Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych. Plan prezentacji. Plan prezentacji cd. Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/2012"

Transkrypt

1 Zadłużenie JST w świetle ustawy o finansach publicznych Iwona Kowalska Mirosław Legutko ALS 25/11/ Plan prezentacji I. Obowiązujące ograniczenia prawne zadłużenia JST: - ograniczenia poziomu deficytu budżetu JST, - ograniczenia poziomu zaciąganego długu przez JST, - ograniczenia poziomu obsługi długu JST. II. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST: - mocne i słabe strony konstrukcji wskaźnika, - propozycje zmian w konstrukcji wskaźnika. III. Definicja długu z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych. - umowy z odroczonym terminem płatności, - leasing operacyjny - wykup długu Plan prezentacji cd. IV. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata od 2013 r. - zachowanie zgodności wpf i budżetu w trakcie roku budżetowego i przy uchwalaniu uchwały budżetowej na kolejny rok, - wybór pomiędzy uchwalaniem nowego wpf a zmianą uchwały dotychczasowej, - przedsięwzięcia, programy, zadania siatka pojęć ustawowych, - limit zobowiązań planowanie upoważnień w tym na ciągłość działania jednostki, - limit zobowiązań a uchwała budżetowa, - spełnianie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i w latach następnych. V. Projektowane zmiany w zakresie zaciągania długu i planowania deficytu: - deficyt, - zasady zaciągania długu, - zmiany w przepisach.

2 Deficyt budżetowy JST Art. 217 ust. 1 u.f.p. - różnica między dochodami a wydatkami budżetu JST stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu JST albo deficyt budżetu JST. Dopuszczalność istnienia deficytu należy oceniać z uwzględnieniem innych regulacji u.f.p. (w szczególności mowa o art.: 242 oraz 243 ). Deficyt jest stanem, w którym część sumy ustalonych wydatków budżetowych (przeważnie majątkowych) będzie pokrywana innymi niż dochody budżetowe środkami finansowymi (np. kredytami lub pożyczkami). Przejściowy deficyt budżetu JST Pojęcie to występuje w art. 89 ust. 1 u.f.p. Brak definicji. Wyjaśnienie wyprowadzone z art. 89 ust. 1 u.f.p. JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. Stąd można powiedzieć, że deficyt przejściowy (planowany lub/i realny) to stan utraty bieżącej płynności finansowej JST. Różnica pomiędzy deficytem przejściowym a deficytem budżetowym dotyczy okresu trwania niedoboru środków pieniężnych stanowiących dochody. Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST Obecnie brak rozwiązań, które wprost by ograniczały wysokość deficytu budżetowego JST. Ale MF w 2011 r. zaproponowało wprowadzenie takich regulacji tj. wskaźniki deficytu do dochodów budżetowych w latach: %; %; %; w kolejnych latach natomiast 1%. Efekt negocjacji sprzeciw organizacji reprezentujących samorząd terytorialny. Granice dopuszczalnego deficytu budżetowego są ustalane z uwzględnieniem tego czy dotyczy on sekcji bieżącej czy tez sekcji majątkowej budżetu JST. Sekcja bieżąca Art. 242 ust. 1 i 2 u.f.p. deficyt w sekcji bieżącej budżetu (ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) może być planowany i zrealizowany tylko wówczas, gdy będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i /lub wolnymi środkami (tj. nadwyżkąśrodków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych). Zatem wysokość ewentualnego deficytu w tym przypadku zależy od występowania oraz wielkości nadwyżki z poprzednich lat oraz posiadania wolnych środków. Zatem: Wydatki bieżące< dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki

3 Prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego JST cd. Sekcja bieżąca wyjątek dot. etapu realizacji budżetu Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której wydatki bieżące są wyższe od sumy dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków o ile kwota wydatków przewyższających ową sumę wpływów budżetowych wynika (jest mniejsza lub równa) z wydatków bieżących realizowanych z udziałem tzw. środków pomocowych. Dotyczy to sytuacji w których JST nie otrzymały zaplanowanych kwot dochodów ze środków pomocowych (nie przekazano ich jako refundacji), ale zrealizowały wydatki na zadania (projekty, programy), których źródłem współfinansowania są bezzwrotne środki z UE lub z pomocy państw członkowskich EFTA. Deficyt część majątkowa Dopuszczalność wynika z możliwości spłacania zadłużenia czyli zdolności zadłużenia się JST w związku z pokrywaniem z tych źródeł deficytu oraz z ewentualnego posiadania własnych zasobów wystarczających do pokrycia deficytu danego roku. Konsekwencje występowania deficytu budżetowego JST Wystąpienie deficytu w części bieżącej lub majątkowej budżetu JST związane jest z koniecznością zaplanowania i zrealizowania innych niż dochody roku budżetowego wpływów, które pokryłyby ten deficyt. Jeśli JST nie ma lub nie może uzyskać własnych zasobów na ten cel (nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki*, przychody z prywatyzacji), musi zaciągnąć dług. Korzystanie ze środków zwrotnych kosztuje (są to m.in. prowizje, oprocentowanie, dyskonto), a ponadto jest to obwarowane także istnieniem wyliczanego wskaźnika dopuszczalności spłat zadłużenia. * Wolne środki należy rozumieć jako środki pieniężne, które nie zostały zaangażowane na finansowanie wydatków lub rozchodów w poprzednim okresie. Pochodzą one z zaciągniętych wcześniej, ale niewykorzystanych w całości kredytów i pożyczek. Środkami tymi będą także uzyskane w poprzednich okresach spłaty pożyczek udzielonych przez JST. Planowany w danym roku budżetowym wpływ spłaty pożyczki udzielonej przez JST należy zakwalifikować jako źródło finansowania deficytu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 u.f.p. Źródła pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego JST Art. 217 ust. 2 u.f.p. deficyt budżetu JST może zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez JST; - kredytów oraz pożyczek; - prywatyzacji majątku JST*; - nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych; - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Katalog zamknięty podział na na wpływy o charakterze: zwrotnym (np. przychody z kredytów) i bezzwrotnym (np. przychody z prywatyzacji). * Prywatyzacja majątku polega głownie na zbywaniu należących do JST akcji i udziałów w spółkach komunalnych.

4 Zobowiązania zaliczane do długu JST Art. 72 ust. 1 u.f.p. na dług JST składają się zobowiązania z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będąca dłużnikiem. Zobowiązania zaliczane do długu JST cd. Na mocy delegacji zawartej w art. 72 ust. 2 u.f.p. Minister Finansów dnia 28 grudnia 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Kontrowersja zapisów: 3 pkt. 2 do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się także umowy o partnerstwie publiczno prywatnym, które mają wpływ na poziom długu [...] umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu [...] Skutek Wiele samorządów zawarło już wcześniej umowy, które od początku roku 2012 okazały się w świetle rozporządzenia kredytami lub pożyczkami wobec czego ich istniejące zadłużenie wzrosło w sensie formalnym (a nie faktycznym), czasami ponad dopuszczalny ustawowo limit. To rzutuje na drastyczne ograniczanie możliwości dalszego zadłużenia JST. Przy obliczaniu długu uwzględniana jest wartość nominalna zobowiązań. Pułapy zadłużenia JST obowiązujące do 2013 r. Zgodnie z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy wprowadzającej u.f.p. do 2013 r. obowiązują ustawowe pułapy zadłużenia JST określone w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r. Art. 169 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego lub rolowanie długu (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) bądź wykupu papierów wartościowych emitowanych przez JST na takie cele; 2) Odsetek i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w pkt. 1, oraz odsetek od kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu JST; 3) Potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów (ogółem) JST. Art. 170 u.f.p. z 2005 r. łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego zaś łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów. Przy obliczaniu tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę emitowanych papierów wartościowych, kredytów ani pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym bezzwrotnymi środkami z budżetu UE lub pomocy państw członkowskich EFTA.

5 Słabe strony obecnie obowiązujących ograniczeń zadłużenia JST 1. Każdą JST niezależnie od szczebla, wielkości, potencjału dochodowego i struktury dochodów obowiązują te same ograniczenia prawne zaciągania i obsługi długu. 2. Istnieją rozbieżności w metodach oceny zdolności do zaciągania i obsługi długu stosowanych przez instytucje finansowe (głównie banki) i agencje ratingowe. 3. Poziom wypłat na obsługę długu jest uzależniony od stanu finansów publicznych a konkretnie od poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB. 4. Brak uzasadnienia merytorycznego do ustalenia wskaźnika poziomu długu na poziomie nie przekraczającym 60% dochodów JST. 5. Brak przekroczenia wskaźników (60% zadłużenia do dochodów oraz 15% na spłatę zadłużenia do dochodów) nie daje gwarancji JST, że nie utraci płynności finansowej. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. Począwszy od roku 2014 nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym kwota wydatkowanych środków na spłatę długu w odniesieniu do dochodów ogółem przekroczy tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia art.243 uofp. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Co w świetle art. 243 uofp zalicza się do długu: - Spłata rat kredytów i pożyczek o których mowa w artykule 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z odsetkami, a więc bez kosztów długu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (art. 89 ust.1 pkt.1); - Wykup papierów wartościowych; - Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.

6 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. A zatem zapisy definiujące dług w artykule 243 są jeszcze węższe niż zapisy definiujące dług w artykule 72 uofp, gdzie uwzględniono dodatkowo: wymagalne zobowiązania oraz przejęte depozyty. Brak jest też ograniczenia co do kredytów i obligacji ze względu na charakter tego finansowania: czy jest to finansowanie na pokrycie deficytu czy na pokrycie przejściowych problemów z płynnością. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Indywidualny ogranicznik wyliczany będzie jako średnia arytmetyczna wskaźników z trzech lat poprzedzających rok na który uchwalany jest budżet. Wskaźnik dla danego roku obliczany będzie jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku w odniesieniu do dochodów ogółem. Dla roku poprzedzającego - dane stanowi plan wykazany w sprawozdaniu za III kwartały, a dla lat wcześniejszych wartości rzeczywiście wykonane. Wyłączenia ograniczeń do projektów europejskich nie dotyczy jednak odsetek. Wyłączenia dotyczące wskaźnika zadłużenia JST Zgodnie z art. 243 ust. 3 u.f.p. do obliczania wskaźnika spłat (i potencjalnych spłat) zobowiązań nie wlicza się kwot wynikających z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub pomocy finansowej udzielonej przez państwa EFTA; przy czym odsetki od tego typu zobowiązań muszą być brane pod uwagę przy wyliczeniu spłat; 2) Poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym, o ile realizują one zadania JST z wykorzystaniem środków z budżetu UE lub środków pomocy finansowej państw EFTA. UWAGA ograniczenia czasowe Nieuwzględnianie spłat zobowiązań może występować w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji. W przypadku zatem wykonania zadania, ale nieuzyskania należnej refundacji,jst nadal tj. pomimo upływu terminu 90 dni od zakończenia realizacji zadania nie wlicza zaciągniętych zobowiązań do wskaźnika spłat długu

7 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Relacja ustalająca poziom zadłużenia JST R+O 1 Db n-1 +Sm n-1 -Wb n-1 Db n-2 +Sm n-2 -Wb n-2 Db n-3 +Sm n-3 -Wb + n-3 D 3 D n-1 D n-2 D n-2 n Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Błędy w konstrukcji wskaźnika Nie uwzględnienie w liczniku przychodów nie generujących długu: nadwyżki budżetowe, wolne środki. Nie uwzględnienie faktu możliwości rolowania długu: artykuł 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych daje taką możliwość czyli nie trzeba angażować nadwyżek budżetowych, wolnych środków na spłatę długu. Bazowanie na danych historycznych może spowodować iż dobre wyniki z okresu koniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia wskaźnika na okres dekoniunktury nadmiernie windując możliwości finansowe jednostki i odwrotnie złe wyniki finansowe z okresu dekoniunktury stanowić będą podstawę do wyliczenia zaniżonego wskaźnika na okres koniunktury.

8 Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Konstrukcja mianownika oparta o dochody ogółem powoduje, iż im wyższe dochody ogółem to spadają możliwości zadłużenia się danej JST. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe dla JST aktywnych pozyskujących środki zewnętrzne, a tym samym zwiększających wielkość mianownika. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu JST od 2014 r. cd. Gmina nieaktywna Dochody ogółem: 10 mln zł Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 8 mln zł Wydatki bieżące: 7 mln zł IW: (8-7)/10 = 10% Gmina aktywna Dochody ogółem: 12 mln zł (w tym 2 pozyskane) Dochody majątkowe: 0 zł Dochody bieżące: 10 mln zł Wydatki bieżące: 9 mln zł IW: (10-9)/12 = 8,3% Negatywne skutki dla samorządów Wydłużenie okresu kredytowania przy jednoczesnym wzroście kosztów obsługi długu (wyższe odsetki). Presja na wyzbycie się majątku. Ograniczenie możliwości rozwojowych. Na 46 przebadanych samorządów tylko w jednym przypadku IW jest minimalnie wyższe od starego wskaźnika 15%.

9 Słabe strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Powiązanie poziomu deficytu budżetu JST i wypłat na obsługę długu JST z poziomem deficytu budżetu państwa i relacją państwowego długu publicznego do PKB. 2. Nie ma zróżnicowania limitu zaciągania długu dla gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych (zróżnicowany potencjał dochodowy i zróżnicowany zakres zadań do realizacji). 3. Z limitu zadłużenia wyłączono finansowanie przejściowego niedoboru budżetu co może skłaniać JST do finansowania długoletnich inwestycji instrumentami krótkoterminowymi. 4. Zbyt wąskie określenie instrumentów dłużnych, które należy przyjmować do wyliczenia kwoty obsługi zadłużenia, a zbyt szerokie ujmowanie środków przeznaczonych do spłaty zaciągniętego zadłużenia. Mocne strony zmian w zakresie wprowadzenia nowych ograniczeń prawnych zadłużenia JST 1. Zmiana w kierunku liberalizacji prawa zamiast dwóch obowiązujących wskaźników będzie jeden indywidualny wskaźnik zadłużenia. 2. Zniesienie limitu poziomu długu. 3. Wprowadzenie jedynie limitu poziomu wypłat na obsługę długu. 4. Zakaz finansowania długiem wydatków bieżących. 5. Do limitu poziomu wypłat na obsługę długu zaliczono kwoty związane ze spłatą zadłużenia związku współtworzonego przez dana JST. 6. Wprowadzenie WPF zawierająca m.in. prognozę kwoty długu JST, w tym relację odnoszącą się do ustawowego poziomu limitu wypłat na obsługę długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Możliwe sposoby omijania wskaźnika Kreatywna księgowość przenoszenie pewnych wydatków z grupy wydatków bieżących do majątkowych (np. roboty drogowe). Takim technicznym zabiegiem podwyższy się wartość licznika, albowiem zwiększy się wartość różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących.

10 Możliwe sposoby omijania wskaźnika cd. Poszukiwanie alternatywnych źródeł zdefiniowanych jako dług: finansowania nie Spółki celowe Wykup wierzytelności Leasing operacyjny zwrotny Kredyt kupiecki Propozycje na przyszłość Do oceny zdolności powinny być brane pod uwagę wszelkie możliwe instrumenty, a nie tylko te zdefiniowane na gruncie ustawy o finansach publicznych. W analizie strony dochodowej i wydatkowej należy rozróżniać kategorie cykliczne i jednorazowe. Zdolności kredytowej dla JST nie można zadekretować wzorem Podstawą oceny zdolności do zaciągania długu powinny być nie tylko dane historyczne, ale również prognozy. Jedynym ograniczeniem powinien być obowiązek przynajmniej zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja 1 W. Gonet R+O+DEP < (DO WB DUE WIDW) x 0.97 gdzie: R raty kapitałowe od kredytów, pożyczek, leasingu, faktoringu, wykupu wierzytelności, emisji papierów wartościowych, dyskonto papierów wartościowych, innych umów mających cechy kredytu kupieckiego oraz wszystkie zobowiązania wymagalne, w tym także płacone przez JST za inne podmioty, które ona utworzyła lub do których przystąpiła, bez rat związanych z refinansowaniem środków przyrzeczonych z UE, przypadające w danym roku kwoty gwarancji i poręczeń za inne podmioty, O odsetki od wszystkich wyżej wymienionych rat kapitałowych oraz wymagalnych zobowiązań, w tym także od środków związanych z prefinansowaniem,

11 Propozycje na przyszłość cd. DEP przyjęte depozyty, DO dochody ogółem, WB wydatki bieżące, DUE dochody otrzymane z UE na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w części prefinansowane przez JST środkami z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, WIDW wydatki inwestycyjne finansowane przez JST z dochodów własnych. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja II R. Arendarski (DB WB) : (DB +DSM) gdzie: DB- dochody bieżące, WB wydatki bieżące, DSM dochody ze sprzedaży majątku. Propozycje na przyszłość cd. Propozycja III B. Nawrocki (DB+DSM+NB+WŚ) : (WB WOD) gdzie: DB- dochody bieżące DSM dochody ze sprzedaży majątku NB nadwyżka z lat ubiegłych WŚ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych WB- wydatki bieżące WOD wydatki na obsługę długu

12 Ocena możliwości sfinansowania deficytu budżetowego JST - RIO Art. 246 u.f.p. RIO na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST. Obowiązek opublikowania tej opinii przez JST w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od RIO na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. UWAGA jeśli w ciągu roku zmiany uchwały budżetowej powodują wzrost deficytu (w stosunku do pierwotnie planowanego) wówczas także istnieje konieczność zaopiniowania możliwości jego sfinansowania. Wpływ na ostatecznie formułowaną ocenę możliwości sfinansowania planowanego deficytu mają ustalenia dotyczące m.in. tego, czy: 1) przewidziane przez daną JST rodzaje finansowania mieszczą się w kategoriach źródeł pokrycia deficytu art. 217 ust. 2 u.f.p.; 2) ewentualny deficyt sekcji bieżącej budżetu może zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych lub wolnymi środkami art. 242 u.f.p; 3) dana JST dysponuje finansowaniem własnym w postaci nadwyżki budżetowej czy wolnych środków; 4) limit zobowiązań dłużnych jest skorelowany z wysokościąśrodków przeznaczonych na deficyt (i na pozostałe cele zaciągania długu); 5) Przewidziane źródła pokrycia deficytu i ich kwoty muszą wykazywać należną korelację z planami przychodów i rozchodów zawartymi w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie WPF lub ich projektach. Konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia JST Sytuacja niezgodna z prawem skutkuje niemożnością dalszego zaciągania długu z wyjątkiem pożyczek na postępowanie naprawcze. Gdyby relacja obliczona dla danej JST przekraczała wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 u.f.p. ( a do 2013 r. włącznie pułapy zawarte w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 r.), to: 1) w przypadku projektu uchwały budżetowej RIO wyda o nim negatywną opinię; 2) w odniesieniu natomiast do podjętej już uchwały budżetowej RIO powinna wskazać istotne naruszenie prawa i wezwać JST do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie (art. 12 ust. 1 u.r.i.o.); jeśli rada (sejmik) JST nie dokona zmian w uchwale, tak aby spełniała ona ustawowe wymogi, RIO stwierdzi nieważność takiej uchwały lub jej części (art. 12 ust. 2 u.r.i.o.); Źródła pokrycia spłaty zadłużenia JST Zobowiązania dłużne JST mogą być finansowane z czterech kategorii wpływów: 1) z dochodów budżetowych, jednak z wyjątkiem uzyskiwanych przez JST kwot mających charakter celowy (np.: dochodów uzyskanych z przeznaczeniem na inwestycje); 2) z przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych; 3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (skumulowanej nadwyżki); 4) z wolnych środków.

13 Klasyfikowanie w budżecie spłaty zadłużenia JST Inny charakter mają należności z tytułu regulowania kwoty nominalnej (kapitału długu), inny zaś należności dotyczące świadczeń ubocznych (np. odsetek, dyskonta). Spłata kapitału zawsze będzie stanowić rozchód budżetu JST. Regulowanie należności ubocznych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych zawsze będzie wydatkiem budżetowym, gdyż stanowi własny koszt JST uzyskania dodatkowych wpływów w postaci przychodów z zaciągniętych zobowiązań dłużnych Spłata udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi wydatki JST. Instrumenty jakie JST może wykorzystać w celu ograniczenia ryzyka zadłużenia 1. Instrumenty formalnoprawne wynikające z u.f.p. odnoszące się do dopuszczalnych wielkości zadłużenia lub kosztów jego obsługi. 2. Instrumenty planistyczne (np.: WPF). 3. Instrumenty kontrolne (np. kontrola zarządcza, audyt finansowy wewnętrzny). 4. Instrumenty oceny wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej JST (np.: rating komunalny, analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej JST). 5. Transfer długu JST i ryzyka z nim związanego na inne podmioty (np. firmy ubezpieczeniowe; niezależne spółki celowe tzw. sekurytyzacja długu) 6. Instrumenty organizacyjno instytucjonalne. 7. Instrumenty informacyjno promocyjne. Dziękuję za uwagę

14 40

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty Łódź 2014 Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 17 RZESZÓW 2011 Redakcja: dr hab. prof. UR Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

ZdolnoϾ kredytowa jako element

Zdolnoœæ kredytowa jako element Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(25)/2006 ISSN 1509 4995 Joanna Nargiełło* Zdolnoœæ kredytowa jako element potencja³u finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego Zdolność kredytowa, podobnie jak możliwość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEZ JST POZNAO, GRUDZIEO 2010R. PLANOWANIE FINANSOWA W JST ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI/ WPF JST NIE MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ Spis Treści 1. Prezentacja Stowarzyszenia Instytut Samorządu Terytorialnego (SIST) 2. Propozycja źródła finansowania inwestycji gminnych 3. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I PRAWNE BARIERY ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE

EKONOMICZNE I PRAWNE BARIERY ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (61) 2013 Bogdan WŁODARCZYK 1 EKONOMICZNE I PRAWNE BARIERY ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE Streszczenie Ograniczenia w nadmiernym zadłużaniu się jednostek

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90

ISBN 978-83-60510-06-7. Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32, fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl www.gpwcatalyst.pl Autor: Sebastian Huczek Oficjalne wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicztytuły w tym do długu Skarbu Państwa 2. Przepis 3 pkt 2 rozporządzenia stanowi, że

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicztytuły w tym do długu Skarbu Państwa 2. Przepis 3 pkt 2 rozporządzenia stanowi, że Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA BUD

ANALIZA WYKONANIA BUD NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2010 ROKU Warszawa czerwiec 2011 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 111/2011/KBF Nr ewid. 112/2011/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667).

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-169(9)/14 Warszawa, 17 września 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU Warszawa czerwiec 2010 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 141/2010/KBF Nr ewid. 142/2010/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo