Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa Znak sprawy : WSzSL/FKZ-96/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Krystyna Barcik r. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego brokera ubezpieczeniowego - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) dalej upzp III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) Usługi ubezpieczenia własności Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Przedmiotem zamówienia jest: 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Pakiet 1), 2) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej (Pakiet 2), 3) Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (Pakiet 3) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6 (Pakiet 1), 7 (Pakiet 2), 8 (Pakiet 3) stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, iż przewiduje dokonywanie płatności w ratach: 1) 6 rat w zakresie Pakietu 1 2) 6 rat - w zakresie Pakietu 2 3) 6 rat - w zakresie Pakietu 3 Uwaga: Charakterystyka Zamawiającego znajduje się w załączniku Nr 9, przy czym opis budynków Zamawiającego został dokonany w Załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji. IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególny Pakiet. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY W terminie od zawarcia umowy do r. VI. UMOWY RAMOWE Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, IX.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: IX.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, IX.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywanie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jednostki służby zdrowia o łącznej wartości składki: , 00 zł brutto (dotyczy składania ofert na Pakiet 1), zł składki brutto dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej (dotyczy składania ofert na Pakiet 2) i ,00. zł brutto składki w zakresie ubezpieczenia mienia i OC,AC,NW (dotyczy składania ofert na Pakiet 3). IX.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku IX.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. IX.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. IX.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. IX.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A SIWZ. IX.4. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 2

3 1.Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz. 2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. 1.1 Wykonawca składa następujące dokumenty: Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 3. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. 1.2 Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - w rubryce Rodzaj usługi, należy podać co najmniej nazwę usługi i jej krótki opis. - w rubryce Daty wykonania należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia usługi w układzie: dzień miesiąc rok. - w rubryce wartość należy podać wartość usługi w PLN w kwocie brutto. - w rubryce miejsce wykonania należy podać adres wykonanej usługi 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 a do siwz c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3

4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; wskazane jest w szczególności, aby dokument - zobowiązanie określało również zakres i sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji części zamówienia, przekazanie wiedzy jako know-how, technologii wykonania lub metodyki rozwiązań, itp.) B. Inne wymagane dokumenty : 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 1) i/lub formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 2) i/lub formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 ( wraz z załącznikiem A do formularza ofertowego dla Pakietu 3) w zależności od składanej oferty. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk C. Zaleca się aby do ofrty dołączyć: 1. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis. 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. 4 a lub X.C. 1 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X.A.1, 3 od ppkt. a) do ppkt. e)-b oraz X.C. 1. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez osoby wymienione w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od faks Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert przez Zamawiającego bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Dorota Patera - Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Klaudia Stasikowska Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowania w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 4

5 8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Koperta powinna być opatrzona napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Nie otwierać przed dniem r. godz. 10:30 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 10.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty należy składać do sekretariatu: Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o. o. do dnia r. do godz adres: Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, których oferty wpłynęły po terminie składania ofert o niedochowaniu tego terminu zwracając je po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3.W przypadkach dokonywania istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach stosując dyspozycję ustawową, iż termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich. 4. W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadkach jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. W przypadkach określonych w pkt 3-4 Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści stosowną informację na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (obok pok. Nr 43 tj. kasy Szpitala). XV. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium : 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium Na poszczególne Pakiety wadium kształtuje się następująco: Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą 3000 zł 1000 zł 2000 zł Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj r. o godz Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt. b) d) musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał któregokolwiek z dokumentów oznaczonych w punktach od b) do e) potwierdzających wniesienie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem sekrtetariatu, w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 10: 30 w siedzibie Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 100% Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 1 punktowane będą: 5

6 Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 100 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Cena 100% Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 2 punktowane będą: Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 100 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Spośród ofert nieodrzuconych dla Pakietu 3 punktowane będą: 1)Cena 90% 2) Dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej 10% Cena - 90% Oferta z najniższą ceną (wartość brutto ) C = x 90 Oferta z rozpatrywaną ceną (wartość brutto ) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90. Dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej 10 % Suma punktów za zaakceptowane dodatkowe zakresy ochrony ubezpieczeniowej D= x Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10. Sposób punktowania dodatkowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Za zaakceptowanie przez Wykonawcę: 1) K1 - klauzuli wyłączenia regresu - 25 pkt 2) K2 - klauzuli koszty dodatkowe - 25 pkt 3) K3 - klauzuli ryzyk budowy i montażu - 50 pkt Suma punktów za zaakceptowane dodatkowe zakresy ochrony ubezpieczeniowej = K1+K2+K3 Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za klauzule dodatkowe wynosi 100. Przyznane punkty (P) dla każdego z kryteriów będą sumowane dla każdej z ofert P= (C+D). Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. XVIII.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie,www.szpital.legnica.pl tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji siwz w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1bądż odpowiednio 94 ust. 2 pkt 1 upzp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzęd owi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XIX. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nie naruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp 3.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ 6

7 XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogłyby ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tzn ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w zakresie nowo zakupionych środków trwałych. XXIV. PROJEKT UMOWY UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 1) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 2. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 3. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 7

8 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 2) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 4. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 5. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 8

9 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający UMOWA Nr.../FKZ/12 (Dotyczy Pakietu 3) zawarta w dniu.. r. w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, z siedzibą w Legnicy, przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr oraz wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Dyrektora Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Głównego Księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak WSzSL/FKZ-96/12 Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 1) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego w zakresie od wszystkich ryzyk, 2) pojazdów będących własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego w zakresie OC,AC,NW, Assistance 2. Miejsce świadczenia usług ubezpieczenia: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, Powstańców Śląskich Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (.należy oznaczyć po wyborze oferty). 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy. 3 9

10 1. Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, przy czym na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. na poczet polisy. przypada.zł. 6. Wykonawca oświadcza, że składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyższane przez cały okres trwania umowy. 7. Składki, o których mowa będą płatne w 6 równych ratach w kwocie zł każda, w następujących terminach: 1) pierwsza do r. 2) druga do r. 3) trzecia do r. 4) czwarta do r. 5) piąta do r. 6) szósta do r. 4 W okresie obowiązywania umowy dopuszczalna jest jej zmiana polegająca na obniżeniu kwoty raty składki, zmiany terminu płatności którejkolwiek z rat, a także obniżenia kwoty składki w przypadku wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia. 5 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia r. 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający 1

11 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-96/12) oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 1a do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-96/12) oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). 11

12 (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Załącznik nr 2 - formularz ofertowy dla Pakietu 1 OFERTA DLA PAKIETU 1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293z 2011 r., poz ). Suma Gwarancyjna EURO na wszystkie zdarzenia EURO na jedno zdarzenie Udział własny: brak Franszyza integralna; brak Franszyza redukcyjna; brak Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. 1 roku w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 1

13 Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

14 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Załącznik nr 3 - formularz ofertowy dla Pakietu 2 OFERTA DLA PAKIETU 2 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności pozamedycznej Suma Gwarancyjna zł na wszystkie zdarzenia zł na jedno zdarzenie Udział własny: brak Franszyza integralna; brak Franszyza redukcyjna; brak a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) i. z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr Nazwa klauzuli klauzuli 6. Stempla pocztowego b) ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ c) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ 1

15 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. 1 roku w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

16 Załącznik nr 4 formularz ofertowy dla Pakietu 3... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ OFERTA DLA PAKIETU 3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz.. NIP. Tel.. REGON. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 1

17 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. Reprezentantów 2. Niedoubezpieczenia 3. Oględzin 4. Miejsca ubezpieczenia 5. Prac budowlanych 6. Stempla pocztowego 8. Zgłoszenia szkody 9. Automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 10. Początku ochrony ubezpieczeniowej 11. Przewłaszczenia 12. Przepięć 13. Usunięcia pozostałości po szkodzie 14. Szybkiej likwidacji szkód 15. Zniszczenia 16. Zaliczki na poczet odszkodowania 17. VAT 18. Likwidacyjna dotycząca środków trwałych 19. Płatności rat 20. Swobodnego transferu między lokalizacjami 21. Kosztów pracy po godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 22. Samolikwidacji małych szkód 23. Ryzyko aktów terroryzmu 24. Zabezpieczeń przeciwpożarowych 25. Katastrofy budowlanej 26. Rzeczoznawców 27. Klauzula transportowa a) z zastosowaniem klauzul fakultatywnych Nr klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE* 28. Klauzula wyłączenia regresu TAK/NIE* 29. Koszty dodatkowe TAK/NIE* 30. Klauzula ryzyk budowy i montażu TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić c) każda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) 1

18 II. Ubezpieczenie autocasco (AC) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) IV. Ubezpieczenie Assistance.. (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne w 6 równych ratach, każda w wysokości.zł Szczegółowy sposób wyliczenia ceny zawiera załączony formularz cenowy załącznik A do formularza ofertowego dla Pakietu 3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. i uznajemy się za związanych Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 1

19 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ załącznik A do formularza ofertowego dla Pakietu 3 Rodzaj ubezpieczenia Mienia od wszystkich ryzyk FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU 3 do oferty na ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Przedmiot ubezpieczenia System ubezpiecze nia Wg Wartości Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ogółem w zł Budynki Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,85 Budowle Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,27 Sprzęt medyczny do 5 lat Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,91 Sprzęt medyczny starszy niż 5 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,49 lat Sprzęt elektroniczny biurowy Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,14 do 5 lat Środki trwałe niskocenne Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,33 Pozostały sprzęt Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,12 Mienie osób trzecich Pierwsze 8.000,00 / 800,00 ryzyko na osobę Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty Wartości pieniężne w lokalu Pierwsze nominalna ryzyko RAZEM składka za roczny okres ubezpieczenia ,00 Stawka roczna w % Wartość składki za roczny okres ubezpieczenia w zł Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Taryfa składek/stawek Pojazdy sanitarne...zł/za jeden pojazd 1. OC Pojazdy specjalne...zł/za jeden pojazd Pojazdy osobowe...zł/za jeden pojazd Pojazdy wolnobieżne..zł/za jeden pojazd 2. AC Pojazdy sanitarne...% sumy ubezpieczenia Pojazdy specjalne...% sumy ubezpieczenia Pojazdy osobowe...% sumy ubezpieczenia Wyposażenie...% sumy ubezpieczenia dodatkowe pojazdów 3. NNW Pojazdy sanitarne......zł/za jeden pojazd Kierowcy i Pojazdy specjalne......zł/za jeden pojazd pasażerów Pojazdy osobowe.....zł/za jeden pojazd Pojazdy wolnobieżne.....zł/za jeden pojazd Sposób obliczania składek rocznych: ad.1. iloczyn liczby pojazdów danej kategorii i taryfy składek/stawek Ilość /Wartość pojazdów, wyposażenia Łączna składka Składka za okres ubezpieczenia 1

20 ad.2. iloczyn łącznej wartości pojazdów danej kategorii i taryfy składek/stawek iloczyn łącznej wartości wyposażenia dodatkowego i taryfy składek/stawek ad.3 - iloczyn liczby wskazanych do tego ubezpieczenia pojazdów i taryfy składek/stawek Całkowita kwota składek (całkowitego wynagrodzenia brutto) za cały okres ubezpieczenia t.j. do 12 miesięcy, wynosi... zł (słownie:... zł) Data (pieczęć adresowa wykonawcy)... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo Załącznik nr 5 WYKAZ USŁUG Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro (znak: WSzSL/FKZ-96/12) przedstawiamy wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres usługobiorcy Rodzaj ubezpieczeń Wartość przedmiotu zamówienia Termin realizacji (dzień miesiąc - rok) W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje, etc (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 2

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa drukowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (duży format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 72803-2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo