Nr 48 Lipiec lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA ( )... str. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 48 Lipiec 2006. 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2. KULTURA (2007 2013)... str. 10"

Transkrypt

1 Nr 48 Lipiec 2006 ISSN lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego... str. 2 KULTURA ( ) str. 10 Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli informuje: Pos owie przyj li 308 miliardów euro na Fundusze Strukturalne str. 2 Oko o 70% z 9,5 mld euro z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w tzw. kapita ludzki w latach trafi do regionów. str. 4 Regionalna wojna o pieniàdze str. 4 Kto najbli ej europejskiej kasy str. 5 Finlandia obiecuje konkretne rezultaty swojego przewodnictwa str. 6 Pos owie opowiadajà si za wolnoêcià Internetu str. 7 Operacje za granicà- NFZ zwraca koszty.... str. 7 Wakacyjna praca za granicà pomys na lato? str. 7 Eurobarometr zmierzy poparcie dla UE.... str. 8 Ranking PKB w regionach UE str. 8 Forum dotyczàce kwestii finansowych w Programach Ramowych str. 9 Urodzinowe logo dla Unii- konkurs str. 9 Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne - konkurs ZPP str. 9 Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych - certyfikaty ZPP str. 10 Do projektu TRUCKSTOP str. 11 Do projektu Euplan str. 11 Do wspó pracy politechnika str. 12 Do projektów w ramach programu ERASMUS i projektów badawczych w zakresie nauk o Êrodowisku i rekultywacji gleb str. 12 econtentplus str. 12 Bezpieczniejszy Internet Plus str. 13 Leonardo da Vinci str. 14 Energia i transport str. 14 Energia i transport str. 14 Wsparcie w przygotowaniu projektów JASPERS str. 14 Czym zajmujà si komisje parlamentarne?.. str. 15 Jak g osujà Pos owie w Parlamencie Europejskim? str. 16 1

2 4 lata Ma opolskiego Informatora Europejskiego Szanowni Paƒstwo! W lipcu 2006 roku Ma opolski Informator Europejski obchodzi swoje czwarte urodziny. Nadszed wi c czas na krótkie podsumowanie. W ciàgu kilku lat dzia alnoêci za poêrednictwem Ma opolskiego Informatora Europejskiego przekazaliêmy do Paƒstwa wiadomoêci ponad 500 informacji o aktualnych wydarzeniach zwiàzanych z Unià Europejskà, oko o 400 og oszeƒ o poszukiwaniu partnerów oraz 250 informacji o otwartych konkursach Komisji Europejskiej. Ponadto na amach MIE opisaliêmy cele i sposób funkcjonowania ponad 100 Programów Wspólnotowych. W czasie redagowania pisma dokonaliêmy szeregu zmian, by w sposób bardziej efektywny przedstawiaç Paƒstwu mo liwo- Êci i propozycje Unii Europejskiej. W miar wzrostu liczby informacji, które do nas docierajà, zmieniliêmy szat graficznà oraz powi kszyliêmy obj toêç Ma opolskiego Informatora Europejskiego. By umo liwiç Paƒstwu sta y dost pu do bie àcych informacji zamieszczanych na amach MIE, stworzyliêmy specjalnà, stale aktualizowanà baz internetowà, dost pnà pod adresem: Dzi ki kontaktom z odbiorcami naszego miesi cznika zyskujemy cenne informacje, które pomagajà nam dostosowywaç tematyk MIE do Paƒstwa potrzeb. Aby Informator odpowiada Paƒstwa oczekiwaniom, zach camy do przekazywania nam swoich uwag, spostrze eƒ i oczekiwaƒ. JesteÊmy otwarci na Paƒstwa propozycje. Z okazji nadarzajàcego si jubileuszu Ma opolskiego Informatora Europejskiego serdecznie dzi kujemy Paƒstwu za dotychczasowà wspó prac i... zach camy do lektury MIE. Z powa aniem, Zespó redakcyjny Departament Promocji, Turystki i Wspó pracy Mi dzynarodowej, Zespó ds. Integracji Europejskiej Ma gorzata Gibas Iwona Kurek Ewa Matuszek tel.: lub Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli Magdalena Jagie o Tomasz Kapera Biuro Województwa Ma opolskiego w Brukseli informuje: Pos owie przyj li 308 miliardów euro na Fundusze Strukturalne Parlament przyjà pakiet pi ciu sprawozdaƒ dotyczàcych Funduszy Strukturalnych na lata OkreÊlajà one cele, wielkoêç dost pnych Êrodków finansowania oraz kryteria alokacji funduszy w rozszerzonej Unii. Do dyspozycji od 1 stycznia 2007 roku znajdzie si oko o 308 miliardów euro, czyli 35,7% ca ego bud etu UE. Fundusze Strukturalne majà na celu wzmocnienie solidarnoêci miedzy regionami UE. Sprawozdania okreêlajà cele, którym powinny s u yç Fundusze Strukturalne, kryteria jakie powinny spe niaç Paƒstwa Cz onkowskie lub regiony, aby kwalifikowaç si do otrzymania dofinansowania, wielkoêç Êrodków i sposób ich alokacji w poszerzonej Unii w kolejnym okresie finansowania Rozporzàdzenie w sprawie zasad ogólnych Przede wszystkim, na yczenie pos ów, w zarzàdzaniu funduszami strukturalnymi i Funduszem SpójnoÊci wzmocnieniu ulega aspekt Êrodowiskowy, w szczególnoêci zrównowa- ony rozwój, który staje si nieod àcznym kryterium przy wdra aniu tych funduszy. Fundusze powinny promowaç dost pnoêç dla osób niepe nosprawnych. Wzmocniona zostanie tak e zasada partnerstwa, co oznacza, e organizacje reprezentujàce spo eczeƒstwo obywatelskie, organizacje pozarzàdowe, organizacje Êrodowiskowe oraz dzia ajàce na rzecz równouprawnienia kobiet i m czyzn mogà braç udzia w negocjacjach zarówno w zakresie przygotowywania programów jak i ich wdra ania. Rada nie zgodzi a si jednak na wspólnà deklaracj Rady, Parlamentu i Komisji w sprawie rezerwy Wspólnoty, która pozawala by na ponowne rozdysponowanie niewykorzystanych Êrodków, zamiast zwracaç je do bud etu ogólnego UE. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Po negocjacjach ze sprawozdawcà i parlamentarnà Komisjà Rozwoju Regionalnego, Rada zgodzi a si uwzgl dniç w swoim stanowisku najwa niejsze zastrze enia Parlamentu w stosunku do projektu rozporzàdzenia dotyczàcego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poczàtkowo Komisja Europejska proponowa a, aby niepodlegajàcy zwrotowi VAT by kwalifikowalny wy àcznie w przypadku EFS. Rada Europejska stwierdzi a, e niepodlegajàcy zwrotowi VAT b dzie kwalifikowalny na zasadach EFRR, EFS i Funduszu SpójnoÊci wy àcznie dla tych Paƒstw Cz onkowskich, których PKB nie przekracza 85% Êredniego PKB w UE. 2

3 Parlament Europejski z o y natomiast wniosek, by warunki ustalane dla wy ej wymienionej grupy Paƒstw Cz onkowskich rozciàgnàç na wszystkie Paƒstwa Cz onkowskie. Ostatecznie Rada podj a decyzj o przyj ciu tego wniosku Parlamentu Europejskiego i rozszerzy a kwalifikowalnoêç niepodlegajàcego zwrotowi VAT na wszystkie Paƒstwa Cz onkowskie. Komisja proponowa a równie, aby mieszkalnictwo nie kwalifikowa o si do pomocy. Rada Europejska zaproponowa a, aby decyzja na temat kwalifikowalnoêci mieszkalnictwa w rozporzàdzeniu w sprawie EFRR dla Paƒstw Cz onkowskich, których PKB nie przekracza 85% Êredniego PKB w UE, podejmowana by a na wniosek Komisji przez Rad i Parlament Europejski. Rada, na podstawie sugestii Komisji, wprowadzi a zatem do swojego wspólnego stanowiska przepis szczególny, przy uwzgl dnieniu poprawek proponowanych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu, umo liwiajàcy wydatkom zwiàzanym z mieszkalnictwem uzyskanie statusu kwalifikowalnych w odniesieniu do wy ej wymienionych Paƒstw Cz onkowskich na pewnych szczególnych warunkach. Fundusz SpójnoÊci Pos owie uwa ajà, e wniosek Komisji dotyczàcy rozporzàdzenia Rady ustanawiajàcego Fundusz SpójnoÊci dobrze uwzgl dnia potrzeby rozszerzonej Unii i ma na celu wspieranie solidarnoêci oraz spójnoêci ekonomicznej i spo ecznej. Jednak w toku debaty parlamentarnej i negocjacji z innymi instytucjami wprowadzono do rozporzàdzenia pewne modyfikacje. Najwa niejsza z nich to zwi kszenie puli Êrodków Funduszu SpójnoÊci z 18 mld euro (w latach ) do 61,5 mld euro. Od chwili rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 r. do koƒca okresu z Funduszu SpójnoÊci mo e korzystaç dziesi ç nowych Paƒstw Cz onkowskich, a tak e trzy Paƒstwa Cz onkowskie UE-15 (Hiszpania, Portugalia, Grecja). Irlandia straci a status beneficjenta z dniem 1 stycznia 2004 r., a Hiszpania przestanie kwalifikowaç si do finansowania z Funduszu SpójnoÊci z dniem 1 stycznia 2007 r. Do korzystania z Funduszu kwalifikujà si jedynie Paƒstwa Cz onkowskie, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkaƒca jest ni szy ni 90% Êredniej wspólnotowej i które wprowadzi y program majàcy na celu spe nienie ekonomicznych kryteriów konwergencji, okreêlonych w art. 104 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot Europejskà. Wspó praca transgraniczna Celem wniosku Komisji Europejskiej by o ustanowienie na szczeblu wspólnotowym instrumentu wspó pracy, który umo liwi utworzenie na terytorium Wspólnoty, posiadajàcych osobowoêç prawnà, grup wspó pracy partnerów krajowych, lokalnych i regionalnych zwanych europejskimi grupami wspó pracy terytorialnej (EGWT). Majà si one przyczyniaç do umocnienia i promowania wspó pracy transgranicznej, ponadnarodowej i mi dzyregionalnej prowadzàcej do osiàgni cia celu spo ecznej, gospodarczej i terytorialnej spójnoêci. Wspólne stanowisko Rady zawiera zaproponowane przez Parlament Europejski poprawki, które zosta y przyj te przez KE w jej zmienionym wniosku. WejÊcie w ycie tego instrumentu u atwi wdro enie na terenie Wspólnoty transgranicznej, ponadnarodowej i mi dzyregionalnej wspó pracy pomi dzy Paƒstwami Cz onkowskimi w celu realizacji programów wspó pracy terytorialnej wspó finansowanej przez Wspólnot, lub bez jej wk adu finansowego. EGWT b dà mog y za o yç cz onkowie popularnych obecnie euroregionów, które nie posiadajà osobowoêci prawnej. W ten sposób atwiej im b dzie zarzàdzaç funduszami europejskimi, zatrudniaç pracowników i realizowaç dzia ania, które obecnie sà prowadzone równolegle po obu stronach granicy. Korzystanie z EGWT b dzie si odbywaç na zasadach dobrowolnoêci, co wychodzi na przeciw obawom niektórych paƒstw przed przekazywaniem uprawnieƒ podmiotom o charakterze ponadnarodowym. Rada postanowi a uwzgl dniç propozycj Parlamentu Europejskiego dotyczàcà zastàpienia w ca ym dokumencie nazwy instrumentu europejskie ugrupowanie wspó pracy transgranicznej nazwà europejska grupa wspó pracy terytorialnej. Pos em sprawozdawcà i autorem sprawozdania w tej sprawie jest polski deputowany Jan OLBRYCHT (EPP-ED, PL), który uwa a, e realizacja zasady solidarnoêci poprzez, m. in. polityk spójnoêci, jest trwa ym elementem funkcjonowania Unii Europejskiej. Jej negowanie jest podwa aniem podstaw funkcjonowania Wspólnoty podkreêli pose. Jan Olbrycht zwróci uwag, e polityka spójnoêci mo e byç realizowana tak e bez udzia u Êrodków wspólnotowych poprzez wspólne dzia ania Paƒstw Cz onkowskich. Wskaza na pozytywne do- Êwiadczenia obecnej inicjatywy Interreg, które dowodzà, e inicjatywy transgraniczne podejmowane wspólnie przez w adze regionalne i lokalne kilku Paƒstw Cz onkowskich tworzà sieci wspó pracy i budujà zaufanie. Sà to dzia ania, które przy u yciu niewielkiej iloêci Êrodków finansowych tworzà bardzo du à wartoêç dodanà zauwa y pose Olbrycht i uzasadnia, e u podstaw nowej inicjatywy na lata leg a ch ç stworzenia nowych mo liwoêci prawnych i organizacyjnych partnerom wspó pracy. Istota tej inicjatywy zawiera si równie w tym, by daç partnerom wspó pracy, którzy nie zawsze korzystajà z funduszy europejskich, narz dzie, które u atwi im organizacj ró nych dzia aƒ, w tym us ug publicznych o charakterze transgranicznym powiedzia autor sprawozdania. Europejski Fundusz Spo eczny W pierwszym czytaniu projektu rozporzàdzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Spo ecznego pos owie opowiedzieli si za wzmocnieniem niektórych aspektów polityki spo ecznej, w szczególnoêci zagadnieƒ zwiàzanych z wykluczeniem spo ecznym, ró nymi formami dyskryminacji, lub nierównego traktowania kobiet i m czyzn. Poniewa wspólne stanowisko Rady zawiera wi kszoêç sugestii zaproponowanych przez Parlament Europejski, pos owie przyj li je bez poprawek. 3

4 G ówne cele Europejskiego Funduszu Spo ecznego to przeciwdzia anie bezrobociu i wspieranie paƒstw cz onkowskich w zakresie polityki spo ecznej, integracja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy, nara onych na wykluczenie z rynku pracy, propagowanie równoêci szans na rynku pracy, przystosowanie pracowników do zmian technologicznych, zapewnianie stabilnoêci i wzrostu zatrudnienia, wzmacnianie potencja u ludzkiego w badaniach, nauce i technologii, rozwijanie systemu edukacji i szkoleƒ, poszerzenie swobody przep ywu pracowników wewnàtrz Unii, równomierny rozwój regionów Unii. Z àcznej kwoty ponad 300 mld euro Polska otrzyma prawie 60 mld euro, co czyni nasz kraj najwi kszym beneficjentem netto pomocy w ramach funduszy strukturalnych. Ârodki zostanà rozdysponowane w ramach programów sektorowych (centralnie) oraz programów regionalnych. Zwi kszono limit dofinansowania projektów ze Êrodków unijnych do 85% wartoêci projektu oraz wyd u ono do trzech lat okres, w którym Êrodki uzyskane z UE muszà zostaç wykorzystane i rozliczone. Ârodki przewidziane we wszystkich wymienionych propozycjach legislacyjnych b dà mog y byç uruchomione z dniem 1 stycznia 2007 roku. Zanim zostanà ostatecznie rozdysponowane wêród Paƒstw Cz onkowskich, KE musi opracowaç Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe, które zostanà poddane pod g osowanie w Parlamencie Europejskim (w ramach procedury zgody) we wrzeêniu. Dopiero te wytyczne b dà stanowiç podstaw do opracowania planów operacyjnych przez rzàdy Paƒstw Cz onkowskich w porozumieniu z Komisjà Europejskà. èród o: Parlament Europejski Oko o 70% z 9,5 mld euro z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w tzw. kapita ludzki w latach trafi do regionów Pozosta e 30% bud etu Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), realizowanego od 2007 r., przeznaczone zostanie na projekty koordynowane na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) doda a minister rozwoju regionalnego Gra yna G sicka. Resort rozwoju chce prowadziç m. in. koordynacj dzia aƒ zwiàzanych z promocjà tzw. integracji spo ecznej (zwiàzanych z aktywizacjà zawodowà np. osób niepe nosprawnych lub d ugotrwale bezrobotnych), podnoszenie kompetencji administracji w regionach, aktywizacj obszarów wiejskich. Regiony majà si zajàç m. in. szkoleniem pracowników lokalnych przedsi biorstw, doskonaleniem zawodowym nauczycieli w regionalnych oêrodkach edukacyjnych oraz aktywizacjà bezrobotnych i promocjà profilaktyki zdrowia. W ramach programu KL ministerstwo chce wspó pracowaç m. in. z wojewódzkimi i powiatowymi urz dami pracy, oêrodkami pomocy spo ecznej oraz samorzàdami i partnerami spo- ecznymi (np. organizacjami pozarzàdowymi). Minister jest zdania, e decentralizacja wdra ania programu spowoduje lepsze rozwiàzywanie problemów na lokalnych rynkach pracy i lepsze wykorzystanie Êrodków programu. W latach na PO KL przeznaczono ok. 2 mld euro. èród o: Regionalna wojna o pieniàdze Kolejne regiony protestujà przeciwko proponowanemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podzia owi Êrodków unijnych na lata Zgodnie z nim najmniej w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca otrzyma- yby województwa: Ma opolskie, Wielkopolskie i ódzkie po 334,9 euro na osob. Najwi cej dosta oby Warmiƒsko- -Mazurskie: 726,2 euro na jednego mieszkaƒca. Przypomnijmy, jakie kwoty przypadajà poszczególnym województwom wed ug trzech dyskutowanych wariantów. MRR b dzie rekomendowaç wariant pierwszy algorytmu, czyli ten sam, który Rada Ministrów zaakceptowa a w lutym. Tymczasem kolejne samorzàdy województw wyra ajà swojà dezaprobat wobec tego podzia u. Janusz Sepio, marsza ek Województwa Ma opolskiego zaapelowa do spo eczeƒstwa, aby do Rady Ministrów, Premiera oraz pos ów i senatorów koalicji rzàdzàcej wysy aç maile i listy z protestem. Na stronie internetowej Urz du Marsza kowskiego w Krakowie mo na wpisaç swoje imi i nazwisko pod formu à Protestuj przeciwko krzywdzàcej Ma opolsk decyzji i domagam si sprawiedliwego rozdzia u pieni dzy europejskich. Do 28 lipca 2006 zebrano 4000 g osów. Do protestu przy àczy y si równie inne województwa. Sejmik Województwa Âlàskiego przyjà stanowisko w tej sprawie. Jest to kolejny region niezadowolony z wariantu pierwszego. Marsza ek Województwa Opolskiego Grzegorz Kubat w liêcie do premiera Kazimierza Marcinkiewicza wyrazi swój protest przeciwko takiemu podzia owi. Przypomnijmy, jakie kwoty przypadajà poszczególnym województwom wed ug trzech dyskutowanych wariantów. Pierwszy wariant to algorytm 80/10/10, zastosowany w okresie dla Funduszy Strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo- eczny). Zgodnie z nim wszystkie regiony uczestniczà w podziale tylko 80 %. ogó u Êrodków, wed ug liczby ludnoêci. W podziale pozosta ych 20 %. Êrodków uczestniczà tylko regiony, w których poziom PKB na 1 mieszkaƒca jest ni szy od 80 %. Êredniej krajowej i w których stopa bezrobocia rejestrowanego w przekroju powiatów jest wy sza od 150 %. Êredniej krajowej. Wariant drugi to algorytm stosowany przez Komisj Europejskà, czyli tzw. metoda berliƒska. Opiera si na wielkoêci produktu krajowego brutto na mieszkaƒca oraz uwzgl dnia liczb mieszkaƒców danego obszaru. Przy jego zastosowaniu region o najwy szym wsparciu otrzyma by 2,37- raza wi cej 4

5 funduszy na mieszkaƒca, ni region o wsparciu najni szym. Natomiast wariant trzeci to algorytm 60/40, liczony liczbà ludnoêci oraz odwrotnoêcià PKB na mieszkaƒca. Ten wariant powoduje zmniejszenie ró nicy w podziale Êrodków mi dzy regiony do 1,42. Zgodnie z wariantem pierwszym, czyli stosowanym w obecnym okresie programowania i zapisanym w projekcie Narodowej Strategii SpójnoÊci , regiony najbardziej uprzywilejowane w podziale Êrodków, otrzyma yby prawie 2,2 raza wi cej pieni dzy na mieszkaƒca ni regiony o najni szym poziomie wsparcia. Najwi cej w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca otrzyma oby województwo Warmiƒsko-Mazurskie: 726,2 euro, czyli w sumie 1,037 mld euro. Mieszkaƒcy tego regionu mogà byç zadowoleni, poniewa gdyby wybrano wariant drugi, otrzymaliby 547,2 euro na osob, a zgodnie z wariantem trzecim 459,9 euro. Ró nice sà wi c znaczàce. Kolejne województwa, które mogà byç zadowolone z rekomendowanego przez resort wariantu pierwszego, to: Âwi tokrzyskie (565,8 euro na osob ) i Podkarpackie (532,6 euro na osob ). Lubelskie i Podlaskie otrzyma yby po tyle samo: 529, 7 euro na jednego mieszkaƒca. Pozosta e województwa uszeregowane malejàco w ramach wariantu pierwszego, to: Zachodniopomorskie (500,6 euro na osob ), Lubuskie (490,8 euro na osob ), Kujawsko-Pomorskie (450,1 euro na osob ), DolnoÊlàskie (424, 5 euro na osob ), Opolskie (411,1 euro na osob ), Pomorskie (405,5), Mazowieckie (349,1), Âlàskie (339,3). Zgodnie z tym wariantem najmniej otrzyma yby województwa: Ma opolskie, Wielkopolskie i ódzkie po 334,9 euro na osob. Sprzeciwiajàce si propozycji MRR województwo Êlàskie otrzyma oby, zgodnie z wariantem pierwszym, 339,3 euro w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca, czyli najmniej ze wszystkich branych pod uwag propozycji. Gdyby wybrano wariant drugi, by aby to kwota 377,1 euro, a wed ug wariantu trzeciego 400,8 euro na osob. Z kolei Opolskie mo e dostaç 411,1 euro w przeliczeniu na jednego na mieszkaƒca. Takà kwot przewiduje wariant pierwszy, przeciwko któremu protestuje marsza ek. Wed ug wariantu drugiego region móg by otrzymaç 467,8 euro na osob, a gdyby wybrano wariant trzeci: 449,9 euro. W trakcie dyskusji nad podzia em Êrodków i pod wp ywem g osów protestujàcych województw zosta zaproponowany czwarty algorytm. Jest to propozycja kompromisowa, która zmniejsza ró nice w podziale Êrodków na jednego mieszkaƒca. Wg tej propozycji najwi cej tracà województwa Êciany wschodniej: Warmiƒsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie. A zyskujà najwi cej województwa najsilniejsze: Pomorskie, Mazowieckie, ódzkie, Ma opolskie i Âlàskie. Czwarty algorytm zosta przedstawiony do opinii do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i do Rady Ministrów. Kto najbli ej europejskiej kasy P atnoêci z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najlepiej wyglàdajà w województwie ma opolskim, a najs abiej w województwie ódzkim. Natomiast w Europejskim Funduszu Spo ecznym najlepiej wypad o województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na koniec maja ogó em wartoêç z o onych wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR wynios a ,63 z. WartoÊç projektów obj tych umowami o dofinansowanie opiewa na ,92 z. Natomiast wartoêç dokonanych p atnoêci w maju wynios a ,64 z, od uruchomienia programu jest to ,03 z, czyli 16,8% Êrodków przyznanych na ca y okres programowania W województwie ma opolskim kontraktowanie jest na poziomie 74,15%, a p atnoêci 31,71%. W ódzkim jest to odpowiednio 65,23% i 9,87%. Jak nam wyjaêni a Ewa Wnukowska, zast pca dyrektora w Departamencie Wdra ania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na takà sytuacj sk ada si wiele czynników. Zdarza si tak, e w danym województwie, np. obecnie w ma opolskim, by- y sk adane wnioski o p atnoêç na du e kwoty i to pozwoli o urz dowi szybko dokonaç ich weryfikacji. Procedura weryfikacji wniosku o p atnoêç poêrednià nie jest bowiem zró nicowania w zale noêci od wartoêci na jakà opiewajà wnioski. Zdarzajà si beneficjenci bardzo du ych, milionowych projektów infrastrukturalnych, którzy sk adajà wnioski o p atnoêç na kwoty rz du kilu-, kilkunastu tysi cy z otych. powiedzia a dyrektor Wnukowska Jak wyglàda sytuacja w wykorzystaniu Êrodków w ramach ZPORR? Zdaniem dyrektor Wnukowskiej, je eli chodzi o zakontraktowanie, czyli podpisanie umów z beneficjentami, to w województwach jest dobrze lub bardzo dobrze. Wi kszoêç Êrodków jest ju zakontraktowanych. Je eli jednak w województwie w danym dzia aniu jest zero Êrodków zakontraktowanych lub sà niewielkie kwoty i region znajduje si pod kreskà, to oznacza, e trwajà jeszcze procedury naboru. Wiadomo jednak, e projekty sà ju z o one i trwa proces oceny wyjaêni a. Nie jest wi c êle, a wr cz przeciwnie: jest nacisk na to, by dopuêciç nadkontraktacj Êrodków, poniewa zainteresowanie jest znacznie wi ksze ni Êrodki, jakimi dysponujemy podkreêli a dyrektor Wnukowska. Ogólnie, je eli chodzi o dzia ania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resort nie widzi adnego zagro enia. Zdaniem dyrektor Wnukowskiej, w drugim kwartale b dzie co najmniej taka sama kwota p atnoêci, o jakà wystàpimy z wnioskiem o refundacj do Komisji Europejskiej, jak w pierwszym kwartale, za który wystàpiliêmy o refundacj 142 milionów euro. Wi kszy problem jest z Europejskim Funduszem Spo ecznym. W pierwszym kwartale nie by o dobrze przyznaje dyrektor Wnukowska. WprowadziliÊmy jednak doêç du o 5

6 uproszczeƒ w systemie. Wesz y one w ycie i zapewne zaprocentujà w trzecim kwartale, ju w drugim kwartale widoczne jest przyspieszenie w tym zakresie doda a dyrektor Wnukowska. Ministerstwo w ostatnim czasie dokona o przeglàdu sytuacji u wojewodów. Wywnioskowano, i gdyby podliczyç wszystkie refundacje z kont programowych w ramach EFS oraz wnioski oczekujàce na weryfikacj w Urz dach Wojewódzkich w 12 województwach (tyle odpowiedzia o resortowi), to zapewni to prawie bezpiecznà kwot i tych Êrodków nie stracimy. Jednak 40%, czyli prognozy Rady Ministrów, sà bardzo ambitne, a w przypadku EFS to chyba nawet zbyt ambitne. My musimy z punktu widzenia rozporzàdzeƒ wspólnotowych zawnioskowaç do Komisji do koƒca roku o co najmniej 7,5% alokacji. Tutaj te jest wi c sytuacja w miar bezpieczna, nie ma raczej realnego zagro enia powiedzia a dyrektor Wnukowska. Zdaniem dyrektor Wnukowskiej przyda oby si wi ksze zdyscyplinowanie beneficjentów w sk adaniu wniosków o p atnoêç. To usprawni oby ca y proces. Nie wszyscy beneficjenci sk adajà wnioski o p atnoêci okresowe. Cz Êç nie robi tego z obawy przed papierologià lub przed pope nieniem b du. Nie majà oczywiêcie takiego obowiàzku, ale je eli beneficjent czeka na rozliczenie do wniosku o p atnoêç koƒcowà, to musi mieç przed dokonaniem tej p atnoêci przeprowadzonà kontrol. We wniosku pojawiajà si b dy. To wszystko oczywi- Êcie wyd u a termin oczekiwania na otrzymanie Êrodków podkreêli a. Dlatego, zdaniem pani dyrektor, przyda oby si wi ksze zdyscyplinowanie w tym zakresie. Poza tym, beneficjenci narzekajà na cz sto zmieniajàce si procedury. Trzeba pami taç, e nie da si wszystkich uszcz - Êliwiç. Pewnych procedur np. zwiàzanych z naborem projektów, nie ma ju teraz potrzeby, z uwagi na zaawansowanie programu, usprawniaç. Natomiast wszystkie te procedury, które obecnie podlegajà uproszczeniom, sà zwiàzane z monitoringiem, p atnoêciami lub kontrolà. Te procesy b dà trwa y do koƒca 2008 roku i sensowne jest je usprawniaç wyjaêni- a dyrektor Wnukowska. Doda a, e problem jaki resort widzi w odbiorze tych zmian i uproszczeƒ jest taki, e cz Êç województw jest za tym, by upraszczaç, a jak do tego dochodzi, to upraszczanie nie jest postrzegane jako dobre. Zdaniem niektórych wprowadza zamieszanie, koniecznoêç uczenia si procedur od poczàtku. Moim zdaniem upraszczanie w granicach rozsàdku jest jak najbardziej pomocne, natomiast nie przesadzamy i nie robimy adnych rewolucji. Uproszczenia sà najcz Êciej na etapie instytucjonalnym, nie dotyczà wi c bezpoêrednio beneficjentów, a jeêli dotyczà to na zasadzie np. nie sk adania dwóch kopii dokumentów potwierdzajàcych poniesienie wydatków, tylko jednej. Sà wi c korzystne dla beneficjentów podsumowa a dyrektor Wnukowska Finlandia obiecuje konkretne rezultaty swojego przewodnictwa Rozszerzenie Unii, zacieênianie stosunków z Rosjà, polityka energetyczna i integracja w wymiarze bezpieczeƒstwa to priorytetowe zadania fiƒskiego przewodnictwa przedstawione 5 lipca przez premiera Matti Vanhanena na forum Parlamentu Europejskiego. Nie zgadzam si, e Europa jest w g bokim kryzysie powiedzia eurodeputowanym premier Finlandii. Przekonywa, e z wolà politycznà Paƒstw Cz onkowskich UE jest w stanie pokazaç obywatelom konkretne rezultaty. Dlatego zaapelowa o uproszczenie systemu podejmowania decyzji w UE, nie czekajàc na przyj cie traktatu konstytucyjnego, który to przewidywa. Europa nie mo e czekaç. Musimy ju teraz upro- Êciç podejmowanie decyzji, a nie k óciç si o sprawy konstytucyjne powiedzia Vanhanen. Niemniej zapewni, e Finlandia b dzie podczas swego pó rocznego przewodnictwa prowadziç konsultacje na temat traktatu konstytucyjnego. A jesienià Helsinki jako szesnasty kraj w Unii dokonajà jego ratyfikacji. Vanhanen potwierdzi te bardzo wyraênie, e fiƒskie przewodnictwo b dzie przychylne dalszemu rozszerzaniu UE. UE powinna pozostawaç otwarta, a paƒstwa, które spe niajà kryteria, powinny mieç mo liwoêç do wejêcia do niej powiedzia Vanhanen. Zapowiedzia wyznaczenie ostatecznej daty przyj cia do UE Rumunii i Bu garii, kontynuacj negocjacji z Chorwacjà i Turcjà oraz europejskà perspektyw dla innych ni wymienione krajów ba kaƒskich. Fiƒski premier zapowiedzia, ze chce poprawiaç funkcjonowanie UE na bazie obecnego traktatu z Nicei. Finowie chcà np. pracowaç nad propozycjami Komisji Europejskiej, by odejêç od prawa do narodowego weta w sprawach dotyczàcych wspó pracy policyjnej i w sprawach karnych. Dzi ki temu UE ma skuteczniej zabiegaç o bezpieczeƒstwo swych obywateli i walczyç z terroryzmem. Kolejny priorytet to rozwój zainicjowanej na szczycie w marcu polityki energetycznej UE i poprawa konkurencyjnoêci Unii, zw aszcza poprzez rozwój innowacyjnoêci, w czym Finowie od dawna przodujà w UE. Te kwestie, obok europejskiego modelu socjalnego, b dà tematami nieformalnego szczytu UE w Lahti w paêdzierniku. Na kolacj przywódców paƒstw UE zosta zaproszony prezydent Rosji W adimir Putin. Finlandia chce te zacieêniaç stosunki UE z krajami trzecimi, zw aszcza z Rosjà. G os Unii b dzie s yszalny tylko wówczas, jeêli b dzie skoordynowany powiedzia Vanhanen. Helsinki chcà, by jeszcze w grudniu rozpocz y si negocjacje nowego d ugofalowego porozumienia Unii z Moskwà. èród o: èród o: 6

7 Pos owie opowiadajà si za wolnoêcià Internetu Walka o wolnoêç wypowiedzi w du ym stopniu przenios a si do sieci zauwa a Parlament Europejski w rezolucji przyj tej na lipcowej sesji. Przy coraz doskonalszych sposobach kontrolowania Internetu i rosnàcej liczbie sieciowych dysydentów, Parlament wzywa do opracowania unijnego kodeksu post powania, który mia by powêciàgnàç zachodnie firmy przyk adajàce si obecnie do cenzurowania Internetu w krajach niedemokratycznych. Równie w USA powstajà podobne przepisy. Jak podkreêlajà autorzy rezolucji, Internet sta si medium z wyboru dla dysydentów politycznych, obroƒców praw cz owieka i niezale nych dziennikarzy na ca ym Êwiecie. RównoczeÊnie, rzàdy autorytarne stosujà coraz bardziej wyrafinowane techniki filtrowania i nadzoru cz sto dostarczane przez zachodnich producentów. Rzàdowi chiƒskiemu uda o si nawet przekonaç takie firmy jak Yahoo, Google i Microsoft do wprowadzenia rozwiàzaƒ u atwiajàcych cenzur ich w asnych us ug na chiƒskim rynku internetowym. Wed ug organizacji praw cz owieka, to w aênie w Chinach oczywistym wrogu internetowej wolnoêci s owa, najwi cej sieciowych dysydentów przebywa w wi zieniach. WÊród nich, obok niedawno zwolnionego autora blogów i dokumentalisty Hao Wu znajdujà si dziennikarz Shi Tao i opozycjonista Yang Zili. Wychodzàc z za o enia, e zakres wolnoêci s owa stanowi najlepszà miar poziomu demokratyzacji i otwartoêci spo eczeƒstwa, Parlament zdecydowanie pot pia ograniczenia nak adane na zawartoêç sieci. Wyjàtek od regu y stanowi wykorzystywanie Internetu do celów niezgodnych z prawem, takich jak pod eganie do nienawiêci, przemocy i rasizmu, propaganda totalitarna oraz udost pnianie pornografii dzieciom lub ich seksualne wykorzystywanie. Równie przeêladowania i aresztowania u ytkowników sieci zosta y napi tnowane w rezolucji. Dokument wzywa UE do podj cia konkretnych dzia aƒ wspierajàcych wolnoêç s owa w sieci oraz zmierzajàcych do uwolnienia zatrzymanych u ytkowników Internetu. Podczas ubieg otygodniowej wizyty w Chinach, przewodniczàcy PE, Josep Borrell z radoêcià przyjà uwolnienie internetowego opozycjonisty Hao Wu tydzieƒ po przyj ciu przez Parlament rezolucji odnoszàcej si do jego przypadku. Przed nami wcià jednak d uga droga, dlatego te poruszy em nurtujàcà Parlament kwesti wcià obecnych ograniczeƒ swobody wypowiedzi, powiedzia Przewodniczàcy w oêwiadczeniu podsumowujàcym wizyt. Operacje za granicà- NFZ zwraca koszty Europejski Trybuna SprawiedliwoÊci stanà w obronie pacjentów, którzy miesiàcami czekajà w kolejce do szpitala. si na zabieg we Francji. Zap aci a za operacj z w asnej kieszeni, potem za àda a zwrotu pieni dzy od Bedford Primary Care Trust, czyli angielskiego odpowiednika Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa trafi a do unijnego sàdu najwy szego szczebla Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci. Trybuna przyzna jej racj. Ten wyrok to wskazówka dla innych pacjentów z ca ej UE oni te mogà walczyç o zwrot pieni dzy za leczenie za granicà. Wed ug s dziów Yvonne Watts mog a si staraç o zwrot kosztów leczenia, bo d ugie czekanie na operacj powodowa- o u niej nieuzasadnione cierpienie. Choç nie by o zagro one jej ycie i zdrowie, Trybuna uzna, e pacjenta nie wolno nara aç na wielomiesi czne oczekiwanie na zabieg. DziÊ z Polski na leczenie za granic wyje d a rocznie od kilku do kilkunastu osób, przede wszystkim do Niemiec. Najcz - Êciej poddajà si skomplikowanym zabiegom okulistycznym. P aci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia albo Ministerstwo Zdrowia. - Wyje d ajà pacjenci z bardzo rzadkimi chorobami i przechodzà niezwykle skomplikowane zabiegi. Nie pami tam jednak, by ktoê sk ada wniosek o sfinansowanie zagranicznego leczenia i powo ywa si na d ugie oczekiwanie na operacj mówi wicedyrektor opolskiego oddzia u Narodowego Funduszu Zdrowia Roman Kolak. Dlaczego polscy pacjenci nie idà do Trybuna u jak Brytyjka Yvonne Watts? Zdaniem ekspertów nie wiedzà, e majà takie prawo. - Pacjenci nie zdajà sobie sprawy ze swoich praw t umaczy Adam Kozierkiewicz, ekonomista zajmujàcy si zagranicznymi systemami ochrony zdrowia. èród o: Wakacyjna praca za granicà pomys na lato? A gdyby tak podjàç wakacyjnà prac gdzieê w Europie jako nauczyciel j zyka, ratownik na basenie, recepcjonista w hotelu, kelner lub nawet kucharz? To niez y sposób na nauk obcego j zyka, poznanie nowych przyjació w innym kraju i zarobienie paru groszy. Ka dy, którego ten pomys n ci, powinien skorzystaç ze strony internetowej z d ugà listà wakacyjnych ofert. Strona internetowa poêwi cona wakacyjnym ofertom pracy, to jedna ze szcz Êliwszych inicjatyw podj tych przy okazji Europejskiego roku mobilnoêci pracowników. Pomaga m odym ludziom w wykorzystaniu szansy, jakà stanowi mo liwoêç zdobycia pierwszych doêwiadczeƒ zawodowych, na dodatek za granicà. Pracy mo na poszukiwaç w kilku j zykach: po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpaƒsku i w osku. Strona internetowa powsta a we wspó pracy z francuskà Krajowà Agencjà pracy i z francuskà M odzie owà siecià informacyjnà. Dla wszystkich pacjentów w Unii tak e dla Polaków kluczowe jest orzeczenie w sprawie Brytyjki Yvonne Watts. Po roku czekania na operacj w Wielkiej Brytanii zdecydowa a 7

8 MobilnoÊç pracowników: najnowsze zmiany Hiszpania, Portugalia, Grecja i Finlandia, typowe kierunki, w których udajà si osoby poszukujàce pracy wakacyjnej, otworzy y 1 maja 2006 swe rynki pracy przed obywatelami ze wszystkich paƒstw UE. Kraje te posz y Êladem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, które otworzy y swe rynki pracy dla wszystkich obywateli UE juz w momencie ostatniego rozszerzenia, 1 maja Inne Paƒstwa Cz onkowskie, nale àce wczeêniej do UE, zachowa y pewne restrykcje odnoênie pracowników z oêmiu krajów Europy Êrodkowej i wschodniej, które przystàpi y do UE 1 maja Niektóre z nich (Polska i W gry), wprowadzi y, na zasadzie wzajemnoêci, podobne restrykcje. A gdy lato minie Ci, którym odpowiada praca za granicà, w Êrodowisku wielokulturowym i wieloj zycznym a którzy chcieliby jednoczeênie przyjrzeç si z bliska powstawaniu unijnej legislacji, mogà ubiegaç si o sta w Parlamencie Europejskim. By by to doskona y sposób na wzbogacenie mi dzynarodowych doêwiadczeƒ zawodowych. Przyjmowanie kandydatur na pi ciomiesi czne sta e p atne, które zaczynajà si 1 marca 2007, trwa od 15 sierpnia do 15 paêdziernika Powodzenia! Praca na wakacje w Unii Europejskiej: id_page=173&caller=whats_on èród o: Parlament Europejski Eurobarometr zmierzy poparcie dla UE Wed ug wiosennego badania standardowego Eurobarometr nastàpi istotny wzrost poparcia dla cz onkostwa w UE wêród obywateli oraz poprawi si wizerunek UE. Opinia publiczna wyrazi a jednak mniejsze poparcie dla dalszego rozszerzenia. Komisarz Margot Wallström, wiceprzewodniczàca Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategi komunikacji spo ecznej, wypowiedzia a si na temat badania: Aby Unia Europejska mog a odzyskaç zaufanie swoich obywateli, potrzebne sà konkretne wyniki: w zakresie bezpieczeƒstwa, wi kszych mo liwoêci na rynku pracy i wy szej jakoêci ycia. W czasie prezydencji fiƒskiej powinniêmy si skupiç na tych w aênie zagadnieniach. Obywatele oczekujà równie, e liderzy Unii wyjaênià im lepiej, jakie sà korzyêci z dalszego rozszerzenia. Trzy g ówne wskaêniki tworzàce ogólnà postaw wzgl dem Unii Europejskiej pokazujà jednoznaczny pozytywny rozwój opinii publicznej. W zestawieniu z wynikami ostatniego badania przeprowadzonego jesienià 2005 r., wsparcie dla cz onkostwa w UE wzros o o 5 punktów procentowych (z 50% do 55%), wizerunek UE zyska 6 punktów procentowych (z 44 % do 50%) a postrzegane korzyêci z cz onkostwa zwi kszy y si o 2 punkty procentowe (z 52% do 54%). RównoczeÊnie liczba negatywnych opinii w tych trzech wskaênikach zmniejszy a si, w szczególnoêci w zakresie wizerunku UE (z 20% do 15%). Zdecydowanie najwa niejszà kwestià dla europejskich obywateli pozostaje bezrobocie (49%, +5% od jesieni 2005 r.), po czym obecnie mieêci si przest pczoêç (24% bez zmian) i sytuacja gospodarcza (23%, -3%), która zajmuje trzecie miejsce. Na czwartej pozycji znajduje si system zdrowotny, który jest wa nà kwestià dla 18 % Europejczyków (+3%). Poparcie dla idei konstytucji dla UE nieznacznie spad o od ostatniego badania na jesieni 2005 r. (61%, -2%) i wróci o do poziomu z wiosny 2005 r. Oko o 22% obywateli sprzeciwia si idei konstytucji europejskiej, a 17% nie ma na ten temat zdania. Przy 62% pozytywnych opinii, Francja znajduje si tu powy ej Êredniej unijnej, natomiast Niderlandy, z 59%, sà tu poni ej Êredniej w UE. Poparcie opinii publicznej dla dalszego rozszerzenia zmniejsza si. Podczas gdy 45% obywateli jest za dalszym rozszerzeniem (41% w UE15 i 66% w nowych paƒstwach cz onkowskich), a 42% si temu sprzeciwia. Jesienià 2005 r. dane te wynosi y odpowiednio 49% i 39%. Nale y zauwa yç, e w Turcji opinie pozytywne dla dalszego rozszerzenia spad y o 7%, osiàgajàc poziom 45%. Europejczycy sà raczej zadowoleni z tego, w jaki sposób funkcjonuje demokracja w Unii Europejskiej. Poziom satysfakcji dochodzi do 50% (48% w UE15 i 59% w nowych Paƒstwach Cz onkowskich, +1% od poprzedniego badania), podczas gdy niezadowolenie wyrazi o 34% badanych (-1%). Sà to najwy sze wyniki w tej kwestii od dziesi ciu lat. Jednak nawet jeêli 36% (+2%) obywateli UE zgadza si ze stwierdzeniem mój g os si liczy w Unii Europejskiej, nadal 54% nie zgadza si z nim, chocia liczba ta zmniejszy a si o 5% od jesieni 2005 r. Badanie standardowe Eurobarometr zosta o przeprowadzone w formie wywiadów osobistych przez TNS Opinion & Social. W wywiadach uczestniczy o osób w okresie od 27 marca do 1 maja 2006 r. Sprawozdanie jest dost pne na stronie internetowej opinii publicznej w ramach strony internetowej Europa: èród o: Ranking PKB w regionach UE Biuro statystyczne Wspólnot Europejskich opublikowa o ranking regionalnych PKB Paƒstw UE za rok Ranking ten ma zmierzyç ca kowità aktywnoêç gospodarczà w regionie, na mieszkaƒca oraz zmapowaç rozbie noêç w stopniu rozwoju gospodarczego w 254 regionach a w szczególnoêci mi dzy nowymi a starymi cz onkami Wspólnoty. Statystycznie jeden z siedmiu regionów osiàga 125% przeci tnego PKB. Trzema liderami sà: Londyn (Wielka Brytania) 8

9 (278%), Bruksela (Belgia) (238%) oraz Luksemburg (234%). Z poêród 37 regionów, których PKB wynios o wi cej ni 125% siedem znajdowa o si w Niemczech, szeêç we W oszech i Zjednoczonym Królestwie, pi ç w Holandii, trzy w Austrii, dwa w Belgii i Finlandii, po jednym w Hiszpanii, Francji, Irlandii i Szwecji. Regionem o najwi kszym wzroêcie gospodarczym nale àcym do nowych cz onków Wspólnoty jest czeska Praga (138%). Jeden na cztery regiony osiàga poni ej 75% przeci tnego PKB. Niestety szeêç regionów o najni szym PKB znajduje si w Polsce: woj. Lubelskie i Podkarpackie (obydwa 33% normy), Podlaskie (36%), Âwi tokrzyskie, Warmiƒsko-Mazurskie i Opolskie (wszystkie 37%). PoÊród szeêçdziesi ciu regionów poni ej poziomu 75% PKB, szesnaêcie znajdowa o si w Polsce, siedem w Czechach, szeêç na W grzech, po pi ç w Grecji i we W oszech, po cztery w Niemczech, Francji (terytoria zamorskie) i Portugalii, trzy na S owacji, dwa regiony Hiszpanii, Estonii, otwy, Litwy i Malty. Regionem o najni szym PKB z poêród starych Paƒstw Cz onkowskich by o Norte w Portugalii (57%). èród o: Dyrekcja Generalna ds Polityki Regionalnej Forum dotyczàce kwestii finansowych w Programach Ramowych Z doêwiadczeƒ Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wynika, ze jednym z najwi kszych wyzwaƒ stojàcych zarówno przed osobami rozliczajàcymi realizowane projekty, jak i przed tymi, którzy maja zamiar dopiero staraç si o dofinansowanie sà kwestie umiej tnego planowania bud etu, wydawania pieni dzy i ksi gowania wydatków. Administrowanie projektami europejskimi wià e si ze specyficznymi wymaganiami, koordynatorzy i urz dnicy unijni czasem ro nie interpretujà przepisy, czasem s abiej orientujà si w realiach trybu dodatkowego w nowych krajach cz onkowskich. Polscy uczestnicy projektów cz sto sà w sytuacji pionierów w swoich w asnych instytucjach. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom osób borykajàcych si z tego typu problemami Regionalny Punkt Kontaktowy, CTT Politechnika Krakowska uruchomi Forum pt: Kwestie finansowe w Programach Ramowych Wi cej informacji o forum znajduje sie na stronie: action=showarticle&menuid=4&articleid=312 Forum to jest kontynuacjà grupy dyskusyjnej na Yahoo, która by a moderowana przez CTT PK. Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza Paƒstwa do czynnego korzystania z Forum, jak równie do korzystania z innych dost pnych tematów Forum: - Sugestie na temat funkcjonowania Forum - Mam pomys na projekt z czego go sfinansowaç? - Programy Ramowe od czego zaczàç? Anna Armula Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska tel.: (12) Urodzinowe logo dla Unii- konkurs Traktat ma pi çdziesiàt lat. To okazja, aby zaprosiç m odych grafików, studentów i tegorocznych absolwentów, do konkursu na logo ilustrujàce pi çdziesiàte urodziny. Parlament Europejski i inne instytucje UE poszukujà oryginalnego logo na obchody rocznicy ich za o ycielskiego traktatu. Traktat Rzymski zosta podpisany w stolicy W och 25 marca 1997 roku. Zwyci ski projekt stanie si oficjalnym logo obchodów w ca- ej Europie w 2007 roku. Ponadto najlepsze logo zostanie nagrodzone kwotà 6000 euro, nagroda za drugie miejsce wyniesie 4000 euro, a zdobywca trzeciego miejsca otrzyma 2000 euro. Projekty mo na zg aszaç do 30 wrzeênia Informacje praktyczne i regulamin konkursu na projekt logo i sloganu: Wi cej informacji o Traktacie rzymskim: Zak adka: Unijne ABC Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne - konkurs ZPP W ramach realizacji projektu Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne Zwiàzek Powiatów Polskich og asza Konkurs na gmin / powiat / zwiàzek lub stowarzyszenie jednostek samorzàdu terytorialnego otwarte na Fundusze Strukturalne. Celem konkursu jest wyró nienie samorzàdów szczególnie zaanga owanych w pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych oraz promocja dobrych praktyk z tego zakresu. Aby uzyskaç certyfikat nale y spe niç wszystkie warunki zarówno formalne, jak i merytoryczne. Podmioty spe niajàce kryteria konkursowe otrzymajà Certyfikat ZPP odpowiednio Gmina / powiat / zwiàzek lub stowarzyszenie JST otwarte na Fundusze Strukturalne. Aby wziàç udzia w konkursie, nale y zalogowaç si na stronie internetowej klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, okreêlajàc czy loguje si gmina czy powiat i pobraç dokument Formularz konkursowy. doc. Informacj o loginie i haêle mo na otrzymaç wysy ajàc proêb na adres mailowy 9

10 W przypadku zwiàzków lub stowarzyszeƒ JST mo na otrzymaç login i has o po zarejestrowaniu si na stronie internetowej (klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, a nast pnie odznaczajàc pozycj inne podmioty ). Po pobraniu Formularza nale y go wype niç na komputerze i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami (mogà byç zeskanowane) drogà elektronicznà na adres: oraz wydrukowaç i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami pocztà tradycyjnà na adres: Zwiàzek Powiatów Polskich Nowy Sàcz 1 skr. poczt Termin przes ania formularza konkursowego: do dnia 16 sierpnia 2006 r. (koƒcowa data wp ywu obu wersji papierowej i elektronicznej). Dodatkowe informacje: Bernadeta Skóbel tel.: Regulamin konkursu i formularz na stronie: po lewej stronie, a nast pnie odznaczajàc pozycj inne podmioty ). Po pobraniu Ankiety nale y jà wype niç na komputerze i przes aç drogà elektronicznà na adres: oraz wydrukowaç i przes aç wraz z niezb dnymi za àcznikami pocztà tradycyjnà na adres: Zwiàzek Powiatów Polskich Nowy Sàcz 1 skr. poczt Termin sk adania ankiet: 2 sierpnia 2006 r. Lista osób, które uzyska y certyfikat zostanie zamieszczona na stronie w dniu 7 sierpnia 2006 r., a wr czenie certyfikatów odb dzie si podczas seminariów regionalnych organizowanych we wszystkich województwach w miesiàcu wrzeêniu i paêdzierniku br. Dodatkowe informacje: Bernadeta Skóbel tel.: Certyfikat- ankieta na stronie: Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych - certyfikaty ZPP W ramach realizacji projektu Powiaty i gminy otwarte na Fundusze Strukturalne Zwiàzek Powiatów Polskich b dzie przyznawa certyfikaty Ekspert do spraw Funduszy Strukturalnych, pracownikom urz dów gmin i starostw powiatowych, jednostek organizacyjnych samorzàdu terytorialnego, spó ek komunalnych oraz zwiàzków i stowarzyszeƒ jednostek samorzàdu terytorialnego, którzy zajmujà si pozyskiwaniem Êrodków z funduszy unijnych. Oprócz wyró niania osób, które anga ujà si w pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych na rzecz swojej gminy lub powiatu, promowane b dà tak e dobre praktyki projektów zarzàdzanych przez te osoby. Aby uzyskaç certyfikat nale y spe niç wszystkie warunki wyminie w ankiecie. Gmina/powiat/zwiàzek lub stowarzyszenie jednostek samorzàdu terytorialnego mogà zg osiç do udzia u wi cej ni jednego pracownika. Aby wziàç udzia w konkursie, nale y zalogowaç si na stronie internetowej klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si po lewej stronie, okreêlajàc czy loguje si gmina czy powiat i pobraç dokument Ankieta certyfikat indywidualny. doc. Informacj o loginie i haêle przyporzàdkowanym do danej jednostki samorzàdu terytorialnego mo na otrzymaç wysy ajàc proêb na adres mailowy W przypadku zwiàzków lub stowarzyszeƒ JST mo na otrzymaç login i has o po zarejestrowaniu si na stronie internetowej (klikajàc na z oty kluczyk znajdujàcy si Poszukiwanie partnerów KULTURA ( ) I. Advertising posters: a European heritage to be discovered W adze samorzàdowe Treviso we W oszech poszukujà partnerów wieloletniego projektu zwiàzanego ze europejskà sztukà plakatu. Przedsi wzi cie ma polegaç na skatalogowaniu i zabezpieczeniu kolekcji plakatów oraz ich upowszechnienie wêród szerokiej publicznoêci. Szczegó owy opis znajdà Paƒstwo na stronie: Furlin Orietta Europe Office, Treviso II. A New Family member A new family Photo Partnerzy z Niemiec, S owacji, Czech, Hiszpanii oraz Turcji zapraszajà do projektu, który ma byç kontynuacjà realizowanego przez nich przedsi wzi cia z dziedziny fotografii. 10

11 Wi cej informacji na stronie internetowej projektu: Nurten Everenosoglu III. Project for the Revival of handicraft in the Alexandria Area Egipski lider Tohoti Group for Egyptian Studies poszukuje partnerów do projektu poêwi conego sztuce r kodzie a. Celem przedsi wzi cia jest zachowanie i promocja tradycyjnego rzemios a w Egipcie przy wsparciu zagranicznych ekspertów. Jego realizacja polegaç b dzie na organizacji warsztatów, seminariów, wystaw oraz publikacji materia ów. Organizatorzy zamierzajà ubiegaç si o dofinansowanie EuroÊródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Szczegó owy opis projekty znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: Tohoti Group for Egyptian Studies, dr Abdel Malik Souleyman Informacje nt. zasad realizacji projektów w ramach Fundacji im. Anny Lindh dost pne sà na stronie internetowej koordynatora polskiej sieci Mi dzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie: Oraz na stronie samej Fundacji: Punkt Kontaktowy ds. Kultury (CCP Polska): Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich tel.: (022) fax: (022) Poszukiwanie partnerów do projektu TRUCKSTOP Instytucja poszukujàca: miasto Örebro, deprtament planowania miejskiego (Szwecja) Örebro jest Êredniej wielkoêci miastem, usytuowanym w centrum Szwecji, które pracuje nad zrównowa onym transportem miejskim. Miasto posiada du e doêwiadczenie w pracy nad projektami europejskim. Usytuowanie miasta Örebro na skrzy owaniu dróg pomi dzy Helsinkami i Oslo sprawia, e jest to dobre miejsce dla wzrostu bezpiecznych miejsc postojowych dla ruchu ci kich pojazdów. Ogólne cele: zwi kszenie bezpieczeƒstwa parkingów i miejsc postoju wzd u europejskich dróg, czystsze i cichsze miasto. Szczegó owy cel projektu: utworzenie 24 godzinnych punktów obs ugi, w których kierowcy b dà mogli znaleêç wszystko czego potrzebujà w podró y: bezpieczne miejsca postoju, warsztaty (wyposa one punkty naprawy), sklepy, myjnie, restauracje itp. Grupa docelowa: kierowcy autobusów i ci arówek, podró- ujàcy. Poszukiwani partnerzy: miasta lub inne organizacje zajmujàce si ruchem ulicznym, transportem. Czas trwania projektu: 2 lata Termin do którego mo na sk adaç propozycje wspó pracy: 14 sierpnia 2006 Termin sk adania wniosków: 8 wrzeênia 2006 Tytu otwartego konkursu: DGTREN/ PIL/2006 Szerszy opis projektu na stronie: zak adka: Szukamy partnerów Mats Helgesson, tel.: / Carinne Lancereau, tel.: / Poszukiwanie partnerów do projektu Euplan Instytucja poszukujàca: Hrabstwo Lancashire Hrabstwo Lancashire poszukuje partnerów do uczestniczenia w projekcie pt. Euplan (wieloj zyczny internetowy interfejs planowania podró y online multilingual journey planner interface), który zostanie z o ony do dofinansowania z programu econtent plus. Euplan jest standardowym interfejsem ICT zaprojektowanym w celu uzupe nienia istniejàcych publicznych narz dzi planowania podró y o interfejs wieloj zyczny, co rozszerzy dost pnoêç na wszystkich obywateli UE. Euplan nie zast puje istniejàcych narz dzi a tylko stanowi dodatek do nich. Andrew Varley Group Manager Information & Marketing Strategic Planning & Transport Lancashire County Council Guild House, Cross Street Preston, PR1 8RD England tel.: + 44 (0) , fax: + 44 (0) tel. kom.: + 44 (0)

12 Poszukiwanie partnerów do wspó pracy politechnika Instytucja poszukujàca: Uniwersytet Cantabrii (Hiszpania) La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (politechnika) Uniwersytetu Cantabrii (Hiszpania) poszukuje innych europejskich szkó in ynierii cywilnej, w celu nawiàzania sta ej wspó pracy. Porozumienia o wspó pracy skupià si na wymianie najlepszych studentów oraz mo liwoêci ustanowienia systemu podwójnych dyplomów, poprzez wzajemne uznawanie zaliczeƒ uzyskanych w obu szko ach. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos Uniwersytetu Cantabrii posiada ju doêwiadczenie w tego rodzaju umowach ze szko ami w Europie i Stanach Zjednoczonych. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos jest najbardziej znanà hiszpaƒskà szko à tego rodzaju i jest cz Êcià Uniwersytetu Cantabrii, który uwa any jest za jeden z dziesi ciu najlepszych w Hiszpanii. Strony internetowe: Uniwersytet Cantabrii: Szko a In ynierów: Alejandro Rodríguez Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas SODERCAN, S. A. (R. D. A. of Cantabria) Boulevard du Régent 58 B-1000 Bruxelles tel.: +32 (0) fax: +32 (0) Cele: Ustanowienie programu wymiany studentów w szych lat kierunków zwiàzanych z rekultywacjà gleb, gospodarowaniem odpadami, podziemnym sk adowaniem odpadów (odpady nuklearne i rt ç), naukà o Êrodowisku, geo-medycyna. Preferowana d ugoêç wymiany jeden semester. Ustanowienie podobnego programu wymiany dla studentów przygotowujàcych magisterium oraz szkoleƒ dla studentów w uniwersytetach, przemyêle i w adzach publicznych. Ustanowienie wspó pracy badawczej w dziedzinie dynamiki biogeosfery, w àczajàc rekultywacj gleb. Opis wspó pracy i czas trwania projektu: Program studiów magisterskich Human Environments ma rozpoczàç si w drugiej po owie 2007 roku. Poczàtkowa faza zawierania porozumieƒ w ramach programu ERASMUS planowana jest wobec tego na rok. W przysz oêci planuje si rozszerzenie wspó pracy w celu ustanowienie europejskiego programu studiów magisterskich (np. Socrates). Projekty z zakresu kszta cenia zawodowego w ramach Leonardo da Vinci le à równie w kr gu zainteresowaƒ instytutu. Je eli chodzi o badania naukowe, to instytut planuje nawiàzanie wspó pracy i wspólne wyst powanie o granty z funduszy europejskich. Poszukiwani partnerzy: uniwersytety, jednostki badawcze, partnerzy z sektora przemys u z Unii Europejskiej i paƒstw bioràcych udzia w programach wspólnotowych. Assoc. Prof. Patrick van Hees (director of studies in Env. Sci) MTM Örebro University SE Örebro Sweden Szerszy opis projektu na stronie: Poszukiwanie partnerów do projektów w ramach programu ERASMUS i projektów badawczych w zakresie nauk o Êrodowisku i rekultywacji gleb Instytucja poszukujàca: Centrum Badawcze Man-Technology-Environment (MTM) przy Uniwersytecie Örebro (Szwecja) Kontekst: MTM jest multidyscyplinarnym centrum badawczym na Uniwersytecie Örebro w Szwecji i zajmuje si naukami o Êrodowisku. Dzia a od 1996 roku. Obecnie pracuje nad dwuletnim programem studiów magisterskich Human Environment z trzema specjalizacjami, z których jedna to rekultywacja gleb i zagospodarowanie odpadów powydobywczych. Planuje równie dwuletnie programy szkoleniowe o rekultywacji gleb. Zaproszenie do sk adania wniosków dotyczàcych dzia- aƒ poêrednich w ramach wieloletniego programu wspólnotowego majàcego na celu zwi kszenie dost pnoêci, u ytecznoêci i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (program econtentplus) (2006/C 172/09) Cele i opis: Komisja Europejska przyj a program prac oraz zaproszenie do sk adania wniosków w ramach realizacji programu econtentplus. Niniejsze zaproszenie dotyczy wniosków obejmujàcych dzia- ania poêrednie dotyczàce nast pujàcych obszarów i dzia aƒ: Informacje geograficzne 12

13 3.1 Projekty celowe z zakresu informacji geograficznych 3.2 Sieç tematyczna poêwi cona informacjom geograficznym TreÊci edukacyjne 4.1 Projekty celowe z zakresu treêci edukacyjnych 4.2 Sieç tematyczna poêwi cona treêciom edukacyjnym Biblioteki cyfrowe (treêci kulturalne i naukowo-akademickie) 5.1 Projekty celowe z zakresu bibliotek cyfrowych 5.2 Sieç tematyczna poêwi cona treêciom kulturalnym Wzmocnienie wspó pracy pomi dzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi 6.1. Sieç tematyczna poêwi cona w asnoêci publicznej i pokrewnym zagadnieniom Kwalifikacja wnioskodawców: w programie econtentplus uczestniczyç mogà osoby prawne posiadajàce siedzib w jednym z 25 Paƒstw Cz onkowskich, a tak e osoby prawne posiadajàce siedzib w jednym z krajów kandydujàcych (Bu garia, Chorwacja, Rumunia, Turcja, By a Jugos owiaƒska Republika Macedonii), o ile tak stanowi zawarte z danym krajem porozumienie dwustronne. Mo liwe jest tak e uczestnictwo osób prawnych posiadajàcych siedzib w jednym z paƒstw EFTA b dàcym stronà porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), zgodnie z postanowieniami tego porozumienia. Dopuszcza si mo liwoêç uczestnictwa osób prawnych posiadajàcych siedzib w krajach trzecich oraz organizacji mi dzynarodowych, jednak bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty. Ca kowity bud et przeznaczony na wspó finansowanie dzia- aƒ poêrednich szacuje si na 27,3 mln euro. Termin sk adania wniosków do Komisji up ywa w dniu 19 paêdziernika 2006 r. Pe ny tekst zaproszenia do sk adania wniosków oraz formularze zg oszeniowe dost pne sà pod nast pujàcym adresem: Wszystkie wnioski muszà spe niaç specyfikacje i warunki opisane w pe nym tekêcie zaproszenia do sk adania wniosków, w programie prac oraz w przewodniku dla wnioskodawców, które sà dost pne w j zyku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej pod podanym wy ej adresem. Zawarte sà tam równie informacje na temat sposobu przygotowania i sk adania wniosków. Zaproszenie do sk adania wniosków w ramach wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz wspierania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (Bezpieczniejszy Internet Plus) (2006/C 167/07) Cele i opis: Komisja Europejska przyj a program prac oraz zaproszenie do sk adania wniosków w ramach realizacji programu Bezpieczny Internet Plus. Niniejsze zaproszenie dotyczy wniosków obejmujàcych nast pujàce dzia ania: 1. Zwalczanie treêci sprzecznych z prawem 1.1 Numery interwencyjne pozwalajàce na zg aszanie sprzecznych z prawem treêci 2. Blokowanie niechcianych i szkodliwych treêci 2.1 Wzmocnienie pozycji u ytkownika (Êrodki spe niajàce potrzeby u ytkowników i umo liwiajàce im ograniczenie otrzymywanych iloêci niechcianych i szkodliwych treêci oraz kontrolowanie niechcianego spamu. B dzie ono obejmowa o prace nad systemami klasyfikacji treêci i znakami jakoêci witryn internetowych oraz prace przyczyniajàce si do dost pnoêci technologii filtrujàcych). 2.2 Projekty pilota owe demonstrujàce wzorcowe rozwiàzania lub w nowatorski sposób wykorzystujàce istniejàce technologie, majàce na celu opracowanie baz danych z wykazami treêci sprzecznych z prawem i/lub mechanizmów porównywania treêci. 3. Wspieranie bezpieczniejszego otoczenia 3.1 Transgraniczne dzia ania w zakresie wspó regulacji i regulacji wewn trznej dotyczàcej zwalczania niechcianych treêci (spam) szkodliwych dla dzieci. 4. Podnoszenie ÊwiadomoÊci 4.1 W z y koordynacyjne, które b dà realizowaç dzia ania i programy informacyjne w Êcis ej wspó pracy ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 4.2 Telefoniczne linie zaufania, gdzie dzieci mog yby zg aszaç krytyczne uwagi dotyczàce sprzecznych z prawem i szkodliwych treêci w Internecie. Kwalifikacja wnioskodawców: osoby prawne z siedzibà w jednym z 25 Paƒstw Cz onkowskich UE; osoby prawne z siedzibà w Bu garii, Chorwacji, Rumunii, Turcji oraz By ej Jugos owiaƒskiej Republice Macedonii, o ile tak stanowi zawarte z danym krajem porozumienie dwustronne. Mo liwe jest tak e uczestnictwo w programie osób prawnych z siedzibà w jednym z paƒstw EFTA b dàcym stronà Porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), zgodnie z postanowieniami tego Porozumienia. Dopuszcza si mo liwoêç uczestnictwa osób prawnych z siedzibà w paƒstwach trzecich oraz organizacji mi dzynarodowych, jednak bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty. Ca kowity bud et przeznaczony na wspó finansowanie dzia- aƒ poêrednich (umowy w sprawie dotacji zawarte z osobami trzecimi) szacuje si na 6,9 mln euro. Termin wp yni cia wniosków do Komisji up ywa w dniu 29 wrzeênia 2006 r. Pe ny tekst zaproszenia do sk adania wniosków oraz formularze zg oszeniowe dost pne sà pod nast pujàcym adresem: 13

14 Zaproszenie do sk adania wniosków DG EAC/22/06. W ramach drugiego etapu programu Leonardo da Vinci. Przyznawanie dotacji na dzia ania dotyczàce tworzenia i badania europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji. Dyrekcja generalna ds. Edukacji i kultury (2006/C 149/12) Celem niniejszego zaproszenia do sk adania wniosków jest przyznanie dotacji oko o dziesi ciu wnioskom dotyczàcym projektów, w które zaanga owani sà uczestnicy z maksymalnej liczby krajów, w celu organizowania dzia aƒ wspierajàcych partnerstwa na rzecz: tworzenia i badania zasad i mechanizmów przysz ych EQF, wymiany doêwiadczeƒ w tworzeniu ram krajowych i sektorowych, badania ich zasad i mechanizmów wykorzystujàc EQF jako wspólny punkt odniesienia. Uprawnieni wnioskodawcy Sk adanie wniosków o przyznanie dotacji w ramach niniejszego zaproszenie jest otwarte zw aszcza dla partnerstw organizacji europejskich, krajowych, regionalnych i sektorowych, w tym m. in. ministerstw, organów zajmujàcych si kwalifikacjami, stowarzyszeƒ sektorowych, partnerów spo ecznych oraz innych g ównych zainteresowanych stron zaanga owanych w systemy kwalifikacji i odgrywajàcych w nich rol. Wnioski o finansowanie mogà byç sk adane wy àcznie przez partnerstwa sk adajàce si z organizacji skupiajàcych co najmniej pi ç paƒstw. Wnioskodawcy muszà mieç swojà siedzib w jednym z nast pujàcych krajów: 25 paƒstw Unii Europejskiej, kraje EFTA i EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraje kandydujàce: Bu garia, Rumunia, Turcja. Bud et i czas trwania projektów Ca kowity bud et przeznaczony na wspó finansowanie projektów wynosi 1 mln euro. Pomoc finansowa Komisji nie mo- e przekraczaç 75% ca kowitych kosztów kwalifikowanych. Przewiduje si, e wysokoêç dotacji b dzie wynosiç od do euro. Dzia ania muszà si rozpoczàç najpóêniej dnia 1 stycznia 2007 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 miesiàce. Termin sk adania wniosków: 18 sierpnia 2006 r. Pe ny tekst zaproszenia do sk adania wniosków oraz formularze zg oszeniowe dost pne sà w Internecie pod nast pujàcym adresem: Zaproszenie do sk adania ofert w dziedzinie energii i transportu SUB (2006/C 147/07) Opis: Komisja planuje przyznawanie dotacji, na przygotowanie konferencji majàcych na celu promowanie polityki energetycznej i transportowej, a w szczególnoêci priorytetów politycznych wyznaczonych w programie prac na rok Bud et: orientacyjna kwota wynosi euro. Tematy w roku 2006: PewnoÊç i bezpieczeƒstwo w energetyce i transporcie. Ewolucja rynków w transporcie (tendencje, konkurencja, przeszkody, aspekty ekonomiczne). Informacje dotyczàce zaproszenia do sk adania ofert sà dost pne na stronie internetowej DG TREN pod nast pujàcym adresem: Zaproszenie do sk adania ofert w dziedzinie energii i transportu PIL-2006 (2006/C 147/08) Zgodnie z zapowiedzià zawartà w programie dzia aƒ Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu na rok 2006, Komisja zamierza przyznaç dotacje na rzecz wspierania projektów pilota owych, których przedmiotem sà bezpieczne miejsca odpoczynku wzd u transeuropejskiej sieci dróg. Bardziej szczegó owe informacje na temat zaproszenia do sk adania wniosków dost pne sà pod nast pujàcym adresem internetowym: Wsparcie w przygotowaniu projektów JASPERS W zesz ym roku Komisja Europejska postanowi a po àczyç si- y z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, aby opracowaç nowy instrument pomocy technicznej w celu poprawy przygotowania projektów, które b dà finansowane ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci i Funduszy Strukturalnych UE. Wspomniany instrument b dzie s u y do wspomagania Paƒstw Cz onkowskich w szybszym i skuteczniejszym korzystaniu z Êrodków w ramach dotacji przyznawanych przez Uni. Inicjatywa ta nazywa si JA- SPERS ( Joint Assistance to Support Projects in European Regions wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich). Instrument przygotowywania projektów jest dost pny dla projektów infrastrukturalnych majàcych na celu modernizacj sieci transportu, Êrodowiska oraz dla inwestycji s u àcych poprawie efektywnoêci energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej. Obejmuje równie popraw transportu miejskiego, jak i projekty na szerokà skal w innych sektorach na przyk ad zdrowia, edukacji i ponownego rozwoju miast. 14

15 JASPERS zapewni wsparcie wymagane na ka dym etapie cyklu projektu, zaczynajàc od poczàtkowych etapów tworzenia koncepcji projektu, a koƒczàc na ostatecznym wniosku o finansowanie unijne lub decyzj o przyznaniu finansowanie unijnego przez organy krajowe (odpowiedzialnoêç za decyzje zale y od wielkoêci projektu). Omawiana pomoc mo e obejmowaç aspekty techniczne, gospodarcze i finansowe oraz wszelkie inne prace przygotowawcze konieczne do kompletnego opracowania projektu. Pomoc ta obejmuje doradztwo, zapewnienie koordynacji, opracowanie i dokonywanie rewizji struktur projektu, usuwanie ograniczeƒ, uzupe nianie luk i identyfikacj nierozwiàzanych problemów np. pomocy paƒstwa, ocen wp ywu na Êrodowisko naturalne itp. Jednak e za du à cz Êç szczegó owych prac technicznych w dalszym ciàgu odpowiadajà poszczególne paƒstwa b dàce beneficjentami pomocy. Inicjatywa JASPERS dotyczy wi kszych projektów, których ca kowity koszt przekracza 25 mln euro w przypadku projektów w dziedzinie ochrony Êrodowiska i 50 mln euro w przypadku sektora transportu lub innych sektorów. Jednak e wspomniane progi nie b dà rygorystycznie stosowane w przypadku mniejszych paƒstw lub kiedy projekty s u à za dzia ania pilota owe oferujàce najlepsze wzorce. Instrument JASPERS jest wdra any przez zespó sk adajàcy si z ekspertów z Komisji, EBI i EBOiR pracujàcych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w Luksemburgu oraz w biurach regionalnych, które zostanà wkrótce utworzone krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej. Dzia ania jednostki JASPERS zwiàzane z opracowywaniem projektów b dà jednak wyraênie oddzielone od dzia aƒ w zakresie po yczek EIB oraz EBOiR. W momencie osiàgni cia pe nej operacyjnoêci jednostka JASPERS b dzie liczy a 54 pracowników. Obecnie trwa rekrutacja 30 nowych pracowników, w celu skompletowania personelu jednostki JASPERS na zaplanowanym poziomie. Pomoc w ramach JASPERS jest dostarczana beneficjentom bezp atnie. JASPERS: Metoda dzia ania JASPERS funkcjonuje na podstawie planów dzia ania opracowywanych co roku dla ka dego kraju we wspó pracy z poszczególnymi organami krajowymi oraz Komisjà Europejskà. Wspomniane plany dzia ania uwzgl dniajà szczególne warunki poszczególnych paƒstw i mogà byç zmieniane, je eli istnieje taki wymóg, przy uwzgl dnieniu zmienionych warunków. Plany dzia ania na 2006 r. zosta y ju przygotowane dla dwunastu krajów priorytetowych w nast pstwie szczegó owych rozmów z nimi, a zespó JASPERS czeka obecnie na ostateczne potwierdzenie porozumienia ostatnich kilku krajów w zakresie projektów planów dzia ania, aby mo na by o rozpoczàç dzia ania w nadchodzàcych tygodniach. Nie ma obowiàzku àczenia funduszy UE z po yczkami z EIB i EBOiR, je eli korzysta si z pomocy JASPERS, a organy krajowe mogà zaciàgaç po yczki, je eli tego pragnà, od EBI lub EBOR na projekty opracowane przy pomocy JASPERS. Nie zmieniajà si istniejàce obowiàzki prawne. Decyzja dotyczàca przyznania dotacji unijnej danemu projektowi w dalszym ciàgu le y w gestii Komisji Europejskiej. Z kim nale y si kontaktowaç? Organy zarzàdzajàce Funduszem SpójnoÊci i funduszami strukturalnymi dzia ajàce w paƒstwach b dàcych beneficjentami sà g ównymi koordynatorami w ka dym paƒstwie. Mogà one wnioskowaç o pomoc bezpoêrednio w siedzibie JASPERS w Luksemburgu a tak e b dà mog y zwróciç si do regionalnych biur JASPERS, kiedy te b dà ju funkcjonowa y. W najbli szej przysz oêci planuje si otwarcie biur w Warszawie i Bukareszcie oraz w trzeciej lokalizacji obejmujàcej Republik Czeskà, S owacj, S oweni i W gry, której jeszcze nie ustalono. Kontakt z zespo em JASPERS w Luksemburgu: Patrick Walsh Wicedyrektor Kierownik JASPERS Europejski Bank Inwestycyjny 100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg tel.: org Czym zajmujà si komisje parlamentarne? Zadania komisji sta ych Parlamentu Europejskiego W Parlamencie dzia a 20 komisji sta ych, które zajmujà si sprawami tak od siebie odleg ymi jak np. polityka zagraniczna i rybo ówstwo i sà motorem legislacyjnej machiny Parlamentu. Ka da z komisji liczy od 25 do 78 parlamentarzystów, których reprezentacja odzwierciedla w mniejszym lub wi kszym stopniu uk ad si pomi dzy grupami politycznymi w Parlamencie. Pomi dzy sesjami plenarnymi komisje spotykajà si z przedstawicielami innych instytucji, organizacji i grup obywatelskich. Komisje sporzàdzajà raporty dotyczàce proponowanych aktów legislacyjnych i zg aszajà do nich poprawki. Mogà równie przedstawiaç raporty z w asnej inicjatywy. Ka da z komisji, podobnie jak ministrowie w Radzie, odpowiedzialna jest za okreêlony obszar dzia alnoêci UE. Komisje organizujà otwarte seminaria dotyczàce wielu zagadnieƒ, nad którymi pracujà. Uczestniczà w nich przedstawiciele ró nych dziedzin i Êrodowisk. Podczas sesji plenarnej sprawozdawca komisji odpowiedzialny za stworzenie raportu przedstawia Izbie swoje stanowisko oraz poprawki wniesione przez komisj. Dzi ki temu wszyscy pos owie mogà debatowaç i g osowaç nad treêcià dokumentu. 15

16 A w wyjàtkowych sytuacjach Parlament mo e równie powo ywaç podkomisje specjalne i komisje tymczasowe, które zajmujà si ÊciÊlej wybranymi zagadnieniami oraz pozwalajà na sprawdzenie doniesieƒ o amaniu prawa europejskiego lub o uchybieniach w jego stosowaniu. Ostatnio zosta y powo ane dwie komisje tymczasowe jedna ma zbadaç, czy kraje UE wspó pracowa y z CIA w zakresie nielegalnych zatrzymaƒ i transportu wi êniów, druga zajmuje si sprawà upad oêci brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Equitable Life. èród o: Jak g osujà Pos owie w Parlamencie Europejskim? Setki ràk wznoszà si i opadajà. Palce raz po raz w drujà na przyciski. Kciuki zwrócone to w gór to w dó. Tak g osujà pos owie w Parlamencie Europejskim to prawdziwy j zyk migowy. Postaramy si rozszyfrowaç dla Was ten kod. JeÊli wierzyç statystykom, od poczàtku kadencji w lipcu 2004, pos owie g osowali ju ponad razy podczas 33 sesji plenarnych. G osowanie w Parlamencie Europejskim odbywa si g ównie poprzez podniesienie r ki, jak w eklezji greckim zgromadzeniu z czasów Peryklesa. Rzut oka na sal plenarnà pozwala przewodniczàcemu sesji oceniç, po której stronie jest wi kszoêç bez dok adnego obliczania g osów za lub przeciw. W sytuacji gdy wymagana jest zwyk a wi kszoêç g osów (wi kszoêç pos ów obecnych na sali) jest to prosty i szybki sposób. Czasem jednak, gdy iloêç g osów za i przeciw jest bardzo zbli ona, pos owie mogà zakwestionowaç decyzj przewodniczàcego poprzez podniesienie r ki i g oêne wezwanie do sprawdzenia wyniku. S ychaç wówczas okrzyk: Check! Check!. Przewodniczàcy decyduje wówczas o powtórzeniu g osowania za pomocà systemu elektronicznego. Deputowani zamiast podnosiç r ce naciskajà odpowiednie przyciski (za, przeciw, wstrzymuj si od g osu) umieszczone w specjalnej skrzynce na ich pulpicie. Ka dy z nich musi przedtem potwierdziç swojà to samoêç wsuwajàc do urzàdzenia indywidualnà kart elektronicznà. Kto za, kto przeciw? Podczas g osowania elektronicznego dok adna liczba g osów jest wyêwietlana na ekranach w sali plenarnej. System taki jest bardzo przydatny w wypadku g osowaƒ, których rezultat by uprzednio kwestionowany oraz gdy zachodzi potrzeba bezwzgl dnej wi kszoêci g osów (po owa ogólnej liczby deputowanych plus jeden g os). Kiedy pojawia si wymóg wi kszoêci kwalifikowanej (szczególna wi kszoêç, na przyk ad dwóch trzecich g osów), takie rozwiàzanie jest po prostu niezastàpione. Rodzaj potrzebnej wi kszoêci zale y od typu podejmowanej decyzji i od przedmiotu g osowania. Nawet podczas g osowaƒ elektronicznych zachowywana jest anonimowoêç i nie sposób ustaliç, jak g osowali poszczególni pos owie. G os ka dego z pos ów rejestrowany jest w protokole sesji jedynie podczas g osowaƒ imiennych. Majà one swà tradycje w czasach, gdy przewodniczàcy imiennie wzywa ka dego z deputowanych, aby oddali g os. Mówi na przyk ad Pan Kowalski, wówczas pose Kowalski wstawa i opowiada si za albo przeciw. Wyobraêmy sobie, ile czasu zaj oby g osowanie tym systemem obecnie, przy 732 pos ach w PE. G osowania elektroniczne pozwalajà uniknàç sesji ciàgnàcych si w nieskoƒczonoêç. Pos owie mogà równie odbywaç g osowania tajne poprzez wrzucenie do urny karty do g osowania. W zasadzie, jest to forma zarezerwowana dla decyzji o nominacjach. Mo na jednak utajniç wszystkie g osowania, jeêli àda tego co najmniej piàta cz Êç sk adu Izby. Liczeniem g osów zajmuje si wówczas komisja sk adajàca si z dwóch do szeêciu pos ów wy onionych w drodze losowania. Jak si w tym wszystkim odnaleêç? Od lipca 2004 z o ono w Parlamencie ponad dokumentów, zg oszono ponad poprawek do projektów dyrektyw, rozporzàdzeƒ i rezolucji dotyczàcych wszystkich obszarów dzia ania UE. Pos owie wszystkie powinni przestudiowaç. Ale nie da si byç specjalistà od wszystkiego. Dlatego w aênie grupy polityczne w Parlamencie (europejscy deputowani grupujà si ze wzgl du na politycznà a nie narodowà przynale noêç) majà swoich koordynatorów, którzy odpowiadajà za poszczególne dziedziny (rynek wewn trzny, przemys, rolnictwo, itd.). Wyznaczajà te pos ów sprawozdawców do udzia u w pracach nad wa niejszymi projektami. Koordynatorzy i sprawozdawcy Êwietnie znajà powierzone im projekty i przygotowujà dla innych deputowanych listy do g osowania ze wskazówkami, w jaki sposób nale y g osowaç zgodnie z linià politycznà grupy. Podczas posiedzeƒ to w aênie ich mo na zobaczyç, jak wyciàgajà r k z kciukiem skierowanym w dó lub w gór. Zupe nie tak jak na znanym obrazie Jean- -Léon Gérôme'a, Police verso. Tyle, e ten gest, zamiast decydowaç o yciu lub Êmierci gladiatora, jest jedynie wskazówka dla pos ów jak majà g osowaç w obr bie tej samej grupy politycznej. Ostatecznie jednak, ka dy pose sam zdecyduje, czy chce si sugestii poddaç czy nie. èród o: Parlament Europejski Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem: Ma opolski Informator jest dost pny pocztà elektronicznà. Zg oszenia: Wykorzystanie materia ów mo liwe za podaniem êród a: Urzàd Marsza kowski Województwa Ma opolskiego, Departament Promocji, Turystyki i Wspó pracy Mi dzynarodowej, Zespó ds. Integracji Europejskiej Tel.:(+48 12) , fax: (+48 12) , 16

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PO KL.06.01.02-06-011-09-00

PO KL.06.01.02-06-011-09-00 Lublin: Organizacja studiów wyŝszych oraz studiów podyplomowych dla 18 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach projektu Wiedza fundamentem jakości nr umowy: PO KL.06.01.02-06-011-09-00

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na szkolenie wyjazdowe z kursem sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i pracownik ds. kadr i płac, dowozem, zakwaterowaniem i wyżywieniem I. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012. Warszawa: Tłumaczenia pisemne publikacji: About Polska, znak: BDG-752/18/2012 Numer ogłoszenia: 381776-2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011. Warszawa: Przygotowanie zbioru metadanych o wykonanych w Polsce archiwalnych badaniach magnetotellurycznych. Numer ogłoszenia: 134471-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Na stronach Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Newsletter Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej

Newsletter Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej SZKOLENIA w INKUBATORZE Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram szkoleń w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych na rok 2007. L.p. Termin Temat Miejsce Trener/ka 1. 13.01 Budowanie relacji z partnerem społecznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo