3 DZ V7 EXtreme Lite Lenticularsoftware

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 DZ V7 EXtreme Lite Lenticularsoftware"

Transkrypt

1 3 DZ V7 EXtreme Lite Lenticularsoftware Program 3 DZ V7 EXtreme Lite jest orientowany na potrzeby druku cyfrowego. Pozwala produkcjê grafik do formatu 1200 x 2400 mm i miêdzy innymi jest dopasowany do foli i pùyt lenticularnych: 10 LPI, 20 LPI, 30 LPI, 62 LPI und 75 LPI. Przerabia do 10 Frames (rysunków êródùowych) do druków lenticularnych 3D, layer, flip i animacji. Program ma prost¹ strukturê i przepisuje kolejnoœã kroków do tworzenia gotowego do druku pliku. Gotowy plik mo na z normalnego programu do grafik (na przykùad Corel Draw lub Photoshop) wydrukowaã. Za to trzeba tylko przej¹ã dane formatu, które program podaje. Mo na z programu wybieraã instrukcje po Polsku lub po Niemiecku. (Aby wybieraã jêzyk przycisk po prawej stronie.) Warunki techniczne: Windows XP i wy ej Wystarczaj¹cy pamiêã na dysku (utworzone pliki mog¹ mieã wiêcej ni 100 MB) Wysoko-jakoœciowy papier (najlepiej do fotografi) lub folie Druk w najwy szej jakoœci (Zob. te Jakoœã druku na koñcu tej instrukcji.) Krótka instrukcja Ustaw potrzebne opcje projektu. Nastêpnie zaùaduj rysunki êródùowe, zaczynaj¹c od pierwszego rysunku. 3D Przy rysunkach 3D, pierwszy rysunek powinien byã rysunkiem dla lewego oka. Kamera porusza siê od lewej do prawej. W wypadku zdjêã podstaw¹ obrotow¹ obróã za pomoc¹ stoj¹cej kamery obiekt przeciwnie do wskazówek zegara, wokóù jego œrodka. Przy pomocy moduùu Layer mo na z rysunków 2D bez problemów zrobiã rysunki 3D. Ustaw potrzebne opcje projektu. Wybieraj najlepiej najwy sz¹ iloœã rysunków êródùowych. Otwórz potem Layer. Do korzystania moduùu Layer potrzebne s¹ tùo i 2 obiekty, które bêd¹ przedstawione na pùaszczyznach przed tùem. Do obiektów potrzebne s¹ maski, ktore przepuszczaj¹ tylko obiekt widoczny. Czarna reszta rysunku bêdzie w wydruku transparentna. Na CD do instalacji pod Images\Layer Aquarium znajduj¹ siê pliki, z których mo na skorzystaã aby zrozumieã zasadê dziaùania.

2 Flip Przy rysunkach zmiennych skùadaj¹cych siê z dwóch faz mo esz wstawiã pusty (blank) rysunek, aby lepiej rozdzieliã fazy (wyeliminowanie artefaktów podczas przejœã pomiêdzy poszczególnymi rysunkami zwùaszcza gdy znacznie siê ró ni¹ kontrastem). Czyli, flip skùadaj¹cy siê z dwóch faz miaùby 3 klatki. Wysokoœã druku jest ustalana automatycznie na podstawie pierwszego rysunku êródùowego. Nale y równie ustawiã po ¹dan¹ szerokoœã druku. Przycisk Render" zwykle jest obramowany kolorem zielonym. Obramowanie jest czerwone, jeœli Windows nie ma wystarczaj¹cej iloœci pamiêci RAM aby dokonaã wszystkich obliczeñ. W takim przypadku program konwertuje rysunek bezpoœrednio do pliku, co zabiera znacznie wiêcej czasu. Przetestowanie poùo enia lini (pitchtest) automatycznie generuje siê z piêciu klatek na ustalon¹ szerokoœã 15 cm. Wzorzec linii jest drukowany z dokùadnoœci¹ 0,01 LPI dla +- 5 lini wzglêdnie wartoœci wyjœciowej. Koñcowy rysunek ma 3mm obszar dookoùa wydruku zawieraj¹c¹ liniê pomocnicz¹. Ta linia le y wewn¹trz ustalonej szerokoœci.

3 Program Ustaw na pocz¹tku potrzebne opcje projektu. 1. Dostosowanie i wybór LPI Do ustawienia LPI zrób najpierw Pitchtest. 2. Wybór iloœci rysunków êrodùowych (maksymalnie 10). Na 3D minimalnie 6 rysunków êrodùowych. 3. Ustawienie szerokoœci druku. Wysokoœã automatycznie wynika ze stosunku formatu pierwszego rysunku êrodùowego. Maksymalna szerokoœã 1,2 m. Na folie 62 i 75 LPI system automatycznie redukuje mo liw¹ iloœã rysunków êrodùowych i szerokoœã druku, aby RAM jest w stanie kalkulowaã resultat. 4. Ustawienie soczewek. (Wskazówki na 3D i Flip s¹ tylko poleceniem. Jednak powinno tylko wybieraã pionowe ustawienie na flip, gdy normalny dystans ogl¹dania jest minimalnie 1 m.)

4 5. Output w formacie bmp. Detaliczne instrukcje te mo na znaleêã w programie. Trzeba wiedzieã dokùadny LPI. Normalnie nie odpowiada informacjom producenta. Zale y miêdzy innymi od drukarki, materiaùu do druku i dystans ogl¹dania. Zob. Pitchtest. Po zrobieniu odpowiednich ustawieñ zaùaduj rysunki êródùowe. Mo na zùadowaã 24 Bit RGB-rysunki w formacie bmp, jpg lub tif. Po zùadowaniu rysunków mo na widzieã animacjê PODGL D-em.

5 Przycisk RENDER do startowania kalkulacji. Output-format jest bmp. Program podaje informacjê, w której szerokoœci i wysokoœci trzeba wydrukowaã wynik.

6 Layer-Modul Grafiki 3D mo na wykonaã z kilku pùaszczyzni grafik 2D. 3-wymiarowy efekt wynika z systematycznego prezesuwania pùaszczyzni. Zrób najpierw wszystkie ustawienia do 3D. Przycisk potem LAYER. Layer-Modul otwiera siê. Mo na ustawiã 3 pùaszczyzni: Pierwsza to tùo. Druga na warstwie grafiki. Trzecia daje efekt przed grafik¹. Otwórz wszystkie rysunki i maskie. Czarny kolor masky daje bezbarwnoœã.

7 Depth = Gùêbokoœã Pionowe linie animacji podgl¹du ograniczaj¹ maksymalne przesuwanie pùaszczyzni. Ustaw z tego powodu DEPTH tylko tak, aby adna pùaszczyzna nie wiêcej siê przesuwa ni dystans miêdzy liniami. Idealnie pùaszczyzni siê maksymalnie przesuwaj¹ o 50 % dystansu lini. Rama podgl¹du pokazuje wynik bo dociêciu grafiki. Po ustawieniu przycisk RENDER FRAMES. Program kalkuluje 3D i potem znowu otwiera siê gùówny moduù. Przycisk tu znowu RENDER aby skalkulowaã gotowy plik.

8 Pitchtest Jest ró nica miêdzy danymi LPI producenta i faktyczn¹ iloœci¹ lini. (Folia 60 LPI na przykùad mo e mieã 60,41 LPI lub 59,8 LPI.) Z tego powodu trzeba wykonaã pitchtest do ustalenia dokùadnej iloœci LPI. Ta maùa ró nica ma badzo du e znaczenie dla wynika grafiki lenticularnej i trzeba koniecznie uwzglêdniã. Aby wydrukowaã grafikê do pitchtestu zrób normalne ustawienia programu (1. wybór LPI, 2. wybór iloœci rysunków êródùowych, 3. Wybór szerokoœã druku, 4. pionowe ustawienie soczewek) i przycisk Zrób pitchtest. Program potem kalkuluje i wydaje plik BMP, któr¹ trzeba wydrukowaã. Jednoczeœnie program wydaje plik TXT z danymi do szerokoœci i wysokoœci wydruku (wszystkie pliki w \Digi-Art Software\3DZ EXtreme V7 Lite\Pitchtests). Ustalenie pitchu Pozycjonowaj pùytê lenticularn¹ tak na wydruku, aby prawa pionowa linia byùa równolegùa do lini pùyty. Przy du ych pùytach (na pryzkad 10 LPI lub 20 LPI) powinno patrzyã z minimalnego dystansu 1 m. Po prawej stronie mo na widzieã dokùadny LPI. Jest to tam, gdzie na caùej szerokoœci zmienia siê od czarnego do biaùego pasku. W tym przykùadzie na 11. linii od góry. Uwaga Drukuj pitchtest sam¹ drukark¹ i na samym materiale jak póêniej grafikê lenticularn¹.

9 Jakoœã druku Wielkoœã grafiki lenticularnej zale y od trzech faktorów: 1. foli lub pùyty lenticularnej (LPI) 2. iloœci rysunków êródùowych (na przykùad 10 po 3D lub 2 po Flip). 3. szerokoœci druku (iloœã lini pùyty lenticularnej w caùoœci) Standardowo mo na skalkulowaã: LPI x iloœã rysunków êródùowych x szerokoœã druku w inch. W tym wypadku pod ka d¹ lini¹ pùyty le y jeden pixel rysunku êródùowego. Przykùad: Grafika 3D ma 10 rysunków êródùowych (10 Frames), folia lenticularna ma 40 LPI i szerokoœã druku jest 20 inch (ok. 50 cm). Z tego wynika, e grafika ma w szerokoœci 8000 pixelów. Wedùug tej kalkulacji do 4-kolorowego druku drukarka musi byã stanie wydrukowaã w rozdzielczoœci 1600 dpi: 8000 pixelów na 20 inch znaczy 400 pixelów na 1 inch. Na 4 kolory to znaczy 1600 dpi. A to jest minimum. Gdy siê drukuje w wy sz¹ rozdzielczoœci¹ polepsza siê jakoœã. Odwrotnie to znaczy: je eli mogê tylko drukowaã rozdzielczoœci¹ 800 dpi, muszê albo zredukowaã iloœã rysunków êródùowych na 5 (co czêsto nie jest mo liwe) albo muszê skorzystaã z folii lenticularnej, która ma tylko 20 LPI lub mniej. Zasadniczo mo na powiedzieã: im wiêcej pixelów mam pod ka d¹ lini¹ pùyty lub foli lenticularnej tym lepiej jest jakoœã gotowej grafiki lenticularnej. Konsekwencja z tego jest, e do cyfrowego druku wielkoformatowego normalnie tylko siê stosuje pùyty lenticularne 10 LPI lub 20 LPI. Standardowo takie drukarki dukuj¹ ok. 700 DPI. Drug¹ konsekwencj¹ jest, e rysunki êródùowe musz¹ mieã wystarczaj¹c¹ rozdzielczoœã, bo w caùej szerokoœci gotowej grafiki lenticularnej pod ka dej lini pùyty lenticularnej musz¹ byã przynajmniej 4 pixel (na 4-kolorowy druk). Aby sprawdziã, co, któr¹ drukark¹ i któr¹ pùyt¹ lub foli¹ lenticularn¹ mo na wykonaã, obowi¹zuje: Iloœã rysunków êródùowych x LPI x iloœã kolorów = minimalna iloœã dpi rozdzielczoœci drukarki

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver. 1.0.2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika... 3 2. Modu³y Wstêp...5

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Uwagi i informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip Tytuł oryginału: GIMP Bible Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2766-0 Copyright 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo