Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012"

Transkrypt

1 Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/ Plan prezentacji I. Obowiązujące ograniczenia prawne zadłużenia JST: - ograniczenia poziomu deficytu budżetu JST, - ograniczenia poziomu zaciąganego długu przez JST, - ograniczenia poziomu obsługi długu JST. II. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST: - mocne i słabe strony konstrukcji wskaźnika, - propozycje zmian w konstrukcji wskaźnika. III. Definicja długu z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych. - umowy z odroczonym terminem płatności, - leasing operacyjny - wykup długu Plan prezentacji cd. IV. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata od 2013 r. - zachowanie zgodności wpf i budżetu w trakcie roku budżetowego i przy uchwalaniu uchwały budżetowej na kolejny rok, - wybór pomiędzy uchwalaniem nowego wpf a zmianą uchwały dotychczasowej, - przedsięwzięcia, programy, zadania siatka pojęć ustawowych, - limit zobowiązań planowanie upoważnień w tym na ciągłość działania jednostki, - limit zobowiązań a uchwała budżetowa, - spełnianie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i w latach następnych. V. Projektowane zmiany w zakresie zaciągania długu i planowania deficytu: - deficyt, - zasady zaciągania długu, - zmiany w przepisach.

2 Deficyt budżetowy JST Art. 217 ust. 1 u.f.p. - różnica między dochodami a wydatkami budżetu JST stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu JST albo deficyt budżetu JST. Dopuszczalność istnienia deficytu należy oceniać z uwzględnieniem innych regulacji u.f.p. (w szczególności mowa o art.: 242 oraz 243 ). Deficyt jest stanem, w którym część sumy ustalonych wydatków budżetowych (przeważnie majątkowych) będzie pokrywana innymi niż dochody budżetowe środkami finansowymi (np. kredytami lub pożyczkami). Przejściowy deficyt budżetu JST Pojęcie to występuje w art. 89 ust. 1 u.f.p. Brak definicji. Wyjaśnienie wyprowadzone z art. 89 ust. 1 u.f.p. JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. Stąd można powiedzieć, że deficyt przejściowy (planowany lub/i realny) to stan utraty bieżącej płynności finansowej JST. Różnica pomiędzy deficytem przejściowym a deficytem budżetowym dotyczy okresu trwania niedoboru środków pieniężnych stanowiących dochody. Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST Obecnie brak rozwiązań, które wprost by ograniczały wysokość deficytu budżetowego JST. Ale MF w 2011 r. zaproponowało wprowadzenie takich regulacji tj. wskaźniki deficytu do dochodów budżetowych w latach: %; %; %; w kolejnych latach natomiast 1%. Efekt negocjacji sprzeciw organizacji reprezentujących samorząd terytorialny. Granice dopuszczalnego deficytu budżetowego są ustalane z uwzględnieniem tego czy dotyczy on sekcji bieżącej czy tez sekcji majątkowej budżetu JST. Sekcja bieżąca Art. 242 ust. 1 i 2 u.f.p. deficyt w sekcji bieżącej budżetu (ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) może być planowany i zrealizowany tylko wówczas, gdy będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i /lub wolnymi środkami (tj. nadwyżkąśrodków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych). Zatem wysokość ewentualnego deficytu w tym przypadku zależy od występowania oraz wielkości nadwyżki z poprzednich lat oraz posiadania wolnych środków. Zatem: Wydatki bieżące< dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki

3 Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST cd. Sekcja bieżąca wyjątek dot. etapu realizacji budżetu Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której wydatki bieżące są wyższe od sumy dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków o ile kwota wydatków przewyższających ową sumę wpływów budżetowych wynika (jest mniejsza lub równa) z wydatków bieżących realizowanych z udziałem tzw. środków pomocowych. Dotyczy to sytuacji w których JST nie otrzymały zaplanowanych kwot dochodów ze środków pomocowych (nie przekazano ich jako refundacji), ale zrealizowały wydatki na zadania (projekty, programy), których źródłem współfinansowania są bezzwrotne środki z UE lub z pomocy państw członkowskich EFTA. Deficyt część majątkowa Dopuszczalność wynika z możliwości spłacania zadłużenia czyli zdolności zadłużenia się JST w związku z pokrywaniem z tych źródeł deficytu oraz z ewentualnego posiadania własnych zasobów wystarczających do pokrycia deficytu danego roku. Konsekwencje występowania deficytu budżetowego JST Wystąpienie deficytu w części bieżącej lub majątkowej budżetu JST związane jest z koniecznością zaplanowania i zrealizowania innych niż dochody roku budżetowego wpływów, które pokryłyby ten deficyt. Jeśli JST nie ma lub nie może uzyskać własnych zasobów na ten cel (nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki*, przychody z prywatyzacji), musi zaciągnąć dług. Korzystanie ze środków zwrotnych kosztuje (są to m.in. prowizje, oprocentowanie, dyskonto), a ponadto jest to obwarowane także istnieniem wyliczanego wskaźnika dopuszczalności spłat zadłużenia. * Wolne środki należy rozumieć jako środki pieniężne, które nie zostały zaangażowane na finansowanie wydatków lub rozchodów w poprzednim okresie. Pochodzą one z zaciągniętych wcześniej, ale niewykorzystanych w całości kredytów i pożyczek. Środkami tymi będą także uzyskane w poprzednich okresach spłaty pożyczek udzielonych przez JST. Planowany w danym roku budżetowym wpływ spłaty pożyczki udzielonej przez JST należy zakwalifikować jako źródło finansowania deficytu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 u.f.p. Źródła pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego JST Art. 217 ust. 2 u.f.p. deficyt budżetu JST może zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez JST; - kredytów oraz pożyczek; - prywatyzacji majątku JST*; - nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych; - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Katalog zamknięty podział na na wpływy o charakterze: zwrotnym (np. przychody z kredytów) i bezzwrotnym (np. przychody z prywatyzacji). * Prywatyzacja majątku polega głownie na zbywaniu należących do JST akcji i udziałów w spółkach komunalnych.

4 Zobowiązania zaliczane do długu JST Art. 72 ust. 1 u.f.p. na dług JST składają się zobowiązania z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będąca dłużnikiem. Zobowiązania zaliczane do długu JST cd. Na mocy delegacji zawartej w art. 72 ust. 2 u.f.p. Minister Finansów dnia 28 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Kontrowersja zapisów: 3 pkt. 2 do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się także umowy o partnerstwie publiczno prywatnym, które mają wpływ na poziom długu [...] umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu [...] Skutek Wiele samorządów zawarło już wcześniej umowy, które od początku roku 2012 okazały się w świetle rozporządzenia kredytami lub pożyczkami wobec czego ich istniejące zadłużenie wzrosło w sensie formalnym (a nie faktycznym), czasami ponad dopuszczalny ustawowo limit. To rzutuje na drastyczne ograniczanie możliwości dalszego zadłużenia JST. Przy obliczaniu długu uwzględniana jest wartość nominalna zobowiązań. Pułapy zadłużenia JST obowiązujące do 2013 r. Zgodnie z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy wprowadzającej u.f.p. do 2013 r. obowiązują ustawowe pułapy zadłużenia JST określone w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r. Art. 169 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego lub rolowanie długu (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) bądź wykupu papierów wartościowych emitowanych przez JST na takie cele; 2) Odsetek i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w pkt. 1, oraz odsetek od kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu JST; 3) Potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów (ogółem) JST. Art. 170 u.f.p. z 2005 r. łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego zaś łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów. Przy obliczaniu tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę emitowanych papierów wartościowych, kredytów ani pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym bezzwrotnymi środkami z budżetu UE lub pomocy państw członkowskich EFTA.

5 Słabe strony obecnie obowiązujących ograniczeń zadłużenia JST 1. Każdą JST niezależnie od szczebla, wielkości, potencjału dochodowego i struktury dochodów obowiązują te same ograniczenia prawne zaciągania i obsługi długu. 2. Istnieją rozbieżności w metodach oceny zdolności do zaciągania i obsługi długu stosowanych przez instytucje finansowe (głównie banki) i agencje ratingowe. 3. Poziom wypłat na obsługę długu jest uzależniony od stanu finansów publicznych a konkretnie od poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB. 4. Brak uzasadnienia merytorycznego do ustalenia wskaźnika poziomu długu na poziomie nie przekraczającym 60% dochodów JST. 5. Brak przekroczenia wskaźników (60% zadłużenia do dochodów oraz 15% na spłatę zadłużenia do dochodów) nie daje gwarancji JST, że nie utraci płynności finansowej. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. Począwszy od roku 2014 nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym kwota wydatkowanych środków na spłatę długu w odniesieniu do dochodów ogółem przekroczy tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia art.243 uofp. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Co w świetle art. 243 uofp zalicza się do długu: - Spłata rat kredytów i pożyczek o których mowa w artykule 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z odsetkami, a więc bez kosztów długu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (art. 89 ust.1 pkt.1); - Wykup papierów wartościowych; - Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.

6 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. A zatem zapisy definiujące dług w artykule 243 są jeszcze węższe niż zapisy definiujące dług w artykule 72 uofp, gdzie uwzględniono dodatkowo: wymagalne zobowiązania oraz przejęte depozyty. Brak jest też ograniczenia co do kredytów i obligacji ze względu na charakter tego finansowania: czy jest to finansowanie na pokrycie deficytu czy na pokrycie przejściowych problemów z płynnością. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Indywidualny ogranicznik wyliczany będzie jako średnia arytmetyczna wskaźników z trzech lat poprzedzających rok na który uchwalany jest budżet. Wskaźnik dla danego roku obliczany będzie jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku w odniesieniu do dochodów ogółem. Dla roku poprzedzającego - dane stanowi plan wykazany w sprawozdaniu za III kwartały, a dla lat wcześniejszych wartości rzeczywiście wykonane. Wyłączenia ograniczeń do projektów europejskich nie dotyczy jednak odsetek. Wyłączenia dotyczące wskaźnika zadłużenia JST Zgodnie z art. 243 ust. 3 u.f.p. do obliczania wskaźnika spłat (i potencjalnych spłat) zobowiązań nie wlicza się kwot wynikających z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub pomocy finansowej udzielonej przez państwa EFTA; przy czym odsetki od tego typu zobowiązań muszą być brane pod uwagę przy wyliczeniu spłat; 2) Poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym, o ile realizują one zadania JST z wykorzystaniem środków z budżetu UE lub środków pomocy finansowej państw EFTA. UWAGA ograniczenia czasowe Nieuwzględnianie spłat zobowiązań może występować w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji. W przypadku zatem wykonania zadania, ale nieuzyskania należnej refundacji,jst nadal tj. pomimo upływu terminu 90 dni od zakończenia realizacji zadania nie wlicza zaciągniętych zobowiązań do wskaźnika spłat długu

7 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Relacja ustalająca poziom zadłużenia JST R+O 1 Db n-1 +Sm n-1 -Wb n-1 Db n-2 +Sm n-2 -Wb n-2 Db n-3 +Sm n-3 -Wb + n-3 D 3 D n-1 D n-2 D n-2 n Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Błędy w konstrukcji wskaźnika Nie uwzględnienie w liczniku przychodów nie generujących długu: nadwyżki budżetowe, wolne środki. Nie uwzględnienie faktu możliwości rolowania długu: artykuł 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych daje taką możliwość czyli nie trzeba angażować nadwyżek budżetowych, wolnych środków na spłatę długu. Bazowanie na danych historycznych może spowodować iż dobre wyniki z okresu koniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia wskaźnika na okres dekoniunktury nadmiernie windując możliwości finansowe jednostki i odwrotnie złe wyniki finansowe z okresu dekoniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia zaniżonego wskaźnika na okres koniunktury.

8 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Konstrukcja mianownika oparta o dochody ogółem powoduje, iż im wyższe dochody ogółem to spadają możliwości zadłużenia się danej JST. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe dla JST aktywnych pozyskujących środki zewnętrzne, a tym samym zwiększających wielkość mianownika. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Gmina nieaktywna Dochody ogółem: 10 mln zł Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 8 mln zł Wydatki bieżące: 7 mln zł IW: (8-7)/10 = 10% Gmina aktywna Dochody ogółem: 12 mln zł (w tym 2 pozyskane) Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 10 mln zł Wydatki bieżące: 9 mln zł IW: (10-9)/12 = 8,3% Negatywne skutki dla samorządów Wydłużenie okresu kredytowania przy jednoczesnym wzroście kosztów obsługi długu (wyższe odsetki). Presja na wyzbycie się majątku. Ograniczenie możliwości rozwojowych. Na 46 przebadanych samorządów tylko w jednym przypadku IW jest minimalnie wyższe od starego wskaźnika 15%.

9 Słabe strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Powiązanie poziomu deficytu budżetu JST i wypłat na obsługę długu JST z poziomem deficytu budżetu państwa i relacją państwowego długu publicznego do PKB. 2. Nie ma zróżnicowania limitu zaciągania długu dla gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych (zróżnicowany potencjał dochodowy i zróżnicowany zakres zadań do realizacji). 3. Z limitu zadłużenia wyłączono finansowanie przejściowego niedoboru budżetu co może skłaniać JST do finansowania długoletnich inwestycji instrumentami krótkoterminowymi. 4. Zbyt wąskie określenie instrumentów dłużnych, które należy przyjmować do wyliczenia kwoty obsługi zadłużenia, a zbyt szerokie ujmowanie środków przeznaczonych do spłaty zaciągniętego zadłużenia. Mocne strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Zmiana w kierunku liberalizacji prawa zamiast dwóch obowiązujących wskaźników będzie jeden indywidualny wskaźnik zadłużenia. 2. Zniesienie limitu poziomu długu. 3. Wprowadzenie jedynie limitu poziomu wypłat na obsługę długu. 4. Zakaz finansowania długiem wydatków bieżących. 5. Do limitu poziomu wypłat na obsługę długu zaliczono kwoty związane ze spłatą zadłużenia związku współtworzonego przez dana JST. 6. Wprowadzenie WPF zawierająca m.in. prognozę kwoty długu JST, w tym relację odnoszącą się do ustawowego poziomu limitu wypłat na obsługę długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Możliwe sposoby omijania wskaźnika Kreatywna księgowość przenoszenie pewnych wydatków z grupy wydatków bieżących do majątkowych (np. roboty drogowe). Takim technicznym zabiegiem podwyższy się wartość licznika, albowiem zwiększy się wartość różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących.

10 Możliwe sposoby omijania wskaźnika cd. Poszukiwanie alternatywnych źródeł zdefiniowanych jako dług: finansowania nie Spółki celowe Wykup wierzytelności Leasing operacyjny zwrotny Kredyt kupiecki Propozycje na przyszłość Do oceny zdolności powinny być brane pod uwagę wszelkie możliwe instrumenty, a nie tylko te zdefiniowane na gruncie ustawy o finansach publicznych. W analizie strony dochodowej i wydatkowej należy rozróżniać kategorie cykliczne i jednorazowe. Zdolności kredytowej dla JST nie można zadekretować wzorem Podstawą oceny zdolności do zaciągania długu powinny być nie tylko dane historyczne, ale również prognozy. Jedynym ograniczeniem powinien być obowiązek przynajmniej zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja 1 W. Gonet R+O+DEP < (DO WB DUE WIDW) x 0.97 gdzie: R raty kapitałowe od kredytów, pożyczek, leasingu, faktoringu, wykupu wierzytelności, emisji papierów wartościowych, dyskonto papierów wartościowych, innych umów mających cechy kredytu kupieckiego oraz wszystkie zobowiązania wymagalne, w tym także płacone przez JST za inne podmioty, które ona utworzyła lub do których przystąpiła, bez rat związanych z refinansowaniem środków przyrzeczonych z UE, przypadające w danym roku kwoty gwarancji i poręczeń za inne podmioty, O odsetki od wszystkich wyżej wymienionych rat kapitałowych oraz wymagalnych zobowiązań, w tym także od środków związanych z prefinansowaniem,

11 Propozycje na przyszłość cd. DEP przyjęte depozyty, DO dochody ogółem, WB wydatki bieżące, DUE dochody otrzymane z UE na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w części prefinansowane przez JST środkami z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, WIDW wydatki inwestycyjne finansowane przez JST z dochodów własnych. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja II R. Arendarski (DB WB) : (DB +DSM) gdzie: DB- dochody bieżące, WB wydatki bieżące, DSM dochody ze sprzedaży majątku. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja III B. Nawrocki (DB+DSM+NB+WŚ) : (WB WOD) gdzie: DB- dochody bieżące DSM dochody ze sprzedaży majątku NB nadwyżka z lat ubiegłych WŚ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych WB- wydatki bieżące WOD wydatki na obsługę długu

12 Ocena możliwości sfinansowania deficytu budżetowego JST - RIO Art. 246 u.f.p. RIO na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST. Obowiązek opublikowania tej opinii przez JST w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od RIO na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. UWAGA jeśli w ciągu roku zmiany uchwały budżetowej powodują wzrost deficytu (w stosunku do pierwotnie planowanego) wówczas także istnieje konieczność zaopiniowania możliwości jego sfinansowania. Wpływ na ostatecznie formułowaną ocenę możliwości sfinansowania planowanego deficytu mają ustalenia dotyczące m.in. tego, czy: 1) przewidziane przez daną JST rodzaje finansowania mieszczą się w kategoriach źródeł pokrycia deficytu art. 217 ust. 2 u.f.p.; 2) ewentualny deficyt sekcji bieżącej budżetu może zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych lub wolnymi środkami art. 242 u.f.p; 3) dana JST dysponuje finansowaniem własnym w postaci nadwyżki budżetowej czy wolnych środków; 4) limit zobowiązań dłużnych jest skorelowany z wysokościąśrodków przeznaczonych na deficyt (i na pozostałe cele zaciągania długu); 5) Przewidziane źródła pokrycia deficytu i ich kwoty muszą wykazywać należną korelację z planami przychodów i rozchodów zawartymi w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie WPF lub ich projektach. Konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia JST Sytuacja niezgodna z prawem skutkuje niemożnością dalszego zaciągania długu z wyjątkiem pożyczek na postępowanie naprawcze. Gdyby relacja obliczona dla danej JST przekraczała wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 u.f.p. ( a do 2013 r. włącznie pułapy zawarte w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r.), to: 1) w przypadku projektu uchwały budżetowej RIO wyda o nim negatywną opinię; 2) w odniesieniu natomiast do podjętej już uchwały budżetowej RIO powinna wskazać istotne naruszenie prawa i wezwać JST do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie (art. 12 ust. 1 u.r.i.o.); jeśli rada (sejmik) JST nie dokona zmian w uchwale, tak aby spełniała ona ustawowe wymogi, RIO stwierdzi nieważność takiej uchwały lub jej części (art. 12 ust. 2 u.r.i.o.); Źródła pokrycia spłaty zadłużenia JST Zobowiązania dłużne JST mogą być finansowane z czterech kategorii wpływów: 1) z dochodów budżetowych, jednak z wyjątkiem uzyskiwanych przez JST kwot mających charakter celowy (np.: dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na inwestycje); 2) z przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych; 3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (skumulowanej nadwyżki); 4) z wolnych środków.

13 Klasyfikowanie w budżecie spłaty zadłużenia JST Inny charakter mają należności z tytułu regulowania kwoty nominalnej (kapitału długu), inny zaś należności dotyczące świadczeń ubocznych (np. odsetek, dyskonta). Spłata kapitału zawsze będzie stanowić rozchód budżetu JST. Regulowanie należności ubocznych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych zawsze będzie wydatkiem budżetowym, gdyż stanowi własny koszt JST uzyskania dodatkowych wpływów w postaci przychodów z zaciągniętych zobowiązań dłużnych Spłata udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi wydatki JST. Instrumenty jakie JST może wykorzystać w celu ograniczenia ryzyka zadłużenia 1. Instrumenty formalnoprawne wynikające z u.f.p. odnoszące się do dopuszczalnych wielkości zadłużenia lub kosztów jego obsługi. 2. Instrumenty planistyczne (np.: WPF). 3. Instrumenty kontrolne (np. kontrola zarządcza, audyt finansowy wewnętrzny). 4. Instrumenty oceny wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej JST (np.: rating komunalny, analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej JST). 5. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty (np. firmy ubezpieczeniowe; niezależne spółki celowe tzw. sekurytyzacja długu) 6. Instrumenty organizacyjno instytucjonalne. 7. Instrumenty informacyjno promocyjne. Dziękuję za uwagę

14 40

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

2010 rok rok. sprawozdania

2010 rok rok. sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny Równowaga finansów publicznych D + P = W + R D Dochody publiczne P Przychody publiczne W Wydatki publiczne R Rozchody publiczne SALDO BUDŻETOWE różnica pomiędzy dochodami a wydatkami

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021

OBJAŚNIENIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2013-2021 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/540/12 do uchwały Nr XXXVI/627/13 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. z dnia 24 kwietnia 2013 r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r.

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r. Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach 20162019 28 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE: OBLIGACJE KOMUNALNE 2 Czym są obligacje? Obligacje są nowoczesną formą kredytu, jaki bank udziela

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych

Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych 1. Ustawa o finansach publicznych zawiera definicje legalne deficytu/nadwyżki: budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r.

Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Program restrukturyzacji zadłużenia Miasta Mikołów w 2015 r. październik 2015 r. Z CZEGO WYNIKA KONIECZNOŚĆ RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA? 2 Zdolność kredytowa Każda jst liczy sama, na spłatę jakiej wielkości

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki,

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 5. Pojęcie deficytu budżetowego, 6. Deficyt budżetowy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo