zachowaniu zasady ostro no ci. f) Zapasy Zapasy obejmuja materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe i towary. Zapasy wykazywane s w warto ci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizuj ce). Zapasy wyceniane s według cen nabycia lub po koszcie wytworzenia nie wy szych od cen sprzeda7y netto na dzie bilansowy. g) NaleKnosci krótkoterminowe 10

11 Nale7nosci krótkoterminowe obejmuja: wszystkie nale no ci z tytułu dostaw i usług bez wzgledu na umowny termin zapłaty, pozostałe nale no ci, których aktualny, umowny termin spłaty ostatniej raty jest krótszy ni rok od dnia bilansowego, wszelkie roszczenia skierowane na droge post powania sadowego, co do których nie zapadł prawomocny wyrok sadowy dotyczace zarówno nale no ci krótkoterminowych jak i długoterminowych. Nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostro no ci. h) Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe obejmuja w cało ci rodki pieni ne, które wyceniane s w warto ci nominalnej. i) Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Do czynnych rozlicze mi dzyokresowych zalicza si poniesione wydatki stanowi ce koszty przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia miedzyokresowe obejmuja miedzy innymi: opłacone z góry na przyszłe okresy sprawozdawcze ubezpieczenia, pozostałe koszty do rozliczenia w czasie. j) Kapitał własny Kapitały własne stanowi tworzone przez Spółk kapitały zgodnie z obowi zuj cym prawem, własciwymi ustawami oraz statutem spółki. Do kapitałów własnych zalicza si równie strat bie cego okresu. Kapitał podstawowy Spółki wykazywany jest w wysoko ci zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru sadowego wg warto ci nominalnej. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi strat netto wynikaj ca z rachunku zysków i strat. k) Rezerwy na zobowiazania Rezerwy na zobowiazania tworzone s na wynikaj ce z przeszłych zdarze pewne lub wysoce prawdopodobne przyszłe zobowiazania, których kwote mo na wiarygodnie oszacowac.. Rezerwy obejmuja: rezerw na odroczony podatek dochodowy, rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne, pozostałe rezerwy. l) Zobowiazania długoterminowe Zobowiazania długoterminowe obejmuja wszystkie zobowiazania jednostki za wyjatkiem zobowiazan z tytułu dostaw i usług, których termin płatno ci przypada pó niej, ani eli w roku nastepujacym po dniu bilansowym. Zobowiazania długoterminowe wykazywane s w kwocie wymagajacej zapłaty. m) Zobowiazania krótkoterminowe zapłaty oraz pozostałe tytuły zobowiazan wymagajace zapłaty najpózniej do ostatniego dnia roku nastepujacego po dniu bilansowym. Zobowiazania krótkoterminowe wykazywane s w kwocie wymagajacej zapłaty. Zobowiazania krótkoterminowe obejmuja równie Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych. 11

12 n) Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów stanowi powstaj ce powtarzalnie przychody zwiazane bezpo rednio z działalno ci podstawowa jednostki. Przychody te wykazywane s w wielko ci netto bez podatku od towarów i usług z uwzglednieniem dotacji, opustów, rabatów, itp. o) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuja koszty sprzedanych towarów i materiałów, koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty sprzeda y i ogólnego Zarz du zwiazane z działalnoscia podstawowa. p) Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuja przychody i koszty niezwiazane bezpo rednio z normalna działalnoscia produkcyjna, wpływajace na wynik finansowy. r) Przychody i koszty finansowe Przychody i koszty finansowe obejmuja przychody i koszty zwiazane z działalnoscia finansowa wpływajace na wynik finansowy. s) Podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych jest to podatek dochodowy stanowi cy zobowi zanie podatkowe, skorygowany o zmiane stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerw z tytułu podatku dochodowego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego wymagajacej zapłaty w przyszło ci w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalono w wysoko ci kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku w przyszło ci w zwi zku z wyst pieniem ujemnych ró nic przej ciowych ustalonych przy uwzglednieniu zasady ostro no ci. 4. Charakterystyka poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat 4.1. Warto ci niematerialne i prawne Wykazany w bilansie stan warto ci niematerialnych i prawnych jest zgodny z ksiegami rachunkowymi Spółki. Dominuj cy udział w strukturze netto warto ci niematerialnych i prawnych ma oprogramowanie komputerowe. Na dzie 31 grudnia 2007 roku udział warto ci niematerialnych i prawnych w ogólnej kwocie aktywów stanowił wartosc nieistotna Rzeczowe aktywa trwałe Wykazany w bilansie stan rzeczowych aktywów trwałych jest zgodny z ksiegami rachunkowymi Spółki. Zmiany w wielkosci aktywów trwałych w badanym okresie przedstawiały si jak ni ej: Stan na pocz tek roku Stan na koniec roku 12

13 (w tys. złotych) wartosc brutto skumulowana amortyzacja wartosc brutto skumulowana amortyzacja rodki trwałe w tym: urz dzenia techniczne i maszyny rodki trwałe w budowie Na dzie 31 grudnia 2007 roku rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 42% majatku jednostki Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe w cało ci dotycz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ich wielkosc jest zgodna z danymi ewidencji ksiegowej. Na dzie 31 grudnia 2007 roku udział długoterminowych rozlicze mi dzyokresowych w aktywach Spółki stanowił pozycje nieistotna Zapasy Wykazane w bilansie zapasy wynikaja z ksi g rachunkowych. (w tys. złotych) Stan na pocz tek okresu % Stan na koniec okresu % % poz. 4/ materiały , ,6 92,2 półprodukty i produkty w toku 212 3, produkty gotowe , ,3 165,3 towary 21 0,4 7 0,1 33,3 zaliczki na poczet zapasów 47 0, Ogółem , ,0 104,4 Odpis aktualizuj cy 244 4, ,6 179,1 Wartosc zapasów netto , ,4 101,0 Na dzie 31 grudnia 2007 roku zapasy stanowiły 14% aktywów Spółki Nale no ci krótkoterminowe Wykazany w bilansie stan nale no ci jest zgodny z ksiegami rachunkowymi. Struktura czasowa nale no ci z tytułu dostaw i usług według terminu wymagalnosci przedstawiała si jak ni ej: (w tys. złotych) Stan na pocz tek okresu % Stan na koniec okresu % terminowe , ,5 13

14 do 12 miesiecy , ,5 powy7ej 12 miesiecy przeterminowane , ,5 do 1 miesiaca ,0 powy ej 1 miesi ca do 3 miesiecy 556 5, ,8 powy ej 3 do 6 miesiecy 489 4, ,4 powy ej 6 miesi cy do 1 roku ,2 83 0,9 powy ej roku 592 5, ,4 Nale no ci brutto , ,0 Odpisy aktualizuj ce , ,4 Nale no ci netto , ,6 Nale no ci z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczen społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze obejmuja rozrachunki z tytułu podatku VAT w kwocie tys. złotych. Inne nale no ci na dzie bilansowy wynosza 19 tys. złotych. Na dzie 31 grudnia 2007 roku nale no ci krótkoterminowe stanowiły 18% majatku Spółki Inwestycje krótkoterminowe Wykazywana w sprawozdaniu finansowym wielkosc inwestycji krótkoterminowych wynika z ksi g rachunkowych. Główne pozycje inwestycji na koniec roku obrotowego stanowiły: wielko w tys. złotych % udziału rodki pieni ne w kasie 5 0,1 rodki pieni ne na rachunkach bankowych ,9 Razem ,0 Na dzie 31 grudnia 2007 roku udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach Spółki wyniósł 26 % Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Stan rozlicze mi dzyokresowych wykazanych w bilansie wynika z ksi g rachunkowych i w wiekszosci dotyczył ni ej wymienionych tytułów: (w tys. złotych) ubezpieczenia 22 pozostałe 44 Razem 66 Na dzie 31 grudnia 2007 roku udział rozlicze mi dzyokresowych w ogólnej kwocie aktywów stanowił pozycje nieistotna Kapitały Wykazana w sprawozdaniu wielkosc kapitałów wynikała z ksi g rachunkowych. (w tys. złotych) kapitał podstawowy kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny strata z lat ubiegłych (26.621) strata netto (6.647) Kapitały własne razem Pozycja kapitałów własnych stanowi 77 % sumy bilansowej Rezerwy na zobowiazania Stan rezerw wykazany w ksiegach rachunkowych jest zgodny z wielkosciami wykazywanymi w bilansie. Wielkosc rezerw na pocz tek i koniec roku obrotowego według tytułów kształtowała si jak ni ej: (w tys. złotych) Stan na pocz tek okresu Stan na koniec okresu rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14

15 rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 23 pozostałe tytuły Ogółem Na dzie 31 grudnia 2007 roku rezerwy na zobowiazania stanowiły 2 % pasywów Spółki Zobowiazania długoterminowe Wykazana w bilansie wielkosc zobowiazan długoterminowych wynika z ewidencji ksiegowej. Jedyna pozycje zobowiazan długoterminowych na dzie bilansowy stanowi inne zobowi zania finansowe w kwocie 179 tys. złotych. Na dzie 31 grudnia 2007 roku udział zobowiazan długoterminowych w sumie pasywów Spółki stanowi pozycje nieistotna Zobowiazania krótkoterminowe Wykazany stan zobowiazan krótkoterminowych jest zgodny z ksiegami rachunkowymi. W ramach zobowiazan krótkoterminowych Spółka wykazuje inne zobowiazania finansowe w kwocie tys. złotych wynikajace z zawartych umów leasingu. Wielkosc zobowiazan z tytułu dostaw i usług na dzie bilansowy wynosi tys. złotych. Na dzie 31 grudnia 2007 roku zobowiazania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczen i innych wiadcze obejmuja: (w tys. złotych) rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 11 zobowiazania wobec PFRON 7 rozrachunki z tytułu podatku VAT 4 zobowiazania wobec ZUS 140 Razem 162 Fundusze specjalne w cało ci dotycz Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych w kwocie 104 tys. złotych. Na dzie 31 grudnia 2007 roku zobowiazania krótkoterminowe stanowiły 21 % ogólnej sumy pasywów Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Wykazane w roku obrotowym przychody s zgodne z ksiegami rachunkowymi. Dominuj cy udział w warto ci przychodów netto ze sprzeda y stanowi przychody netto ze sprzeda y produktów w kwocie tys. złotych, co stanowi 99 % sumy przychodów ze sprzeda y. W porównaniu do roku ubiegłego przychody ze sprzeda y zmalały o 1 % Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wykazane w roku obrotowym koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty ogólnego Zarz du i koszty sprzeda y wynikaj z ksi g rachunkowych. Na sprzeda y jednostka poniosła strat w wysoko ci tys. złotych Pozostałe przychody i koszty operacyjne Wykazane w rachunku zysków i strat kwoty s zgodne z ksiegami rachunkowymi. Na pozostałej działalnosci operacyjnej Spółka poniosła strat w wysoko ci tys. złotych Przychody i koszty finansowe Wykazane w rachunku zysków i strat kwoty s zgodne z ksiegami rachunkowymi. 15

16 Na działalnosci finansowej Spółka poniosła strat w wysoko ci 173 tys. złotych. 5. Zobowiazania warunkowe i ryzyka 5.1. Zabezpieczenie na majatku poczynione na rzecz osób trzecich Na dzie 31 grudnia 2007 roku zabezpieczenia na majatku poczynione na rzecz osób trzecich zostały wykazane prawidłowo Pozostałe zobowiazania warunkowe Na dzie 31 grudnia 2007 roku pozostałe zobowiazania warunkowe zostały wykazane prawidłowo Inne istotne ryzyka Przepisy dotyczace podatków, ceł i ubezpieczen ulegały cz stym zmianom, w zwi zku, z czym stosowanie systemu podatkowego w praktyce mo e powodowa wyst powanie w przepisach podatkowych niejasnosci. Dodatkowo, cz sto wyst puj ce ró nice w interpretacji przepisów prawa podatkowego w konsekwencji powoduj, e ryzyko podatkowe jest wysokie. Pomimo, e Zarz d Spółki jest przekonany o spełnianiu wymogów prawa podatkowego, istnieje ryzyko bł dnej interpretacji przepisów tego prawa. Organa kontrolne moga przeprowadzi kontrole zagadnie podatkowych w okresie 5 lat od zako czenia okresu obj tego badaniem. 6. Zdarzenia po dacie bilansu W dniu 21 lutego 2008 roku z funkcji członka Zarz du Spółki z dniem 31 marca 2008 roku zło ył rezygnacje Pan Grzegorz Lichocki - rejestracja w/w zmiany w składzie Zarz du Spółki została zarejestrowana we wła ciwym sadzie w dniu 10 kwietnia 2008 roku. 7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego s prawidłowe i kompletne. 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym Dane zawarte w zestawieniu zmian w kapitale s kompletne oraz zgodne z informacjami zawartymi w bilansie i zapisami ksi g rachunkowych. 9. Rachunek przepływów pieni nych Sporz dzony przez Spółk rachunek przepływów pieni nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku jest prawidłowo powi zany z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami ksi g rachunkowych. W trakcie badania nie stwierdzono istotnych nieprawidłowo ci w sporz dzeniu tego rachunku. 10. Dodatkowe informacje i obja nienia Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objasnieniach wynikaja z zapisów ksi g rachunkowych i s zgodne z wielkosciami prezentowanymi w innych cz ciach sprawozdania. Nie stwierdziłem istotnych braków i nieprawidłowo ci mog cych ujemnie wpłyn na rzetelno sprawozdania finansowego. 16

17 11. Sprawozdanie z działalnosci jednostki Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarz du z działalnosci Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku dotyczace poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego s prawidłowe. Biegły rewident: Kancelaria Porad Finansowo - Ksi gowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczona odpowiedzialno ci Katowice, ul. Powsta ców 34 Podmiot wpisany na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr Krystian Kubanek wpisany na list biegłych rewidentów pod nr 9529/7105 Andrzej Młynarczyk Członek Zarz du Katowice, dnia 19 maja 2008 roku 17

18 WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego za Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie wła ciwego s du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalno ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno ci PKD, a w przypadku, gdy papiery warto ciowe Spółki znajduj si w obrocie na rynku regulowanym tak e wskazanie bran y według klasyfikacji przyj tej przez dany rynek HYGIENIKA S.A. Siedziba firmy: Marki, ul. Okólna 45 S d Rejestrowy: S d Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, numer rejestru KRS Przedmiot działalno ci: - produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, - sprzeda detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, - pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana, - badania i analizy techniczne, - reklama w zakresie zwi zanym z prowadzona działalno ci. Bran a: Higieniczna Czas trwania Spółki: nieograniczony 2. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Prezentowane sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje: - okres bie cy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, - okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. 3. Informacje dotycz ce składu osobowego zarz du oraz rady nadzorczej Spółki na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego Zarz d HYGIENIKA S.A. 18

19 Na dzie roku Zarz d był dwuosobowy w składzie: Prezes: Stanisław Kołaci ski Członek Zarz du: Grzegorz Lichocki W dniu 21 lutego 2008 roku Prezes Zarz du otrzymał pisemn rezygnacj z pełnienia obowi zków Członka Zarz du od Pana Grzegorza Lichockiego. Rezygnacja nast piła z dniem 31 marca 2008 roku. Skład akcjonariatu na dzie roku podany w Punkcie 3.12 Sprawozdania z działalno ci Zarz du. 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj dane ł czne, je eli w skład przedsi biorstwa wchodz wewn trzne jednostki organizacyjne sporz dzaj ce samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy. 5. Wskazanie, czy Spółka jest jednostk dominuj c lub znacz cym inwestorem oraz czy sporz dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółka nie jest jednostk dominuj c ani znacz cym inwestorem, zatem nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6. W przypadku sprawozdania finansowego sporz dzonego za okres, w czasie, którego nast piło poł czenie wskazanie, e jest to sprawozdanie finansowe sporz dzone po poł czeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania poł czenia Nie dotyczy. 7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci gospodarczej Spółki w daj cej si przewidzie przyszło ci oraz czy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Sprawozdanie Spółki zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci gospodarczej. Przy czym wyst puj okoliczno ci zwi zane z ponoszeniem w kolejnych latach strat na działalno ci gospodarczej oraz z potencjalnym zagro eniem utraty płynno ci finansowej w okresie nast pnego roku. Zarz d Spółki jest w trakcie opracowywania nowej strategii działania Spółki, mi dzy innymi celem znacz cego obni enia kosztów rozwa ane jest przeniesienie działalno ci do innej lokalizacji. W dniu 19

20 roku zawarto umow z Firm Lentex S.A. z siedzib w Lubli cu na dzier aw hali produkcyjnej. Spółka w 2007 roku przeprowadziła emisj akcji, rodki pieni ne pozyskane z emisji wydatkowane s zgodnie z zaprezentowanymi w prospekcie celami emisji w 2008 roku zawarta jest kontrakt na zakup nowej technologii o przewidywanej warto ci około PLN. 8. Stwierdzenie, e sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalno ci danych, a zestawienie i obja nienie ró nic, b d cych wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowo ci lub korekt bł dów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie obja niaj cej W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształcenia sprawozdania finansowego. Prezentowane dane s porównywalne. 9. Opis przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj te nabyte przez jednostk, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj tkowe nadaj ce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, przeznaczone do u ywania na potrzeby jednostki. Warto ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu ekonomicznej u yteczno ci warto ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj faktyczny okres ich u ytkowania. Warto ci niematerialne amortyzuje si metod liniow przy zastosowaniu nast puj cych okresów amortyzacji: Oprogramowanie 20%. Warto ci niematerialne i prawne o warto ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s jednorazowo. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w nast pnym miesi cu po przyj ciu warto ci niematerialnych i prawnych do u ywania. Warto ci niematerialne i prawne u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej ich przydatno ci w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. 20

21 rodki trwałe W pozycji tej uj te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe zakupione przed roku podlegaj ce aktualizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wyceniane s według warto ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj te w kapitale z aktualizacji wyceny. rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto pocz tkowa rodków trwałych podlega podwy szeniu o warto nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj ). Warto pocz tkowa rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu u yteczno ci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zu ycie rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s nast puj ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III od 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 10% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V od 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. rodki trwałe o warto ci jednostkowej do 3, 5 tys. PLN amortyzowane s jednorazowo. rodki trwałe u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno ci rodka w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w nast pnym miesi cu po przyj ciu rodka trwałego do u ywania. rodki trwałe zostały wycenione w warto ci ksi gowej, nieprzekraczaj cej warto ci godziwej. Poprawno przyj tych okresów u ytkowania rodków trwałych jest przez jednostk weryfikowana okresowo. Ustalone drog weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje si w nast pnym okresie obrotowym. Ostatniej weryfikacji stawek amortyzacyjnych, uwzgl dniaj c okres u yteczno ci rodków trwałych Spółka dokonała w IV kwartale 2005 roku. Na roku dokonano likwidacji rodków trwałych na ł czn kwot ,46 PLN wpływaj c na wynik. Urz dzenia były przestarzałe technologicznie i niewykorzystywane w produkcji. 21

22 rodki trwałe w budowie W pozycji Spółka ujmuje zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : - niepodlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, - koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - wydane surowce do testowania linii produkcyjnej. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. Na dzie roku Spółka dokonała przedpłaty na zakup nowej technologii produkcyjnej na kwot ,50 PLN. Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Surowce z odzysku wyceniono na poziomie cen sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów, zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Przy przeprowadzaniu ostro nej wyceny materiałów na dzie bilansowy stosuje si przepisy Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci nr 2. Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Produkty gotowe, których koszt wytworzenia przewy szał cen sprzeda y netto wycenione zostały według cen sprzeda y netto. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów obejmuje koszty pozostaj ce w bezpo rednim zwi zku z danym produktem oraz uzasadnion cz kosztów po rednio zwi zanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej cz ci kosztów po rednich zalicza si zmienne po rednie koszty produkcji oraz t cz stałych, po rednich kosztów produkcji, które odpowiadaj poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolno ci produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych Spółka przyj ła wykorzystanie ka dej maszyny przez jedn zmian w ka dym dniu roboczym w roku kalendarzowym. Poziom ten uwzgl dnia planowane remonty i przestoje maszyny zwi zane z modernizacjami oraz sezonowo produkcji. Niewykorzystane moce produkcyjne odnoszone s bezpo rednio w koszty okresu, którego dotycz. Rozchód zapasów odbywa si według zasady FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Na roku odpis aktualizacyjny wynosi ,10 PLN - nierotuj ce materiały w kwocie , 71 PLN, - wyroby gotowe II i III gatunku w kwocie ,32 PLN. 22

23 - towary w kwocie 4 432, 07 PLN. Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: - od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nieobj tej zabezpieczeniem, - od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, - stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci według indywidualnej oceny. Na nale no ci przeterminowane ponad 360 dni Spółka tworzy 100% odpisy aktualizuj ce. Na dzie roku odpis aktualizuj cy nale no ci przeterminowane powy ej 360 dni wynosi tys. PLN. Najwi ksze pozycje dotycz ce odpisu to: - Spółka Hemitex - warto cało ci wierzytelno ci 2024 tys. PLN - Spółka Leader Price warto cało ci wierzytelno ci 459 tys. PLN - Sandeks warto cało ci wierzytelno ci 632 tys. PLN Pozostała kwota dotyczy drobnych nale no ci, co stanowi 100 % ich warto ci. Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Spółka posiada tak e zobowi zania z tytułu leasingu finansowego, inkasa dokumentowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, oprócz zobowi za z tytułu leasingu finansowego, które wyceniono w warto ci bie cej przyszłych rat kapitałowych. Zobowi zania z tytułu inkasa dokumentowego wyceniono w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. 23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

PLN , , , , , , , , , , ,53

PLN , , , , , , , , , , ,53 31-12-2014 PLN 31-12-2013 31-12-2014 13 586,14 837 481,42 5 281,66 7 386,77 12 065,11 953 952,42 5 281,66 7 830,53 Drukowane programem BILANS Gofin 2014 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.bilans.gofin.pl

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 2520. CORNTRADE w Szarleju. [BMSiG-2050/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Poz. 11277. Michał Dobrzyński w Częstochowie. [BMSiG-7241/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Raport roczny 2014 SPIS ZAWARTOŚCI List od Zarządu Spółki Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 4169. Corntrade w Szarleju. [BMSiG-3946/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Działalność pod nazwą Corntrade została utworzona 1 czerwca 1999 r. i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo