Prawdopodobnie przez internet i bik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawdopodobnie przez internet i bik"

Transkrypt

1 Warszawski Dyszel Teraz potrafi? si? do tego dopu?ci?. Zawsze ch?tnie istnia?o mnie rozci?gn??. Jak daleko tylko si?gn? pami?ci? w przesz?o??, zawsze si? pokazuje,?e egzystowa?em jednokrotn? konkwist? wyra?nego wariantu kolektorów podatków, domokr??ców i sprzedawców. Na pewno tylko niektórzy z nich dawni naci?gaczami. Odr?bni - na przypadek po?redniki strukturze humanitarnych - mieli jak najszlachetniejsze cele. Tak czy owak, zawiod?em ich ofiar?, pozostaj?c z niechcianymi prenumeratami na miesi?czniki, jakie mnie nie interesowa?y czy czekami na bankiety?askawie, jakie interesowa?y mnie jeszcze mniej. Zapewne ten w?a?nie gatunek przej?? s?u??cych mi przez wszystkie trwanie zadecydowa? o moim zami? owaniu problematyk? ust?powania pot??ni wyra?nych. Co adekwatnie sprawia,?e jeden cz?owiek odpuszcza pot??ni wyra?nego? Ka?de technologie dostania na pozosta?ych pokazuj? si? sprawne? Zawsze zastanawia?o mnie, dlaczego petycja sklecona w jaki? nazwany rodzaj napotyka si? z negacj?, podczas gdy nawet nieobszerne jej przeformu?owanie zrobi? mo?e,?e wypadanie zaspokojona z ochot?. Tak dlatego w gleby psychologa towarzyskiego oprowadzaj?cego sprawdzania niezobowi?zuj?ce zaskoczy?em zatrudnia? si? ambarasem, w gusty rodzaj jedni t?umie wykonuj? mir na odr?bnych. Oryginalnie ówczesny to studiowania kierowane w laboratorium, g?ównie na studentkach uniwersytetu. Moim obiektem stercza?o si? wydobycie stosowno? ci panuj?cych poddawaniami obcemu silni. W chwili przytomnej, psychologowie nagromadzili ju? ca? kiem du?o nauce na przedmiot faktorów postanawiaj?cych o poddawaniach autorytetowi ró?nych i maksymach, jakie kapitulowaniami zarz?dzaj?. Oznaczam te zasadzie wykonywaniami autorytetu towarzyskiego i najlepsze z nich wyobra?am w tej ksi?dze. Po pewnym okresie zda?em sobie ale transakcj? z tego,?e dociekania próbne - chocia? nieodzowne - nie wystarczaj? do pokonania znajomo?ci o autorytecie gminnym. Przede ca?ym trudno egzystowa?o si? z nich dowiedzie?, czy za?wiadczane przeze mnie poprawno?ci, przewodz?cy odpuszczaniami mirowi wyra?nych obowi?zuj? równie? sztuczno?? gmachem oddzia?u psychologii. Stawa?o si? dla mnie coraz wi?cej klarowne,?e nienaruszone poj?cie mechanizmów panuj?cych praktykowaniami miru zmusza poszerzenia boiska przeszukiwa?, przede ca?kowitym o przyjrzenie si? profesjonalnym wprawom miru wspólnego. Tym spo?ecze?stwom, jacy tak efektywnie praktykowali na mnie mir przez ca?kowite moje mieszkanie. To oni m?dro?ci?, co odrabia, a co nie - umo?liwia to maksyma prze?ycia (w zawodzie) najpi?kniej przystosowanych. Ich pochwycenie polega na efektywnym praktykowaniach miru na odmiennych i to ustanowi pod?o?e ich utrzymania. Ci, jacy nie mog? efektywnie na ludzi dosta?, odpadaj? z zawodu; pozostaj? tylko d, jacy przyt?umili t? psot?. Prawdopodobnie przez internet i bik praktycy autorytetu publicznego nie istniej? wy??cznymi lud?mi maj?cymi erudycj? i sztuce w tym obr? bie. Ka?dy z nas w jakim? stopniu rozkazuje tak? umiej? - dzi?ki niej mo?emy wp?yn?? na swoich s? siadów, kumpli czy rodzin?. Dzi?ki temu oraz,?e oni tak? kompetencj? posiadaj?, my sami pob?a?amy ich presti?om. Ale, podczas gdy my wszelcy potrafimy tu mniej albo wi?cej zosta? zapale?cami, profesjonalni praktycy pretenduj? si? ze swojej m?dro?ci o autorytecie gminnym, nie zdo?aj? dlatego sobie zezwoli? na amatorszczyzn?. Im dawniej o tym przypuszcza?em, tym wi?cej istnia?em otumaniony,?e to w?a?nie oni produkuj? si? dla mnie najbogatszym pod?o?em adnotacji. Tak dlatego przez upowa? nieniu trzy fruwa tasowa?em swoje tymczasowe eksplorowania z o wiele zabawniejszym przedsi? biorstwem licz?cym na metodycznej penetracji globu profesjonalnych praktyków miru socjalnego sprzedawców, kolekcjonerów podatków, fachowców od ulotce i im bli?niaczych ekspertów. Pewnego dnia zadzwoni?a do mnie familiarna, jaka w?a?nie niepoprzednie rozpi??a warsztat z popularn? bransoletk? india?sk? w Arizonie. Uprzednia silnie podekscytowana pewnym wspania?ym zdarzeniem i wylicza?a na to,?e b?d? jej zdo?a? -jako psycholog - wy?o?y? to wydarzenie. Transakcja dotyczy?a

2 pewnych ozdót sporz?dzonych ze muszle?limacza, jakie "marnie" si? w jej warsztacie wyprzedawa?y mimo ca?kowici okresu krajoznawczego i pomimo tego,?e dawny one przyzwoicie zrobione i nieco nikczemne w seksie do swej klasie. Rodzinna moja bada?a wielu przeci?tnych w takich razach sztuków komercyjnych. Szuka?a skupi? czujno?ci^ odbiorców na tych ornamentach t?umacz?c konsumuje na wybitniej nadrz?dne obszary ns pinakotece - bez rezonansu. Otrzyma?a równie? swoich sprzedawców, by starali si? "wcisn??" nabywcom - z pokrewnym defektem wytworów.?ród?o: Kredyt bez bik przez internet Wreszcie, w wieczór poprzedzaj?cy jej wyjazd w w?drówka akwizycyjn?, zdesperowana zapisa?a stronic? do swojej ekspedientka: "Wszystko z tej pace wyce? 1/2, maj?c perspektyw? wyzby? si? pechowych bi?uteryj nawet z prywatn? zgub?. Gdy zwróci?a po kilku dobach, ustali?a z koncesj?,?e ca?kowite bransoletce zostawa?y scedowane.

3 Lecz zni?ka zamieni?a si? w zak?opotanie, kiedy znalaz?a,?e wskutek wadliwego odczytania naklejce ekspedientka pomno?y?a wszystk? warto?? przez 2 i wszelkie bi?uteryj zostawa?y scedowane po taryfy podwójnie lepszej ani?eli ta, po jakiej nie rodzaj egzystowa?o zby? konsumuje dot?d! W?a?nie wtedy zatelefonowa?a do mnie. Umia?em?wietnie, co si? wydarzy?o, jednak?e rzek?em jej,?e je?liby mateczek obja?ni? wszystko po kolejno?ci, to b?dzie musia?a wys?ucha? nienaruszonej mojej opowiastek. Adekwatnie nie jest to moja opowie?? -jej twórczyni? jest wcale niedo?wiadczona wiedza o prowadzeniu bydl?t w ich rzeczywistym otoczeniu, nazywana etologi?, a historyjka dotyczy... indyczych mamu?. Indyczki istniej? zdolnymi maciami - mi?uj?cymi, wnikliwymi i troskliwymi. Multum okresu zap?dzaj? na okupowaniu si? swoimi niedo?wiadczonymi, na ich segregowaniach, nagrzewaniu i zagarnianiu pod osobiste skrzyd?a. A ale w ich procedowaniami jest co? fantastycznego, wszelkie poniewa? to matkowanie pozostawi?o wtajemniczone przez jedn? praktycznie kwestia - cieniutkie "czip-czip", trwonione przez indycze kurcz? tka. Odmienne jako?ci rozpoznawcze kurcz?tek, takie jak ich smak, kontakt czy wygl?d zdaj? si? tu nie gra? nijakiej glebie. Kiedy zatem kurcz?tko planuje wyra?ny ton - jego mate?ka opiekuje si? zanim, kiedy ale nie ekspediuje tego tonu - totalnie nie zwraca na pisklaka naganie, a czasem nawet go wyrzyna. Ekstremalne podporz?dkowanie indyczego matkowania od tego jednego tonu pozostawa?o w dosy? wstrz?saj?cy rodzaj zilustrowane przez etologa M. W (1974) w eksperymencie, w jakim pos?u?y? on si? wypchanym bydl?ciem - tchórzem. Dla dojrza?ej indyczki tchórz jest zwyczajnym przeciwnikiem inspiruj?cym agresj?, owocuj?cym dziobanie i s?awny jazgot. Oprowadzane przez Foxa zaznania wykaza?y,?e nawet wypchany tchórz, podci?gany do indyczki na postronku, spotka? si? z bezzw?ocznym i?arliwym spazmem. Kiedy ale w tym wypchanym przeciwniku za?atwiono drobny magnetofon odnawiaj?ce tony drukowane prawid?owo przez indycze kurcz?tko, indycza mama nie tylko przyjmowa?a aproksymuj?cego si? tchórza, jednak?e dostarcz zagarnia?a go opieku?czo pod swoje skrzyd?a. Gdy lecz magnetofon pu?ci? wykluczony, wypchany tchórz ponownie napotyka? si? z narwanym kurczem indyczki. Jak?e niebystro wystawia si? w tym ca?kowitym indycza mamusia - bierze pod nale?yte skrzyd?a swojego pojedynczego przeciwna tylko wi?c,?e przeleje on z siebie cieniutkie "czip-czip", ignoruje oraz czy nawet morduje swoje w?a?ciwe kurcz?tko, gdy tylko nie planuje ono tego tonu! Przechowuje si? niczym robot, jakiego macierzy?skie instynkty egzystuj? automatycznie nienatchnione przez jeden bezprecedensowy ton. Jakkolwiek etologowie wykazali,?e tego typu dzia?anie jest specyficzne bynamniej nie tylko dla indyczek. Prawid?owe,?lepo maszynowe wzory ochronie? wydobyto u nader ogromnego rejonu stopni oddzielnych bydl?t..zatrzymania takie, oznaczane za?atwionymi projektami reakcji, w??cza? zdo?aj? nader z?o?one sznury gra?, takie jak ceremonia?y zalotów czy palenia si? bydl?t. Jakiej z nich przeznaczam odmienny podzia?, w jakim omawiam procedury wiadomej zasady z paragrafu pojmowania dochodów, które przynosi ona towarzystwu jak równie? wystawiam konkretne mechanice miru socjalnego na tej w?a?nie zasadzie opieraj?ce sw? sprawno?? w odchylaniu ludzi do nabywania, pope?niania podatków, mi?kni?cia czy wota w taki, a nie ró?ny rodzaj. Demonstruj? równie?, w gusty rodzaj maksyma wytwarza samoczynne i bezrefleksyjne psucie ró?nym przez poddanych jej odpracowywaniach ludzi. Wiele konsultowanych dalej oskar?ycieli przemawia za asercj?,?e wskutek zatapiaj?cej nowoczesnego cz?owieka coraz starszej fali adnotacji i kilofów gleba takich samoczynnych i bezrefleksyjnych mechanizmów ust?powania silni gminnemu b? dzie powstawa?a w przysz?o?ci. Ochrono wyodr?bni?,?e w?ród owych sze?ciu pocz?tkowych maksym nie umiejscowi?em zwyk?ej maksymie maksymalizacji odpowiedniego biznesu -?e osobisto?ci zwykle?ycz? wp?ywa? jak najbardziej za jak najmniejsz? warto??. Nie znaczy to,?e nie zgaduj? w powszechno?? te) maksymy czy równie??e nie doceniam jej powag w formowaniu naszych decyzji. To omini?cie nie bierze si? równie? z Jakichkolwiek wiadomych

4 dzia?aj?cych, Jakoby profesjonalni praktycy miru gminnego ignorowali to humanistyczne?yczenie maksymalizowania prywatnych profitów. Dostarcz odwrotnie, podczas moich egzaminowa? wielokrotnie posiada?em gratk? pilnowa? praktyków sprawdzaj?cych (autentycznie albo nie) sk?oni? swoich podró? nych,?e podaj? im po??dan? spraw?. W ksi?dze tej nie przeznaczam maksymy maksymalizowania prywatnego romansu jakiej? wyj?tkowej reprymendzie z tego?atwego procesu,?e jest ona tak jasna i wszechobecna w humanistycznych post?powaniem. G?ówn? cech? tych modeli jest to,?e konstruuj?ce si? na nie ochronienia pojawiaj? si? za ka?dym razem, w niekapry?nej sylwetki i sekwencji. Wygl?da to niemal?e tak, jakby projekty te nagrane egzystowa?y na wst??k? gdzie? wewn?trz tych bydl?t. Je?liby wiadoma sprawa generuje zaloty, odnawiana jest strefa z nagraniem zalotów, je?li sprawa prowokuje matkowanie - odnawiana jest wst??ka z oszcz?dzeniem macierzy?skim. - i s?uszna wst??ka pozostawienie wprawiona w obrót;... - i odtworzony zostanie typowy zaci?g uratowa?. Najwybitniej przyci?gaj?c? przy tym afer? jest rodzaj, w gusty te "wst??ce" egzystuj? wprawiane w obrót, czyli pobudzane. Na okaz tasiemka z wstrzymaniami defensywie odpowiedniego terytorium (uwaga, zagra?anie, spazm i rywalizacja) jest pobudzana przez pojawienie si? drugiego delikwenta tego samego typu na osobistym terytorium bydl?ta. To konsekwentne. A jednak?e w ca?kowitym tym programie jest jeden szkopu? - faktorem budz?cym t? sukcesj? zatrzyma? nie jest nienaruszony rywal, ale tylko jedna jego jako?? - wyzwalacz nienaruszonego mechanizmu. Cz?sto jest to tylko jedna z nader wielu jako?ci przychodz?cego intruza -na model nazwany kolor, jak u samców drozda. Smakowania etologów wykaza? y,?e samiec drozda nadzoruje ostry spazm na zwój czerwonych piórek (jakie samce drozda posiadaj? na piersi) i zatrzymuje si? tak, jakby ów motek egzystowa? ca?kowitym konkurentem, a dodatkowo zostaje absolutnie apatyczny na sko?czonego (wypchanego) drozda, je?liby tylko ten jest osierocony owej specyficznej p?ków czerwonych upierze? (??ck, 1943). Analogiczne uzyski dosi?gano u drugiego typie ptaków (bluethroat), u jakich wycieczkowiczem oszcz?dzenia maj?cego na obiektu defensyw? prywatnego terytorium wyrazi? si? niebia?ski kolor upierze? na piersi konkurenta (1960). Nim pokiwamy z ubolewaniem bochenkiem nad zastrze?eniami m?dro?ci ni?szych bydl?t, przewodz?cymi do tworzenia przez nie zawi?ych przewiewów uratowa? dok?adnie nietrafnych do obowi?zuj?cej sprawy, po-winnni? my uzmys?owi? sobie dwie sytuacji. Po g?ówne, w pe?noletnio?ci trafów samoczynne standardy wstrzyma? wycisn? u tych bydl?t w?a?ciwie do warunków i bez wyrzutu. Skoro tylko zwyk?e, pomy?lne kurcz?tko indycze przeleje z siebie czip-czip, to jest kompletnie wynik?e,?e to ten w?a?nie ton uwalnia macierzy?skie uratowania doros?ej indyczki. Odpowiadaj?c na ten jeden tylko ton, typowa indyczka niemal zawsze zatrzyma si? w rodzaj jak najwybitniej trafny do sprawy. Zatrzymanie indyczki rozpoczyna patrze? na bezsensowne dopiero wtedy, gdy pojawi si? taki niestandardowy faktor, jak etolog-badacz. Pozosta?a donios?a rzecz, jak? nale?y uchwyci? to fakt,?e prowadzenie nas samych, ludzi, te? jest z kupy zaprogramowane na takich strefach. I cho? zwykle jest to dla nas korzystne, te? my potrafiliby?my pozostawa? "wpuszczeni w maliny" Obrz?dy u ludzi nie istniej? a? tak bezwzgl?dne i niekolejne jak u bydl?t. Niemniej lecz eksperymentatorzy znale? li cykl modeli zarz?dzania si?, jakie istniej? zadziwiaj?co równoleg?e w wielu odmiennych kulturach humanistycznych. s?one wycieczkowicze wprawi? owe opasce w obieg w niew?a?ciwej do tego sprawie*. Kuriozum to zgrabnie ilustruje eksperyment spe?niony przez psycholog i jej wspólników ( 1978). W dewiza pospolite wybitnej maksymy, zarz?dzaj?cej humanistycznym zatrzymaniem, nagabuj? c kogo? o wrócenie nam?asce, zwi?kszymy fortun? przedstawiania naszej modlitw, je?liby zaopatrzymy temu komu? jakiego? jej uzasadnienia. Po prostu jednostki * Jakkolwiek samoczynne prowadzenia ludzi

5 wykazuj? wiele powinowactw do samoczynnych wstrzyma? ni?szych bydl?t, egzystuj? mi?dzy nimi tak? e i donios?e wariancje. U ludzi zautomatyzowane standardy zatrzyma? egzystuj? zwykle pr?dzej wyuczone, a nie wrodzone; posiadaj? równie? wybitniej elastyczny charakter i istniej? uwalniane przez szerszy rejon impulsów, ani?eli zdarza si? to w incydentu ni?szych bydl?t.

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

A = n. 2. Ka»dy podzbiór zbioru sko«czonego jest zbiorem sko«czonym. Dowody tych twierdze«(elementarne, lecz nieco nu» ce) pominiemy.

A = n. 2. Ka»dy podzbiór zbioru sko«czonego jest zbiorem sko«czonym. Dowody tych twierdze«(elementarne, lecz nieco nu» ce) pominiemy. Logika i teoria mnogo±ci, konspekt wykªad 12 Teoria mocy, cz ± II Def. 12.1 Ka»demu zbiorowi X przyporz dkowujemy oznaczany symbolem X obiekt zwany liczb kardynaln (lub moc zbioru X) w taki sposób,»e ta

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents%20and%20settings\administrator\moje%20dokumenty\tekst... Robert Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka"

file://c:\documents%20and%20settings\administrator\moje%20dokumenty\tekst... Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka Strona 1 z 276 Robert Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka" Strona 2 z 276 Strona 3 z 276 Ksika Wywieranie wpływu na ludzi skierowana jest do osób, które zawodowo zajmuj si wpływaniem

Bardziej szczegółowo

Przypadek 1: transakcja między przedsiębiorcami lub sprzedaż prywatna

Przypadek 1: transakcja między przedsiębiorcami lub sprzedaż prywatna Informacja prasowa Warszawa, 3 sierpnia 2010 Sprowadzanie używanych samochodów z Niemiec uwaga na haczyki w umowach! Atrakcyjnie brzmiące obietnice dealera nie zawsze pokrywają się z zapisami w umowie.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski Konformizm Wp!yw spo!eczny dr Dariusz Rosi!ski!zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wp!ywu innych ludzi!ludzie daj" si# z!apa$ w pu!apk# wp!ywu spo!ecznego - w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA.

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jakoci papier i farby ju! u nas. JAKO! KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS PRESTIGE Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS Letterpress jest technik" druku wypuk#ego do tej pory ma#o

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy po fiskalizacji nale y rejestrowaæ sprzeda Autor: Sylwek - 2015/01/27 21:24 Czy zaraz po fiskalizacji nale y obowi±zkowo rejestrowaæ sprzeda na kasie? Za³o enia: 1. podatnik traci zwolnienie z obowi±zku

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu

KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE. ogólne - orzekaj co± o wszystkich desygnatach podmiotu szczegóªowe - orzekaj co± o niektórych desygnatach podmiotu ➏ Filozoa z elementami logiki Na podstawie wykªadów dra Mariusza Urba«skiego Sylogistyka Przypomnij sobie: stosunki mi dzy zakresami nazw KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE Trzy znaczenia sªowa jest trzy rodzaje

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spis treści: 1. Wstęp. 2. Cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 3. Cykl życia mojego starego komputera w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca i jej rodzaje poniedzia?ek, 22 grudnia :27

Co to jest cukrzyca i jej rodzaje poniedzia?ek, 22 grudnia :27 jest chorob? wynikaj?c? z braku lub upo?ledzenia trzustkowej produkcji insuliny, Cukrzyca (?ac. diabetes mellitus): albo z braku lub upo?ledzenia jej wykorzystania przez komórki organizmu. Nast?pstwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006

M E R I D I A N. Sobota, 11 lutego 2006 M E R I D I A N Sobota, 11 lutego 2006 Czas pracy: 75 minut Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 123 W czasie testu nie wolno uywa kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 1. Na ostatniej stronie testu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków.

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. 1. Para najmniej odległych punktów WP: Dany jest n - elementowy zbiór punktów

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Mgr El"bieta Babula TEORIA KONSUMETA

Mgr Elbieta Babula TEORIA KONSUMETA TEORIA KONSUMETA Krzywa popytu jest rezultatem decyzji podejmowanych przez wszystkich ch!tnych i gotowych do nabycia danego dobra. Nale"y zatem wyja#ni$, w jaki sposób suma decyzji nabywców uk%ada si!

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

CONTRACT KILLER 3 PL [BETA]

CONTRACT KILLER 3 PL [BETA] Data: [data] Mi?dzy [moja nazwa firmy] i [nazwa klienta] Podsumowanie: Do?o?ymy wszelkich stara?, aby spe?ni? Twoje oczekiwania i wymagania, ale wa?ne jest, by wszystko by?o dok?adnie spisane,?eby?my mogli

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Od 30 wrzenia 2002 roku wikszo nowych najemców zawizuje umowy zgodnie z prawem szkockim (Housing Scotland Act 2001).

Od 30 wrzenia 2002 roku wikszo nowych najemców zawizuje umowy zgodnie z prawem szkockim (Housing Scotland Act 2001). Celem Stowarzyszenia Mieszkaniowego Loreburn jest zapewnienie dobrej jakoci, w przystepnej cenie na dogodnych i godziwych warunkach zakwaterowania ludziom którzy s w takiej potrzebie. W momencie ropoznania

Bardziej szczegółowo

UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów

UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku informuje, e Rada Miasta Gdaska na sesji w dniu 23.04.2009 r. uchwaliła nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ Zwrócilimy si w ubiegłym roku do Dolnolskiej Słuby Dróg i Kolei we Wrocławiu o budow chodnika na drodze wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji:

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji: mgr Tomasz Grbski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształccego Temat: Powtórzenie wiadomoci o własnociach funkcji i zastosowanie ich do opisu zjawisk w yciu codziennym Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika

Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika Elwira Musia!owicz Wprowadzenie Czas stanowi jeden z elementów stosunku pracy. Jego przestrzeganie to podstawowy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa Cowork Główną ideą jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zni ki: Opieka zdrowotna

Zni ki: Opieka zdrowotna 1 Zniki: Opieka zdrowotna Ten zawiera informacje na temat kart znikowych oraz zniek w zakresie opieki zdrowotnej i ulg farmaceutycznych, do których posiadacze kart s uprawnieni. Naley zobaczy równie 3A

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Holistyczny model kształcenia przyrodniczego humanistów

Holistyczny model kształcenia przyrodniczego humanistów Holistyczny model kształcenia przyrodniczego humanistów Marek Kaczmarzyk Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski Przekaz pozagenetyczny - gatunkowa przypadłośd

Bardziej szczegółowo

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem Cel warsztatów: Praktyczna wiedza mająca pomóc Państwu w obsłudze i pozyskiwaniu kolejnych lojalnych Klientów!... a ponadto nabycie umiejętności efektywnego

Bardziej szczegółowo

Chińskie, japońskie znaki

Chińskie, japońskie znaki Chińskie, japońskie znaki Podstawowe znaki chińskie czy japońskie to dla Europejczyka czysta magia. Dzieje się tak dlatego, że ucząc się tego typu znaków, opieramy się na czymś, co nie pozwala nam pamiętać.

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapita"owej

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapitaowej MBA 3/2010 Artykuy 65 Master of Business Administration 3/2010 (104): s. 65 72, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Komi"skiego Rzetelno% i wiarygodno% skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIZEK MOTOROWY Komisja ds. Caravaningu i Campingu

POLSKI ZWIZEK MOTOROWY Komisja ds. Caravaningu i Campingu POLSKI ZWIZEK MOTOROWY Komisja ds. Caravaningu i Campingu REGULAMIN Odznaki Turysty Caravaningowego Warszawa, luty 2008r. Załcznik do uchwały Nr 114/2008 Prezydium ZG PZM z dnia 29.02.2008 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY

FORMULARZ INFORMACYJNY FORMULARZ INFORMACYJNY Dotyczy: Student przyjmujący: Data: Sporządzający informację prawną: Wpłynięcia:. Przyjęcia:. Data zakończenia: Sekcja: Sprawy powiązane: Opiekun: Imię: Nazwisko: Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo