Nr 48 Lipiec lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA ( )... str. 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 48 Lipiec 2006. 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA (2007 2013)... str. 10"

Transkrypt

1 Nr 48 Lipiec 2006 ISSN lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2 KULTURA ( ) str. 10 Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli informuje: Pos owie przyj li 308 miliardów euro na Fundusze Strukturalne str. 2 Oko o 70% z 9,5 mld euro z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w tzw. kapita ludzki w latach trafi do regionów. str. 4 Regionalna wojna o pieniàdze str. 4 Kto najbli ej europejskiej kasy str. 5 Finlandia obiecuje konkretne rezultaty swojego przewodnictwa str. 6 Pos owie opowiadajà si za wolnoêcià Internetu str. 7 Operacje za granicà- NFZ zwraca koszty.... str. 7 Wakacyjna praca za granicà pomys na lato? str. 7 Eurobarometr zmierzy poparcie dla UE.... str. 8 Ranking PKB w regionach UE str. 8 Forum dotyczàce kwestii finansowych w Programach Ramowych str. 9 Urodzinowe logo dla Unii- konkurs str. 9 Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne - konkurs ZPP str. 9 Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych - certyfikaty ZPP str. 10 Do projektu TRUCKSTOP str. 11 Do projektu Euplan str. 11 Do wspó pracy politechnika str. 12 Do projektów w ramach programu ERASMUS i projektów badawczych w zakresie nauk o Êrodowisku i rekultywacji gleb str. 12 econtentplus str. 12 Bezpieczniejszy Internet Plus str. 13 Leonardo da Vinci str. 14 Energia i transport str. 14 Energia i transport str. 14 Wsparcie w przygotowaniu projektów JASPERS str. 14 Czym zajmujà si komisje parlamentarne?.. str. 15 Jak g osujà Pos owie w Parlamencie Europejskim? str. 16 1

2 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego Szanowni Paƒstwo! W lipcu 2006 roku Ma opolski Informator Europejski obchodzi swoje czwarte urodziny. Nadszed wi c czas na krótkie podsumowanie. W ciàgu kilku lat dzia alnoêci za poêrednictwem Ma opolskiego Informatora Europejskiego przekazaliêmy do Paƒstwa wiadomoêci ponad 500 informacji o aktualnych wydarzeniach zwiàzanych z Unià Europejskà, oko o 400 og oszeƒ o poszukiwaniu partnerów oraz 250 informacji o otwartych konkursach Komisji Europejskiej. Ponadto na amach MIE opisaliêmy cele i sposób funkcjonowania ponad 100 Programów Wspólnotowych. W czasie redagowania pisma dokonaliêmy szeregu zmian, by w sposób bardziej efektywny przedstawiaç Paƒstwu mo liwo- Êci i propozycje Unii Europejskiej. W miar wzrostu liczby informacji, które do nas docierajà, zmieniliêmy szat graficznà oraz powi kszyliêmy obj toêç Ma opolskiego Informatora Europejskiego. By umo liwiç Paƒstwu sta y dost pu do bie àcych informacji zamieszczanych na amach MIE, stworzyliêmy specjalnà, stale aktualizowanà baz internetowà, dost pnà pod adresem: Dzi ki kontaktom z odbiorcami naszego miesi cznika zyskujemy cenne informacje, które pomagajà nam dostosowywaç tematyk MIE do Paƒstwa potrzeb. Aby Informator odpowiada Paƒstwa oczekiwaniom, zach camy do przekazywania nam swoich uwag, spostrze eƒ i oczekiwaƒ. JesteÊmy otwarci na Paƒstwa propozycje. Z okazji nadarzajàcego si jubileuszu Ma opolskiego Informatora Europejskiego serdecznie dzi kujemy Paƒstwu za dotychczasowà wspó prac i... zach camy do lektury MIE. Z powa aniem, Zespó redakcyjny Departament Promocji, Turystki i Wspó pracy Mi dzynarodowej, Zespó ds. Integracji Europejskiej Ma gorzata Gibas Iwona Kurek Ewa Matuszek tel.: lub Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli Magdalena Jagie o Tomasz Kapera Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli informuje: Pos owie przyj li 308 miliardów euro na Fundusze Strukturalne Parlament przyjà pakiet pi ciu sprawozdaƒ dotyczàcych Funduszy Strukturalnych na lata OkreÊlajà one cele, wielkoêç dost pnych Êrodków finansowania oraz kryteria alokacji funduszy w rozszerzonej Unii. Do dyspozycji od 1 stycznia 2007 roku znajdzie si oko o 308 miliardów euro, czyli 35,7% ca ego bud etu UE. Fundusze Strukturalne majà na celu wzmocnienie solidarnoêci miedzy regionami UE. Sprawozdania okreêlajà cele, którym powinny s u yç Fundusze Strukturalne, kryteria jakie powinny spe niaç Paƒstwa Cz onkowskie lub regiony, aby kwalifikowaç si do otrzymania dofinansowania, wielkoêç Êrodków i sposób ich alokacji w poszerzonej Unii w kolejnym okresie finansowania Rozporzàdzenie w sprawie zasad ogólnych Przede wszystkim, na yczenie pos ów, w zarzàdzaniu funduszami strukturalnymi i Funduszem SpójnoÊci wzmocnieniu ulega aspekt Êrodowiskowy, w szczególnoêci zrównowa- ony rozwój, który staje si nieod àcznym kryterium przy wdra aniu tych funduszy. Fundusze powinny promowaç dost pnoêç dla osób niepe nosprawnych. Wzmocniona zostanie tak e zasada partnerstwa, co oznacza, e organizacje reprezentujàce spo eczeƒstwo obywatelskie, organizacje pozarzàdowe, organizacje Êrodowiskowe oraz dzia ajàce na rzecz równouprawnienia kobiet i m czyzn mogà braç udzia w negocjacjach zarówno w zakresie przygotowywania programów jak i ich wdra ania. Rada nie zgodzi a si jednak na wspólnà deklaracj Rady, Parlamentu i Komisji w sprawie rezerwy Wspólnoty, która pozawala by na ponowne rozdysponowanie niewykorzystanych Êrodków, zamiast zwracaç je do bud etu ogólnego UE. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Po negocjacjach ze sprawozdawcà i parlamentarnà Komisjà Rozwoju Regionalnego, Rada zgodzi a si uwzgl dniç w swoim stanowisku najwa niejsze zastrze enia Parlamentu w stosunku do projektu rozporzàdzenia dotyczàcego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poczàtkowo Komisja Europejska proponowa a, aby niepodlegajàcy zwrotowi VAT by kwalifikowalny wy àcznie w przypadku EFS. Rada Europejska stwierdzi a, e niepodlegajàcy zwrotowi VAT b dzie kwalifikowalny na zasadach EFRR, EFS i Funduszu SpójnoÊci wy àcznie dla tych Paƒstw Cz onkowskich, których PKB nie przekracza 85% Êredniego PKB w UE. 2

3 Parlament Europejski z o y natomiast wniosek, by warunki ustalane dla wy ej wymienionej grupy Paƒstw Cz onkowskich rozciàgnàç na wszystkie Paƒstwa Cz onkowskie. Ostatecznie Rada podj a decyzj o przyj ciu tego wniosku Parlamentu Europejskiego i rozszerzy a kwalifikowalnoêç niepodlegajàcego zwrotowi VAT na wszystkie Paƒstwa Cz onkowskie. Komisja proponowa a równie, aby mieszkalnictwo nie kwalifikowa o si do pomocy. Rada Europejska zaproponowa a, aby decyzja na temat kwalifikowalnoêci mieszkalnictwa w rozporzàdzeniu w sprawie EFRR dla Paƒstw Cz onkowskich, których PKB nie przekracza 85% Êredniego PKB w UE, podejmowana by a na wniosek Komisji przez Rad i Parlament Europejski. Rada, na podstawie sugestii Komisji, wprowadzi a zatem do swojego wspólnego stanowiska przepis szczególny, przy uwzgl dnieniu poprawek proponowanych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu, umo liwiajàcy wydatkom zwiàzanym z mieszkalnictwem uzyskanie statusu kwalifikowalnych w odniesieniu do wy ej wymienionych Paƒstw Cz onkowskich na pewnych szczególnych warunkach. Fundusz SpójnoÊci Pos owie uwa ajà, e wniosek Komisji dotyczàcy rozporzàdzenia Rady ustanawiajàcego Fundusz SpójnoÊci dobrze uwzgl dnia potrzeby rozszerzonej Unii i ma na celu wspieranie solidarnoêci oraz spójnoêci ekonomicznej i spo ecznej. Jednak w toku debaty parlamentarnej i negocjacji z innymi instytucjami wprowadzono do rozporzàdzenia pewne modyfikacje. Najwa niejsza z nich to zwi kszenie puli Êrodków Funduszu SpójnoÊci z 18 mld euro (w latach ) do 61,5 mld euro. Od chwili rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 r. do koƒca okresu z Funduszu SpójnoÊci mo e korzystaç dziesi ç nowych Paƒstw Cz onkowskich, a tak e trzy Paƒstwa Cz onkowskie UE-15 (Hiszpania, Portugalia, Grecja). Irlandia straci a status beneficjenta z dniem 1 stycznia 2004 r., a Hiszpania przestanie kwalifikowaç si do finansowania z Funduszu SpójnoÊci z dniem 1 stycznia 2007 r. Do korzystania z Funduszu kwalifikujà si jedynie Paƒstwa Cz onkowskie, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkaƒca jest ni szy ni 90% Êredniej wspólnotowej i które wprowadzi y program majàcy na celu spe nienie ekonomicznych kryteriów konwergencji, okreêlonych w art. 104 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot Europejskà. Wspó praca transgraniczna Celem wniosku Komisji Europejskiej by o ustanowienie na szczeblu wspólnotowym instrumentu wspó pracy, który umo liwi utworzenie na terytorium Wspólnoty, posiadajàcych osobowoêç prawnà, grup wspó pracy partnerów krajowych, lokalnych i regionalnych zwanych europejskimi grupami wspó pracy terytorialnej (EGWT). Majà si one przyczyniaç do umocnienia i promowania wspó pracy transgranicznej, ponadnarodowej i mi dzyregionalnej prowadzàcej do osiàgni cia celu spo ecznej, gospodarczej i terytorialnej spójnoêci. Wspólne stanowisko Rady zawiera zaproponowane przez Parlament Europejski poprawki, które zosta y przyj te przez KE w jej zmienionym wniosku. WejÊcie w ycie tego instrumentu u atwi wdro enie na terenie Wspólnoty transgranicznej, ponadnarodowej i mi dzyregionalnej wspó pracy pomi dzy Paƒstwami Cz onkowskimi w celu realizacji programów wspó pracy terytorialnej wspó finansowanej przez Wspólnot, lub bez jej wk adu finansowego. EGWT b dà mog y za o yç cz onkowie popularnych obecnie euroregionów, które nie posiadajà osobowoêci prawnej. W ten sposób atwiej im b dzie zarzàdzaç funduszami europejskimi, zatrudniaç pracowników i realizowaç dzia ania, które obecnie sà prowadzone równolegle po obu stronach granicy. Korzystanie z EGWT b dzie si odbywaç na zasadach dobrowolnoêci, co wychodzi na przeciw obawom niektórych paƒstw przed przekazywaniem uprawnieƒ podmiotom o charakterze ponadnarodowym. Rada postanowi a uwzgl dniç propozycj Parlamentu Europejskiego dotyczàcà zastàpienia w ca ym dokumencie nazwy instrumentu europejskie ugrupowanie wspó pracy transgranicznej nazwà europejska grupa wspó pracy terytorialnej. Pos em sprawozdawcà i autorem sprawozdania w tej sprawie jest polski deputowany Jan OLBRYCHT (EPP-ED, PL), który uwa a, e realizacja zasady solidarnoêci poprzez, m. in. polityk spójnoêci, jest trwa ym elementem funkcjonowania Unii Europejskiej. Jej negowanie jest podwa aniem podstaw funkcjonowania Wspólnoty podkreêli pose. Jan Olbrycht zwróci uwag, e polityka spójnoêci mo e byç realizowana tak e bez udzia u Êrodków wspólnotowych poprzez wspólne dzia ania Paƒstw Cz onkowskich. Wskaza na pozytywne do- Êwiadczenia obecnej inicjatywy Interreg, które dowodzà, e inicjatywy transgraniczne podejmowane wspólnie przez w adze regionalne i lokalne kilku Paƒstw Cz onkowskich tworzà sieci wspó pracy i budujà zaufanie. Sà to dzia ania, które przy u yciu niewielkiej iloêci Êrodków finansowych tworzà bardzo du à wartoêç dodanà zauwa y pose Olbrycht i uzasadnia, e u podstaw nowej inicjatywy na lata leg a ch ç stworzenia nowych mo liwoêci prawnych i organizacyjnych partnerom wspó pracy. Istota tej inicjatywy zawiera si równie w tym, by daç partnerom wspó pracy, którzy nie zawsze korzystajà z funduszy europejskich, narz dzie, które u atwi im organizacj ró nych dzia aƒ, w tym us ug publicznych o charakterze transgranicznym powiedzia autor sprawozdania. Europejski Fundusz Spo eczny W pierwszym czytaniu projektu rozporzàdzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Spo ecznego pos owie opowiedzieli si za wzmocnieniem niektórych aspektów polityki spo ecznej, w szczególnoêci zagadnieƒ zwiàzanych z wykluczeniem spo ecznym, ró nymi formami dyskryminacji, lub nierównego traktowania kobiet i m czyzn. Poniewa wspólne stanowisko Rady zawiera wi kszoêç sugestii zaproponowanych przez Parlament Europejski, pos owie przyj li je bez poprawek. 3

4 G ówne cele Europejskiego Funduszu Spo ecznego to przeciwdzia anie bezrobociu i wspieranie paƒstw cz onkowskich w zakresie polityki spo ecznej, integracja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy, nara onych na wykluczenie z rynku pracy, propagowanie równoêci szans na rynku pracy, przystosowanie pracowników do zmian technologicznych, zapewnianie stabilnoêci i wzrostu zatrudnienia, wzmacnianie potencja u ludzkiego w badaniach, nauce i technologii, rozwijanie systemu edukacji i szkoleƒ, poszerzenie swobody przep ywu pracowników wewnàtrz Unii, równomierny rozwój regionów Unii. Z àcznej kwoty ponad 300 mld euro Polska otrzyma prawie 60 mld euro, co czyni nasz kraj najwi kszym beneficjentem netto pomocy w ramach funduszy strukturalnych. Ârodki zostanà rozdysponowane w ramach programów sektorowych (centralnie) oraz programów regionalnych. Zwi kszono limit dofinansowania projektów ze Êrodków unijnych do 85% wartoêci projektu oraz wyd u ono do trzech lat okres, w którym Êrodki uzyskane z UE muszà zostaç wykorzystane i rozliczone. Ârodki przewidziane we wszystkich wymienionych propozycjach legislacyjnych b dà mog y byç uruchomione z dniem 1 stycznia 2007 roku. Zanim zostanà ostatecznie rozdysponowane wêród Paƒstw Cz onkowskich, KE musi opracowaç Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe, które zostanà poddane pod g osowanie w Parlamencie Europejskim (w ramach procedury zgody) we wrzeêniu. Dopiero te wytyczne b dà stanowiç podstaw do opracowania planów operacyjnych przez rzàdy Paƒstw Cz onkowskich w porozumieniu z Komisjà Europejskà. èród o: Parlament Europejski Oko o 70% z 9,5 mld euro z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w tzw. kapita ludzki w latach trafi do regionów Pozosta e 30% bud etu Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), realizowanego od 2007 r., przeznaczone zostanie na projekty koordynowane na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) doda a minister rozwoju regionalnego Gra yna G sicka. Resort rozwoju chce prowadziç m. in. koordynacj dzia aƒ zwiàzanych z promocjà tzw. integracji spo ecznej (zwiàzanych z aktywizacjà zawodowà np. osób niepe nosprawnych lub d ugotrwale bezrobotnych), podnoszenie kompetencji administracji w regionach, aktywizacj obszarów wiejskich. Regiony majà si zajàç m. in. szkoleniem pracowników lokalnych przedsi biorstw, doskonaleniem zawodowym nauczycieli w regionalnych oêrodkach edukacyjnych oraz aktywizacjà bezrobotnych i promocjà profilaktyki zdrowia. W ramach programu KL ministerstwo chce wspó pracowaç m. in. z wojewódzkimi i powiatowymi urz dami pracy, oêrodkami pomocy spo ecznej oraz samorzàdami i partnerami spo- ecznymi (np. organizacjami pozarzàdowymi). Minister jest zdania, e decentralizacja wdra ania programu spowoduje lepsze rozwiàzywanie problemów na lokalnych rynkach pracy i lepsze wykorzystanie Êrodków programu. W latach na PO KL przeznaczono ok. 2 mld euro. èród o: Regionalna wojna o pieniàdze Kolejne regiony protestujà przeciwko proponowanemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podzia owi Êrodków unijnych na lata Zgodnie z nim najmniej w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca otrzyma- yby województwa: Ma opolskie, Wielkopolskie i ódzkie po 334,9 euro na osob. Najwi cej dosta oby Warmiƒsko- -Mazurskie: 726,2 euro na jednego mieszkaƒca. Przypomnijmy, jakie kwoty przypadajà poszczególnym województwom wed ug trzech dyskutowanych wariantów. MRR b dzie rekomendowaç wariant pierwszy algorytmu, czyli ten sam, który Rada Ministrów zaakceptowa a w lutym. Tymczasem kolejne samorzàdy województw wyra ajà swojà dezaprobat wobec tego podzia u. Janusz Sepio, marsza ek Województwa Ma opolskiego zaapelowa do spo eczeƒstwa, aby do Rady Ministrów, Premiera oraz pos ów i senatorów koalicji rzàdzàcej wysy aç maile i listy z protestem. Na stronie internetowej Urz du Marsza kowskiego w Krakowie mo na wpisaç swoje imi i nazwisko pod formu à Protestuj przeciwko krzywdzàcej Ma opolsk decyzji i domagam si sprawiedliwego rozdzia u pieni dzy europejskich. Do 28 lipca 2006 zebrano 4000 g osów. Do protestu przy àczy y si równie inne województwa. Sejmik Województwa Âlàskiego przyjà stanowisko w tej sprawie. Jest to kolejny region niezadowolony z wariantu pierwszego. Marsza ek Województwa Opolskiego Grzegorz Kubat w liêcie do premiera Kazimierza Marcinkiewicza wyrazi swój protest przeciwko takiemu podzia owi. Przypomnijmy, jakie kwoty przypadajà poszczególnym województwom wed ug trzech dyskutowanych wariantów. Pierwszy wariant to algorytm 80/10/10, zastosowany w okresie dla Funduszy Strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo- eczny). Zgodnie z nim wszystkie regiony uczestniczà w podziale tylko 80 %. ogó u Êrodków, wed ug liczby ludnoêci. W podziale pozosta ych 20 %. Êrodków uczestniczà tylko regiony, w których poziom PKB na 1 mieszkaƒca jest ni szy od 80 %. Êredniej krajowej i w których stopa bezrobocia rejestrowanego w przekroju powiatów jest wy sza od 150 %. Êredniej krajowej. Wariant drugi to algorytm stosowany przez Komisj Europejskà, czyli tzw. metoda berliƒska. Opiera si na wielkoêci produktu krajowego brutto na mieszkaƒca oraz uwzgl dnia liczb mieszkaƒców danego obszaru. Przy jego zastosowaniu region o najwy szym wsparciu otrzyma by 2,37- raza wi cej 4

5 funduszy na mieszkaƒca, ni region o wsparciu najni szym. Natomiast wariant trzeci to algorytm 60/40, liczony liczbà ludnoêci oraz odwrotnoêcià PKB na mieszkaƒca. Ten wariant powoduje zmniejszenie ró nicy w podziale Êrodków mi dzy regiony do 1,42. Zgodnie z wariantem pierwszym, czyli stosowanym w obecnym okresie programowania i zapisanym w projekcie Narodowej Strategii SpójnoÊci , regiony najbardziej uprzywilejowane w podziale Êrodków, otrzyma yby prawie 2,2 raza wi cej pieni dzy na mieszkaƒca ni regiony o najni szym poziomie wsparcia. Najwi cej w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca otrzyma oby województwo Warmiƒsko-Mazurskie: 726,2 euro, czyli w sumie 1,037 mld euro. Mieszkaƒcy tego regionu mogà byç zadowoleni, poniewa gdyby wybrano wariant drugi, otrzymaliby 547,2 euro na osob, a zgodnie z wariantem trzecim 459,9 euro. Ró nice sà wi c znaczàce. Kolejne województwa, które mogà byç zadowolone z rekomendowanego przez resort wariantu pierwszego, to: Âwi tokrzyskie (565,8 euro na osob ) i Podkarpackie (532,6 euro na osob ). Lubelskie i Podlaskie otrzyma yby po tyle samo: 529, 7 euro na jednego mieszkaƒca. Pozosta e województwa uszeregowane malejàco w ramach wariantu pierwszego, to: Zachodniopomorskie (500,6 euro na osob ), Lubuskie (490,8 euro na osob ), Kujawsko-Pomorskie (450,1 euro na osob ), DolnoÊlàskie (424, 5 euro na osob ), Opolskie (411,1 euro na osob ), Pomorskie (405,5), Mazowieckie (349,1), Âlàskie (339,3). Zgodnie z tym wariantem najmniej otrzyma yby województwa: Ma opolskie, Wielkopolskie i ódzkie po 334,9 euro na osob. Sprzeciwiajàce si propozycji MRR województwo Êlàskie otrzyma oby, zgodnie z wariantem pierwszym, 339,3 euro w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca, czyli najmniej ze wszystkich branych pod uwag propozycji. Gdyby wybrano wariant drugi, by aby to kwota 377,1 euro, a wed ug wariantu trzeciego 400,8 euro na osob. Z kolei Opolskie mo e dostaç 411,1 euro w przeliczeniu na jednego na mieszkaƒca. Takà kwot przewiduje wariant pierwszy, przeciwko któremu protestuje marsza ek. Wed ug wariantu drugiego region móg by otrzymaç 467,8 euro na osob, a gdyby wybrano wariant trzeci: 449,9 euro. W trakcie dyskusji nad podzia em Êrodków i pod wp ywem g osów protestujàcych województw zosta zaproponowany czwarty algorytm. Jest to propozycja kompromisowa, która zmniejsza ró nice w podziale Êrodków na jednego mieszkaƒca. Wg tej propozycji najwi cej tracà województwa Êciany wschodniej: Warmiƒsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie. A zyskujà najwi cej województwa najsilniejsze: Pomorskie, Mazowieckie, ódzkie, Ma opolskie i Âlàskie. Czwarty algorytm zosta przedstawiony do opinii do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Rady Ministrów. Kto najbli ej europejskiej kasy P atnoêci z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najlepiej wyglàdajà w województwie ma opolskim, a najs abiej w województwie ódzkim. Natomiast w Europejskim Funduszu Spo ecznym najlepiej wypad o województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec maja ogó em wartoêç z o onych wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR wynios a ,63 z. WartoÊç projektów obj tych umowami o dofinansowanie opiewa na ,92 z. Natomiast wartoêç dokonanych p atnoêci w maju wynios a ,64 z, od uruchomienia programu jest to ,03 z, czyli 16,8% Êrodków przyznanych na ca y okres programowania W województwie ma opolskim kontraktowanie jest na poziomie 74,15%, a p atnoêci 31,71%. W ódzkim jest to odpowiednio 65,23% i 9,87%. Jak nam wyjaêni a Ewa Wnukowska, zast pca dyrektora w Departamencie Wdra ania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na takà sytuacj sk ada si wiele czynników. Zdarza si tak, e w danym województwie, np. obecnie w ma opolskim, by- y sk adane wnioski o p atnoêç na du e kwoty i to pozwoli o urz dowi szybko dokonaç ich weryfikacji. Procedura weryfikacji wniosku o p atnoêç poêrednià nie jest bowiem zró nicowania w zale noêci od wartoêci na jakà opiewajà wnioski. Zdarzajà si beneficjenci bardzo du ych, milionowych projektów infrastrukturalnych, którzy sk adajà wnioski o p atnoêç na kwoty rz du kilu-, kilkunastu tysi cy z otych. powiedzia a dyrektor Wnukowska Jak wyglàda sytuacja w wykorzystaniu Êrodków w ramach ZPORR? Zdaniem dyrektor Wnukowskiej, je eli chodzi o zakontraktowanie, czyli podpisanie umów z beneficjentami, to w województwach jest dobrze lub bardzo dobrze. Wi kszoêç Êrodków jest ju zakontraktowanych. Je eli jednak w województwie w danym dzia aniu jest zero Êrodków zakontraktowanych lub sà niewielkie kwoty i region znajduje si pod kreskà, to oznacza, e trwajà jeszcze procedury naboru. Wiadomo jednak, e projekty sà ju z o one i trwa proces oceny wyjaêni a. Nie jest wi c êle, a wr cz przeciwnie: jest nacisk na to, by dopuêciç nadkontraktacj Êrodków, poniewa zainteresowanie jest znacznie wi ksze ni Êrodki, jakimi dysponujemy podkreêli a dyrektor Wnukowska. Ogólnie, je eli chodzi o dzia ania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resort nie widzi adnego zagro enia. Zdaniem dyrektor Wnukowskiej, w drugim kwartale b dzie co najmniej taka sama kwota p atnoêci, o jakà wystàpimy z wnioskiem o refundacj do Komisji Europejskiej, jak w pierwszym kwartale, za który wystàpiliêmy o refundacj 142 milionów euro. Wi kszy problem jest z Europejskim Funduszem Spo ecznym. W pierwszym kwartale nie by o dobrze przyznaje dyrektor Wnukowska. WprowadziliÊmy jednak doêç du o 5

6 uproszczeƒ w systemie. Wesz y one w ycie i zapewne zaprocentujà w trzecim kwartale, ju w drugim kwartale widoczne jest przyspieszenie w tym zakresie doda a dyrektor Wnukowska. Ministerstwo w ostatnim czasie dokona o przeglàdu sytuacji u wojewodów. Wywnioskowano, i gdyby podliczyç wszystkie refundacje z kont programowych w ramach EFS oraz wnioski oczekujàce na weryfikacj w Urz dach Wojewódzkich w 12 województwach (tyle odpowiedzia o resortowi), to zapewni to prawie bezpiecznà kwot i tych Êrodków nie stracimy. Jednak 40%, czyli prognozy Rady Ministrów, sà bardzo ambitne, a w przypadku EFS to chyba nawet zbyt ambitne. My musimy z punktu widzenia rozporzàdzeƒ wspólnotowych zawnioskowaç do Komisji do koƒca roku o co najmniej 7,5% alokacji. Tutaj te jest wi c sytuacja w miar bezpieczna, nie ma raczej realnego zagro enia powiedzia a dyrektor Wnukowska. Zdaniem dyrektor Wnukowskiej przyda oby si wi ksze zdyscyplinowanie beneficjentów w sk adaniu wniosków o p atnoêç. To usprawni oby ca y proces. Nie wszyscy beneficjenci sk adajà wnioski o p atnoêci okresowe. Cz Êç nie robi tego z obawy przed papierologià lub przed pope nieniem b du. Nie majà oczywiêcie takiego obowiàzku, ale je eli beneficjent czeka na rozliczenie do wniosku o p atnoêç koƒcowà, to musi mieç przed dokonaniem tej p atnoêci przeprowadzonà kontrol. We wniosku pojawiajà si b dy. To wszystko oczywi- Êcie wyd u a termin oczekiwania na otrzymanie Êrodków podkreêli a. Dlatego, zdaniem pani dyrektor, przyda oby si wi ksze zdyscyplinowanie w tym zakresie. Poza tym, beneficjenci narzekajà na cz sto zmieniajàce si procedury. Trzeba pami taç, e nie da si wszystkich uszcz - Êliwiç. Pewnych procedur np. zwiàzanych z naborem projektów, nie ma ju teraz potrzeby, z uwagi na zaawansowanie programu, usprawniaç. Natomiast wszystkie te procedury, które obecnie podlegajà uproszczeniom, sà zwiàzane z monitoringiem, p atnoêciami lub kontrolà. Te procesy b dà trwa y do koƒca 2008 roku i sensowne jest je usprawniaç wyjaêni- a dyrektor Wnukowska. Doda a, e problem jaki resort widzi w odbiorze tych zmian i uproszczeƒ jest taki, e cz Êç województw jest za tym, by upraszczaç, a jak do tego dochodzi, to upraszczanie nie jest postrzegane jako dobre. Zdaniem niektórych wprowadza zamieszanie, koniecznoêç uczenia si procedur od poczàtku. Moim zdaniem upraszczanie w granicach rozsàdku jest jak najbardziej pomocne, natomiast nie przesadzamy i nie robimy adnych rewolucji. Uproszczenia sà najcz Êciej na etapie instytucjonalnym, nie dotyczà wi c bezpoêrednio beneficjentów, a jeêli dotyczà to na zasadzie np. nie sk adania dwóch kopii dokumentów potwierdzajàcych poniesienie wydatków, tylko jednej. Sà wi c korzystne dla beneficjentów podsumowa a dyrektor Wnukowska Finlandia obiecuje konkretne rezultaty swojego przewodnictwa Rozszerzenie Unii, zacieênianie stosunków z Rosjà, polityka energetyczna i integracja w wymiarze bezpieczeƒstwa to priorytetowe zadania fiƒskiego przewodnictwa przedstawione 5 lipca przez premiera Matti Vanhanena na forum Parlamentu Europejskiego. Nie zgadzam si, e Europa jest w g bokim kryzysie powiedzia eurodeputowanym premier Finlandii. Przekonywa, e z wolà politycznà Paƒstw Cz onkowskich UE jest w stanie pokazaç obywatelom konkretne rezultaty. Dlatego zaapelowa o uproszczenie systemu podejmowania decyzji w UE, nie czekajàc na przyj cie traktatu konstytucyjnego, który to przewidywa. Europa nie mo e czekaç. Musimy ju teraz upro- Êciç podejmowanie decyzji, a nie k óciç si o sprawy konstytucyjne powiedzia Vanhanen. Niemniej zapewni, e Finlandia b dzie podczas swego pó rocznego przewodnictwa prowadziç konsultacje na temat traktatu konstytucyjnego. A jesienià Helsinki jako szesnasty kraj w Unii dokonajà jego ratyfikacji. Vanhanen potwierdzi te bardzo wyraênie, e fiƒskie przewodnictwo b dzie przychylne dalszemu rozszerzaniu UE. UE powinna pozostawaç otwarta, a paƒstwa, które spe niajà kryteria, powinny mieç mo liwoêç do wejêcia do niej powiedzia Vanhanen. Zapowiedzia wyznaczenie ostatecznej daty przyj cia do UE Rumunii i Bu garii, kontynuacj negocjacji z Chorwacjà i Turcjà oraz europejskà perspektyw dla innych ni wymienione krajów ba kaƒskich. Fiƒski premier zapowiedzia, ze chce poprawiaç funkcjonowanie UE na bazie obecnego traktatu z Nicei. Finowie chcà np. pracowaç nad propozycjami Komisji Europejskiej, by odejêç od prawa do narodowego weta w sprawach dotyczàcych wspó pracy policyjnej i w sprawach karnych. Dzi ki temu UE ma skuteczniej zabiegaç o bezpieczeƒstwo swych obywateli i walczyç z terroryzmem. Kolejny priorytet to rozwój zainicjowanej na szczycie w marcu polityki energetycznej UE i poprawa konkurencyjnoêci Unii, zw aszcza poprzez rozwój innowacyjnoêci, w czym Finowie od dawna przodujà w UE. Te kwestie, obok europejskiego modelu socjalnego, b dà tematami nieformalnego szczytu UE w Lahti w paêdzierniku. Na kolacj przywódców paƒstw UE zosta zaproszony prezydent Rosji W adimir Putin. Finlandia chce te zacieêniaç stosunki UE z krajami trzecimi, zw aszcza z Rosjà. G os Unii b dzie s yszalny tylko wówczas, jeêli b dzie skoordynowany powiedzia Vanhanen. Helsinki chcà, by jeszcze w grudniu rozpocz y si negocjacje nowego d ugofalowego porozumienia Unii z Moskwà. èród o: èród o: 6

7 Pos owie opowiadajà si za wolnoêcià Internetu Walka o wolnoêç wypowiedzi w du ym stopniu przenios a si do sieci zauwa a Parlament Europejski w rezolucji przyj tej na lipcowej sesji. Przy coraz doskonalszych sposobach kontrolowania Internetu i rosnàcej liczbie sieciowych dysydentów, Parlament wzywa do opracowania unijnego kodeksu post powania, który mia by powêciàgnàç zachodnie firmy przyk adajàce si obecnie do cenzurowania Internetu w krajach niedemokratycznych. Równie w USA powstajà podobne przepisy. Jak podkreêlajà autorzy rezolucji, Internet sta si medium z wyboru dla dysydentów politycznych, obroƒców praw cz owieka i niezale nych dziennikarzy na ca ym Êwiecie. RównoczeÊnie, rzàdy autorytarne stosujà coraz bardziej wyrafinowane techniki filtrowania i nadzoru cz sto dostarczane przez zachodnich producentów. Rzàdowi chiƒskiemu uda o si nawet przekonaç takie firmy jak Yahoo, Google i Microsoft do wprowadzenia rozwiàzaƒ u atwiajàcych cenzur ich w asnych us ug na chiƒskim rynku internetowym. Wed ug organizacji praw cz owieka, to w aênie w Chinach oczywistym wrogu internetowej wolnoêci s owa, najwi cej sieciowych dysydentów przebywa w wi zieniach. WÊród nich, obok niedawno zwolnionego autora blogów i dokumentalisty Hao Wu znajdujà si dziennikarz Shi Tao i opozycjonista Yang Zili. Wychodzàc z za o enia, e zakres wolnoêci s owa stanowi najlepszà miar poziomu demokratyzacji i otwartoêci spo eczeƒstwa, Parlament zdecydowanie pot pia ograniczenia nak adane na zawartoêç sieci. Wyjàtek od regu y stanowi wykorzystywanie Internetu do celów niezgodnych z prawem, takich jak pod eganie do nienawiêci, przemocy i rasizmu, propaganda totalitarna oraz udost pnianie pornografii dzieciom lub ich seksualne wykorzystywanie. Równie przeêladowania i aresztowania u ytkowników sieci zosta y napi tnowane w rezolucji. Dokument wzywa UE do podj cia konkretnych dzia aƒ wspierajàcych wolnoêç s owa w sieci oraz zmierzajàcych do uwolnienia zatrzymanych u ytkowników Internetu. Podczas ubieg otygodniowej wizyty w Chinach, przewodniczàcy PE, Josep Borrell z radoêcià przyjà uwolnienie internetowego opozycjonisty Hao Wu tydzieƒ po przyj ciu przez Parlament rezolucji odnoszàcej si do jego przypadku. Przed nami wcià jednak d uga droga, dlatego te poruszy em nurtujàcà Parlament kwesti wcià obecnych ograniczeƒ swobody wypowiedzi, powiedzia Przewodniczàcy w oêwiadczeniu podsumowujàcym wizyt. Operacje za granicà- NFZ zwraca koszty Europejski Trybuna SprawiedliwoÊci stanà w obronie pacjentów, którzy miesiàcami czekajà w kolejce do szpitala. si na zabieg we Francji. Zap aci a za operacj z w asnej kieszeni, potem za àda a zwrotu pieni dzy od Bedford Primary Care Trust, czyli angielskiego odpowiednika Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa trafi a do unijnego sàdu najwy szego szczebla Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci. Trybuna przyzna jej racj. Ten wyrok to wskazówka dla innych pacjentów z ca ej UE oni te mogà walczyç o zwrot pieni dzy za leczenie za granicà. Wed ug s dziów Yvonne Watts mog a si staraç o zwrot kosztów leczenia, bo d ugie czekanie na operacj powodowa- o u niej nieuzasadnione cierpienie. Choç nie by o zagro one jej ycie i zdrowie, Trybuna uzna, e pacjenta nie wolno nara aç na wielomiesi czne oczekiwanie na zabieg. DziÊ z Polski na leczenie za granic wyje d a rocznie od kilku do kilkunastu osób, przede wszystkim do Niemiec. Najcz - Êciej poddajà si skomplikowanym zabiegom okulistycznym. P aci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia albo Ministerstwo Zdrowia. - Wyje d ajà pacjenci z bardzo rzadkimi chorobami i przechodzà niezwykle skomplikowane zabiegi. Nie pami tam jednak, by ktoê sk ada wniosek o sfinansowanie zagranicznego leczenia i powo ywa si na d ugie oczekiwanie na operacj mówi wicedyrektor opolskiego oddzia u Narodowego Funduszu Zdrowia Roman Kolak. Dlaczego polscy pacjenci nie idà do Trybuna u jak Brytyjka Yvonne Watts? Zdaniem ekspertów nie wiedzà, e majà takie prawo. - Pacjenci nie zdajà sobie sprawy ze swoich praw t umaczy Adam Kozierkiewicz, ekonomista zajmujàcy si zagranicznymi systemami ochrony zdrowia. èród o: Wakacyjna praca za granicà pomys na lato? A gdyby tak podjàç wakacyjnà prac gdzieê w Europie jako nauczyciel j zyka, ratownik na basenie, recepcjonista w hotelu, kelner lub nawet kucharz? To niez y sposób na nauk obcego j zyka, poznanie nowych przyjació w innym kraju i zarobienie paru groszy. Ka dy, którego ten pomys n ci, powinien skorzystaç ze strony internetowej z d ugà listà wakacyjnych ofert. Strona internetowa poêwi cona wakacyjnym ofertom pracy, to jedna ze szcz Êliwszych inicjatyw podj tych przy okazji Europejskiego roku mobilnoêci pracowników. Pomaga m odym ludziom w wykorzystaniu szansy, jakà stanowi mo liwoêç zdobycia pierwszych doêwiadczeƒ zawodowych, na dodatek za granicà. Pracy mo na poszukiwaç w kilku j zykach: po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpaƒsku i w osku. Strona internetowa powsta a we wspó pracy z francuskà Krajowà Agencjà pracy i z francuskà M odzie owà siecià informacyjnà. Dla wszystkich pacjentów w Unii tak e dla Polaków kluczowe jest orzeczenie w sprawie Brytyjki Yvonne Watts. Po roku czekania na operacj w Wielkiej Brytanii zdecydowa a 7

8 MobilnoÊç pracowników: najnowsze zmiany Hiszpania, Portugalia, Grecja i Finlandia, typowe kierunki, w których udajà si osoby poszukujàce pracy wakacyjnej, otworzy y 1 maja 2006 swe rynki pracy przed obywatelami ze wszystkich paƒstw UE. Kraje te posz y Êladem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, które otworzy y swe rynki pracy dla wszystkich obywateli UE juz w momencie ostatniego rozszerzenia, 1 maja Inne Paƒstwa Cz onkowskie, nale àce wczeêniej do UE, zachowa y pewne restrykcje odnoênie pracowników z oêmiu krajów Europy Êrodkowej i wschodniej, które przystàpi y do UE 1 maja Niektóre z nich (Polska i W gry), wprowadzi y, na zasadzie wzajemnoêci, podobne restrykcje. A gdy lato minie Ci, którym odpowiada praca za granicà, w Êrodowisku wielokulturowym i wieloj zycznym a którzy chcieliby jednoczeênie przyjrzeç si z bliska powstawaniu unijnej legislacji, mogà ubiegaç si o sta w Parlamencie Europejskim. By by to doskona y sposób na wzbogacenie mi dzynarodowych doêwiadczeƒ zawodowych. Przyjmowanie kandydatur na pi ciomiesi czne sta e p atne, które zaczynajà si 1 marca 2007, trwa od 15 sierpnia do 15 paêdziernika Powodzenia! Praca na wakacje w Unii Europejskiej: id_page=173&caller=whats_on èród o: Parlament Europejski Eurobarometr zmierzy poparcie dla UE Wed ug wiosennego badania standardowego Eurobarometr nastàpi istotny wzrost poparcia dla cz onkostwa w UE wêród obywateli oraz poprawi si wizerunek UE. Opinia publiczna wyrazi a jednak mniejsze poparcie dla dalszego rozszerzenia. Komisarz Margot Wallström, wiceprzewodniczàca Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategi komunikacji spo ecznej, wypowiedzia a si na temat badania: Aby Unia Europejska mog a odzyskaç zaufanie swoich obywateli, potrzebne sà konkretne wyniki: w zakresie bezpieczeƒstwa, wi kszych mo liwoêci na rynku pracy i wy szej jakoêci ycia. W czasie prezydencji fiƒskiej powinniêmy si skupiç na tych w aênie zagadnieniach. Obywatele oczekujà równie, e liderzy Unii wyjaênià im lepiej, jakie sà korzyêci z dalszego rozszerzenia. Trzy g ówne wskaêniki tworzàce ogólnà postaw wzgl dem Unii Europejskiej pokazujà jednoznaczny pozytywny rozwój opinii publicznej. W zestawieniu z wynikami ostatniego badania przeprowadzonego jesienià 2005 r., wsparcie dla cz onkostwa w UE wzros o o 5 punktów procentowych (z 50% do 55%), wizerunek UE zyska 6 punktów procentowych (z 44 % do 50%) a postrzegane korzyêci z cz onkostwa zwi kszy y si o 2 punkty procentowe (z 52% do 54%). RównoczeÊnie liczba negatywnych opinii w tych trzech wskaênikach zmniejszy a si, w szczególnoêci w zakresie wizerunku UE (z 20% do 15%). Zdecydowanie najwa niejszà kwestià dla europejskich obywateli pozostaje bezrobocie (49%, +5% od jesieni 2005 r.), po czym obecnie mieêci si przest pczoêç (24% bez zmian) i sytuacja gospodarcza (23%, -3%), która zajmuje trzecie miejsce. Na czwartej pozycji znajduje si system zdrowotny, który jest wa nà kwestià dla 18 % Europejczyków (+3%). Poparcie dla idei konstytucji dla UE nieznacznie spad o od ostatniego badania na jesieni 2005 r. (61%, -2%) i wróci o do poziomu z wiosny 2005 r. Oko o 22% obywateli sprzeciwia si idei konstytucji europejskiej, a 17% nie ma na ten temat zdania. Przy 62% pozytywnych opinii, Francja znajduje si tu powy ej Êredniej unijnej, natomiast Niderlandy, z 59%, sà tu poni ej Êredniej w UE. Poparcie opinii publicznej dla dalszego rozszerzenia zmniejsza si. Podczas gdy 45% obywateli jest za dalszym rozszerzeniem (41% w UE15 i 66% w nowych paƒstwach cz onkowskich), a 42% si temu sprzeciwia. Jesienià 2005 r. dane te wynosi y odpowiednio 49% i 39%. Nale y zauwa yç, e w Turcji opinie pozytywne dla dalszego rozszerzenia spad y o 7%, osiàgajàc poziom 45%. Europejczycy sà raczej zadowoleni z tego, w jaki sposób funkcjonuje demokracja w Unii Europejskiej. Poziom satysfakcji dochodzi do 50% (48% w UE15 i 59% w nowych Paƒstwach Cz onkowskich, +1% od poprzedniego badania), podczas gdy niezadowolenie wyrazi o 34% badanych (-1%). Sà to najwy sze wyniki w tej kwestii od dziesi ciu lat. Jednak nawet jeêli 36% (+2%) obywateli UE zgadza si ze stwierdzeniem mój g os si liczy w Unii Europejskiej, nadal 54% nie zgadza si z nim, chocia liczba ta zmniejszy a si o 5% od jesieni 2005 r. Badanie standardowe Eurobarometr zosta o przeprowadzone w formie wywiadów osobistych przez TNS Opinion & Social. W wywiadach uczestniczy o osób w okresie od 27 marca do 1 maja 2006 r. Sprawozdanie jest dost pne na stronie internetowej opinii publicznej w ramach strony internetowej Europa: èród o: Ranking PKB w regionach UE Biuro statystyczne Wspólnot Europejskich opublikowa o ranking regionalnych PKB Paƒstw UE za rok Ranking ten ma zmierzyç ca kowità aktywnoêç gospodarczà w regionie, na mieszkaƒca oraz zmapowaç rozbie noêç w stopniu rozwoju gospodarczego w 254 regionach a w szczególnoêci mi dzy nowymi a starymi cz onkami Wspólnoty. Statystycznie jeden z siedmiu regionów osiàga 125% przeci tnego PKB. Trzema liderami sà: Londyn (Wielka Brytania) 8

9 (278%), Bruksela (Belgia) (238%) oraz Luksemburg (234%). Z poêród 37 regionów, których PKB wynios o wi cej ni 125% siedem znajdowa o si w Niemczech, szeêç we W oszech i Zjednoczonym Królestwie, pi ç w Holandii, trzy w Austrii, dwa w Belgii i Finlandii, po jednym w Hiszpanii, Francji, Irlandii i Szwecji. Regionem o najwi kszym wzroêcie gospodarczym nale àcym do nowych cz onków Wspólnoty jest czeska Praga (138%). Jeden na cztery regiony osiàga poni ej 75% przeci tnego PKB. Niestety szeêç regionów o najni szym PKB znajduje si w Polsce: woj. Lubelskie i Podkarpackie (obydwa 33% normy), Podlaskie (36%), Âwi tokrzyskie, Warmiƒsko-Mazurskie i Opolskie (wszystkie 37%). PoÊród szeêçdziesi ciu regionów poni ej poziomu 75% PKB, szesnaêcie znajdowa o si w Polsce, siedem w Czechach, szeêç na W grzech, po pi ç w Grecji i we W oszech, po cztery w Niemczech, Francji (terytoria zamorskie) i Portugalii, trzy na S owacji, dwa regiony Hiszpanii, Estonii, otwy, Litwy i Malty. Regionem o najni szym PKB z poêród starych Paƒstw Cz onkowskich by o Norte w Portugalii (57%). èród o: Dyrekcja Generalna ds Polityki Regionalnej Forum dotyczàce kwestii finansowych w Programach Ramowych Z doêwiadczeƒ Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wynika, ze jednym z najwi kszych wyzwaƒ stojàcych zarówno przed osobami rozliczajàcymi realizowane projekty, jak i przed tymi, którzy maja zamiar dopiero staraç si o dofinansowanie sà kwestie umiej tnego planowania bud etu, wydawania pieni dzy i ksi gowania wydatków. Administrowanie projektami europejskimi wià e si ze specyficznymi wymaganiami, koordynatorzy i urz dnicy unijni czasem ro nie interpretujà przepisy, czasem s abiej orientujà si w realiach trybu dodatkowego w nowych krajach cz onkowskich. Polscy uczestnicy projektów cz sto sà w sytuacji pionierów w swoich w asnych instytucjach. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom osób borykajàcych si z tego typu problemami Regionalny Punkt Kontaktowy, CTT Politechnika Krakowska uruchomi Forum pt: Kwestie finansowe w Programach Ramowych Wi cej informacji o forum znajduje sie na stronie: action=showarticle&menuid=4&articleid=312 Forum to jest kontynuacjà grupy dyskusyjnej na Yahoo, która by a moderowana przez CTT PK. Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza Paƒstwa do czynnego korzystania z Forum, jak równie do korzystania z innych dost pnych tematów Forum: - Sugestie na temat funkcjonowania Forum - Mam pomys na projekt z czego go sfinansowaç? - Programy Ramowe od czego zaczàç? Anna Armula Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska tel.: (12) Urodzinowe logo dla Unii- konkurs Traktat ma pi çdziesiàt lat. To okazja, aby zaprosiç m odych grafików, studentów i tegorocznych absolwentów, do konkursu na logo ilustrujàce pi çdziesiàte urodziny. Parlament Europejski i inne instytucje UE poszukujà oryginalnego logo na obchody rocznicy ich za o ycielskiego traktatu. Traktat Rzymski zosta podpisany w stolicy W och 25 marca 1997 roku. Zwyci ski projekt stanie si oficjalnym logo obchodów w ca- ej Europie w 2007 roku. Ponadto najlepsze logo zostanie nagrodzone kwotà 6000 euro, nagroda za drugie miejsce wyniesie 4000 euro, a zdobywca trzeciego miejsca otrzyma 2000 euro. Projekty mo na zg aszaç do 30 wrzeênia Informacje praktyczne i regulamin konkursu na projekt logo i sloganu: Wi cej informacji o Traktacie rzymskim: Zak adka: Unijne ABC Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne - konkurs ZPP W ramach realizacji projektu Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne Zwiàzek Powiatów Polskich og asza Konkurs na gmin / powiat / zwiàzek lub stowarzyszenie jednostek samorzàdu terytorialnego otwarte na Fundusze Strukturalne. Celem konkursu jest wyró nienie samorzàdów szczególnie zaanga owanych w pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych oraz promocja dobrych praktyk z tego zakresu. Aby uzyskaç certyfikat nale y spe niç wszystkie warunki zarówno formalne, jak i merytoryczne. Podmioty spe niajàce kryteria konkursowe otrzymajà Certyfikat ZPP odpowiednio Gmina / powiat / zwiàzek lub stowarzyszenie JST otwarte na Fundusze Strukturalne. Aby wziàç udzia w konkursie, nale y zalogowaç si na stronie internetowej klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, okreêlajàc czy loguje si gmina czy powiat i pobraç dokument Formularz konkursowy. doc. Informacj o loginie i haêle mo na otrzymaç wysy ajàc proêb na adres mailowy 9

10 W przypadku zwiàzków lub stowarzyszeƒ JST mo na otrzymaç login i has o po zarejestrowaniu si na stronie internetowej (klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, a nast pnie odznaczajàc pozycj inne podmioty ). Po pobraniu Formularza nale y go wype niç na komputerze i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami (mogà byç zeskanowane) drogà elektronicznà na adres: oraz wydrukowaç i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami pocztà tradycyjnà na adres: Zwiàzek Powiatów Polskich Nowy Sàcz 1 skr. poczt Termin przes ania formularza konkursowego: do dnia 16 sierpnia 2006 r. (koƒcowa data wp ywu obu wersji papierowej i elektronicznej). Dodatkowe informacje: Bernadeta Skóbel tel.: Regulamin konkursu i formularz na stronie: po lewej stronie, a nast pnie odznaczajàc pozycj inne podmioty ). Po pobraniu Ankiety nale y jà wype niç na komputerze i przes aç drogà elektronicznà na adres: oraz wydrukowaç i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami pocztà tradycyjnà na adres: Zwiàzek Powiatów Polskich Nowy Sàcz 1 skr. poczt Termin sk adania ankiet: 2 sierpnia 2006 r. Lista osób, które uzyska y certyfikat zostanie zamieszczona na stronie w dniu 7 sierpnia 2006 r., a wr czenie certyfikatów odb dzie si podczas seminariów regionalnych organizowanych we wszystkich województwach w miesiàcu wrzeêniu i paêdzierniku br. Dodatkowe informacje: Bernadeta Skóbel tel.: Certyfikat- ankieta na stronie: Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych - certyfikaty ZPP W ramach realizacji projektu Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne Zwiàzek Powiatów Polskich b dzie przyznawa certyfikaty Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych, pracownikom urz dów gmin i starostw powiatowych, jednostek organizacyjnych samorzàdu terytorialnego, spó ek komunalnych oraz zwiàzków i stowarzyszeƒ jednostek samorzàdu terytorialnego, którzy zajmujà si pozyskiwaniem Êrodków z funduszy unijnych. Oprócz wyró niania osób, które anga ujà si w pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych na rzecz swojej gminy lub powiatu, promowane b dà tak e dobre praktyki projektów zarzàdzanych przez te osoby. Aby uzyskaç certyfikat nale y spe niç wszystkie warunki wyminie w ankiecie. Gmina/powiat/zwiàzek lub stowarzyszenie jednostek samorzàdu terytorialnego mogà zg osiç do udzia u wi cej ni jednego pracownika. Aby wziàç udzia w konkursie, nale y zalogowaç si na stronie internetowej klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, okreêlajàc czy loguje si gmina czy powiat i pobraç dokument Ankieta certyfikat indywidualny. doc. Informacj o loginie i haêle przyporzàdkowanym do danej jednostki samorzàdu terytorialnego mo na otrzymaç wysy ajàc proêb na adres mailowy W przypadku zwiàzków lub stowarzyszeƒ JST mo na otrzymaç login i has o po zarejestrowaniu si na stronie internetowej (klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si Poszukiwanie partnerów KULTURA ( ) I. Advertising posters: a European heritage to be discovered W adze samorzàdowe Treviso we W oszech poszukujà partnerów wieloletniego projektu zwiàzanego ze europejskà sztukà plakatu. Przedsi wzi cie ma polegaç na skatalogowaniu i zabezpieczeniu kolekcji plakatów oraz ich upowszechnienie wêród szerokiej publicznoêci. Szczegó owy opis znajdà Paƒstwo na stronie: Furlin Orietta Europe Office, Treviso II. A New Family member A new family Photo Partnerzy z Niemiec, S owacji, Czech, Hiszpanii oraz Turcji zapraszajà do projektu, który ma byç kontynuacjà realizowanego przez nich przedsi wzi cia z dziedziny fotografii. 10

11 Wi cej informacji na stronie internetowej projektu: Nurten Everenosoglu III. Project for the Revival of handicraft in the Alexandria Area Egipski lider Tohoti Group for Egyptian Studies poszukuje partnerów do projektu poêwi conego sztuce r kodzie a. Celem przedsi wzi cia jest zachowanie i promocja tradycyjnego rzemios a w Egipcie przy wsparciu zagranicznych ekspertów. Jego realizacja polegaç b dzie na organizacji warsztatów, seminariów, wystaw oraz publikacji materia ów. Organizatorzy zamierzajà ubiegaç si o dofinansowanie EuroÊródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Szczegó owy opis projekty znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: Tohoti Group for Egyptian Studies, dr Abdel Malik Souleyman Informacje nt. zasad realizacji projektów w ramach Fundacji im. Anny Lindh dost pne sà na stronie internetowej koordynatora polskiej sieci Mi dzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie: Oraz na stronie samej Fundacji: Punkt Kontaktowy ds. Kultury (CCP Polska): Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich tel.: (022) fax: (022) Poszukiwanie partnerów do projektu TRUCKSTOP Instytucja poszukujàca: miasto Örebro, deprtament planowania miejskiego (Szwecja) Örebro jest Êredniej wielkoêci miastem, usytuowanym w centrum Szwecji, które pracuje nad zrównowa onym transportem miejskim. Miasto posiada du e doêwiadczenie w pracy nad projektami europejskim. Usytuowanie miasta Örebro na skrzy owaniu dróg pomi dzy Helsinkami i Oslo sprawia, e jest to dobre miejsce dla wzrostu bezpiecznych miejsc postojowych dla ruchu ci kich pojazdów. Ogólne cele: zwi kszenie bezpieczeƒstwa parkingów i miejsc postoju wzd u europejskich dróg, czystsze i cichsze miasto. Szczegó owy cel projektu: utworzenie 24 godzinnych punktów obs ugi, w których kierowcy b dà mogli znaleêç wszystko czego potrzebujà w podró y: bezpieczne miejsca postoju, warsztaty (wyposa one punkty naprawy), sklepy, myjnie, restauracje itp. Grupa docelowa: kierowcy autobusów i ci arówek, podró- ujàcy. Poszukiwani partnerzy: miasta lub inne organizacje zajmujàce si ruchem ulicznym, transportem. Czas trwania projektu: 2 lata Termin do którego mo na sk adaç propozycje wspó pracy: 14 sierpnia 2006 Termin sk adania wniosków: 8 wrzeênia 2006 Tytu otwartego konkursu: DGTREN/ PIL/2006 Szerszy opis projektu na stronie: zak adka: Szukamy partnerów Mats Helgesson, tel.: / Carinne Lancereau, tel.: / Poszukiwanie partnerów do projektu Euplan Instytucja poszukujàca: Hrabstwo Lancashire Hrabstwo Lancashire poszukuje partnerów do uczestniczenia w projekcie pt. Euplan (wieloj zyczny internetowy interfejs planowania podró y online multilingual journey planner interface), który zostanie z o ony do dofinansowania z programu econtent plus. Euplan jest standardowym interfejsem ICT zaprojektowanym w celu uzupe nienia istniejàcych publicznych narz dzi planowania podró y o interfejs wieloj zyczny, co rozszerzy dost pnoêç na wszystkich obywateli UE. Euplan nie zast puje istniejàcych narz dzi a tylko stanowi dodatek do nich. Andrew Varley Group Manager Information & Marketing Strategic Planning & Transport Lancashire County Council Guild House, Cross Street Preston, PR1 8RD England tel.: + 44 (0) , fax: + 44 (0) tel. kom.: + 44 (0)

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 60 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo