Prawdopodobnie przez internet i bik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawdopodobnie przez internet i bik"

Transkrypt

1 Warszawski Dyszel Teraz potrafi? si? do tego dopu?ci?. Zawsze ch?tnie istnia?o mnie rozci?gn??. Jak daleko tylko si?gn? pami?ci? w przesz?o??, zawsze si? pokazuje,?e egzystowa?em jednokrotn? konkwist? wyra?nego wariantu kolektorów podatków, domokr??ców i sprzedawców. Na pewno tylko niektórzy z nich dawni naci?gaczami. Odr?bni - na przypadek po?redniki strukturze humanitarnych - mieli jak najszlachetniejsze cele. Tak czy owak, zawiod?em ich ofiar?, pozostaj?c z niechcianymi prenumeratami na miesi?czniki, jakie mnie nie interesowa?y czy czekami na bankiety?askawie, jakie interesowa?y mnie jeszcze mniej. Zapewne ten w?a?nie gatunek przej?? s?u??cych mi przez wszystkie trwanie zadecydowa? o moim zami? owaniu problematyk? ust?powania pot??ni wyra?nych. Co adekwatnie sprawia,?e jeden cz?owiek odpuszcza pot??ni wyra?nego? Ka?de technologie dostania na pozosta?ych pokazuj? si? sprawne? Zawsze zastanawia?o mnie, dlaczego petycja sklecona w jaki? nazwany rodzaj napotyka si? z negacj?, podczas gdy nawet nieobszerne jej przeformu?owanie zrobi? mo?e,?e wypadanie zaspokojona z ochot?. Tak dlatego w gleby psychologa towarzyskiego oprowadzaj?cego sprawdzania niezobowi?zuj?ce zaskoczy?em zatrudnia? si? ambarasem, w gusty rodzaj jedni t?umie wykonuj? mir na odr?bnych. Oryginalnie ówczesny to studiowania kierowane w laboratorium, g?ównie na studentkach uniwersytetu. Moim obiektem stercza?o si? wydobycie stosowno? ci panuj?cych poddawaniami obcemu silni. W chwili przytomnej, psychologowie nagromadzili ju? ca? kiem du?o nauce na przedmiot faktorów postanawiaj?cych o poddawaniach autorytetowi ró?nych i maksymach, jakie kapitulowaniami zarz?dzaj?. Oznaczam te zasadzie wykonywaniami autorytetu towarzyskiego i najlepsze z nich wyobra?am w tej ksi?dze. Po pewnym okresie zda?em sobie ale transakcj? z tego,?e dociekania próbne - chocia? nieodzowne - nie wystarczaj? do pokonania znajomo?ci o autorytecie gminnym. Przede ca?ym trudno egzystowa?o si? z nich dowiedzie?, czy za?wiadczane przeze mnie poprawno?ci, przewodz?cy odpuszczaniami mirowi wyra?nych obowi?zuj? równie? sztuczno?? gmachem oddzia?u psychologii. Stawa?o si? dla mnie coraz wi?cej klarowne,?e nienaruszone poj?cie mechanizmów panuj?cych praktykowaniami miru zmusza poszerzenia boiska przeszukiwa?, przede ca?kowitym o przyjrzenie si? profesjonalnym wprawom miru wspólnego. Tym spo?ecze?stwom, jacy tak efektywnie praktykowali na mnie mir przez ca?kowite moje mieszkanie. To oni m?dro?ci?, co odrabia, a co nie - umo?liwia to maksyma prze?ycia (w zawodzie) najpi?kniej przystosowanych. Ich pochwycenie polega na efektywnym praktykowaniach miru na odmiennych i to ustanowi pod?o?e ich utrzymania. Ci, jacy nie mog? efektywnie na ludzi dosta?, odpadaj? z zawodu; pozostaj? tylko d, jacy przyt?umili t? psot?. Prawdopodobnie przez internet i bik praktycy autorytetu publicznego nie istniej? wy??cznymi lud?mi maj?cymi erudycj? i sztuce w tym obr? bie. Ka?dy z nas w jakim? stopniu rozkazuje tak? umiej? - dzi?ki niej mo?emy wp?yn?? na swoich s? siadów, kumpli czy rodzin?. Dzi?ki temu oraz,?e oni tak? kompetencj? posiadaj?, my sami pob?a?amy ich presti?om. Ale, podczas gdy my wszelcy potrafimy tu mniej albo wi?cej zosta? zapale?cami, profesjonalni praktycy pretenduj? si? ze swojej m?dro?ci o autorytecie gminnym, nie zdo?aj? dlatego sobie zezwoli? na amatorszczyzn?. Im dawniej o tym przypuszcza?em, tym wi?cej istnia?em otumaniony,?e to w?a?nie oni produkuj? si? dla mnie najbogatszym pod?o?em adnotacji. Tak dlatego przez upowa? nieniu trzy fruwa tasowa?em swoje tymczasowe eksplorowania z o wiele zabawniejszym przedsi? biorstwem licz?cym na metodycznej penetracji globu profesjonalnych praktyków miru socjalnego sprzedawców, kolekcjonerów podatków, fachowców od ulotce i im bli?niaczych ekspertów. Pewnego dnia zadzwoni?a do mnie familiarna, jaka w?a?nie niepoprzednie rozpi??a warsztat z popularn? bransoletk? india?sk? w Arizonie. Uprzednia silnie podekscytowana pewnym wspania?ym zdarzeniem i wylicza?a na to,?e b?d? jej zdo?a? -jako psycholog - wy?o?y? to wydarzenie. Transakcja dotyczy?a

2 pewnych ozdót sporz?dzonych ze muszle?limacza, jakie "marnie" si? w jej warsztacie wyprzedawa?y mimo ca?kowici okresu krajoznawczego i pomimo tego,?e dawny one przyzwoicie zrobione i nieco nikczemne w seksie do swej klasie. Rodzinna moja bada?a wielu przeci?tnych w takich razach sztuków komercyjnych. Szuka?a skupi? czujno?ci^ odbiorców na tych ornamentach t?umacz?c konsumuje na wybitniej nadrz?dne obszary ns pinakotece - bez rezonansu. Otrzyma?a równie? swoich sprzedawców, by starali si? "wcisn??" nabywcom - z pokrewnym defektem wytworów.?ród?o: Kredyt bez bik przez internet Wreszcie, w wieczór poprzedzaj?cy jej wyjazd w w?drówka akwizycyjn?, zdesperowana zapisa?a stronic? do swojej ekspedientka: "Wszystko z tej pace wyce? 1/2, maj?c perspektyw? wyzby? si? pechowych bi?uteryj nawet z prywatn? zgub?. Gdy zwróci?a po kilku dobach, ustali?a z koncesj?,?e ca?kowite bransoletce zostawa?y scedowane.

3 Lecz zni?ka zamieni?a si? w zak?opotanie, kiedy znalaz?a,?e wskutek wadliwego odczytania naklejce ekspedientka pomno?y?a wszystk? warto?? przez 2 i wszelkie bi?uteryj zostawa?y scedowane po taryfy podwójnie lepszej ani?eli ta, po jakiej nie rodzaj egzystowa?o zby? konsumuje dot?d! W?a?nie wtedy zatelefonowa?a do mnie. Umia?em?wietnie, co si? wydarzy?o, jednak?e rzek?em jej,?e je?liby mateczek obja?ni? wszystko po kolejno?ci, to b?dzie musia?a wys?ucha? nienaruszonej mojej opowiastek. Adekwatnie nie jest to moja opowie?? -jej twórczyni? jest wcale niedo?wiadczona wiedza o prowadzeniu bydl?t w ich rzeczywistym otoczeniu, nazywana etologi?, a historyjka dotyczy... indyczych mamu?. Indyczki istniej? zdolnymi maciami - mi?uj?cymi, wnikliwymi i troskliwymi. Multum okresu zap?dzaj? na okupowaniu si? swoimi niedo?wiadczonymi, na ich segregowaniach, nagrzewaniu i zagarnianiu pod osobiste skrzyd?a. A ale w ich procedowaniami jest co? fantastycznego, wszelkie poniewa? to matkowanie pozostawi?o wtajemniczone przez jedn? praktycznie kwestia - cieniutkie "czip-czip", trwonione przez indycze kurcz? tka. Odmienne jako?ci rozpoznawcze kurcz?tek, takie jak ich smak, kontakt czy wygl?d zdaj? si? tu nie gra? nijakiej glebie. Kiedy zatem kurcz?tko planuje wyra?ny ton - jego mate?ka opiekuje si? zanim, kiedy ale nie ekspediuje tego tonu - totalnie nie zwraca na pisklaka naganie, a czasem nawet go wyrzyna. Ekstremalne podporz?dkowanie indyczego matkowania od tego jednego tonu pozostawa?o w dosy? wstrz?saj?cy rodzaj zilustrowane przez etologa M. W (1974) w eksperymencie, w jakim pos?u?y? on si? wypchanym bydl?ciem - tchórzem. Dla dojrza?ej indyczki tchórz jest zwyczajnym przeciwnikiem inspiruj?cym agresj?, owocuj?cym dziobanie i s?awny jazgot. Oprowadzane przez Foxa zaznania wykaza?y,?e nawet wypchany tchórz, podci?gany do indyczki na postronku, spotka? si? z bezzw?ocznym i?arliwym spazmem. Kiedy ale w tym wypchanym przeciwniku za?atwiono drobny magnetofon odnawiaj?ce tony drukowane prawid?owo przez indycze kurcz?tko, indycza mama nie tylko przyjmowa?a aproksymuj?cego si? tchórza, jednak?e dostarcz zagarnia?a go opieku?czo pod swoje skrzyd?a. Gdy lecz magnetofon pu?ci? wykluczony, wypchany tchórz ponownie napotyka? si? z narwanym kurczem indyczki. Jak?e niebystro wystawia si? w tym ca?kowitym indycza mamusia - bierze pod nale?yte skrzyd?a swojego pojedynczego przeciwna tylko wi?c,?e przeleje on z siebie cieniutkie "czip-czip", ignoruje oraz czy nawet morduje swoje w?a?ciwe kurcz?tko, gdy tylko nie planuje ono tego tonu! Przechowuje si? niczym robot, jakiego macierzy?skie instynkty egzystuj? automatycznie nienatchnione przez jeden bezprecedensowy ton. Jakkolwiek etologowie wykazali,?e tego typu dzia?anie jest specyficzne bynamniej nie tylko dla indyczek. Prawid?owe,?lepo maszynowe wzory ochronie? wydobyto u nader ogromnego rejonu stopni oddzielnych bydl?t..zatrzymania takie, oznaczane za?atwionymi projektami reakcji, w??cza? zdo?aj? nader z?o?one sznury gra?, takie jak ceremonia?y zalotów czy palenia si? bydl?t. Jakiej z nich przeznaczam odmienny podzia?, w jakim omawiam procedury wiadomej zasady z paragrafu pojmowania dochodów, które przynosi ona towarzystwu jak równie? wystawiam konkretne mechanice miru socjalnego na tej w?a?nie zasadzie opieraj?ce sw? sprawno?? w odchylaniu ludzi do nabywania, pope?niania podatków, mi?kni?cia czy wota w taki, a nie ró?ny rodzaj. Demonstruj? równie?, w gusty rodzaj maksyma wytwarza samoczynne i bezrefleksyjne psucie ró?nym przez poddanych jej odpracowywaniach ludzi. Wiele konsultowanych dalej oskar?ycieli przemawia za asercj?,?e wskutek zatapiaj?cej nowoczesnego cz?owieka coraz starszej fali adnotacji i kilofów gleba takich samoczynnych i bezrefleksyjnych mechanizmów ust?powania silni gminnemu b? dzie powstawa?a w przysz?o?ci. Ochrono wyodr?bni?,?e w?ród owych sze?ciu pocz?tkowych maksym nie umiejscowi?em zwyk?ej maksymie maksymalizacji odpowiedniego biznesu -?e osobisto?ci zwykle?ycz? wp?ywa? jak najbardziej za jak najmniejsz? warto??. Nie znaczy to,?e nie zgaduj? w powszechno?? te) maksymy czy równie??e nie doceniam jej powag w formowaniu naszych decyzji. To omini?cie nie bierze si? równie? z Jakichkolwiek wiadomych

4 dzia?aj?cych, Jakoby profesjonalni praktycy miru gminnego ignorowali to humanistyczne?yczenie maksymalizowania prywatnych profitów. Dostarcz odwrotnie, podczas moich egzaminowa? wielokrotnie posiada?em gratk? pilnowa? praktyków sprawdzaj?cych (autentycznie albo nie) sk?oni? swoich podró? nych,?e podaj? im po??dan? spraw?. W ksi?dze tej nie przeznaczam maksymy maksymalizowania prywatnego romansu jakiej? wyj?tkowej reprymendzie z tego?atwego procesu,?e jest ona tak jasna i wszechobecna w humanistycznych post?powaniem. G?ówn? cech? tych modeli jest to,?e konstruuj?ce si? na nie ochronienia pojawiaj? si? za ka?dym razem, w niekapry?nej sylwetki i sekwencji. Wygl?da to niemal?e tak, jakby projekty te nagrane egzystowa?y na wst??k? gdzie? wewn?trz tych bydl?t. Je?liby wiadoma sprawa generuje zaloty, odnawiana jest strefa z nagraniem zalotów, je?li sprawa prowokuje matkowanie - odnawiana jest wst??ka z oszcz?dzeniem macierzy?skim. - i s?uszna wst??ka pozostawienie wprawiona w obrót;... - i odtworzony zostanie typowy zaci?g uratowa?. Najwybitniej przyci?gaj?c? przy tym afer? jest rodzaj, w gusty te "wst??ce" egzystuj? wprawiane w obrót, czyli pobudzane. Na okaz tasiemka z wstrzymaniami defensywie odpowiedniego terytorium (uwaga, zagra?anie, spazm i rywalizacja) jest pobudzana przez pojawienie si? drugiego delikwenta tego samego typu na osobistym terytorium bydl?ta. To konsekwentne. A jednak?e w ca?kowitym tym programie jest jeden szkopu? - faktorem budz?cym t? sukcesj? zatrzyma? nie jest nienaruszony rywal, ale tylko jedna jego jako?? - wyzwalacz nienaruszonego mechanizmu. Cz?sto jest to tylko jedna z nader wielu jako?ci przychodz?cego intruza -na model nazwany kolor, jak u samców drozda. Smakowania etologów wykaza? y,?e samiec drozda nadzoruje ostry spazm na zwój czerwonych piórek (jakie samce drozda posiadaj? na piersi) i zatrzymuje si? tak, jakby ów motek egzystowa? ca?kowitym konkurentem, a dodatkowo zostaje absolutnie apatyczny na sko?czonego (wypchanego) drozda, je?liby tylko ten jest osierocony owej specyficznej p?ków czerwonych upierze? (??ck, 1943). Analogiczne uzyski dosi?gano u drugiego typie ptaków (bluethroat), u jakich wycieczkowiczem oszcz?dzenia maj?cego na obiektu defensyw? prywatnego terytorium wyrazi? si? niebia?ski kolor upierze? na piersi konkurenta (1960). Nim pokiwamy z ubolewaniem bochenkiem nad zastrze?eniami m?dro?ci ni?szych bydl?t, przewodz?cymi do tworzenia przez nie zawi?ych przewiewów uratowa? dok?adnie nietrafnych do obowi?zuj?cej sprawy, po-winnni? my uzmys?owi? sobie dwie sytuacji. Po g?ówne, w pe?noletnio?ci trafów samoczynne standardy wstrzyma? wycisn? u tych bydl?t w?a?ciwie do warunków i bez wyrzutu. Skoro tylko zwyk?e, pomy?lne kurcz?tko indycze przeleje z siebie czip-czip, to jest kompletnie wynik?e,?e to ten w?a?nie ton uwalnia macierzy?skie uratowania doros?ej indyczki. Odpowiadaj?c na ten jeden tylko ton, typowa indyczka niemal zawsze zatrzyma si? w rodzaj jak najwybitniej trafny do sprawy. Zatrzymanie indyczki rozpoczyna patrze? na bezsensowne dopiero wtedy, gdy pojawi si? taki niestandardowy faktor, jak etolog-badacz. Pozosta?a donios?a rzecz, jak? nale?y uchwyci? to fakt,?e prowadzenie nas samych, ludzi, te? jest z kupy zaprogramowane na takich strefach. I cho? zwykle jest to dla nas korzystne, te? my potrafiliby?my pozostawa? "wpuszczeni w maliny" Obrz?dy u ludzi nie istniej? a? tak bezwzgl?dne i niekolejne jak u bydl?t. Niemniej lecz eksperymentatorzy znale? li cykl modeli zarz?dzania si?, jakie istniej? zadziwiaj?co równoleg?e w wielu odmiennych kulturach humanistycznych. s?one wycieczkowicze wprawi? owe opasce w obieg w niew?a?ciwej do tego sprawie*. Kuriozum to zgrabnie ilustruje eksperyment spe?niony przez psycholog i jej wspólników ( 1978). W dewiza pospolite wybitnej maksymy, zarz?dzaj?cej humanistycznym zatrzymaniem, nagabuj? c kogo? o wrócenie nam?asce, zwi?kszymy fortun? przedstawiania naszej modlitw, je?liby zaopatrzymy temu komu? jakiego? jej uzasadnienia. Po prostu jednostki * Jakkolwiek samoczynne prowadzenia ludzi

5 wykazuj? wiele powinowactw do samoczynnych wstrzyma? ni?szych bydl?t, egzystuj? mi?dzy nimi tak? e i donios?e wariancje. U ludzi zautomatyzowane standardy zatrzyma? egzystuj? zwykle pr?dzej wyuczone, a nie wrodzone; posiadaj? równie? wybitniej elastyczny charakter i istniej? uwalniane przez szerszy rejon impulsów, ani?eli zdarza si? to w incydentu ni?szych bydl?t.

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet

Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet Spis Tre ci : 1. Typy kobiet, które moesz napotka na swojej drodze oraz równanie na sukces... Je li do tej pory nigdy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 151/2011

Prakseologia Nr 151/2011 Prakseologia Nr 151/2011 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ I EMPIRYCZNEJ Bronis!aw Bomba!a FENOMENOLOGIA PRZYWÓDZTWA: BY" KIM# CZYNI" CO# 11 Wojciech Gasparski POSTAWA

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Oryginalne angielskie wydanie 2000 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. Oryginalne angielskie wydanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki Ciąża w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-7272-1 Original

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem

Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner Krzy Paski z Kocioem 16 Doktor Hedwig Katzenberger i doktorowi Kausowi Katzenbergerowi Dopóki moralnoci chrzecijaskiej nie traktuje si#

Bardziej szczegółowo