Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa Znak sprawy : WSzSL/FKZ-96/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Krystyna Barcik r. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego brokera ubezpieczeniowego - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) dalej upzp III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) Usługi ubezpieczenia własności Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Przedmiotem zamówienia jest: 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Pakiet 1), 2) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej (Pakiet 2), 3) Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (Pakiet 3) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6 (Pakiet 1), 7 (Pakiet 2), 8 (Pakiet 3) stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, iż przewiduje dokonywanie płatności w ratach: 1) 6 rat w zakresie Pakietu 1 2) 6 rat - w zakresie Pakietu 2 3) 6 rat - w zakresie Pakietu 3 Uwaga: Charakterystyka Zamawiającego znajduje się w załączniku Nr 9, przy czym opis budynków Zamawiającego został dokonany w Załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji. IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególny Pakiet. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY W terminie od zawarcia umowy do r. VI. UMOWY RAMOWE Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jednostki służby zdrowia o łącznej wartości składki: , 00 zł brutto (dotyczy składania ofert na Pakiet 1), zł składki brutto dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej (dotyczy składania ofert na Pakiet 2) i ,00. zł brutto składki w zakresie ubezpieczenia mienia i OC,AC,NW (dotyczy składania ofert na Pakiet 3). IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku IX.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A SIWZ. IX.4. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 2

3 1.Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz. 2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. 1.1 Wykonawca składa następujące dokumenty: Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 3. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. 1.2 Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - w rubryce Rodzaj usługi, należy podać co najmniej nazwę usługi i jej krótki opis. - w rubryce Daty wykonania należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia usługi w układzie: dzień miesiąc rok. - w rubryce wartość należy podać wartość usługi w PLN w kwocie brutto. - w rubryce miejsce wykonania należy podać adres wykonanej usługi 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 a do siwz c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3

4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; wskazane jest w szczególności, aby dokument - zobowiązanie określało również zakres i sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako know-how, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.) B. Inne wymagane dokumenty : 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 1) i/lub formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 2) i/lub formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 3) w zależności od składanej oferty. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk C. Zaleca się aby do ofrty dołączyć: 1. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis. 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. 4 a lub X.C. 1 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X.A.1, 3 od ppkt. a) do ppkt. e)-b oraz X.C. 1. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez osoby wymienione w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od faks Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert przez Zamawiającego bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Dorota Patera - Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Klaudia Stasikowska Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowania w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 4

5 8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Koperta powinna być opatrzona napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Nie otwierać przed dniem r. godz. 10:30 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 10.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty należy składać do sekretariatu: Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o. o. do dnia r. do godz adres: Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, których oferty wpłynęły po terminie składania ofert o niedochowaniu tego terminu zwracając je po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3.W przypadkach dokonywania istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach stosując dyspozycję ustawową, iż termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich. 4. W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadkach jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. W przypadkach określonych w pkt 3-4 Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści stosowną informację na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (obok pok. Nr 43 tj. kasy Szpitala). XV. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium : 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium Na poszczególne Pakiety wadium kształtuje się następująco: Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą 3000 zł 1000 zł 2000 zł Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj r. o godz Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt. b) d) musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał któregokolwiek z dokumentów oznaczonych w punktach od b) do e) potwierdzających wniesienie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem sekrtetariatu, w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 10: 30 w siedzibie Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 100% Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 1 punktowane będą: 5

6 Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 100 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Cena 100% Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 2 punktowane będą: Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 100 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 3 punktowane będą: 1)Cena 90% 2) Dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej 10% Cena - 90% Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 90 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90. Dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej 10 % Suma punktów za zaakceptowane dodatkowe zakresy ochrony ubezpieczeniowej D= x Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10. Sposób punktowania dodatkowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Za zaakceptowanie przez Wykonawcę: 1) K1 - klauzuli wyłączenia regresu - 25 pkt 2) K2 - klauzuli koszty dodatkowe - 25 pkt 3) K3 - klauzuli ryzyk budowy i montażu - 50 pkt Suma punktów za zaakceptowane dodatkowe zakresy ochrony ubezpieczeniowej = K1+K2+K3 Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za klauzule dodatkowe wynosi 100. Przyznane punkty (P) dla każdego z kryteriów będą sumowane dla każdej z ofert P= (C+D). Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. XVIII.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie,www.szpital.legnica.pl tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji siwz w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1bądż odpowiednio 94 ust. 2 pkt 1 upzp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzęd owi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XIX. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nie naruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp 3.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ 6

7 XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogłyby ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tzn ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w zakresie nowo zakupionych środków trwałych. XXIV. PROJEKT UMOWY UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 1) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 2. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 3. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 7

8 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 2) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 4. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 5. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 8

9 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 3) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego w zakresie od wszystkich ryzyk, 2) pojazdów będących własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego w zakresie OC,AC,NW, Assistance 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy. 3 9

10 1. Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 6. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 7. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki w przypadku wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający 1

11 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-96/12) oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 1a do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-96/12) oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). 11

12 (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Załącznik nr 2 - formularz ofertowy dla Pakietu 1 OFERTA DLA PAKIETU 1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293z 2011 r., poz ). Suma Gwarancyjna EURO na wszystkie zdarzenia EURO na jedno zdarzenie Udział własny: brak Franszyza integralna; brak Franszyza redukcyjna; brak Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. 1 roku w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 1

13 Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

14 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Załącznik nr 3 - formularz ofertowy dla Pakietu 2 OFERTA DLA PAKIETU 2 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej Suma Gwarancyjna zł na wszystkie zdarzenia zł na jedno zdarzenie Udział własny: brak Franszyza integralna; brak Franszyza redukcyjna; brak a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) i. z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr Nazwa klauzuli klauzuli 6. Stempla pocztowego b) ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ c) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ 1

15 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. 1 roku w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

16 Załącznik nr 4 formularz ofertowy dla Pakietu 3... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ OFERTA DLA PAKIETU 3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz.. NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 1

17 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. Reprezentantów 2. Niedoubezpieczenia 3. Oględzin 4. Miejsca ubezpieczenia 5. Prac budowlanych 6. Stempla pocztowego 8. Zgłoszenia szkody 9. Automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 10. Początku ochrony ubezpieczeniowej 11. Przewłaszczenia 12. Przepięć 13. Usunięcia pozostałości po szkodzie 14. Szybkiej likwidacji szkód 15. Zniszczenia 16. Zaliczki na poczet odszkodowania 17. VAT 18. Likwidacyjna dotycząca środków trwałych 19. Płatności rat 20. Swobodnego transferu między lokalizacjami 21. Kosztów pracy po godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 22. Samolikwidacji małych szkód 23. Ryzyko aktów terroryzmu 24. Zabezpieczeń przeciwpożarowych 25. Katastrofy budowlanej 26. Rzeczoznawców 27. Klauzula transportowa a) z zastosowaniem klauzul fakultatywnych Nr klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE* 28. Klauzula wyłączenia regresu TAK/NIE* 29. Koszty dodatkowe TAK/NIE* 30. Klauzula ryzyk budowy i montażu TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić c) każda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) 1

18 II. Ubezpieczenie autocasco (AC) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) IV. Ubezpieczenie Assistance.. (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Szczegółowy sposób wyliczenia ceny zawiera załączony formularz cenowy załącznik A do formularza ofertowego dla Pakietu 3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

19 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ załącznik A do formularza ofertowego dla Pakietu 3 Rodzaj ubezpieczenia Mienia od wszystkich ryzyk FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU 3 do oferty na ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Przedmiot ubezpieczenia System ubezpiecze nia Wg Wartości Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ogółem w zł Budynki Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,85 Budowle Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,27 Sprzęt medyczny do 5 lat Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,91 Sprzęt medyczny starszy niż 5 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,49 lat Sprzęt elektroniczny biurowy Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,14 do 5 lat Środki trwałe niskocenne Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,33 Pozostały sprzęt Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,12 Mienie osób trzecich Pierwsze 8.000,00 / 800,00 ryzyko na osobę Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty Wartości pieniężne w lokalu Pierwsze nominalna ryzyko RAZEM składka za roczny okres ubezpieczenia ,00 Stawka roczna w % Wartość składki za roczny okres ubezpieczenia w zł Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Taryfa składek/stawek Pojazdy sanitarne...zł/za jeden pojazd 1. OC Pojazdy specjalne...zł/za jeden pojazd Pojazdy osobowe...zł/za jeden pojazd Pojazdy wolnobieżne..zł/za jeden pojazd 2. AC Pojazdy sanitarne...% sumy ubezpieczenia Pojazdy specjalne...% sumy ubezpieczenia Pojazdy osobowe...% sumy ubezpieczenia Wyposażenie...% sumy ubezpieczenia dodatkowe pojazdów 3. NNW Pojazdy sanitarne......zł/za jeden pojazd Kierowcy i Pojazdy specjalne......zł/za jeden pojazd pasażerów Pojazdy osobowe.....zł/za jeden pojazd Pojazdy wolnobieżne.....zł/za jeden pojazd Sposób obliczania składek rocznych: ad.1. iloczyn liczby pojazdów danej kategorii i taryfy składek/stawek Ilość /Wartość pojazdów, wyposażenia Łączna składka Składka za okres ubezpieczenia 1

20 ad.2. iloczyn łącznej wartości pojazdów danej kategorii i taryfy składek/stawek iloczyn łącznej wartości wyposażenia dodatkowego i taryfy składek/stawek ad.3 - iloczyn liczby wskazanych do tego ubezpieczenia pojazdów i taryfy składek/stawek Całkowita kwota składek (całkowitego wynagrodzenia brutto) za cały okres ubezpieczenia t.j. do 12 miesięcy, wynosi... zł (słownie:... zł) Data (pieczęć adresowa wykonawcy)... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo Załącznik nr 5 WYKAZ USŁUG Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro (znak: WSzSL/FKZ-96/12) przedstawiamy wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres usługobiorcy Rodzaj ubezpieczeń Wartość przedmiotu zamówienia Termin realizacji (dzień miesiąc - rok) W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje, etc (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo