ROLA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROZWIJANIU DIGITALIZACJI W MUZEACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROZWIJANIU DIGITALIZACJI W MUZEACH"

Transkrypt

1 Muz.,2013(54): Rocznik, ISSN data przyjęcia data akceptacji ROLA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROZWIJANIU DIGITALIZACJI W MUZEACH Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów W dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych wymaga weryfikacji i zmiany podejścia jedno z podstawowych zadań muzealnych: upowszechnianie informacji o zbiorach i ułatwianie dostępu do kolekcji. Przykładem nowatorskiego działania w tym zakresie jest inicjatywa Dyrekcji Rijksmuseum w Amsterdamie oferująca bezpłatnie wysokiej rozdzielczości cyfrowe wizerunki dzieł ze swej kolekcji, zachęcając użytkowników do wykorzystania tych wizerunków także w celach komercyjnych 1. Nawiązano nawet współpracę ze znaną agencją reklamową w celu pokazania przykładowych możliwości wykorzystania dostępnych odwzorowań w projektach wzornictwa przemysłowego. Obecnie w wysokiej rozdzielczości dostępnych jest 125 tys. wizerunków z kolekcji muzeum. Rokrocznie planuje się dodawanie do oferty 40 tys. wizerunków, aż do osiągnięcia pełnej reprezentacji kolekcji, czyli miliona dzieł. U podstaw takiej polityki udostępniania leży opinia, że zbiory instytucji publicznej, stanowiące własność całego społeczeństwa, powinny być powszechnie dostępne. Dodatkowo takiej decyzji sprzyja przekonanie, że w sytuacji niekontrolowanej obfitości obrazów krążących w sieci bardziej korzystne dla instytucji muzealnej jest, jeśli dostępne powszechnie wizerunki obiektów z jej kolekcji są dobrej jakości i autoryzowane przez muzeum. Dotychczasową praktyką stosowaną przez większość muzeów jest staranne kontrolowanie dostępu do wizerunków dzieł znajdujących się w ich zbiorach. Powody są różne: od ochrony praw autorskich i potencjalnych korzyści material- 154 MUZEALNICTWO 54

2 digitalizacja w muzeach nych uzyskanych w wyniku sprzedaży praw do wykorzystania reprodukcji, do zapobiegania fałszerstwom. Często artykułowana jest też obawa, że widz, zapoznawszy się z wizerunkiem dzieła sztuki na ekranie, zrezygnuje z chęci osobistego odwiedzenia muzeum. Obawa ta nie jest nowa. Już w 1934 r., wraz z rozwojem drukarskich technik reprodukcyjnych krytyk Walter Benjamin zastanawiał się, czy możliwość zbyt częstego kontaktu z dziełem za pośrednictwem reprodukcji nie odstręczy potencjalnego odbiorcy sztuki od obcowania z oryginałem 2. Obecnie jednak wobec rozwoju licznych projektów oferujących błyskawicznie rozszerzający się dostęp online do wielkich zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wobec niemożności ograniczenia pojawiania się w internecie słabej jakości nieautoryzowanych reprodukcji, muzea muszą przemyśleć swoją strategię. Tym bardziej, że jak wykazało doświadczenie, mechanizm działa wręcz odwrotnie. Te dzieła, które egzystują w świadomości za pośrednictwem reprodukcji, są celem pielgrzymek współczesnych amatorów poznawania dziedzictwa kulturowego. Te, które nie są dostępne online, powoli przestają istnieć w zbiorowej świadomości i popadają w zapomnienie. Trudno o bardziej popularne, wręcz wydawałoby się spospolitowane dzieła, jak Mona Lisa Leonarda, czy David Michała Anioła, a przecież przyciągają tak wielu gości do muzeów. W przypadku Mony Lisy można by sądzić, że zwiedzających trafiających do sali, w której jest eksponowana, skusiły także ogromne zbiory Luwru, jednak Muzeum Akademii we Florencji odwiedza rocznie osób przede wszystkim, żeby zobaczyć sławny posąg, który na wszystkie strony można obejrzeć w sieci, a dobra kopia stoi też na placu przed Palazzo Vecchio i można zobaczyć ją za darmo. Rijksmuseum nie jest całkiem odosobnione w decyzji o otwartym dostępie do swoich zasobów. Można wymienić także inne placówki, które postanowiły iść tą drogą. Zagadnienia te były jednym z podstawowych tematów dorocznej, organizowanej przez Collec ons Trust (h p://www.collec- onstrust.org.uk/) konferencji Open Culture 2013 (h p:// onslink.org.uk/openculture2013). Jak poinformowała Merete Sanderhoff, kurator z Na onal Gallery of Denmark 3, taką samą politykę otwartych zasobów stosuje Statens Museum for Kunst (SMK), główne muzeum sztuki w Danii, finansowane ze środków państwa, uznające za swój etyczny obowiązek realizację idei Open GLAM (Open Galleries, Libraries, Archives, Museums) idei otwarcia i bezpłatnego udostępniania zasobów gromadzonych w galeriach, bibliotekach, archiwach i muzeach 4. Decyzja o udostępnieniu zasobu w wysokiej rozdzielczości do publicznego, w tym komercyjnego, użytku objęła 164 najważniejsze obiekty w muzeum. Autorka wystąpienia Merete Sanderhoff wskazała ponadto, że udostępniając zasoby, należy zachęcać do powtórnego ich wykorzystania i dzielenia nimi, ponieważ jednym z priorytetowych zadań muzeów jest rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o posiadanych zbiorach. Tym celom służy w Danii m.in. portal Hintme (h p://hintme.dk/), będący pla ormą muzealną, na której umieszczane są kolejno kolekcje z różnych instytucji. Udostępnione przez SMK 164 dzieła znalazły się w 544 artykułach w Wikipedii w kilkudziesięciu językach, niekiedy w dość zaskakującym dla muzealników kontekście 5. Przytoczono także wyniki badań prowadzonych przez King s College w Londynie na grupie 11 muzeów, wykazujące, że zarabianie przez muzea na sprzedaży zdjęć jest zbyt mało efektywne, aby determinowało politykę udostępniania. Do tego problemu odniósł się również Nick Stanhope 6, stwierdzając, że wobec nieproporcjonalnie małych zysków finansowych w stosunku do wysokich korzyści społecznych, jakie płyną z otwartego udostępniania publicznego, należałoby ostatecznie zakończyć dyskusję dotyczącą sprzedaży zdjęć przez muzea. Stopniowo staje się oczywiste, że w dobie komunikacji cyfrowej niezbędne jest szerokie otwarcie dostępu do zasobów muzealnych za pośrednictwem nowoczesnych mediów. A te muzea, które nie zrozumieją tej konieczności, skazują się na wykluczenie. Aby możliwe było udostępnienie online cyfrowych wizerunków muzealiów, potrzebne jest jednak wdrożenie i zaawansowanie procesu digitalizacji zbiorów, prowadzącego do pozyskania cyfrowych reprezentacji obiektów, czyli cyfrowej dokumentacji wizualnej, jak również cyfrowej wersji zestawu informacji opisowych skojarzonych z obiektem, czyli różnego rodzaju metadanych. Cyfrowa dokumentacja wizualna wraz z metadanymi buduje bazy danych, które umożliwiają zarządzanie kolekcją, a zawarty w nich materiał służy celom archiwizacyjnym, konserwatorskim i promocyjnym oraz stanowi źródło informacji dla szerokiej publiczności o zasobach zgromadzonych w kolekcjach muzealnych. Sam proces digitalizacji zbiorów muzealnych jest jednak trudny i długotrwały, wymagający znaczących nakładów finansowych i wielkiego wysiłku organizacyjnego. Rijksmuseum mogło udostępnić na zakończenie remontu stosunkowo dużo reprodukcji swoich obiektów, dzięki prowadzeniu projektu masowej digitalizacji zbiorów w trakcie remontu oraz dzięki grantowi w wysokości ponad 1 mln euro, otrzymanemu na digitalizację. O docenieniu także w Polsce ważkości procesów digitalizacyjnych dla zachowania i upowszechniania krajowych zasobów dziedzictwa kulturowego świadczą inicjatywy podejmowane w ciągu ostatnich lat na szczeblu administracji państwowej i samorządowej, a także działania w sektorze prywatnym. Za cel strategiczny Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ przyjęto poprawę dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 7. W dokumencie programowym digitalizacja stanowi jeden z dwóch priorytetów, przy czym celem nadrzędnym jest digitalizacja materiałów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz przechowywanie naturalnych dokumentów cyfrowych, zapewnienie społeczeństwu jak najszerszego dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego. Wdrożenie procesów digitalizacyjnych w przypadku zbiorów muzealnych jest o wiele trudniejsze, niż w przypadku materiałów bibliotecznych i archiwalnych. Największym problemem przy wykonywaniu cyfrowej dokumentacji zasobów muzealnych jest ich różnorodność. Ponieważ każda kolekcja muzealna ma swoją specyfikę, wynikającą nie tylko z rodzaju tworzących ją zabytków, ale także ze sposobu ich przechowywania i prezentowania, rozpoczęcie procesu digitalizacji takich zasobów wymaga za każdym razem szczegółowej analizy i przygotowania odrębnego planu. Niemożliwe jest wypracowanie szczegółowych schematów, które dadzą się zastosować do wszystkich rodzajów obiektów czy do każdej kolekcji. Często każdy z digitalizowanych eksponatów wymaga indywidualnego podejścia. MUZEALNICTWO

3 Na zróżnicowanie muzealiów nakładają się warunki organizacyjne i lokalowe, co również wymusza potrzebę indywidualnego podejścia do każdej placówki muzealnej i implikuje różne wymagania techniczne oraz możliwości wykonawcze. Skalę trudności powiększa jeszcze szerokie spektrum oczekiwań, którym musi sprostać dokumentacja muzealna. Zgodnie z podstawowym zapisem statutowym, obowiązkiem każdego muzeum jest ochrona i udostępnianie powierzonych mu obiektów. W ramach tych zadań powinno znaleźć się m.in. wykonanie możliwie najlepszej dokumentacji stanu zachowania obiektów, zabezpieczenie i konserwacja, badania merytoryczne i technologiczne, poszerzające wiedzę o poszczególnych eksponatach, oraz stworzenie systemu umożliwiającego zarządzanie kolekcją i udostępnianie zgromadzonych informacji. Pozyskanie danych cyfrowych odpowiedniej jakości determinuje zarówno poziom ich wykorzystania w celach dokumentacyjnych, jak i możliwości udostępniania odpowiednio zestawionych informacji o obiektach muzealnych. Uwarunkowania te sprawiają, że bardzo trudne jest ustalenie uniwersalnych kryteriów i scentralizowanie zarządzania projektami digitalizacyjnymi w sektorze muzealnym, a to z kolei powoduje niższy poziom zaawansowania cyfryzacji zbiorów muzealnych w porównaniu do zasobów bibliotecznych i archiwalnych. A potrzeby w dziedzinie digitalizacji dziedzictwa kulturowego wciąż są ogromne. Dla wsparcia tych działań w sektorze muzealnym na początku 2013 r. decyzją Rady Ministrów Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ustanowiony został Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Pozycja ta pozwala na szerszą skalę realizować zadania związane z koordynowaniem procesów digitalizacyjnych w muzeach, szczególnie w obszarze propagowania osiągnięć technologicznych, działań szkoleniowych i promocyjnych w zakresie wdrażania procesów digitalizacyjnych, a także w sferze gromadzenia, przechowywaniu i udostępniania muzealnych zasobów cyfrowych. W polu zainteresowania Centrum Kompetencji znajdują się wszelkie badania i działania promujące nowe osiągnięcia w dziedzinie odwzorowania muzealiów i udostępniania wiedzy o nich, także kooperacja z placówkami badawczymi przy projektach rozwijających narzędzia informatyczne dla muzealnictwa. W ramach rozszerzania tych aktywności planowane jest również nawiązanie współpracy z muzeami na gruncie tworzenia centralnej bazy danych obiektów muzealnych oraz budowy repozytorium cyfrowego służącego gromadzeniu i przechowywaniu danych o krajowych zasobach muzealnych. Ponieważ powszechnie sygnalizowany jest brak usystematyzowanej informacji dotyczącej procesów digitalizacyjnych, część działań Centrum Kompetencji skupia się na zebraniu w formie Zaleceń i Katalogów Dobrych Praktyk wiedzy z zakresu teorii i praktyki digitalizacji zbiorów muzealnych. W marcu 2013 r. uruchomione zostało także internetowe forum tematyczne Digitalizacja w Muzeach (h p://www.digitalizacja-forum.nimoz.pl/). Zorganizowano również podstronę internetową Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, informującą o pracach Centrum Kompetencji oraz o dokonaniach w tej dziedzinie na gruncie rodzimym, a także o projektach i inicjatywach podejmowanych na forum europejskim i światowym. Prezentowane będą m.in. ciekawe wdrożenia, projekty badawcze oraz nowości techniczne i naukowe. Wytyczne techniczne i organizacyjne przygotowywane przez Centrum Kompetencji uwzględniać będą przyjęte już przez wiele ośrodków na świecie standardy etyczne, m.in. zalecenia Karty Londyńskiej (www.londoncharter.org), której założeniem jest ustalenie zasad stosowania obrazowania przestrzennego, powszechnie uznawanych przez naukowców, specjalistów i organizacje zajmujące się konserwacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Przygotowując teoretyczną bazę dla standaryzacji procesów digitalizacyjnych w muzeach, dotychczas opracowano ogólne wskazania dotyczące wdrażania projektów digitalizacyjnych 8 oraz dokumentacji opisowej 9 i dokumentacji wizualnej 10. Te trzy opracowania przygotowano we współpracy z zespołem ekspertów, złożonym z muzealników i przedstawicieli nauk ścisłych. Celem pierwszego z nich była identyfikacja podstawowych problemów dotyczących planowania i realizacji cyfryzacji zbiorów muzealnych. Zakres poruszonych zagadnień objął kwes e od pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania danych cyfrowych dotyczących muzealiów do ich udostępniania i roli w promocji zbiorów. Omówienie dokumentu zamieszczono w numerze 52. Muzealnictwa 11. Następnie, zgodnie z planem pogłębiania tematyki różnych aspektów procesu cyfryzacji muzealiów, zajęto się zagadnieniami z zakresu tworzenia metadanych i problemami tezaurusów wnioski zawarte zostały w drugim dokumencie, a dotyczące pozyskiwania cyfrowych odwzorowań muzealiów w dokumencie trzecim. Reprezentując pogląd, że jednym z podstawowych zadań w procesie digitalizacji jest wykonanie rzetelnej dokumentacji muzealiów, w opracowaniu traktującym o pozyskiwaniu odwzorowań cyfrowych skupiono się na teorii i praktyce procesów skanowania i fotografowania obiektów płaskich oraz na fotografowaniu i skanowaniu 3D obiektów przestrzennych. Wysokiej jakości cyfrowa reprezentacja obiektu może zostać przetworzona do różnych formatów prezentacyjnych, służących udostępnianiu i promocji, bez utraty wzorcowych danych dokumentacyjnych. Wykonanie jedynie wizualizacji, choć może ona odgrywać ważną rolę w promocji i upowszechnianiu zbiorów, pozbawia muzeum cennego zabezpieczenia, jakie stanowi precyzyjna dokumentacja. Przygotowanie roboczych albo prezentacyjnych wersji wizerunków cyfrowych nie może odbijać się na jakości wersji wzorcowych, a nawet wpływać na zmiany w ich numeracji. Opracowanie poświęcone zagadnieniom pozyskiwania cyfrowych odwzorowań zawiera także podstawowe wskazówki dotyczące korekcji obrazu, m.in. przypomnienie, iż każda powoduje pewną utratę jego jakości i wejściowych danych. Nie należy więc nadużywać możliwości narzędzi do korekcji obrazu i kopię wzorcową trzeba zawsze zachować w niezmienionej formie. Dokumentacja powinna w maksymalnym zakresie odzwierciedlać rzeczywisty zapis danych pomiarowych, a nie wynik kreacji za pomocą oprogramowania. W opracowaniu znalazły się też wskazówki poświęcone tworzeniu formy prezentacyjnej obiektu na potrzeby udostępniania w internecie oraz przygotowania materiału cyfrowego do druku. Zdolność odwzorowania koloru przez urządzenia wyświetlające i drukujące uzależniona jest od 156 MUZEALNICTWO 54

4 digitalizacja w muzeach wielu czynników, warunkowanych też przez własne cechy urządzenia. Równocześnie zdjęcie, które ma zostać zreprodukowane np. w technologii druku offsetowego, musi być poddane odpowiedniej obróbce, dostosowującej jego parametry do specyficznych wymagań tej techniki. Nawet najlepszej jakości odwzorowanie cyfrowe nie gwarantuje zadowalającej jakości reprodukcji, jeśli wykonany na jego podstawie materiał nie zostanie prawidłowo przygotowany i odpowiednio skontrolowany na etapie druku pod kątem zgodności kolorystycznej czy ostrości. Równie skomplikowane jest zagadnienie tworzenia metadanych. Wypracowanie wspólnych standardów i schematów opisu akceptowalnych przez różnorodne placówki muzealne jest bardzo trudne i funkcjonuje obecnie jedynie fragmentarycznie. Dlatego obok kontynuacji prac nad wytycznymi dotyczącymi pozyskiwania dokumentacji wizualnej, w ramach prac zespołów eksperckich analizowane są też schematy opisu obiektów i wymiany danych oraz przygotowywane adaptacje aplikacji słownikowych dla muzealnych systemów bazodanowych. Planowane jest też opracowanie schematu unikatowego identyfikatora URI dla obiektów muzealnych. Kolejnym obszarem zainteresowania Centrum Kompetencji, nad którym planowana jest praca w następnych latach, są zagadnienia dotyczące prawnych aspektów pozyskiwania i udostępniania cyfrowej dokumentacji zbiorów muzealnych. W zakresie prac infrastrukturalnych tworzone jest zaplecze dla rozwijającej się oferty szkoleniowej. Przeprowadzone dotychczas szkolenia, poświęcone technikom pozyskiwania dokumentacji wizualnej muzealiów i zarządzaniu elektronicznym inwentarzem muzealnym oraz zasadom stosowania tezaurusów, będą kontynuowane i uzupełniane praktycznymi warsztatami dotyczącymi tych zagadnień, a także obróbki danych cyfrowych w procesie postprodukcji oraz pozyskiwania i przetwarzania danych w procesie odwzorowania 3D. Przewidziane jest również monitorowanie stanu zaawansowania procesów cyfryzacyjnych w muzeach oraz prowadzenie działalności promocyjnej na temat szeroko rozumianej aktywności digitalizacyjnej na rzecz dziedzictwa kulturowego. W ramach wspierania muzeów w podejmowaniu procesów cyfryzacji zbiorów planowane jest propagowanie nowoczesnych tendencji w zarządzaniu zasobami muzealnymi z uwzględnieniem interakcji społecznych i coraz szerzej stosowanych zasad udostępniania, zmierzającego w stronę zezwalania na darmowe i nieograniczone wykorzystanie udostępnianych danych. W perspektywie prac koncepcyjnych nad centralnym repozytorium i portalem zasobów muzealnych, które toczą się obecnie, rozpatrywane są także zagadnienia przetwarzania materiału wzorcowego do formatów użytkowych oraz schematy wymiany danych umożliwiające ich agregację i kontekstowe wyszukiwanie informacji. Celem tworzenia centralnego portalu zasobów muzealnych jest z jednej strony ułatwienie dostępu do krajowych kolekcji oraz do poszczególnych obiektów muzealnych, a z drugiej wywarcie presji na muzea, które nie podjęły jeszcze trudu digitalizacji zbiorów lub decyzji o udostępnianiu zbiorów online. Ważne będzie też opracowanie procedur zewnętrznych dla potencjalnych beneficjentów, m.in. w zakresie organizacji procesu digitalizacji, eksportu danych do centralnej bazy danych (repozytorium/portalu) oraz przekazywania cyfrowych odwzorowań do centralnego repozytorium, a także procedur wewnętrznych dla NIMOZ, m.in. w zakresie realizacji importu metadanych, wraz z cyfrowymi odwzorowaniami, do centralnego repozytorium oraz współpracy z zewnętrznymi agregatorami metadanych. Utworzenie portalu pozwoli na: prezentowanie cyfrowych zasobów digitalizowanych przez potencjalnych beneficjentów; utworzenie centralnej bazy danych o obiektach muzealnych, wraz z podstawowymi informacjami i odesłaniami do witryn muzeów będących w posiadaniu prezentowanych obiektów; utworzenie fakultatywnej bazy danych o obiektach zdigitalizowanych w ramach już zrealizowanych projektów i istniejących serwisów, których twórcy chcieliby udostępniać swoje zasoby poprzez centralny portal; eksport danych (wraz z wykorzystaniem protokołów typu OAI-PMH) do zewnętrznych agregatorów, takich jak Europeana. Dodatkowo portal pełnić będzie funkcje edukacyjne i zaplecza informacyjnego dla muzealników w zakresie zastosowania technik cyfrowych w muzealnictwie (bibliograficzna baza danych). Działania te z pewnością nie tylko przyniosą wielorakie korzyści instytucjom, które będą w nich uczestniczyć, ale także przyczynią się do promocji dziedzictwa kulturowego. Mamy nadzieję, że NIMOZ, jako inicjator i koordynator tych działań, stanie się też centrum wymiany informacji i doświadczeń w sferze digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego, znajdującego się pod opieką instytucji muzealnych. Słowa klucze: wysoka rozdzielczość, cele komercyjne, powszechna dostępność, Centrum Kompetencji, Karta Londyńska. Przypisy 1 N. Siegal, The New York Times Masterworks for One and All, New York Times, May 28, 2013, h p://www.ny mes.com/2013/05/29/arts/design/museums-mull-public-use-of-online-art-images.html?_r=3& 2 E. Larsen, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduc on, h p://modernism.research.yale.edu/wiki/index.php/the_work_of_art_in_the_age_ of_mechanical_reproduc on 3 M. Sanderhoff, Small Measures Great Impact: The Experience of Opening up at SMK, Statens Museum for Kunst, the Na onal Gallery of Denmark, Open Culture 2013, How can Collec ons Management Power the Par cipatory Museums of tomorrow?, lipca, Londyn 2013; za: M. Kłos, Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji Open Culture 2013 How can Collec ons Management Power the Par cipatory Museums of tomorrow?, s , h p://www. nimoz.pl/upload/digitalizacja/konferencja_open_culture_2013.pdf MUZEALNICTWO

5 4 M. Kłos, Sprawozdanie z uczestnictwa... 5 Ibidem; SMK udostępniło także metadane obiektów, a do części dodano czarno-białe fotografie; baza jest dostępna pod adresem: h p://search.smk.dk/, wyszukiwanie możliwe jest w 12 kategoriach, także przy użyciu Iconclass; przykładowy obiekt: h p://search.smk.dk/vark.asp?type=udvidet&objectid= N. Stanhope, Historypin: a various circle for par cipatory collec on, Open Culture 2013, How can Collec ons Management Power the Par cipatory Museums of tomorrow?, lipca, Londyn 2013, za: M. Kłos, Sprawozdanie z uczestnictwa... 7 Program Wieloletni Kultura+, załącznik do uchwały Rady Ministrów, s. 8, h p://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/program-wieloletni-kultura.php) 8 Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, NIMOZ 2011, h p://www.nimoz.pl/pobierz/472.html 9 Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, NIMOZ 2012, h p://www.nimoz.pl/pobierz/475.html 10 Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania, NIMOZ 2012, h p://www.nimoz.pl/pobierz/474.html 11 A. Kuśmidrowicz-Król, Standardy, procedury i inne wyzwania prace Zespołu Ekspertów ds. Digitalizacji Muzealiów NIMOZ, Muzealnictwo 2011, nr 52, s THE ROLE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF MUSEOLOGY AND COLLECTIONS PROTECTION NIMOZ IN THE PROGRESS OF DIGITISATION IN MUSEUMS In an era of the development of new informa on technologies, one of the fundamental museum tasks the dissemina on of informa on about collec ons and facilita- ng access to them - calls for verifica on and a changed approach. Recent worldwide examples of a totally new availability policy involve offering free-of-charge high defini on digital images of works from collec ons while permi ng their use for commercial purposes. At the base of this policy lies the convic on that collec ons, which are public property should become universally accessible and that it is more beneficial for a museum when images of items from its collec ons on the Internet are authorised and high-quality. Gradually, an increasing number of ins tu ons administering public resources regard it as their ethical duty to realise the Open GLAM idea of opening and free-of-charge access to collec ons in galleries, libraries, archives and museums. These ques ons were one of the prime topics of the annual Open Culture 2013 conference organised by the Collec ons Trust. At a me of digital communica on it became obvious that there is no alterna ve to a wide opening of access to museum resources through the intermediary of modern media. In order to render this solu on possible it was, however, indispensable to implement and advance difficult and long-las ng collec on digi sa on, which calls for financial input and great organisa onal skill. This is why while apprecia ng its significance in Poland, state and selfgovernment administra on undertook numerous ini a- ves such as the Long-Term Government Programme Culture+, trea ng digi sa on as one of two priori es aimed at ensuring society the widest possible access to cultural heritage and scien fic accomplishments. In order to support this ini a ve, at the beginning of 2013 NIMOZ became, upon the basis of a decision made by the Council of Ministers a Competence Centre for digi sa on in museums (CK). This posi on enables a wider-scale realisa on of tasks associated with the coordina on of digi sa on processes in museums, in par cular as regards the propaga on of technological achievements, training, and promo on as well as the acquisi on, storage and availability of museum digital resources. CK renders available the theory and prac ce of the digi sa on of museum collec ons through the intermediary of special studies and pla orms, such as the Internet forum: Digitalizacja w Muzeach (Digi sa on in Museums) (h p://www.digitalizacja-forum.nimoz.pl/) or the NIMOZ website. The technical and organisa onal guidelines prepared by CK take into account ethical standards accepted by numerous centres all over the world, i.a. the recommenda ons of the London Charter. Infrastructural work involves the crea on of a founda on for the developing training offer as well as conceptual work on a central repository and na onal web portal of museum resources. Keywords: high defini on, commercial purposes, universal access, Competence Centre, London Charter Historyk sztuki, kierownik Działu ds. Digitalizacji Muzealiów NIMOZ organizuje i koordynuje współpracę z ekspertami w zakresie opracowywania zaleceń i standardów dla procesów digitalizacji w muzeach; wcześniej kustosz zbiorów graficznych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (do 1994) i zbiorów rysunków i grafik na Zamku Królewskim w Warszawie (do 2011); od 2009 studia doktoranckie na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii, wydział Faculty of Humani es, kierunek Digital Culture; MUZEALNICTWO 54

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji

Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji Innowacyjne narzędzia w procesie digitalizacji Tomasz Parkoła tparkola@man.poznan.pl Konferencja i3, 16.04.2013, Poznań Agenda Wprowadzenie Obszary działania Narzędzia i zasoby Podsumowanie Kontekst projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji

Uchwała nr 3/2015. z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji do kryteriów wyboru projektów z zakresu digitalizacji Uchwała nr 3/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany. Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska

Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany. Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska MUZEA W POLSCE Dane ilościowe: W Polsce działa 111 muzeów rejestrowych (spełniają wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

PLANY MKiDN W ZAKRESIE DIGITALIZACJI

PLANY MKiDN W ZAKRESIE DIGITALIZACJI PLANY MKiDN W ZAKRESIE DIGITALIZACJI Anna Duńczyk-Szulc Zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji, Kraków, 29.11.2012 r. MKiDN -

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE TRWAŁEJ OCHRONY

KONCEPCJE TRWAŁEJ OCHRONY Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych II Międzynarodowa Konferencja Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian KONCEPCJE TRWAŁEJ OCHRONY POLSKICH ZASOBÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych

Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych Uwagi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych UWAGI GENERALNE 1. Pominięcie ustawy o muzeach Projekt założeń ustawy o otwartych zasobach

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz. 2 Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

OTWARTE UDOSTĘPNIANIE

OTWARTE UDOSTĘPNIANIE OTWARTE UDOSTĘPNIANIE polityka otwartego udostępniania muzealiów współpraca z Małopolskim instytutem kultury i projektem wirtualne muzea małopolski Digitalizacja pracy Krištofa Kintery, All My Bad Thoughts.

Bardziej szczegółowo

Polityka otwartości w instytucji kultury

Polityka otwartości w instytucji kultury Polityka otwartości w instytucji kultury Fot.storiesofchange, CC BY. Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Klaudia Grabowska, kierunekzwiedzania.pl Kontekst Fot. Alexander Baxevanis, CC BY, Flickr.com NYPL

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Udostępnienie danych w formatach i w sposób umożliwiający użycie ich w Europeanie Podstawowy protokół to OAI-PMH Treść obiektu

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Małopolski Konwent Informatyków, 7 lutego 2012, Łopuszna Projekt realizowany w partnerstwie: Lider projektu Departament

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Domena publiczna. Udostępnianie

Domena publiczna. Udostępnianie Domena publiczna. Udostępnianie Oznaczanie domeny publicznej CZYM JEST DOMENA PUBLICZNA? Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Postulat reformy prawa autorskiego dla domeny publicznej

Postulat reformy prawa autorskiego dla domeny publicznej ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW DOMENY PUBLICZNEJ PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, EDUKACYJNE I OŚWIATOWE Centrum Cyfrowe już w lutym 2012, w stanowisku dotyczącym kierunków reformy prawa autorskiego, zwracało uwagę

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. zawarte w dniu 17 lipca 2007 r.,

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. zawarte w dniu 17 lipca 2007 r., Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 do Porozumienia o Współpracy nad Tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zawartego w dniu 17 lipca 2007 r. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych jako narzędzie wspomagające Archiwum Instytutu Oceanolohii PAN

Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych jako narzędzie wspomagające Archiwum Instytutu Oceanolohii PAN Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych jako narzędzie wspomagające Archiwum Instytutu Oceanolohii PAN Wystąpienie na III Spotkaniu archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Digitalizację zdjęć dokumentacyjnych zbiorów, w ramach realizacji projektu Centrum Konserwacji

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 4 główne cele użytkowników wg specyfikacji funkcjonalnej Europeany Rozrywka Użytkownik nie ma ściśle określonego celu, surfuje

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa skrytka nr 365 tel. 22 537 41 58 fax 22 621 19 68 biblioteka@koszykowa.pl Warszawa, dnia.. POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Preambuła I.

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

dr hab.tomasz Ganicz Stowarzyszenie Wikimedia Polska Otwarty dostęp do treści publicznych i problemy z tym związane.

dr hab.tomasz Ganicz Stowarzyszenie Wikimedia Polska Otwarty dostęp do treści publicznych i problemy z tym związane. dr hab.tomasz Ganicz Stowarzyszenie Wikimedia Polska Otwarty dostęp do treści publicznych i problemy z tym związane. Domena publiczna Treści publiczne w polskim prawie: Utwory nie podlegające prawu autorskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ!

REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ! REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ! I. ORGANIZATOR I CEL 1. Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność! (dalej zwany Kongresem ) jest organizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji STRESZCZENIE Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji został powołany w 1994 roku (wówczas pod nazwą: Normalizacyjna Komisja Problemowa

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. - program działańzałącznik do deklaracji przystąpienia do porozumienia Misja: Ochrona praw małego dziecka do wychowywania we własnej

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

Zasady i reguły korzystania ze Zbiorów online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Zasady i reguły korzystania ze Zbiorów online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Zasady i reguły korzystania ze Zbiorów online Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Wersja: 0.51 Data publikacji: 2014-06-30 Opracowanie: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo etnograficzne 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnographic museology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Monika Czartoryjska

Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Monika Czartoryjska Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego Monika Czartoryjska KWALIFIKUJĄCE SIĘ ZADANIA digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum - Polskie Biblioteki Cyfrowe Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W INSTYTUCJACH KULTURY: PRAKTYKA I WYZWANIA

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W INSTYTUCJACH KULTURY: PRAKTYKA I WYZWANIA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W INSTYTUCJACH KULTURY: PRAKTYKA I WYZWANIA Katarzyna Rybicka Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Dlaczego przepisy ponownego wykorzystywania informacji sektora

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pracowników Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Dublin, Republika Irlandii 20-24 października 2014r.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pracowników Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Dublin, Republika Irlandii 20-24 października 2014r. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pracowników Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Dublin, Republika Irlandii 20-24 października 2014r. Rozwój kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

METADANE DLA OBIEKTÓW KULTURY [METADATA FOR CULTURAL OBJECTS]

METADANE DLA OBIEKTÓW KULTURY [METADATA FOR CULTURAL OBJECTS] Marek Nahotko Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński e-mail: nahotko@inib.uj.edu.pl METADANE DLA OBIEKTÓW KULTURY [METADATA FOR CULTURAL OBJECTS] Abstrakt: W referacie

Bardziej szczegółowo