Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków 1"

Transkrypt

1 Produkty czynnk produkcj w badanach efektywnośc kosztowej banków 1 Jerzy Marzec Katedra Ekonometr Akadem Ekonomcznej w Krakowe Podstawy pomaru efektywnośc kosztowej. Mkroekonomczny model przedsęborstwa opera sę na założenu, że frma dzałając przy pewnych ogranczenach nałożonych przez jej konkurentów, rynek konsumentów, przyrodę dostępne technologe realzuje swój cel - maksymalzację zysku. Ogranczena technologczne opsywane są w sposób formalny poprzez mkroekonomczną funkcję produkcj; ang. fronter producton functon. Warunkem konecznym maksymalzacj zysku jest mnmalzacja kosztu wytworzena określonego pozomu produkcj. W wynku rozwązana problemu mnmalzacj kosztu uzyskuje sę mkroekonomczną (tzw. granczną) funkcję kosztów, mającą szeroke zastosowane w analze emprycznej kosztów frmy. Jednym z obszarów jej wykorzystana jest analza efektywnośc kosztowej frmy, a w szczególnośc nstytucj fnansowych (w tym banków komercyjnych). Analza efektywnośc kosztowej umożlwa zbadane, czy przy danych cenach czynnków produkcj (ewentualne także nakładach czynnków stałych) frma ponos mnmalny koszt całkowty wytworzena określonego pozomu produkcj. W sytuacj, gdy przedsęborstwo ponos koszt wększy nż wynka on z mkroekonomcznej (grancznej) funkcj kosztu, to spowodowane jest to neefektywnoścą kosztową - alokacyjną lub technczną (zob. Marzec Osewalsk [1997]). Neefektywność technczna ma mejsce, gdy obserwuje sę odchylena n mnus obserwowanego pozomu produkcj od mkroekonomcznej funkcj produkcj. Natomast neefektywność alokacyjna polega na tym, że struktura nakładów czynnków produkcj ne odpowada relacj ch cen rynkowych (np. w zbyt dużym stopnu angażowane są czynnk o wysokej cene). Pomaru efektywnośc dokonuje sę dla grupy frm należących do jednej branży, a węc dysponujących lub mających swobodny dostęp do tej samej technolog przy założenu, że frmy mogą nabywać czynnk produkcj po egzogenczne danych cenach. W przypadku danych przekrojowo-czasowych, jeżel ne bada sę efektów postępu technologcznego, wymaga sę, aby technologa wytwarzana ne zmenała sę w badanym czase. 1 Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 1-H02B , fnansowanego przez Komtet Badań Naukowych. Autor pragne wyrazć wdzęczność Profesorow Jackow Osewalskemu za uwag dyskusje. 1

2 Według metodolog ekonometrycznej, problem efektywnośc (techncznej lub kosztowej) formułuje sę zwykle za pomocą modelu jednorównanowego składającego sę z odpowedno wyspecyfkowanej mkroekonomcznej funkcj produkcj lub kosztów (dla logarytmów tych zmennych) oraz dwóch składnków losowych, z których jeden (symetryczny względem zera), ν, odzwercedla efekt czynnków przypadkowych błędów pomaru, zaś drug (asymetryczny stałego znaku), u, modeluje potencjalną neefektywność. W lteraturze określa sę je jako tzw. stochastyczne modele granczne (ang. stochastc fronter models) 2. Dalszego rozwoju tej metodolog, prezentowanej główne na łamach Journal of Econometrcs, dokonal m. n. Stevenson [1980], Ptt Lee [1981], Jondrow, Lovell, Materov Schmdt [1982], Schmdt Sckles [1984], Beckers Hammond [1987], Greene [1980], van den Broeck, Koop, Osewalsk Steel [1994] oraz Koop, Osewalsk Steel [1994], [1997]. Wykorzystane tych model w zagadnenach badana efektywnośc kosztowej banków prezentowane jest w czołowej specjalstycznej lteraturze, główne na łamach Journal of Bankng and Fnance, Journal of Money, Credt and Bankng oraz Journal of Productvty Analyss 3. Załóżmy, że rozważamy proces produkcj frmy, w którym w wynku zaangażowana H czynnków produkcj (ch nakłady oznaczymy przez x 1,,x H ) wytwarza sę G produktów. Dodatkowo zakładamy, że jeden z czynnków, np. H-ty, jest czynnkem stałym, ne podlegającym optymalzacj w zagadnenu mnmalzacj kosztu. Zatem w tym przypadku przedmotem zanteresowana będze krótkookresowa funkcja kosztów zmennych. Najprostszy jednorównanowy stochastyczny model grancznej funkcj kosztów zmennych frmy w przypadku danych przekrojowych pochodzących z n frm, przyjmuje formę: ln VC = ln c W, Q, x~ ; B + u + ν, (1) gdze: var (,H ) VC - (Varable Cost) - obserwowany koszt zmenny -tej frmy, Q - wektor G 1 produktów -tej frmy, W - wektor (H-1) 1 cen zmennych czynnków produkcj dla frmy, x~ - zaangażowane (nakład) czynnka stałego dla frmy,,h B - wektor parametrów, c var (W, Q, x~ ; B) - granczna krótkookresowa funkcja kosztów zmennych., H Zakłada sę, że u ν są nezależnym zmennym losowym. W badanach emprycznej analzy efektywnośc frm koneczne jest dokonane specyfkacj grancznej funkcj kosztów, co powoduje, że w przypadku badań dotyczących nstytucj fnansowych (w tym banków komercyjnych) pojawa sę szczególny problem z określenem czynnków produkcj produktów bankowych oraz pomaru zaangażowana tych czynnków wytworzonej produkcj. Punktem wyjśca dla sformułowana modelu kosztów nstytucj fnansowych jest węc ustalene produktów czynnków produkcj. Mkroekonomczna klasyfkacja czynnków produkcj produktów banku. Podstawy najczęścej stosowanej mkroekonomcznej klasyfkacj czynnków produktów 2 wprowadzone przez Agnera, Lovella Schmdta [1977] oraz Meeusena van den Broecka [1977]. 3 zob. Bauer, Hancock [1993], Cebenoyan, Cooperman, Regster Hudgns [1993], Ferrer Lovell [1990], Kaparaks, Mller Noulas [1994] oraz Mester [1993]. 2

3 nstytucj fnansowych (w tym banków) stworzyl Sealey Lndley [1977]. Dokonal on analzy dwóch aspektów procesu produkcyjnego: techncznego ekonomcznego w przypadku tych specyfcznych przedsęborstw. Proces produkcyjny w sense techncznym to proces transformacj kerowany przez człoweka; transformacja ta powoduje, że pewne dobra /lub usług wchodzą do procesu, w którym tracą swoją tożsamość, tzn. kończą stnene w orygnalnej forme, podczas gdy tworzone są nne dobra lub usług (Frsch [1965]). W przypadku nstytucj fnansowych proces transformacj wg Sealeya Lndleya polega na pozyskanu penędzy od podmotów mających nadwyżkę fnansową a następne pożyczanu tych środków tym podmotom gospodarczym, które mają ch defcyt (nedobór). Dla nstytucj fnansowych produktem w sense techncznym jest wachlarz usług fnansowych śwadczonych zarówno depozytaruszom jak kredytoborcom, a polegających np. na: admnstrowanu płatnoścam klentów, śwadczenu usług pośrednctwa (np. przyjmowane lokat, udzelane kredytów, gwarancj poręczeń), śwadczenu usług w postac doradztwa fnansowego zarządzana fnansam. Natomast przez proces produkcj w sense ekonomcznym rozume sę próbę stworzena produktu, który posada wyższą wartość nż orygnalne czynnk produkcj (Frsch [1965]). Sealey Lndley uważają zatem, że za produkty nstytucj fnansowych rozumane w sense ekonomcznym należy uważać tylko te produkty technczne, które mają wyższą wartość nż ponesone nakłady czynnków produkcj (gdze wartość ta wyrażona jest w cenach rynkowych). Natomast usług śwadczone depozytaruszom przez nstytucje fnansowe można skojarzyć z nabywanem ekonomcznych czynnków produkcj, bo ponoszone koszty tych usług ne rodzą stotnych bezpośrednch przychodów. Można traktować te usług (w postac np. udostępnana skrytek bankowych, obrotu czekowego kart płatnczych) jako częścową zapłatę za pozyskan tych środków od depozytaruszy. Koszty własne śwadczena tych usług przewyższają zwykle opłaty poberane od klentów (np. za wydane karty płatnczej lub prowadzene rachunku oszczędnoścowo-rozlczenowego). Zatem wg Sealeya Lndleya proces produkcj nstytucj fnansowych jest weloetapowym procesem, wymagającym półproduktów (ntermedate outputs), w którym usług śwadczone przez nstytucje fnansowe przy użycu kaptału fzycznego, pracy materałowych czynnków produkcj oraz środk pozyskane od depozytaruszy, są użyte do wytworzena aktywów generujących przychód (ang. earnng assets). Proces ten jest analogczny jak w przedsęborstwe produkcyjnym, w którym jeden wydzał wytwarza półprodukty, które są bezpośredno użyte jako czynnk produkcj w nnym wydzale. Ostateczne półprodukty powalają na uzyskane fnalnego produktu ekonomcznego - różnych kategor aktywów generujących przychód. Pomaru produkcj dokonuje sę poprzez wyrażene różnych typów tych aktywów w jednostkach penężnych. Czynnkam produkcj są: praca, kaptał fzyczny pozyskane przez bank środk penężne (kaptał fnansowy); zaangażowane czynnków merzy sę odpowedno lczbą zatrudnonych, wartoścą składnków majątku trwałego oraz wartoścą depozytów nnych pozyskanych środków. Szczegółową dyskusję podejść do klasyfkacj czynnków produkcj produktów bankowych spotykanych w lteraturze przedmotu prezentuje Marzec [1998]. 3

4 Przykład empryczny. Wykorzystując podejśce Sealeya Lndleya dokonano specyfkacj grancznej funkcj kosztów oraz pomaru efektywnośc kosztowej na przykładze oddzałów jednego z polskch banków. Założene, że badane jednostk charakteryzują sę tą samą technologą (lub mają do nej dostęp), wydaje sę być spełnone w przypadku oddzałów jednego banku. Doboru zmennych do modelu dokonano zgodne z podejścem przedstawonym w poprzednej częśc artykułu uwzględnając fakt, że przedmotem zanteresowana są oddzały jednego banku, co ma wpływ na rozważane kategore czynnków produkcj produktów. Proponowany stochastyczny model granczny krótkookresowej funkcj kosztu zmennego przyjmuje postać: Błąd! Ne można tworzyć obektów poprzez edycję kodów pól. =1,,n., (2) gdze: N = nakład czynnka stałego - kaptału fzycznego - wyrażonego poprzez wartość brutto neruchomośc (a także nwestycje w neruchomośc obce), Q = produkcja oddzału wyrażona poprzez agregat różnych form kredytów złotowych walutowych (m.n. kredytów w rachunku beżącym, obrotowych, ratalnych, dyskontowych, nwestycyjnych, pożyczek gotówkowych dla ludnośc, faktorngu, zrealzowanych gwarancj poręczeń, rachunków nostro lokat w nnych bankach) oraz przekazywanej do central banku nadwyżk depozytów nad kredytam (w przypadku oddzałów specjalzujących sę w gromadzenu depozytów), w L = cena czynnka zmennego: kaptału ludzkego wyrażona przez średne wynagrodzene pracownków oddzału w przelczenu na pełne etaty, w D = cena czynnka zmennego: kaptału fnansowego, jako średne oprocentowane różnych form depozytów nnych pozyskanych środków penężnych, wyrażone przez loraz kosztów odsetkowych (wraz z zapłaconym prowzjam od nnych pozyskanych środków) wartośc depozytów, VC = koszty zmenne = suma kosztów zwązanych z zaangażowanem czynnków zmennych: kaptału fnansowego (odsetk od depozytów nnych pożyczonych środków, a także prowzje płacone od zacągnętych przez dany oddzał kredytów pożyczek), kaptału ludzkego (wynagrodzena) oraz dwóch nnych czynnków zmennych o cenach jednakowych dla oddzałów (m.n. koszty zużyca tonera paperu do drukarek, dysketek, materałów burowych oraz odsetk od środków uzyskanych z central banku na fnansowane nadwyżk kredytów nad depozytam). Powyżej wyróżnono dodatkowo dwa zmenne czynnk produkcj, których zaangażowane składa sę na koszt zmenny (VC), lecz ch ceny, stałe dla wszystkch oddzałów, ne wchodzą w sposób jawny do modelu (2), który stanow ostateczną, estymowalną postać modelu wyprowadzonego w pracy Osewalsk Marzec [1998]. W celu oszacowana neznanych parametrów funkcj kosztu oraz wstępnego pomaru neefektywnośc użyto (ze względu na łatwość oblczeń) tzw. Skorygowaną Metodę Najmnejszych Kwadratów (ang. Corrected Ordnary Least Squares 4 ; COLS). Przyblżony pomar efektywnośc odbywa sę w oparcu o reszty MNK. Oddzał, dla którego reszta ( ln C ln C $ ) jest mnmalna przyjmuje sę jako w pełn efektywny (jako wzorzec efektywnośc). Względną efektywność -tego oddzału merzy 4 Omówene tej najprostszej metody można znaleźć u Schmdta Scklesa [1984]; podają ją równeż Marzec Osewalsk [1997] oraz Osewalsk Wróbel-Rotter [1998]. 4

5 sę jako: rˆ ef, = exp mn j = 1, K, n ( ln C ln Cˆ ) ( ln C ln Cˆ ) j j. (3) W oparcu o dane przekrojowe z I kwartału 1997 roku, a pochodzące z 58 oddzałów jednego z polskch banków, oszacowano krótkookresową funkcję kosztów zmennych, otrzymując następujące oceny parametrów równana (2), błędy średne szacunku tych ocen wartośc statystyk t-studenta: Zmenna Ocena parametru przy Błąd oceny Statystyka t-studenta zmennej Const ln N ln Q (ln Q) Ln w L Ln (w D *100) Dopasowane danych emprycznych do danych teoretycznych jest bardzo dobre; współczynnk determnacj wynos ponad Otrzymane oceny parametrów, oprócz oceny przy czynnku stałym (N), mają sensowną nterpretację. Z warunków regularnośc ekonomcznej funkcj kosztów wynka m.n., że znak parametru β 1 przy lnn pownen być ujemny. Oceny parametrów uzyskano stosując MNK ne nakładając żadnych restrykcj na parametry. Użyce podejśca bayesowskego w analze tego problemu umożlwłoby pełne uwzględnene założeń mkroekonomcznych wstępnych nformacj, a także właścwe, probablstyczne modelowane efektywnośc (zob. Osewalsk Marzec [1998]). Szczególne dużą ( statystyczne bardzo stotną) rolę odgrywa cena depozytów w kształtowanu sę pozomu kosztu zmennego. Wzrost tej ceny o 10% (tj. o 2 punkty procentowe przy wyjścowym oprocentowanu depozytów 20%) powoduje wzrost kosztów o około 6.5%. Forma funkcyjna (2) dopuszcza zmenny efekt skal produkcj w zależnośc od welkośc produkcj, zatem współczynnk efektu skal produkcj (jako odwrotność elastycznośc kosztu względem welkośc produkcj) wynos: RTS ( + 2 ln( Q )) 1 = β β dla =1,,n. (4) 2 3 Wzrost kosztów zmennych o 1% odpowada wzrostow produkcj w przypadku najmnejszego oddzału o około 1.29%, wzrostow produkcj oddzału przecętnego o 1.11% oraz wzrostow produkcj w przypadku najwększego oddzału tylko o około 0.98%. Wartość RTS wększa od jednośc dla 56 z 58 oddzałów wskazuje na rosnący efekt skal. Wskazuje to, przy ustalonych cenach, na możlwość zwększena zysku poprzez zwększene skal dzałalnośc wększośc oddzałów. Wskaźnk neefektywnośc kosztowej oddzałów oblczone wg wzoru (3) zawarte są w tabel ponżej. Oddzał $r Rankng Oddzał $r Rankng Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał

6 Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Oddzał Mnmalne $r 0.52 Średne $r 0.75 Interpretując otrzymane wynk można stwerdzć, że np. w perwszym kwartale 1997 roku średno 25% kosztu zmennego ponesonego przez wszystke oddzały banku było kosztem nadwyżkowym, neuzasadnonym an welkoścą produkcj an cenam czynnków zmennych czy welkoścą zaangażowana czynnka stałego. Warto jednak zauważyć, że otrzymane oszacowana neefektywnośc charakteryzują sę znacznym, prawdopodobne nadmernym zróżncowanem, co wynka z uproszczonej metody estymacj funkcj kosztu pomaru samej neefektywnośc. O le rankng oddzałów może być warygodny, to pozom efektywnośc wydaje sę być zanżony. Znaczne pełnejszą analzę statystyczną dentycznego modelu dla tych samych danych prezentują Osewalsk Marzec[1998]. Bblografa [1] Agner D., C.A.K. Lovell, P. Schmdt, 1977, Formulaton and Estmaton of Stochastc Fronter Producton Functon Models, Journal of Econometrcs, 6. [2] Bauer P.W., D. Hancock, 1993, The effcency of the Federal Reserve n provdng check processng servces, Journal of Bankng and Fnance, 17. [3] Beckers D.E., C.J. Hammond, 1987, A tractable lkelhood functon for the normal-gamma stochastc fronter model, Economcs Letters, 24. [4] Cebenoyan A.S., E.S. Cooperman, C.A. Regster, S.C. Hudgns, 1993, The relatve effceny of stock versus Mutual S&Ls: A stochastc cost fronter approach, Journal of Fnancal Servces Research. 6

7 [5] Ferrer G.D., C.A.K. Lovell, 1990, Measurng cost effcency n bankng: econometrc and lnear programmng evdence, Journal of Econometrcs, 46. [6] Frsch R., 1965, Theory of Producton, Chcago. [7] Greene W., 1980, Maxmum lkelhood estmaton of econometrc fronter functons, Journal of Econometrcs, 13. [8] Jondrow J., C.A.K. Lovell, I. Materov, P. Schmdt, 1982, On the estmaton of techncal neffcency n the stochastc fronter producton functon model, Journal of Econometrcs, 19. [9] Kaparaks E., S. M. Mller, A.G. Noulas, 1994, Short-run cost neffcency of commercal banks: A flexble stochastc fronter approach, Journal of Money, Credt, and Bankng, 26. [10]Koop G., J. Osewalsk, M.F.J Steel, 1994, Bayesan effcency analyss wth a flexble form: The AIM cost functon, Journal of Busness and Economc Statstcs, 12. [11]Koop G., J. Osewalsk, M.F.J Steel, 1997, Hosptal effcency analyss wth ndvdual effects: A Bayesan approach, Journal of Econometrcs, 76. [12]Marzec J, 1998, Produkty, czynnk produkcj funkcja kosztów w badanach efektywnośc kosztowej banków, maszynops opracowana w ramach grantu KBN nr 1-H02B , Akadema Ekonomczna, Kraków. [13]Marzec J, Osewalsk J., 1997, Pomar efektywnośc kosztowej banków: zarys metodolog, Fola Economca Cracovensa, w druku. [14]Meeusen W., J. van den Broeck, 1977, Effcency Estmaton from Cobb-Douglas Producton Functons wth Composed Error, Internatonal Economc Revew, 1977, 8. [15]Mester L.J., 1993, Effcency n the savngs and loan ndustry, Journal of Bankng and Fnance, 17. [16]Molyneux P., Y. Altunbas, E. Gardener, 1996, Effcency n European Bankng, J. Wley & Sons, Chchester. [17]Osewalsk J., J. Marzec, 1998, Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskej analze efektywnośc kosztowej banków, [w:] Zastosowana rozwązań nformatycznych w bankowośc, materały konferencyjne, Akadema Ekonomczna we Wrocławu (nnejszy tom). [18]Osewalsk J, R. Wróbel-Rotter, 1998, Estymacja grancznych funkcj produkcj wskaźnków efektywnośc techncznej na podstawe danych przekrojowych, Przegląd Statystyczny, w druku. [19]Ptt M., L.F. Lee, 1981, The measurement and sources of techncal neffcency n the Indonesan weavng ndustry, Journal of Development Economcs, 9. [20]Schmdt P., R. Sckles, 1984, Producton fronters and panel data, Journal of Busness and Economc Statstcs, 2. [21]Sealey C.W., J.T. Lndley, 1977, Inputs, outputs, and a theory of producton and cost at depostory fnancal nsttutons, The Journal of Fnance, 32. [22]Sherman H.D., F. Gold, 1985, Bank branch operatng effcency, Journal of Bankng and Fnance, 9. [23]Stevenson R.E., 1980, Lkelhood functons for generalzed stochastc fronter estmaton, Journal of Econometrcs, 13. [24]van den Broeck J., G. Koop, J. Osewalsk, M.F.J. Steel, 1994, Stochastc fronter models: A Bayesan perspectve, Journal of Econometrcs, 61. [25]Varan H.R., 1992, Mcroeconomc Analyss, W.W. Norton & Company, Inc., New York. 7

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji

Metody predykcji analiza regresji Metody predykcj analza regresj TPD 008/009 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyk Poltechnka Poznańska Przebeg wykładu. Predykcja z wykorzystanem analzy regresj.. Przypomnene wadomośc z poprzednch przedmotów..

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH W POMIARACH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH POWIERZCHNI SWOBODNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH W POMIARACH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH POWIERZCHNI SWOBODNYCH Małgorzata Ponatowska Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomarach współrzędnoścowych powerzchn swobodnych CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH WYZNACZANYCH

Bardziej szczegółowo