W: M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości. Wrocław Michael Fleischer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W: M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości. Wrocław 2002. Michael Fleischer"

Transkrypt

1 Michael Fleischer Sterow ana przez obraz św iata konstrukcja rzeczyw istości na przykładzie relacji medialnych z 'IV Św iatow ej Konferencji na rzecz Kobiet' w Pekinie 0. Problem Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, jak, na podstawie regulatywnych wyznaczników funkcjonującego w danej kulturze obrazu świata, konstruowane są w interdyskursie określonej kultury wydarzenia przekazywane medialnie. Należy przy tym uwzględnić kilka aspektów. Z jednej strony, że wydarzenia nie są lub rzadko są wprowadzane bezpośrednio w interdyskurs lub dyskurs. Uczestnicy kultury dysponują bowiem z reguły określoną wiedzą, znają już skonstruowane wydarzenia sąsiadujące z danym wydarzeniem, decydujące o ukierunkowaniu wprowadzanego właśnie nowego wydarzenia. Z drugiej strony konstrukcja nowego wydarzenia jak i jego usytuowanie w obrębie danej subkultury lub kultury zależy od wielu faktorów, które sterowane są preferencjami, kontekstualnie uwarunkowanymi właściwościami tekstów, systemu kultury itp. Wydarzenia są ponadto (abstrahując od wydarzeń prywatnych) w większości wypadków co prawda medialnie zapośredniczone, prawie nigdy jednak nie są one jednak wyłącznie medialnie semantyzowane. Poprzez aktualną komunikację w obrębie danej subkultury (rozmowy, dyskusje, spotkania itd.) wydarzenia zostają ukierunkowane i ustalona zostaje ich funkcja dla uczestników kultury i ich subkultur, ukierunkowane w swym znaczeniu, w hierarchicznej pozycji w systemie, w wartościowaniu itp. W pracy niniejszej abstrahuję od wymienionych wyżej faktorów, i koncentruję się na badaniu medialnych wyznacznków jako takich. Interesuje mnie wyłącznie rodzaj medialnej oferty, która następnie (np. w kręgu prywatnym) może być przedmiotem dalszych operacji, oraz jej wyznaczniki kanalizujące lub mogące kanalizować późniejsze operacje Założenia podstawowe Problem zostaje podjęty w sposób następujący: z politycznej przestrzeni wydarzeń typu 'polityka światowa' wybrane zostało jedno wydarzenie 'IV Światowa Konferencja na rzecz Kobiet' w Pekinie, które zbadane zostanie w polskich print mediach. Jako bazę teoretyczną przyjmuję następujące założenia podstawowe: - Wydarzenie miało rzeczywiście miejsce. - O wydarzeniu relacjonują dziennikarze, redakcje, agencje, czasopisma należące do określonej kultury w ten sposób, w jaki jest to w tej kulturze przyjęte. - Relacje z wydarzeń zachodzą w obrębie danej kultury stosownie do funkcjonującego i obowiązującego w tej kulturze obrazu świata. - Obraz świata i generowany przez niego oraz generujący i wyrażający go interdyskurs lub dyskurs regulują przy konstrukcji wydarzenia rodzaj i sposób tej konstrukcji. - Uczestnicy kultury tworzą z oferty medialnej określony konstrukt wydarzenia stosownie do zinternalizowanych przez nich kolektywnie komponentów obrazu świata jak i reprezentowanych przez nich dyskursów, oraz stosownie do środków zastosowanych przez kulturowo uwarunkowaną instancję nadawcy, mogących kanalizować konstrukcję

2 zorientowaną na odbiorcę (jeśli odbiorca nie dysponuje żadnymi innymi wiadomościami, co jednak ma miejsce bardzo rzadko; od tego wymiaru abstrahuję). - Zorientowany na odbiorcę konstrukt wydarzenia może zostać użyty do dalszych aktów komunikacji w obrębie subkultur, w celu modyfikacji poprzez wypośrodkowanie, odniesienie, kontrolę przez innych uczestników komunikacji i umożliwić w ten sposób produkcję nowych konstruktów. Skonstruowane wydarzenie nie zawiera oczywiście wszystkich, lecz tylko te składniki obrazu świata, które dla danego wydarzenia i jego bezpośredniego kontekstu są relewantne: a) elementy dyskursowe, które już zostały zorganizowane przez obraz świata i które pozwalają zatem tak a nie inaczej konstruować wydarzenie; b) elementy dyskursowe, nadające się do (uzupełniającego) generowania obrazu świata z uwagi na dane wydarzenie, oraz c) elementy aktywizujące wiedzę o świecie Teoria wiodąca analizy Przedstawiona tu analiza bazuje na koncepcji radykalnego konstruktywizmu (por. Maturana 1987, Varela 1990) i na konstruktywistycznej, systemowej teorii komunikacji oraz na wynikających z tych teorii definicjach. Jako instrumenty badawcze zastosowane zostają środki analizy dyskursu. Ważne dla analizy pojęcia 'obraz świata', 'stereotyp' i 'normatyw' oraz 'kultura' otrzymują następującą definicję (por. szerzej Fleischer 1994, i ): Obrazy świata to wykazujące oddziaływanie pierwszej rzeczywistości i produkowane przez drugą rzeczywistość regulatywy i komponenty sterujące, służące do generowania, organizowania, specyficznego z uwagi na manifestację i zgodnego z nią zachowania danego systemu kultury, który sam współdecyduje o ich organizacji, jak i do sterowania komunikacji w danym systemie kultury. Obrazy świata są regulatywami w sensie teorii systemów. Dostarczają kryteriów semantyzacyjnych dla konstrukcji drugiej rzeczywistości w obrębie danego systemu kultury i decydują o odnoszącej się do tego organizacji wypowiedzi reprezentujących tę rzeczywistość. Posiadają systemowo usieciowione wymiary językowe i kulturowe, w wymiarze kulturowym (między innymi) wymiar naukowy, medialny, polityczny, gospodarczy, religijny i artystyczny. Obrazy świata występują w różnych usieciowionych i uwarunkowanych ze względu na stratyfikację kulturową i dyskursową manifestacjach (wariantach). Stereotypy są uwarunkowanymi kulturowo konstruktywnymi koincydencjami i konwergencjami obserwacji o charakterze kolektywnym, z jednej strony sterowanymi i socjalizowanymi przez procesy prawdopodobieństwa, a z drugiej motywowanymi strategicznie i z uwagi na zachowanie i odgraniczenie systemu. Są to na podstawie nienaukowych kryteriów kognitywnie stypizowane i typizujące obiekty, służące do osiągnięcia funkcjonalnego, strategicznego, dyskursowo ukierunkowanego i dyskursowo ustalonego uogólnienia w danej manifestacji kultury. Stereotypy wymagają przy tym dwojakiej legitymizacji: muszą (z uwagi na ich skuteczność) wystarczająco często występować i tym samym być stwierdzalne, oraz muszą spełniać funkcje zabezpieczające, odgraniczające lub dyferencjujące w ramach danego systemu kultury. Reguła pragmatyczna: stereotypy uogólniają, po to, by znosić (unieważniać) dyferencjacje, w celu umożliwienia wypowiedzi na temat wynikłej dopiero z tego uogólnienia klasy obiektów w taki sposób, który bez tego uogólnienia na poszczególnych elementach tworzonej klasy nie byłyby możliwy lub 2

3 byłyby kulturowo nierelewantny. Dopiero cel takiego uogólnienia tworzy zatem kulturowo relewantny i kolektywnie funkcjonujący obiekt. Decydująca w tym procesie jest zatem jakość (nieodpartość, możliwość wyjaśnienia/przedstawienia, moc przekonywająca, prawdopodobność, możliwość przeforsowania) powstałej z uogólnienia klasy (określenia klasy). Klasa ta musi być z punktu widzenia jej kulturowej lub/i socjalnej relewancji bardzo stabilnie utworzona. Samo uogólnienie nie jest przy tym decydujące (jest ono konieczne, ale nie wystarczające), lecz współgra między dwiema operacjami, między uogólnieniem i znoszeniem dyferencjacji, przy czym druga operacja staje się skuteczna i rozpoznawalna dopiero przez zastosowanie atrybutywnego elementu dodatkowego. Kolejną właściwość stereotypów scharakteryzować można następująco: Stereotypy wykazują właściwości zdań egzystencjalnych (jednostkowych) postulując równocześnie, a mianowicie milcząco, charakter zdań ogólnych (prostych), niezależnie od tego, czy językowo rzeczywiście przyjmują formę zdań ogólnych lub nie. Normatywy są to podlegające procedurom normalizacyjnym elementy wypowiedzi, w których wyraża się 'normalność' i obowiązujące dla niej semantyzacje i wzorce. Normatywy to obiekty, poprzez które pewien specjalny kulturowy obszar systemu zostaje ustalony jako 'normalny', w ten sposób, że inne zjawiska muszą się według niego orientować, aby tak a nie inaczej zostać wprowadzone w dany system kultury. Normatywy to obiekty, które muszą być w stanie wykazywać przydatność do manifestowania wzorców, tworzenia wzorców normalizujących i zastosowania do nich procedur normalizacyjnych. W sensie pragmatycznym podać można następującą regułę: Normatywy dyferencjują wartościująco. W dane kognitywne i komunikacyjne kontinuum prowadzone zostają wartościujące dyferencjacje, przy czym jedna strona dyferencji najczęściej ta, która jest zamanifestowana oddaje 'normalną', a druga strona najczęściej implicytna, ta, którą należy zrekonstruować oddaje obszar 'odbiegający od normalności', 'nie-normalny', a mianowicie postulatywnie lub usytuowany tak, jakby był rzeczywiście dany. Normatywy pozwalają ponadto, i tak też są stosowane, nie nazywać konkretnej manifestacji tego, co normalne (prawdziwe, właściwe, słuszne, jedynie słuszne itp.), tego, co ma się na myśli. Znajomość tego co normalne, jest tym samym powinnością odbiorcy, tak że za pomocą normatywów równocześnie może być odpytywana przynależność partnerów komunikacji do danego systemu. Z punktu widzenia systemu językowego normatywy to rzeczowniki, przysłówki, przymiotniki jak i zawierające je bardziej kompleksowe formy (zdania, syntagmy, np. określone frazeologizmy, powiedzonka, w tym przysłowia) i wyrażenia tworzone ad hoc. Dają się przy tym wyróżnić przynajmniej dwie klasy normatywów (w nawiasie ich typowe formy): a) normatywy elementarne (normalne, prawdziwe, prawidłowe itp. x) oraz b) normatywy ustrukturyzowane (każdy przecież wie, że; wszyscy jesteśmy zdania, że, wiadomo, iż itp.). Kultura jest rzeczywistością znaków. Kultura jest fenomenem znakowym posiadającym charakter systemowy, którą rozumieć należy jako otwarty, dynamiczny, nieodwracalny rzeczywiście istniejący system, obejmujący wszystkie te fenomeny i dotyczący wszystkich tych aspektów, które bazują na procesach znakowych. Wszędzie tam, gdzie występują znaki, a tym samym znaczenia (a ściślej interpretanty), generowane są dyskursy i oddziałują obrazy świata, mamy do czynienia z systemem kultury. Kultura nie jest przy tym fenomenem, który można statycznie umiejscowić lub ograniczyć, lecz współuzależnioną wiązką mechanizmów i zasad, czyli systemem, oddziałującym tam, gdzie generowane są znaki. Kultura jest fenomenem funkcjonalnym, tak samo jak jej podstawa to znaczy znaki. 3

4 Kultura nie jest możliwa do określenia na konkretnych przestrzennie i czasowo niezmiennych obiektach, jest ona fenomenem relacjonalnym i funkcjonalnym. W tym rozumieniu 'kultura' nie dotyczy i nie obejmuje ludzi jako takich; jest oczywiście produkowana przez ludzi, nie jest jednak do nich sprowadzalna. Kultura wykazuje jako generowany przez znaki i generujący znaki system oraz jako bezpośredni produkt systemu socjalnego i pośredni produkt systemu biologicznego następujące cechy lub właściwości: a) Jest systemem w rozumieniu teorii systemów. b) Jest systemem otwartym w rozumieniu termodynamiczno-biologicznej teorii procesów nieodwracalnych, powstała, rozwija się i funkcjonuje według praw systemów otwartych, też jeśli przyjmują one częściowo specyficznie kulturowe formy i realizowane są innymi drogami niż w świecie organizmów. c) Jest systemem ewoluującym w rozumieniu teorii systemów ewolucji (jak została ona sformułowana przez Riedla). d) Jest obiektem, to znaczy rzeczywiście istniejącym i funkcjonującym systemem (podobnie i w tym sensie w jakim mechanizm ewolucji jest takim systemem). e) Kultura wykazuje właściwość samoorganizacji. f) Nie jest jako system sterowalna z uwagi na określony cel, gdyż jest fenomenem podlegającym kontyngencji. g) Posiada właściwości, sprowadzalne do ogólnego systemu jako takiego i nie przysługujące elementom systemu (= właściwości systemowe) oraz właściwości, sprowadzalne do i wynikające z jej (pojedynczych lub kompleksowych) elementów. Samosterujące i samoorganizujące się właściwości systemu jako takiego posiadają charakter obiektu. 1. Materiał analizy Analizowanym wydarzeniem jest 'IV Światowa Konferencja na rzecz Kobiet' ONZ, która odbyła się od do roku w Pekinie, z uwzględnieniem Konferencji NGO w Huairou ( ). Konferencja wybrana została jako przedmiot analizy z dwóch powodów pragmatycznych: analizowane wydarzenie miało być z uwagi na relacje o nim i jego wymiar łatwe do ujęcia oraz posiadać dyskretny charakter, tzn. relacja miała się w określonym czasie rozpocząć i zakończyć. Jako podstawa dla konstrukcji wydarzenia uznane zostają relacje na jego temat w polskiej prasie w konkretnym czasie. Ze względu na przeprowadzalność analizy ograniczyłem się (z jednym wyjątkiem) do czasopism ukazujących się i redagowanych w Polsce. Uwzględniłem zarówno interdyskursowe czasopisma wielkoformatowe i magazyny jak i interdyskursowe czasopisma kobiece. Specyficznie subkulturowe czasopisma feministyczne (jak np. Pełnym Głosem lub Matka Bolka) nie zostały uwzględnione; ze względu na ich nacechowanie subkulturowe nie są one porównywalne z czasopismami interdyskursowymi, nie dałoby się skonstruować koherentnych kryteriów porównywalności. Ograniczenie się do czasopism redagowanych przez polskie redakcje wynika z faktu, iż spora ilość nowo wprowadzonych na rynek czasopism kobiecych stanowi kopie zachodnioeuropejskich tytułów i zawiera albo tłumaczone teksty z wydań rodzimych lub też prowadzonych jest przez zagraniczne redakcje, tak że nie można ocenić, na ile relacje w nich zawarte reprezentują polski interdyskurs i polski obraz świata. Ciekawe, że w zanalizowanych wyrywkowo, lecz tu nie uwzględnionych, wydaniach tych tytułów nie znalezionio ani jednego artykułu dotyczącego Konferencji na rzecz Kobiet. Ponadto należy podkreślić, że prezentowana tu analiza nie pretenduje do pełności. Nie mógł zostać uwzględniony cały rynek prasowy. Dla celów niniejszej analizy dokonano wystarczającego i reprezentatywnego wyboru z wymienionych wyżej trzech grup czasopism, który dodatkowo uzupełniony został o relewantne, tzn. ukazujące sie w inkryminowanym czasie wydania Gazety Wyborczej, w których pojawiły się artykuły na temat konferencji. Nie ma jednak absolutnej pewności, że zarejestrowane zostały wszystkie artykuły relacjonujące 4

5 o wydarzeniu. Uwzględnione zostały, w istotnym dla nas okresie, wydania następujących 24 czasopism: - Czasopisma: Przegląd Tygodniowy, Wiadomości Kulturalne, Tygodnik Powszechny, Gazeta Polska, Sycyna (dwutygodnik kulturalny), Angora, Nie, Tygodnik Solidarność, Najwyższy Czas, Wprost, Polityka, Panorama, Na żywo (Springer), Przekrój, Sukces (miesięcznik) und Gazeta Wyborcza (dziennik). - Czasopisma kobiece: Przyjaciółka, Świat Kobiety praktyczny, nowoczesny, fascynujący (Bauer), Kobieta i Życie, Tina pismo nowoczesnej pani (Bauer), Filipinka, Naj Tygodnik dla każdej z nas (Gruner+Jahr), Claudia radzi, pomaga, informuje (Gruner+Jahr), Kobieta i Styl Magazyn kobiet myślących. W uwzględnionych wydaniach znaleziono 22 artykuły relacjonujące na temat Konferencji. Dla dalszej analizy i wynikających z niej wniosków obowiązują następujące założenia: - Wydarzenie 'IV Światowa Konferencja na rzecz Kobiet' ONZ (dalej skrótowo: konferencja) konstruowane jest w Polsce na podstawie tego, co w owych 22 tekstach jest jak zawarte. - W zebranych i analizowanych 22 artykułach odzwierciedla się pośrednio za pośrednictwem dyskursu obraz świata, a ściślej te jego komponenty, które dla konstrukcji konferencji są relewantne. - Polscy uczestnicy kultury nie otrzymali w danym okresie żadnych innych informacji na temat konferencji, ani poprzez media wizualne ani poprzez inne media typograficzne jak te, które zanalizowano. - Sterowana przez obraz świata konstrukcja wydarzenia modyfikuje i wzbogaca ze swej strony obraz świata jako taki oraz jego komponenty związane z wydarzeniem. Jeśli zaakceptować powyższe założenia (również ze względów operacjonalności analizy), można przyjąć, że analiza artykułów pozwoli zrekonstruować te komponenty obrazu świata, które odpowiedzialne są za kulturową konstrukcję wydarzenia, jak i te komponenty, którymi z kolei wydarzenie odpowiednio wzbogaca i modyfikuje obraz świata w interesującym nas tu zakresie. Musi zatem zostać z jednej strony pokazane, jakie tekstualne i dyskursowe cechy w jaki sposób zostały nacechowane i konstruktywnie ukształtowane przez obraz świata, oraz z drugiej strony jakie tekstualne elementy w jaki sposób potwierdzają, modyfikują, wzbogacają itp. obraz świata. W tym celu zastosowane zostały dwie strategie analityczne: - Z jednej strony omówione zostaną techniczne cechy artykułów: miejsce wydania, gatunek tekstu, stała rubryka, w ramach której publikowany jest tekst, pozycja w wydaniu, wielkość, liczba autorów/autorek. - Z drugiej strony zanalizowana zostanie treść artykułów, z tym że nie linearnie, interpretatywnie (typu hermeneutycznej interpretacji tekstu), lecz z uwagi na dyskursowo relewantne cechy zastosowane w tekstach, a mianowicie: sformułowania kolektywnosymboliczne oraz ich semantyzacja, opozycje, stereotypy, normatywy, środki polaryzujące, integrujące i konsolidujące oraz strategiczne ukierunkowania i ich cele. 2. Cechy techniczne Tabela (1) prezentuje techniczne cechy analizowanych artykułów. Zarejestrowane zostały: tytuł i podtytuł oraz nagłówek, nazwa czasopisma, określenie gatunkowe tekstu, ponadto stała rubryka i strona, na której tekst się ukazał, wielkość tekstu w ułamku strony oraz autorzy. W pierwszej kolumnie podany został numer będący jednocześnie kluczem cytowania; podwójne cytaty, tzn. cytowane przez mnie cytaty dziennikarzy podane są w 5

6 znakach " ", pozostałe pasaże są zwykłymi cytatami. Uwaga techniczna: cytaty z analizowanych tekstów nie są w artykule adresowane, nie jest dla mnie bowiem istotne, kto dany tekst napisał, a tylko jego dyskursowe nacechowanie i pochodzenie. Zainteresowani czytelnicy pochodzenie cytatów mogą odnaleźć w aneksie. Tabela 1, Analizowane artykuły (S = strona, W = wielkość tekstu w ułamku strony) Nr Tytuł, Nagłówek Czasopismo Gatunek Rubryka S W Autor/ka 1 Nie pojadę do Pekinu Gazeta komunikat bez 1 1/8 P Protest Senator Kuratowskiej Wyborcza, 2 Wałęsa w sprawie kobiet W Pekinie nie ma czasu na list prezydenta 3 Chińska pancerdemografia Dziewczynki zabija się bez skrupułów Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, Połowa władzy i cała pensja Polityka, 35, Polki drugiej kategorii / We Wprost, 36, wszystkich krajach świata kobietom powodzi się gorzej niż mężczyznom. RP nie jest wyjątkiem 6 Czarne stroje i zapalone lampy Demonstracja na otwarcie pekińskiej konferencji 7 Rewolucja się zaczęła 11 dni na pogodzenie ognia z wodą 8 Prawa kobiet prawa człowieka Rozmowa z mec. Romą Orlikowską, delegatką AI na konferencję pekińską 9 Pani Clinton gani Chiny Światowa Konferencja nt. Kobiet 10 Kobieta polityk to rzadki gatunek / Konferencja w Pekinie Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza, Krucjata Kobiet Gazeta Wyborcza, List Prezydenta Gazeta Wyborcza, Wirus emancypacji Wprost, 37, Papieski głos w Pekinie Tygodnik Powszechny3 7, Pekin źródłem nadzieji Tygodnik Powszechny3 7, Przełom w Pekinie Sztandar Młodych, 202, Pekin niezgody Tygodnik Solidarność, 37, komunikat bez 1 1/8 Olena Skwiecińska sprawozdan ie sprawozdan ie sprawozdan ie świat 9 1/2 Krzysztof Łoziński na świecie 13 1 Katarzyna Bernar życie 48-2 Małgprzata 49 Domagalik komunikat bez 1 1/16 Joanna Piotrowska, Adam Kozieł, Fundacja Helsińska agencja świat 4 1/2 Reuter, Olena Skwiecińska wywiad świat 8 1/4 Mieczysław Abramowicz agencja bez 1 1/16 OS, LL, Reuter agencja bez 1 1/16 Reuter sprawozdan ie opinie Olena Skwiecińska list opinie 15 1/8 Lech Wałęsa felieton druga płeć 60 1 Małgorzata Domagalik wywiad bez 6 1/2 KAI kommentar z bez 6 1/4 Teresa Olearczyk agencja bez 1 1/8 Reuter, PAP, Kry sprawozdan ie społeczeń stwo 22 1/2 Marcin Dziurda 6

7 18 Babie knebel, czyli jak nie pojechałam do Pekinu 19 Lech Wałęsa do Uczestników IV Międzynarodowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Pekinie Tygodnik Solidarność, 37, Tygodnik Solidarność, 37, Pociąg złamanych serc Polityka, 37, Mów mi siostro Polityka, 37, Obalanie chińskiego muru Czy forum kobiece w Huairou i konferencja w Pekinie zdemokratyzują Chiny Wprost, 38, sprawozdan ie list społeczeń stwo społeczeń stwo 22 1/4 Ewa Tomaszewska 22 1/4 Lech Wałęsa reportaż na świecie 12 1/2 Anna Tomiak sprawozdan ie koresponde ncja na świecie 1 1 Anna Tomiak, Witold Pawłowski świat 71 1 Krzysztof Darewicz Spośród 22 artykułów opublikowanych na temat konferencji osiem zostało napisanych przez kobiety a sześć przez mężczyzn, dwa przez parę autorów (kobieta/mężczyzna), pięć jest komunikatami agencyjnymi. Temat omawiany był zatem głównie, lecz nie wyłącznie, przez kobiety. Duży udział mają też doniesienia agencyjne. Jeśli chodzi o tytuły tekstów, to sześć odnosi się do konferencji widzianej z polskiej perspektywy, tzn. temat konferencji łączony jest z wewnętrzną problematyką polską. Trzy tytuły dotyczą Chin, kraju, w którym konferencja się odbywała, a trzynaście artykułów, czyli przeważająca część, zajmuje się problematyką feministyczną. Czasopisma, w których teksty się ukazały, reprezentują prawie wyłącznie gatunek magazynów politycznych; czasopisma kobiece lub ilustrowane nie są wcale reprezentowane. Dziesięć artykułów pochodzi z Gazety Wyborczej, trzy z Polityki, dwa z Tygodnika Powszechnego, trzy z Wprost a pozostałe z Tygodnika Solidarność i Sztandaru Młodych. Odpowiedzialna za konstrukcję konferencji jest zatem głównie Gazeta Wyborcza, pozostałe czasopisma mają, jeśli chodzi o wydarzenie, znaczenie marginalne. Odwrotnie proporcjonalna do tej właściwości jest wielkość artykułów. Większość artykułów w Gazecie Wyborczej jest stosunkowo krótka, są to albo doniesienia agencyjne lub krótkie teksty w części gazety zawierającej wiadomości (wyjątek stanowi obszerny, dwustronicowy tekst w nr. 11). W pozostałych czasopismach donoszących o konferencji dominują dłuższe teksty. Wiąże się to oczywiście także z odmiennym charakterem czasopism (tygodnik/dziennik). Widać zatem, iż zgodnie z oczekiwaniami, za relacje z konferencji odpowiedzialne są dzienniki a za bardziej kompleksowe omówienia tygodniki. Poprzez wyższą częstotliwość ukazywania się dzienników wydarzenia konstruowane mogą być precyzyjniej i, że się tak wyrażę, długotrwalej; tygodniki natomiast mogą o (krótkotrwałych!) wydarzeniach donieść praktycznie tylko raz do dwóch razy, mają zatem mniejszy wpływ na ukierunkowanie jego konstrukcji w świadomości kolektywnej. 3. Analiza dyskursu Materiał pozwala zaobserwować, że konferencja nie jest konstruowana wprost lub jednostopniowo. Da się wyróżnić co najmniej trzy subsystemowe poziomy: a) poziom stosunkowo niekompleksowych, konkretnie zastosowanych środków kolektywnosymbolicznych i dyskursowych, takich jak kulturowo nasemantyzowane opozycje, sformułowania kolektywno-symboliczne, stereotypy, normatywy itp., które wytyczają z grubsza semantyczne ukierunkowanie tekstu, b) poziom atrybutowanych środków kolektywno-symbolicznych i dyskursowych, które wyposażone są już w wartościowanie, w strategicznie ukierunkowaną manifestację, w wymiar charakteryzujący ich dyskursowe pochodzenie i ustalający ukierunkowanie ich semantyzacji, c) poziom kulturowo 7

8 zakorzenionych subkonstruktów, stanowiących już silny składnik interdyskursu, funkcjonujących również samodzielnie, tutaj jednak użytych w celu wsparcia konstrukcji wydarzenia. Wszystkie te poziomy są usieciowione i uzupełniają się wzajemnie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Warunkiem jest oczywiście, że zastosowane środki odpowiednie operacje dopuszczają. Muszą one zatem pochodzić z określonego dyskursu lub być w interdyskursie tak słabo nasemantyzowane, że dokonane za ich pomocą operacje stają się możliwe Subkonstrukty i środki kolektywno-symboliczne Wydarzenie budowane jest przy pomocy ośmiu następujących subkonstruktów: Chiny, Szwecja/Sztokholm, kobiety, mężczyźni, Konferencja na rzecz Kobiet, Polska, prawa człowieka, Watykan. Wyróżnienie tych subkonstruktów wynika z analizy tekstów, chodzi zatem o decyzję interpretatywną. Ponieważ subkonstrukty te powtarzają się w prawie wszystkich tekstach, można przyjąć, że są one z jakiegoś punktu widzenia przydatne dla tematu oraz że posiadają w ramach interdyskursu semantyzację, wspierającą zastosowane w tekstach operacje i pozwalającą widzieć dany temat przez okulary polskiego interdyskursu i w zgodzie z nim. Subkonstrukt Konferencja na rzecz Kobiet posiada przy tym charakter odbiegający nieco od pozostałych subkonstruktów. Dotyczy on bowiem bezpośrednio wydarzenia i odzwierciedla je dopiero jako takie w tekstach. Ponadto jest on połączony z i odnosi się do wcześniejszych konferencji, funkcjonując w kulturze najprawdopodobniej w powiązaniu z problematyką feministyczną. Posiada zatem węższą manifestację i bardziej ograniczony obszar obowiązywania niż pozostałe subkonstrukty. Te bowiem mogą zostać zastosowane do konstrukcji także innych wydarzeń i zostać zfunkcjonalizowane w różnych kontekstach. Użyte przy konstrukcji konferencji sformułowania kolektywno-symboliczne (poziom a) pokazuje lista (2). Dla lepszego przeglądu są one zgrupowane w rastrze wyróżnionych kompleksowych subkonstruktów (poziom c). Lista (4) pokazuje kolektywno-symboliczne sformułowania razem z ich atrybutami (poziom b), tak że widoczne staje się, jaką konkretną semantyzację i jakie wartościowanie sformułowanie w danym tekście posiada (sformułowania cytowane są dosłownie, w przypadkach koniecznych zmieniony jest przypadek). Lista 2, Sformułowania kolektywno-symboliczne w rastrze subkonstruktów Subkonstrukt Chiny: Amnesty International, Chińczycy, Chiny, dziewczynki, gwałty, majestat prawa, nie chciane dzieci, nieludzkie praktyki, noworodki, odpady poaborcyjne, ograniczanie ludności, Pani Clinton, prawa człowieka, prezerwatywy, przemysł farmaceutyczny, przyrost naturalny, publiczne egzekucje, Rosja, sterylizacje, zbrodnie. Subkonstrukt Szwecja: feminizm, guru, mekka, międzynarodowe raporty, Pekin, problematyka kobieca, równouprawnienie, raj dla kobiet, ruch kobiecy, socjalizm, Sztokholm, Szwedki, Światowa Konferencja Kobieca ONZ. Subkonstrukt Kobiety: Azja, Bośnia, dziecko, edukacja seksualna, feministka, Gertrude Mongella, IV Światowa Konferencja nt. Kobiet, kobieca rewolucja, kobieta/kobiety, kultura, mężczyzni, nielegalna aborcja, Pekin, prawa człowieka, prostytucja, równouprawnienie, religia, stereotypy kulturowe, tradycja, za mąż, rola kobiet, udział w życiu, obecność kobiet, prawa, rola, misja, obowiązki, godność kobiet. 8

9 Subkonstrukt Mężczyźni: Chiny, Jugosławia, klęska, kobieta, mężczyzna, mężczyzna-ojciec, macierzyństwo, obowiązki, ojcostwo, oparcie moralne, emocjonalne, duchowe, materialne, opieka nad rodziną, polityka, role życiowe. Subkonstrukt Konferencja na rzecz kobiet: aborcja, feministki/feminizm, homoseksualiści, Iran, katolicy, kobieta wyemacypowana, kobiety sukcesu, konserwatyści, kuchnia, liberałowie, łóżko, mężczyzna, ONZ, Północ, państwa islamskie, państwa muzułmańskie, państwa Zachodu, parlament, Pekin, Południe, pokój dziecięcy, praca, praca zawodowa, radykałowie, Skandynawia, społeczeństwu, Szwecja, tradycyjne wartości, urząd, USA, Watykan, życie osobiste. Subkonstrukt Prawa człowieka: bycie człowiekiem, dyskusja, konwencje i umowy międzynarodowe, ludzie, ONZ, prawa człowieka, prawa i wolności, prawo gromadzenia się i stowarzyszania, rasa, religia, społeczność międzynarodowa, tradycja, wewnętrzna sprawa państw, wolność, wykształcenie, zwyczaj, liczba dzieci, prawo do życia, aborcja. Subkonstrukt Polska: aborcja, AIDS, antagonizowanie płci, antykoncepcja, antykoncepcji, autorytet moralny, awans, awans zawodowy, bezpieczeństwo,bieda, Chiny, człowieczeństwo, człowiek, delegacja rządowa, dobro, dokument, dom, domowe pielesze,duch, dyskryminacja, działaczki katolickie, działaczki organizacji katolickich, dzieci/dziecko, dziewczyna, edukacja seksualna, emancypacja, emancypantki, fala protestów, Federacja Ruchów Obrony Życia, feministki, filozofia, Forum Kobiet Katolickich, godność/godność kobiety, gospodarka, gwałt, harmonia, humanizacja, Japonia, Jugosławia, Kanada, katolicka większość kobiet, katolicka większość społeczeństwa, Kościół katolicki, kobieca wrażliwość, kobieta-matka, kobieta/-y, kultury kwalifikacje, lesbijki, liberalnego totalitaryzmu, młode pokolenie, mąż, mężczyzna-ojciec, mężczyzna/-źni, macierzyńska misja, macierzyństwo, matka, matka-polka, miłość, narody, natura, natura moralna i etyczna, natura moralna, religijna i świadomościowo-intelektualna, niedostatek, Niemcy, normy etyczne, obowiązki zawodowe i rodzinne, obyczaje, obywatele/obywatelki, ochrona państwa, ojciec/ojcostwo, oparcie moralne, emocjonalne, duchowe i materialne, opieka nad rodziną, opieka zdrowotna, organizacje katolickie, Państwo, Panie, partie polityczne, Pekin, piękno, planowanie rodziny, planowanie rodziny, poczucie ładu moralnego i odpowiedzialności, podręczniki szkolne, podstawowa komórka społeczna, pokój, pokój na świecie, policja, polityka prorodzinna państwa, Polki, Polska, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, polska kobieta, polska racja stanu, Polskia Federacja Ruchów Obrony Życia, pomoc społeczna, praca zawodowa, praktyki seksualne, prawa człowieka, prawa dziecka, prawa kobiet, prawo do życia, problemy demograficzne i społeczne, prokuratura, przemiany społeczne, przyrost naturalny, przyszłość, racje ekonomiczne, raport, raport rządowy, rasa, rodzina, rola żony i matki, rola kobiet/kobiety, rozwody, służba zdrowia, sądy, Sekretariat Prawicy Krakowskiej, serdeczność, społeczeństwo, społeczno-ekonomiczne, Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych, stanowisko rządu, stanowisko większości kobiet polskich, stereotypy, sukces zawodowy, swoboda, sytuacja kobiety, szacunek, świat, tolerancja, tradycja, tradycyjne wartości, ubezpieczenia, ugrupowania kobiece, umiejętność życia, USA, wartości, wartości moralne, wartości ogólnoludzkie, większość społeczeństwa, wiedza, wolność, współżycie seksualne, współczesy świat, wychowanie, wychowawczyni dzieci, wyznanie, zafałszowana wizja kobiety, zdrowie fizyczne, żona, życie, życie rodzinne, życie społeczne, polityczne i ekonomiczne. Subkonstrukt Watykan: świat, życie, biedny, bogaty, dzieci, edukacja, feminizm, feminizm chrześcijański, feminizm lat 70, klasy społeczne, Kościół, kobieca samorealizacja, kobiety, mężczyźni, małżeństwo, macierzyństwo, Narody Zjednoczone, obyczaje seksualne, opieka zdrowotna, płcie, Papież, pokolenia, programy pomocy, religia, rodzina, seksizm, solidarność, Stolica Apostolska. Ukierunkowania sterowane przez subkonstrukt Chiny reprezentowane są przede wszystkim przez sformułowania pochodzące z pól: 'polityka', 'prawa człowieka' i 'kontrola narodzin'. Dziewięć sformułowań pochodzi z ostaniego pola, dominuje ono zatem wyraźnie. Nacechowanie tego subkonstruktu jest jednoznacznie negatywne. Jeśli zatem stosuje się go do konstrukcji wydarzenia, to w celu jego negatywizacji. Subkonstrukt Chiny jest jednak wewnętrznie zdyferencjonowany i wykazuje dwa subpola, mogące w razie potrzeby zmodyfikować jego zastosowanie: z jednej strony pojawia się jednoznacznie negatywnie 9

10 ukierunkowane pole (chiński) 'rząd/aparat władzy', z drugiej strony (potencjalnie lub implicytnie) pozytywnie ukierunkowane pole 'ludność' (Chin). Subkonstrukt Szwecja jest relatywnie słabo zamanifestowany i obejmuje tylko 13 jednoznacznie pozytywnie nacechowanych sformułowań, pochodzących głównie z dyskursu feministycznego. Za ich pomocą wydarzenie może być sytuowane w pozytywnym świetle. Mamy tu do czynienia z punktu widzenia znaczenia tego konstruktu z polem akcydentalnym. Szwecja funkcjonuje w Polsce co prawda jako swego rodzaju symbol kolektywny z semantyzacją typu 'państwo dobrobytu/dobrobyt', w odniesieniu do konferencji na rzecz kobiet wydaje się to jednak być subkonstrukt nieznaczący, tym niemniej jest on w tekstach aktualizowany. Subkonstrukt kobieta sterowany jest głównie przez sformułowania z pola semantycznego 'feminizm'. Ponadto pojawiają się też słowa z zakresu 'polityki'. Konstrukt ten reprezentowany jest co prawda przez stosunkowo nieliczne sformułowania, związane jest to jednak z tym, że dotyczy on centralnego pola wydarzenia, które musi zostać dopiero zbudowane przez pozostałe subkonstrukty. Mężczyźni reprezentowani są przez 13 sformułowań pochodzących z pól 'polityka', 'rodzina' i 'wychowanie'. Subkonstrukt ten posiada niewielkie znaczenie dla konstrukcji wydarzenia. Słowo 'mężczyzna' pojawia się w nacechowanej pozycji tylko 17 razy w analizowanych artykułach. Szerzej natomiast, bo w 32 sformułowaniach, reprezentowany jest subkonstrukt Konferencja na rzecz Kobiet, który stanowi o wydarzeniu. Na pierwszym miejscu plasują się tematy feministyczne, polityczne i religijne. Subkonstrukt prawa człowieka, będący też składnikiem innych konstruktów, jest względnie słabo zamanifestowany i zawiera tylko nieliczne sformułowania. Subkonstrukt Polska jest najobszernieszym konstruktem, co świadczy o tym, że konferencja widziana jest głównie z polskiej perspektywy, oraz że na pierwszym planie stoją polskie tematy, relacje socjalne, okoliczności, anomalie itp. Wydarzenie konstruowane jest zatem głównie w ten sposób, że ukazane zostają jego konsekwencje dla Polski i polski punkt widzenia. Służy ono zatem jako wywoływacz dla wprowadzenia do dyskusji problemów polskich kobiet i polskiego ruchu kobiet. Subkonstrukt Watykan obsługuje silnie zamanifestowany religijnie ukierunkowany wymiar wydarzenia, z punktem ciężkości leżącym na symbolu kolektywnym 'Papież' lub 'polski Papież'. Semantyzowany jest on jednak zarówno pozytywnie jak i negatywnie Powiązanie subkonstruktów (bez uwzględnienia ich częstotliwości) Z listy (2) wyraźnie da się odczytać, że subkonstrukty powiązane są wzajemnie przy pomocy sformułowań kolektywno-symbolicznych, że wzajemnie się uzupełniają i semantyzują. Zjawisko to musi zostać uwzględnione w ramach analiz konstrukcji wydarzeń. Jeśli skorelować subkonstrukty z ich sformułowaniami uzyskamy następujący obraz ich współoddziaływań. Tabela 3, Korelacja subkonstruktów Sformułowanie feministka, feministki, feminizm, feminizm chrześcijański, feminizm lat 70 Subkonstrukt kobiety, Polska, Konferencja na rzecz Kobiet, Szwecja, Watykan 10

11 kobieta/-y, kobieca rewolucja, kobieca samorealizacja, kobieca wrażliwość, kobieta wyemacypowana, kobietamatka, kobiety sukcesu, rola żony i matki, rola kobiet/kobiety mężczyzna, mąż, mężczyźni, mężczyzna-ojciec, ojciec, ojcostwo aborcja, nielegalna aborcja, odpady poaborcyjne Pekin prawa człowieka, prawa dziecka, prawa i wolności, prawa kobiet, prawo do życia, prawo gromadzenia się i stowarzyszania tradycja, tradycyjne wartości Chińczycy, Chiny dzieci, dziecko edukacja, edukacja seksualna macierzyństwo, macierzyńska misja opieka nad rodziną, opieka zdrowotna religia społeczeństwo, społeczność międzynarodowa, społeczno-ekonomiczne życie, życie rodzinne, życie społeczne, polityczne i ekonomiczne dziewczyna, dziewczynki gwałt, gwałty Jugosławia Kościół, kościół katolicki kultura, kultury obowiązki, obowiązki zawodowe i rodzinne obyczaje, obyczaje seksualne ONZ oparcie moralne, emocjonalne, duchowe i materialne pokój, pokój dziecięcy, pokój na świecie polityka, polityka prorodzinna państwa praca, praca zawodowa przyrost naturalny równouprawnienie rasa rodzina stereotypy, stereotypy kulturowe USA wolność świat kobiety, Polska, Konferencja na rzecz Kobiet, Watykan, mężczyźni Polska, Watykan, mężczyźni, Konferencja na rzecz Kobiet, kobiety Konferencja na rzecz Kobiet, Polska, kobiety, Chiny Szwecja, kobiety, Konferencja na rzecz Kobiet, Polska Chiny, kobiety, prawa człowieka, Polska kobiety, prawa człowieka, Konferencja na rzecz Kobiet, Polska Chiny, mężczyźni, Polska Watykan, Polska, kobiety Watykan, kobiety, Polska Polska, mężczyźni, Watykan mężczyźni, Polska, Watykan, kobiety, prawa człowieka, Watykan, Polska, Konferencja na rzecz Kobiet, prawa człowieka Polska, Watykan, Konferencja na rzecz Kobiet Polska, Chiny Polska, Chiny mężczyźni, Polska Watykan, Polska kobiety, Polska mężczyźni, Polska Polska, Watykan Konferencja na rzecz Kobiet, prawa człowieka Polska, mężczyźni Polska, Konferencja na rzecz Kobiet mężczyźni, Polska Konferencja na rzecz Kobiet, Polska Chiny, Polska Szwecja, kobiety Prawa człowieka, Polska Polska, Watykan Polska, kobiety Konferencja na rzecz Kobiet, Polska prawa człowieka, Polska Polska, Watykan W trzech przypadkach ('feminizm', 'kobieta', 'mężczyzna') sformułowania łączą ze sobą pięć subkonstruktów. W czterech wypadkach powiązane są cztery subkonstrukty: 'aborcja', 'Pekin', 'prawa/prawa człowieka' i 'tradycja'. Dla stematyzowania przykładowo 'feminizmu' aktywizowane zostają więc subkonstrukty: 'kobieta', 'Polska', 'Konferencja na rzecz Kobiet', 'Szwecja' i 'Watykan', które należy zatem uznać za relewantne dla tego tematu Semantyzujące atrybuty Dotychczasowa analiza pokazała wyłącznie wystąpienie określonych sformułowań kolektywno-symbolicznych, ważnych dla konstrukcji wydarzenia, abstrahowałem natomiast 11

12 od ich konkretnej semantyzacji, także po to, by wyraźniej przedstawić manifestację przestrzeni konstrukcyjnej. W kolejnym punkcie zanalizowane zostaną także atrybuty, w które sformułowania zostały w tekstach wyposażone, tak że będzie można uzyskać również informacje o zaszeregowaniu danych pól. Lista (4) pokazuje atrybutywne wyposażenie sformułowań w rastrze subkonstruktów. Lista 4, Semantyzujące atrybuty sformułowań kolektywno-symbolicznych Subkonstrukt Chiny: ograniczają przyrost naturalny; niemożliwe było kupienie prezerwatywy; dzieci są zabijane po urodzeniu; dziewczynki są uważane za mniej wartościowe; drugi po Rosji eksporter odpadów poaborcyjnych dla przemysłu farmaceutycznego; wycięto lasy i wyjałowiono glebę; pani Clinton gani Chiny; prawa człowieka są gwałcone; nieludzkie praktyki w ograniczaniu ludności. Subkonstrukt Szwecja: Sztokholm mekką problematyki kobiecej; Szwecja rajem dla kobiet; Feminizm to socjalizm; guru ruchu kobiecego; Szwedki nie czują się równouprawnione. Subkonstrukt Kobiety: kobieca rewolucja; dyskryminujące stereotypy kulturowe; wydawana za mąż wbrew jej woli; zmuszana do prostytucji; edukacja seksualna; nielegalna aborcja; łamane są prawa człowieka; kobiety rzadki gatunek na scenie politycznej; feministka opowiada się za równouprawnieniem i poszanowaniem praw człowieka; wzrastająca rola kobiet; ich twórczy udział w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym; wnoszą nowego ducha, kobiecą wrażliwość, poczucie ładu moralnego i odpowiedzialności; przyczyniają się do humanizacji; obecność kobiet na forum publicznym jest zjawiskiem ze wszech miar pożądanym; dążenie do zapewnienia kobiecie należnych jej praw i możliwości rozwoju; rola, jaką wyznaczyła jej natura; wypełnianie macierzyńskiej misji; spełniać rolę żony i matki, wychowawczyni swoich dzieci; pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych; kobieta w roli żony i matki; poszanowanie matki i rodziny; aborcja uderza w godność kobiety i jej człowieczeństwo, szkodzi zdrowiu fizycznemu i okalecza psychicznie. Subkonstrukt Mężczyźni: polityka zdominowana przez mężczyzn ponosi klęskę; wątek kobiety wyemacypowanej; kobieta dorównująca mężczyźnie; kobieta przejmująca jego życiowe role; macierzyństwo domaga się ojcostwa; oczekiwać od mężczyzny oparcia moralnego, emocjonalnego, duchowego i materialnego; mężczyźnie-ojcu przypominać o obowiązkach; umożliwić mu wywiązywanie się z nich; dać szansę opieki nad rodziną; mężczyzna powinien pomóc; drugie Chiny; druga Jugosławia. Subkonstrukt Konferencja na rzecz Kobiet: areną otwartych i zakulisowych walk; Północ : Południe; liberałowie : konserwatyści; radykałowie wszelkich odcieni; pogodzenie Północy z Południem; Iran i Watykan : Szwecja; sugestie przekazywane społeczeństwu a założenia i cele konferencji; pozycja kobiet: kuchnia, łóżko i pokój dziecięcy : praca, urząd i parlament; feministki a zwolenniczki tradycyjnych wartości; pomysły feministek : katolicy; delegacje państw islamskich; propagowanie aborcji; przyznawanie specjalnych praw homoseksualistom; przedstawiciele ONZ oraz delegatki większości państw Zachodu, przede wszystkim z USA i Skandynawii; wojujący amerykański i zachodnioeuropejski feminizm; wątek kobiety wyemacypowanej; kobieta sukcesu. Subkonstrukt Prawa człowieka: łamanie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą poszczególnych państw; nie neguje się tradycji, religii, zwyczaju; łamanie podstawowych praw i wolności; prawa człowieka mają charakter powszechny; wolność to prawo do gromadzenia się, stowarzyszania i otwartej dyskusji; (aborcja) budzi zastrzeżenia natury moralnej i etycznej; prawo do życia dobro najwyższe; odgórne narzucanie liczby posiadanych dzieci; powszechne uznanie prawa dziecka do życia. Subkonstrukt Polska: Polska za Kanadą, USA, Japonią, Niemcami; kobietom powodzi się gorzej niż mężczyznom; Polki stanowią 17% członków partii politycznych; zatrudnianie zgodnie ze stereotypymi a nie kwalifikacjami; kobieta ma pięć razy mniej wolnego czasu niż mężczyzna; 0,9% uważa, że najważniejszy jest sukces zawodowy; kobiety pragną opuścić domowe pielesze ostatni bastion dyskryminacji; ofiarą przemocy pada co czwarta Polka; Polki historycznemu podziałowi ról przeciwstawiają nowocześnie brzmiące deklaracje; tylko 7% chciałoby całe życie spędzić w domu; państwo nie daje właściwej ochrony kobietom; raport wzbudził falę protestów organizacji katolickich; 12

13 raport "nie odbija poglądów katolickiej większości kobiet", fałszuje wizję kobiety; raport Federacji Ruchów Obrony Życia; raport Społecznego Komitetu Organizacji Pozarządowych; kobieta jest ostoją dobra, piękna i serdeczności, stoi na straży macierzyństwa i miłości; autorytet moralny i nauczanie Kościoła katolickiego; rząd chce wprowadzić aborcję "na żądanie, w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej"; rząd chce wprowadzić "darmową antykoncepcję"; rząd promuje edukację seksualną "w kierunku rozwiązłości i wczesnego rozpoczynania współżycia seksualnego"; rząd chce usunąć z podręczników szkolnych "promocję ról macierzyńskich"; raport rządowy postuluje "ekspresowe rozwody na żądanie"; raport rządowy jest "antyrodzinny", i zmierza do "wyciągnięcia kobiety z domu, zantagonizowania jej z resztą społeczeństwa; raport rządowy zmusza kobiety do podjęcia pracy zawodowej; raport rządowy zawiera treści "sprzeczne z polską racją stanu"; raport rządowy "amoralny twór feministek, dokument antyhumanitarny i zasadzający się na filozofii nihilizmu"; "lesbijkom żyło się milej i aby z powodu swych praktyk seksualnych nie umierały na AIDS"; emancypantki w przeciwieństwie do matki-polki; sprawy kobiet przedmiotem manipulacji ideowopolitycznej; miraże emancypacji; wyłącza się kobietę z kontekstu rodzinnego; życie rodzinne jest najważniejszą rolą kobiety; kobieta to wychowawczyni do pokoju i do miłości; wartość macierzyństwa; macierzyństwo nie ubezwłasnowolnia kobiety, jest szansą jej najgłębszego rozwoju, przemodelowania, "przestrojenia" z dziewczyny na kobietę-matkę i żonę; macierzyństwo domaga się ojcostwa; uznać i bronić najwyższych wartości: godności, miłości, rodziny i pokoju; kobieta jest gwarantem pokoju na świecie; rządowy raport nie jest reprezentatywny; rodzina pierwsze i najważniejsze środowiska człowieka; oficjalne stanowisko rządu nie uwzględnia poglądów większości społeczeństwa; uwzględnić poglądy katolickiej większości społeczeństwa. Subkonstrukt Watykan: surowa ocena swobodnych obczajów seksualnych; Stolica Apostolska jest podobna do Narodów Zjednoczonych; Stolica Apostolska wspiera opiekę zdrowotną, edukację, programy pomocy; kościół był winny seksizmu; Papież orędownikiem feminizmu chrześcijańskiego; feminizm lat 70 zanika; solidarność między mężczyznami a kobietami, kobietami a dziećmi, kobietami bogatymi a biednymi; nie wbija klinu między płcie, pokolenia i klasy społeczne; odrzucić feminizm wymuszający traktowanie kobiet i mężczyzn na zasadzie absolutnie wymiennej albo jako członków dwóch różnych gatunków; zaniedbana kwestia małżeństwa, macierzyństwa, rodziny i religii; małżeństwo, rodzina i macierzyństwo są prezentowane negatywnie; reprezentatywność wobec życia większości kobiet. Jako przykład omówione zostaną te pola, które łączą najwięcej subkonstruktów (patrz tabela 3). W centrum zainteresowania stoi pytanie: jak ukierunkowane są komponenty 'feminizm', 'kobieta', 'mężczyzna' oraz 'aborcja'. (i) 'Feminizm' semantyzowany jest w analizowanych tekstach głównie negatywnie. Przy konstrukcji wydarzenia dominuje jednoznacznie katolicki punkt widzenia feminizmu. Stwierdzić można wystąpienie bipolarnej opozycji, w której po negatywnej stronie pojawia się 'feminizm' z następującymi artybutami: feminizm to socjalizm; pomysły feministek; wojujący amerykański i zachodnioeuropejski feminizm; raport rządowy "amoralny twór feministek, dokument antyhumanitarny i zasadzający się na filozofii nihilizmu"; odrzucić feminizm wymuszający traktowanie kobiet i mężczyzn na zasadzie absolutnie wymiennej albo jako członków dwóch różnych gatunków. Po pozytywnej stronie stoi 'katolicyzm' z atrybutami: zwolenniczki tradycyjnych wartości; Papież orędownikiem feminizmu chrześcijańskiego. Uwzględnić przy tym należy, że ukierunkowanie opozycji nie w każdym wypadku funkcjonuje wprost, często nie chodzi o przedstawienie katolickiego stanowiska, lecz o jego krytyczną prezentację ze strony dziennikarek lub też o napiętnowanie pozycji katolickich. W tekstach wyraźnie widoczne jest jednak wystąpienie i kulturowo uwarunkowane oddziaływanie tej bipolarnej opozycji. Poza tym pojawiają się dwa sformułowania, przedstawiające feminizm jednowymiarowo i neutralnie, tzn. bez wartościującego ukierunkowania: feministka opowiada się za równouprawnieniem i poszanowaniem praw człowieka, feminizm lat 70 zanika. Konstrukcja wydarzenia za pomocą pola 'feminizm' odbywa się więc w Polsce w przeważającej liczbie wypadków przez generowanie bipolarnej opozycji, która ze swej strony generowana i semantyzowana jest głównie z perspektywy katolickiej. 13

14 (ii) 'Kobieta' semantyzowana jest przez bardzo szerokie i bogate pole. Z jednej strony generowany jest wymiar nie-wartościujący, ogólny, stwierdzający tylko 'istniejące' stosunki: kobieca rewolucja; guru ruchu kobiecego; kobieta ma pięć razy mniej wolnego czasu niż mężczyzna; kobieta sukcesu; kobietom powodzi się gorzej niż mężczyznom; kobiety rzadki gatunek na scenie politycznej; państwo nie daje właściwej ochrony kobietom; solidarność między mężczyznami a kobietami, kobietami a dziećmi, kobietami bogatymi a biednymi; dyskryminujące stereotypy kulturowe; Sztokholm mekką problematyki kobiecej; Szwecja rajem dla kobiet; wątek kobiety wyemacypowanej; wydawana za mąż wbrew jej woli; zmuszana do prostytucji; kobiety pragną opuścić domowe pielesze ostatni bastion dyskryminacji. Z drugiej strony występują sformułowania typu definicyjnego, pojawiają się odcinki tekstów przedstawiające wydarzenie z pozycji nacechowanej: feministka opowiada się za równouprawnieniem i poszanowaniem praw człowieka; kobieta dorównująca mężczyźnie; kobieta jest gwarantem pokoju na świecie; kobieta jest ostoją dobra, piękna i serdeczności, stoi na straży macierzyństwa i miłości; kobieta to wychowawczyni do pokoju i do miłości. Do tej grupy zaliczyć można też fragmenty definiujące rolę matki: macierzyństwo domaga się ojcostwa; wartość macierzyństwa. Również w tym polu generowane są opozycje, raz z uwagi na rolę kobiety w społeczeństwie: pozycja kobiet: kuchnia, łóżko i pokój dziecięcy praca, urząd i parlament i raz z uwagi na stwierdzoną już wyżej katolicką semantyzację: emancypantki w przeciwieństwie do matki- Polki. Pozycja katolicka reprezentowana jest w tekstach najczęściej i najszerzej. Odbywa się to za pomocą sformułowań typu definicyjnego, które prezentowane są jako wypowiedzi z obszaru commonsense, jako oczywistości, po to, by wywołać wrażenie, jakoby chodziło o zjawiska ogólnie przyjęte i ogólnie akceptowane. Jako przykład podać można następujące odcinki tekstów: życie rodzinne jest najważniejszą rolą kobiety; macierzyństwo nie ubezwłasnowolnia kobiety, jest szansą jej najgłębszego rozwoju, przemodelowania, "przestrojenia" z dziewczyny na kobietę-matkę i żonę; reprezentatywność wobec życia większości kobiet; sprawy kobiet przedmiotem manipulacji ideowo-politycznej. Silnie reperezentowaną grupę tworzą katolicko ukierunkowane wypowiedzi na temat treści 'raportu rządowego'. Konstruowana i reprezentowana jest opinia, według której raport odzwierciedla pozycję mniejszościową lub powinien być jako taki rozumiany: raport "nie odbija poglądów katolickiej większości kobiet", fałszuje wizję kobiety; raport rządowy jest "antyrodzinny", i zmierza do "wyciągnięcia kobiety z domu, zantagonizowania jej z resztą społeczeństwa"; raport rządowy zmusza kobiety do podjęcia pracy zawodowej; wyłącza się kobietę z kontekstu rodzinnego. (iii) Komponent 'mężczyzna' generowany jest przy pomocy trzech pól: po pierwsze poprzez przedstawienie konsekwencji 'męskiej polityki': polityka zdominowana przez mężczyzn ponosi klęskę; drugie Chiny; druga Jugosławia. po drugie poprzez konstruktywną semantyzację relacji mężczyzna-kobieta: kobieta dorównująca mężczyźnie; kobieta przejmująca jego życiowe role; macierzyństwo domaga się ojcostwa. Ponadto poprzez ukierunkowaną definicję roli, jaką mężczyzna powinien zajmować w społeczeństwie; ten wymiar definiowany jest wyłącznie z perspektywy katolickiej, jak następuje: oczekiwać od mężczyzny oparcia moralnego, emocjonalnego, duchowego i materialnego; mężczyźnie-ojcu przypominać o obowiązkach; umożliwić mu wywiązywanie się z nich; dać szansę opieki nad rodziną; mężczyzna powinien pomóc. 14

15 (iv) Komponent 'aborcja' semantyzowany jest tylko negatywnie i wyłącznie z perspektywy katolickiej: [Chiny] drugi po Rosji eksporter odpadów poaborcyjnych dla przemysłu farmaceutycznego; nielegalna aborcja; propagowanie aborcji; rząd chce wprowadzić aborcję "na żądanie, w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej" Opozycje, stereotypy, normatywy Na zakończenie omówione zostaną opozycje, stereotypy i stereotypowe sformułowania oraz normatywy aktualizowane w procesie generowania tekstów Opozycje występują głównie w dwóch formach: z eksplicytnym tematyzowaniem obydwu stron opozycji wraz z zamarkowaniem pozycji reprezentowanej przez nadawcę, oraz z tekstualizacją tylko jednej 'słusznej' (lub 'niesłusznej') pozycji, przy czym druga, negatywna (lub pozytywna) pozycja eksplicytnie się nie pojawia, jej znajomość i znajomość jej semantyzacji przez odbiorcę zostają założone. W tekstach pojawiają się następujące opozycje pierwszego typu: (i) Tekstualizacja obydwu stron opozycji: - Północ Południe - liberałowie konserwatyści - pogodzenie Północy z Południem - Iran i Watykan Szwecja - sugestie przekazywane społeczeństwu a założenia i cele konferencji - pozycja kobiet: kuchnia, łóżko i pokój dziecięcy praca, urząd i parlament - feministki a zwolenniczki tradycyjnych wartości - pomysły feministek katolicy - Polska jest za Kanadą, USA, Japonią, Niemcami - Polki historycznemu podziałowi ról przeciwstawiają nowocześnie brzmiące deklaracje - emancypantki w przeciwieństwie do matki-polki - dziewczyna kobieta-matka i żona - oficjalne stanowisko rządu nie uwzględnia poglądów większości społeczeństwa - pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych Większość tych opozycji pochodzi w subkonstruktywnego obszaru Konferencja na rzecz Kobiet, pozostałe pojawiają się w obszarze Polska. Konferencja konstruowana jest zatem głównie za pomocą wyraźnie zamanifestowanych opozycji, zastosowany zostaje wzorzec polaryzujący, mający na celu uplasowanie wydarzenia w 'słusznym świetle'. Przy czym opozycje odnoszą się z jednej strony do wymiaru politycznego (Północ, Południe, Iran, Watykan, Szwecja, liberałowie, koserwatyści) a z drugiej strony do specyficznie polskich zjawisk i problemów. Wyraźnie różnicuje się między a) 'słusznym' stanowiskiem i grupami społecznymi reprezentującymi 'prawdziwe pozycje' z jednej strony a b) 'niesłusznym' stanowiskiem i grupami reprezentującymi 'fałszywe pozycje', pozycje manipulujące 'społeczeństwem' z drugiej strony. Tak np. w sformułowaniu: sugestie przekazywane społeczeństwu a założenia i cele konferencji. Rozwiązując to sformułowanie, otrzymujemy następującą argumentację:»x ('manipulatorzy') relacjonuje 'fałszywie/niesłusznie' na temat konferencji, istnieje jednak (implicytnie) Y, znający 'rzeczywiste', 'prawdziwe' itp. cele konferencji«. Za pomocą zasadniczo (leksykalnie) neutralnego słowa 'sugestie' i odpowiedniego kontekstu dana pozycja jest negatywizowana, przez co neutralne słowo otrzymuje negatywną semantyzację. Za pomocą sformułowania 'przekazywane społeczeństwu' uzyskujemy wypowiedź:»x, dokonujący ('fałszywej') relacji, nie należą do społeczeństwa«. Generowane są dwa bloki (sprawozdawcy społeczeństwo) i konstruowana jest implicytna instancja, władna rozpowszechniać 'prawdziwe' wypowiedzi na 15

Reprezentacja przestrzeni jako zjawisko konstruktywistyczne (na przykładzie 'odległości')

Reprezentacja przestrzeni jako zjawisko konstruktywistyczne (na przykładzie 'odległości') Michael Fleischer Reprezentacja przestrzeni jako zjawisko konstruktywistyczne (na przykładzie 'odległości') 0. Wprow adzenie kulturow y czas i kulturow a przestrzeń W konstruktywistycznie i systemowo zorientowanej

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska Równość płci temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek Fundacja Partners Polska Warszawa 2004 Redakcja: Maja Branka, Maciej Tański Przekład: Tadeusz Baszniak Projekt graficzny: Stefan Brzostkowski

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Religia, polityka i równość płci w Polsce

Religia, polityka i równość płci w Polsce Religia, polityka i równość płci w Polsce Końcowy raport badawczy podsumowujący projekt Religion, Politics and Gender Equality Jacqueline Heinen Université Versailles St Quentin-en-Yvelines, Francja (Emerita)

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH ANDRZEJ OCHOCKI Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 3 (227) MARCIN PIELUŻEK* KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH Środowiska skrajnej prawicy, funkcjonujące na marginesie polskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20,

OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20, OD SŁÓW DO CZYNÓW 1995 2015 20 lat Pekińskiej Platformy Działania Przegląd działań Unii Europejskiej opracowany przez Europejskie Lobby Kobiet Tekst został przygotowany jako materiał uzupełniający warsztaty

Bardziej szczegółowo

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych

Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Wiktor Pietrzak Z pewnością Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych może stanowić pewne źródło informacji dla dziennikarzy i dziennikarek

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI RAPORT KOŃCOWY Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Polemiki i recenzje 229

Polemiki i recenzje 229 K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 1 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć program wychowawczy szkoły opis modelu

Jak tworzyć program wychowawczy szkoły opis modelu Jak tworzyć program wychowawczy szkoły opis modelu Poradnik dla szkół Opracowanie: Tomasz Garstka Katarzyna Leśniewska CMPPP, Warszawa 2008 Zawartość Wprowadzenie... 3 Model programu wychowawczego... 8

Bardziej szczegółowo

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE ARTUR LIPIŃSKI MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW Artur Lipiński 1 Trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny, pogłębiające się bezrobocie w wielu krajach Europy

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo