E-misja posthumanizmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-misja posthumanizmu"

Transkrypt

1 Mariusz M. Leś (wersja autorska artykułu opublikowanego w: E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, pod red. Bożeny Płonki Syroki i Marty Staszczak, Wrocław 2008, ss ) E-misja posthumanizmu Nikt chyba dosadniej niż Stanisław Lem nie wyraził niechęci do integracji człowieka i maszyny. Ijon Tichy, bohater Dzienników gwiazdowych, w czasie jednej ze swych kosmicznych podróży trafia na Dychtonię planetę, której mieszkańcy bez jakichkolwiek zahamowań korzystają z dobrodziejstw techniki w celu stworzenia dosko nałego człowieka samoroba rozumnego. Proces autoewolucji kończy się jednak samolikwidacją w obliczu nieskończonych możliwości przekształceń. Ostatecznie bowiem najmodniejszą technologią okazała się konania : przeżywanie agonii i zmartwychwstania, by znów przeżywać agonię: Na zachlapanym krwią stole spoczywała naga postać między aparatami, które wpijały lśniące rurki czy cęgi w jej ciało, już martwe, tak wykręcone agonalnym skurczem, że rąk od nóg nie umiałem odróżnić 1. Oddanie władzy maszynie dla zaprowadzenia idealnego porządku też nie uzyskało aprobaty naszego wielkiego prześmiewcy: w Podróży dwudziestej czwartej 2 mieszkańcy pewnej planety zostali przemienieni w krążki, elementy zagadkowego wzoru, przez maszynę zwaną Dobrowolnym Upowszechniaczem Porządku Absolutnego. Skrót nazwy tej maszyny mówi sam za siebie. Lem próbował dać sobie w ten sposób radę z atrakcyjną skądinąd cybernetyką, nauką łączącą zainteresowanie samosterownymi automatami i kontrolą nad społeczeństwem. Zafascynowany społecznym i mentalnym ładem Lem wzdragał się jednak przed rezygnacją z człowieczeństwa: Normalny człowiek jest istotą wysoce nielogiczną i w tym jego człowieczeństwo mówi Tichy w Pokoju na Ziemi 3. Człowieczeństwo jako wartość zaczęło się wspinać w hierarchiach wartości dopiero w obliczu jego zagrożenia. Przede wszystkim przez totalitaryzmy 4. Nie tylko Lemowi zespolenie maszyny i człowieka kojarzy się źle. Negatywne skojarzenia obecne są nawet w świadomości potocznej, choćby w wyrażeniach być jak tryb w społecznej maszynie czy dostać się w tryby biurokracji. Dlaczego więc wspominam właśnie o Lemie? Głównie ze względu na jego znaną powszechnie niechęć do Internetu. A tam właśnie zadomowiła się idea posthumanizmu, propagująca konieczność przekroczenia magicznej bariery człowieczeństwa. Czy warto obstawać przy byciu człowiekiem, zwłaszcza jeśli hamuje to nasz rozwój, a przede wszystkim jeśli oznacza zgodę na cierpienie w imię rozmytych, niesprecyzowanych definicji człowieka? zapyta radykalny posthumanista. Szczęście postawi on zdecydowanie ponad innymi wartościami, ale proces przemiany w nadczłowieka będzie chciał sam 1 S. Lem, Podróż dwudziesta pierwsza, w: Dzienniki gwiazdowe, Kraków 1982, s S. Lem, Podróż dwudziesta czwarta, w: Dzienniki gwiazdowe, op. cit. 3 S. Lem, Pokój na Ziemi, Kraków W typowym ujęciu Maria Gołaszewska uznaje bycie człowiekiem za wartość najwyższą, wynosząc je ponad klasyczną triadę dobra, piękna i prawdy. M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s

2 kontrolować. Zrezygnujmy z nazwy człowiek powie albo zdefiniujmy człowieka ponownie tak, by wykorzystać możliwości poprawy bytu, które oferuje nam zaawansowana technika. Wprawdzie pogląd o konieczności przekroczenia tradycyjnie rozumianego człowieczeństwa i wprowadzenie terminu posthuman przypisuje się teoretykowi postmodernizmu Ihabowi Hassanowi 5, ale posthumanizm nabrał wyrazistości dopiero dzięki obecności w Internecie radykalnego ruchu Ekstropian 6. Główny ideolog tego ruchu Max More kreśli millenarystyczną w duchu wizję zwycięstwa nad ludzkimi ułomnościami dzięki czerpaniu pełnymi garściami z dokonań biotechnologii, farmakologii, nanotechnologii, sztucznej inteligencji, klonowania, inżynierii genetycznej. Przygotowawcza faza transhumanizmu wiedzie ku realizacji doskonałej istoty, nie będącej już człowiekiem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. More wyraźnie jednak podkreśla humanistyczne podłoże ruchu. Ekstropia zdaniem More a przejmuje funkcję religii, oferując wizję raju na ziemi, nieśmiertelność i nieograniczone możliwości autokreacji hamowane głównie przez religie 7. More nawołuje także do przekroczenia ograniczeń politycznych, kulturowych i psychologicznych. W świetle jego poglądów zmiana człowieka w postczłowieka miałaby się dokonać na drodze ewolucji i byłaby właściwie nieodwracalna i nieunikniona. To zresztą będzie łączyć wszystkich wyznawców posthumanizmu, nie tylko jego radykalnego ekstropijnego wariantu niechęć do zmiany rewolucyjnej, kierowanej przez oficjalne lub, częściej, ukryte siły. W dokumencie definiującym misję Instytutu Ekstropii More podkreśla potrzebę promowania indywidualnego rozwoju, krytycznego myślenia i antyutopijnego nastawienia na tworzenie dynamicznego otwartego społeczeństwa 8. 5 M. F. Bendle, Teleportation, Cyborgs and the Posthuman Ideology, Social Semiotics 2002, nr 1, s (odwiedzone dn ). Szczegółowe omówienie ideologii ekstropian: Ekstropianie albo niecierpliwość umysłu, oprac. J. Cyran, Nowa Fantastyka 2002, nr 11, 2003, nr 1,4. 7 E. Davis, TechGnoza, przeł. J. Kierul, Poznań 2002, s M. More, The Principles of Extropy, version 3.11 (2003), (odwiedzone dn ): Perpetual progress calls for us to question traditional assertions that we should leave human nature fundamentally unchanged in order to conform to «God s will» or to what is considered «natural». Achieving deep and sustained progress leads us to consider fundamental alterations in human nature. This pursuit of betterment stimulates questioning of the traditional, biological, genetic, and intellectual constraints on our progress and possibility. 8 Open societies avoids utopian plans for «the perfect society», instead appreciating the diversity in values, lifestyle preferences, and approaches to solving problems. In place of the static perfection of a utopia, we might imagine a dynamic «extropia» an open, evolving framework allowing individuals and voluntary groupings to form the institutions and social forms they prefer. Each individual should be free and responsible for deciding for themselves in what ways to change or to stay the same. Self-direction means being clear about our values and our purposes. Having clear purpose in life not only brings both practical and emotional rewards but also protects against manipulation and control by others. Freedom from others brings fulfillment and personal progress only when combined with self-direction. Ibidem. 2

3 Mimo że zmiana dokonuje się w każdym człowieku na drodze postępującej cyborgizacji, to ostatecznym punktem dojścia posthumanizmu wydaje się rozpłynięcie jednostkowego, uwolnionego od cielesności umysłu w informatycznej sieci: upload świadomości. Entuzjaści zachwyceni są możliwością digitalizacji człowieka, odcieleśnienia (disembodiment), z lubością powtarzając popularne Beam me up, Scotty z serialu Star Trek 9. Przypominają bohaterów powieści Alfreda Bestera Gwiazdy moje przeznaczenie euforycznie witających odkrycie teleportacji (zwanej tam jauntingiem). Nie reagują alergicznie na ideę kolektywnego umysłu. Przestaje się ona też powoli kojarzyć z komunizmem. Kultura popularna niezawodnie manifestuje tego typu nastroje. O ile wcześniej umysł kolektywny (hive-mind), zbiorowe my, kojarzyło się z tytułem powieści Jewgienija Zamiatina, satyrycznym przedstawieniem totalitarnego systemu, a także z obawą przed komunistyczną inwigilacją amerykańskiego społeczeństwa (Władcy marionetek, Inwazja porywaczy ciał 10 ), to coraz częściej nabiera ambiwalentnego charakteru i kojarzy się raczej z możliwościami technologicznymi cyborgizacji i usieciowienia, czyli zespolenia maszyny i człowieka na tle biotechnologicznego i informatycznego zespolenia tego, co indywidualne z tym, co społeczne. Indywidualny rozwój, samorealizacja, dążenie do szczęścia, komfortowego życia spotyka się ze społecznym wymiarem. Dzięki koncepcji samorzutnej, niemalże anarchistycznej ewolucji, wizja przyszłej idealnej jedności społecznej nabiera cech dobrowolnej kooperacji, a nie przymusu. Dlatego ikoniczny Borg z serialu Star Trek: następne pokolenie fascynuje pewnością siebie, ale odstręcza ekspansywnością. Przekonany o swej wyższości nad rozproszonym i nieefektywnym zbiorem ludzkich umysłów dąży do ich przemiany w swe terminale. Ekstropianie realizację swych celów przesuwają w nieokreśloną przyszłość, opisując przemiany w fazie transhumanizmu. W ramach badań kulturowych pojawia się jednak teza mówiąca, że integracja maszyny i człowieka już się dokonała w trakcie ewolucji interfejsu człowiek komputer, zwłaszcza w środowisku internetowym. Jedna z najsłynniejszych książek omawiających zjawisko posthumanizmu nosi tytuł How we became posthuman (Jak staliśmy się postludźmi 11 ). N. Katherine Hayles przesuwa ciężar rozważań na kontekst kulturowy i przemiany odczuwania podmiotowości. Z jednej strony jest to koncepcja odważniejsza od ekstropijnej, ponieważ stawia nas przed faktami dokonanymi, z drugiej strony trudno odmówić jej miękkości, ponieważ w ramach tej wersji posthumanizmu podkreśla się przede wszystkim informatyzację ludzkiego umysłu: Intelligence becomes a property of the formal manipulation of symbols rather than enaction in the human world 12. Post-człowiek to forma całkowicie racjonalistyczna, odcieleśniona, sieć węzłów przetwarzających informację, czysty umysł działający w systemowym środowisku informatycznym 13. Właśnie globalna sieć stwarza idealne warunki dla rozwoju tak pojmowanej postludzkiej świadomości, przekraczającej ograniczenia indywidualnego ucieleśnionego 9 M. F. Bendle, op. cit., s N. Badmington, Pod almighty!; or, humanism, posthumanism, and the strange case of Invasion of the Body Snatchers, Textual Practice 2001, nr 1, s N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago M. F. Bendle, op. cit., s [...] entirely rationalistic form, disembodied, information processing network nodes, linked together in some massive distributed computer system. Ibidem, s

4 (odizolowanego) umysłu 14. Zmieściłby się tutaj także jeden z głównych punktów wspomnianej misji ekstropistów, czyli nastawienie wysoce kooperatywne (highly cooperative approach), nastawienie zacieśniające obieg informacji. Posthumanizm promuje jednak globalizm oddolny, łączy kolektywizm z paranoidalną podejrzliwością wobec oficjalnych władz państwowych, zwłaszcza wobec ukrytej władzy globalnych korporacji. Promuje swoiste pojęcie otwartości i uczciwości, powtarzając nastroje charakterystyczne dla literatury cyberpunkowej, etosu hakerów 15, ocierając się o libertarianizm i anarchię (z socjalistycznym zabarwieniem). Posthumaniści wskazują na szereg przekształceń składających się na nową jakość podmiotu. Po pierwsze, rozproszenie podmiotu na wirtualne osobowości sfunkcjonalizowane do obsługi konkretnego zadania (reembodiment wtórne wcielenie ; remediated self wtórnie zapośredniczone ja 16 ). Inaczej niż w przypadku ról społecznych, osobowości te są postrzegane przez uczestników komunikacji jako odrębne tożsamości, ponieważ jedynymi wyróżnikami indywidualności uczestnika np. forum internetowego lub czatu są poglądy sprzężone z pseudonimem. Realne osobowości ulegają zatem fragmentaryzacji i powtórnemu złożeniu w środowisku sieciowym. Regułą jest, że społeczności internetowe budowane są nie na podstawie przestrzennej bliskości osób, ale na podstawie podobieństwa zainteresowań lub poglądów. Po drugie, Internet zaburza linearność myślenia dominującą w kulturze druku i słowa mówionego. Wprowadza w jej miejsce nieskończony łańcuch hipertekstowych odniesień, emblematyczny dla wrażliwości paranoidalnej, dotkniętej epistemofilią: wszystko jest połączone, a łańcuch odniesień niewyobrażalnie przerasta mikroskopijne wędrujące ja. Linearność tradycyjnej komunikacji zaburzana jest także przez interfejs przeglądarki internetowej zakładający równoległość otwartych kanałów informacyjnych 17. System zakładek odczuwany jest przez użytkowników jako usprawnienie poruszania się po zasobach sieci. W konkurencyjnych przeglądarkach wobec dominującego Internet Explorera wprowadzony został wcześniej, natomiast w produkcie firmy Microsoft obecny jest dopiero od najnowszej, siódmej wersji. Po trzecie wreszcie, warto przyjrzeć się zwłaszcza śladom retoryki i mentalności posthumanistycznej w najbardziej popularnych internetowych projektach: w rozwoju wolnego oprogramowania oraz w projekcie Wikipedia. GNU Free Document Licence to projekt zapoczątkowany w 1985 r. wraz z ogłoszeniem manifestu GNU przez Richarda Stallmana, pracownika MIT sprzeciwiającego się licencyjnym ograniczeniom dystrybucji i modyfikacji oprogramowania opartym na prawie własności. Stallman opracował nowy system licencji otwartego oprogramowania, opierający się na idei copy-left w miejsce copyright. Programy podlegające licencji GNU gwarantują darmowy dostęp do wszystkich rozwijanych wersji, muszą być kopiowane razem ze źródłem (stąd późniejsza nazwa open source, inicjatywa ta powstała w 1998 r. w celu uściślenia reguł tworzenia wolnego oprogramowania, po udostępnieniu kodu Netscape 14 Cyberprzestrzeń jest wspólnym dla wszystkich interaktywnym środowiskiem, elektroniczną «przestrzenią duszy», która wzywa postmodernistyczną psyche do odnalezienia i stworzenia siebie na nowo. E. Davis, op. cit., s Ibidem, s G. Calleja, Ch. Schweiger, Rhizomatic Cyborgs: hypertextual considerations in a posthuman age, Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research 2004, nr 1, s Ibidem. 4

5 Navigatora, ówcześnie największego konkurenta Internet Explorera 18 ). Licencja GNU promuje zatem kolektywną pracę nad projektem programistycznym, w ramach której kolejni współtwórcy definiowani są jako ofiarodawcy w dużej mierze anonimowi, a nie wykonawcy nastawieni na zysk. Stallman w swoim manifeście wyraźnie akcentuje niemalże misjonarski charakter pracy takiego ofiarodawcy. Zakłada również satysfakcję współuczestnictwa w zbiorowym wysiłku intelektualnym: This can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important happiness that money cannot replace 19. Stallman akcentuje jednomyślność i harmonię dobrowolnie współdziałających indywiduów. Negatywnie ocenia podsycanie konkurencji w systemie pracy korporacyjnej. Konkurencja w założeniu miałaby podnosić wydajność pracy, a tak naprawdę przyczynia się do frustracji i nieuczciwej walki hamującej efektywność pracy. Autor manifestu podkreśla także naturalność promowanej przez siebie formy licencjonowania oprogramowania jako nowoczesnej współpracy intelektualnej: Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software free, just like air, Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as breathing, and as productive. It ought to be as free 20. Opłaty w ramach licencji GNU pobierane mogą być jedynie za dystrybucję i obsługę techniczną. Można by taką postawę nazwać naiwną, gdyby nie fakt, że projekt GNU działa już długo rodząc realne efekty, prowokując raczej do współpracy, niż do nadużywania licencji. Sprzyja on także rozpowszechnianiu obyczaju bezinteresownej pomocy nie tylko wśród programistów, ale także użytkowników oprogramowania. Na takiej licencji opierają się między innymi dynamicznie rozwijające się dystrybucje Linuksa. Jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach dystrybucji Ubuntu, kontynuuje atmosferę misjonarską tkwiącą u źródeł projektu GNU. Ulubione słowa klucze to manifest i filozofia. W manifeście określającym filozofię Ubuntu możemy zatem przeczytać: Ubuntu jest afrykańską ideologią oznaczającą w skrócie «humanizm dla innych». Wyraża «wiarę w uniwersalne więzy oparte na chęci dzielenia się z innymi, które łączą całą ludzkość». W świecie Wolnego Oprogramowania, dla wspólnego dobra, tworzymy oprogramowanie, opierając się na pracy ochotników 21. Dla zachowania tej wolności konieczne jest jednak ustanowienie Kodeksu Postępowania Ubuntu (Code of Conduct), który na pierwszy plan wysuwa reguły współpracy z innymi ochotnikami: potrzebę dążenia do kompromisu, rozwagę, szacunek i wymóg przejrzystości pracy. Wszystko, czego developer dokona w ramach projektu jest wspólną własnością. Developer jest cenny wyłącznie w perspektywie swego wkładu do projektu: w sekcji Kodeksu zatytułowanej Odchodź z wyobraźnią czytamy: Deweloperzy przychodzą i odchodzą i Ubuntu nie jest tu wyjątkiem. Jeżeli jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji z rozwijania dystrybucji, prosimy byś czynił to w sposób, który zminimalizuje związane z Twoim krokiem zamieszanie. Ubuntu opiera się na swoistym sprzężeniu: ustanawia zdecydowany prymat docelowego projektu, czyli nieustanne ulepszanie dystrybucji, dbając zarazem o radość z uczestnictwa w egalitarnej społeczności. W promocji takiego wizerunku należałoby upatrywać jednej z przyczyn 18 Nie wnikam w niesnaski dzielące środowisko twórców oprogramowania wolnego, zatrzymując się na poziomie retoryki i ideologii w niej zawartej. 19 R. Stallman, The GNU Manifesto, (odw. dn ). 20 Ibidem. 21 (odw. dn ). 5

6 sukcesu tej dystrybucji. Pozostaje ona najbliżej paradoksu anarchistycznokolektywistycznego ruchu GNU. Tak eksponowany w sloganach egalitaryzm Ubuntu i innych podobnych przedsięwzięć może jednak wzbudzić wątpliwości. Obserwujemy charakterystyczny fenomen: projekt informatyczny siłą rzeczy staje się systemem politycznym. Ponad społecznością szeregowych deweloperów wykształca się bowiem hierarchiczna struktura pseudo-władzy. Rada Społeczności (Community Council) wyznacza strategię rozwoju dystrybucji poprzez powoływanie do życia nowych zespołów badawczych, pełni także funkcje parapolicyjne, pilnując przestrzegania kodeksu: rozsądza spory, w ostateczności może poprosić (stanowczo) uczestnika o opuszczenie projektu. Wydać się nawet może, że Kodeks Ubuntu i reguła funkcjonowania Rady wyraźnie preferuje zachowania, które w innych okolicznościach nazwalibyśmy donosicielstwem. Mianowanie do Rady na okres dwóch lat dokonuje się w następstwie głosowania czynnych uczestników projektu (maintainers). To kolejna kategoria członków społeczeństwa Ubuntu, która wprowadza rozróżnienia wśród równych. Obok Rady funkcjonuje Komisja Techniczna, wybierana na rok. Dłuższą kadencję Rady wyjaśnia się następująco: The discrepancy between the terms of appointment to the Community Council (two years) and the Technical Board (one year) is deliberate. The Community Council is the more philosophical body, and is intended to take a more measured, deliberate approach to the problems of community organisation than the Technical Board, which must deliver a new set of Technical Policy updates for each release 22. Czy zatem grupy programistów skupione wokół wolnego oprogramowania to rzeczywiście samoorganizujące się społeczności niechętne do poddawania się jakiejkolwiek władzy? Podobne wątpliwości budzić może również Wikipedia, jedno z najodważniejszych internetowych przedsięwzięć ostatnich lat. Powstała w 2001 r. Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Fundacji Wikimedia 23, organizacji o charakterze non-profit. Nie ulega wątpliwości, że to projekt o zasięgu globalnym, rozrastający się w bardzo szybkim tempie. Stanowi on w dużej mierze rozwinięcie filozofii otwartego oprogramowania 24, ale produktem nie ma być system operacyjny bądź program, ale encyklopedia, która potrafiłaby dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wikipedia reklamuje się jako encyklopedia, którą każdy może edytować. Do tego ryzykownego pomysłu twórcy encyklopedii podchodzą z dużym optymizmem: You do not need to fear accidentally damaging Wikipedia when you add or improve information, as other editors are always around to advise or correct obvious errors 25. Łatwość edycji zachęca tych, których wiedza budzi duże wątpliwości. Skąd bierze się zatem optymizm wikipedystów? Gwarancji sukcesu upatrują między innymi w masowym zainteresowaniu projektem i w prostym (czy naiwnym?) przeświadczeniu o dobrej woli większości edytorów. Konieczne będzie jeszcze dodatkowe ciche założenie: jeśli komuś zależy na edycji, to albo jest pewien swej wiedzy (a większość ludzi pewnych swej wiedzy naprawdę ją posiada), albo zależy mu na dezinformacji (a wracamy do założenia pierwszego większość edytorów jest rzetelna). Po przyjęciu takich założeń rzeczywiście można by się spodziewać, że Wikipedia zmierza w 22 (odw. dn ). 23 (odw. dn ). 24 Cały tekst Wikipedii i większość grafik objęte są licencją GNU. 25 (odw. dn ). 6

7 kierunku wytyczonym przez twórców. Krytycy mają jednak zastrzeżenia. Twierdzą, że taka kolektywna encyklopedia może być najwyżej encyklopedią wiedzy popularnej 26, ponieważ szczegółowe naukowe informacje nie powinny podlegać kompromisowemu uśrednianiu i demokratyzacji, a to są przecież główne pryncypia przyrostu wiedzy w Wikipedii (ideałem jest neutral approach chłodne nastawienie, czyli eliminacja jakichkolwiek uprzedzeń, ponieważ w perspektywie długiego okresu stabilizacji konkretnego hasła wszystkie zaangażowane strony powinny zgodzić się na jego treść). Można wprawdzie kontrowersyjne tezy poddawać dyskusji, ale nie bez końca 27. Kto miałby być rozjemcą? W przypadku kooperatywnie tworzonego oprogramowania test efektywności był bardzo prosty: program musi sprawnie działać (stanowić realną konkurencję wobec programów komercyjnych ). W przypadku encyklopedii o podobny test jest już znacznie trudniej. Co proponują w takiej sytuacji twórcy Wikipedii? Nie ufać informacjom w niej zawartym i weryfikować ich trafność w innym źródle ( Unfamiliar information should be checked before relying upon it )! W rezultacie Wikipedia zaczyna się zamykać i hierarchizować, choć rzeczywiście czyni to jawnie i samoświadomie. Coraz więcej haseł uzyskuje status semi-protected. Takie hasła mogą być edytowane jedynie przez zarejestrowanych użytkowników z odpowiednim stażem. W autoprezentacji Wikipedii mówi się o tym zresztą wprost, choć wciąż z maskującym optymizmem: With rare exceptions, its articles can be edited by anyone with access to the Internet, Wikipedia is an on-going work to which in principle anybody can contribute. Największy problem Wikipedii stanowi nie informacja nieścisła, ale celowo zafałszowana, czyli wandalizm. Większość wysiłku twórców skupiona jest na zapobieganiu temu zjawisku i usuwaniu skutków. Aby opanować sytuację Wikipedia musi ulegać wewnętrznej hierarchizacji: There are mechanisms that help community members watch for bad edits, over one thousand administrators with special powers to enforce good behavior, and a judical committee which considers the few situations remaining unresolved, and decides on withdrawal or restriction of editing privileges or other punishments when needed, after all other consensus remedies have been tried (1.3 Who writes Wikipedia?). Pozornie egalitarna społeczność utrzymywana jest w paranoidalnym przeświadczeniu, że do zasobów Wikipedii próbuje wniknąć świat polityki i finansów. Zwolennicy Wikipedii widzą w niej namiastkę kolektywnego umysłu. Poszczególni edytorzy sfunkcjonalizowani są do węzłów informacyjnych. Wikipedia nie potrzebuje osób, ale chłodne nastawienie intelektów oczyszczonych z uprzedzeń, z bycia-wświecie, z cielesności. Indywidualny edytor ginie w procedurach i nie powinien odwracać się od społeczności tylko dlatego, że jego artykuł zostanie poprawiony przez podobnych do niego szeregowych edytorów. Jedynie ścisłe współdziałanie i pozbycie się tożsamości i indywidualności wiedzie ku założonemu celowi. Wspieranie poczucia przynależności do wspólnoty o etycznych motywacjach (zwłaszcza uniezależnienia wiedzy od partykularności) pełni rolę służebną. Właśnie w roli wyszukiwarki internetowej Wikipedia może się na razie sprawdzić. Jeśli główne hasła dążą do postaci 26 Do czego zresztą sami wikipedyści się przyznają: Some more academic topics may not be covered (...), while pop culture topics are covered in great depth. Ibidem (2.5 Strengths, weaknesses and article quality in Wikipedia). 27 Wikipedia operates a full editorial dispute resolution process, that allows time for discussion and resolution in depth, but also permits months-long disagreements before poor quality or biased edits will be removed forcibly. (2.5. Strengths, weaknesses and article quality in Wikipedia). 7

8 neutralnej w wyniku celowej poliyki kontrolerów Wikipedii, to odnośniki im towarzyszące kierują do stron osobliwych, czasem rzadko odwiedzanych, czasem po prostu zbyt specjalistycznych, by ich liczniki odwiedzin wysuwały je do pierwszej dziesiątki na listach wyników w tradycyjnych wyszukiwarkach. Zautomatyzowany Google nie wystarcza, opiera się bowiem głównie na metodach statystycznych. Dopiero wykorzystanie żywych intelektów na prawach botów wydaje się otwierać nowe możliwości. Tymczasem obserwacja posthumanizmu w Internecie wiedzie ku sceptycyzmowi. Próba przekroczenia człowieczeństwa i indywidualizmu na rzecz umysłu zbiorowego (nowej jakości hiperumysłu ) nie przenosi się automatycznie w sferę absolutnie nowej mentalności i etyki. Powracają stare problemy stricte polityczne, które roztrząsała od dawna tradycja utopijna i antyutopijna. Założony egalitaryzm rodzi faktyczny elitaryzm, a granica między jednostkowym, ucieleśnionym umysłem (osobą) a społeczeństwem pozostaje ostra. Gdy Max O'Connor zmieniał nazwisko na More, chciał więcej życia i wolności 28. Siłą rzeczy przywołał nazwisko autora Utopii. Listopad, Ekstropianie albo niecierpliwość umysłu, op. cit. 8

Prawa autorskie, licencje

Prawa autorskie, licencje Prawa autorskie, licencje Wyjaśnienie pojęć oraz tezy do dyskusji Michał Rad 21.10.2015 Przedstawione w dalszej części wykładu tezy są prywatnym poglądem autora i powinne być traktowane jako głos w dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym Edukacja w społeczeństwie demokratycznym aspekty edukacji: "uczyć się, aby wiedzieć", "uczyć się, aby działać", "uczyć się, aby żyć wspólnie", "uczyć się, aby być Według raportu UNESCO Edukacja - jest

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WMFT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Wikipedia jest ważna? Krzysztof P. Jasiutowicz (Kpjas) Wikiwarsztaty Częstochowa Częstochowa 30.03.2009 Licencja: CC BY-SA 3.

Dlaczego Wikipedia jest ważna? Krzysztof P. Jasiutowicz (Kpjas) Wikiwarsztaty Częstochowa Częstochowa 30.03.2009 Licencja: CC BY-SA 3. Dlaczego Wikipedia jest ważna? Licencja: CC BY-SA 3.0 Wikipedia jest jest wielka! Największa Największa encyklopedia encyklopedia na na świecie świecie marzec marzec 2009 2009 Angielska Angielska Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji 1 Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji To wielkie szczęście, kiedy człowiek wykonuje swój zawód i nazywa to swoim hobby, miłością, pasją czy radością. Można to stwierdzenie odnieść do

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI W KONTEKŚCIE PROCESU WSPOMAGANIA

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI W KONTEKŚCIE PROCESU WSPOMAGANIA WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI W KONTEKŚCIE PROCESU WSPOMAGANIA Dr Wiesław Poleszak Wyższa Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii Kroki milowe modelu wspomagania Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład VI Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich 1 Licencja Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka PYTANIE O INNOWACYJNOŚĆ Pytanie o innowacyjność jest pytaniem o warunki powstawania innowacji oraz ich upowszechnienia. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Jakub Szprot, Alek Tarkowski j.szprot@icm.edu.pl a.tarkowski@icm.edu.pl Informacja w świecie cyfrowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3.03.2008 kontekst

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

farma stron Wiki przegląd projektu

farma stron Wiki przegląd projektu farma stron Wiki przegląd projektu Michał Frąckowiak (pierwsza polska) michal.wikidot.com Innowatorium, Warszawa, 2007-03-01 Do you Wiki? WikiWiki = strony www, które można edytować! blogi fala popularności,

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO

5/12/2015 WŁADZA I POLITYKA WŁADZA I POLITYKA PAŃSTWO WŁADZA I POLITYKA dr Agnieszka Kacprzak WŁADZA I POLITYKA WŁADZA zdolność jednostek lub grup do osiągania własnych celów lub realizowania własnych interesów, nawet wobec sprzeciwu innych POLITYKA środki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach

Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Nie narzucaj dziecku ograniczeń wynikających z twojej edukacji, bo urodziło się w innych czasach Rabin dran ath Tagore KLASA SZKOLNA KRÓTKA POWTÓKA Z HISTORII EDUKACJI - Kiedy powstała szkoła podstawowa?

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programistyczne - GIT

Narzędzia programistyczne - GIT Narzędzia programistyczne - GIT Kamil Maraś kamil.maras@gmail.com @KamilMaras Agenda Zintegrowane środowisko programistyczne Systemy kontroli wersji Narzędzia wspomagające wytwarzanie aplikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny

TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny Spis treści Nawigacja dla ciężarówek 3 Informacje o nawigacji dla ciężarówek... 3 Ustawianie profilu pojazdu... 3 Wyświetlanie tras zamkniętych dla ciężarówek...

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

O argumentach sceptyckich w filozofii

O argumentach sceptyckich w filozofii O argumentach sceptyckich w filozofii - Czy cokolwiek można wiedzieć na pewno? - Czy cokolwiek można stwierdzić na pewno? Co myśli i czyni prawdziwy SCEPTYK? poddaje w wątpliwość wszelkie metody zdobywania

Bardziej szczegółowo

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 WZROST SPRZEDAŻY sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 Najlepsze doświadczenie obsługi klienta w moim życiu State Farm like a good neighbor is always there! Procesy: - Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań Systemy przekonań Dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje? Odpowiedzialne są nasze przekonania. Przekonania, które składają się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk 10 października 2009 Plan wykładu Czym jest filozofia 1 Czym jest filozofia 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Znaczenie

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa. Artur Andrzejuk

Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa. Artur Andrzejuk w filozofii Platona i Arystotelesa Artur Andrzejuk Plan Greckie pojęcie przyjaźni philia. Idealistyczna koncepcja przyjaźni u Platona. Polityczna rola platońskiej przyjaźni. Arystotelesowska koncepcja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metasploit Part 1. The Beginning

Metasploit Part 1. The Beginning Metasploit Part 1 The Beginning Co to jest Metasploit? Historiia Terminologia Rodzaje Payload ów Opisy modułów Podstawy Konsoli Agenda Metasploit... czyli? Framework do pentestów Napisany w Ruby Zawiera

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami?

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami? WYNIKI Firma, manager i uniwersalne wartości Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez On Board PR i Gazetę Prawną Dokument przygotowany przez On Board PR na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Wartości kulturowe 1. Poglądy podzielane przez daną grupę, określające, co jest dobre, a co złe, co właściwe, a co niewłaściwe, co wskazane, co niewskazane. 2. Tendencja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Wykład 4 MIS-1-505-n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Metody Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 4.1 Agenda 1 2 3 Metody Metody 4 5 4.2 Implementacja Metody

Bardziej szczegółowo