OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, instalacji rekuperacji, instalacji centrali podnoszącej ciśnienie wody Ppoż w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanych na terenie Warszawy. I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką ( Zadanie 1. ) oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji wraz z automatyką ( Zadanie 2. ) w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie Warszawy w okresie 48 miesięcy, licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca następującego po zawarciu umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: - co najmniej cztery Certyfikaty na serwis urządzeń wystawione na firmę Wykonawcy przez producentów lub przedstawicieli producentów na Polskę dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych występujących w zamówieniu np: Mitsubishi Elektric, Daikin, Olefini, LG, Sanyo, Samsung, General, Fujitsu, TRANE, MISTRAL, Panasonic, Fuji, - co najmniej dwa Certyfikaty na serwis urządzeń wystawione na firmę Wykonawcy przez producentów lub przedstawicieli producentów na Polskę dotyczące urządzeń wentylacyjnych występujących w zamówieniu np: Lennox, EBM, SYSTEMAIR, ZIEHL-ABEGG, KLIMOR, GRYFIT, MAICO, VENTURE, METALPLAST, EBM. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu powyższych dokumentów, przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia (najpóźniej na trzy dni przed planowaną datą zawarcia umowy). Zadanie 1. W okresie obowiązywania umowy, w ramach konserwacji instalacji klimatyzacji wraz z automatyką, Wykonawca będzie realizował przeglądy (wraz z konserwacją) niżej wyspecyfikowanych urządzeń oraz będzie usuwał awarie tych urządzeń. Instalacje klimatyzacji w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK ) są oparte na urządzeniach firm: Mitsubishi, Mistral, Daikin, Olefini, LG, Sanyo, Samsung, Fujitsu General, Panasonic, Trane. Instalacje te zlokalizowane są w: - budynku Centrali BGK przy Alejach Jerozolimskich 7, - budynku BGK przy ul. Racławickiej 131, - budynku BGK przy ul. Wareckiej 11a. 1

2 WYKAZ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1A OPIS SYSTEMU REKUPERACJI, SYSTEMU WODY PPOŻ, SYSTEMU AGREGATÓW I POMPOWNI WODY LODOWEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1B Określenie pojęcia Serwis i Awaria na potrzeby niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Zadania 1: Rodzaj naprawy Serwis Awaria Opis Ogół prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji klimatyzacji (urządzeniami, instalacją freonową, instalacją elektryczną, instalacją odprowadzenia skroplin) w tym: - stałe utrzymanie sprawności technicznej urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia, - okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prac, - usuwanie awarii, dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, Awaria systemu lub pojedynczego urządzenia polegająca na utracie funkcjonalności przez system lub przez urządzenie, mająca wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzająca utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mająca wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach. 2

3 Wymagane warunki świadczenia usługi serwisowej (wraz z przeglądami) instalacji klimatyzacji, a) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp faksowy, telefoniczny i mailowy do serwisu działającego całodobowo (zgłoszenia awarii, konsultacje, itp.) przez: 24 godziny, 7 dni w tygodniu dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 1, 2, 3 zgłoszenia awarii ze strony Zamawiającego do serwisu dokonywać będą osoby wskazane przez Zamawiającego w Umowie dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 1, 2, 3 czas reakcji (przystąpienia do wykonania czynności serwisowych) przez Wykonawcę będzie nie dłuższy niż: 1) 4 godziny w przypadku wystąpienia awarii, od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 1. 2) 24 h w przypadku wystąpienia awarii, od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 2,3 b) czas realizacji napraw przez Wykonawcę będzie nie dłuższy niż: 1) 72 godziny w momencie wystąpienia awarii, od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 1. 2) 5 dni w momencie wystąpienia awarii od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu dla urządzeń podanych w Zestawieniu Nr 2, 3 c) zgłoszenie nieprawidłowości w pracy urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia do serwisu nastąpi drogą telefoniczną, w dzień roboczy w godzinach pracy Zamawiającego, które zostanie potwierdzone drogą faksową lub mailową. Wykonawca obowiązkowo, w ciągu: 1 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznie, faksem lub em, potwierdzi przyjęcie zgłoszenia awarii za pomocą sms-a oraz faksu lub maila zwrotnego przesłanego do Zamawiającego. d) zgłoszenie nieprawidłowości w pracy urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia do serwisu nastąpi drogą telefoniczną, w dzień wolny od pracy lub po godzinach pracy Zamawiającego, które zostanie potwierdzone drogą faksową lub mailową. Wykonawca obowiązkowo, w ciągu: 1 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznie, faksem lub e- mailem, potwierdzi zgłoszenie awarii za pomocą sms-a, zwrotnego przesłanego do Zamawiającego, przy czym Zamawiający dodatkowo potwierdzi zgłoszenie awarii za pomocą faksu lub maila w najbliższy dzień pracujący Zamawiającego. e) potwierdzenie zgłoszenia awarii Zamawiający będzie przekazywał faksem lub mailem na formularzu - Protokół zgłoszenia awarii stanowiącym (Załącznik do Istotnych postanowień umowy), f) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii sprzętu przez serwis Wykonawcy będzie następowało faksem lub mailem na formularzu Protokół zgłoszenia awarii stanowiącym (Załącznik do Istotnych postanowień umowy), g) przez wykonanie i zakończenie naprawy przez Wykonawcę rozumie się całkowite usunięcie awarii i przywrócenie parametrów urządzenia, instalacji sprzed awarii, h) Wykonawca na własny koszt zapewnia wszystkie potrzebne do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne, robociznę, narzędzia itp., i) użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne itp. muszą być fabrycznie nowe, nie używane, o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane, j) Wykonawca przez okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał magazyn niezbędnych części w celu sprawnej i terminowej realizacji napraw serwisowanych urządzeń. Lista części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego. 3

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności magazynu z zaakceptowaną listą o dowolnej porze w czasie trwania umowy serwisowej, k) w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów naprawy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach niż urządzenie zastępowane na czas realizacji naprawy, l) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji zobowiązany jest na własny koszt zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach na czas zakupu przez Zamawiającego urządzenia docelowego, lecz nie dłużej niż na 3 miesiące od daty stwierdzenia niezdatności do naprawy urządzenia wyeksploatowanego i montażu urządzenia zastępczego. m) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że serwisowane urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. Urządzenie wykreślane jest z zakresu serwisowanych urządzeń, a ogólna kwota za serwis pomniejszana odpowiednio o kwotę serwisu uszkodzonych jednostek. (Pomniejszenie kwoty następuje od następnego okresu rozliczeniowego.) Przy czym koszt serwisu pojedynczej jednostki liczony jest jako: koszt serwisu wszystkich jednostek wewnętrznych podzielony przez ilość jednostek wewnętrznych. n) W ciągu każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia wykona dwa przeglądy okresowe półroczne dla urządzeń wykazanych w Zestawieniu nr 1, 2, 3 (oraz dodatkowo dwa kwartalne dla urządzeń wskazanych w Zestawieniu nr 1, w ramach których wykona przeglądy wszystkich urządzeń i innych elementów wchodzących w skład instalacji (w zakresie zgodnym z wymaganiami DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z dostawą nowych i wymianą zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, uzupełnieniem otulin termicznych itp., a także wykona inne czynności w zakresie zgodnym z wymaganiami, określonymi w OPZ i umowie, mającymi na celu utrzymanie instalacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej, o) termin wykonywania przeglądów serwisowych odbywa się zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem i będzie ustalany przez Wykonawcę z Zamawiającym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Przegląd będzie wykonywany w godzinach 8:00-16:00 w dni powszednie, p) przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektów, będącą w posiadaniu Zamawiającego a także stosować się do wymagań producentów urządzeń objętych Przedmiotem zamówienia, q) Po podpisaniu umowy, a przed realizacją usługi (pierwszego przeglądu) Wykonawca w terminie 30 dni, jest zobowiązany na własny koszt wykonać przegląd ( przegląd zerowy ) wszystkich serwisowanych urządzeń, w ramach którego przeprowadzi: - inwentaryzację urządzeń, - ocenę stanu technicznego urządzeń, - uzupełnienie DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) producentów w przypadku braków w dokumentacji, r) wykonywanie przez Wykonawcę, w ramach niniejszego zamówienia, naprawy oraz przeglądy wszystkich urządzeń (w tym zerowego ) i innych elementów wchodzących w skład instalacji, każdorazowo zostaną potwierdzone Protokołem z wykonania czynności serwisowych / przeglądu okresowego ( zerowego ) stanowiącym Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy, s) Wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe, oraz inne wymagające tego elementy, na zasadach określonych w 4

5 odrębnych przepisach, (będzie przechowywał protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającego), t) Wykonawca będzie prowadził dokumentację urządzeń wymaganą przez przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Dz. U. Nr. 185 poz w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych, u) Wykonawca po wykonaniu pierwszego przeglądu (przeglądu zerowego ) założy dzienniki konserwacyjne i będzie je prowadził oddzielne dla każdego z urządzeń klimatyzacyjnych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. W dzienniku będą wpisywane istotne informacje dotyczące w szczególności: - daty oraz danych osoby wykonującej przegląd / naprawę; - opis czynności wykonywanych podczas przeglądu naprawy; - wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione; - inne. v) Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację w okresie obowiązywania umowy serwis jednostek w Zestawieniu nr 1, 2, 3, przy których w kolumnie uwaga podano datę rozpoczęcia serwisu. 5

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI (WRAZ Z PRZEGLĄDAMI KWARTALNYMI I PÓŁROCZNYMI) Obieg freonu: ZAKRES PRZEGLĄDU KWARTALNEGO 1. sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu, 2. sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur. Instalacje elektryczne wchodzące w skład systemu: 1. sprawdzenie stanu zabezpieczeń, Ogólne: 1. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, 2. czyszczenie filtrów powietrza, 3. sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, 4. przeczyszczenie pompki skroplin, 5. kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatur, 6

7 Obieg freonu: ZAKRES PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO 1. sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu, 2. sprawdzenie ciśnień układu, 3. uzupełnienie freonu (w zależności od potrzeb), 4. sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur. Instalacje elektryczne wchodzące w skład systemu: 1. sprawdzenie stanu zabezpieczeń, 2. sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń, 3. sprawdzenie styków sprężarek, 4. sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników, 5. sprawdzenie stanów przekaźników, 6. sprawdzenie układów sterowania i blokady (również pilota), sprawdzenie termostatu. Ogólne: 1. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, 2. sprawdzenie elementów amortyzacyjnych, 3. czyszczenie filtrów powietrza, 4. sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, 5. przeczyszczenie pompki skroplin, 6. kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatur, 7. utrzymanie w czystości urządzeń. UWAGA: W Zestawieniach Nr 1, 2, 3 urządzeń objętych usługą serwisową w ramach Zadania 1. Zamawiający oznaczył zacienieniem (kolor zielony) urządzenia, dla których realizacja usługi serwisowej rozpoczyna się w terminie późniejszym niż data wejścia umowy w życie oraz gwarantowana jest realizacja usług przez okres określony w Formularzu cenowym (zał. nr 4 do SIWZ). Dla pozostałych urządzeń wskazanych w Zestawieniach nr 1, 2, 3 świadczenie usług w ramach Zadania 1. rozpoczyna się z pierwszym dniem pełnego miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy, natomiast Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania niektórych urządzeń z serwisu przed wygaśnięciem Umowy (zasady wycofywania poszczególnych urządzeń określono w IPU, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ). 7

8 Zestawienie nr 1, 2, 3, 4 znajduje się na załączniku nr 1A do SIWZ 8

9 Zadanie 2. W okresie obowiązywania umowy, w ramach konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, centrali rekuperacji, wody Ppoż, central wody lodowej Wykonawca będzie realizował przeglądy (wraz z konserwacją) niżej wyspecyfikowanych urządzeń oraz będzie usuwał awarie tych urządzeń. Instalacje wentylacji mechanicznej w obiektach BGK, są oparte na urządzeniach firm: Lennox, EBM, SYSTEMAIR, ZIEHL-ABEGG, MAICO, Venture, Metalplast. Instalacje te są zlokalizowane w: - budynku Centrali BGK w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7. Określenie pojęcia Serwis i Awaria na potrzeby niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Zadania 2.: Rodzaj naprawy Serwis Awaria Opis Ogół prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w tym: - stałe utrzymanie sprawności technicznej urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia, - okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prac, - usuwanie awarii, dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Awaria systemu lub pojedynczego urządzenia polegająca na utracie funkcjonalności przez system lub przez urządzenie, mająca wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzająca utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mająca wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach. Wymagane warunki świadczenia usługi serwisowej (wraz z przeglądami) instalacji wentylacji, a) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp faksowy, telefoniczny i mailowy do serwisu działającego całodobowo (zgłoszenia awarii/usterki, konsultacje, itp.) przez: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, b) zgłoszenia awarii ze strony Zamawiającego do serwisu dokonywać będą osoby wskazane przez Zamawiającego w Umowie, c) czas reakcji (przystąpienia do wykonania czynności serwisowych) przez Wykonawcę będzie nie dłuższy niż: 24 godziny w przypadku wystąpienia awarii, od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu. d) czas realizacji napraw przez Wykonawcę będzie nie dłuższy niż: 72 godziny w momencie wystąpienia awarii, od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do serwisu, e) zgłoszenie nieprawidłowości w pracy urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia do serwisu nastąpi drogą telefoniczną, w dzień roboczy w godzinach pracy Zamawiającego, które zostanie potwierdzone drogą faksową lub mailową. Wykonawca obowiązkowo, w ciągu: 1 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznie, faksem lub em, potwierdzi przyjęcie zgłoszenia awarii za pomocą sms-a oraz faksu lub maila zwrotnego przesłanego do Zamawiającego. f) zgłoszenie nieprawidłowości w pracy urządzenia objętego Przedmiotem Zamówienia do serwisu nastąpi drogą telefoniczną, w dzień wolny od pracy lub po godzinach 9

10 pracy Zamawiającego, które zostanie potwierdzone drogą faksową lub mailową. Wykonawca obowiązkowo, w ciągu: 1 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznie, faksem lub em, potwierdzi zgłoszenie awarii za pomocą sms-a, zwrotnego przesłanego do Zamawiającego, przy czym Zamawiający dodatkowo potwierdzi zgłoszenie awarii za pomocą faksu lub maila w najbliższy dzień pracujący Zamawiającego. g) potwierdzenie zgłoszenia awarii Zamawiający będzie przekazywał faksem lub mailem na formularzu - Protokół zgłoszenia awarii stanowiącym (Załącznik do Istotnych postanowień umowy), h) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii sprzętu przez serwis Wykonawcy będzie następowało faksem lub mailem na formularzu Protokół zgłoszenia awarii stanowiącym (Załącznik do Istotnych postanowień umowy), i) przez wykonanie i zakończenie naprawy przez Wykonawcę rozumie się całkowite usunięcie awarii i przywrócenie parametrów urządzenia, instalacji sprzed awarii, j) Wykonawca na własny koszt zapewnia wszystkie potrzebne do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne, robociznę, narzędzia itp., k) użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, materiały eksploatacyjne itp. muszą być fabrycznie nowe, nie używane, o nie gorszych parametrach technicznych niż wymieniane, l) Wykonawca przez okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał magazyn niezbędnych części w celu sprawnej i terminowej realizacji napraw serwisowanych urządzeń. Lista części zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności magazynu z zaakceptowaną listą o dowolnej porze w czasie trwania umowy serwisowej, m) W ciągu każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona 2 przeglądy okresowe, w ramach których wykona przeglądy wszystkich urządzeń i innych elementów wchodzących w skład powyższych instalacji (w zakresie zgodnym z wymaganiami, DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z dostawą nowych i wymianą zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (filtry powietrza, paski klinowe, cylindry nawilżaczy i inne), materiałów dodatkowych, czyszczeniem i myciem lameli wymiennika, uzupełnieniem otulin termicznych itp., a także wykona inne czynności w zakresie zgodnym z wymaganiami, określonymi w OPZ i umowie, mającymi na celu utrzymanie instalacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej, n) przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektów, będącą w posiadaniu Zamawiającego a także stosować się do wymagań producentów, o) po podpisaniu umowy, a przed realizacją usługi (pierwszego przeglądu) Wykonawca w terminie 30 dni, jest zobowiązany na własny koszt wykonać przegląd ( przegląd zerowy ) wszystkich serwisowanych urządzeń, w ramach którego przeprowadzi: - inwentaryzację urządzeń, - ocenę stanu technicznego urządzeń, - uzupełnienie DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) producentów w przypadku braków w dokumentacji, p) wykonywanie przez Wykonawcę, w ramach niniejszego zamówienia, naprawy oraz przeglądy wszystkich urządzeń ( w tym zerowego ) i innych elementów wchodzących w skład instalacji, każdorazowo zostaną potwierdzone Protokołem z 10

11 wykonania czynności serwisowych / przeglądu okresowego ( zerowego ) stanowiącym Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy, q) Wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne, materiały eksploatacyjne i materiały dodatkowe oraz inne wymagające tego elementy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, (będzie przechowywał protokoły z utylizacji do wglądu Zamawiającego), r) Wykonawca będzie prowadził dokumentację urządzeń wymaganą przez przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Dz. U. Nr. 185 poz w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych. s) Wykonawca po wykonaniu przeglądu zerowego założy dzienniki konserwacyjne i będzie je prowadził oddzielne dla każdego z urządzeń wentylacyjnych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. W dzienniku będą wpisywane istotne informacje dotyczące w szczególności: - daty oraz danych osoby wykonującej przegląd / naprawę; - opis czynności wykonywanych podczas przeglądu naprawy; - wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione; - inne. 11

12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ (WRAZ Z PRZEGLĄDAMI PÓŁROCZNYMI) DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH 1. sprawdzenie stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie przepustnic, 2. sprawdzenie zanieczyszczenia filtrów i ewentualna ich wymiana, 3. sprawdzenie stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ewentualne ich przeczyszczenie, 4. sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia chłodnicy i ewentualne jej przeczyszczenie, 5. sprawdzenie stanu wentylatora: a) wirnika czy łatwo się obraca, b) wirnika czy jest wyważony, c) wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi, d) nie przesunął się w stosunku do leja wlotowego, e) wibroizolatory są dokładnie zamocowane i nieuszkodzone, f) wszystkie śruby mocujące elementy konstrukcyjne zespołu wentylatorowego są dokręcone, g) sprawdzenie łożysk, h) nasmarowanie łożysk minimum 2 razy/1 rok, 13. sprawdzenie wnętrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie, 14. sprawdzenie silników: a) poboru ich mocy, temperatury uzwojeń, łożysk, b) czy nie występują przecieki smarów, c) czy silnik działa prawidłowo i czy nie nasilają się szumy pochodzące od silnika i łożysk, d) prawidłowość zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych połączeń, e) rezystancję izolacji uzwojeń, f) czy przewody i izolacje są w dobrym stanie, 15. sprawdzenie łożysk (niezależnie od ilości godzin pracy, smar do wymiany), 16. sprawdzenie naciągu paska (jeśli taki występuje). 12

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ (WRAZ Z PRZEGLĄDAMI PÓŁROCZNYMI) DLA WENTYLATORÓW 1. Sprawdzenie stanu wentylatora: a) wirnika czy łatwo się obraca, b) wirnika czy jest wyważony, c) wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi, d) nie przesunął się w stosunku do leja wlotowego, e) wibroizolatory są dokładnie zamocowane i nieuszkodzone, f) wszystkie śruby mocujące elementy konstrukcyjne zespołu wentylatorowego są dokręcone, g) sprawdzenie łożysk, h) nasmarowanie łożysk minimum 2 razy/1 rok, 2. sprawdzenie wnętrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie, 3. sprawdzenie silników: a) poboru ich mocy, temperatury uzwojeń, łożysk, b) czy nie występują przecieki smarów, c) czy silnik działa prawidłowo i czy nie nasilają się szumy pochodzące od silnika i łożysk, d) prawidłowość zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych połączeń, e) rezystancję izolacji uzwojeń, f) czy przewody i izolacje są w dobrym stanie, 4. sprawdzenie łożysk (niezależnie od ilości godzin pracy smar do wymiany), 5. sprawdzenie naciągu paska (jeśli taki występuje). UWAGA: dla urządzeń wyszczególnionych w Zestawieniu nr 4 świadczenie usług w ramach Zadania 2. rozpoczyna się z pierwszym dniem pełnego miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy. 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI CZĘŚĆ I 1. Centrale wentylacyjne VTS Clima, VBW (JW 1158 Łask) 1) Sprawdzenie prawidłowości działania nagrzewnicy 2) Sprawdzenie prawidłowości działania chłodnicy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych: 1. Wykonawca, o ile zalecenia producenta urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEGLĄDU I KONSERWACJI. 1. Centrale wentylacyjne VTS,VBW, Dan Poltherm (32 BLT Łask):

ZAKRES PRZEGLĄDU I KONSERWACJI. 1. Centrale wentylacyjne VTS,VBW, Dan Poltherm (32 BLT Łask): Część 1 ZAKRES PRZEGLĄDU I KONSERWACJI 1. Centrale wentylacyjne VTS,VBW, Dan Poltherm (32 BLT Łask): Załącznik nr 10 do SIWZ 1.1. Konieczny zakup i 3 krotna wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. Konserwacja drukarek i kserokopiarek 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych drukarek i kserokopiarek eksploatowanych w ZGN Praga-Południe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi konserwacji, serwisu, naprawy i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH 2015 Cennik przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych L.p. Nazwa Cena netto 1 Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 12 do SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI W zakresie urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje zubożające warstwę ozonową w myśl Ustawy z dnia 15 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących Zał. nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-75/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ms.agh.edu.pl Kraków: Naprawa i konserwacja instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/.../2017

UMOWA nr ZP/BP/.../2017 Załącznik nr 2 do ZO UMOWA nr ZP/BP/.../2017 Zawarta w dniu 2017 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Numer, zawarta dnia.pomiędzy: a., NIP:., reprezentowanym przez., nazywanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

Projekt umowy. Numer, zawarta dnia.pomiędzy: a., NIP:., reprezentowanym przez., nazywanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą. Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert Projekt umowy Numer, zawarta dnia.pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Podskarbińska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU EA-ZP

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU EA-ZP WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU Telefony: - informacja o numerach Wewnętrznych 61 854-48-00 - Dyrektor WSSE 61 852-99-18 - fax 61 852-50-03 - e-mail sekretariat@wssepoznan.pl -

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-07-11 13:06 Busko-Zdrój: Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich serwis i naprawa Numer ogłoszenia: 140621-2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Opis przedmiotu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO ZADANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 25.05.2017 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. nr 2164,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: UMOWA Nr /16 zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP 526 128 16 38, REGON: 000063880, reprezentowanym przez...., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 82187-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015

Numer ogłoszenia: 82187-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 76047-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnobrzeg przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zaproszenia i umowy Opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie zdolności techniczno eksploatacyjnej oraz utrzymanie bezawaryjnego działania urządzeń systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964 Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Przedmiot zapytania: Usługa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-62/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU

Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU 1 Informacje ogólne Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek przez cały okres trwania umowy gwarantuje opiekę

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR UMOWY) pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem

UMOWA (WZÓR UMOWY) pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem UMOWA (WZÓR UMOWY) Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/224/055/U/14 Zawarta w dniu................. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Świdnik, dnia 01 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu wentylacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne Ogólne Warunki Gwarancji Zasady ogólne 1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakopane, dnia 22.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, ze zmianami Centralny Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw samochodów osobowych będących własnością zamawiającego, użytkowanych na terenie całego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu czerwca 2017 r. w Białymstoku pomiędzy:

zawarta w dniu czerwca 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 29.05.2017 r. U M O W A Nr BA-I.2512.13.2017 - WZÓR zawarta w dniu czerwca 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Województwem Podlaskim, w którego imieniu działa Zarząd

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr / 2015

WZÓR UMOWY. Umowa Nr / 2015 WZÓR UMOWY Umowa Nr / 2015 Zawarta w dniu września 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska Załącznik nr I Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mecłianicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła teclinologicznego, centralnego

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Lublin: Usługa konserwacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Uniwersytetu Medycznego; UM-ZP-262-26/10 Numer ogłoszenia: 62468-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I NAPRAWY INSTALACJI WENTYLACJI BUD 1BC

KONSERWACJA I NAPRAWY INSTALACJI WENTYLACJI BUD 1BC KONSERWACJA I NAPRAWY INSTALACJI WENTYLACJI BUD I. ZAKRES CZYNNOŚCI: 1BC 1. Okresowe przeglądy konserwacyjne: Zakres czynności przeglądu serwisowego obejmuje wszelkie prace zgodne z DTR producenta urządzeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakopane, dnia 16.05.2017 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. nr 2164,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA G - 2240 / 2011

UMOWA G - 2240 / 2011 Projekt umowy UMOWA G - 2240 / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61 745 Poznań NIP 778 112 89 38 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok.

Bardziej szczegółowo

OP-IV MON Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV MON Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie co najmniej

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji serwerowni CODGiK Strona 1 5 1 SŁOWNIK... 3 2

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM Załącznik Nr3 Wzór Umowy WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM zawarta w dniu w Ostrowcu Św.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu..

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : reprezentowaną przez : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

Cena brutto 1 RHB (roboczogodziny): Cena brutto 1 kopii z tonerem:

Cena brutto 1 RHB (roboczogodziny): Cena brutto 1 kopii z tonerem: MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36 / Wspólna 6 00-522 WARSZAWA (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zakupu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro Nr BDG.241.119.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA P - 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego Geografii Wojskowej Zadanie nr 1 - Maszyna Offsetowa Heidelberg Speedmaster

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II

Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II Załącznik nr b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje: ) wykonywanie przeglądów systemów zasilania gwarantowanego (dalej: SGZ) w tłoczni gazu Wronów. 2) usuwanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) Dwóch przeglądów okresowych klimatyzatorów, agregatów wody lodowej i instalacji ziębniczych w okresie roku. W ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI.242.9.2016.RJ Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonywaniu usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-27 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-4-SERWIS2-2014 na serwis instalacji i urządzeń Szpitala

Bardziej szczegółowo

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 SCHODY KONE 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis schodów ruchomych KONE typu ECO 3000 o numerze fabrycznym 40123180, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU.

SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU. SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Tytuł Typ Zamówienia NR Zamówienia Kategoria Status Postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Serwisowanie i naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków Lublin, (2015) Strona 1 z 8 Zawartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56 e-mail: zpubl@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów. celowość, częstotliwość i zakres pracy I. Potrzeba stosowania przeglądów Skuteczność działania urządzeń klimatyzacyjnych zależy w znacznej mierze od właściwej ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej obsługi technicznej dla budynku CPIB, oraz bieżącej obsługi technicznej i okresowych przeglądów konserwacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29.08.2012 r.

Szczecin, 29.08.2012 r. DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14 70-603 Szczecin www.deutschebahn.com/portszczecin Phone +48 (0)91 430 86 60 Fax +48 (0)91 462 47

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia Gwarantem Urządzeniem 2.

WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia Gwarantem Urządzeniem 2. WARUNKI GWARANCJI 1. KLIMOR S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia zwany dalej Gwarantem niniejszym udziela gwarancji na urządzenia ( typ i numer podany w Karcie Gwarancyjnej,

Bardziej szczegółowo