BIAŁOSTOCCZYZNA I MAZOWSZE DALSZE JAKO ŁĄCZNIK DO POLSZCZYZNY KRESOWEJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIAŁOSTOCCZYZNA I MAZOWSZE DALSZE JAKO ŁĄCZNIK DO POLSZCZYZNY KRESOWEJ 1"

Transkrypt

1 Philipp HOFENEDER (Wien) BIAŁOSTOCCZYZNA I MAZOWSZE DALSZE JAKO ŁĄCZNIK DO POLSZCZYZNY KRESOWEJ 1 Nie tylko w ostatnich dziesięcioleciach obszary między wschodnio- i zachodniosłowiańskimi teritoriami przyciągały interes badaczy białoruskich, polskich, jak i z innych krajów. Jeszcze w dziewietnastym wieku J.Karłowicz napisał podręcznik o poprawniej polszczyźnie. 2 W czasie międzywojennym H.Turska i K.Nitsch zaczęli zebrać materiały i pisali pierwsze podstawowe prace. Chociaż już na tym etapie opinia co do pochodzenia tego języka jeszcze dość silnie się różniła. [por. RIEGER 1996] Po drugiej wojnie światowej przez długie lata - między innymi z powodów politycznych - zapomniano o tym temacie. Dopiero w latach siedemdziesiątych podjęło na nowo te badania. Na Białorusi trzeba wspomnieć Pana Wjaczesława Werenicza, który intensywnie zaprowadził badania językowe i jako wynik tej pracy opublikował dwa tomy. 3 W Rzeczypospolitej ludowej zwracali uwagę tacy naukowcy, jak A.Obrębska-Jabłońska i Z.Zdancewicz i w latach osiemdziesiątych I.Grek-Pabisowa i I.Maryniakowa, jak i J.Rieger. W ostatnich latach temat języka polskiego na Białorusi jak i Ukrainy cieszy się pewną popularnością, co przynosi ze sobą szereg ciekawych prac, w których coraz więcej zwraca uwagę na czynniki socjolingwistyczne [Por. między innymi: Karaś 2001, Kozłowska-Doda 2001, Karaś 2002, Kozłowska-Doda 1999, Zielińska 2002, Moser 2002, Morita 2006, Gołachowska 2006]. 1 Artykuł został opracowany na podstawie mojej pracy dyplomowej pod tytułem Polnische Varietäten auf dem Gebiet Weißrusslands, którą napisałem pod kierunkiem Pana prof. Mosera w Wiedniu w roku Udział na konferencji został umożliwiony przez START- Projekt Tausend Jahre Sprachgeschichte des Ukrainischen in Galizien pod kierunkiem Pana prof. Mosera. 2 J. Karłowicz razem z O.Kolbergiem, jak K.Dejna (1993:17) zauważa, jeszcze w dziewetnastym wieku byli odpowiedzialni za rozwój badań etnograficznych. Karłowicz też napisał cenną pracę Słownik gwar polskich ( ). Wszystkie tu wymienione pracy można znaleźć w bibliografii. 3 Funkcję wydawcy pełnił W.W.Martynow.

2 Wewnętrznojęzykowe czynniki W danym artykule chcę poruszyć zagadnienie rozpowszechniena tak zwanej polszczyzny północnokresowej. Gdzie i pod jakim względem można jeszcze mówić o istnieniu tej odmiany języka polskiego? Jak wiadomo granice językowe i granice państwowe rzadko się pokrywają. Na przykład polskojęzycznej ludności zachodniej Białorusi 4 spróbuję - przy pomocy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników językowych znaleźć inne cechy, które nam pozwalają podzielić ten obszar rozpowszechnienia. Innymi słowy, gdzie zaczyna się tak zwana polszczyzna kresowa i czy można jeszcze mówić na obszarze dzisiejszej Polski o sytuacji językowej podobniej do tej na Białorusi lub na Litwie? Podzielienie językowych obszarów wynika zwyczajnie na podstawie cech językowych. Oczywiście posiadają, na przykład, te pięć nam dzisiaj znane obszary polskich dialektów też współne, tylko im charakterystyczne, cechy językowe, ale poza tym współna kultura i historia je łączy. Dialekt w tym sensie też oznacza grupę etniczną [Dejna 1993, s.14]. Sytuacja na Białorusi jak i na Litwie składa się trochę inaczej. Dopiero w dwudziestym wieku odmianą języka polskiego stała polszczyzna kresowa i przez długi czas panowało zdanie, że istnieją czyste dialekty polskie i język polski poza etnograficznym obszarem Polski, które grały mniejszą rolę w kształtowaniu dialektu kulturalnego (języka literackiego) [Nitsch 1957, s.18]. Dopiero w ostatnich latach zaczyna się powoli podział tego obszaru przy uwzględnieniu czysto językowych czynników [Por. Karaś 2002]. Co mamy rozumieć przez polszczyznę kresową? Różne nazwiska, które znamy do dziś, jak polszczyzna (dialekt) północnokresowa, polszczyzna litewska, dialekt wileński, język polski na Białorusi i Litwie mają bardzo zbliżone do siebie znaczenie [Kurzowa 1993, s.62]: polszczyzna przeniesiona poza polskie granice etniczne, wzrośnięta w obce podłoże i z nim zrośnięta, mająca tradycję i burzliwe dzieje [Kurzowa 1993, s.62]. Pod tym względem język polski na Białorusi i Litwie funkcjonował tylko jak adstrat. Jako substrat mamy gwary białoruskie i litewskie, ścislej mówiąc, w naszym przypadku tak zwaną grupę grodzieńsko-baranawickich gwar (błr. hrodzenska-baranawickaja hrupa haworak) jak i średniobiałoruskie gwary (błr. sjarednabelaruskija havorki). Dalej trzeba rozróżniać między 4 Zebrałem materiał językowy z następnych siedmiu wsi na zachodniej Białorusi: Tartary (=Tarta.), Brażelce (=Braż.), Bieniakowie (=Bien.), Iskołdż (Isko.), Naliboki (=Nali.), Iwieniec (Iwie.) i Chorużewo (Chor.). 2

3 językiem mówionym przez dawną szlachtę (=dialekt kulturalny) i gwarą mówioną przez ludność chłopskiego pochodzenia. W dzisiejszych czasach istnieje ta gwara ludowa, w której mówi tylko najstarsze pokolenie. Pod tym względem łatwo odpowiedziło by na pytanie, które wyżej postawiłem. Polszczyzna północnokresowa ogranicza się do tego obszaru, gdzie istnieje gwara białoruska (albo gwara litewska) jako podłoże albo substrat. W takim przypadku ten język polski na Białorusi i Litwie sięga aż do terytorium państwa polskiego, gdzie mamy wokół miasta Białegostoku w pograniczu polsko-białoruskim znaczne osiedlienia białoruskojęzyczne [Sadowski 1997, s.34]. 5 Jak wyglądają typowe cechy językowe tego w ścisłym znaczeniu wybranego obszaru polszczyzny północnokresowej? Wybrałem parę przykładów, które są typowe dla całego obszaru polszczyzny kresowej na Białorusi (i częściowo też na Litwie). Dodatkowa informacja o ich zasięgu w Polsce może nam pokazać, czy te cechy są tylko typowe dla polszczyzny kresowej: a) Akcent kresowy, abo nagłos na proparoksytonycznym abo oksytonycznym sylabie: [mḿel s my, napíseal is my (Bien.); čekčaj, Kazaxstaan, užae (Obuch.)] b) Konstrukcja u+dopełniacz: u mńe antena pol ska; u nas penśua ńe barao taka vél ka (Braż.); u vas sfoua matka aest (Bien.). Takie konstrukcji można też znaleźć wokół Białegostoku [Nowowiejski 1991, s.21, Wróblewski 1986, s.315]. Nawet w obszarach bardziej oddalonych na przykład u Siedlca - można taką wymowę zauważyć, gdzie one jednak występują nie tylko w bardzo małej liczbie ale prawdopodobnie pod wpływem języka ukraińskiego [Zduńska 1965, s.94, Cyran 1960, s.172]. c) Pochylenie o: [my xóm il s my (Braż.), v óśemóéśontym čvartym roku (Isko.); al e pšežył bez čšex óśempéśont l at (Tarta.)], albo wymowa u na miejscu o [tu urot ił s e i ńex zustas e, una była naučyćel ko (Braż.)]. Ta cecha jest notowana na całym Mazowszu jak i na Podlasiu jako regularna [Cyran 1960, s.63, Dejna 2000, mapa 97, Basara 1965, s.104]. 5 W Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, pod redakcją Stanisława Glinki, skupiska wschodniosłowiańskie, między nimi i białoruskie, sięgają aż do Kanałi Augustowskiego, rzeki Biebrzy, Narwy i Bugu. 3

4 d) Jasne o na miejscu ó: [kos c ołof, Bože mob (Bien.) albo ootaš był f stodole, a poz néj juš zrobíli ten kos c uł (Braż.)]. Wahania w kontekscie z jasnym o na miejscu ó można obserwować też w niektórych polskich gwarach, gdzie oni jak zauważa Z.Kurzowa występują między innymi z powodu peryferyjności i dlatego norma języka literackiego nie mógła się rozwijać tak szybko, jak w centralnych obszarach [Kurzowa 1993, s.248]. e) Wymowa asynchroniczna nosówek: [xce za monš oddać siło (Chor.); dorobíł dešče ednom ton komnate, i śpieváeon p osenkí, v voone ton carskon (Isko.)]; wymowa odnosowiona: [bo to teš bešče začoł tyl ko tom pl ebaníeę budovać, to partyzany spalili to škole (Isko.); drugo škołe zbudovali (Iwie.)]. Wymowę odnosowioną jak i wymowę z nosowością asynchroniczną notowane są też w polskich gwarach [Nowowiejski 1989, s.126, Dejna 2000, mapy 103, 106, 108, 109, 111, 112, 113]. W Mazowszu Dalszym występuje nawet wymowa ą jako a, co zwykle związane jest z tak zwaną ruską realizacją, np. vzéva ta pan o maodo [Obrębska-Jabłońska 1972, s.52]. f) Wymowa palatalizowanej l: [tyl ko; Bražel ce, l ut iė (Bien.); l ul é pokupoval i (Braż.); to po prostu muvíl i i t átkové ešče eak žyl i (Isko.)] [Obrębska-Jabłońska 1972, s.15-96]. W polskim języku literackim palatalizowany l występuje wyłącznie przed samogłoską i. W Mazowszu Dalszym jak i na Białostocczyźnie ten miękki l jest notowany też w innych przypadkach. Chociaż tam, pod wpływem dialektu mazowieckiego, w młodszych pokoleniach coraz częściej występuje twardy l [lypa, blysko, xobíly] [Szczepankowska 1993, s.120]. g) Protesy: [tam t u mamy (Braż.); ot; oa spotykałam aix; méškała i edna nanučyćel ka (Bien.)]. Protesy jako typową cechę można znaleźć nie tylko w gwarach polskich i białoruskich, lecz też w białoruskim i w mniejszym stopniu w ukraińskim językach literackich [Grabka 1996, s.154]. h) Różne co do języka literackiego końcówki dopełniacza liczby pojedynczej: [čłov eku, vuvku, bogu, oocu.] [por. Kozłowska-Doda 2006]. Znowu to zjawisko występuje też w połnocnowschodnej Polsce. [Grad-Mucowa 1970] i) Brak rozróżnienia się formy męskoosobowości i niemęskoosobowości w liczbie mnogiej jak u pewnych czasowników: [dvé śostry pošl i pracovać (Braż.); i naśi 4

5 eći tutee bavíl i śe (Isko.); fšystko ofícery polské (Tart.); l ul i ućekali ńekture (Bien.)]. j) Konstrukcja jest/było+dopełniacz liczby mnogiej : [to može było t ix tam sto; čterex ix tam było (Isko.); a tam vóska to auš pravosłavnyx né było (Chor.)]. Ta cecha rozciąga się aż do Białostocczyzny, gdzie ona występuje chyba nie tylko pod wpływem wschodniosłowiańskich języków, ale też paralelnych konstrukcji, jak np. jest (dużo) Polaków albo używania genetivus partitivus [Maryniakowa 1997b, s.122]. k) Funkcjonowanie imiesłowów przysłówkowych uprzednich: [ona była vyšečšy za takégo, nu bogaty čłovék; t ec i vypuśćifšy do l itefskíx škuł (Braż.); a tu z bal ńicy povyxobífšy fšystké (Bien.)]. Ta konstrukcja oznacza czyn, który jest dokonany i funkcjonuje jak predikat. Ona jest notowana zarówno na Białorusi, jak też u Białegostoku i wokół Łomży [Maryniakowa 2001]. l) Akanie: [bo robicam né było kédy (Tart.) oder nacanal iśći (Braż.), néktura słova (Nali.)]. Mimo faktu, że zauważa się tę cechę za typową, ona występuje szczególnie w Białymstoku, jak i wokół Grodna dość rzadko i jest tylko bardziej rozpowszechniona w pozostałych obszarach polszczyzny północnokresowej, jak u Wilna [Nowowiejski 1989, s.116, Grek-Pabisowa 2002, s.16., Grek-Pabisowa 1998, s.93, Smułkowa 2002, s.70, Rieger 1999, s.78]. m) Przedniebienny l: Zjawisko, które istniało przynajmniej do siedemnastego wieku też w literackim języku polskim, odkąd było wysuwane stopniowo z języka. Podobnie do wyżej wymienionego wypadku, gdzie pewne zmiany w peryferyjnych położeniach dłużej się zachowują. Dopiero w dziewietnastym wieku zmiana ł > p została zakończona [Stieber 1973, s.110.]. 6 Między Suwałkami i Białą Podlaską do dzisiejszego dnia można spotkać tę wymowę [Dejna 2000, mapa 36]. Jak wynika z tej listy znaczna liczba cech, które uważa się za typowe kresowe, występują też w dzisiejszej Polsce zarówno na pograniczu polsko-białoruskim, jak też w głębu kraju, gdzie już nie ma białoruskojęzycznego osiedlienia. Trudno tu ustalić dokładną granicę 6 Jeszcze w dwudziestoleciu wymowa [ ] jako [ł] była zwyczajna na scenach polskich teatrów. 5

6 polszczyzny północnokresowej. W każdym wypadku obszar dzisiejszej Białostocczyzny posiada większość tych cech, które zauważa się za typowo kresowe. Obszary, które są już bardziej oddalony od pograniczu polsko-białoruskiej stopniowo zawierają mniej tych typowo kresowych cech. Trzeba jednak powiedzieć, że obszary tradycyjnej Polszczyzny kresowej też wyróżnią się dość silnie i frekwencja poszczególnych cech się zmienia. Zewnętrznojęzykowe czynniki Już od dawna na tym obszarze, gdzie spotykają się języki słowiańskie i bałtyckie, ludność posiadała przynajmniej bierną znajomość wielu języków. Skoncentrowałem się tu na tym obszarze, który jeszcze po pierwszej wojnie światowej całościowo znajdował się w granicach państwa polskiego. 7 Poza tym we wszystkich tu wymienionych wsiach Kościół katolicki już od dawna istniał i obrządek rzymsko-katolicki dominował wśród ludności. Wiara, więcej niż w innych krajach, miała i dalej ma centralne znaczenie. Grała taką rolę, że aż do dzisiejszego dnia w pewnych pokoleniach (starszych) wiara zastępuje przynależność do pewnego narodu. Można też powiedzieć, że świadomość narodowa składa się z wyznania. Z tego wynika, że uważa się katolika prawie zawsze za Polaka i prawosławnego za Białorusina abo Rusina [Por. Straczuk 1999]. Podobnie do tego w badaniach w północnowschodniej Polsce dostrzegano pewne zgodności co do wiary i świadomości narodowej. A. Sadowski słusznie zauważył, że w życiu codziennym świadomość przynależności religijnej poszczególnych jednostek i zbiorowości służy m. in. do naznaczania przynależności do określonej grupy etnicznej. Potoczne segregacje według czynnika religijnego są na tyle silne, że niejednokrotnie obejmują nawet osoby niewierzące. [ ] Za segregacją religijną kryją się szeroko manifestowane stereotypy trzech podstawowych wyznań oraz związanych z nimi historycznie dominujących na tym obszarze narodów: Polaków-katolików, Rosjan (ruskich)-prawosławnych oraz Niemców-ewangelików [Sadowski 1997, s.22]. 7 Te obszary nazwali się jeszcze w dziewietnastym wieku pod panowaniem Rosji województwo grodzieńskie (Hrodzenskaja gubernja), województwo wilnieńskie (Vilenskaja gubernja), województwo Suwałki (Suvalkaŭvskaja gubernja) i częściowo zachodnie obszary mińskiego województwa (Minskaja gubernja). W dwudziestoleciu międzywojennym obejmowało to województwa białostockie, wileńskie, nowogródzkie i poleskie z Wilniem jako ośrodek kulturny i polityczny. 6

7 Zbieżności nie ograniczają się tylko do tego czynniku. Aż do dzisiejszgo dnia zachowała się świadomość socjalna, która dzieli się na dwie odmiany: polszczyzna szlachecka albo język szlachecki w przeciwieństwie do języka prostego albo niszl achetnego [Por. Straczuk 1999, s.54]. 8 Ta różnica znajduje swoje odbicie też w ksztalcie języka. W języku tak zwanym szlachetnym można na przykład - przeciwnie do chamowatego języka - znaleźć częściej konstrukcję [Por. dalej Kozłowska-Doda 2006] celownika analitycznego niż konstrukcję dla+dopełniać. To samo dotyczy pluralis majestatis w wyrazach grzecznościowych i form nieskróconych. Wołacz jak i czasowniki z końcówkami osobowymi albo złożonych konstrukcji przyszłościowych prawie wyłącznie można zastać w tej polszczyźnie szlachetniej. Odwrotnie można zauważyć znacznie częściej w języku ludności, która jeszcze posiada świadomość ich chłopskiego pochodzenia, formy językowe jak zdrobnienia, skrócone formy czasowników albo już wyżej wymieniona forma dla+dopełniać. Trzeba jeszcze podkreślić, że chociaż istnieją możliwości podporządkowania pewnych cech do pewnej odmiany języka, większość tych cech występuje w obu wersjach. Decydująca tu jest jedynie ich frekwencja. Ta różnica co do warstw społecznych, albo lepiej mówiąc, co do świadomości społecznej, występuje nie tylko w tradycyjnych obszarach Polszczyzny kresowej, jak na Białorusi albo na Litwie. Nie tylko w bezpośrednim polsko-białoruskim pograniczu, lecz też w rejonach, oddalonych już znacznie od granicy, jak na Mazowszu Dalszym, występują te formy językowe [Por. Zielińska 2004, Handke 1998, Gołachowska 2006, Morita 2006]. Jak można dostrzec w innych wielojęzycznych sytuacjach, gdzie ludność jest bi- abo trilingwualna, z pewnych języków korzysta się tylko w pewnych sociolingwistycznych sytuacjach. Rozróżnia się w tych tak zwanych sferach wśród rodzinno-sąsiedzkiej, religijniej i administracyjno-politycznej. Na Białorusi to odpowiada tzw. mowie prostej w rodzinie i wśród sąsiadów [Por. Zielińska 2004, Wiemer 2003a] 9, językowi polskiemu w kościele i religijnych sytuacjach i językowi rosyjskiemu w sytuacjach oficjalnych. Nie 8 Wąsko z tym związane jest prestiż języka. Tak mówią ludzie na Białorusi o tym, że ich język prosty, białoruski, chamowaty trochę albo dubowyj, nijaki, twardy. 9 Pod tą nazwą rozumie się pewną odmianę białoruskiego dialekta, która jest w pewnym mierze nasycona polonizmami albo rusycyzmami. Nie ma normy językowej i charakterystyczne jest brak prestiżu. Mowa prosta zawsze znajduje się w opozycji do języków literackich i jest używana przez ludność regionalną, to znaczy, że może się rozróżnić w poszczególnych obszarach Białorusi dość znacznie. 7

8 zwracając uwagę na brak rosyjskiego i tak zwanej mowy prostej w Polsce, spotykamy podobną sytuację na Białostocczyźnie i Podlasiu, gdzie z pewnych odmian języka korzysta się wyłącznie w pewnych sferach. Jak E.Gołachowska (2006, s.149) obserwowała, dialekt polski stanowi w północnowschodniej Polsce w opozycji do tak zwanej polszczyzny ogólnej w wariancie regionalnym północnowschodnim. Porówniliśmy się obszary po obu stronach granicy co do zewnętrzno- i wewnętrznojęzykowych czynników. Świadomość społeczna, znaczenie wiary i stosowanie różnych odmian w różnych sferach mają regionalne niezwykłości. Jak i pod czysto językowym czynnikam, tak przy pomocy socjolingwistycznych faktorów obszar funkcjonowania Polszczyzny kresowej sięga do Polski. Przynajmniej pogranicze, dokładniej mówiąc aż do rzeki Narwa, wykazuje większość tych cech, zauważono za typowe kresowe. Mazowsze Dalsze, obszar między Białymstokiem, Łomżą i Białą Podlaską nazwałbym z wyższej wymienionych przyczyń obszar strefę przejściową. 10 Bibliografia: Basara, A. Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza (samogłoski ustne). Wrocław- Warszawa-Kraków: Cyran, W. Gwary polskie w okolicach Siedlec. Łódź: Dejna, K. Dialekty polskie. 2-e wyd. - Wrocław et al: Dejna, K., Gala, S. et al. (red.) Atlas gwar polskich, t.2.masowsze. Warszawa: Gołachowska, E. Opis języka wsi włościańskich i szlacheckich w dawnej Ziemi Drohickiej na Podlasiu: rozprawa doktorska, Warszawa: 2006 (w druku). Grabka, B. Problem protezy nagłosowej w gwarach polskich, w: Dunaj, B., Reichan, J. (red.), Studia dialektologiczne I, Kraków: S Grad-Mucowa, M. Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza. Warszawa: Ten układ terytorialny pozwala nam traktować obszar Białostocczyzny jako naturalną strefą przejściową między względnie jednolitym zespołem rdzennych dialektów polskich, a zwartym obszarem polskich obszarów językowych na terenie obecnej Białorusi i Litwy (który uzupełniają liczne rozsiane polskie wyspy językowe). [Nowowiejski 1999, s.25] 8

9 Handke, K. Świadomość i kompetencje językowe jednostki na pograniczu kultur, w: Grek- Pabisowa, I. Handke, K. et al. (red.), Bohatyrowicze sto lat później. Warszawa: S Karaś, H. Gwary polskie na Kowieńszczyźnie. Warszawa-Puńsk: Kozłowska-Doda, J. (=Kazloўskaja-Doda, J.) Belaruskija ėlementy ў marfalogii pol skaj gavorki, užyvannaj u Voranaўskim raëne na Belarusi, wykład konferencyjny Droga ku wzajmeności Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie, językowe, konferencja naukowa w Krakowie, lipca2004) (w druku). Kurzowa, Z. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI XX w., Warszawa-Kraków: Maryniakowa, I. Polskie gwarowe obszary północno-wschodnie wobec pojęcia kresy, w: Handke, K. (red.), Kresy pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów. Warszawa: S Morita, K. Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (rejon trocki) i Białorusi (rejon iwieniecki). Rozprawa doktorska. Warszawa: 2006 (w druku). Moser, M. Zur Polszczyzna kresowa in Weissrussland und der Ukraine, Die Welt der Slawen XXVII. 2002: S Nitsch, K. Dialekty języka polskiego z 3 mapami. Wrocław-Kraków: Nowowiejski, B. Fonetyka polszczyzny Sokólskiej, w: Maryniakowa, I., Smułkowa, E. (red.), Studia językowe z Białostocczyzny. Onomastyka i historia języka. Część I, Warszawa: S Nowowiejski, B. Regionalizmy kresowe (północno-wschodnie) w mowie mieszkańców Sokółki, w: Handke, K. (red.), Regionalizmy w języku familijnym. Wrocław-Warszawa- Kraków: S Nowowiejski, B. Język polski Białostocczyzny odmiana polszczyzny kresowej?, w: Nowowiejski, B. (red.) Polszczyzna Północno-Wschodnia. Białystok: S Obrębska-Jabłońska, A. (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: Rieger, J. Co wiemy o języku polskim na kresach wschodnich?, w: Rieger, J. (wyd.), Język polski dawnych Kresów Wschodnich, tom I: Studia i materiały, Warszawa: S

10 Rieger, J. Buszlakoǔ, J. Teksty z Obuchowiczów na Grodzieńszczyźnie z komentarzem językowym, Studia nad Polszczyzną Kresową, IX, Warszawa: S Sadowski, A. Mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Skład wyznaniowy i narodowościowy, w: Kurcz, Z. (red..), Mniejszości narodowe w Polsce. Wrocław: S Smułkowa, E. Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa: Straczuk, J. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa: Werenicz, W. (=Vjarėnič, V.L.), Pol skia peryferyjnyja havorki na ŭschodze. Da historyi pytannja, w: Martynov, V.V. (red.), Pol skie govory v SSSR, Čast 1: Issledovanija i materialy gg. Minsk: S Wiemer, B. Mowa prosta - Präliminaria zu einer strukturellen Beschreibung, Blankenhorn, R., Błaszczak, J. et al. (red..) Beiträge der Euorpäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 6. München: S Wróblewski, P. Regionalizmy w języku inteligencji białostockiej, w: Kurkowska, H. (Hrsg.), Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień. Warszawa: S Zduńska, H. Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm. Wrocław- Warszawa-Kraków: Zielińska, A. Mowa Prosta und ander Begriffe aus dem Vokabular des Forschers in der slavisch-baltischen Kontaktzone. Zeitschrift für Slavistik S

FONETYKA RĘKOPIŚMIENNYCH KAZAŃ KRZYSZTOFA KLUKA NA TLE OGÓLNOPOLSKIEJ NORMY JĘZYKOWEJ DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU (CZĘŚĆ II: KONSONANTYZM)

FONETYKA RĘKOPIŚMIENNYCH KAZAŃ KRZYSZTOFA KLUKA NA TLE OGÓLNOPOLSKIEJ NORMY JĘZYKOWEJ DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU (CZĘŚĆ II: KONSONANTYZM) Konrad Kazimierz SZAMRYK Uniwersytet w Białymstoku FONETYKA RĘKOPIŚMIENNYCH KAZAŃ KRZYSZTOFA KLUKA NA TLE OGÓLNOPOLSKIEJ NORMY JĘZYKOWEJ DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU (CZĘŚĆ II: KONSONANTYZM) Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Germanizmy w gazetach polonijnych Beata Wałaská Vedoucí diplomové práce: Mgr. Roman Madecki Ph.D. BRNO 2008 1 Prohlášení

Bardziej szczegółowo

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

WprW. Janusz. Na miejscu. Mucha. Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne. Zakład Wydawniczy»NOMOS«

WprW. Janusz. Na miejscu. Mucha. Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne. Zakład Wydawniczy»NOMOS« Oblicza etniczności WprW Janusz Na miejscu Mucha Oblicza etniczności Studia teoretyczne i empiryczne Zakład Wydawniczy»NOMOS« BU U AM Jto/Or E0 6 C Copyright by Janusz Mucha, Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Dorota Bocková Zjawisko pozornej ekwiwalencji: rozumienie polsko-czeskich homonimów międzyjęzykowych przez studentów dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

EWA GELLER Kraina języka jidysz Żydzi zamieszkujący od ponad ośmiuset lat Europę Środkowo-Wschodnią stworzyli własną kulturę, której centrum geograficznym była Rzeczpospolita Obojga Narodów, zaś inspiracją

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY Mirosława Blaszczak-Waclawik Wojciech Błasiak Tomasz Nawrocki GÓRNY ŚLĄSK SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Bardziej szczegółowo

Gdy inicjatorzy Polsko-Litewskiego Forum im. J. Giedroycia, prof. Michał Kopczyński

Gdy inicjatorzy Polsko-Litewskiego Forum im. J. Giedroycia, prof. Michał Kopczyński Alfredas Bumblauskas Wydział Historyczny Uniwersytet Wileński Historia Litwy: koncepcje historyków a dominujące wizje przeszłości Gdy inicjatorzy Polsko-Litewskiego Forum im. J. Giedroycia, prof. Michał

Bardziej szczegółowo

Nr 1(1)/2011. Z e s z y t y. Skandynawistyczne. N a u k o w e. Kraków 2011

Nr 1(1)/2011. Z e s z y t y. Skandynawistyczne. N a u k o w e. Kraków 2011 Nr 1(1)/2011 1 Z e s z y t y Skandynawistyczne N a u k o w e Kraków 2011 2 Skład i łamanie: Łukasz Lubecki Wydawca: Event Group Paweł Buchaniec ul. Bohaterów Monte Cassino 40/6 41-219 Sosnowiec Copyright

Bardziej szczegółowo

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego 1 Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Archiwum Państwowe w Białymstoku Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Seria wydawnicza Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Tom I Na okładce

Bardziej szczegółowo

Etos rycerski etos szlachecki

Etos rycerski etos szlachecki Znaczenie tradycji etosu szlacheckiego Pogranicze. w poczuciu Studia tożsamości Społeczne. Tom XIX (2012) 33 Irena Kotowicz Borowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Znaczenie tradycji etosu

Bardziej szczegółowo

Regionalizm na Warmii i Mazurach

Regionalizm na Warmii i Mazurach Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(46)/2011 ISSN 1509 4995 Jacek Poniedziałek* Regionalizm na Warmii i Mazurach Celem tego artykułu jest ukazanie instytucjonalnego wymiaru regionalizmu na Warmii i Mazurach.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 24 LUTY 2013

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 24 LUTY 2013 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 24 LUTY 2013 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne Edukacja głuchych materiały konferencyjne Warszawa, 20 marca 2014 Spis treści Wstęp..2 Anna Mazurczk Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji... 5 Małgorzata Januszewicz,

Bardziej szczegółowo

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii

Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii SERIA TOM 11 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Bogusława Dobek-Ostrowska,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA NA MAPIE POLSKI STANISŁAWOWSKIEJ

WARSZAWA NA MAPIE POLSKI STANISŁAWOWSKIEJ WARSZAWA NA MAPIE POLSKI STANISŁAWOWSKIEJ sto piąta pozycja z serii DISSERTATIONES UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS ROZPRAWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO BARBARA GROCHULSKA WARSZAWA NA MAPIE POLSKI STANISŁAWOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003 I,, ' ' ( _,, ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S Małe Miasta ' i. ł ' ' Przestrzenie ' ' ł., ' ''-. -.. ' ', I Supraśl 2003 -. MALE MIASTA PRzESTRZENIE Tom III Redakcja Akt Przemysław Czyżewski, Radosław

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA 2010-2013

Bardziej szczegółowo