Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie"

Transkrypt

1 Informacja o zawodzie Headhunter ( łowca głów ) ( łowca talentów )

2 Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 7 3. Wymagania psychologiczne 8 4. Wymagania zdrowotne 8 5. Warunki podjęcia pracy w zawodzie 9 6. MoŜliwości awansu w zawodzie MoŜliwości zatrudnienia oraz płace Przydatne adresy 11

3 Wstęp Headhunterzy stają się odmownym elementem współczesnego rynku pracy. Tworzą unikalna grupę sprzedawców. Produktem, który oferują są ludzie. Wpływają na zawodowe Ŝycie tysięcy pracowników na całym, świecie, a ich praca w sposób znaczący kształtuje proces rekrutacji. Headhunter to osoba, która Ŝyje z tego, Ŝe zna i ma kontakt z odpowiednią ilość ludzi i umie rozpoznać ich kompetencje i polecić do konkretnej pracy. Nawiązanie kontaktów z headhunterami to jedna z dodatkowych opcji szukania pracy. Headhunterzy często pracują dla najlepszych firm na rynku. Dlaczego? Bo tylko najlepszych stać na takie usługi. Idea headhuntingu narodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale jej historia liczy juŝ prawie 50 lat. Headhunting często określany jest mianem executive search, które bezpośrednio charakteryzuje czynności jakie łowca głów wykonuje to przede wszystkim długotrwały proces wyszukiwania, a następnie monitorowania dobrze wykwalifikowanego specjalisty. Nie poszukują oni szeregowych pracowników sklepów, barmanów czy pracowników produkcyjnych. Headhunting realizowany jest na stanowiskach managerskich, kierowniczych bądź w wąskich specjalizacjach..

4 Zadania i czynności robocze W pierwszej kolejności znaczenie ma identyfikacja danej osoby ze stanowiskiem w danej firmie, a później nawiązanie kontaktu. W tym pomocny moŝe być Internet, w szczególności portale networkingowe, bądź blogi. W Polsce najpopularniejszym z nich jest GoldenLine, a na świecie LinkedIn. Dodatkowo przeszukuje się strony internetowe firm, portale branŝowe, fora dyskusyjne oraz listy laureatów konkursów branŝowych. Na podstawie tych informacji oraz dodatkowych szczegółów headhunter buduje portret personalny oraz zawodowy swoje ofiary wiek, edukacja, przebyta ścieŝka kariery i doświadczenie. Jeśli kandydat zostanie w pełni zidentyfikowany, dochodzi do spotkania, które do złudzenia przypomina rozmowę handlową. Kandydatowi przedstawia się korzyści nowego stanowiska pracy oraz negocjuje warunki potencjalnego zatrudnienia. Rozmowy z trudno dostępnymi kandydatami odbywają się początkowo telefonicznie. Paradoksalnie towarem jest potencjalny pracownik, ale takŝe sam headhuntera, który musi właściwie sprzedać usługę, którą oferuje. SprzedaŜ ta przyjmuje trzy postacie: Cold calls, czyli badanie aktualnego rynku pracy headhunter dzwoni do potencjalnych klientów i dopytuje się czy firma nie zamierza uzupełnić lub rozbudować swoją kadrę, Marketing calls, - headhunter kontaktuje się z firmą w celu zorientowania się czy dany pracodawca nie potrzebuje pracownika, którego on promuje, Client calls ta forma kontaktu, dotyczy tylko najlepszych headhunterów, z którymi firmy kontaktują się same. Specjaliści twierdzą, Ŝe kaŝdego z pracowników moŝna zaklasyfikować do jednej z trzech grup. Jedną grupę stanowią osoby zadowolone ze swojej pracy, które nie potrafią sobie wyobrazić jakiejkolwiek zmiany. Do drugiej zaliczają się osoby

5 skłonne do zmian w celu poznania swojej prawdziwej wartości na rynku pracy Do tej grupy zaliczają się równieŝ tzw. skoczkowie, którzy nie identyfikują się zbyt mocno z własną firmą. Ta ostatnia grupa to osoby z róŝnych przyczyn niezadowolone ze swojej obecnej pracy. Osoby z grupy drugiej i trzeciej są najbardziej podatne na zmianę pracodawcy i to właśnie im składane są najczęściej propozycje ze strony agencji heandhunterskich. Najlepsze firmy executive search są generaliskami. To ludzie z firmy są specjalistami. Istnieją dwa rodzaje specjalizacji: 1. Funkcjonalna: finanse, produkcja, sprzedaŝ, marketing; bardziej typowa dla usługi rekrutacyjnej w zakresie stanowisk średniego szczebla. 2. Sektorowa: FMCG, usługi finansowe, farmacja i ochrona zdrowia; typowa dla najwyŝszych stanowisk zarządczych. Zaletą specjalizacji jest fakt, Ŝe konsultant prowadzący poszukiwania doskonale zna specyfikę rynku, ma wyrobione kontakty i łatwo zbierze referencje dotyczące liderów i wybitnych kandydatów. Wysokie kompetencje osoby prowadzącej projekt rekrutacyjny są bardzo istotne, ale sukces będzie pewien tylko, gdy połączymy doświadczenie headhuntera wysokimi kompetencjami całej organizacji, a zatem kiedy proces odbywa się zgodnie z przemyślaną i sprawdzoną metodyką: Budowa strategii poszukiwań i dotarcie do najlepszych kandydatów. Znajomość rynku oraz rozumienie biznesu pozwala na właściwe zdefiniowanie obszarów, w których powinny być prowadzone poszukiwania. Komunikacja z kandydatem. Podczas prowadzenia projektu headhunter jest wizytówką firmy. Ocena kandydata: - Interview, - Assessment Center, - Referencje

6 Prezentacja wyników poszukiwania. Firma doradcza powinna przedstawić dokładne i kompleksowe informacje dotyczące kandydatów. Zamknięcie procesu Odpowiedzialność headhunter zazwyczaj oferuje gwarancję na zatrudnionego kandydata 6-12 miesięcy. Tym samym bierze on część odpowiedzialności za sukcesy zawodowe zatrudnionej przez siebie osoby. Środowisko pracy Zawód ten cechuje permanentna konieczność monitorowania dynamiki zmian na rynku pracy, naleŝy pamiętać o tym, Ŝe aktywność ta nie tylko związana jest z executive search, ale takŝe z budowaniem długoterminowych relacji zarówno z klientem oraz ze specyficznym produktem, jakim jest kandydat na dane stanowisko. O headhunterach pisze się często jako o agentach, którzy są zarówno mediatorami jak i antagonistami obszarze rynku pracy. Często, aby dotrzeć do upatrzonej ofiary, musza prowadzić podwójna grę, pomiędzy swoim zleceniodawcą, a pracownikiem, pomiędzy ukrywającymi się menadŝerami, a zespołem HR, pomiędzy klientem, a firma, w której aktualnie pracuje menadŝer. Liczy się przede wszystkim wskazanie najlepszego specjalisty. Proces łowienia kandydatów niejednokrotnie jest długim i Ŝmudnym zajęciem. KaŜdy projekt kilka tygodni, a nawet miesięcy. Aby praca przyniosła oczekiwane efekty nieodzowna jest współpraca headhuntera z doradcą personalnym. Aby posiadać jak największą wiarygodność, co do skuteczności pracy, agencje szukające kandydatów, oferują usługi gwarantowane. Biorą pod uwagę oprócz kompetencji równieŝ to czy osoba pasuje do konkretnej firmy gdyŝ inna kultura pracy obowiązuje w róŝnych miejscach i zakładach pracy. Nie kaŝdego pracownika obowiązuje jednak kilkumiesięczna gwarancja. Polega ona na tym, ze

7 jeśli po kilku miesiącach od daty zatrudnienia pracodawca rozmyśli się co do kandydata, lub kandydat zrezygnuje pracy dla klienta nieodpłatnie poszukuje się nowej osoby i stara się zweryfikować czego taka sytuacja miała miejsce by więcej nie popełnić takiego błędu. Osoba pracująca na tym stanowisku korzysta z typowo biurowych narzędzi: komputera z dostępem do Internetu, faksu, kserokopiarki. Intensywne kontakty z klientami sprawiają, Ŝe headhunter powinien posiadać prawo jazdy B, które znacznie ułatwi mu pracę. Wymagania psychologiczne Wśród wielu cech, które powinna posiadać osoba pracująca w tym zawodzie, niezmiernie waŝna jest intuicja. Do kandydatów trzeba mieć przysłowiowego nosa. Trzeba dokładnie się przyglądać jak kandydat funkcjonował w poprzednich miejscach pracy, na podobnych stanowiskach, aby móc dokonać najbardziej optymalnego wyboru. Poza tym headhuntera powinna charakteryzować: Wytrwałość, Odporność na stres, Komunikatywność, ZaangaŜowanie, Współpraca, Odpowiedzialność i cierpliwość, Dociekliwość i przebiegłość Wymagania fizyczne i zdrowotne

8 Zawód headhuntera wymaga dobrej sprawności ruchowej ze względu na wyjazdy, kontakty z klientami. DuŜe znaczenia ma równieŝ dobry stan zdrowia oraz wysoka mobilność i elastyczność osoby pracującej w tym zawodzie. WaŜna jest równieŝ duŝą odporność emocjonalna, a takŝe dobry wzrok i słuch. Warunki podjęcia pracy w zawodzie Najczęściej headhunterami zostają absolwenci socjologii, bądź psychologii, chociaŝ tak naprawdę kierunek studiów ma tu znaczenie drugorzędne. Publiczne Uczelnie w Małopolsce kształcące na kierunku: 1. Psychologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2. Socjologia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ul. Gołębia Kraków Tel: (0 12) wew.1132 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ul. Gołębia Kraków Tel: (012) Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Wydział Humanistyczny ul. Gramatyka 8A

9 Kraków Tel: (012) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Humanistyczny ul. PodchorąŜych 2 Tel: (012) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego Kraków Tel: Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jasińskiego ul. Witosa Kraków WyŜsza Szkoła Europejska im. J. Tischnera ul. Westerplatte Kraków Tel: Małopolska WyŜsza Szkoła Zawodowa im. J. Dietla ul. Wincentego Pola Kraków Tel: WyŜsza Szkoła Zarządzania i Bankowości ul. Armii Krajowej Kraków Tel:

10 W zawodzie tym liczy się wysoki stopień specjalizacji. Dobry headhunter to osoba doskonale znająca daną branŝę, w której ma wiele kontaktów. Wiedza headhuntera często ulega dezaktualizacji, poniewaŝ obecny rynek pracy wciąŝ ewaluuje. Dlatego konieczne staje się permanentne aktualizowanie wiedzy. tym zwodzie. Nie istnieją ograniczenia wiekowe, które uniemoŝliwiałyby podjęcie pracy w MoŜliwości awansu w zawodzie Najczęściej taką pracę rozpoczyna się od stanowiska researchera, który zajmuje się identyfikacją i pozyskiwaniem kandydatów na rynku. Później przychodzi czas na selekcję aplikacji, przygotowanie oferty, a na końcu dopiero na spotkanie z potencjalnymi pracownikami. MoŜliwości zatrudnienia oraz płace O zarobkach headhunterów krąŝą legendy. Czasem mówi się nawet o 30-50% rocznej pensji przechwyconego dla organizacji pracownika. Jednak konsultant teŝ ma swoje koszty - z reguły zatrudnia wyspecjalizowanych researcherów ( szperaczy ), których zadaniem jest wstępny wywiad, do kogo moŝna uderzyć. Pensja uwarunkowana jest prowizyjnie, poza tym zdarza się, Ŝe duŝe firmy często wynajmują kilku headhuneterów, którzy polują na tę samą osobę, to trzeba się wykazać się duŝą wytrwałością, cięŝką pracą, przez wiele lat uczyć się od starszych. Agencje headhunterskie nie ustępują niczym innym powaŝnym firmom świadczącym podobne usługi. Posiadają swój kodeks pracy, a na wykonywane usługi dają gwarancję. Najbardziej istotną zasadą związaną z etyką tego zawodu, jest zasada nie kontaktowania się w celach rekrutacyjnych z pracownikami klienta.

11 Najczęściej headhunterzy zatrudniani są w agencjach doradztwa personalnego, agencjach zatrudnienia. WaŜniejsze adresy Agencje doradztwa personalnego w województwie małopolskim: Sedlak & Sedlak ul. Królowej Jadwigi 189 B Kraków Tel: (012) Accea Kraków ul. Halicka Kraków Tel: (012) Krakowski Instytut Technologii Al. Słowackiego Kraków Tel: (012) Advisory Group Test Human Resources ul. Zwierzyniecka 30

12 Kraków Tel: (012) Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Polecana literatura 1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkim, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, 2. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2005, 3. Robert W., Tim P., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006, 4. Margaret D., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006,. Opracowała: Monika Włudyka doradca zawodowy

Informacja o zawodzie. Headhunter. ( łowca głów ) ( łowca talentów )

Informacja o zawodzie. Headhunter. ( łowca głów ) ( łowca talentów ) Informacja o zawodzie Headhunter ( łowca głów ) ( łowca talentów ) Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 5 3. Wymagania psychologiczne 5 4. Wymagania zdrowotne 6 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA. Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy

TECZKA INFORMACYJNA. Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy TECZKA INFORMACYJNA Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Podstawowe sposoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Rzecznik prasowy

Informacja o zawodzie. Rzecznik prasowy Informacja o zawodzie Rzecznik prasowy Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Materialne środowisko pracy 4 3. Warunki społeczne 5 4. Warunki organizacyjne 5 5. Wymagania psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW Małgorzata ŁADYGA Streszczenie: W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost podmiotów świadczących

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Krzysztof Zając Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 R MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 ekruter Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia W NUMERZE: Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia 1 Studenci o rynku pracy 3 Wartości korporacyjne Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy 2014 Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Marek Bugdol, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk ISBN 978-83-62182-33-6 Państwowa Medyczna Wyższa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010)

Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010) Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010) Raport z badania Halina Wojciechowska Andrzej śyławski Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku

Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku Luty 2011 Wstęp 3 Ogólne podsumowanie liczby ofert rekrutacyjnych w 2010 roku 4 Liczba ofert według poziomu stanowiska i wykształcenia 5 Zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo