Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012"

Transkrypt

1 Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/ Plan prezentacji I. Obowiązujące ograniczenia prawne zadłużenia JST: - ograniczenia poziomu deficytu budżetu JST, - ograniczenia poziomu zaciąganego długu przez JST, - ograniczenia poziomu obsługi długu JST. II. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST: - mocne i słabe strony konstrukcji wskaźnika, - propozycje zmian w konstrukcji wskaźnika. III. Definicja długu z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych. - umowy z odroczonym terminem płatności, - leasing operacyjny - wykup długu Plan prezentacji cd. IV. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata od 2013 r. - zachowanie zgodności wpf i budżetu w trakcie roku budżetowego i przy uchwalaniu uchwały budżetowej na kolejny rok, - wybór pomiędzy uchwalaniem nowego wpf a zmianą uchwały dotychczasowej, - przedsięwzięcia, programy, zadania siatka pojęć ustawowych, - limit zobowiązań planowanie upoważnień w tym na ciągłość działania jednostki, - limit zobowiązań a uchwała budżetowa, - spełnianie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i w latach następnych. V. Projektowane zmiany w zakresie zaciągania długu i planowania deficytu: - deficyt, - zasady zaciągania długu, - zmiany w przepisach.

2 Deficyt budżetowy JST Art. 217 ust. 1 u.f.p. - różnica między dochodami a wydatkami budżetu JST stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu JST albo deficyt budżetu JST. Dopuszczalność istnienia deficytu należy oceniać z uwzględnieniem innych regulacji u.f.p. (w szczególności mowa o art.: 242 oraz 243 ). Deficyt jest stanem, w którym część sumy ustalonych wydatków budżetowych (przeważnie majątkowych) będzie pokrywana innymi niż dochody budżetowe środkami finansowymi (np. kredytami lub pożyczkami). Przejściowy deficyt budżetu JST Pojęcie to występuje w art. 89 ust. 1 u.f.p. Brak definicji. Wyjaśnienie wyprowadzone z art. 89 ust. 1 u.f.p. JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. Stąd można powiedzieć, że deficyt przejściowy (planowany lub/i realny) to stan utraty bieżącej płynności finansowej JST. Różnica pomiędzy deficytem przejściowym a deficytem budżetowym dotyczy okresu trwania niedoboru środków pieniężnych stanowiących dochody. Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST Obecnie brak rozwiązań, które wprost by ograniczały wysokość deficytu budżetowego JST. Ale MF w 2011 r. zaproponowało wprowadzenie takich regulacji tj. wskaźniki deficytu do dochodów budżetowych w latach: %; %; %; w kolejnych latach natomiast 1%. Efekt negocjacji sprzeciw organizacji reprezentujących samorząd terytorialny. Granice dopuszczalnego deficytu budżetowego są ustalane z uwzględnieniem tego czy dotyczy on sekcji bieżącej czy tez sekcji majątkowej budżetu JST. Sekcja bieżąca Art. 242 ust. 1 i 2 u.f.p. deficyt w sekcji bieżącej budżetu (ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) może być planowany i zrealizowany tylko wówczas, gdy będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i /lub wolnymi środkami (tj. nadwyżkąśrodków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych). Zatem wysokość ewentualnego deficytu w tym przypadku zależy od występowania oraz wielkości nadwyżki z poprzednich lat oraz posiadania wolnych środków. Zatem: Wydatki bieżące< dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki

3 Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST cd. Sekcja bieżąca wyjątek dot. etapu realizacji budżetu Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której wydatki bieżące są wyższe od sumy dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków o ile kwota wydatków przewyższających ową sumę wpływów budżetowych wynika (jest mniejsza lub równa) z wydatków bieżących realizowanych z udziałem tzw. środków pomocowych. Dotyczy to sytuacji w których JST nie otrzymały zaplanowanych kwot dochodów ze środków pomocowych (nie przekazano ich jako refundacji), ale zrealizowały wydatki na zadania (projekty, programy), których źródłem współfinansowania są bezzwrotne środki z UE lub z pomocy państw członkowskich EFTA. Deficyt część majątkowa Dopuszczalność wynika z możliwości spłacania zadłużenia czyli zdolności zadłużenia się JST w związku z pokrywaniem z tych źródeł deficytu oraz z ewentualnego posiadania własnych zasobów wystarczających do pokrycia deficytu danego roku. Konsekwencje występowania deficytu budżetowego JST Wystąpienie deficytu w części bieżącej lub majątkowej budżetu JST związane jest z koniecznością zaplanowania i zrealizowania innych niż dochody roku budżetowego wpływów, które pokryłyby ten deficyt. Jeśli JST nie ma lub nie może uzyskać własnych zasobów na ten cel (nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki*, przychody z prywatyzacji), musi zaciągnąć dług. Korzystanie ze środków zwrotnych kosztuje (są to m.in. prowizje, oprocentowanie, dyskonto), a ponadto jest to obwarowane także istnieniem wyliczanego wskaźnika dopuszczalności spłat zadłużenia. * Wolne środki należy rozumieć jako środki pieniężne, które nie zostały zaangażowane na finansowanie wydatków lub rozchodów w poprzednim okresie. Pochodzą one z zaciągniętych wcześniej, ale niewykorzystanych w całości kredytów i pożyczek. Środkami tymi będą także uzyskane w poprzednich okresach spłaty pożyczek udzielonych przez JST. Planowany w danym roku budżetowym wpływ spłaty pożyczki udzielonej przez JST należy zakwalifikować jako źródło finansowania deficytu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 u.f.p. Źródła pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego JST Art. 217 ust. 2 u.f.p. deficyt budżetu JST może zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez JST; - kredytów oraz pożyczek; - prywatyzacji majątku JST*; - nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych; - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Katalog zamknięty podział na na wpływy o charakterze: zwrotnym (np. przychody z kredytów) i bezzwrotnym (np. przychody z prywatyzacji). * Prywatyzacja majątku polega głownie na zbywaniu należących do JST akcji i udziałów w spółkach komunalnych.

4 Zobowiązania zaliczane do długu JST Art. 72 ust. 1 u.f.p. na dług JST składają się zobowiązania z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będąca dłużnikiem. Zobowiązania zaliczane do długu JST cd. Na mocy delegacji zawartej w art. 72 ust. 2 u.f.p. Minister Finansów dnia 28 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Kontrowersja zapisów: 3 pkt. 2 do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się także umowy o partnerstwie publiczno prywatnym, które mają wpływ na poziom długu [...] umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu [...] Skutek Wiele samorządów zawarło już wcześniej umowy, które od początku roku 2012 okazały się w świetle rozporządzenia kredytami lub pożyczkami wobec czego ich istniejące zadłużenie wzrosło w sensie formalnym (a nie faktycznym), czasami ponad dopuszczalny ustawowo limit. To rzutuje na drastyczne ograniczanie możliwości dalszego zadłużenia JST. Przy obliczaniu długu uwzględniana jest wartość nominalna zobowiązań. Pułapy zadłużenia JST obowiązujące do 2013 r. Zgodnie z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy wprowadzającej u.f.p. do 2013 r. obowiązują ustawowe pułapy zadłużenia JST określone w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r. Art. 169 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego lub rolowanie długu (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) bądź wykupu papierów wartościowych emitowanych przez JST na takie cele; 2) Odsetek i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w pkt. 1, oraz odsetek od kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu JST; 3) Potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów (ogółem) JST. Art. 170 u.f.p. z 2005 r. łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego zaś łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów. Przy obliczaniu tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę emitowanych papierów wartościowych, kredytów ani pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym bezzwrotnymi środkami z budżetu UE lub pomocy państw członkowskich EFTA.

5 Słabe strony obecnie obowiązujących ograniczeń zadłużenia JST 1. Każdą JST niezależnie od szczebla, wielkości, potencjału dochodowego i struktury dochodów obowiązują te same ograniczenia prawne zaciągania i obsługi długu. 2. Istnieją rozbieżności w metodach oceny zdolności do zaciągania i obsługi długu stosowanych przez instytucje finansowe (głównie banki) i agencje ratingowe. 3. Poziom wypłat na obsługę długu jest uzależniony od stanu finansów publicznych a konkretnie od poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB. 4. Brak uzasadnienia merytorycznego do ustalenia wskaźnika poziomu długu na poziomie nie przekraczającym 60% dochodów JST. 5. Brak przekroczenia wskaźników (60% zadłużenia do dochodów oraz 15% na spłatę zadłużenia do dochodów) nie daje gwarancji JST, że nie utraci płynności finansowej. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. Począwszy od roku 2014 nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym kwota wydatkowanych środków na spłatę długu w odniesieniu do dochodów ogółem przekroczy tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia art.243 uofp. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Co w świetle art. 243 uofp zalicza się do długu: - Spłata rat kredytów i pożyczek o których mowa w artykule 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z odsetkami, a więc bez kosztów długu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (art. 89 ust.1 pkt.1); - Wykup papierów wartościowych; - Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.

6 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. A zatem zapisy definiujące dług w artykule 243 są jeszcze węższe niż zapisy definiujące dług w artykule 72 uofp, gdzie uwzględniono dodatkowo: wymagalne zobowiązania oraz przejęte depozyty. Brak jest też ograniczenia co do kredytów i obligacji ze względu na charakter tego finansowania: czy jest to finansowanie na pokrycie deficytu czy na pokrycie przejściowych problemów z płynnością. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Indywidualny ogranicznik wyliczany będzie jako średnia arytmetyczna wskaźników z trzech lat poprzedzających rok na który uchwalany jest budżet. Wskaźnik dla danego roku obliczany będzie jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku w odniesieniu do dochodów ogółem. Dla roku poprzedzającego - dane stanowi plan wykazany w sprawozdaniu za III kwartały, a dla lat wcześniejszych wartości rzeczywiście wykonane. Wyłączenia ograniczeń do projektów europejskich nie dotyczy jednak odsetek. Wyłączenia dotyczące wskaźnika zadłużenia JST Zgodnie z art. 243 ust. 3 u.f.p. do obliczania wskaźnika spłat (i potencjalnych spłat) zobowiązań nie wlicza się kwot wynikających z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub pomocy finansowej udzielonej przez państwa EFTA; przy czym odsetki od tego typu zobowiązań muszą być brane pod uwagę przy wyliczeniu spłat; 2) Poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym, o ile realizują one zadania JST z wykorzystaniem środków z budżetu UE lub środków pomocy finansowej państw EFTA. UWAGA ograniczenia czasowe Nieuwzględnianie spłat zobowiązań może występować w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji. W przypadku zatem wykonania zadania, ale nieuzyskania należnej refundacji,jst nadal tj. pomimo upływu terminu 90 dni od zakończenia realizacji zadania nie wlicza zaciągniętych zobowiązań do wskaźnika spłat długu

7 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Relacja ustalająca poziom zadłużenia JST R+O 1 Db n-1 +Sm n-1 -Wb n-1 Db n-2 +Sm n-2 -Wb n-2 Db n-3 +Sm n-3 -Wb + n-3 D 3 D n-1 D n-2 D n-2 n Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Błędy w konstrukcji wskaźnika Nie uwzględnienie w liczniku przychodów nie generujących długu: nadwyżki budżetowe, wolne środki. Nie uwzględnienie faktu możliwości rolowania długu: artykuł 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych daje taką możliwość czyli nie trzeba angażować nadwyżek budżetowych, wolnych środków na spłatę długu. Bazowanie na danych historycznych może spowodować iż dobre wyniki z okresu koniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia wskaźnika na okres dekoniunktury nadmiernie windując możliwości finansowe jednostki i odwrotnie złe wyniki finansowe z okresu dekoniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia zaniżonego wskaźnika na okres koniunktury.

8 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Konstrukcja mianownika oparta o dochody ogółem powoduje, iż im wyższe dochody ogółem to spadają możliwości zadłużenia się danej JST. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe dla JST aktywnych pozyskujących środki zewnętrzne, a tym samym zwiększających wielkość mianownika. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Gmina nieaktywna Dochody ogółem: 10 mln zł Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 8 mln zł Wydatki bieżące: 7 mln zł IW: (8-7)/10 = 10% Gmina aktywna Dochody ogółem: 12 mln zł (w tym 2 pozyskane) Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 10 mln zł Wydatki bieżące: 9 mln zł IW: (10-9)/12 = 8,3% Negatywne skutki dla samorządów Wydłużenie okresu kredytowania przy jednoczesnym wzroście kosztów obsługi długu (wyższe odsetki). Presja na wyzbycie się majątku. Ograniczenie możliwości rozwojowych. Na 46 przebadanych samorządów tylko w jednym przypadku IW jest minimalnie wyższe od starego wskaźnika 15%.

9 Słabe strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Powiązanie poziomu deficytu budżetu JST i wypłat na obsługę długu JST z poziomem deficytu budżetu państwa i relacją państwowego długu publicznego do PKB. 2. Nie ma zróżnicowania limitu zaciągania długu dla gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych (zróżnicowany potencjał dochodowy i zróżnicowany zakres zadań do realizacji). 3. Z limitu zadłużenia wyłączono finansowanie przejściowego niedoboru budżetu co może skłaniać JST do finansowania długoletnich inwestycji instrumentami krótkoterminowymi. 4. Zbyt wąskie określenie instrumentów dłużnych, które należy przyjmować do wyliczenia kwoty obsługi zadłużenia, a zbyt szerokie ujmowanie środków przeznaczonych do spłaty zaciągniętego zadłużenia. Mocne strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Zmiana w kierunku liberalizacji prawa zamiast dwóch obowiązujących wskaźników będzie jeden indywidualny wskaźnik zadłużenia. 2. Zniesienie limitu poziomu długu. 3. Wprowadzenie jedynie limitu poziomu wypłat na obsługę długu. 4. Zakaz finansowania długiem wydatków bieżących. 5. Do limitu poziomu wypłat na obsługę długu zaliczono kwoty związane ze spłatą zadłużenia związku współtworzonego przez dana JST. 6. Wprowadzenie WPF zawierająca m.in. prognozę kwoty długu JST, w tym relację odnoszącą się do ustawowego poziomu limitu wypłat na obsługę długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Możliwe sposoby omijania wskaźnika Kreatywna księgowość przenoszenie pewnych wydatków z grupy wydatków bieżących do majątkowych (np. roboty drogowe). Takim technicznym zabiegiem podwyższy się wartość licznika, albowiem zwiększy się wartość różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących.

10 Możliwe sposoby omijania wskaźnika cd. Poszukiwanie alternatywnych źródeł zdefiniowanych jako dług: finansowania nie Spółki celowe Wykup wierzytelności Leasing operacyjny zwrotny Kredyt kupiecki Propozycje na przyszłość Do oceny zdolności powinny być brane pod uwagę wszelkie możliwe instrumenty, a nie tylko te zdefiniowane na gruncie ustawy o finansach publicznych. W analizie strony dochodowej i wydatkowej należy rozróżniać kategorie cykliczne i jednorazowe. Zdolności kredytowej dla JST nie można zadekretować wzorem Podstawą oceny zdolności do zaciągania długu powinny być nie tylko dane historyczne, ale również prognozy. Jedynym ograniczeniem powinien być obowiązek przynajmniej zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja 1 W. Gonet R+O+DEP < (DO WB DUE WIDW) x 0.97 gdzie: R raty kapitałowe od kredytów, pożyczek, leasingu, faktoringu, wykupu wierzytelności, emisji papierów wartościowych, dyskonto papierów wartościowych, innych umów mających cechy kredytu kupieckiego oraz wszystkie zobowiązania wymagalne, w tym także płacone przez JST za inne podmioty, które ona utworzyła lub do których przystąpiła, bez rat związanych z refinansowaniem środków przyrzeczonych z UE, przypadające w danym roku kwoty gwarancji i poręczeń za inne podmioty, O odsetki od wszystkich wyżej wymienionych rat kapitałowych oraz wymagalnych zobowiązań, w tym także od środków związanych z prefinansowaniem,

11 Propozycje na przyszłość cd. DEP przyjęte depozyty, DO dochody ogółem, WB wydatki bieżące, DUE dochody otrzymane z UE na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w części prefinansowane przez JST środkami z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, WIDW wydatki inwestycyjne finansowane przez JST z dochodów własnych. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja II R. Arendarski (DB WB) : (DB +DSM) gdzie: DB- dochody bieżące, WB wydatki bieżące, DSM dochody ze sprzedaży majątku. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja III B. Nawrocki (DB+DSM+NB+WŚ) : (WB WOD) gdzie: DB- dochody bieżące DSM dochody ze sprzedaży majątku NB nadwyżka z lat ubiegłych WŚ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych WB- wydatki bieżące WOD wydatki na obsługę długu

12 Ocena możliwości sfinansowania deficytu budżetowego JST - RIO Art. 246 u.f.p. RIO na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST. Obowiązek opublikowania tej opinii przez JST w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od RIO na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. UWAGA jeśli w ciągu roku zmiany uchwały budżetowej powodują wzrost deficytu (w stosunku do pierwotnie planowanego) wówczas także istnieje konieczność zaopiniowania możliwości jego sfinansowania. Wpływ na ostatecznie formułowaną ocenę możliwości sfinansowania planowanego deficytu mają ustalenia dotyczące m.in. tego, czy: 1) przewidziane przez daną JST rodzaje finansowania mieszczą się w kategoriach źródeł pokrycia deficytu art. 217 ust. 2 u.f.p.; 2) ewentualny deficyt sekcji bieżącej budżetu może zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych lub wolnymi środkami art. 242 u.f.p; 3) dana JST dysponuje finansowaniem własnym w postaci nadwyżki budżetowej czy wolnych środków; 4) limit zobowiązań dłużnych jest skorelowany z wysokościąśrodków przeznaczonych na deficyt (i na pozostałe cele zaciągania długu); 5) Przewidziane źródła pokrycia deficytu i ich kwoty muszą wykazywać należną korelację z planami przychodów i rozchodów zawartymi w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie WPF lub ich projektach. Konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia JST Sytuacja niezgodna z prawem skutkuje niemożnością dalszego zaciągania długu z wyjątkiem pożyczek na postępowanie naprawcze. Gdyby relacja obliczona dla danej JST przekraczała wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 u.f.p. ( a do 2013 r. włącznie pułapy zawarte w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r.), to: 1) w przypadku projektu uchwały budżetowej RIO wyda o nim negatywną opinię; 2) w odniesieniu natomiast do podjętej już uchwały budżetowej RIO powinna wskazać istotne naruszenie prawa i wezwać JST do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie (art. 12 ust. 1 u.r.i.o.); jeśli rada (sejmik) JST nie dokona zmian w uchwale, tak aby spełniała ona ustawowe wymogi, RIO stwierdzi nieważność takiej uchwały lub jej części (art. 12 ust. 2 u.r.i.o.); Źródła pokrycia spłaty zadłużenia JST Zobowiązania dłużne JST mogą być finansowane z czterech kategorii wpływów: 1) z dochodów budżetowych, jednak z wyjątkiem uzyskiwanych przez JST kwot mających charakter celowy (np.: dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na inwestycje); 2) z przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych; 3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (skumulowanej nadwyżki); 4) z wolnych środków.

13 Klasyfikowanie w budżecie spłaty zadłużenia JST Inny charakter mają należności z tytułu regulowania kwoty nominalnej (kapitału długu), inny zaś należności dotyczące świadczeń ubocznych (np. odsetek, dyskonta). Spłata kapitału zawsze będzie stanowić rozchód budżetu JST. Regulowanie należności ubocznych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych zawsze będzie wydatkiem budżetowym, gdyż stanowi własny koszt JST uzyskania dodatkowych wpływów w postaci przychodów z zaciągniętych zobowiązań dłużnych Spłata udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi wydatki JST. Instrumenty jakie JST może wykorzystać w celu ograniczenia ryzyka zadłużenia 1. Instrumenty formalnoprawne wynikające z u.f.p. odnoszące się do dopuszczalnych wielkości zadłużenia lub kosztów jego obsługi. 2. Instrumenty planistyczne (np.: WPF). 3. Instrumenty kontrolne (np. kontrola zarządcza, audyt finansowy wewnętrzny). 4. Instrumenty oceny wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej JST (np.: rating komunalny, analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej JST). 5. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty (np. firmy ubezpieczeniowe; niezależne spółki celowe tzw. sekurytyzacja długu) 6. Instrumenty organizacyjno instytucjonalne. 7. Instrumenty informacyjno promocyjne. Dziękuję za uwagę

14 40

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. 1. IWONA POROWSKA - przewodnicząca, 2. MAREK LEWANDOWSKI - członek, 3. LIDIA JAWORSKA -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej. Opracowanie: Danuta Zbierska 1

Najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej. Opracowanie: Danuta Zbierska 1 Najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej Opracowanie: Danuta Zbierska 1 Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 1.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 1.2. Pojęcie długu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052. 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZADŁUŻENIE JST PROBLEMY NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE

ZADŁUŻENIE JST PROBLEMY NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE Marek Dylewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ZADŁUŻENIE JST PROBLEMY NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE Wprowadzenie Od początku 2014 r. JST znalazły się w nowej sytuacji w zakresie możliwości finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEZ JST POZNAO, GRUDZIEO 2010R. PLANOWANIE FINANSOWA W JST ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI/ WPF JST NIE MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WPROWADZENIE UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne w kontekście Ustawy o finansach publicznych. Olga Dzilińska olgadzilinska@gmail.com

Finanse publiczne w kontekście Ustawy o finansach publicznych. Olga Dzilińska olgadzilinska@gmail.com Finanse publiczne w kontekście Ustawy o finansach publicznych Olga Dzilińska olgadzilinska@gmail.com Sektor finansów publicznych Skarb Państwa Jednostki sektora finansów publicznych (organy władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r.

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. Plan na 31.12.2012 r. Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2009 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. Plan za III kw. 2011 r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych 1) Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) (zm. Dz.U. 2009 Nr 161, poz. 1277, Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz.U. 2009 Nr 79, poz. 666, Dz.U. 2009 Nr 72, poz.

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bojszowy, 7 listopada 2013 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo