ZARZĄDZEN IE. W~nik. e tokrzyakl o Ma.' t. '4-.~ Nr ac)/13. ola MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia ~/J'fw' 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZEN IE. W~nik. e tokrzyakl o Ma.' t. '4-.~ Nr ac)/13. ola MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia ~/J'fw' 2013 roku."

Transkrypt

1 ZARZĄDZEN IE Nr ac)/13 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia ~/J'fw' 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok Na podstawie arta3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samo rząd z ie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z p óźn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 157, poz.1240 z p ó źn.zm. ), rozp o rządzeni a Ministra Finansów dnia 2 marca roku w sprawie szcze g óło wej kla yfi kacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochod zącyc h ze źródeł zagranicznych (Oz.U. Nr 38, poz.207 z p ó źn.zm.), oraz uchwały Nr XXVI/ Sejmiku Województwa Święto krzy sk ie go z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie uchwalenia b udżetu województwa na rok - uchwala się, co następuje: 1 Na podstawie p odj ętych uchwał Z arząd u Województwa Nr 20211i 3, 2023/13, 2024/13 oraz 2025/13 przyjmuje się plan finansowy U r zędu Marszałk owsk ie go w części, w której dokonano zmian na d zie ń 03 lipca 20 13r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządze nia. 2 Zarządzenie wchodzi w ży c ie z dniem podpisania. W~nik ola k8 e tokrzyakl o Ma.' t. '4-.~ EWA ICKA Radca awny Urzędu Marsz Ikowsklego

2 PLAN FINANSOWY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTW A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU WYDATKI 03 lipca 2013 Realizuje: Departament Infrastruktury Koordynuje: Departament Infrastruktury Dział Transport i łączność Ro zd z i ał Pozo s tała d ział al n o ść - UMWŚ Wyszczególnienie kwota w zł. Przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianie WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 ' 5000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań , , ,00 statutowych - Zakup materiałów i wyposa ż e nia , ,00 Zakup usług pozostałych ( 22 ł O) , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,00

3 PLAN FINANSOWY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU WYDATKI 03 lipca 2013 Realizuj e: Departam ent Polityki Regionalnej Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial Administracja publiczna Rozd ział Promocja jednostek sam orządu terytorialnego - UMW Ś Wyszczególnienie kwota w zł. Przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Po zmia:!lie WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,22 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30500, , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 30500, , ,00 W ynagro~ze nia bezosobowe Nagrody Swiętokrzyski Racjonalizator , ,00 (l c047) Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda , ,00 Jakoś ci (J c046) Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Dotacje , ,75 D otacje celowe przekazane do sam orządu województwa na zadania bi eżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międ zy , ,75 jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodnej (J co13) Wydatki związane z realizacją zadań , , , ,47 statutowych Zakup ma!eriałów i wyposażenia Nagrody Swiętokrzyska Nagroda Jakości (Jc046) , ,00 Zakup materiałów i w y po sa żenia , , ,00 Zakup usł~ g po z ostałych Nagrody Swiętokrzyska Nagroda Jakości (J c046) , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,47 Zakup usług obejmujących thlmaczenia , , ,00

4 Różn e opłaty i składki , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25000, ,00

5 Wyszczególnienie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (Jc047) Przed zmian~ Zmniejszenie Zwi~kszenie Po ~m ianie ,00 l ,00 OGÓŁEM ,22, 9 000, ,00' ,22 - -

6 PLAN FINANSOWY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTW A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU WYDATKI 03 lipca 2013 Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Ko ordynuje: Departament Promocji, Edukac}i; Kultury, Sportu i Turystyki Dział Oświata i wychowanie Rozd z iał Po został a działaln o ść - UM W Ś Wyszczególnienie hvota w zł. Przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianie WYDA TKI BIEŻĄCE , , , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 \ 800,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 800,00 Dotacje 90000, , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad ań zleconych do realizacji,fu ndacjom 'Dotacja celowa z bu dże tu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,", " , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lu b dofinansowan ie zadań zleconych do realizacji 2830 l OOO,OOi l 000,00 p ozo s tałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi nansów publicznych Wydatki związane z realizacją zadań 84060, ,00 statutowych Zakup materiałów i wyposa że n ia , ,00 Zakup usług po zostałych , ,00." Świadczenia na rzecz osób 27100, ,00 fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrod zeń -. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyn ag rod zeń , , , ,00

7 Wyszczególnienie. Przed zm ianą Zmniejszenie Zwiększ~nie Po zmianie OGÓŁEM , , , ,00

8 PLAN FINANSOWY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU WYDATKI 03 lipca 2013 Realizuje: Departament Promocji, Eduka cji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Ku/tury, Sportu i Turystyki Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ro zdział Pozo stał a d z iała l n ość - UMW Ś Wyszczególnienie kwota w zł. Płozed zmianą Zmniejszenie Zwię ksz enie Po zmianie ' WYDATKI BIEŻĄCE , , , ,00 Wynagrodzenia i s kładki od nich naliczane 15000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 15000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Dotacje , ,00 ' Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad ań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z bu dżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 pozostałym jednostkom niezal iczanym do sektora fi nansów publicznych Wydatki związane z realizacją zadań 94000, ,00 statutowych.. Zakup materiałów i wyposażen ia , ,00 Zakup usług pozostałych , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55000, ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 Wydatki bieżące na programy związane z

9 udziałem środków art.5 ust.i pkt 2 i , , , ,00

10 VVyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe pracowników (pła tn ośc i na PO KL z UE Dz. 2.2) KRED ARTE REGlDNALlS - wsparcie 4017 przedsiębiorczości i innowa cyjności sektorów kreatywnych (40002) Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) KRED ARTE REGIONALIS - wsparcie 4117 przedsiębiorczości i innowacyjnoś c i sektorów kreatywnych (40002) Skł adki na Fundusz Pracy (płatności na, PO KL z UE Dz. 2.2) KRED ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002) Przed zmianą Zmniejszenie Zwię kszenie Po zmianie 30750, , ,00 0, , ,00 0,00 246,00 246,00 OGÓŁEM , , , ,00

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok Na podstawie 14, ust.1 uchwały Nr XXII/382/08 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo